HS:n selvitys paljastaa suuria epäkohtia siivousalalla, pahimmillaan työolot epäinhimillisiä – "On järkyttävää, että suomalaisessa yhteiskunnassa voi olla tällaista"

HS:n sel­vi­tys pal­jas­taa suuria epä­koh­tia sii­vou­sa­lal­la, pa­him­mil­laan työolot epä­in­hi­mil­li­siä – "On jär­kyt­tä­vää, että suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa voi olla täl­lais­ta"

12:57 5
Töissä tuhon keskellä: Jälkisammuttajien uurastus on Muhoksen palaneen metsän ainoa elämän merkki – katso pysäyttävä kuvakooste ja video
Tilaajille

Töissä tuhon kes­kel­lä: Jäl­ki­sam­mut­ta­jien uu­ras­tus on Mu­hok­sen pa­la­neen metsän ainoa elämän merkki – katso py­säyt­tä­vä ku­va­koos­te ja video

09:41 4
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän oululaisen potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa
Tilaajille

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän ou­lu­lai­sen po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

06:00 7
Puheenaihe: Onko kirjolohi Oulujoelle vaaraksi? Kalataloustieteen professori huomauttaa luontaisesti lisääntyvien kantojen olevan mahdollisia
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko kir­jo­lo­hi Ou­lu­joel­le vaa­rak­si? Ka­la­ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri huo­maut­taa luon­tai­ses­ti li­sään­ty­vien kan­to­jen olevan mah­dol­li­sia

08:00 4
Valokuvaamo Studio P.S.V. panostaa kuvien tunnelmaan – "Kysymys on aina kuvaajan ja kuvattavan välisestä kontaktista"
Mainos Studio PSV

Va­lo­ku­vaa­mo Studio P.S.V. pa­nos­taa kuvien tun­nel­maan – "Ky­sy­mys on aina ku­vaa­jan ja ku­vat­ta­van vä­li­ses­tä kon­tak­tis­ta"

08:00
Oulun seutu
Arvio: Christelle Mas tavoittaa kuviinsa Materan nykyhetken ja tuhansien vuosien historian yhtäaikaisen läsnäolon

Arvio: Chris­tel­le Mas ta­voit­taa ku­viin­sa Materan ny­ky­het­ken ja tu­han­sien vuosien his­to­rian yh­tä­ai­kai­sen läs­nä­olon

11:00 0
Tilaajille
Töissä tuhon keskellä: Jälkisammuttajien uurastus on Muhoksen palaneen metsän ainoa elämän merkki – katso pysäyttävä kuvakooste ja video

Töissä tuhon kes­kel­lä: Jäl­ki­sam­mut­ta­jien uu­ras­tus on Mu­hok­sen pa­la­neen metsän ainoa elämän merkki – katso py­säyt­tä­vä ku­va­koos­te ja video

09:41 4
Tilaajille
Video: Tällaista tuhoa tuli teki Muhoksen palossa, jota palomestarikin kuvaa "suuren maailman maastopaloksi"

Video: Täl­lais­ta tuhoa tuli teki Mu­hok­sen pa­los­sa, jota pa­lo­mes­ta­ri­kin kuvaa "suuren maail­man maas­to­pa­lok­si"

09:41 0
AC Oulun työvoitto irtosi Anselmi Nurmelan puskulla – "Häntä on helppo tavoitella, kun kalju kiiltää kauas"

AC Oulun työ­voit­to irtosi Anselmi Nur­me­lan pus­kul­la – "Häntä on helppo ta­voi­tel­la, kun kalju kiiltää kauas"

04.07.2020 21:40 2
Tilaajille
Huippusuositut vesijetit rälläävät Oulujoella, sakkojakin jaettu – Mökkiläinen:  "Kun tulen mökin rauhaan, jettien melu ei ole se, mitä haluan kuunnella"

Huip­pu­suo­si­tut ve­si­je­tit räl­lää­vät Ou­lu­joel­la, sak­ko­ja­kin jaettu – Mök­ki­läi­nen: "Kun tulen mökin rau­haan, jettien melu ei ole se, mitä haluan kuun­nel­la"

04.07.2020 19:00 21
Tilaajille
Arvio: Tuomas Korkalon tunnustuksellinen innostus sadan vuoden takaisesta avantgardesta avaa toisenlaisen näkökulman taidehistoriaan

Arvio: Tuomas Kor­ka­lon tun­nus­tuk­sel­li­nen in­nos­tus sadan vuoden ta­kai­ses­ta avant­gar­des­ta avaa toi­sen­lai­sen nä­kö­kul­man tai­de­his­to­riaan

04.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Juha Sipilä tyrmää yliopiston muuttoaikeet – "Kampuksen siirtämisestä Raksilaan on todella vaikea löytää plussia"
Tilaajille

