Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Mainos: Tilaa mak­su­ton Kalevan kiek­ko­kir­je. Lä­he­te­tään Kärp­pien ko­ti­pe­li­päi­vi­nä klo 13.30. Liity pos­ti­tus­lis­tal­le.

Pääkirjoitukset

Keskustan syytä varautua vaikeisiin eduskuntavaaleihin
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

28.09.2022 20:00 15
Italia pysynee Venäjän pakoterintamassa
Pääkirjoitus

Italia pysynee Venäjän pa­ko­te­rin­ta­mas­sa

27.09.2022 20:00 4
Tilaajille
Järki käteen ja jäitä hattuun – puun käyttökattoa ei saa ulottaa hakkuutähteisiin
Pääkirjoitus

Järki käteen ja jäitä hattuun – puun käyt­tö­kat­toa ei saa ulottaa hak­kuu­täh­tei­siin

26.09.2022 20:00 11
Tilaajille
Koti ei aina ole ikäihmisen paratiisi - vanheneva kansa tarvitsee myös laitospaikkoja
Pääkirjoitus

Koti ei aina ole ikä­ih­mi­sen pa­ra­tii­si - van­he­ne­va kansa tar­vit­see myös lai­tos­paik­ko­ja

25.09.2022 20:00 15
Tilaajille
Edessä leikkaamisia ja säästöjä – velkaantumisen hidastaminen ykköstavoite
Pääkirjoitus

Edessä leik­kaa­mi­sia ja sääs­tö­jä – vel­kaan­tu­mi­sen hi­das­ta­mi­nen yk­kös­ta­voi­te

23.09.2022 20:00 31
Tilaajille
Miljardimenetyksen tausta selvitettävä – Fortumissa monella on peiliin katsomista
Pääkirjoitus

Mil­jar­di­me­ne­tyk­sen tausta sel­vi­tet­tä­vä – For­tu­mis­sa monella on peiliin kat­so­mis­ta

22.09.2022 20:00 42
Tilaajille
Putin laajentaa sotaa ja haluaa tiputtaa koko kansan ikkunasta
Pääkirjoitus

Putin laa­jen­taa sotaa ja haluaa ti­put­taa koko kansan ik­ku­nas­ta

21.09.2022 16:00 32
Tilaajille
Ylilyöntien vaara ajoi säätämään turvalain
Pääkirjoitus

Yli­lyön­tien vaara ajoi sää­tä­mään tur­va­lain

20.09.2022 20:00 12
Tilaajille
Kilpailu kiristyy – Oulun seudun on pidettävä osaajista kiinni
Pääkirjoitus

Kil­pai­lu ki­ris­tyy – Oulun seudun on pi­det­tä­vä osaa­jis­ta kiinni

19.09.2022 20:00 16
Tilaajille
Norwegianin lopetuspäätös tekee Oulusta etäisemmän, eivätkä junat voi vielä nopeaa lentoliikennettä kokonaan korvata
Pääkirjoitus

Nor­we­gia­nin lo­pe­tus­pää­tös tekee Oulusta etäi­sem­män, eivätkä junat voi vielä nopeaa len­to­lii­ken­net­tä ko­ko­naan korvata

18.09.2022 20:00 28
Tilaajille
Hyvinvointialue sai palvelusuunnitelmansa paperille - nyt puuttuu enää niiden toimeenpano
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue sai pal­ve­lu­suun­ni­tel­man­sa pa­pe­ril­le - nyt puuttuu enää niiden toi­meen­pa­no

16.09.2022 20:00 8
Tilaajille
Poterot yhä surullisen syviä hoitoalan palkkakiistassa – sopu syntyy lopulta aina, ja sitä ei pitäisi turhaan pitkittää
Pääkirjoitus

Poterot yhä su­rul­li­sen syviä hoi­to­alan palk­ka­kiis­tas­sa – sopu syntyy lopulta aina, ja sitä ei pitäisi turhaan pit­kit­tää

16.09.2022 09:01 12
Tilaajille
EU otti Ukrainan syleilyyn, mutta maan jäsenyys unionissa vie vielä aikaa – jäsenyyden toteutuminen olisi kuitenkin vapaan Euroopan etu
Pääkirjoitus

EU otti Uk­rai­nan sy­lei­lyyn, mutta maan jä­se­nyys unio­nis­sa vie vielä aikaa – jä­se­nyy­den to­teu­tu­mi­nen olisi kui­ten­kin vapaan Eu­roo­pan etu

14.09.2022 20:00 9
Tilaajille
Kun kansalaisilla on uhrimieltä, hinnankorotuksiin saatetaan ujuttaa myös ilmaa
Pääkirjoitus

Kun kan­sa­lai­sil­la on uh­ri­miel­tä, hin­nan­ko­ro­tuk­siin saa­te­taan ujuttaa myös ilmaa

13.09.2022 20:00 19
Tilaajille
Venäjän kasvavat tappiot Ukrainan sodassa ovat suora haaste Vladimir Putinille
Pääkirjoitus

Venäjän kas­va­vat tappiot Uk­rai­nan sodassa ovat suora haaste Vla­di­mir Pu­ti­nil­le

