Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Pääkirjoitukset

Mainio uutinen Suomen pelloilta – hyvät satonäkymät lisäävät huoltovarmuutta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

12.08.2022 20:00 14
Tuntien odotus venyy vuorokausiksi – hoitajapulasta tullut vaarallinen terveysriski
Pääkirjoitus

Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

11.08.2022 20:00 42
Tilaajille
Karhunkaatoluvilla tehdään temppuja – valitus voi estää karhujahdin tänä syksynä
Pääkirjoitus

Kar­hun­kaa­to­lu­vil­la tehdään temp­pu­ja – valitus voi estää kar­hu­jah­din tänä syksynä

10.08.2022 20:00 26
Tilaajille
Kun suojatietä ei ylitetä enää puolijuoksua – ikääntyvä tarvitsee erilaisen kaupungin
Pääkirjoitus

Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

09.08.2022 20:00 13
Tilaajille
Arolla ei voi käydä korpisotaa – Amnestyn selvitys vetää mutkat liian suoriksi
Pääkirjoitus

Arolla ei voi käydä kor­pi­so­taa – Am­nes­tyn sel­vi­tys vetää mutkat liian suo­rik­si

08.08.2022 20:00 6
Tilaajille
Moni lomaltapalaaja tulee pitkästä aikaa työpisteelleen - mutta haluaa tehdä osan töistään jatkossakin etänä
Pääkirjoitus

Moni lo­mal­ta­pa­laa­ja tulee pit­käs­tä aikaa työ­pis­teel­leen - mutta haluaa tehdä osan töis­tään jat­kos­sa­kin etänä

06.08.2022 20:00 5
Tilaajille
Ylimääräinen lapsilisä ei saa syödä muita etuja
Pääkirjoitus

Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä ei saa syödä muita etuja

05.08.2022 20:00 42
Tilaajille
Yhdysvaltain Nato-päätös lyö painetta Turkille
Pääkirjoitus

Yh­dys­val­tain Na­to-pää­tös lyö pai­net­ta Tur­kil­le

04.08.2022 20:00 15
Tilaajille
Naisten matkustus kielletty ilman miestä – Taleban sortaa naisia ja majoittaa terroristeja
Pääkirjoitus

Naisten mat­kus­tus kiel­let­ty ilman miestä – Taleban sortaa naisia ja ma­joit­taa ter­ro­ris­te­ja

03.08.2022 20:00 9
Tilaajille
Huumeiden käyttöhuone vaatii täsmälliset raamit
Pääkirjoitus

Huu­mei­den käyt­tö­huo­ne vaatii täs­mäl­li­set raamit

02.08.2022 20:00 12
Tilaajille
Patteria pienemmälle, laturit pois pistokkeesta – sähköä pitää oppia taas säästämään
Pääkirjoitus

Pat­te­ria pie­nem­mäl­le, laturit pois pis­tok­kees­ta – sähköä pitää oppia taas sääs­tä­mään

01.08.2022 20:00 61
Tilaajille
Turveala kaipaa pelisääntöjä jatkoajalleen
Pääkirjoitus

Tur­ve­ala kaipaa pe­li­sään­tö­jä jat­ko­ajal­leen

31.07.2022 20:00 30
Tilaajille
Valokuitua vedetään koteihin niin kovaa vauhtia, ettei asiakas pysy mukana
Pääkirjoitus

Va­lo­kui­tua ve­de­tään ko­tei­hin niin kovaa vauh­tia, ettei asiakas pysy mukana

30.07.2022 20:00 12
Tilaajille
Oulu tuottaa lämpöä ukrainalaisten kärsimyksellä – Oulun Energia mokannut pahasti ostamalla edelleen Teboilin öljyä
Pääkirjoitus

Oulu tuottaa lämpöä uk­rai­na­lais­ten kär­si­myk­sel­lä – Oulun Energia mo­kan­nut pahasti os­ta­mal­la edel­leen Te­boi­lin öljyä

29.07.2022 20:00 65
Tilaajille
Vauhtia ja sokeutta veronmaksajien piikkiin – valtion rooli omistajana selkeämmäksi
Pääkirjoitus

Vauhtia ja so­keut­ta ve­ron­mak­sa­jien piik­kiin – valtion rooli omis­ta­ja­na sel­keäm­mäk­si

28.07.2022 20:00 13
Tilaajille
Huominen tuntuu huteralta – taantuman uhka kasvaa loppuvuonna
Pääkirjoitus

Huo­mi­nen tuntuu hu­te­ral­ta – taan­tu­man uhka kasvaa lop­pu­vuon­na

27.07.2022 20:00 8
Tilaajille
Venäläiset löysivät porsaanreiän heti – turistiviisumit vievät pakotteilta tehoa
Pääkirjoitus

