Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

äärioikeisto
Oulun anarkistit kritisoivat päänleikkauskylttiä, jota helsinkiläiset anarkistit kantoivat mielenosoituksessa – Poliisin mukaan äärivasemmisto ei aiheuta todellista väkivallan uhkaa

Oulun anar­kis­tit kri­ti­soi­vat pään­leik­kaus­kylt­tiä, jota hel­sin­ki­läi­set anar­kis­tit kan­toi­vat mie­len­osoi­tuk­ses­sa – Po­lii­sin mukaan ää­ri­va­sem­mis­to ei aiheuta to­del­lis­ta vä­ki­val­lan uhkaa

12.09.2023 07:02 22
Tilaajille
Terrorismi sikiää harhaisesta maailmankuvasta, jossa isänmaallisuuskin vääristyy erilaisuuteen kohdistuvaksi vihaksi
Pääkirjoitus

Ter­ro­ris­mi sikiää har­hai­ses­ta maail­man­ku­vas­ta, jossa isän­maal­li­suus­kin vää­ris­tyy eri­lai­suu­teen koh­dis­tu­vak­si vihaksi

11.09.2023 20:00 18
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­po­li­tii­kan tut­ki­muk­sen nä­kö­kul­mas­ta pe­rus­suo­ma­lai­set ovat ää­ri­oi­keis­toa

22.07.2023 05:30 5
Tilaajille
Politiikan toimittajan silmin hallituksen tulevaisuus ei voisi juuri synkemmältä vaikuttaa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain keväästä syksyyn"
Essee

Po­li­tii­kan toi­mit­ta­jan silmin hal­li­tuk­sen tu­le­vai­suus ei voisi juuri syn­kem­mäl­tä vai­kut­taa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain ke­vääs­tä syk­syyn"

22.07.2023 16:34 46
Tilaajille
Pride-lipun polttaminen Oulussa johti äärioikeistoryhmän jäljille – Neljän miehen ryhmän epäillään 3D-tulostaneen aseita ja valmistautuneen väkivaltaisiin iskuihin

Pri­de-li­pun polt­ta­mi­nen Oulussa johti ää­ri­oi­keis­to­ryh­män jäl­jil­le – Neljän miehen ryhmän epäil­lään 3D-tu­los­ta­neen aseita ja val­mis­tau­tu­neen vä­ki­val­tai­siin is­kui­hin

20.07.2023 17:00 15
Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen ministerierosta : Oikea päätös, mutta mainehaitta tuli jo

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen mi­nis­te­ri­eros­ta : Oikea päätös, mutta mai­ne­hait­ta tuli jo

30.06.2023 15:06 24
Tilaajille
Äärioikeistolainen miesjoukko suunnitteli räjähdeiskua Niinisalon vastaanottokeskukseen, epäilee poliisi – haalivat käyttöönsä aseita ja dynamiittia sekä valmistivat lannoitteesta räjähdysainetta

Ää­ri­oi­keis­to­lai­nen mies­jouk­ko suun­nit­te­li rä­jäh­de­is­kua Nii­ni­sa­lon vas­taa­not­to­kes­kuk­seen, epäilee poliisi – haa­li­vat käyt­töön­sä aseita ja dy­na­miit­tia sekä val­mis­ti­vat lan­noit­tees­ta rä­jäh­dys­ai­net­ta

30.06.2023 12:14 4
Äärioikeistosympatioista tunnetun Vilhelm Junnilan paikka ei ole hallituksessa
Pääkirjoitus

Ää­ri­oi­keis­to­sym­pa­tiois­ta tun­ne­tun Vilhelm Jun­ni­lan paikka ei ole hal­li­tuk­ses­sa

29.06.2023 09:10 172
Tilaajille
Kolmikymppinen mies vangittiin epäiltynä terrorismirikoksista, Kalevan tietojen mukaan hän on rovaniemeläinen – epäillään liittyvän äärioikeistolaiseen ideologiaan

Kol­mi­kymp­pi­nen mies van­git­tiin epäil­ty­nä ter­ro­ris­mi­ri­kok­sis­ta, Kalevan tie­to­jen mukaan hän on ro­va­nie­me­läi­nen – epäil­lään liit­ty­vän ää­ri­oi­keis­to­lai­seen ideo­lo­giaan

