Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Pääkirjoitukset

Rasismin torjunta ei ole vaikeaa –  se alkaa tavallisesta arjesta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ra­sis­min tor­jun­ta ei ole vaikeaa – se alkaa ta­val­li­ses­ta arjesta

24.03.2023 20:00 6
Ei laaksoa, ei kukkulaa – vaakasuora talouden kasvukäyrä lisää säästöpaineita
Pääkirjoitus

Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

23.03.2023 20:00 7
Tilaajille
Puheenjohtajilta lähtenyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaalitenteissä, mallia pohjoisesta
Pääkirjoitus

Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

22.03.2023 20:00 78
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole viherhumppaa – maapallon lämpeneminen mahdollista saada kuriin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

21.03.2023 20:00 92
Tilaajille
Puolueiden näytettävä korttinsa – leikkauskohteet kerrottava tarkemmin
Pääkirjoitus

Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

20.03.2023 20:00 41
Tilaajille
Jäänmurtajien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita
Pääkirjoitus

Jään­mur­ta­jien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita

19.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Saksa kiilaa nyt lisäaikaa polttomoottoreille, eikä vähäpäästöisiä polttoaineita pidäkään tuupata markkinoilta
Pääkirjoitus

Saksa kiilaa nyt li­sä­ai­kaa polt­to­moot­to­reil­le, eikä vä­hä­pääs­töi­siä polt­to­ai­nei­ta pi­dä­kään tuupata mark­ki­noil­ta

18.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Peräänantamattomuus auttoi – Nato-jäsenyyden esteet saatu raivattua pois
Pääkirjoitus

Pe­rään­an­ta­mat­to­muus auttoi – Na­to-jä­se­nyy­den esteet saatu rai­vat­tua pois

17.03.2023 16:47 22
Tilaajille
Historia ei aina toista itseään, mutta pankkimaailman dominoreaktio pitää nyt kiireesti torjua
Pääkirjoitus

His­to­ria ei aina toista it­seään, mutta pank­ki­maail­man do­mi­no­reak­tio pitää nyt kii­rees­ti torjua

16.03.2023 20:00 5
Tilaajille
Päättymättömien viivästysten Olkiluoto 3 tuonee nyt lopulta vakautta ja energiaturvaa
Pääkirjoitus

Päät­ty­mät­tö­mien vii­väs­tys­ten Ol­ki­luo­to 3 tuonee nyt lopulta va­kaut­ta ja ener­gia­tur­vaa

15.03.2023 20:00 10
Tilaajille
Hinta ratkaisee pitkälle sen, mitä suomalaiset ostoskoriin nyt nostavat, mutta taustalla on myös hitaampia muutosvirtoja
Pääkirjoitus

Hinta rat­kai­see pit­käl­le sen, mitä suo­ma­lai­set os­tos­ko­riin nyt nos­ta­vat, mutta taus­tal­la on myös hi­taam­pia muu­tos­vir­to­ja

13.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Lukukausimaksua kannattaa harkita yliopistoihin ja korkeakouluihin
Pääkirjoitus

Lu­ku­kau­si­mak­sua kan­nat­taa harkita yli­opis­toi­hin ja kor­kea­kou­lui­hin

12.03.2023 20:00 44
Tilaajille
Jalkapallostadion lisäisi Heinäpään ulkoilualueen vetovoimaa - valitukset rakentamisen jarruna
Pääkirjoitus

Jal­ka­pal­lo­sta­dion lisäisi Hei­nä­pään ul­koi­lu­alueen ve­to­voi­maa - va­li­tuk­set ra­ken­ta­mi­sen jarruna

11.03.2023 20:00 44
Tilaajille
Puolueet halusivat rajut blokkivaalit – hallitusvaihtoehtoja vain kaksi
Pääkirjoitus

Puo­lueet ha­lu­si­vat rajut blok­ki­vaa­lit – hal­li­tus­vaih­to­eh­to­ja vain kaksi

10.03.2023 20:00 22
Tilaajille
Lasten raju väkivaltaisuus kasautuu harvoille, mutta silti kyseessä on vakava ongelma, johon puuttumista ei pidä vitkutella
Pääkirjoitus

Lasten raju vä­ki­val­tai­suus ka­sau­tuu har­voil­le, mutta silti ky­sees­sä on vakava on­gel­ma, johon puut­tu­mis­ta ei pidä vit­ku­tel­la

09.03.2023 20:00 37
Tilaajille
Koulutustausta heijastuu harmillisen vahvasti myös nuorten äänestysintoon
Pääkirjoitus

Kou­lu­tus­taus­ta hei­jas­tuu har­mil­li­sen vah­vas­ti myös nuorten ää­nes­tys­in­toon

