MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääkirjoitukset

Vihreillä on pysyviä vaikeuksia löytää kannatuksen kasvuvaihde, yksi este asiassa on viestinnällinen kompurointi
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vih­reil­lä on pysyviä vai­keuk­sia löytää kan­na­tuk­sen kas­vu­vaih­de, yksi este asiassa on vies­tin­näl­li­nen kom­pu­roin­ti

20:00 7
"Kolmen päivän sodasta" Ukrainasta voi tulla jopa vuosien mittainen, koska raakalaismaista hyökkääjää ei voi palkita alueluovutuksilla
Pääkirjoitus

"Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

22.05.2022 20:00 13
Tilaajille
Koronavuosien sankarien urakka päättyy - onnea uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuvat!
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vuo­sien san­ka­rien urakka päättyy - onnea uudet yli­op­pi­laat ja am­mat­tiin val­mis­tu­vat!

20.05.2022 20:00 4
Energiamurros tulee ja kysyy myös suomalaisten sietokykyä
Pääkirjoitus

Ener­gia­mur­ros tulee ja kysyy myös suo­ma­lais­ten sie­to­ky­kyä

19.05.2022 20:00 56
Tilaajille
Suomen side Ruotsiin vahvempi ja tasa-arvoisempi kuin yli 200 vuoteen, on jo aika unohtaa kompleksit
Pääkirjoitus

Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

18.05.2022 20:00 18
Tilaajille
Turkin presidentti haistoi tilanteen ja aloitti ruman pelin Suomea ja Ruotsia vastaan
Pääkirjoitus

Turkin pre­si­dent­ti haistoi ti­lan­teen ja aloitti ruman pelin Suomea ja Ruotsia vastaan

17.05.2022 20:00 13
Tilaajille
Eduskuntakin sanoo Natosta vielä sanansa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jäsenyyshakua voisi väittää eliitin hankkeeksi
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta­kin sanoo Natosta vielä sa­nan­sa, ja se on tärkeää myös siksi, ettei jä­se­nyys­ha­kua voisi väittää eliitin hank­keek­si

16.05.2022 20:00 9
Tilaajille
Koronan ote kesätyöpaikoista kirposi - yritykset uskaltavat  palkata entistä enemmän sijaisia
Pääkirjoitus

Koronan ote ke­sä­työ­pai­kois­ta kirposi - yri­tyk­set us­kal­ta­vat palkata entistä enemmän si­jai­sia

15.05.2022 20:00
Sananvapaus murtaa diktatuurin valtaa – yhteydet kansalaisiin Venäjälle ovat siksi tärkeitä
Pääkirjoitus

Sa­nan­va­paus murtaa dik­ta­tuu­rin valtaa – yh­tey­det kan­sa­lai­siin Ve­nä­jäl­le ovat siksi tär­kei­tä

14.05.2022 20:00 1
Pörssisijoittamisen riemuvuodet saattavat olla ohi
Pääkirjoitus

Pörs­si­si­joit­ta­mi­sen rie­mu­vuo­det saat­ta­vat olla ohi

13.05.2022 20:00 3
Tilaajille
Nato-hakemus toteuttaa kansalaisten tahdon, ja on Suomen kiistämätön etu, että Ruotsi tekee saman ratkaisun
Pääkirjoitus

Na­to-ha­ke­mus to­teut­taa kan­sa­lais­ten tahdon, ja on Suomen kiis­tä­mä­tön etu, että Ruotsi tekee saman rat­kai­sun

12.05.2022 16:00 27
Tilaajille
Sote-alan liitot alkoivat pelata aikaa ja odottavat valtion olevan kuntia anteliaampi
Pääkirjoitus

So­te-alan liitot al­koi­vat pelata aikaa ja odot­ta­vat valtion olevan kuntia an­te­liaam­pi

11.05.2022 16:03 17
Tilaajille
Sota siirsi katseen pohjoisen liikenteeseen, ja siksi myös raideyhteys Suomesta Atlantin rannalle Norjaan on äkkiä entistäkin tärkeämpi
Pääkirjoitus

Sota siirsi katseen poh­joi­sen lii­ken­tee­seen, ja siksi myös rai­de­yh­teys Suo­mes­ta At­lan­tin ran­nal­le Norjaan on äkkiä en­tis­tä­kin tär­keäm­pi

10.05.2022 20:00 21
Tilaajille
Raskaat tappiot sodassa tuntuivat Putinin puheessa, sanaa Ukraina hän ei edes maininnut
Pääkirjoitus

Raskaat tappiot sodassa tun­tui­vat Putinin pu­hees­sa, sanaa Ukraina hän ei edes mai­nin­nut

09.05.2022 22:08 8
Tilaajille
Moni viljelijä tekee nyt työtään tappiolla, ja se on pitkän päälle monella tapaa kestämätöntä
Pääkirjoitus

Moni vil­je­li­jä tekee nyt työtään tap­piol­la, ja se on pitkän päälle monella tapaa kes­tä­mä­tön­tä

08.05.2022 20:00 5
Tilaajille
Polkupyöräilijöiden Oulu muuttuu sähköpotkulautailijoiden Ouluksi - kaupunkiin tulee valtava määrä uusia vuokrattavia laitteita
Pääkirjoitus

Pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den Oulu muuttuu säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den Ouluksi - kau­pun­kiin tulee valtava määrä uusia vuok­rat­ta­via lait­tei­ta

06.05.2022 20:00 77
Suomen Nato-päätös saa sinettinsä noin kymmenen päivän päästä, Venäjä käynnistelee nyt häirintäkoneistoaan
Pääkirjoitus

Suomen Na­to-pää­tös saa si­net­tin­sä noin kym­me­nen päivän päästä, Venäjä käyn­nis­te­lee nyt häi­rin­tä­ko­neis­toaan

05.05.2022 20:00 36
Tilaajille
Kunta-alan palkkasopu karkasi horisontin taakse, ja siksi työtaistelutoimet tuskin päättyvät nyt päällä olevaan lakkoon
Pääkirjoitus

Kun­ta-alan palk­ka­so­pu karkasi ho­ri­son­tin taakse, ja siksi työ­tais­te­lu­toi­met tuskin päät­ty­vät nyt päällä olevaan lakkoon

03.05.2022 20:00 29
Tilaajille
Fennovoima löysi itsensä lopulta umpikujan päästä, sieltä ulos tulo voi tulla kalliiksi
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­ma löysi itsensä lopulta um­pi­ku­jan päästä, sieltä ulos tulo voi tulla kal­liik­si

02.05.2022 14:50 13
Tilaajille
Työn merkitys laajenee ihmisen hyvinvointia lisääviin tekijöihin– palkka ei olekaan aina ykkösasia
Pääkirjoitus

Työn mer­ki­tys laa­je­nee ihmisen hy­vin­voin­tia li­sää­viin te­ki­jöi­hin– palkka ei olekaan aina yk­kös­asia

29.04.2022 20:00 14
Tilaajille
On aika varautua Venäjän häirintäoperaatioihin
Pääkirjoitus

On aika va­rau­tua Venäjän häi­rin­tä­ope­raa­tioi­hin

28.04.2022 20:00 28
Tilaajille
Pohjoinen ja itä ovat yhä sairastavinta Suomea, ja se on myös iso tasa-arvo-ongelma
Pääkirjoitus

Poh­joi­nen ja itä ovat yhä sai­ras­ta­vin­ta Suomea, ja se on myös iso ta­sa-ar­vo-on­gel­ma

27.04.2022 20:00 4
Tilaajille
Nopeusrajoitukset herättävät jatkuvaa kritiikkiä, se näkyy myös keskustelussa Pohjantien ajokulttuurista
Pääkirjoitus

No­peus­ra­joi­tuk­set he­rät­tä­vät jat­ku­vaa kri­tiik­kiä, se näkyy myös kes­kus­te­lus­sa Poh­jan­tien ajo­kult­tuu­ris­ta

26.04.2022 20:00 60
Tilaajille
Macronin voitto vie EU:n johtajuuden Berliinistä Pariisiin
Pääkirjoitus

Mac­ro­nin voitto vie EU:n joh­ta­juu­den Ber­lii­nis­tä Pa­rii­siin

25.04.2022 20:00 5
Tilaajille
Polkupyöräilyn pitää parantua koronasta - autoilun määrä kasvoi jo viime vuonna
Pääkirjoitus

Pol­ku­pyö­räi­lyn pitää pa­ran­tua ko­ro­nas­ta - au­toi­lun määrä kasvoi jo viime vuonna

24.04.2022 20:00 24
Oulun avattava ulkomaisille osaajille ovia työhön vielä nykyistä tehokkaammin
Pääkirjoitus

Oulun avat­ta­va ul­ko­mai­sil­le osaa­jil­le ovia työhön vielä ny­kyis­tä te­hok­kaam­min

22.04.2022 20:00 8
Tilaajille
Nato-hakemus ei jää ainakaan eduskunnasta kiinni, ja se nostaa nyt paineita myös Ruotsissa
Pääkirjoitus

Na­to-ha­ke­mus ei jää ai­na­kaan edus­kun­nas­ta kiinni, ja se nostaa nyt pai­nei­ta myös Ruot­sis­sa

21.04.2022 20:00 10
Tilaajille
Hoitoalan sopu on vielä tuskaisen tien takana, eikä ratkaisua synny ilman osapuolten vastaantuloja
Pääkirjoitus

Hoi­to­alan sopu on vielä tus­kai­sen tien takana, eikä rat­kai­sua synny ilman osa­puol­ten vas­taan­tu­lo­ja

20.04.2022 20:00 18
Tilaajille
Kasvomaskeista ei kannata enää tehdä numeroa, vapaus vallitkoon niiden käytössä
Pääkirjoitus

Kas­vo­mas­keis­ta ei kannata enää tehdä nu­me­roa, vapaus val­lit­koon niiden käy­tös­sä

19.04.2022 20:00 10
Tilaajille
Valoa näkyvissä koronan runtelemalle alalle
Pääkirjoitus

Valoa nä­ky­vis­sä koronan run­te­le­mal­le alalle

18.04.2022 20:00 7
Tilaajille