Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Pääkirjoitukset

Ruotsalaisomistaja ei hylännyt Raahea – terästehdas säilyy, mutta huoliakin jää ilmaan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ruot­sa­lais­omis­ta­ja ei hy­län­nyt Raahea – te­räs­teh­das säilyy, mutta huo­lia­kin jää ilmaan

28.01.2022 15:18 9
Räsäs-oikeudessa keskeistä on lukea Suomen lakia, Raamatun tulkinnasta ei ole kyse
Pääkirjoitus

Rä­säs-oi­keu­des­sa kes­keis­tä on lukea Suomen lakia, Raa­ma­tun tul­kin­nas­ta ei ole kyse

27.01.2022 20:00 23
Tilaajille
Valo koronatunnelin päässä kirkastuu, ja siksi rajoitusten purku pitää saada vauhtiin
Pääkirjoitus

Valo ko­ro­na­tun­ne­lin päässä kir­kas­tuu, ja siksi ra­joi­tus­ten purku pitää saada vauh­tiin

26.01.2022 20:00 17
Tilaajille
Vihreillä on edessään itsetutkiskelun viikot, joiden aikana politiikan painotuksia on pakko miettiä
Pääkirjoitus

Vih­reil­lä on edes­sään it­se­tut­kis­ke­lun viikot, joiden aikana po­li­tii­kan pai­no­tuk­sia on pakko miettiä

25.01.2022 20:00 24
Tilaajille
Aluevaltuustojen työssä on isojen vääntöjen aineksia, sellaisiin kuuluu Pohjois-Pohjanmaalla muun muassa Oulun valta-asema
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­to­jen työssä on isojen vään­tö­jen ai­nek­sia, sel­lai­siin kuuluu Poh­jois-Poh­jan­maal­la muun muassa Oulun val­ta-ase­ma

24.01.2022 20:00 15
Tilaajille
Alueilla jyräävät nyt kolme perinteistä suurta – äänestysaktiivisuus jäi hälyttävän matalaksi
Pääkirjoitus

Alueil­la jy­rää­vät nyt kolme pe­rin­teis­tä suurta – ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus jäi hä­lyt­tä­vän ma­ta­lak­si

23.01.2022 23:35 26
Tilaajille
Urheilu on yhä sponsorien ykköskohde, mutta tukirahoilla halutaan yhä laajemmin tukea yhteistä hyvää
Pääkirjoitus

Urheilu on yhä spon­so­rien yk­kös­koh­de, mutta tu­ki­ra­hoil­la ha­lu­taan yhä laa­jem­min tukea yh­teis­tä hyvää

21.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Bidenin alamäki tietää huonoa Euroopalle ja sen myötä Suomelle
Pääkirjoitus

Bidenin alamäki tietää huonoa Eu­roo­pal­le ja sen myötä Suo­mel­le

20.01.2022 20:00 35
Tilaajille
Vaali-into jää yhä arvailujen varaan – korkeaksi se tuskin nousee, vaikka pöydällä ovat kansalaisille keskeiset asiat
Pääkirjoitus

Vaa­li-in­to jää yhä ar­vai­lu­jen varaan – kor­keak­si se tuskin nousee, vaikka pöy­däl­lä ovat kan­sa­lai­sil­le kes­kei­set asiat

19.01.2022 20:00 6
Tilaajille
Nettihuijauksista tuli verkkomaailman pysyvä vitsaus, mutta sen torjumiseksi on kaikkea tuskin tehty
Pääkirjoitus

Net­ti­hui­jauk­sis­ta tuli verk­ko­maail­man pysyvä vit­saus, mutta sen tor­ju­mi­sek­si on kaikkea tuskin tehty

18.01.2022 20:00 6
Tilaajille
Ukrainan kriisi heitti varjon myös Itämerelle, eikä lukkiutunut asetelma lupaa sen haihtumista
Pääkirjoitus

Uk­rai­nan kriisi heitti varjon myös Itä­me­rel­le, eikä luk­kiu­tu­nut ase­tel­ma lupaa sen haih­tu­mis­ta

17.01.2022 20:00 14
Tilaajille
Koronataiston johtajuus on nyt kiusallisen epäselvä
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­tais­ton joh­ta­juus on nyt kiu­sal­li­sen epä­sel­vä

16.01.2022 20:00 47
Tilaajille
Hyvinvointialueen luonti testaa uudistumistahtoa poliitikoilta, työntekijöitä ja kansalaisilta
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen luonti testaa uu­dis­tu­mis­tah­toa po­lii­ti­koil­ta, työn­te­ki­jöi­tä ja kan­sa­lai­sil­ta

14.01.2022 20:00 7
Tilaajille
Julkinen tila, joka on enemmän kuin lainasto ja lukusali
Pääkirjoitus

Jul­ki­nen tila, joka on enemmän kuin lai­nas­to ja lu­ku­sa­li

13.01.2022 20:00 3
Tilaajille
Koronalinjauksista nousi taas taisto, jossa moni alue ja kunta katsoo perustelluksi ohittaa arvovaltaansa vartioivan ministeriön ohjeet
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­lin­jauk­sis­ta nousi taas taisto, jossa moni alue ja kunta katsoo pe­rus­tel­luk­si ohittaa ar­vo­val­taan­sa var­tioi­van mi­nis­te­riön ohjeet

