Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pääkirjoitukset

Vihreä harppaus etenee vääjäämättömästi, ja on hölmöä yrittää jarruttaa sitä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vihreä harp­paus etenee vää­jää­mät­tö­mäs­ti, ja on hölmöä yrittää jar­rut­taa sitä

25.05.2023 20:00 64
Vahvistuneen ja ovelasti operoivan Ukrainan vastahyökkäys lähenee, mutta Venäjän joukkojen poistaminen maasta on äärimmäisen raastava tehtävä
Pääkirjoitus

Vah­vis­tu­neen ja ove­las­ti ope­roi­van Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys lä­he­nee, mutta Venäjän jouk­ko­jen pois­ta­mi­nen maasta on ää­rim­mäi­sen raas­ta­va tehtävä

24.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Nykyajan orjakauppa on todellisuutta myös Pohjois-Suomessa
Pääkirjoitus

Ny­ky­ajan or­ja­kaup­pa on to­del­li­suut­ta myös Poh­jois-Suo­mes­sa

23.05.2023 20:00 15
Tilaajille
Monen oululaisenkin omistama Partnera hukkasi mojovat lähtökohtansa, ja uusi nousu voi nyt olla tuskan takana
Pääkirjoitus

Monen ou­lu­lai­sen­kin omis­ta­ma Part­ne­ra hukkasi mojovat läh­tö­koh­tan­sa, ja uusi nousu voi nyt olla tuskan takana

22.05.2023 20:00 23
Tilaajille
Raha liikuntaan säästää kansan terveyskuluja
Pääkirjoitus

Raha lii­kun­taan säästää kansan ter­veys­ku­lu­ja

22.05.2023 06:27 11
Tilaajille
Venäjän kiusanteko Suomen edustustoja kohtaan on surkuhupaisaa ja häpeällistä
Pääkirjoitus

Venäjän kiu­san­te­ko Suomen edus­tus­to­ja kohtaan on sur­ku­hu­pai­saa ja hä­peäl­lis­tä

17.05.2023 15:40 30
Tilaajille
Kansalaisia koetellut hinnannousurytinä saattaa jo rauhoittua
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­sia koe­tel­lut hin­nan­nou­su­ry­ti­nä saattaa jo rau­hoit­tua

16.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Oulun seudun kuntien uusi foorumi on hyvä alku, mutta lopulta tahto ratkaisee kuntien yhteistyön
Pääkirjoitus

Oulun seudun kuntien uusi foorumi on hyvä alku, mutta lopulta tahto rat­kai­see kuntien yh­teis­työn

16.05.2023 10:07 11
Tilaajille
Ouluhalliin mahtuu  3000 ihmistä ja yli 10 rekkaa - ei kuitenkaan yhtä aikaa
Pääkirjoitus

Ou­lu­hal­liin mahtuu 3000 ihmistä ja yli 10 rekkaa - ei kui­ten­kaan yhtä aikaa

14.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Oulun surmat aiheuttavat turvattomuutta – puhuminen asiasta auttaa
Pääkirjoitus

Oulun surmat ai­heut­ta­vat tur­vat­to­muut­ta – pu­hu­mi­nen asiasta auttaa

11.05.2023 20:00 18
Tilaajille
Oulun ydinkeskusta kaipaa enemmän elävyyttä ja lisää asukkaita
Pääkirjoitus

Oulun ydin­kes­kus­ta kaipaa enemmän elä­vyyt­tä ja lisää asuk­kai­ta

10.05.2023 20:00 81
Tilaajille
EU-myönteisyys pysyy yhä huippukorkealla - nuivimpienkin kanta on muuttunut vuoden aikana
Pääkirjoitus

EU-myön­tei­syys pysyy yhä huip­pu­kor­keal­la - nui­vim­pien­kin kanta on muut­tu­nut vuoden aikana

09.05.2023 20:00 10
Tilaajille
Yksi puolue syö hallitusneuvottelujen uskottavuutta
Pääkirjoitus

Yksi puolue syö hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen us­kot­ta­vuut­ta

08.05.2023 20:00 55
Tilaajille
Herkkuvero voisi estää ennalta kansansairauksia
Pääkirjoitus

Herk­ku­ve­ro voisi estää ennalta kan­san­sai­rauk­sia

07.05.2023 20:00 19
Tilaajille
Säätytalolla toivottavasti kuuluu nyt viesti siitä, mitä pohjoisen kasvubuumi voi tarjota koko maalle
Pääkirjoitus

Sää­ty­ta­lol­la toi­vot­ta­vas­ti kuuluu nyt viesti siitä, mitä poh­joi­sen kas­vu­buu­mi voi tarjota koko maalle

04.05.2023 20:00 12
Tilaajille
Pohjoismaiden tuki Ukrainalle on vankka, ja se osaltaan varmistaa sen, että Vladimir Putinilla on taas tympeä voitonpäivä
Pääkirjoitus

