Pääkirjoitukset

EU antaa Suomelle paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuulevan nykyistä paljon useamman suomalaispoliitikon suusta
Tilaajille
Pääkirjoitus

EU antaa Suo­mel­le paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuu­le­van ny­kyis­tä paljon useam­man suo­ma­lais­po­lii­ti­kon suusta

20:00
Virtuaalivaluutta bitcoin on riskikeskittymä, jonka käytön yleistyminen uhkaa myös ympäristöä
Pääkirjoitus

Vir­tuaa­li­va­luut­ta bitcoin on ris­ki­kes­kit­ty­mä, jonka käytön yleis­ty­mi­nen uhkaa myös ym­pä­ris­töä

16.05.2021 20:00 8
Tilaajille
Poterot syvenevät Lähi-idässä, eikä sovun rakentajille näytä olevan tilaa kummallakaan puolella
Pääkirjoitus

Poterot sy­ve­ne­vät Lä­hi-idäs­sä, eikä sovun ra­ken­ta­jil­le näytä olevan tilaa kum­mal­la­kaan puo­lel­la

14.05.2021 20:00 11
Tilaajille
Tärkeä aihe mutta pitkitetty näytelmä eduskunnassa
Pääkirjoitus

Tärkeä aihe mutta pit­ki­tet­ty näy­tel­mä edus­kun­nas­sa

12.05.2021 16:03 30
Tilaajille
Skotlannin lähtö Britanniasta lähenee – se tietäisi kummallekin osapuolelle myös uhkia ja vaikeuksia
Pääkirjoitus

Skot­lan­nin lähtö Bri­tan­nias­ta lähenee – se tie­täi­si kum­mal­le­kin osa­puo­lel­le myös uhkia ja vai­keuk­sia

11.05.2021 20:00 5
Tilaajille
"Unelias Joe" Biden puski liikkeelle uudistusvyöryn ja avasi ikkunoita maailmalle – silti hänkin vartioi ennen kaikkea Yhdysvaltain etua
Pääkirjoitus

"U­ne­lias Joe" Biden puski liik­keel­le uu­dis­tus­vyö­ryn ja avasi ik­ku­noi­ta maail­mal­le – silti hänkin vartioi ennen kaikkea Yh­dys­val­tain etua

09.05.2021 20:00 8
Tilaajille
Suomen nuivuus EU:n elvytyspaketille voisi tulla kalliiksi tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Suomen nuivuus EU:n el­vy­tys­pa­ke­til­le voisi tulla kal­liik­si tu­le­vai­suu­des­sa

07.05.2021 20:00 62
Tilaajille
Digitalisaatio vaatii mediataloilta remonttia – Kalevan toimituksessa on menossa iso muutos
Pääkirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio vaatii me­dia­ta­loil­ta re­mont­tia – Kalevan toi­mi­tuk­ses­sa on menossa iso muutos

06.05.2021 20:00 1
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy, mutta ratkaiseva sitoutuminen antaa yhä odottaa itseään
Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin puo­lus­tus­yh­teis­työ tii­vis­tyy, mutta rat­kai­se­va si­tou­tu­mi­nen antaa yhä odottaa itseään

05.05.2021 20:00 12
Tilaajille
Suomessa alkoivat luovan taloustieteen päivät, joiden anti arvioidaan seuraavassa kriisissä
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa al­koi­vat luovan ta­lous­tie­teen päivät, joiden anti ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa krii­sis­sä

04.05.2021 20:00 6
Tilaajille
Vapun jälkeen avautuu nyt kunnallisvaalien loppusuora – tukalimmassa raossa on keskusta, joka aloitti kirinsä kehysriihessä
Pääkirjoitus

Vapun jälkeen avautuu nyt kun­nal­lis­vaa­lien lop­pu­suo­ra – tu­ka­lim­mas­sa raossa on kes­kus­ta, joka aloitti kirinsä ke­hys­rii­hes­sä

03.05.2021 20:00 9
Tilaajille
Ennen koti oli kullan kallis – voimakas polarisaatiokehitys on muuttanut kaiken
Pääkirjoitus

Ennen koti oli kullan kallis – voi­ma­kas po­la­ri­saa­tio­ke­hi­tys on muut­ta­nut kaiken

02.05.2021 20:00 5
Tilaajille
Nokian käänne onnistui niin nopeasti, että se taisi yllättää yhtiön itsensäkin – myös Oululle tulos lupaa hyvää
Pääkirjoitus

Nokian käänne on­nis­tui niin no­peas­ti, että se taisi yl­lät­tää yhtiön it­sen­sä­kin – myös Oululle tulos lupaa hyvää

30.04.2021 20:00 10
Tilaajille
Kriisin jälkeen uudet huolet – hallituksen hengähdystauko jää lyhyeksi, sillä uudet ongelmat odottavat
Pääkirjoitus

Kriisin jälkeen uudet huolet – hal­li­tuk­sen hen­gäh­dys­tau­ko jää ly­hyek­si, sillä uudet on­gel­mat odot­ta­vat

29.04.2021 20:00 15
Tilaajille
Hatara sopu kelpaa – hallituksen kaatuminen olisi tullut poikkeuksellisen huonoon aikaan
Pääkirjoitus

Hatara sopu kelpaa – hal­li­tuk­sen kaa­tu­mi­nen olisi tullut poik­keuk­sel­li­sen huonoon aikaan

28.04.2021 17:05 21
Tilaajille
Älkää jähmettykö, Oulun päättäjät – kaupungin on elintärkeää huolehtia yliopiston vetovoimasta
Pääkirjoitus

