Pääkirjoitukset

Kemissä tuli jäitä niskaan – Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on kova isku kaupungille ja koko alueelle
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kemissä tuli jäitä niskaan – Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­nen on kova isku kau­pun­gil­le ja koko alueel­le

20.04.2021 16:10 8
Astra Zenecan rokote pelastaa henkiä ja siksi se pitäisi hyödyntää täysimääräisesti – vaikkapa "vihreiden linjojen" avulla
Pääkirjoitus

Astra Zenecan rokote pe­las­taa henkiä ja siksi se pitäisi hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­ses­ti – vaik­ka­pa "vih­rei­den lin­jo­jen" avulla

19.04.2021 20:00 6
Tilaajille
Hallituksen lujuus joutuu tällä viikolla testiin kehysneuvotteluissa, joista jokainen puolue tulla ulos voittajana
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen lujuus joutuu tällä vii­kol­la testiin ke­hys­neu­vot­te­luis­sa, joista jo­kai­nen puolue tulla ulos voit­ta­ja­na

18.04.2021 21:40 8
Tilaajille
Afganistanista saatu oppia – operaatiot tarjonneet tiivistä yhteistyötä Naton ja Yhdysvaltain kanssa
Pääkirjoitus

Af­ga­nis­ta­nis­ta saatu oppia – ope­raa­tiot tar­jon­neet tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Naton ja Yh­dys­val­tain kanssa

16.04.2021 20:00 31
Tilaajille
Rokotepassi olisi kätevä työkalu – todistusten ja testien käyttö jatkunee vielä pitkään
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­pas­si olisi kätevä työkalu – to­dis­tus­ten ja testien käyttö jat­ku­nee vielä pitkään

15.04.2021 20:00 13
Tilaajille
Luottamus päätöksentekoon on erityisen tärkeää kriiseissä – uudet tiedot liikkumisrajoitusjupakasta rapauttavat nyt sitä
Pääkirjoitus

Luot­ta­mus pää­tök­sen­te­koon on eri­tyi­sen tärkeää krii­seis­sä – uudet tiedot liik­ku­mis­ra­joi­tus­ju­pa­kas­ta ra­paut­ta­vat nyt sitä

14.04.2021 15:10 21
Tilaajille
Rokotejakelua syytä perata – rokotekattavuuden pitäisi kaiken järjen mukaan olla kaikkialla suunnilleen samanlainen
Pääkirjoitus

Ro­ko­te­ja­ke­lua syytä perata – ro­ko­te­kat­ta­vuu­den pitäisi kaiken järjen mukaan olla kaik­kial­la suun­nil­leen sa­man­lai­nen

13.04.2021 20:00 4
Tilaajille
Liikenteen riskiryhmän – nuorten miesten – suojelemiseksi tarvitaan uusia keinoja, eikä pelkkä asennekasvatus riitä
Pääkirjoitus

Lii­ken­teen ris­ki­ryh­män – nuorten miesten – suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan uusia kei­no­ja, eikä pelkkä asen­ne­kas­va­tus riitä

12.04.2021 20:00 20
Tilaajille
Huoli autoilun tulevaisuudesta askarruttaa ihmisiä. – Hyytyykö autoilu pohjoisessa?
Pääkirjoitus

Huoli au­toi­lun tu­le­vai­suu­des­ta as­kar­rut­taa ih­mi­siä. – Hyy­tyy­kö autoilu poh­joi­ses­sa?

