Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Trumpin puutteellinen johtajuus näkyy kadulla
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Trumpin puut­teel­li­nen joh­ta­juus näkyy kadulla

04.06.2020 18:00 0
Pääkirjoitus: Hallituksen jättimäinen lisäbudjetti toivottavasti luo pysyvää kasvua – muuten tulevien polvien taakka muuttuu entistä raskaammaksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen jät­ti­mäi­nen li­sä­bud­jet­ti toi­vot­ta­vas­ti luo pysyvää kasvua – muuten tu­le­vien polvien taakka muuttuu entistä ras­kaam­mak­si

03.06.2020 16:20 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Al-Holista palanneiden vastaanotto Suomessa voi ratkaista sen, tuleeko heistä täällä turvallisuusuhka
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Al-Ho­lis­ta pa­lan­nei­den vas­taan­ot­to Suo­mes­sa voi rat­kais­ta sen, tuleeko heistä täällä tur­val­li­suus­uh­ka

01.06.2020 17:00 11
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hoitajaliittojen palkkakiri katkesi alkuunsa – alan houkuttavuutta pitää tukea, mutta palkka ei ole ainoa keino
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hoi­ta­ja­liit­to­jen palk­ka­ki­ri katkesi al­kuun­sa – alan hou­kut­ta­vuut­ta pitää tukea, mutta palkka ei ole ainoa keino

29.05.2020 16:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kemin jättimäinen biotuotetehdas etenee, mutta samppanjaa ei vielä kannata ostaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kemin jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das etenee, mutta samp­pan­jaa ei vielä kannata ostaa

27.05.2020 16:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Oululaista osaamista tarvitaan – valtiovalta odottaa Oululta merkittävää panostusta kansainvälisen kaupan ja viennin kasvattamisessa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ou­lu­lais­ta osaa­mis­ta tar­vi­taan – val­tio­val­ta odottaa Oululta mer­kit­tä­vää pa­nos­tus­ta kan­sain­vä­li­sen kaupan ja viennin kas­vat­ta­mi­ses­sa

26.05.2020 20:00 1
Tilaajille
EU- ja talouspolitiikka ovat hallituksen vastuulla – presidentti Niinistön olisi viisaampaa vältellä kannanottoja näistä teemoista
Pääkirjoitus

EU- ja ta­lous­po­li­tiik­ka ovat hal­li­tuk­sen vas­tuul­la – pre­si­dent­ti Nii­nis­tön olisi vii­saam­paa väl­tel­lä kan­nan­ot­to­ja näistä tee­mois­ta

25.05.2020 16:40 6
Tilaajille
Pääkirjoitus: EU on lopulta joustava – vaikeissa tilanteissa on yleensä onnistuttu rakentamaan tie ulos umpikujasta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: EU on lopulta jous­ta­va – vai­keis­sa ti­lan­teis­sa on yleensä on­nis­tut­tu ra­ken­ta­maan tie ulos um­pi­ku­jas­ta

24.05.2020 20:00 10
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luonnon köyhtyminen pitää pysäyttää kansainvälisin toimin – Suomessa tärkein kamppailu käydään metsissä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luonnon köyh­ty­mi­nen pitää py­säyt­tää kan­sain­vä­li­sin toimin – Suo­mes­sa tärkein kamp­pai­lu käydään met­sis­sä

22.05.2020 18:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Varovaisesti omalla harkinnalla – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suukottaa, sillä vaara ei ole ohi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Va­ro­vai­ses­ti omalla har­kin­nal­la – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suu­kot­taa, sillä vaara ei ole ohi

21.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hallituksen ravintolalinjaukseen tarvitaan joustoa – maassa on tautiriskin kannalta aivan erilaisia todellisuuksia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen ra­vin­to­la­lin­jauk­seen tar­vi­taan joustoa – maassa on tau­ti­ris­kin kan­nal­ta aivan eri­lai­sia to­del­li­suuk­sia

20.05.2020 16:07 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Lomautusten perumisen vaihtoehdot eivät nekään maistu makealta – Oulussa edessä kuntapäättäjien vastuutesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tus­ten pe­ru­mi­sen vaih­to­eh­dot eivät nekään maistu ma­keal­ta – Oulussa edessä kun­ta­päät­tä­jien vas­tuu­tes­ti

19.05.2020 15:24 9
Tilaajille
Kotona pitäisi saada olla turvassa – lähestymiskieltoja voitaisiin tehostaa sähköisellä valvonnalla
Pääkirjoitus

Kotona pitäisi saada olla tur­vas­sa – lä­hes­ty­mis­kiel­to­ja voi­tai­siin te­hos­taa säh­köi­sel­lä val­von­nal­la

18.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Oulu tarvitsee Sykkelinsä – jos yhteistyön jatkosta nykyisen operaattorin kanssa ei saada sovittua, koko järjestelmä uhkaa kaatua
Pääkirjoitus

Oulu tar­vit­see Syk­ke­lin­sä – jos yh­teis­työn jat­kos­ta ny­kyi­sen ope­raat­to­rin kanssa ei saada so­vit­tua, koko jär­jes­tel­mä uhkaa kaatua

17.05.2020 08:00 13
Tilaajille
Uusi tukimalli tarjoaa yrityksille nopeaa kivunlievitystä – harvan seulan läpi päässee nytkin toimijoita, jotka eivät tukea ansaitsisi
Pääkirjoitus

