Pääkirjoitukset

Maskit torjumaan riskiä – hygienia, turvavälit ja kasvosuojukset muodostavat kokonaisuuden tartuntojen torjunnassa
Tilaajille
Pääkirjoitus

Maskit tor­ju­maan riskiä – hy­gie­nia, tur­va­vä­lit ja kas­vo­suo­juk­set muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den tar­tun­to­jen tor­jun­nas­sa

20:00 1
Oulun palkkaa lisää opettajia – mutta onko se pelkkä laastariratkaisu?
Pääkirjoitus

Oulun palkkaa lisää opet­ta­jia – mutta onko se pelkkä laas­ta­ri­rat­kai­su?

13.08.2020 20:00 5
Tilaajille
Harris odotettu valinta – hän vetoaa etenkin uudella tavalla poliittisen voimansa tunnistaviin vähemmistöihin
Pääkirjoitus

Harris odo­tet­tu valinta – hän vetoaa etenkin uudella tavalla po­liit­ti­sen voi­man­sa tun­nis­ta­viin vä­hem­mis­töi­hin

12.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Kohta on edessä ukkovalta – väestörakenteen kehitys suosii pitkästä aikaa miehiä
Pääkirjoitus

Kohta on edessä uk­ko­val­ta – väes­tö­ra­ken­teen kehitys suosii pit­käs­tä aikaa miehiä

11.08.2020 20:00 3
Tilaajille
Yksinvaltaisesti hallitusta Valko-Venäjästä tuli painekattila
Pääkirjoitus

Yk­sin­val­tai­ses­ti hal­li­tus­ta Val­ko-Ve­nä­jäs­tä tuli pai­ne­kat­ti­la

10.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Moni uskoo poliitikkojen mellastavan tunneleissa kaupunkien alla – huuhaa leviää huolestuttavasti
Pääkirjoitus

Moni uskoo po­lii­tik­ko­jen mel­las­ta­van tun­ne­leis­sa kau­pun­kien alla – huuhaa leviää huo­les­tut­ta­vas­ti

08.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Tuulivoimaloiden lavat vatkaavat maakuntaan verotuloja
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­loi­den lavat vat­kaa­vat maa­kun­taan ve­ro­tu­lo­ja

07.08.2020 20:00 4
Tilaajille
Puolueilta kysytään herkkyyttä – puoluejärjestelmä voi hyvin, vaikka taustalla myllertää uusia ilmiöitä
Pääkirjoitus

Puo­lueil­ta ky­sy­tään herk­kyyt­tä – puo­lue­jär­jes­tel­mä voi hyvin, vaikka taus­tal­la myl­ler­tää uusia il­miöi­tä

06.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Häpeän päivät huojuttavat Espanjan monarkiaa – kukaan ei enää muista ex-kuninkaan merkitystä demokratiakehityksen varmistajana
Pääkirjoitus

Häpeän päivät huo­jut­ta­vat Es­pan­jan mo­nar­kiaa – kukaan ei enää muista ex-ku­nin­kaan mer­ki­tys­tä de­mo­kra­tia­ke­hi­tyk­sen var­mis­ta­ja­na

05.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Vaihtuu farkut verkkarihousuun – kaupungeista muutetaan nyt maalle
Pääkirjoitus

Vaihtuu farkut verk­ka­ri­hou­suun – kau­pun­geis­ta muu­te­taan nyt maalle

04.08.2020 20:00 2
Tilaajille
Veronpalautuksista luvassa kasvava ostovoimapiikki – kaikkea rahaa ei silti ole pakko kantaa kauppoihin
Pääkirjoitus

Ve­ron­pa­lau­tuk­sis­ta luvassa kasvava os­to­voi­ma­piik­ki – kaikkea rahaa ei silti ole pakko kantaa kaup­poi­hin

03.08.2020 20:00 1
Tilaajille
EU:ssa ei voi olla maata, joka vapaasti talloo naisten oikeuksia
Pääkirjoitus

EU:ssa ei voi olla maata, joka va­paas­ti talloo naisten oi­keuk­sia

02.08.2020 20:00 5
Tilaajille
Hämmennystä, sotkemista – Yhdysvalloissa tulossa kiivas taistelu äänistä
Pääkirjoitus

Häm­men­nys­tä, sot­ke­mis­ta – Yh­dys­val­lois­sa tulossa kiivas tais­te­lu äänistä

01.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Maskit ja etätyö puhuttavat – juuri nyt kaivataan pikaisia linjauksia ja ohjeistuksia
Pääkirjoitus

Maskit ja etätyö pu­hut­ta­vat – juuri nyt kai­va­taan pi­kai­sia lin­jauk­sia ja oh­jeis­tuk­sia

31.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Saarikolta vakuuttava avaus – hallitusyhteistyö ei ainakaan olisi vaarassa
Pääkirjoitus

