Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Ei kansan vaan Putinin valtaa – "Yleisvenäläinen äänestys" uudesta perustuslaista on näytös, joka imitoi kansalaisten kuuntelua
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ei kansan vaan Putinin valtaa – "Y­leis­ve­nä­läi­nen ää­nes­tys" uudesta pe­rus­tus­lais­ta on näytös, joka imitoi kan­sa­lais­ten kuun­te­lua

30.06.2020 20:00 4
Pääkirjoitus: Nuuskan myyntikielto suojelee tervettä mutta luo rikollisuutta – kiellon plussat ja miinukset olisi syytä arvioida kiihkottomasti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nuuskan myyn­ti­kiel­to suo­je­lee ter­vet­tä mutta luo ri­kol­li­suut­ta – kiellon plussat ja mii­nuk­set olisi syytä ar­vioi­da kiih­kot­to­mas­ti

29.06.2020 20:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Etelä ahnehtisi EU-tukia – hallituksen on muistettava oma ohjelmansa ja EU:n osoittamat tavoitteet
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Etelä ah­neh­ti­si EU-tu­kia – hal­li­tuk­sen on muis­tet­ta­va oma oh­jel­man­sa ja EU:n osoit­ta­mat ta­voit­teet

28.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Moni patsaaksi ikuistettu kansallinen sankarihahmo edisti raakuutta ja sortoa – siksi heidän muistomerkeistäänkin pitää puhua

Pää­kir­joi­tus: Moni pat­saak­si ikuis­tet­tu kan­sal­li­nen san­ka­ri­hah­mo edisti raa­kuut­ta ja sortoa – siksi heidän muis­to­mer­keis­tään­kin pitää puhua

26.06.2020 20:00 3
Pääkirjoitus: Erilainen suurten seurojen kesä– radion ja netin kautta kuuluu nyt tuttu hengellinen sanoma, mutta yhteisöllisyyden tunne voi jäädä ohuemmaksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Eri­lai­nen suurten seu­ro­jen kesä– radion ja netin kautta kuuluu nyt tuttu hen­gel­li­nen sanoma, mutta yh­tei­söl­li­syy­den tunne voi jäädä ohuem­mak­si

25.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Etätyösuositusta jatketaan nyt turhaan – hallitus ei näytä luottavan alueelliseen tai paikalliseen harkintakykyyn
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Etä­työ­suo­si­tus­ta jat­ke­taan nyt turhaan – hal­li­tus ei näytä luot­ta­van alueel­li­seen tai pai­kal­li­seen har­kin­ta­ky­kyyn

24.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Virus osoitti viestinnän puutteet – erityisen hapuilevaa on ollut sosiaali- ja terveysministeriön toiminta
Pääkirjoitus

Virus osoitti vies­tin­nän puut­teet – eri­tyi­sen ha­pui­le­vaa on ollut so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön toi­min­ta

22.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Taantuma järisyttää Kiinaa – yhtiöt voivat siirtää tuotantoa takaisin kotimaihin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Taan­tu­ma jä­ri­syt­tää Kiinaa – yhtiöt voivat siirtää tuo­tan­toa ta­kai­sin ko­ti­mai­hin

21.06.2020 20:01 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pehmeä rasismikin iskee kovaa – eikä Suomessa oikein ole varaa osoitella sormella muuta maailmaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pehmeä ra­sis­mi­kin iskee kovaa – eikä Suo­mes­sa oikein ole varaa osoi­tel­la sor­mel­la muuta maail­maa

18.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajoitusten purkua jatkettava – koronasta täysin puhtaiden  maakuntien on nyt pitänyt olla pääkaupunkiseudun tilanteen pankkivankina.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purkua jat­ket­ta­va – ko­ro­nas­ta täysin puh­tai­den maa­kun­tien on nyt pitänyt olla pää­kau­pun­ki­seu­dun ti­lan­teen pank­ki­van­ki­na.

16.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaikeasta asiasta eläkeiän nostosta pakko keskustella
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vai­keas­ta asiasta elä­ke­iän nos­tos­ta pakko kes­kus­tel­la

15.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Työttömyyttä ei kannata päästää karkaamaan
Pääkirjoitus Kaleva

Pää­kir­joi­tus: Työt­tö­myyt­tä ei kannata päästää kar­kaa­maan

14.06.2020 21:14 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Mansikkapaikkoja silmien alla – koronaviruksen myönteinen vaikutus kotimaan- ja lähimatkailuun on toivottavasti pysyvä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Man­sik­ka­paik­ko­ja silmien alla – ko­ro­na­vi­ruk­sen myön­tei­nen vai­ku­tus ko­ti­maan- ja lä­hi­mat­kai­luun on toi­vot­ta­vas­ti pysyvä

12.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Maltti on valttia, vaikka auki ovat pohjoismaat ja Baltia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Maltti on valt­tia, vaikka auki ovat poh­jois­maat ja Baltia

11.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sotea työnnetään kapeampaan putkeen, jossa kustannusten hillintä ei näytä enää kuuluvan päätavoitteisiin.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sotea työn­ne­tään ka­peam­paan put­keen, jossa kus­tan­nus­ten hil­lin­tä ei näytä enää kuu­lu­van pää­ta­voit­tei­siin.

