Pääkirjoitukset

Putinille sopii vain heikko Ukraina, siksi Venäjä tekee taas naapurinsa elämän vaikeaksi
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pu­ti­nil­le sopii vain heikko Uk­rai­na, siksi Venäjä tekee taas naa­pu­rin­sa elämän vai­keak­si

26.11.2021 20:00 42
Kun ei rokoteta, sitten rajoitetaan, ja se alkaa taas näkyä yleisötilaisuuksissa ja ravintoloissa
Pääkirjoitus

Kun ei ro­ko­te­ta, sitten ra­joi­te­taan, ja se alkaa taas näkyä ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja ra­vin­to­lois­sa

25.11.2021 20:00 58
Tilaajille
Murheellisten laulujen ja naisiin kohdistuvan väkivallan maa
Pääkirjoitus

Mur­heel­lis­ten lau­lu­jen ja naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan maa

24.11.2021 20:00 11
Tilaajille
Ruotsissa teollisen muutoksen keskus rakentuu pohjoiseen, ja se kävisi malliksi myös Suomen puolelle
Pääkirjoitus

Ruot­sis­sa teol­li­sen muu­tok­sen keskus ra­ken­tuu poh­joi­seen, ja se kävisi mal­lik­si myös Suomen puo­lel­le

23.11.2021 20:00 16
Tilaajille
Kevytyrittäjyydellä on työelämässä paikkansa, mutta työntekotavan valinneet voivat olla myös vedätysvaarassa
Pääkirjoitus

Ke­vy­ty­rit­tä­jyy­del­lä on työ­elä­mäs­sä paik­kan­sa, mutta työn­te­ko­ta­van va­lin­neet voivat olla myös ve­dä­tys­vaa­ras­sa

22.11.2021 20:00 8
Tilaajille
Seitsemän lukutaidotonta veljestä syrjäyttivät itsensä Impivaaraan - lukutaidon heikkeneminen voi johtaa syrjäytymiseen nykyäänkin
Pääkirjoitus

Seit­se­män lu­ku­tai­do­ton­ta vel­jes­tä syr­jäyt­ti­vät itsensä Im­pi­vaa­raan - lu­ku­tai­don heik­ke­ne­mi­nen voi johtaa syr­jäy­ty­mi­seen ny­kyään­kin

21.11.2021 20:00 6
Tilaajille
Vastuu kolisee SDP:nkin kylkiin, ja uusia vaaran paikkoja on vielä hallitustaipaleen lopulla edessä
Pääkirjoitus

Vastuu kolisee SDP:nkin kyl­kiin, ja uusia vaaran paik­ko­ja on vielä hal­li­tus­tai­pa­leen lopulla edessä

19.11.2021 20:00 54
Tilaajille
Teollisuuden palkkajohtajuutta haastavat nyt tiukimmin koronakuormaa kantaneet hoitajat
Pääkirjoitus

Teol­li­suu­den palk­ka­joh­ta­juut­ta haas­ta­vat nyt tiu­kim­min ko­ro­na­kuor­maa kan­ta­neet hoi­ta­jat

18.11.2021 20:00 10
Tilaajille
Pirulaisen nujerrus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jokaiselta
Pääkirjoitus

Pi­ru­lai­sen nu­jer­rus on pahasti kesken, ja se vaatii toimia jo­kai­sel­ta

17.11.2021 20:00 10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomi on ve­nä­läis­ten sil­mis­sä kaikkea muuta kuin tsuh­nien maa, ja tämä suh­tau­tu­mi­nen on meille suu­rek­si eduksi

16.11.2021 20:00 48
Tilaajille
Glasgow'ssa vaisut aplodit ja vihellyksiä katsomosta – ilmastokokouksen lopputulos oli laiha, mutta pienikin edistys on parempi kuin ei edistystä ollenkaan
Pääkirjoitus

Glas­gow'ssa vaisut aplodit ja vi­hel­lyk­siä kat­so­mos­ta – il­mas­to­ko­kouk­sen lop­pu­tu­los oli laiha, mutta pie­ni­kin edistys on parempi kuin ei edis­tys­tä ol­len­kaan

15.11.2021 20:00 3
Tilaajille
Uutiset kehitysvammaisen pojan kaltoinkohtelusta ovat samalla karu kuvaus epäinhimillisyydestä
Pääkirjoitus

Uutiset ke­hi­tys­vam­mai­sen pojan kal­toin­koh­te­lus­ta ovat samalla karu kuvaus epä­in­hi­mil­li­syy­des­tä

14.11.2021 20:00 1
Tilaajille
Inhimillisyys on hyve, naiivius kansakunnan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä turvallisuusriski
Pääkirjoitus

In­hi­mil­li­syys on hyve, naii­vius kan­sa­kun­nan tur­val­li­suut­ta kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä tur­val­li­suus­ris­ki

12.11.2021 20:00 12
Tilaajille
Koronapassin käyttöä on järkevää laajentaa, sillä se mahdollistaa yhteiskunnan pitämisen turvallisemmin avoimena
Pääkirjoitus

Ko­ronapas­sin käyttöä on jär­ke­vää laa­jen­taa, sillä se mah­dol­lis­taa yh­teis­kun­nan pi­tä­mi­sen tur­val­li­sem­min avoi­me­na

11.11.2021 20:00 11
Tilaajille
Veropäivä kertoi muhkeita tuloja nauttivista mutta myös isoja veroja maksavista, jollaisia saisi olla enemmänkin
Pääkirjoitus

