Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pääkirjoitukset

Natoa vastustava ja Venäjän kantoja myötäilevä Väyrynen nostaa keskustajohdon verenpainetta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Natoa vas­tus­ta­va ja Venäjän kantoja myö­täi­le­vä Väy­ry­nen nostaa kes­kus­ta­joh­don ve­ren­pai­net­ta

01.02.2023 20:00 51
Valtion turvallisuutta ei kohenneta uusia hallinnon siiloja luomalla
Pääkirjoitus

Valtion tur­val­li­suut­ta ei ko­hen­ne­ta uusia hal­lin­non siiloja luo­mal­la

31.01.2023 20:00 15
Tilaajille
Kova kiire oikaista reaaliansioden notkahdus lisää nyt tes-neuvottelujen tuskaa
Pääkirjoitus

Kova kiire oi­kais­ta reaa­lian­sio­den not­kah­dus lisää nyt tes-neu­vot­te­lu­jen tuskaa

30.01.2023 20:00 12
Tilaajille
Viisi huumekuolemaa viikossa on liikaa – uhreja on enemmän kuin liikenteessä
Pääkirjoitus

Viisi huu­me­kuo­le­maa vii­kos­sa on liikaa – uhreja on enemmän kuin lii­ken­tees­sä

29.01.2023 20:00 11
Tilaajille
Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa takaisin kotiin
Pääkirjoitus

Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

27.01.2023 20:00 13
Tilaajille
Korona niitti kansakuntaa kiihtyvästi, mikä kiihdyttää myös tunteita – kuolinsyiden kärjessä ovat kuitenkin perinteiset taudit
Pääkirjoitus

Korona niitti kan­sa­kun­taa kiih­ty­väs­ti, mikä kiih­dyt­tää myös tun­tei­ta – kuo­lin­syi­den kär­jes­sä ovat kui­ten­kin pe­rin­tei­set taudit

26.01.2023 20:00 8
Tilaajille
Miljardiratojen perustelut ovat hyllyvällä pohjalla
Pääkirjoitus

Mil­jar­di­ra­to­jen pe­rus­te­lut ovat hyl­ly­väl­lä poh­jal­la

25.01.2023 20:00 35
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin Nato-taipaleelle voi vielä nousta uusiakin yllätyksiä, joiden järjestämistä Kreml kiittää
Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin Na­to-tai­pa­leel­le voi vielä nousta uu­sia­kin yl­lä­tyk­siä, joiden jär­jes­tä­mis­tä Kreml kiittää

24.01.2023 16:18 31
Tilaajille
Suomen oltava Ruotsia viisaampi jengirikollisuuden ehkäisyssä
Pääkirjoitus

Suomen oltava Ruotsia vii­saam­pi jen­gi­ri­kol­li­suu­den eh­käi­sys­sä

23.01.2023 20:00 21
Tilaajille
Pisa-menestyksen loisto on hiipunut – oppimistulosten luisu ei voi enää jatkua
Pääkirjoitus

Pi­sa-me­nes­tyk­sen loisto on hii­pu­nut – op­pi­mis­tu­los­ten luisu ei voi enää jatkua

22.01.2023 20:00 30
Tilaajille
Sitkeä kiskokaluston tekijä Transtech on hieno pohjoinen esimerkki
Pääkirjoitus

Sitkeä kis­ko­ka­lus­ton tekijä Trans­tech on hieno poh­joi­nen esi­merk­ki

20.01.2023 20:00 3
Tilaajille
"Johtajavaltio" Saksa jänistää juuri kun sen päättäväistä toimintaa eniten tarvittaisiin
Pääkirjoitus

"Joh­ta­ja­val­tio" Saksa jä­nis­tää juuri kun sen päät­tä­väis­tä toi­min­taa eniten tar­vit­tai­siin

19.01.2023 20:00 29
Tilaajille
Sumea suhdanne, Musk ja komponenttipula ravistavat nyt autokauppaa
Pääkirjoitus

Sumea suh­dan­ne, Musk ja kom­po­nent­ti­pu­la ra­vis­ta­vat nyt au­to­kaup­paa

18.01.2023 20:00 8
Tilaajille
Joe Bidenin aika puristaa lupaus Nato-ratifionneista Turkin presidentiltä
Pääkirjoitus

Joe Bidenin aika pu­ris­taa lupaus Na­to-ra­ti­fion­neis­ta Turkin pre­si­den­til­tä

17.01.2023 20:00 15
Tilaajille
Pohjoisen toimijat lähtivät liikkeelle hallitusohjelmaan vaikuttaakseen, enää tarvitaan se riittävän valistunut hallitus
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen toi­mi­jat läh­ti­vät liik­keel­le hal­li­tu­soh­jel­maan vai­kut­taak­seen, enää tar­vi­taan se riit­tä­vän va­lis­tu­nut hal­li­tus