09.04.2021 20:00 36
Tilaajille
Kiitos kuuluu meille kaikille – epidemiatilanteessa perustasolle pääsy on vaatinut suositusten ja rajoitusten kurinalaista noudattamista
Pääkirjoitus

Kiitos kuuluu meille kai­kil­le – epi­de­mia­ti­lan­tees­sa pe­rus­ta­sol­le pääsy on vaa­ti­nut suo­si­tus­ten ja ra­joi­tus­ten ku­rinalais­ta nou­dat­ta­mis­ta

08.04.2021 20:00 5
Tilaajille
Venäjä uhittelee sotavoimallaan Itä-Ukrainassa – jalkapallon EM-kisat siirrettävä tarvittaessa Pietarista
Pääkirjoitus

Venäjä uhit­te­lee so­ta­voi­mal­laan Itä-Uk­rai­nas­sa – jal­ka­pal­lon EM-ki­sat siir­ret­tä­vä tar­vit­taes­sa Pie­ta­ris­ta

07.04.2021 20:00 10
Tilaajille
VTV:n uskottavuus koetteilla – viraston on toimittava nuhteettomasti, muuten työltä putoaa pohja pois
Pääkirjoitus

VTV:n us­kot­ta­vuus koet­teil­la – vi­ras­ton on toi­mit­ta­va nuh­teet­to­mas­ti, muuten työltä putoaa pohja pois

06.04.2021 20:00 20
Tilaajille
Liian kova kuorma nuorille – mielenterveyden häiriöitä pitää oppia hoitamaan työelämässä
Pääkirjoitus

Liian kova kuorma nuo­ril­le – mie­len­ter­vey­den häi­riöi­tä pitää oppia hoi­ta­maan työ­elä­mäs­sä

05.04.2021 20:00 2
Tilaajille
Marinin hallitus astui liikkumisrajoituslaissa juridiseen miinaan, josta olisi pitänyt olla tieto
Pääkirjoitus

Marinin hal­li­tus astui liik­ku­mis­ra­joi­tus­lais­sa ju­ri­di­seen mii­naan, josta olisi pitänyt olla tieto

01.04.2021 20:00 75
Tilaajille
Pääsiäislomalla on lupa virkistyä, ei tartuttaa, eikä tämän opin toteuttaminen ole vaikeaa
Pääkirjoitus

Pää­siäis­lo­mal­la on lupa vir­kis­tyä, ei tar­tut­taa, eikä tämän opin to­teut­ta­mi­nen ole vaikeaa

31.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Rokotteiden uusjako arveluttaa – rokotekattavuuden noustessa painotetun jakelun hyödyt voivat haihtua ilmaan
Pääkirjoitus

Ro­kot­tei­den uusjako ar­ve­lut­taa – ro­ko­te­kat­ta­vuu­den nous­tes­sa pai­no­te­tun jakelun hyödyt voivat haihtua ilmaan

30.03.2021 20:00 13
Tilaajille
Etyk-Helsingin hyvän hengen voisi päästää ulos pullosta, mutta hyytäviksi muuttuneiden suurvaltasuhteiden korjaamiseksi tarvitaan pikaisempiakin toimia
Pääkirjoitus

Etyk-Hel­sin­gin hyvän hengen voisi päästää ulos pul­los­ta, mutta hyy­tä­vik­si muut­tu­nei­den suur­val­ta­suh­tei­den kor­jaa­mi­sek­si tar­vi­taan pi­kai­sem­pia­kin toimia

29.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Haasteita monella suunnalla – kunnissa miehet päättävät, naiset kärsivät
Pääkirjoitus

Haas­tei­ta monella suun­nal­la – kun­nis­sa miehet päät­tä­vät, naiset kär­si­vät

28.03.2021 20:00 9
Tilaajille
Ehkä viimeinen koronataisto – riski virkavallan kohtaamisesta vahvistanee tulevien liikkumisrajoitusalueiden asukkaiden itsekuria
Pääkirjoitus

Ehkä vii­mei­nen ko­ro­na­tais­to – riski vir­ka­val­lan koh­taa­mi­ses­ta vah­vis­ta­nee tu­le­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­aluei­den asuk­kai­den it­se­ku­ria

26.03.2021 20:00 5
Tilaajille
Myös köyhien maiden ihmiset pitää rokottaa  – se on vauraiden maiden etu
Pääkirjoitus