12.09.2022 20:00 30
Tilaajille
Kaivoslain uudistus tuomassa kuntapäättäjille merkittävästi valtaa, jonka käytössä on nähtävä myös isommat kokonaisuudet
Pääkirjoitus

Kai­vos­lain uu­dis­tus tuo­mas­sa kun­ta­päät­tä­jil­le mer­kit­tä­väs­ti valtaa, jonka käy­tös­sä on nähtävä myös isommat ko­ko­nai­suu­det

12.09.2022 14:25
Tilaajille
Länsinaapuria voi odottaa uusi hallitusjumi – vaalituloksesta riippumatta Ruotsin maahanmuuttopolitiikka kiristyy
Pääkirjoitus

Län­si­naa­pu­ria voi odottaa uusi hal­li­tus­ju­mi – vaa­li­tu­lok­ses­ta riip­pu­mat­ta Ruotsin maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ki­ris­tyy

09.09.2022 20:00 20
Tilaajille
Kylmään ei kannata jäädä makaamaan, energiakriisin iskua on mahdollista pehmentää
Pääkirjoitus

Kylmään ei kannata jäädä ma­kaa­maan, ener­gia­krii­sin iskua on mah­dol­lis­ta peh­men­tää

08.09.2022 20:00 13
Tilaajille
Ouluun kuuluu lääkäreiden laadukas koulutus
Pääkirjoitus

Ouluun kuuluu lää­kä­rei­den laa­du­kas kou­lu­tus

07.09.2022 20:00 10
Tilaajille
Eduskunta kaarsi loppusuoralle ristipaineissa hetkellä, jolloin poliitikkojen pitäisi tukea kansalaisten kriisinsietokykyä
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta kaarsi lop­pu­suo­ral­le ris­ti­pai­neis­sa het­kel­lä, jolloin po­lii­tik­ko­jen pitäisi tukea kan­sa­lais­ten krii­sin­sie­to­ky­kyä

06.09.2022 20:00 5
Tilaajille
Hallituksen nopea reagointi näyttää purevan Suomessa, ja nyt olisi EU:n aika esittää toimivia lääkkeitä energiakurjuuteen
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen nopea rea­goin­ti näyttää purevan Suo­mes­sa, ja nyt olisi EU:n aika esittää toi­mi­via lääk­kei­tä ener­gia­kur­juu­teen

05.09.2022 16:30 8
Tilaajille
Nokia tuo väkeä Ouluun - kaupungin pitää puolestaan saada heidät pysymään
Pääkirjoitus

Nokia tuo väkeä Ouluun - kau­pun­gin pitää puo­les­taan saada heidät py­sy­mään

04.09.2022 20:00 29
Tilaajille
Oulu sai muhevan, ehdollisen tierahapotin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon
Pääkirjoitus

Oulu sai mu­he­van, eh­dol­li­sen tie­ra­ha­po­tin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon

03.09.2022 10:53 7
Tilaajille
Kansalaisten elinkustannusmurheita helpotetaan ottamalla velkaa, mutta vaihtoehtoja on vähän jos ollenkaan
Pääkirjoitus

Kan­sa­lais­ten elin­kus­tan­nus­mur­hei­ta hel­po­te­taan ot­ta­mal­la velkaa, mutta vaih­to­eh­to­ja on vähän jos ol­len­kaan

01.09.2022 16:00 21
Tilaajille
Tehohoitoa koskevat lakkoaikeet kertovat hoitajaliittojen harkintakyvyn pettäneen
Pääkirjoitus

Te­ho­hoi­toa kos­ke­vat lak­ko­ai­keet ker­to­vat hoi­ta­ja­liit­to­jen har­kin­ta­ky­vyn pet­tä­neen

30.08.2022 20:00 95
Tilaajille
Valtio nollasi lainavaltuudet – OYS:n uudistusten jatkorahoitus turvattava
Pääkirjoitus

Valtio nollasi lai­na­val­tuu­det – OYS:n uu­dis­tus­ten jat­ko­ra­hoi­tus tur­vat­ta­va

28.08.2022 20:00 24
Tilaajille
Yhteisöllisen kulttuurin lippulaiva juhlii Oulussa
Pääkirjoitus

Yh­tei­söl­li­sen kult­tuu­rin lip­pu­lai­va juhlii Oulussa

26.08.2022 20:00 3
Tilaajille
Kuntamedioita on syytä arvioida kriittisesti
Pääkirjoitus

Kun­ta­me­dioi­ta on syytä ar­vioi­da kriit­ti­ses­ti

25.08.2022 20:00 20
Tilaajille
Suomi vaatii kahta miljardia, venäläinen kolmea – Fennovoiman jälkipyykki on kallis näytelmä
Pääkirjoitus

Suomi vaatii kahta mil­jar­dia, ve­nä­läi­nen kolmea – Fen­no­voi­man jäl­ki­pyyk­ki on kallis näy­tel­mä

24.08.2022 20:00 23
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänä Ukraina ei juhli vaan taistelee
Pääkirjoitus

It­se­näi­syys­päi­vä­nä Ukraina ei juhli vaan tais­te­lee

23.08.2022 16:00 3