Saa­ri­kol­ta va­kuut­ta­va avaus – hal­li­tus­yh­teis­työ ei ai­na­kaan olisi vaa­ras­sa

30.07.2020 20:00 12
Tilaajille
Kukaan ei ole persreikä – ilkeily lopetettava alkuunsa
Pääkirjoitus

Kukaan ei ole pers­rei­kä – ilkeily lo­pe­tet­ta­va al­kuun­sa

29.07.2020 20:00 22
Tilaajille
Työllisyys sumea piste – työttömyysputkesta ja irtisanomisjärjestyksestä luvassa vielä iso poru
Pääkirjoitus

Työl­li­syys sumea piste – työt­tö­myys­put­kes­ta ja ir­ti­sa­no­mis­jär­jes­tyk­ses­tä luvassa vielä iso poru

28.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona aiheuttaa epävarmuutta vielä pitkään
Pääkirjoitus Kaleva

Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona ai­heut­taa epä­var­muut­ta vielä pitkään

27.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Psykologia vahvistaa yliopistoa – uusi koulutusala on vastaus myös alueen työvoimapulaan
Pääkirjoitus Kaleva

Psy­ko­lo­gia vah­vis­taa yli­opis­toa – uusi kou­lu­tus­ala on vastaus myös alueen työ­voi­ma­pu­laan

25.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Saarikon ratkaisua odotetaan – keskustan kenttäväelle tekisi terää, jos se pääsisi äänestämään
Pääkirjoitus

Saa­ri­kon rat­kai­sua odo­te­taan – kes­kus­tan kent­tä­väel­le tekisi terää, jos se pääsisi ää­nes­tä­mään

24.07.2020 20:00 4
Tilaajille
Koronan kanssa on vain elettävä – siksi jokaisen on huolehdittava tartuntoja ehkäisevistä toimista
Pääkirjoitus

Koronan kanssa on vain elet­tä­vä – siksi jo­kai­sen on huo­leh­dit­ta­va tar­tun­to­ja eh­käi­se­vis­tä toi­mis­ta

23.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Nuoria kannateltava juuri nyt – Suomella ei ole varaa antaa nuorten pudota yhteiskunnan rattailta
Pääkirjoitus

Nuoria kan­na­tel­ta­va juuri nyt – Suo­mel­la ei ole varaa antaa nuorten pudota yh­teis­kun­nan rat­tail­ta

22.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Suomi lähelle tavoitteitaan  – pohjoisen ja idän erityisolosuhteet otettiin huomioon
Pääkirjoitus

Suomi lähelle ta­voit­tei­taan – poh­joi­sen ja idän eri­tyis­olo­suh­teet otet­tiin huo­mioon

21.07.2020 22:00 11
Tilaajille
Pääkirjoitus: Keskellä kaunista Suomea – entistä useampi on löytänyt korona-aikana kotimaisen lomakohteen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kel­lä kau­nis­ta Suomea – entistä useampi on löy­tä­nyt ko­ro­na-ai­ka­na ko­ti­mai­sen lo­ma­koh­teen

20.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Valinnoissa liikaa töppäilyjä – kyse on nuorten oikeusturvasta ja oppilaitosten maineesta
Pääkirjoitus

Va­lin­nois­sa liikaa töp­päi­ly­jä – kyse on nuorten oi­keus­tur­vas­ta ja op­pi­lai­tos­ten mai­nees­ta

19.07.2020 20:00 9
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kaikki tiet eivät vie Peltolaan - mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua ajoissa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kaikki tiet eivät vie Pel­to­laan - mie­len­ter­vey­den on­gel­miin pitää saada apua ajoissa

18.07.2020 20:00 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: Verkkopalvelu ei korvaa poliisia – kansalaisten luottamus poliisiin vakiintunut korkealle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Verk­ko­pal­ve­lu ei korvaa po­lii­sia – kan­sa­lais­ten luot­ta­mus po­lii­siin va­kiin­tu­nut kor­keal­le

17.07.2020 20:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Helppo olla yhtä mieltä – vaikeudet alkavat, kun ansioturvan taso, kesto ja kannusteet tulevat mukaan
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Helppo olla yhtä mieltä – vai­keu­det al­ka­vat, kun an­sio­tur­van taso, kesto ja kan­nus­teet tulevat mukaan

16.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Presidentti on puhunut – jokin kengässä nyt selvästi hiertää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pre­si­dent­ti on puhunut – jokin ken­gäs­sä nyt sel­väs­ti hiertää

16.07.2020 08:50 8
Tilaajille
Pääkirjoitus: Voitossa voi piillä tappion siemen – Puolan presidentinvaalien tulos merkitsee vaikean EU-suhteen jatkumista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Voi­tos­sa voi piillä tappion siemen – Puolan pre­si­den­tin­vaa­lien tulos mer­kit­see vaikean EU-suh­teen jat­ku­mis­ta

14.07.2020 20:00 4
Tilaajille