Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pääkirjoitukset

Säästöpakko myllää nyt Pohteenkin palveluja, mutta Pohjois-Pohjanmaalla tuska on sentään lievempi kuin monessa muussa maakunnassa
Pääkirjoitus

Sääs­tö­pak­ko myllää nyt Poh­teen­kin pal­ve­lu­ja, mutta Poh­jois-Poh­jan­maal­la tuska on sentään lie­vem­pi kuin monessa muussa maa­kun­nas­sa

21.02.2024 17:00 12
Oulun rakentaminen kaipaa ripeitä liikkeellelähtöjä – kulttuuripääkaupunki uhkaa jämähtää tällä menolla keskeneräiseksi työmaaksi
Pääkirjoitus

Oulun ra­ken­ta­mi­nen kaipaa ripeitä liik­keel­le­läh­tö­jä – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki uhkaa jä­mäh­tää tällä menolla kes­ken­eräi­sek­si työ­maak­si

20.02.2024 17:00 34
Navalnyi on Putinille kiusallinen vielä kuoltuaankin, eivätkä Kremlin kiusanteolta säästy edes kuolleen toisinajattelijan omaiset
Pääkirjoitus

Na­val­nyi on Pu­ti­nil­le kiu­sal­li­nen vielä kuol­tuaan­kin, eivätkä Kremlin kiu­san­teol­ta säästy edes kuol­leen toi­sin­ajat­te­li­jan omaiset

19.02.2024 17:00 11
Annika Saarikko avasi keskustalle mahdollisuuden uuteen nousuun
Pääkirjoitus

Annika Saa­rik­ko avasi kes­kus­tal­le mah­dol­li­suu­den uuteen nousuun

16.02.2024 17:00 85
Oulun Energian vetylaitoshanke vastaa puhtaan energian tarpeeseen, jonka täyttämisessä Pohjanlahden rannikolla on tuhansien megawattien paikka
Pääkirjoitus

Oulun Ener­gian ve­ty­lai­tos­han­ke vastaa puhtaan ener­gian tar­pee­seen, jonka täyt­tä­mi­ses­sä Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la on tu­han­sien me­ga­wat­tien paikka

15.02.2024 17:00 9
Toivokaamme hartaasti, että Oulun kaupunginjohtajan paikka kiinnostaa Määttä-jupakan jälkeenkin kovan luokan  osaajia
Pääkirjoitus

Toi­vo­kaam­me har­taas­ti, että Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka kiin­nos­taa Määt­tä-ju­pa­kan jäl­keen­kin kovan luokan osaajia

14.02.2024 17:00 29
Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kiskossa pysäyttää koko maan junaliikenteen
Pääkirjoitus

Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kis­kos­sa py­säyt­tää koko maan ju­na­lii­ken­teen

13.02.2024 17:00 44
Alexander Stubb ei voi jäädä vain ulkopolitiikan johtajaksi, sillä vankka presidenttiperinne vaatii liikkumista myös kansalaisten parissa.
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubb ei voi jäädä vain ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­jak­si, sillä vankka pre­si­dent­ti­pe­rin­ne vaatii liik­ku­mis­ta myös kan­sa­lais­ten pa­ris­sa.

12.02.2024 16:00 35
Tiukan vaalin jälkeen valitulla Alexander Stubbilla on edessään vaikea presidenttikausi
Pääkirjoitus

Tiukan vaalin jälkeen va­li­tul­la Ale­xan­der Stub­bil­la on edes­sään vaikea pre­si­dent­ti­kau­si

11.02.2024 22:16 25
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kaat on huo­lel­li­ses­ti lä­pi­va­lais­tu, mutta pre­si­den­tin työ ta­pah­tuu yhä liikaa ku­lis­seis­sa

09.02.2024 17:00 32
Itäraja pysyy perustellusti kiinni, ja nyt on kiire varautua ongelmiin, joita Venäjä voi aiheuttaa rajalla myöhemmin keväällä
Pääkirjoitus

