Pääkirjoitukset

Oululainen Fingersoft tarjoaa muille mallia työajan lyhentämiseen
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ou­lu­lai­nen Fin­ger­soft tarjoaa muille mallia työajan ly­hen­tä­mi­seen

19.09.2021 20:00 9
Kempele poimii ison naapurinsa hedelmiä, mutta Oululle menestyvä etelänaapuri on myös hyödyllinen kirittäjä
Pääkirjoitus

Kempele poimii ison naa­pu­rin­sa he­del­miä, mutta Oululle me­nes­ty­vä ete­lä­naa­pu­ri on myös hyö­dyl­li­nen ki­rit­tä­jä

17.09.2021 20:00 31
Tilaajille
Venäläisille on tarjolla äänestys, joista nykyisen vallan vaihtoehdot on siivottu pois
Pääkirjoitus

Ve­nä­läi­sil­le on tar­jol­la ää­nes­tys, joista ny­kyi­sen vallan vaih­to­eh­dot on sii­vot­tu pois

16.09.2021 20:00 5
Tilaajille
EU:n pysyvä ongelma on muuttaa hyvät aikomukset toiminnaksi
Pääkirjoitus

EU:n pysyvä ongelma on muuttaa hyvät ai­ko­muk­set toi­min­nak­si

16.09.2021 09:15 5
Tilaajille
Kaksoisraide Oulusta etelään lähti kohti toteutusta, mutta vielä ei ole tuulettelun aika
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de Oulusta etelään lähti kohti to­teu­tus­ta, mutta vielä ei ole tuu­let­te­lun aika

14.09.2021 20:00 7
Tilaajille
Koronarokotteen ottava kantaa vastuuta myös muista – viranomaisten ei Oulun seudullakaan pidä ryhtyä tanssiin rokotevastaisten kanssa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teen ottava kantaa vas­tuu­ta myös muista – vi­ran­omais­ten ei Oulun seu­dul­la­kaan pidä ryhtyä tans­siin ro­ko­te­vas­tais­ten kanssa

13.09.2021 20:00 49
Tilaajille
Oulu ottaa asemia pörssissä, ja samalla seudun ihmisille tulee uusia mahdollisuuksia sijoittaa oman alueen yrityksiin
Pääkirjoitus

Oulu ottaa asemia pörs­sis­sä, ja samalla seudun ih­mi­sil­le tulee uusia mah­dol­li­suuk­sia si­joit­taa oman alueen yri­tyk­siin

12.09.2021 20:00 3
Tilaajille
Maailma on ottanut opiksi päivämäärästä 11.9.2001, mutta terrorismin lopullinen juuriminen on lähes mahdoton tehtävä
Pääkirjoitus

Maailma on ottanut opiksi päi­vä­mää­räs­tä 11.9.2001, mutta ter­ro­ris­min lo­pul­li­nen juu­ri­mi­nen on lähes mah­do­ton tehtävä

10.09.2021 20:00 8
Tilaajille
Yleisöä kiusaannuttava näytös on ohi, ja nyt hallituksen on aika tarttua kesto-ongelmiin työllisyydessä ja velkaantumisessa
Pääkirjoitus

Yleisöä kiu­saan­nut­ta­va näytös on ohi, ja nyt hal­li­tuk­sen on aika tarttua kes­to-on­gel­miin työl­li­syy­des­sä ja vel­kaan­tu­mi­ses­sa

09.09.2021 20:00 16
Tilaajille
Pohjoisen liikenteen tarpeet uhkaavat nyt unohtua suunnittelussa
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen lii­ken­teen tarpeet uh­kaa­vat nyt unohtua suun­nit­te­lus­sa

08.09.2021 20:00 5
Tilaajille
Koronastrategiassa oikea suunta, mutta yleisluonteisten linjausten muunto käytännön päätöksiksi on oma urakkansa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­stra­te­gias­sa oikea suunta, mutta yleis­luon­teis­ten lin­jaus­ten muunto käy­tän­nön pää­tök­sik­si on oma urak­kan­sa

07.09.2021 20:00 2
Tilaajille
Uni ja aivopesuri – Alzheimerin tautia voidaan nujertaa sekä ilmaisilla ja tiederahoitajien myötämieltä vaativilla keinoilla
Pääkirjoitus

Uni ja ai­vo­pe­su­ri – Al­zhei­me­rin tautia voidaan nu­jer­taa sekä il­mai­sil­la ja tie­de­ra­hoi­ta­jien myö­tä­miel­tä vaa­ti­vil­la kei­noil­la

06.09.2021 20:00 2
Tilaajille
Pisa-kunniaa niittänyt suomalainen koulu tarvitsee korjausliikettä
Pääkirjoitus

Pi­sa-kun­niaa niit­tä­nyt suo­ma­lai­nen koulu tar­vit­see kor­jaus­lii­ket­tä

06.09.2021 10:58 21
Tilaajille
Terwa Tower herättää intohimoja, eikä ihme, sillä hankkeesta on helppo löytää niin vahvuuksia kuin ongelmiakin
Pääkirjoitus

Terwa Tower he­rät­tää in­to­hi­mo­ja, eikä ihme, sillä hank­kees­ta on helppo löytää niin vah­vuuk­sia kuin on­gel­mia­kin