Älkää jäh­met­ty­kö, Oulun päät­tä­jät – kau­pun­gin on elin­tär­keää huo­leh­tia yli­opis­ton ve­to­voi­mas­ta

27.04.2021 20:25 73
Tilaajille
Askelia oikeaan suuntaan – Oululla riittää töitä vetovoiman kehittämiseksi
Pääkirjoitus

Askelia oikeaan suun­taan – Oululla riittää töitä ve­to­voi­man ke­hit­tä­mi­sek­si

26.04.2021 20:00 12
Tilaajille
Valta Saksassa voi vaihtua – pelissä on paljon, sillä voittajapuolue nappaa liittokanslerin paikan
Pääkirjoitus

Valta Sak­sas­sa voi vaihtua – pelissä on paljon, sillä voit­ta­ja­puo­lue nappaa liit­to­kans­le­rin paikan

25.04.2021 20:00 6
Tilaajille
Huono henki purskahti pintaan – hallitusta pitää nyt koossa vallasta putoamisen ja perussuomalaisten pelko
Pääkirjoitus

Huono henki purs­kah­ti pintaan – hal­li­tus­ta pitää nyt koossa val­las­ta pu­toa­mi­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten pelko

23.04.2021 20:00 46
Tilaajille
Oulun kulttuuri-ideat nyt puntariin – kulttuuripääkaupunki-titteli toisi panokset todennäköisesti moninkertaisina takaisin
Pääkirjoitus

Oulun kult­tuu­ri-ideat nyt pun­ta­riin – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki-tit­te­li toisi pa­nok­set to­den­nä­köi­ses­ti mo­nin­ker­tai­si­na ta­kai­sin

22.04.2021 20:00 7
Tilaajille
Lidlin avaus haastaa muita – vastuullisuus ja pelihaitat eivät vielä herkistä muita alan toimijoita
Pääkirjoitus

Lidlin avaus haastaa muita – vas­tuul­li­suus ja pe­li­hai­tat eivät vielä her­kis­tä muita alan toi­mi­joi­ta

21.04.2021 20:00 9
Tilaajille
Kemissä tuli jäitä niskaan – Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on kova isku kaupungille ja koko alueelle
Pääkirjoitus

Kemissä tuli jäitä niskaan – Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­nen on kova isku kau­pun­gil­le ja koko alueel­le

20.04.2021 16:10 16
Tilaajille
Astra Zenecan rokote pelastaa henkiä ja siksi se pitäisi hyödyntää täysimääräisesti – vaikkapa "vihreiden linjojen" avulla
Pääkirjoitus

Astra Zenecan rokote pe­las­taa henkiä ja siksi se pitäisi hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti – vaik­ka­pa "vih­rei­den lin­jo­jen" avulla

19.04.2021 20:00 6
Tilaajille
Hallituksen lujuus joutuu tällä viikolla testiin kehysneuvotteluissa, joista jokainen puolue tulla ulos voittajana
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen lujuus joutuu tällä vii­kol­la testiin ke­hys­neu­vot­te­luis­sa, joista jo­kai­nen puolue tulla ulos voit­ta­ja­na

18.04.2021 21:40 9
Tilaajille
Afganistanista saatu oppia – operaatiot tarjonneet tiivistä yhteistyötä Naton ja Yhdysvaltain kanssa
Pääkirjoitus

Af­ga­nis­ta­nis­ta saatu oppia – ope­raa­tiot tar­jon­neet tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Naton ja Yh­dys­val­tain kanssa

16.04.2021 20:00 31
Tilaajille
Rokotepassi olisi kätevä työkalu – todistusten ja testien käyttö jatkunee vielä pitkään
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­pas­si olisi kätevä työkalu – to­dis­tus­ten ja testien käyttö jat­ku­nee vielä pitkään

15.04.2021 20:00 13
Tilaajille
Luottamus päätöksentekoon on erityisen tärkeää kriiseissä – uudet tiedot liikkumisrajoitusjupakasta rapauttavat nyt sitä
Pääkirjoitus

Luot­ta­mus pää­tök­sen­te­koon on eri­tyi­sen tärkeää krii­seis­sä – uudet tiedot liik­ku­mis­ra­joi­tus­ju­pa­kas­ta ra­paut­ta­vat nyt sitä

14.04.2021 15:10 21
Tilaajille
Rokotejakelua syytä perata – rokotekattavuuden pitäisi kaiken järjen mukaan olla kaikkialla suunnilleen samanlainen
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­ja­ke­lua syytä perata – ro­ko­te­kat­ta­vuu­den pitäisi kaiken järjen mukaan olla kaik­kial­la suun­nil­leen sa­man­lai­nen

13.04.2021 20:00 4
Tilaajille
Liikenteen riskiryhmän – nuorten miesten – suojelemiseksi tarvitaan uusia keinoja, eikä pelkkä asennekasvatus riitä
Pääkirjoitus

Lii­ken­teen ris­ki­ryh­män – nuorten miesten – suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan uusia kei­no­ja, eikä pelkkä asen­ne­kas­va­tus riitä

12.04.2021 20:00 20
Tilaajille
Huoli autoilun tulevaisuudesta askarruttaa ihmisiä. – Hyytyykö autoilu pohjoisessa?
Pääkirjoitus

Huoli au­toi­lun tu­le­vai­suu­des­ta as­kar­rut­taa ih­mi­siä. – Hyy­tyy­kö autoilu poh­joi­ses­sa?

09.04.2021 20:00 36
Tilaajille