Myös köyhien maiden ihmiset pitää ro­kot­taa – se on vau­rai­den maiden etu

25.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Salailu huono merkki – päättäjien uskottavuus uhkaa rapautua, jos ihmisille jää tunne, että heitä on pidetty pimennossa
Pääkirjoitus

Salailu huono merkki – päät­tä­jien us­kot­ta­vuus uhkaa ra­pau­tua, jos ih­mi­sil­le jää tunne, että heitä on pidetty pi­men­nos­sa

24.03.2021 20:00 29
Tilaajille
Terrorismin torjuntaan tarvitaan turvallisuusviranomaisia mutta myös vihan ja katkeruuden juurisyiden poistoa
Pääkirjoitus

Ter­ro­ris­min tor­jun­taan tar­vi­taan tur­val­li­suus­vi­ran­omai­sia mutta myös vihan ja kat­ke­ruu­den juu­ri­syi­den poistoa

23.03.2021 20:00 4
Tilaajille
Järjestystä ei syytä muuttaa –  politisoituva rokotekeskustelu uhkaa nostaa alueet toisiaan vastaan
Pääkirjoitus

Jär­jes­tys­tä ei syytä muuttaa – po­li­ti­soi­tu­va ro­ko­te­kes­kus­te­lu uhkaa nostaa alueet toi­siaan vastaan

22.03.2021 20:00 26
Tilaajille
Pohjoista uhkaa työvoimapula, jota on kiire torjua – korona-aika osoittaa, että muuttovalmiuksia on
Pääkirjoitus

Poh­jois­ta uhkaa työ­voi­ma­pu­la, jota on kiire torjua – ko­ro­na-ai­ka osoit­taa, että muut­to­val­miuk­sia on

21.03.2021 20:00 15
Tilaajille
EU:n koronapassi on näytön paikka – näin matkailu helpottuisi jo tulevana kesänä
Pääkirjoitus

EU:n ko­ronapas­si on näytön paikka – näin mat­kai­lu hel­pot­tui­si jo tu­le­va­na kesänä

19.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Etätyössä ei sittenkään päätoimena laiskotella – koronapandemia jättää työelämään jäljen, joka voi olla positiivinen
Pääkirjoitus

Etä­työs­sä ei sit­ten­kään pää­toi­me­na lais­ko­tel­la – ko­ro­na­pan­de­mia jättää työ­elä­mään jäljen, joka voi olla po­si­tii­vi­nen

18.03.2021 20:00 10
Tilaajille
Malttia vielä epäilyksiin – tulppariskin kasvua rokotteen takia ei ole havaittu Suomessa
Pääkirjoitus

Malttia vielä epäi­lyk­siin – tulp­pa­ris­kin kasvua ro­kot­teen takia ei ole ha­vait­tu Suo­mes­sa

17.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Suomen saamilla EU:n elvytysrahoilla ei osteta kuuta taivaalta tai edetä varmaan menestykseen – tärkeää on silti käyttää rahat aitoon uudistumiseen
Pääkirjoitus

Suomen saa­mil­la EU:n el­vy­tys­ra­hoil­la ei osteta kuuta tai­vaal­ta tai edetä varmaan me­nes­tyk­seen – tärkeää on silti käyttää rahat aitoon uu­dis­tu­mi­seen

16.03.2021 20:00 24
Tilaajille
Rasismia päästävä kitkemään – ongelman kiistäminen vain pitkittää ilmiötä
Pääkirjoitus

Ra­sis­mia pääs­tä­vä kit­ke­mään – on­gel­man kiis­tä­mi­nen vain pit­kit­tää ilmiötä

15.03.2021 20:00 12
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yrittää tehdä lii­ken­teen pääs­tö­pää­tök­siä silk­ki­han­sik­kain, mutta au­toi­lun kal­lis­tu­mis­ta on vaikeaa välttää

14.03.2021 20:00 23
Tilaajille