Itäraja pysyy pe­rus­tel­lus­ti kiinni, ja nyt on kiire va­rau­tua on­gel­miin, joita Venäjä voi ai­heut­taa rajalla myö­hem­min ke­vääl­lä

08.02.2024 17:00 28
Haavisto tarvitsee pientä suuremman ihmeen lyödäkseen Stubbin, mutta kaksinkamppailu näyttää joka tapauksessa sytyttävän kansalaisia
Pääkirjoitus

Haa­vis­to tar­vit­see pientä suu­rem­man ihmeen lyö­däk­seen Stub­bin, mutta kak­sin­kamp­pai­lu näyttää joka ta­pauk­ses­sa sy­tyt­tä­vän kan­sa­lai­sia

07.02.2024 17:00 57
Vetytalouden läpimurtoa odotetaan, ja sen tullessa Pohjois-Pohjanmaa voi olla vahvoilla
Pääkirjoitus

Ve­ty­ta­lou­den lä­pi­mur­toa odo­te­taan, ja sen tul­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maa voi olla vah­voil­la

06.02.2024 17:00 36
Numerohuutokauppa valtiontalouden sopeutustarpeesta nostaa esiin yhä vain karumpia lukemia
Pääkirjoitus

Nu­me­ro­huu­to­kaup­pa val­tion­ta­lou­den so­peu­tus­tar­pees­ta nostaa esiin yhä vain ka­rum­pia lukemia

05.02.2024 17:00 67
Suomen työelämän uudistamisen pitkä linja on ollut sopimisen tie ja sille pitää pikaisesti hakeutua
Pääkirjoitus

Suomen työ­elä­män uu­dis­ta­mi­sen pitkä linja on ollut so­pi­mi­sen tie ja sille pitää pi­kai­ses­ti ha­keu­tua

02.02.2024 17:00 56
Ylivelkaantuneiden kohtelussa lyötyä lyödään eikä oikeudenmukaisuus aina toteudu
Pääkirjoitus

Yli­vel­kaan­tu­nei­den koh­te­lus­sa lyötyä lyödään eikä oi­keu­den­mu­kai­suus aina toteudu

01.02.2024 17:00 9
Muuttuuko Hailuoto ja mihin suuntaan, riippuu kiinteän yhteyden rakentamisen jälkeenkin luotolaisista itsestään
Pääkirjoitus

Muut­tuu­ko Hai­luo­to ja mihin suun­taan, riippuu kiin­teän yh­tey­den ra­ken­ta­mi­sen jäl­keen­kin luo­to­lai­sis­ta it­ses­tään

31.01.2024 17:00 11
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa kuin komp­ro­mis­si­ky­vyt­tö­myy­des­tä joh­tu­via, arkea häi­rit­se­viä lak­ko­päi­viä

30.01.2024 17:00 67
Pudonneilta ehdokkailta vapautui yli 1,5 miljoonaa ääntä, ja niiden jakautuminen ratkaisee seuraavan presidentin nimen
Pääkirjoitus

Pu­don­neil­ta eh­dok­kail­ta va­pau­tui yli 1,5 mil­joo­naa ääntä, ja niiden ja­kau­tu­mi­nen rat­kai­see seu­raa­van pre­si­den­tin nimen

29.01.2024 17:00 24
Stubb ja Haavisto selkeä kärkikaksikko – Oulun vaalipiirissä eri menestyjät, äänikuningas oli Rehn ja toisena Halla-aho
Pääkirjoitus

Stubb ja Haa­vis­to selkeä kär­ki­kak­sik­ko – Oulun vaa­li­pii­ris­sä eri me­nes­ty­jät, ää­ni­ku­nin­gas oli Rehn ja toisena Hal­la-aho

28.01.2024 22:32 29
Suomen talous on taantumassa – edessä on menoleikkaukset ja verotuksen kiristäminen
Pääkirjoitus

Suomen talous on taan­tu­mas­sa – edessä on me­no­leik­kauk­set ja ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­nen