16.01.2023 20:00 26
Tilaajille
Oulun hotellitarjontaan mahtuu lisää uutta kirjavuutta
Pääkirjoitus

Oulun ho­tel­li­tar­jon­taan mahtuu lisää uutta kir­ja­vuut­ta

15.01.2023 20:00 40
Tilaajille
Hallituspelin kuviot ovat vielä aivan auki
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­pe­lin kuviot ovat vielä aivan auki

13.01.2023 20:00 54
Tilaajille
Suomen oltava mukana eurooppalaisessa Leopard-rintamassa
Pääkirjoitus

Suomen oltava mukana eu­roop­pa­lai­ses­sa Leo­pard-rin­ta­mas­sa

12.01.2023 20:00 58
Tilaajille
Sähkötuista tuli kokonaisuus, johon helposti sotkeutuu, eikä tukia pitäisi jakaa niille, jotka eivät niitä tarvitse
Pääkirjoitus

Säh­kö­tuis­ta tuli ko­ko­nai­suus, johon hel­pos­ti sot­keu­tuu, eikä tukia pitäisi jakaa niille, jotka eivät niitä tar­vit­se

11.01.2023 20:00 44
Tilaajille
Turkin venkoilu Suomen ja Ruotsin jäsenyyksillä on jo koko Naton ongelma
Pääkirjoitus

Turkin ven­koi­lu Suomen ja Ruotsin jä­se­nyyk­sil­lä on jo koko Naton ongelma

10.01.2023 20:00 36
Tilaajille
Turvallisuusalan pitää torjua eikä luoda turvattomuutta
Pääkirjoitus

Tur­val­li­suu­sa­lan pitää torjua eikä luoda tur­vat­to­muut­ta

09.01.2023 20:00 18
Tilaajille
Virkakoneiston kuuluu tarttua marjabisneksen väärinkäytöksiin
Pääkirjoitus

Vir­ka­ko­neis­ton kuuluu tarttua mar­ja­bis­nek­sen vää­rin­käy­tök­siin

08.01.2023 20:00 5
Tilaajille
Arviot hintojen nousun taittumisesta lupaavat kansalaisille helpotusta inflaatiokaamokseen
Pääkirjoitus

Arviot hin­to­jen nousun tait­tu­mi­ses­ta lu­paa­vat kan­sa­lai­sil­le hel­po­tus­ta inf­laa­tio­kaa­mok­seen

05.01.2023 20:00 31
Tilaajille
Suurin liikenneriski löytyy yhä penkin ja ratin välistä, ja siitä kertoo myös oululainen ajelu päin punaisia
Pääkirjoitus

Suurin lii­ken­ne­ris­ki löytyy yhä penkin ja ratin vä­lis­tä, ja siitä kertoo myös ou­lu­lai­nen ajelu päin pu­nai­sia

04.01.2023 20:00 32
Tilaajille
Aie jättitehtaasta kertoo teräsalan murroksesta
Pääkirjoitus

Aie jät­ti­teh­taas­ta kertoo te­rä­sa­lan mur­rok­ses­ta

03.01.2023 20:00 39
Tilaajille
Oulun keskusta on yksinelävien aluetta – kaupungin ydin tarvitsee myös lapsia asukkaikseen
Pääkirjoitus

Oulun kes­kus­ta on yk­si­ne­lä­vien aluetta – kau­pun­gin ydin tar­vit­see myös lapsia asuk­kaik­seen

02.01.2023 20:00 103
Tilaajille
Alkava vaalikevät avautuu erityisenä pohjoiselle
Pääkirjoitus

Alkava vaa­li­ke­vät avautuu eri­tyi­se­nä poh­joi­sel­le

01.01.2023 20:00 9
Tilaajille
Putinin aloittama hullu vuosi takana Euroopassa – edessä väistämätön muutos
Pääkirjoitus

Putinin aloit­ta­ma hullu vuosi takana Eu­roo­pas­sa – edessä väis­tä­mä­tön muutos

30.12.2022 20:00 23
Tilaajille
Kansalaisaloite muuttuu laiksi – kovemmat rangaistukset raiskauksista
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­sa­loi­te muuttuu laiksi – ko­vem­mat ran­gais­tuk­set rais­kauk­sis­ta

29.12.2022 20:00 12
Hyvinvointialueet aloittavat, eikä paras alue ole se, joka onnistuu lypsämään valtiolta muhkeimman rahoituksen
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­tia­lueet aloit­ta­vat, eikä paras alue ole se, joka on­nis­tuu lyp­sä­mään val­tiol­ta muh­keim­man ra­hoi­tuk­sen

28.12.2022 20:00 6
Tilaajille