Pääkirjoitukset

Veronpalautuksista luvassa kasvava ostovoimapiikki – kaikkea rahaa ei silti ole pakko kantaa kauppoihin
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ve­ron­pa­lau­tuk­sis­ta luvassa kasvava os­to­voi­ma­piik­ki – kaikkea rahaa ei silti ole pakko kantaa kaup­poi­hin

20:00 0
EU:ssa ei voi olla maata, joka vapaasti talloo naisten oikeuksia
Pääkirjoitus

EU:ssa ei voi olla maata, joka va­paas­ti talloo naisten oi­keuk­sia

02.08.2020 20:00 5
Tilaajille
Hämmennystä, sotkemista – Yhdysvalloissa tulossa kiivas taistelu äänistä
Pääkirjoitus

Häm­men­nys­tä, sot­ke­mis­ta – Yh­dys­val­lois­sa tulossa kiivas tais­te­lu äänistä

01.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Maskit ja etätyö puhuttavat – juuri nyt kaivataan pikaisia linjauksia ja ohjeistuksia
Pääkirjoitus

Maskit ja etätyö pu­hut­ta­vat – juuri nyt kai­va­taan pi­kai­sia lin­jauk­sia ja oh­jeis­tuk­sia

31.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Saarikolta vakuuttava avaus – hallitusyhteistyö ei ainakaan olisi vaarassa
Pääkirjoitus

Saa­ri­kol­ta va­kuut­ta­va avaus – hal­li­tus­yh­teis­työ ei ai­na­kaan olisi vaa­ras­sa

30.07.2020 20:00 12
Tilaajille
Kukaan ei ole persreikä – ilkeily lopetettava alkuunsa
Pääkirjoitus

Kukaan ei ole pers­rei­kä – ilkeily lo­pe­tet­ta­va al­kuun­sa

29.07.2020 20:00 22
Tilaajille
Työllisyys sumea piste – työttömyysputkesta ja irtisanomisjärjestyksestä luvassa vielä iso poru
Pääkirjoitus

Työl­li­syys sumea piste – työt­tö­myys­put­kes­ta ja ir­ti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä luvassa vielä iso poru

28.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona aiheuttaa epävarmuutta vielä pitkään
Pääkirjoitus Kaleva

Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona ai­heut­taa epä­var­muut­ta vielä pitkään

27.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Psykologia vahvistaa yliopistoa – uusi koulutusala on vastaus myös alueen työvoimapulaan
Pääkirjoitus Kaleva

Psy­ko­lo­gia vah­vis­taa yli­opis­toa – uusi kou­lu­tus­ala on vastaus myös alueen työ­voi­ma­pu­laan

25.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Saarikon ratkaisua odotetaan – keskustan kenttäväelle tekisi terää, jos se pääsisi äänestämään
Pääkirjoitus

Saa­ri­kon rat­kai­sua odo­te­taan – kes­kus­tan kent­tä­väel­le tekisi terää, jos se pääsisi ää­nes­tä­mään

24.07.2020 20:00 4
Tilaajille
Koronan kanssa on vain elettävä – siksi jokaisen on huolehdittava tartuntoja ehkäisevistä toimista
Pääkirjoitus

Koronan kanssa on vain elet­tä­vä – siksi jo­kai­sen on huo­leh­dit­ta­va tar­tun­to­ja eh­käi­se­vis­tä toi­mis­ta

23.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Nuoria kannateltava juuri nyt – Suomella ei ole varaa antaa nuorten pudota yhteiskunnan rattailta
Pääkirjoitus

Nuoria kan­na­tel­ta­va juuri nyt – Suo­mel­la ei ole varaa antaa nuorten pudota yh­teis­kun­nan rat­tail­ta

22.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Suomi lähelle tavoitteitaan  – pohjoisen ja idän erityisolosuhteet otettiin huomioon
Pääkirjoitus

Suomi lähelle ta­voit­tei­taan – poh­joi­sen ja idän eri­tyis­olo­suh­teet otet­tiin huo­mioon

21.07.2020 22:00 11
Tilaajille
Pääkirjoitus: Keskellä kaunista Suomea – entistä useampi on löytänyt korona-aikana kotimaisen lomakohteen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kel­lä kau­nis­ta Suomea – entistä useampi on löy­tä­nyt ko­ro­na-ai­ka­na ko­ti­mai­sen lo­ma­koh­teen

20.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Valinnoissa liikaa töppäilyjä – kyse on nuorten oikeusturvasta ja oppilaitosten maineesta
Pääkirjoitus

Va­lin­nois­sa liikaa töp­päi­ly­jä – kyse on nuorten oi­keus­tur­vas­ta ja op­pi­lai­tos­ten mai­nees­ta