Poh­jois­mai­den tuki Uk­rai­nal­le on vankka, ja se osal­taan var­mis­taa sen, että Vla­di­mir Pu­ti­nil­la on taas tympeä voi­ton­päi­vä

03.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Kauan kaivattu "pohjoinen voimabanaani" tekee lopulta tuloaan
Pääkirjoitus

Kauan kai­vat­tu "poh­joi­nen voi­ma­ba­naa­ni" tekee lopulta tuloaan

02.05.2023 20:00 18
Tilaajille
Työn juhlapäivä on juniorityönkin juhlapäivä – erityisesti Kempeleessä
Pääkirjoitus

Työn juh­la­päi­vä on ju­nio­ri­työn­kin juh­la­päi­vä – eri­tyi­ses­ti Kem­pe­lees­sä

01.05.2023 10:04 5
Tilaajille
Toimiva joukkoliikenne piristämään keskustaa
Pääkirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne pi­ris­tä­mään kes­kus­taa

28.04.2023 20:00 41
Tilaajille
Hallitusvastuu asettaa perussuomalaiset toisen kerran piinaavaan testipenkkiin
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­vas­tuu asettaa pe­rus­suo­ma­lai­set toisen kerran pii­naa­vaan tes­ti­penk­kiin

27.04.2023 20:00 77
Tilaajille
Putinin Fortum-päätös on opetustarinan karu loppu
Pääkirjoitus

Putinin For­tum-pää­tös on ope­tus­ta­ri­nan karu loppu

26.04.2023 20:00 34
Tilaajille
Metsäteollisuuden edessä tiukentuvia konkeloita, kun kisa raaka-aineesta kiristyy ja ilmastonmuutos luo uhkia
Pääkirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den edessä tiu­ken­tu­via kon­ke­loi­ta, kun kisa raa­ka-ai­nees­ta ki­ris­tyy ja il­mas­ton­muu­tos luo uhkia

25.04.2023 20:00 24
Tilaajille
Keskustalle jäänti oppositioon voi olla pelastus, ja Annika Saarikkokin saa mahdollisuuden lunastaa häneen asetetut odotukset
Pääkirjoitus

Kes­kus­tal­le jäänti op­po­si­tioon voi olla pe­las­tus, ja Annika Saa­rik­ko­kin saa mah­dol­li­suu­den lu­nas­taa häneen ase­te­tut odo­tuk­set

24.04.2023 20:00 63
Tilaajille
Sabotaasi Itämerellä mahdollinen – Jäämeren rata otettava uudelleen esille
Pääkirjoitus

Sa­bo­taa­si Itä­me­rel­lä mah­dol­li­nen – Jää­me­ren rata otet­ta­va uu­del­leen esille

23.04.2023 20:00 48
Tilaajille
Lukutaito edistää hyvinvoivaa yhteiskuntaa
Pääkirjoitus

Lu­ku­tai­to edistää hy­vin­voi­vaa yh­teis­kun­taa

21.04.2023 20:00 7
Tilaajille
Kritiikkiäkin herättänyt TV-sarja Kirjolla nostaa puheeksi olennaisia kysymyksiä
Pääkirjoitus

Kri­tiik­kiä­kin he­rät­tä­nyt TV-sar­ja Kir­jol­la nostaa pu­heek­si olen­nai­sia ky­sy­myk­siä

20.04.2023 20:00 1
Tilaajille
Pohjoisen äänen päästävä kuulumaan myös Orpon hallituksessa ja sen ohjelmassa
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen äänen pääs­tä­vä kuu­lu­maan myös Orpon hal­li­tuk­ses­sa ja sen oh­jel­mas­sa

19.04.2023 20:00 19
Tilaajille
Johtajarälssin palkitseminen karkasi käsistä, ja taas kerran kunnostautuu Fortum
Pääkirjoitus

Joh­ta­ja­räls­sin pal­kit­se­mi­nen karkasi kä­sis­tä, ja taas kerran kun­nos­tau­tuu Fortum

18.04.2023 20:00 27
Tilaajille
Kiristyvä talous haastaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, mutta pihistely on toivottavasti ohi, kun juhla alkaa
Pääkirjoitus

Ki­ris­ty­vä talous haastaa Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta, mutta pi­his­te­ly on toi­vot­ta­vas­ti ohi, kun juhla alkaa

17.04.2023 20:00 13
Tilaajille
Presidenttikisassa jää tilaa myös yllätysnimille, mutta ilman puolueiden tukea maan korkeimmalle pallille on lähes mahdotonta nousta
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­ki­sas­sa jää tilaa myös yl­lä­tys­ni­mil­le, mutta ilman puo­luei­den tukea maan kor­keim­mal­le pal­lil­le on lähes mah­do­ton­ta nousta

16.04.2023 20:00 6
Tilaajille