Uusi tu­ki­mal­li tarjoaa yri­tyk­sil­le nopeaa ki­vun­lie­vi­tys­tä – harvan seulan läpi päässee nytkin toi­mi­joi­ta, jotka eivät tukea an­sait­si­si

14.05.2020 16:00 0
Tilaajille
Haukut, joista voi ylpeillä – Unkarin Pohjoismaille antamat nuhteet ovat nolot korkeintaan antajalleen
Pääkirjoitus

Haukut, joista voi yl­peil­lä – Unkarin Poh­jois­mail­le antamat nuhteet ovat nolot kor­kein­taan an­ta­jal­leen

13.05.2020 20:00 4
Tilaajille
Koronarajoituksista ei nyt pidä lipsua – rajan ylitysten kiihtyminen länsirajalla luo isoja riskejä
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta ei nyt pidä lipsua – rajan yli­tys­ten kiih­ty­mi­nen län­si­ra­jal­la luo isoja riskejä

12.05.2020 20:00 5
Tilaajille
Etätyöstä uusi normaali – ei ole kuitenkaan mitään järkeä siinä, jos oma koti muuttuu stressaavaksi paikaksi
Pääkirjoitus

Etä­työs­tä uusi nor­maa­li – ei ole kui­ten­kaan mitään järkeä siinä, jos oma koti muuttuu stres­saa­vak­si pai­kak­si

11.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Luontoelämyksillä on nyt kovempi imu kuin aikoihin – se voi mökki-innostuksen ohella synnyttää kiinnostusta myös pysyvään asumiseen maaseudulla
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Luon­to­elä­myk­sil­lä on nyt kovempi imu kuin ai­koi­hin – se voi mök­ki-in­nos­tuk­sen ohella syn­nyt­tää kiin­nos­tus­ta myös py­sy­vään asu­mi­seen maa­seu­dul­la

08.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Kohtuutta pöytiin ja matkoihin – luottokortin vingutukseen tulee olla erityisen hyvät perustelut silloin kun laskun kuittaavat veronmaksajat
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Koh­tuut­ta pöytiin ja mat­koi­hin – luot­to­kor­tin vin­gu­tuk­seen tulee olla eri­tyi­sen hyvät pe­rus­te­lut silloin kun laskun kuit­taa­vat ve­ron­mak­sa­jat

07.05.2020 20:00 4
Tilaajille
Suora ja nopea tuki tarpeen - yrityksissä kytee laajaa tyytymättömyyttä talouskriisin hoitoon
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Suora ja nopea tuki tarpeen - yri­tyk­sis­sä kytee laajaa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ta­lous­krii­sin hoitoon

06.05.2020 20:52 0
Tilaajille
Hallitusten linjausten suunta oikea, maalia vain ei näy – ikäihmisten eristämiseen hallituksen on pakko lähiaikoina palata
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Hal­li­tus­ten lin­jaus­ten suunta oikea, maalia vain ei näy – ikä­ih­mis­ten eris­tä­mi­seen hal­li­tuk­sen on pakko lä­hi­ai­koi­na palata

05.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Lääkäriin syytä mennä - koronapelon takia sovittua aikaa ei kannata perua omin päin
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Lää­kä­riin syytä mennä - ko­ro­na­pe­lon takia so­vit­tua aikaa ei kannata perua omin päin

04.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Hätä koronaviruksesta teki EU:n ja Britannian välisestä sopimisesta paksun tervan juontia
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Hätä ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta teki EU:n ja Bri­tan­nian vä­li­ses­tä so­pi­mi­ses­ta paksun tervan juontia

03.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Lentomatkustus mullistuu, kun taivas tyhjenee pitkäksi aikaa – koronavirus laukaisi odottamattoman lentoyhtiöiden pudotuspelin
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Len­to­mat­kus­tus mul­lis­tuu, kun taivas tyh­je­nee pit­käk­si aikaa – ko­ro­na­vi­rus lau­kai­si odot­ta­mat­to­man len­to­yh­tiöi­den pu­do­tus­pe­lin

02.05.2020 20:00 3
Tilaajille
Vappua ei voi viettää perinteisen hulvattomasti – mutta kyllä me sen kestämme
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Vappua ei voi viettää pe­rin­tei­sen hul­vat­to­mas­ti – mutta kyllä me sen kes­täm­me

30.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Notkea liike yliopistolta – tilatarpeitakin tarkasteltava uusien vaatimusten ja vetovoiman pohjalta
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Notkea liike yli­opis­tol­ta – ti­la­tar­pei­ta­kin tar­kas­tel­ta­va uusien vaa­ti­mus­ten ja ve­to­voi­man poh­jal­ta

29.04.2020 20:00 3
Tilaajille
Donald Trump tuhoaa aivan itse omaa kannatustaan, eikä ole käyttänyt julkisuusylivoimaansa hyödykseen
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Donald Trump tuhoaa aivan itse omaa kan­na­tus­taan, eikä ole käyt­tä­nyt jul­ki­suusyli­voi­maan­sa hyö­dyk­seen

28.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Koulujen ovi raollaan - sulkua tarpeetonta jatkaa, jos se tässä epidemiatilanteessa on turvallista
Pääkirjoitus Pekka Vuollo

Kou­lu­jen ovi raol­laan - sulkua tar­pee­ton­ta jatkaa, jos se tässä epi­de­mia­ti­lan­tees­sa on tur­val­lis­ta

27.04.2020 20:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus Pääkirjoitus

Ko­ti­maan mat­kai­lul­la edes­sään muikeat ajat, kun virus väistyy

26.04.2020 20:00 0
Tilaajille