ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

äärioikeisto
Kolmikymppinen mies vangittiin epäiltynä terrorismirikoksista, Kalevan tietojen mukaan hän on rovaniemeläinen – epäillään liittyvän äärioikeistolaiseen ideologiaan

Kol­mi­kymp­pi­nen mies van­git­tiin epäil­ty­nä ter­ro­ris­mi­ri­kok­sis­ta, Kalevan tie­to­jen mukaan hän on ro­va­nie­me­läi­nen – epäil­lään liit­ty­vän ää­ri­oi­keis­to­lai­seen ideo­lo­giaan

22.03.2023 14:54 1
Saksan harhainen vallankaappaushanke teki hetkessä todeksi ääriajattelun uhat ja korostaa viranomaisten valppauden tarvetta myös Suomessa
Pääkirjoitus

Saksan har­hai­nen val­lan­kaap­paus­han­ke teki het­kes­sä todeksi ää­ri­ajat­te­lun uhat ja ko­ros­taa vi­ran­omais­ten valp­pau­den tar­vet­ta myös Suo­mes­sa

09.12.2022 20:00 11
Tilaajille
Saksan viranomaiset tekivät jättiratsian äärioikeistolaista järjestöä vastaan – havitteli hallinnon kaatamista

Saksan vi­ran­omai­set tekivät jät­ti­rat­sian ää­ri­oi­keis­to­lais­ta jär­jes­töä vastaan – ha­vit­te­li hal­lin­non kaa­ta­mis­ta

07.12.2022 11:14 7
Salaliittoteoreetikko ja huipputaitava liikemies – näin Juha Kärkkäisestä tuli äkkiväärien näkemysten äkkipikainen töräyttäjä

Sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko ja huip­pu­tai­ta­va lii­ke­mies – näin Juha Kärk­käi­ses­tä tuli äk­ki­vää­rien nä­ke­mys­ten äk­ki­pi­kai­nen tö­räyt­tä­jä

05.02.2022 17:54 42
Tilaajille
Oulussa perinnettä äärioikeistolaiseen toimintaan, oululaisia mukana uusissa pienryhmissäkin – "Kielletty Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) oli keskeisin, radikaalein ryhmä"

Oulussa pe­rin­net­tä ää­ri­oi­keis­to­lai­seen toi­min­taan, ou­lu­lai­sia mukana uusissa pien­ryh­mis­sä­kin – "Kiel­let­ty Poh­jois­mai­nen Vas­ta­rin­ta­lii­ke (PVL) oli kes­kei­sin, ra­di­kaa­lein ryhmä"

27.03.2021 06:00 20
Tilaajille
Terrorismin torjuntaan tarvitaan turvallisuusviranomaisia mutta myös vihan ja katkeruuden juurisyiden poistoa
Pääkirjoitus

Ter­ro­ris­min tor­jun­taan tar­vi­taan tur­val­li­suus­vi­ran­omai­sia mutta myös vihan ja kat­ke­ruu­den juu­ri­syi­den poistoa

23.03.2021 20:16 4
Tilaajille
Ekstremistiset aatemaailmat näkyvät suomenkielisissä verkkoympäristöissä – "Rajuinta puhe on äärioikeistolaisissa ja maahanmuuttovastaisissa keskusteluissa”

Ekst­re­mis­ti­set aa­te­maail­mat näkyvät suo­men­kie­li­sis­sä verk­ko­ym­pä­ris­töis­sä – "Ra­juin­ta puhe on ää­ri­oi­keis­to­lai­sis­sa ja maa­han­muut­to­vas­tai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa”

23.03.2021 10:41 5
Suomen "kansallismielisillä" on pakolaiskeskus itärajan takana – ja siellä myös oululaista väkeä
Kolumni

Suomen "kan­sal­lis­mie­li­sil­lä" on pa­ko­lais­kes­kus itä­ra­jan takana – ja siellä myös ou­lu­lais­ta väkeä

17.03.2021 10:21 7
Tilaajille
Äärioikeistotutkinnassa ei enää epäillä törkeän rikoksen valmistelua – KRP:n mukaan suomalaismiesten ryhmässä on käyty rasistista keskustelua

Ää­ri­oi­keis­to­tut­kin­nas­sa ei enää epäillä törkeän ri­kok­sen val­mis­te­lua – KRP:n mukaan suo­ma­lais­mies­ten ryh­mäs­sä on käyty ra­sis­tis­ta kes­kus­te­lua

