Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Pääkirjoitukset

Suomen teillä on paljon vaarallisempaa kuin Ruotsissa ja Norjassa, ja sen pitäisi havahduttaa meidät kaikki
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomen teillä on paljon vaa­ral­li­sem­paa kuin Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa, ja sen pitäisi ha­vah­dut­taa meidät kaikki

15.10.2021 20:00 34
Kartellit ovat asiakkaan rosvousta – jotain tarvitsee tehdä, jos niihin mukaan lähdön houkuttavuus ylittää kiinnijäämisen ja rangaistuksen pelon
Pääkirjoitus

Kar­tel­lit ovat asiak­kaan ros­vous­ta – jotain tar­vit­see tehdä, jos niihin mukaan lähdön hou­kut­ta­vuus ylittää kiin­ni­jää­mi­sen ja ran­gais­tuk­sen pelon

14.10.2021 20:00 11
Tilaajille
Vihreät jatkaa kapealla profiililla matkaa kohti politiikan vasenta laitaa
Pääkirjoitus

Vihreät jatkaa ka­peal­la pro­fii­lil­la matkaa kohti po­li­tii­kan vasenta laitaa

13.10.2021 20:00 11
Tilaajille
Luupin johtajan ulostulo oululaisesta päätöksentekokulttuurista pitää ottaa tosissaan
Pääkirjoitus

Luupin joh­ta­jan ulos­tu­lo ou­lu­lai­ses­ta pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­ris­ta pitää ottaa to­sis­saan

12.10.2021 20:00 18
Tilaajille
Vanhaa kaupunkia ei Ouluun saada, mutta historiallista kerroksellisuutta voivat luoda myös yksittäiset rakennukset
Pääkirjoitus

Vanhaa kau­pun­kia ei Ouluun saada, mutta his­to­rial­lis­ta ker­rok­sel­li­suut­ta voivat luoda myös yk­sit­täi­set ra­ken­nuk­set

11.10.2021 20:00 18
Tilaajille
Kunnan eläväisyys ilostuttaa ja kohottaa mieltä
Pääkirjoitus

Kunnan elä­väi­syys ilos­tut­taa ja ko­hot­taa mieltä

10.10.2021 14:00 7
Tilaajille
Rokotuskattavuuden noston panokset kannattanee suunnata niihin kansalaisiin, joiden rokottamattomuutta selittävät arkiset, eivät ideologiset syyt
Pääkirjoitus

Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den noston pa­nok­set kan­nat­ta­nee suun­na­ta niihin kan­sa­lai­siin, joiden ro­kot­ta­mat­to­muut­ta se­lit­tä­vät ar­ki­set, eivät ideo­lo­gi­set syyt

08.10.2021 20:00 37
Tilaajille
Moni haluaa vaihtaa ammattia, ja se on inhimillistä pohdintaa, jonka takana voi olla muutakin kuin kurjat työolot
Pääkirjoitus

Moni haluaa vaihtaa am­mat­tia, ja se on in­hi­mil­lis­tä poh­din­taa, jonka takana voi olla muu­ta­kin kuin kurjat työolot

08.10.2021 09:13 5
Tilaajille
Oulun talous on vakaa, velkakin hallinnassa, mutta näkymissä on sumeutta ja riskejä
Pääkirjoitus

Oulun talous on vakaa, vel­ka­kin hal­lin­nas­sa, mutta nä­ky­mis­sä on su­meut­ta ja riskejä

06.10.2021 20:00 4
Tilaajille
Suomi suuntaa puhtaan sähkön ja vedyn varaan, ja siinä muutoksessa Pohjois-Pohjanmaa voi koota isoja voittoja mutta myös kokea takaiskuja
Pääkirjoitus

Suomi suuntaa puhtaan sähkön ja vedyn varaan, ja siinä muu­tok­ses­sa Poh­jois-Poh­jan­maa voi koota isoja voit­to­ja mutta myös kokea ta­ka­is­ku­ja

05.10.2021 20:00 15
Tilaajille
Tuorein paljastus veroparatiisiyhtiöistä kertoo taas karusti, että korkea asema ei takaa korkeaa moraalia
Pääkirjoitus

Tuorein pal­jas­tus ve­ro­pa­ra­tii­si­yh­tiöis­tä kertoo taas ka­rus­ti, että korkea asema ei takaa korkeaa mo­raa­lia

04.10.2021 20:00 14
Tilaajille
Perhe on ykkönen suomalaisten mielestä – kirkko instituutiona on menettänyt merkitystään
Pääkirjoitus

Perhe on ykkönen suo­ma­lais­ten mie­les­tä – kirkko ins­ti­tuu­tio­na on me­net­tä­nyt mer­ki­tys­tään

03.10.2021 20:00 6
Tilaajille
Koronan kaato vaatii vielä töitä, ja mitä paremmin urakka jaksetaan hoitaa, sitä vapaammaksi muuttuu elämä
Pääkirjoitus

Koronan kaato vaatii vielä töitä, ja mitä pa­rem­min urakka jak­se­taan hoitaa, sitä va­paam­mak­si muuttuu elämä

01.10.2021 20:00 10
Tilaajille
Pahimmat uhkakuvat väistettiin, mutta EU-tukia hivutettiin nyt pari pykälää etelän suuntaan
Pääkirjoitus

Pa­him­mat uh­ka­ku­vat väis­tet­tiin, mutta EU-tu­kia hi­vu­tet­tiin nyt pari pykälää etelän suun­taan

30.09.2021 20:00 2
Tilaajille
Torihotellista tuli Oulun murheenkryyni, eikä tarinan kaikkia käänteitä ole ehkä vieläkään nähty
Pääkirjoitus