12.01.2022 20:00 21
Tilaajille
Pieniä enteitä paremmasta Ukraina-neuvotteluissa, mutta Eurooppa voi vielä joutua todistamaan Venäjän "sotilaallis-teknisiä" toimia
Pääkirjoitus

Pieniä enteitä pa­rem­mas­ta Uk­rai­na-neu­vot­te­luis­sa, mutta Eu­roop­pa voi vielä joutua to­dis­ta­maan Venäjän "so­ti­laal­lis-tek­ni­siä" toimia

11.01.2022 20:00 15
Tilaajille
Kennoasunnot eivät Oulussakaan luo viihtyisintä kaupunkia
Pääkirjoitus

Ken­no­asun­not eivät Ou­lus­sa­kaan luo viih­tyi­sin­tä kau­pun­kia

10.01.2022 20:00 15
Tilaajille
Vapaana virtaava Tornionjoki on liian arvokas  myrkytettäväksi
Pääkirjoitus

Vapaana vir­taa­va Tor­nion­jo­ki on liian arvokas myr­ky­tet­tä­väk­si

09.01.2022 20:00 12
Tilaajille
Etäopetus kaataisi koronataakkaa liiaksi lasten ja nuorten niskaan
Pääkirjoitus

Etä­ope­tus kaa­tai­si ko­ro­na­taak­kaa liiaksi lasten ja nuorten niskaan

07.01.2022 20:00 6
Tilaajille
Omikron testaa nyt rajusti kansakunnan kriisivalmiutta, siksi myös torjuntakeinoja pitää tarkastella uudelleen
Pääkirjoitus

Omikron testaa nyt rajusti kan­sa­kun­nan krii­si­val­miut­ta, siksi myös tor­jun­ta­kei­no­ja pitää tar­kas­tel­la uu­del­leen

05.01.2022 20:00 14
Tilaajille
Tes-pöydissä on nyt rahan ohella puntarissa työntekijäliittojen tuleva rooli, ja se tekee sopimisesta hyvin tuskaisaa
Pääkirjoitus

Tes-pöy­dis­sä on nyt rahan ohella pun­ta­ris­sa työn­te­ki­jä­liit­to­jen tuleva rooli, ja se tekee so­pi­mi­ses­ta hyvin tus­kai­saa

04.01.2022 20:00 6
Tilaajille
Liikenteen murros sähköiseksi on työläs sekä päättäjille että kansalaisille
Pääkirjoitus

Lii­ken­teen murros säh­köi­sek­si on työläs sekä päät­tä­jil­le että kan­sa­lai­sil­le

03.01.2022 20:00 52
Tilaajille
Niinistöltä aiheellisen suorapuheinen viesti Venäjälle ja Euroopalle
Pääkirjoitus

Nii­nis­töl­tä ai­heel­li­sen suo­ra­pu­hei­nen viesti Ve­nä­jäl­le ja Eu­roo­pal­le

01.01.2022 15:04 41
Tilaajille
Ei niinkään huono vuosi Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa
Pääkirjoitus

Ei niin­kään huono vuosi Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Oulussa

30.12.2021 20:00 7
Tilaajille
Matkailijoille hyödyllinen ja tärkeä Airbnb-asuminen tarvitsee parempia pelisääntöjä
Pääkirjoitus

Mat­kai­li­joil­le hyö­dyl­li­nen ja tärkeä Airbnb-asu­mi­nen tar­vit­see pa­rem­pia pe­li­sään­tö­jä

29.12.2021 20:00 23
Tilaajille
Veden saanti jos mikä on perustarve, ja siksi Oulun vesihuolto pitää hoitaa takuuvarmaan kuntoon
Pääkirjoitus

Veden saanti jos mikä on pe­rus­tar­ve, ja siksi Oulun ve­si­huol­to pitää hoitaa ta­kuu­var­maan kuntoon

28.12.2021 20:00 13
Tilaajille
Vihreällä siirtymällä on tummempi tausta, joka liittyy erityisesti muutoksessa tarvittavien metallien tuotantoon
Pääkirjoitus

Vih­reäl­lä siir­ty­mäl­lä on tum­mem­pi tausta, joka liittyy eri­tyi­ses­ti muu­tok­ses­sa tar­vit­ta­vien me­tal­lien tuo­tan­toon

27.12.2021 20:00 24
Tilaajille
Neuvostoliiton haamu yhä Euroopan yllä ja näkyy nyt Ukrainan rajoilla
Pääkirjoitus

Neu­vos­to­lii­ton haamu yhä Eu­roo­pan yllä ja näkyy nyt Uk­rai­nan ra­joil­la

26.12.2021 20:00 29
Tilaajille
Hallitus yllättävän varovainen, kovien koronapäätösten teko jäi alueiden vastuulle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yl­lät­tä­vän va­ro­vai­nen, kovien ko­ro­na­pää­tös­ten teko jäi aluei­den vas­tuul­le

22.12.2021 20:00 39
Tilaajille
Korkeakoulupaikkoja luotava tulevien tarpeiden mukaan, mutta maa tarvitsee myös käytännön ammattiosaajia
Pääkirjoitus

Kor­kea­kou­lu­paik­ko­ja luotava tu­le­vien tar­pei­den mukaan, mutta maa tar­vit­see myös käy­tän­nön am­mat­ti­osaa­jia

21.12.2021 20:00 14
Tilaajille