26.01.2024 17:00 81
Ruotsi tuo Naton pohjoisten alueiden puolustukseen syvyyttä ja kykyjä, jotka vahvistavat myös Suomen turvallisuutta
Pääkirjoitus

Ruotsi tuo Naton poh­jois­ten aluei­den puo­lus­tuk­seen sy­vyyt­tä ja kykyjä, jotka vah­vis­ta­vat myös Suomen tur­val­li­suut­ta

25.01.2024 22:11 47
Presidentinvaalin jännitys kasautuu loppumetreille, kakkoskierrokselle menijät voivat ratketa pienillä eroilla
Pääkirjoitus

Pre­si­den­tin­vaa­lin jän­ni­tys ka­sau­tuu lop­pu­met­reil­le, kak­kos­kier­rok­sel­le menijät voivat ratketa pie­nil­lä eroilla

24.01.2024 17:00 22
Valtiovalta toivoo lisäydinvoimaa, Fortum harkitsee, mutta Hanhikivi on sijoituspaikkana tylysti sivussa
Pääkirjoitus

Val­tio­val­ta toivoo li­säy­din­voi­maa, Fortum har­kit­see, mutta Han­hi­ki­vi on si­joi­tus­paik­ka­na tylysti sivussa

23.01.2024 17:00 25
Venäjällä lähestyy presidentinvaaliksi kutsuttu näytelmä, eikä kaikki menekään Kremlin kannalta "suunnitelman mukaan"
Pääkirjoitus

Ve­nä­jäl­lä lä­hes­tyy pre­si­den­tin­vaa­lik­si kut­sut­tu näy­tel­mä, eikä kaikki me­ne­kään Kremlin kan­nal­ta "suun­ni­tel­man mukaan"

22.01.2024 17:00 10
Oulu ei enää ole pussinperä – Münchenin ympärivuotisen suoran yhteyden lisäksi Helsingin reitille tarvittaisiin kilpailua
Pääkirjoitus

Oulu ei enää ole pus­sin­pe­rä – Mün­che­nin ym­pä­ri­vuo­ti­sen suoran yh­tey­den lisäksi Hel­sin­gin rei­til­le tar­vit­tai­siin kil­pai­lua

19.01.2024 14:00 49
Kaksoiskansalaisuus kuumottaa presidenttiehdokkaita keskustelussa – harkitsemattomat johtopäätökset pelaavat Kremlin pussiin
Pääkirjoitus

Kak­sois­kan­sa­lai­suus kuu­mot­taa pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­ta kes­kus­te­lus­sa – har­kit­se­mat­to­mat joh­to­pää­tök­set pe­laa­vat Kremlin pussiin

18.01.2024 17:00 20
Työmarkkinasopua ei synny selkävoittoja hakemalla eikä uhokokoontumisilla – tarvittavat kompromissit on parempi tehdä ennemmin kuin myöhemmin
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­na­so­pua ei synny sel­kä­voit­to­ja ha­ke­mal­la eikä uho­ko­koon­tu­mi­sil­la – tar­vit­ta­vat komp­ro­mis­sit on parempi tehdä en­nem­min kuin myö­hem­min

17.01.2024 17:00 43
Taktinen äänestys jakaa mielipiteitä, mutta demokratiassa on myös oikeus torjua inhokkiehdokkaita
Pääkirjoitus

Tak­ti­nen ää­nes­tys jakaa mie­li­pi­tei­tä, mutta de­mo­kra­tias­sa on myös oikeus torjua in­hok­kieh­dok­kai­ta

16.01.2024 17:00 6
Korjausurakoiden kotimyynti on edelleen markkinaa, jossa hyväuskoiselta ja tietämättömältä äkkiä nyhdetään säästöt ja enemmänkin
Pääkirjoitus

Kor­jaus­ura­koi­den ko­ti­myyn­ti on edel­leen mark­ki­naa, jossa hy­vä­us­koi­sel­ta ja tie­tä­mät­tö­mäl­tä äkkiä nyh­de­tään säästöt ja enem­män­kin

15.01.2024 17:00 9