08.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Üdvözlöm, tervetuloa Suomeen Unkarin parlamentin väki, mutta Nato-vetkuttelu on aika jo lopettaa
Pääkirjoitus

Üd­vöz­löm, ter­ve­tu­loa Suomeen Unkarin par­la­men­tin väki, mutta Na­to-vet­kut­te­lu on aika jo lo­pet­taa

07.03.2023 20:00 20
Tilaajille
Pohjanlahden rannikosta voi tulla myös merituulivoiman mekka
Pääkirjoitus

Poh­jan­lah­den ran­ni­kos­ta voi tulla myös me­ri­tuu­li­voi­man mekka

06.03.2023 20:00 25
Tilaajille
Kahdeksan oululaiskoulua uhattuna - pelkkä säästö on huono syy alakoulun lakkautukselle
Pääkirjoitus

Kah­dek­san ou­lu­lais­kou­lua uhat­tu­na - pelkkä säästö on huono syy ala­kou­lun lak­kau­tuk­sel­le

04.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Suomalaiset lähtivät ensimmäisinä – yritysten irtipääsy Venäjältä vaatii tappion sietoa
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­set läh­ti­vät en­sim­mäi­si­nä – yri­tys­ten ir­ti­pää­sy Ve­nä­jäl­tä vaatii tappion sietoa

03.03.2023 20:00 4
Tilaajille
Eduskuntavaalien voittajakisa kiristyy entisestään, keskustalle uusinkaan kannatusmittaus ei tuo valoa
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­ja­ki­sa ki­ris­tyy en­ti­ses­tään, kes­kus­tal­le uu­sin­kaan kan­na­tus­mit­taus ei tuo valoa

02.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Lakko kertoo aina epäonnistumisesta – onneksi ahtaajien lakossa voittivat lopulta järki ja kohtuus
Pääkirjoitus

Lakko kertoo aina epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – onneksi ah­taa­jien lakossa voit­ti­vat lopulta järki ja kohtuus

01.03.2023 21:00 19
Tilaajille
"Rauhan enkeli" Kiina hakee Ukraina-operoinnissaankin ennen kaikkea omaa strategista etuaan
Pääkirjoitus

"Rauhan enkeli" Kiina hakee Uk­rai­na-ope­roin­nis­saan­kin ennen kaikkea omaa stra­te­gis­ta etuaan

28.02.2023 20:00 5
Tilaajille
Suomeen jää pysyvästi kappale Ukrainaa
Pääkirjoitus

Suomeen jää py­sy­väs­ti kappale Uk­rai­naa

27.02.2023 20:00 2
Tilaajille
Soklin uumenissa piilee mahdollisuus pohjoiselle
Pääkirjoitus

Soklin uu­me­nis­sa piilee mah­dol­li­suus poh­joi­sel­le

26.02.2023 20:00 21
Tilaajille
Opiskelupaikan takia kannattaa muuttaakin – vaikka Helsingistä Ouluun
Pääkirjoitus

Opis­ke­lu­pai­kan takia kan­nat­taa muut­taa­kin – vaikka Hel­sin­gis­tä Ouluun

25.02.2023 20:00 31
Tilaajille
Asemakeskusjumi on ikävä takaisku muttei kuolinisku
Pääkirjoitus

Ase­ma­kes­kus­ju­mi on ikävä ta­ka­is­ku muttei kuo­lin­is­ku

24.02.2023 22:51 26
Tilaajille
Työviikon mittaa ei pidä naulata yhteen malliin, nelipäiväisyys lienee työelämän tulevaisuutta
Pääkirjoitus

Työ­vii­kon mittaa ei pidä naulata yhteen mal­liin, ne­li­päi­väi­syys lienee työ­elä­män tu­le­vai­suut­ta

23.02.2023 20:00 64
Tilaajille
Putin julisti Venäjälle ylvästä tulevaisuutta, mutta johtajan uskottavuusongelmat käyvät päivä päivältä ilmeisemmiksi
Pääkirjoitus

Putin julisti Ve­nä­jäl­le ylvästä tu­le­vai­suut­ta, mutta joh­ta­jan us­kot­ta­vuus­on­gel­mat käyvät päivä päi­väl­tä il­mei­sem­mik­si

22.02.2023 20:00 19
Tilaajille
Yritysten tarpeet on viimeinkin otettava Oulussa tosissaan, kaikilla hallinnon tasoilla
Pääkirjoitus

Yri­tys­ten tarpeet on vii­mein­kin otet­ta­va Oulussa to­sis­saan, kai­kil­la hal­lin­non ta­soil­la

21.02.2023 20:00 11
Tilaajille