19.07.2020 20:00 9
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kaikki tiet eivät vie Peltolaan - mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua ajoissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kaikki tiet eivät vie Pel­to­laan - mie­len­ter­vey­den on­gel­miin pitää saada apua ajoissa

18.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: Verkkopalvelu ei korvaa poliisia – kansalaisten luottamus poliisiin vakiintunut korkealle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Verk­ko­pal­ve­lu ei korvaa po­lii­sia – kan­sa­lais­ten luot­ta­mus po­lii­siin va­kiin­tu­nut kor­keal­le

17.07.2020 20:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Helppo olla yhtä mieltä – vaikeudet alkavat, kun ansioturvan taso, kesto ja kannusteet tulevat mukaan
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Helppo olla yhtä mieltä – vai­keu­det al­ka­vat, kun an­sio­tur­van taso, kesto ja kan­nus­teet tulevat mukaan

16.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Presidentti on puhunut – jokin kengässä nyt selvästi hiertää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pre­si­dent­ti on puhunut – jokin ken­gäs­sä nyt sel­väs­ti hiertää

16.07.2020 08:50 8
Tilaajille
Pääkirjoitus: Voitossa voi piillä tappion siemen – Puolan presidentinvaalien tulos merkitsee vaikean EU-suhteen jatkumista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Voi­tos­sa voi piillä tappion siemen – Puolan pre­si­den­tin­vaa­lien tulos mer­kit­see vaikean EU-suh­teen jat­ku­mis­ta

14.07.2020 20:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Matkustamisessa maltti on vielä valttia – viisas katsoo rauhassa, mitä suosituissa ulkomaan lomakohteissa tapahtuu
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Mat­kus­ta­mi­ses­sa maltti on vielä valttia – viisas katsoo rau­has­sa, mitä suo­si­tuis­sa ul­ko­maan lo­ma­koh­teis­sa ta­pah­tuu

13.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tärkeintä on, että tehokkaita työllisyystoimia tulee – päätöksen tarkka ajankohta ei ole olennaisin kysymys
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tär­kein­tä on, että te­hok­kai­ta työl­li­syys­toi­mia tulee – pää­tök­sen tarkka ajan­koh­ta ei ole olen­nai­sin kysymys

12.07.2020 20:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Raiskauksen määritelmä on nyt vajaa – suostumuksen puute on perusteltua mainita laissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rais­kauk­sen mää­ri­tel­mä on nyt vajaa – suos­tu­muk­sen puute on pe­rus­tel­tua mainita laissa

10.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallituksen sisällä kuplii – paineet nousevat etenkin vihreiden ja keskustan leireissä

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen sisällä kuplii – paineet nou­se­vat etenkin vih­rei­den ja kes­kus­tan lei­reis­sä

09.07.2020 20:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ennusteet eivät lupaa hyvää – Suomen talous nousee koronaiskun jälkeen korkeintaan matalalentoon
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: En­nus­teet eivät lupaa hyvää – Suomen talous nousee ko­ro­na­is­kun jälkeen kor­kein­taan ma­ta­la­len­toon

08.07.2020 20:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hongkongista loppuu pian happi – myös EU:n on uskallettava selvästi tuomita Kiinan toimet erityishallintoalueella
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hong­kon­gis­ta loppuu pian happi – myös EU:n on us­kal­let­ta­va sel­väs­ti tuomita Kiinan toimet eri­tyis­hal­lin­to­alueel­la

08.07.2020 09:12 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Riistolta ei saa sulkea silmiä työmarkkinoilla
Pääkirjoitus Kaleva

Pää­kir­joi­tus: Riis­tol­ta ei saa sulkea silmiä työ­mark­ki­noil­la

06.07.2020 20:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Metsä on viisasta turvata – yllättävän harva sen kuitenkin tekee
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Metsä on vii­sas­ta turvata – yl­lät­tä­vän harva sen kui­ten­kin tekee

05.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: Facebook laistaa vastuutaan – se ei ole ihmisten somepäivitysten ilmoitustaulu vaan media ja maailmanlaajuinen vaikuttaja
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Fa­ce­book laistaa vas­tuu­taan – se ei ole ih­mis­ten so­me­päi­vi­tys­ten il­moi­tus­tau­lu vaan media ja maail­man­laa­jui­nen vai­kut­ta­ja

03.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yhtenäinen suomalainen ruokakulttuuri on hajonnut – terveysvaikutukset ratkaisevat nyt monen kansalaisen valinnoissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yh­te­näi­nen suo­ma­lai­nen ruo­ka­kult­tuu­ri on ha­jon­nut – ter­veys­vai­ku­tuk­set rat­kai­se­vat nyt monen kan­sa­lai­sen va­lin­nois­sa

02.07.2020 20:00 0
Tilaajille