17.02.2021 12:49 7
Saksalaispoliitikon ampuneelle äärioikeistolaiselle elinkautinen vankeustuomio

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­neel­le ää­ri­oi­keis­to­lai­sel­le elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio

28.01.2021 20:24 2
Supo pitää kirjaa terrorismintorjunnan kohdehenkilöistä – listalle noussut myös äärioikeistolaisia

Supo pitää kirjaa ter­ro­ris­min­tor­jun­nan koh­de­hen­ki­löis­tä – lis­tal­le noussut myös ää­ri­oi­keis­to­lai­sia

10.01.2021 14:53 8
Oululainen ex-uusnatsi Esa Holappa: Äärioikeistolainen liikehdintä on muuttumassa Suomessa väkivaltaisemmaksi – "Isku demokratiaa kohtaan"

Ou­lu­lai­nen ex-uus­nat­si Esa Ho­lap­pa: Ää­ri­oi­keis­to­lai­nen lii­keh­din­tä on muut­tu­mas­sa Suo­mes­sa vä­ki­val­tai­sem­mak­si – "Isku de­mo­kra­tiaa koh­taan"

12.12.2020 19:24 16
KRP on tutkinut äärioikeistolaista verkostoa jo kuukausien ajan – Kymmentä henkilöä epäillään vakavasta rikoksesta

KRP on tut­ki­nut ää­ri­oi­keis­to­lais­ta ver­kos­toa jo kuu­kau­sien ajan – Kym­men­tä hen­ki­löä epäil­lään va­ka­vas­ta ri­kok­ses­ta

12.12.2020 15:24 23
KRP: Tutkinnassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu – ei konkreettista uhkaa ministeri Ohisaloa tai valtakunnansyyttäjä Toiviaista kohtaan

KRP: Tut­kin­nas­sa törkeän henkeen tai ter­vey­teen koh­dis­tu­van ri­kok­sen val­mis­te­lu – ei konk­reet­tis­ta uhkaa mi­nis­te­ri Ohi­sa­loa tai val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Toi­viais­ta kohtaan

11.12.2020 23:42
Entinen äärioikeistolainen parlamenttipuolue tuomittiin rikollisjärjestöksi Kreikassa – samalla jaettiin tuomio räppärin murhasta

Entinen ää­ri­oi­keis­to­lai­nen par­la­ment­ti­puo­lue tuo­mit­tiin ri­kol­lis­jär­jes­tök­si Krei­kas­sa – samalla jaet­tiin tuomio räp­pä­rin mur­has­ta

07.10.2020 14:48 1
Niin on kuin miltä näyttää – perussuomalaisten pitäisi tehdä selkeä pesäero puolueen liepeillä häärivään äärioikeistoon
Pääkirjoitus

Niin on kuin miltä näyttää – pe­rus­suo­ma­lais­ten pitäisi tehdä selkeä pesäero puo­lueen lie­peil­lä hää­ri­vään ää­ri­oi­keis­toon

15.09.2020 20:00 19
Tilaajille
Somessa levinnyt video lietsoi mellakoita Ruotsin Malmössä – "Tarkoituksena on kylvää vihaa yhteiskuntaan, ivata ja provosoida"

Somessa le­vin­nyt video lietsoi mel­la­koi­ta Ruotsin Mal­mös­sä – "Tar­koi­tuk­se­na on kylvää vihaa yh­teis­kun­taan, ivata ja pro­vo­soi­da"

29.08.2020 16:32 10
Ääriajattelusta irtautuminen voi kestää vuosia ja se vaatii omaa tahtoa – "Ei alkoholistiakaan voi pakottaa"

Ää­ri­ajat­te­lus­ta ir­tau­tu­mi­nen voi kestää vuosia ja se vaatii omaa tahtoa – "Ei al­ko­ho­lis­tia­kaan voi pa­kot­taa"

23.07.2020 06:00 2
Lontoon keskustassa äärioikeistoaktivistit ottivat yhteen rasismin vastustajien kanssa – pormestari kehotti ihmisiä pysymään poissa alueelta

Lontoon kes­kus­tas­sa ää­ri­oi­keis­to­ak­ti­vis­tit ottivat yhteen ra­sis­min vas­tus­ta­jien kanssa – por­mes­ta­ri kehotti ihmisiä py­sy­mään poissa alueel­ta

13.06.2020 20:56
Poliisihallitus nostaa kanteen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi

Po­lii­si­hal­li­tus nostaa kanteen Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen lak­kaut­ta­mi­sek­si

22.12.2016 12:18 44