Ve­ro­päi­vä kertoi muh­kei­ta tuloja naut­ti­vis­ta mutta myös isoja veroja mak­sa­vis­ta, jol­lai­sia saisi olla enem­män­kin

10.11.2021 20:00 20
Tilaajille
Valko-Venäjän pelkäävä diktaattori astui nyt yli rajan, eikä EU saa härskiin painostukseen taipua
Pääkirjoitus

Val­ko-Ve­nä­jän pel­kää­vä dik­taat­to­ri astui nyt yli rajan, eikä EU saa härs­kiin pai­nos­tuk­seen taipua

09.11.2021 20:00 31
Tilaajille
Vaalikuumeen sijasta mittari näyttää aluevaalien lähestyessä alilämpöä, vaikka pelissä ovat kansalaisille tärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut
Pääkirjoitus

Vaa­li­kuu­meen sijasta mittari näyttää alue­vaa­lien lä­hes­tyes­sä ali­läm­pöä, vaikka pelissä ovat kan­sa­lai­sil­le tärkeät so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut

08.11.2021 20:00 19
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavat päätökset eivät saa potkia päähän, muuten ne menettävät tarvitsemansa tuen
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa tar­vit­ta­vat pää­tök­set eivät saa potkia päähän, muuten ne me­net­tä­vät tar­vit­se­man­sa tuen

07.11.2021 20:00 41
Tilaajille
Nuorten turvallisuuden pitää olla keskeisin näkökohta, kun ajokorttisäännöksiä jälleen kerran uudistetaan
Pääkirjoitus

Nuorten tur­val­li­suu­den pitää olla kes­kei­sin nä­kö­koh­ta, kun ajo­kort­tisään­nök­siä jälleen kerran uu­dis­te­taan

04.11.2021 20:00 25
Tilaajille
Rokottamaton hoitaja voi nyt olla potilaalle tai asiakkaalle terveysriski, ja se on kestämätöntä
Pääkirjoitus

Ro­kot­ta­ma­ton hoitaja voi nyt olla po­ti­laal­le tai asiak­kaal­le ter­veys­ris­ki, ja se on kes­tä­mä­tön­tä

03.11.2021 20:00 20
Tilaajille
Saamelaisten kohtelua selvittävä komissio toivottavasti edistää sekä totuuden julkituloa että sovintoa
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­ten koh­te­lua sel­vit­tä­vä ko­mis­sio toi­vot­ta­vas­ti edistää sekä to­tuu­den jul­ki­tu­loa että so­vin­toa

02.11.2021 20:00 22
Tilaajille
Hailuodon aurinkoinen imago sai kerralla tunkkaisen kuorrutuksen
Pääkirjoitus

Hai­luo­don au­rin­koi­nen imago sai ker­ral­la tunk­kai­sen kuor­ru­tuk­sen

01.11.2021 20:00 51
Tilaajille
Ammattikoulutuksen remontti jäi kesken - viat pitää korjata, jotta työelämä saa tarvitsemansa
Pääkirjoitus

Am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen re­mont­ti jäi kesken - viat pitää kor­ja­ta, jotta työ­elä­mä saa tar­vit­se­man­sa

31.10.2021 21:07 9
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii EU:lta globaalia johtajuutta – maailmanhistoriallinen jättiurakka tarjoaa valtavia mahdollisuuksia myös yrityksille
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta vaatii EU:lta glo­baa­lia joh­ta­juut­ta – maail­man­his­to­rial­li­nen jät­ti­urak­ka tarjoaa val­ta­via mah­dol­li­suuk­sia myös yri­tyk­sil­le

29.10.2021 20:00 21
Tilaajille
Korona uhkaa karata nyt käsistä myös lähellä Suomea, ja syynä on myös Punaisen torin tuntumassa valmistettu syltty
Pääkirjoitus

Korona uhkaa karata nyt käsistä myös lähellä Suomea, ja syynä on myös Pu­nai­sen torin tun­tu­mas­sa val­mis­tet­tu syltty

28.10.2021 20:00 11
Tilaajille
Pelastusalalle pesiytyneen häirintäkulttuurin poisto vaatii nopeita, purevia toimia
Pääkirjoitus

Pe­las­tus­alal­le pe­siy­ty­neen häi­rin­tä­kult­tuu­rin poisto vaatii no­pei­ta, purevia toimia

27.10.2021 20:00 23
Tilaajille
Talous kasvaa, työllisyys kohenee – mutta uhkia on kertymässä menestyksen tielle
Pääkirjoitus

Talous kasvaa, työl­li­syys kohenee – mutta uhkia on ker­ty­mäs­sä me­nes­tyk­sen tielle

26.10.2021 20:00 19
Tilaajille
Fennovoiman sähkölle olisi kysyntää – mutta koko hankkeen uskottavuus horjuu
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

25.10.2021 20:00 23
Tilaajille
Puolustusvoimat avaa uusia ovia asepalvelukseen, mikä on muuttuneessa maailmassa perusteltua
Pääkirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat avaa uusia ovia ase­pal­ve­luk­seen, mikä on muut­tu­nees­sa maail­mas­sa pe­rus­tel­tua

24.10.2021 20:00 5
Tilaajille
Jo uutinen Stora Enson investointiaikeesta on Oululle loistava – kaupunki imee nyt investointeja myös uuden syväväylän ansiosta
Pääkirjoitus

Jo uutinen Stora Enson in­ves­toin­ti­ai­kees­ta on Oululle lois­ta­va – kau­pun­ki imee nyt in­ves­toin­te­ja myös uuden sy­vä­väy­län an­sios­ta

21.10.2021 20:00 16
Tilaajille