Ve­nä­läi­set löy­si­vät por­saan­reiän heti – tu­ris­ti­vii­su­mit vievät pa­kot­teil­ta tehoa

26.07.2022 20:00 26
Tilaajille
Toinen pääministeri sai kenkää, toinen lähti itse
Pääkirjoitus

Toinen pää­mi­nis­te­ri sai kenkää, toinen lähti itse

25.07.2022 20:00 13
Tilaajille
Arktiset rautatiet ovat elintärkeitä pohjoisessa
Pääkirjoitus

Ark­ti­set rau­ta­tiet ovat elin­tär­kei­tä poh­joi­ses­sa

24.07.2022 20:00 17
Tilaajille
Lypsävä lehmä oli menehtyä – Fortumin otettava opikseen seikkailustaan
Pääkirjoitus

Lypsävä lehmä oli me­neh­tyä – For­tu­min otet­ta­va opik­seen seik­kai­lus­taan

22.07.2022 16:00 30
Tilaajille
Räjähtävät lepakot unohdettu – pohjoisesta tullut tuulivoiman valtakunta
Pääkirjoitus

Rä­jäh­tä­vät lepakot unoh­det­tu – poh­joi­ses­ta tullut tuu­li­voi­man val­ta­kun­ta

21.07.2022 20:00 40
Tilaajille
Ohenneen lompakon mörkö uhkaa taloutta – kaasupula voi laukaista taantuman
Pääkirjoitus

Ohen­neen lom­pa­kon mörkö uhkaa ta­lout­ta – kaa­su­pu­la voi lau­kais­ta taan­tu­man

20.07.2022 20:00 10
Tilaajille
Tätä tarkoittaa keskilämpötilan nousu – ilmasto antaa nyt vahvoja hälytysmerkkejä
Pääkirjoitus

Tätä tar­koit­taa kes­ki­läm­pö­ti­lan nousu – ilmasto antaa nyt vahvoja hä­ly­tys­merk­ke­jä

20.07.2022 13:30 21
Tilaajille
Ei hyvältä näytä – jos kaupunkien keskustoja uhkaa slummiutuminen
Pääkirjoitus

Ei hyvältä näytä – jos kau­pun­kien kes­kus­to­ja uhkaa slum­miu­tu­mi­nen

20.07.2022 13:31 100
Tilaajille
Jokainen rattijuoppo on mahdollinen tappaja – jokainen hänen eteensä sattuva mahdollinen uhri
Pääkirjoitus

Jo­kai­nen rat­ti­juop­po on mah­dol­li­nen tappaja – jo­kai­nen hänen eteensä sattuva mah­dol­li­nen uhri

17.07.2022 20:00 38
Tilaajille
Osaajien muutto rapauttaa Venäjän tulevaisuutta peruuttamattomasti
Pääkirjoitus

Osaa­jien muutto ra­paut­taa Venäjän tu­le­vai­suut­ta pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti

16.07.2022 20:00 15
Tilaajille
Päätöksissä neljänsistä koronarokotuksista otettava huomioon myös terveydenhuollon kokonaisuus ja viisas resurssien käyttö
Pääkirjoitus

Pää­tök­sis­sä nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta otet­ta­va huo­mioon myös ter­vey­den­huol­lon ko­ko­nai­suus ja viisas re­surs­sien käyttö

14.07.2022 20:00 11
Tilaajille
Ruoan hinnan nousu iskee jo nyt pienituloisiin, eikä helpotusta ole valitettavasti näköpiirissäkään
Pääkirjoitus

Ruoan hinnan nousu iskee jo nyt pie­ni­tu­loi­siin, eikä hel­po­tus­ta ole va­li­tet­ta­vas­ti nä­kö­pii­ris­sä­kään

13.07.2022 20:00 24
Tilaajille
Saksalaisten oma vika tai ei, osa Uniper-laskusta pudonnee väkisin Suomen syliin
Pääkirjoitus

Sak­sa­lais­ten oma vika tai ei, osa Uni­per-las­kus­ta pu­don­nee väkisin Suomen syliin

12.07.2022 21:43 20
Tilaajille
Ukrainan sotaa käydään nyt äärirajoilla, uudet ohjukset auttavat Ukrainaa mutta sodan kääntämiseen ne tuskin vielä riittävät
Pääkirjoitus

Uk­rai­nan sotaa käydään nyt ää­ri­ra­joil­la, uudet oh­juk­set aut­ta­vat Uk­rai­naa mutta sodan kään­tä­mi­seen ne tuskin vielä riit­tä­vät

11.07.2022 20:00 1
Tilaajille