To­ri­ho­tel­lis­ta tuli Oulun mur­heenk­ryy­ni, eikä tarinan kaikkia kään­tei­tä ole ehkä vie­lä­kään nähty

29.09.2021 20:00 70
Tilaajille
Kyberuhkat tulivat Suomeenkin jäädäkseen, mutta kansallista turvallisuutta lisää se, että kansalaiset eivät helposti haksahda ulkomaisiin vaikutusyrityksiin
Pääkirjoitus

Ky­ber­uh­kat tulivat Suo­meen­kin jää­däk­seen, mutta kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta lisää se, että kan­sa­lai­set eivät hel­pos­ti hak­sah­da ul­ko­mai­siin vai­ku­tus­yri­tyk­siin

29.09.2021 09:43 3
Tilaajille
Saksa jäi yhä jännittämään vaalituloksen seurauksia – SPD:n niukka voitti ei vielä takaa sille liittokanslerin paikkaa
Pääkirjoitus

Saksa jäi yhä jän­nit­tä­mään vaa­li­tu­lok­sen seu­rauk­sia – SPD:n niukka voitti ei vielä takaa sille liit­to­kans­le­rin paikkaa

27.09.2021 20:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Il­mas­to­toi­vos­ta apua il­mas­to­ah­dis­tuk­seen - laaja kysely nuorten nä­ke­myk­sis­tä kertoo toivon tar­pees­ta

26.09.2021 20:00 5
Tilaajille
Sähkön hintapiikki kestää vielä vähintään kuukausia ja saa nyt pontta myös Keski-Euroopasta
Pääkirjoitus

Sähkön hin­ta­piik­ki kestää vielä vä­hin­tään kuu­kau­sia ja saa nyt pontta myös Kes­ki-Eu­roo­pas­ta

24.09.2021 20:00 41
Tilaajille
Ilmastonmuutosta pitää kaikin keinoin torjua, mutta sen seurauksiin pitää samalla jo varautua, Suomessakin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos­ta pitää kaikin keinoin torjua, mutta sen seu­rauk­siin pitää samalla jo va­rau­tua, Suo­mes­sa­kin

23.09.2021 20:00 18
Tilaajille
Köyhille putoilee nyt vain muruja rikkaiden rokotepöydiltä, eikä se ole edes jälkimmäisen joukon etu
Pääkirjoitus

Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

22.09.2021 20:00 13
Tilaajille
Suomen talous porskuttaa, mutta taustalla kummittelevat pitkän jakson ongelmat eivät ole kadonneet minnekään
Pääkirjoitus

Suomen talous pors­kut­taa, mutta taus­tal­la kum­mit­te­le­vat pitkän jakson on­gel­mat eivät ole ka­don­neet min­ne­kään

21.09.2021 20:00 3
Tilaajille
Hallitus puskee nyt vauhtia teräsyhtiö SSAB:n tuotannon muutoksiin epätavallisin keinoin
Pääkirjoitus

Hal­li­tus puskee nyt vauhtia te­räs­yh­tiö SSAB:n tuo­tan­non muu­tok­siin epä­ta­val­li­sin keinoin

20.09.2021 20:00 27
Tilaajille
Oululainen Fingersoft tarjoaa muille mallia työajan lyhentämiseen
Pääkirjoitus

Ou­lu­lai­nen Fin­ger­soft tarjoaa muille mallia työajan ly­hen­tä­mi­seen

19.09.2021 20:00 12
Tilaajille
Kempele poimii ison naapurinsa hedelmiä, mutta Oululle menestyvä etelänaapuri on myös hyödyllinen kirittäjä
Pääkirjoitus

Kempele poimii ison naa­pu­rin­sa he­del­miä, mutta Oululle me­nes­ty­vä ete­lä­naa­pu­ri on myös hyö­dyl­li­nen ki­rit­tä­jä

17.09.2021 20:00 31
Tilaajille
Venäläisille on tarjolla äänestys, joista nykyisen vallan vaihtoehdot on siivottu pois
Pääkirjoitus

Ve­nä­läi­sil­le on tar­jol­la ää­nes­tys, joista ny­kyi­sen vallan vaih­to­eh­dot on sii­vot­tu pois

16.09.2021 20:00 5
Tilaajille
EU:n pysyvä ongelma on muuttaa hyvät aikomukset toiminnaksi
Pääkirjoitus

EU:n pysyvä ongelma on muuttaa hyvät ai­ko­muk­set toi­min­nak­si

16.09.2021 09:15 5
Tilaajille
Kaksoisraide Oulusta etelään lähti kohti toteutusta, mutta vielä ei ole tuulettelun aika
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de Oulusta etelään lähti kohti to­teu­tus­ta, mutta vielä ei ole tuu­let­te­lun aika

14.09.2021 20:00 7
Tilaajille
Koronarokotteen ottava kantaa vastuuta myös muista – viranomaisten ei Oulun seudullakaan pidä ryhtyä tanssiin rokotevastaisten kanssa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teen ottava kantaa vas­tuu­ta myös muista – vi­ran­omais­ten ei Oulun seu­dul­la­kaan pidä ryhtyä tans­siin ro­ko­te­vas­tais­ten kanssa

13.09.2021 20:00 49
Tilaajille
Oulu ottaa asemia pörssissä, ja samalla seudun ihmisille tulee uusia mahdollisuuksia sijoittaa oman alueen yrityksiin
Pääkirjoitus

Oulu ottaa asemia pörs­sis­sä, ja samalla seudun ih­mi­sil­le tulee uusia mah­dol­li­suuk­sia si­joit­taa oman alueen yri­tyk­siin

12.09.2021 20:00 3
Tilaajille