Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pääkirjoitukset

Lappi lämpenee jopa 3 astetta 50 vuodessa – muutokset luontoon ovat suuria ja pysyviä
Pääkirjoitus

Lappi läm­pe­nee jopa 3 astetta 50 vuo­des­sa – muu­tok­set luon­toon ovat suuria ja pysyviä

17:00 4
Raahe havahtui taas yhden jättiläisen riskeihin, mutta puheet terästehtaan lopusta kannattaa unohtaa
Pääkirjoitus

Raahe ha­vah­tui taas yhden jät­ti­läi­sen ris­kei­hin, mutta puheet te­räs­teh­taan lopusta kan­nat­taa unohtaa

28.09.2023 17:00 24
Oulu aikoo ottaa räväkästi velkaa ja luottaa suurinvestointien tuovan hyvää satoa jo muutaman vuoden päästä
Pääkirjoitus

Oulu aikoo ottaa rä­vä­käs­ti velkaa ja luottaa suur­in­ves­toin­tien tuovan hyvää satoa jo muu­ta­man vuoden päästä

27.09.2023 17:00 12
Ammattiliitot puristelevat hallitusta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään
Pääkirjoitus

Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

26.09.2023 17:00 36
Pian mitataan takamatkalle jääneiden Olli Rehnin ja Jutta Urpilaisen kirikyky – presidentinvaaleissa on nähty sekä spurtteja että sammumisia
Pääkirjoitus

Pian mi­ta­taan ta­ka­mat­kal­le jää­nei­den Olli Rehnin ja Jutta Ur­pi­lai­sen ki­ri­ky­ky – pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on nähty sekä spurt­te­ja että sam­mu­mi­sia

25.09.2023 17:00 15
Purkutyöt muuttavat aina kaupunkikuvaa – Oulussa puretaan eniten vanhoja omakotitaloja
Pääkirjoitus

Pur­ku­työt muut­ta­vat aina kau­pun­ki­ku­vaa – Oulussa pu­re­taan eniten vanhoja oma­ko­ti­ta­lo­ja

24.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Pohteen leikkausjonot sietämättömiä, kansalaisilla on oikeus odottaa paljon parempaa
Pääkirjoitus

Pohteen leik­kaus­jo­not sie­tä­mät­tö­miä, kan­sa­lai­sil­la on oikeus odottaa paljon pa­rem­paa

21.09.2023 17:00 43
Hallitus joutuu sekä repimään ja rakentamaan eikä nykyisillä ennusteilla jää historiaan velkaantumisen selättäjänä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus joutuu sekä re­pi­mään ja ra­ken­ta­maan eikä ny­kyi­sil­lä en­nus­teil­la jää his­to­riaan vel­kaan­tu­mi­sen se­lät­tä­jä­nä

20.09.2023 17:00 25
Niinistö palautti ydinaseet karusti keskusteluun – tuhoaseilla uhoavaa Venäjää jarruttelee Ukrainan sodassa onneksi myös Kiinan kanta
Pääkirjoitus

Nii­nis­tö pa­laut­ti ydin­aseet karusti kes­kus­te­luun – tu­ho­aseil­la uhoavaa Venäjää jar­rut­te­lee Uk­rai­nan sodassa onneksi myös Kiinan kanta

19.09.2023 16:31 7
Rakennusala saa katsoa myös peiliin, sijoitusasuntoihin panostus oli riski
Pääkirjoitus

Ra­ken­nus­ala saa katsoa myös pei­liin, si­joi­tus­asun­toi­hin pa­nos­tus oli riski

18.09.2023 20:00 17
Tilaajille
Vihreä siirtymä kiihtyy ja irtautuminen fossiilitaloudesta ottaa nyt uusia harppauksia
Pääkirjoitus

Vihreä siir­ty­mä kiihtyy ja ir­tau­tu­mi­nen fos­sii­li­ta­lou­des­ta ottaa nyt uusia harp­pauk­sia

17.09.2023 20:00 22
Tilaajille
EU haluaa lisää painoarvoa laajentumalla itään
Pääkirjoitus

EU haluaa lisää pai­no­ar­voa laa­jen­tu­mal­la itään

14.09.2023 20:00 22
Tilaajille
Digihype rapisi kouluissa, kun mobiililaitteiden tuomat ongelmat alkoivat kaatua niskaan – nyt lieveilmiöihin on korkea aika puuttua
Pääkirjoitus

Di­gi­hy­pe rapisi kou­luis­sa, kun mo­bii­li­lait­tei­den tuomat on­gel­mat al­koi­vat kaatua niskaan – nyt lie­ve­il­miöi­hin on korkea aika puuttua

13.09.2023 20:00 8
Tilaajille
Putinin putoaminen on nurkan takana tai sitten ei – lännen toiveet ja sympatia eivät pelasta Ukrainaa
Pääkirjoitus

Putinin pu­toa­mi­nen on nurkan takana tai sitten ei – lännen toiveet ja sym­pa­tia eivät pelasta Uk­rai­naa

12.09.2023 20:00 10
Tilaajille
Terrorismi sikiää harhaisesta maailmankuvasta, jossa isänmaallisuuskin vääristyy erilaisuuteen kohdistuvaksi vihaksi
Pääkirjoitus

Ter­ro­ris­mi sikiää har­hai­ses­ta maail­man­ku­vas­ta, jossa isän­maal­li­suus­kin vää­ris­tyy eri­lai­suu­teen koh­dis­tu­vak­si vihaksi

11.09.2023 20:00 18
Tilaajille
Kilpailu liikenneyhteyksissä pelaa Pohjois-Ruotsissa mutta ei Suomessa
Pääkirjoitus