03.09.2021 20:00 42
Tilaajille
Koronakamppailun varjossa käydään myös puhdasta valtataistelua, jossa keskushallinto yrittää pitää alueelliset päättäjät nöyrinä ja kuuliaisina
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­kamp­pai­lun var­jos­sa käydään myös puh­das­ta val­ta­tais­te­lua, jossa kes­kus­hal­lin­to yrittää pitää alueel­li­set päät­tä­jät nöyrinä ja kuu­liai­si­na

02.09.2021 20:00 21
Tilaajille
EU haluaa nyt estää vuoden 2015 tapahtumien toistumisen, mutta yhtä tärkeää on varautua siirtolaispaineen kasvuun tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

EU haluaa nyt estää vuoden 2015 ta­pah­tu­mien tois­tu­mi­sen, mutta yhtä tärkeää on va­rau­tua siir­to­lais­pai­neen kasvuun tu­le­vai­suu­des­sa

02.09.2021 12:32 10
Tilaajille
Valtio lupasi korvata kunnille koronakustannukset, mutta kelkka on nyt yllättävästi kääntynyt
Pääkirjoitus

Valtio lupasi korvata kun­nil­le ko­ro­na­kus­tan­nuk­set, mutta kelkka on nyt yl­lät­tä­väs­ti kään­ty­nyt

31.08.2021 20:00 6
Tilaajille
Notkea Viro opettaa Suomea, joka katsoo etelänaapurin perävaloja nyt myös Pisa-tuloksissa
Pääkirjoitus

Notkea Viro opettaa Suomea, joka katsoo ete­lä­naa­pu­rin pe­rä­va­lo­ja nyt myös Pi­sa-tu­lok­sis­sa

30.08.2021 20:00 14
Tilaajille
Edenin altaiden tyhjeneminen olisi menetys Oululle - Nallikarin vetovoiman kasvu hyödyttää kylpylähotelliakin
Pääkirjoitus

Edenin al­tai­den tyh­je­ne­mi­nen olisi menetys Oululle - Nal­li­ka­rin ve­to­voi­man kasvu hyö­dyt­tää kyl­py­lä­ho­tel­lia­kin

30.08.2021 09:08 28
Tilaajille
Kabul testasi Suomen kriisinhoitokykyä, ja nyt pystyttiin komeasti ylittämään hallinnolliset esteet
Pääkirjoitus

Kabul testasi Suomen krii­sin­hoi­to­ky­kyä, ja nyt pys­tyt­tiin ko­meas­ti ylit­tä­mään hal­lin­nol­li­set esteet

27.08.2021 20:00 33
Tilaajille
Työvoimapula ei poistu puheilla, ja siksi Marinin hallitukselta ja työnantajilta vaaditaan nyt ennakkoluulottomia päätöksiä
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la ei poistu pu­heil­la, ja siksi Marinin hal­li­tuk­sel­ta ja työn­an­ta­jil­ta vaa­di­taan nyt en­nak­ko­luu­lot­to­mia pää­tök­siä

26.08.2021 20:00 20
Tilaajille
Matelua Veikkauksen "vastuullisuusmatkalla" – yhteisen hyvän rahoitusmalli on edelleen sairas
Pääkirjoitus

Matelua Veik­kauk­sen "vas­tuul­li­suus­mat­kal­la" – yh­tei­sen hyvän ra­hoi­tus­mal­li on edel­leen sairas

25.08.2021 20:00 5
Tilaajille
Missä kriisi, siellä EU on ongelmissa – mutta presidentti Niinistön korjausehdotuksistakin puuttui vielä konkretiaa
Pääkirjoitus

Missä kriisi, siellä EU on on­gel­mis­sa – mutta pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kor­jaus­eh­do­tuk­sis­ta­kin puuttui vielä konk­re­tiaa

24.08.2021 20:00 8
Tilaajille
Tuomion julistus karvanopille ei auta – valistus tehoaa parhaiten
Pääkirjoitus

Tuomion ju­lis­tus kar­vanopil­le ei auta – va­lis­tus tehoaa par­hai­ten

23.08.2021 20:00 20
Tilaajille
Äly hoi, älä jätä rokotekeskustelussa
Pääkirjoitus

Äly hoi, älä jätä ro­ko­te­kes­kus­te­lus­sa

22.08.2021 20:00 19
Tilaajille
Asuntokuplan enteitä leijuu ilmassa
Pääkirjoitus

Asun­to­kup­lan enteitä leijuu ilmassa

20.08.2021 20:00 8
Tilaajille
Suomen ilmastotavoite on kova muttei mahdoton urakka
Pääkirjoitus

Suomen il­mas­to­ta­voi­te on kova muttei mah­do­ton urakka

19.08.2021 20:00 23
Tilaajille
Yhteinen päämäärä estää ylilyönnit valtuustossa
Pääkirjoitus

Yh­tei­nen pää­mää­rä estää yli­lyön­nit val­tuus­tos­sa

18.08.2021 20:00 2
Tilaajille
Perussuomalaiset näyttää tiivistyvän yhä enemmän tiukemmin maahanmuuttokysymysten ympärille
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set näyttää tii­vis­ty­vän yhä enemmän tiu­kem­min maa­han­muut­to­ky­sy­mys­ten ym­pä­ril­le

17.08.2021 20:00 58
Tilaajille
Taliban jymäytti Yhdysvaltoja ja vyöryi Kabuliin ottamaan vallan
Pääkirjoitus

Taliban jy­mäyt­ti Yh­dys­val­to­ja ja vyöryi Ka­bu­liin ot­ta­maan vallan

16.08.2021 20:00 54
Tilaajille