10.06.2020 20:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Populismi tuntuu vallanneen myös osinkojen maksatuksen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Po­pu­lis­mi tuntuu val­lan­neen myös osin­ko­jen mak­sa­tuk­sen

09.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Matti Vanhasen loikka valtakunnan kakkospaikalta ministeriksi lientää keskustan tuskaa, mutta hallituksen suuria sisäisiä jännitteitä se ei pura
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Matti Van­ha­sen loikka val­ta­kun­nan kak­kos­pai­kal­ta mi­nis­te­rik­si lientää kes­kus­tan tuskaa, mutta hal­li­tuk­sen suuria si­säi­siä jän­nit­tei­tä se ei pura

08.06.2020 16:30 8
Tilaajille
Pääkirjoitus: Aika helpottaa liikkumista rajojen yli – rajoituksia ei voi loputtomasti pitää yllä, sillä ne luovat uusia ongelmia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Aika hel­pot­taa liik­ku­mis­ta rajojen yli – ra­joi­tuk­sia ei voi lo­put­to­mas­ti pitää yllä, sillä ne luovat uusia on­gel­mia

07.06.2020 20:00 3
Tilaajille
Keskusta ajautui niin pahaan kriisiin, että Saarikkoa tarvitaan apuun
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta ajautui niin pahaan krii­siin, että Saa­rik­koa tar­vi­taan apuun

05.06.2020 18:00 12
Tilaajille
Pääkirjoitus: Trumpin puutteellinen johtajuus näkyy kadulla
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Trumpin puut­teel­li­nen joh­ta­juus näkyy kadulla

04.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallituksen jättimäinen lisäbudjetti toivottavasti luo pysyvää kasvua – muuten tulevien polvien taakka muuttuu entistä raskaammaksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen jät­ti­mäi­nen li­sä­bud­jet­ti toi­vot­ta­vas­ti luo pysyvää kasvua – muuten tu­le­vien polvien taakka muuttuu entistä ras­kaam­mak­si

03.06.2020 16:20 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Al-Holista palanneiden vastaanotto Suomessa voi ratkaista sen, tuleeko heistä täällä turvallisuusuhka
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Al-Ho­lis­ta pa­lan­nei­den vas­taan­ot­to Suo­mes­sa voi rat­kais­ta sen, tuleeko heistä täällä tur­val­li­suus­uh­ka

01.06.2020 17:00 11
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hoitajaliittojen palkkakiri katkesi alkuunsa – alan houkuttavuutta pitää tukea, mutta palkka ei ole ainoa keino
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hoi­ta­ja­liit­to­jen palk­ka­ki­ri katkesi al­kuun­sa – alan hou­kut­ta­vuut­ta pitää tukea, mutta palkka ei ole ainoa keino

29.05.2020 16:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kemin jättimäinen biotuotetehdas etenee, mutta samppanjaa ei vielä kannata ostaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kemin jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das etenee, mutta samp­pan­jaa ei vielä kannata ostaa

27.05.2020 16:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Oululaista osaamista tarvitaan – valtiovalta odottaa Oululta merkittävää panostusta kansainvälisen kaupan ja viennin kasvattamisessa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ou­lu­lais­ta osaa­mis­ta tar­vi­taan – val­tio­val­ta odottaa Oululta mer­kit­tä­vää pa­nos­tus­ta kan­sain­vä­li­sen kaupan ja viennin kas­vat­ta­mi­ses­sa

26.05.2020 20:00 1
Tilaajille
EU- ja talouspolitiikka ovat hallituksen vastuulla – presidentti Niinistön olisi viisaampaa vältellä kannanottoja näistä teemoista
Pääkirjoitus

EU- ja ta­lous­po­li­tiik­ka ovat hal­li­tuk­sen vas­tuul­la – pre­si­dent­ti Nii­nis­tön olisi vii­saam­paa väl­tel­lä kan­nan­ot­to­ja näistä tee­mois­ta

25.05.2020 16:40 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: EU on lopulta joustava – vaikeissa tilanteissa on yleensä onnistuttu rakentamaan tie ulos umpikujasta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: EU on lopulta jous­ta­va – vai­keis­sa ti­lan­teis­sa on yleensä on­nis­tut­tu ra­ken­ta­maan tie ulos um­pi­ku­jas­ta

24.05.2020 20:00 10
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luonnon köyhtyminen pitää pysäyttää kansainvälisin toimin – Suomessa tärkein kamppailu käydään metsissä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luonnon köyh­ty­mi­nen pitää py­säyt­tää kan­sain­vä­li­sin toimin – Suo­mes­sa tärkein kamp­pai­lu käydään met­sis­sä

22.05.2020 18:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Varovaisesti omalla harkinnalla – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suukottaa, sillä vaara ei ole ohi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Va­ro­vai­ses­ti omalla har­kin­nal­la – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suu­kot­taa, sillä vaara ei ole ohi

21.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallituksen ravintolalinjaukseen tarvitaan joustoa – maassa on tautiriskin kannalta aivan erilaisia todellisuuksia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen ra­vin­to­la­lin­jauk­seen tar­vi­taan joustoa – maassa on tau­ti­ris­kin kan­nal­ta aivan eri­lai­sia to­del­li­suuk­sia

20.05.2020 16:07 2
Tilaajille