Kil­pai­lu lii­ken­ne­yh­teyk­sis­sä pelaa Poh­jois-Ruot­sis­sa mutta ei Suo­mes­sa

10.09.2023 20:00 23
Tilaajille
Ihmisarvon puolustus ja rasismin vastustaminen ei ole hölinää vaan kuuluu politiikan ytimeen siinä kuin valtiontalouden hoitokin
Pääkirjoitus

Ih­mis­ar­von puo­lus­tus ja ra­sis­min vas­tus­ta­mi­nen ei ole hölinää vaan kuuluu po­li­tii­kan ytimeen siinä kuin val­tion­ta­lou­den hoi­to­kin

07.09.2023 20:00 26
Tilaajille
Rakennusalan tuskaan ei näy patenttilääkettä, mutta valtion ei pidä kädettömänä seurata tilannetta
Pääkirjoitus

Ra­ken­nus­alan tuskaan ei näy pa­tent­ti­lää­ket­tä, mutta valtion ei pidä kä­det­tö­mä­nä seurata ti­lan­net­ta

06.09.2023 20:00 17
Tilaajille
Turkistuotannon aika lähestyy meillä vääjäämättä loppuaan, ja nyt teema tulee eduskunnan eteen
Pääkirjoitus

Tur­kis­tuo­tan­non aika lä­hes­tyy meillä vää­jää­mät­tä lop­puaan, ja nyt teema tulee edus­kun­nan eteen

05.09.2023 20:00 41
Tilaajille
Kaupungintalon remonttibudjetti karkasi käsistä – laskut maksavalla veroalamaisella on lupa odottaa parempaa
Pääkirjoitus

Kau­pun­gin­ta­lon re­mont­ti­bud­jet­ti karkasi käsistä – laskut mak­sa­val­la ve­ro­ala­mai­sel­la on lupa odottaa pa­rem­paa

04.09.2023 20:00 18
Tilaajille
Liika on liikaa – OYSin palkkasotku on siivottava kunnolla ja tasapuolisesti
Pääkirjoitus

Liika on liikaa – OYSin palk­ka­sot­ku on sii­vot­ta­va kun­nol­la ja ta­sa­puo­li­ses­ti

03.09.2023 20:00 56
Tilaajille
Tärkeä tiedonanto, jonka lupausten on ulotuttava hallituksesta myös eduskuntaryhmiin ja paikallistasolle
Pääkirjoitus

Tärkeä tie­do­nan­to, jonka lu­paus­ten on ulo­tut­ta­va hal­li­tuk­ses­ta myös edus­kun­ta­ryh­miin ja pai­kal­lis­ta­sol­le

31.08.2023 20:00 22
Tilaajille
Hallituspuolueiden jäykät dogmit kuten kiristyvä maahanmuuttopolitiikka jarruttavat tarpeellisia talousaskelia
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­puo­luei­den jäykät dogmit kuten ki­ris­ty­vä maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka jar­rut­ta­vat tar­peel­li­sia ta­lous­as­ke­lia

30.08.2023 20:00 23
Tilaajille
Jukkatalon loppu iskee kovaa moneen suuntaan, ei yksin Pyhännälle
Pääkirjoitus

Juk­ka­ta­lon loppu iskee kovaa moneen suun­taan, ei yksin Py­hän­näl­le

29.08.2023 20:00 7
Tilaajille
Huippu-urheilussa näkyvissä historiallinen uusjako, Suomi tarvitsisi suureen harppaukseen isomman väestön tai Norjan öljyrahat
Pääkirjoitus

Huip­pu-ur­hei­lus­sa nä­ky­vis­sä his­to­rial­li­nen uus­ja­ko, Suomi tar­vit­si­si suureen harp­pauk­seen isomman väestön tai Norjan öl­jy­ra­hat

28.08.2023 18:00 15
Tilaajille
Myrkkymurhia, vaaliväärennöksiä, vainoa – Siperia opettaa arvostamaan demokratiaa
Pääkirjoitus

Myrk­ky­mur­hia, vaa­li­vää­ren­nök­siä, vainoa – Siperia opettaa ar­vos­ta­maan de­mo­kra­tiaa

27.08.2023 20:00 8
Tilaajille
Prigozhinin surma ei vielä vakauta Putinin asemaa, mutta Venäjän sodanjohto voi hetken hengittää vapaammin
Pääkirjoitus

Pri­go­zhi­nin surma ei vielä vakauta Putinin asemaa, mutta Venäjän so­dan­joh­to voi hetken hen­git­tää va­paam­min

24.08.2023 16:40 14
Tilaajille
Jäähtyvä talous iskee jo miestyöpaikkoihin – ja uhkakuvia kasvattavat tiedot Saksasta ja Kiinasta
Pääkirjoitus

Jääh­ty­vä talous iskee jo mies­työ­paik­koi­hin – ja uh­ka­ku­via kas­vat­ta­vat tiedot Sak­sas­ta ja Kii­nas­ta

23.08.2023 20:00 6
Tilaajille
Niinistö herätteli aiheesta päättäjiä ja kansalaisia, ilkeydet idästä voivat tulla viiveellä
Pääkirjoitus

Nii­nis­tö he­rät­te­li ai­hees­ta päät­tä­jiä ja kan­sa­lai­sia, il­key­det idästä voivat tulla vii­veel­lä

22.08.2023 20:00 4
Tilaajille
Sähkön hintapiikit kouraisevat lompakkoa mutta tekevät hyvää säästöhaluille
Pääkirjoitus

Sähkön hin­ta­pii­kit kou­rai­se­vat lom­pak­koa mutta tekevät hyvää sääs­tö­ha­luil­le

21.08.2023 20:00 15
Tilaajille