22.03.2023 14:54 1
Saksan harhainen vallankaappaushanke teki hetkessä todeksi ääriajattelun uhat ja korostaa viranomaisten valppauden tarvetta myös Suomessa
Pääkirjoitus

Saksan har­hai­nen val­lan­kaap­paus­han­ke teki het­kes­sä todeksi ää­ri­ajat­te­lun uhat ja ko­ros­taa vi­ran­omais­ten valp­pau­den tar­vet­ta myös Suo­mes­sa

09.12.2022 20:00 11
Tilaajille
Saksan viranomaiset tekivät jättiratsian äärioikeistolaista järjestöä vastaan – havitteli hallinnon kaatamista

Saksan vi­ran­omai­set tekivät jät­ti­rat­sian ää­ri­oi­keis­to­lais­ta jär­jes­töä vastaan – ha­vit­te­li hal­lin­non kaa­ta­mis­ta

07.12.2022 11:14 7
Salaliittoteoreetikko ja huipputaitava liikemies – näin Juha Kärkkäisestä tuli äkkiväärien näkemysten äkkipikainen töräyttäjä

Sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko ja huip­pu­tai­ta­va lii­ke­mies – näin Juha Kärk­käi­ses­tä tuli äk­ki­vää­rien nä­ke­mys­ten äk­ki­pi­kai­nen tö­räyt­tä­jä

05.02.2022 17:54 42
Tilaajille
Oulussa perinnettä äärioikeistolaiseen toimintaan, oululaisia mukana uusissa pienryhmissäkin – "Kielletty Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) oli keskeisin, radikaalein ryhmä"

Oulussa pe­rin­net­tä ää­ri­oi­keis­to­lai­seen toi­min­taan, ou­lu­lai­sia mukana uusissa pien­ryh­mis­sä­kin – "Kiel­let­ty Poh­jois­mai­nen Vas­ta­rin­ta­lii­ke (PVL) oli kes­kei­sin, ra­di­kaa­lein ryhmä"

27.03.2021 06:00 20
Tilaajille
Terrorismin torjuntaan tarvitaan turvallisuusviranomaisia mutta myös vihan ja katkeruuden juurisyiden poistoa
Pääkirjoitus

Ter­ro­ris­min tor­jun­taan tar­vi­taan tur­val­li­suus­vi­ran­omai­sia mutta myös vihan ja kat­ke­ruu­den juu­ri­syi­den poistoa

23.03.2021 20:16 4
Tilaajille
Ekstremistiset aatemaailmat näkyvät suomenkielisissä verkkoympäristöissä – "Rajuinta puhe on äärioikeistolaisissa ja maahanmuuttovastaisissa keskusteluissa”

Ekst­re­mis­ti­set aa­te­maail­mat näkyvät suo­men­kie­li­sis­sä verk­ko­ym­pä­ris­töis­sä – "Ra­juin­ta puhe on ää­ri­oi­keis­to­lai­sis­sa ja maa­han­muut­to­vas­tai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa”

23.03.2021 10:41 5
Suomen "kansallismielisillä" on pakolaiskeskus itärajan takana – ja siellä myös oululaista väkeä
Kolumni

Suomen "kan­sal­lis­mie­li­sil­lä" on pa­ko­lais­kes­kus itä­ra­jan takana – ja siellä myös ou­lu­lais­ta väkeä

17.03.2021 10:21 7
Tilaajille
Äärioikeistotutkinnassa ei enää epäillä törkeän rikoksen valmistelua – KRP:n mukaan suomalaismiesten ryhmässä on käyty rasistista keskustelua

Ää­ri­oi­keis­to­tut­kin­nas­sa ei enää epäillä törkeän ri­kok­sen val­mis­te­lua – KRP:n mukaan suo­ma­lais­mies­ten ryh­mäs­sä on käyty ra­sis­tis­ta kes­kus­te­lua

17.02.2021 12:49 7
Saksalaispoliitikon ampuneelle äärioikeistolaiselle elinkautinen vankeustuomio

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­neel­le ää­ri­oi­keis­to­lai­sel­le elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio

28.01.2021 20:24 2
Supo pitää kirjaa terrorismintorjunnan kohdehenkilöistä – listalle noussut myös äärioikeistolaisia

Supo pitää kirjaa ter­ro­ris­min­tor­jun­nan koh­de­hen­ki­löis­tä – lis­tal­le noussut myös ää­ri­oi­keis­to­lai­sia

10.01.2021 14:53 8