Juha Sipilä tyrmää yli­opis­ton muut­to­ai­keet – "Kam­puk­sen siir­tä­mi­ses­tä Rak­si­laan on todella vaikea löytää plus­sia"

04.07.2020 15:00 144
Huippusuositut vesijetit rälläävät Oulujoella, sakkojakin jaettu – Mökkiläinen:  "Kun tulen mökin rauhaan, jettien melu ei ole se, mitä haluan kuunnella"
Tilaajille

Huip­pu­suo­si­tut ve­si­je­tit räl­lää­vät Ou­lu­joel­la, sak­ko­ja­kin jaettu – Mök­ki­läi­nen: "Kun tulen mökin rau­haan, jettien melu ei ole se, mitä haluan kuun­nel­la"

04.07.2020 19:00 21
Miten työkuormitus vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistöön? "Työfysioterapeutti voi ohjata turvalliseen työskentelyyn"
Mainos Easymove

Miten työ­kuor­mi­tus vai­kut­taa tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­töön? "Työ­fy­sio­te­ra­peut­ti voi ohjata tur­val­li­seen työs­ken­te­lyyn"

01.07.2020 08:00
Martti Hetemäki on vedellyt talouspolitiikan naruista läpi eurokriisin, aktiivimallin ja koronakevään – työtoverit kertovat, mikä tekee väistyvästä valtiosihteeristä Suomen vaikutusvaltaisimman virkamiehen
Tilaajille

Martti He­te­mä­ki on ve­del­lyt ta­lous­po­li­tii­kan na­ruis­ta läpi eu­rok­rii­sin, ak­tii­vi­mal­lin ja ko­ro­na­ke­vään – työ­to­ve­rit ker­to­vat, mikä tekee väis­ty­väs­tä val­tio­sih­tee­ris­tä Suomen vai­ku­tus­val­tai­sim­man vir­ka­mie­hen

07:00 1
Pääkirjoitus: Facebook laistaa vastuutaan – se ei ole ihmisten somepäivitysten ilmoitustaulu vaan media ja maailmanlaajuinen vaikuttaja
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Facebook laistaa vastuutaan – se ei ole ihmisten somepäivitysten ilmoitustaulu vaan media ja maailmanlaajuinen vaikuttaja

03.07.2020 20:00 1
Lastensuojelun tilastot ovat karua luettavaa ja kertovat yhteiskunnan epäonnistumisesta
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Lastensuojelun tilastot ovat karua luettavaa ja kertovat yhteiskunnan epäonnistumisesta

04.07.2020 20:00 1
Karavaanariharrastus elää uutta nousukautta, kun kolmekymppiset ovat löytäneet lajin – Taisto Pilto on ollut karavaanari jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin
Tilaajille

Ka­ra­vaa­na­ri­har­ras­tus elää uutta nou­su­kaut­ta, kun kol­me­kymp­pi­set ovat löy­tä­neet lajin – Taisto Pilto on ollut ka­ra­vaa­na­ri jo 50 vuotta, mutta tänä kesänä kaikki on toisin

04.07.2020 08:00 3
Kesän uusi hittilaji on saapunut Iso-Syötteelle - alamäkipyöräily vie mennessään heti ensikokeilulla
Mainos Iso-Syöte

Kesän uusi hit­ti­la­ji on saa­pu­nut Iso-Syöt­teel­le - ala­mä­ki­pyö­räi­ly vie men­nes­sään heti en­si­ko­kei­lul­la

30.06.2020 06:00
Ylinopeutta ajanut mies jäi poliisin haaviin 2800 nuuskapurkkia autossaan – kahta parikymppistä  epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta

Yli­no­peut­ta ajanut mies jäi po­lii­sin haaviin 2800 nuus­ka­purk­kia au­tos­saan – kahta pa­ri­kymp­pis­tä epäil­lään ve­ro­pe­tok­ses­ta ja sa­la­kul­je­tuk­ses­ta

11:15 1
Kunnostettavaksi sopiva koti löytyi Kemistä 1920-luvun hirsitalosta – "Näkyy vähän joka puolella se, että tykkään tällaisesta vanhasta ja rustiikkisesta"
Tilaajille

Kun­nos­tet­ta­vak­si sopiva koti löytyi Kemistä 1920-lu­vun hir­si­ta­los­ta – "Näkyy vähän joka puo­lel­la se, että tykkään täl­lai­ses­ta van­has­ta ja rus­tiik­ki­ses­ta"

04.07.2020 07:00 0
Oulun Kontti-myymälästä löytyi käsikranaatti – Puolustusvoimat haki kranaatin pois ja totesi sen vaarattomaksi

Oulun Kont­ti-myy­mä­läs­tä löytyi kä­si­kra­naat­ti – Puo­lus­tus­voi­mat haki kra­naa­tin pois ja totesi sen vaa­rat­to­mak­si

04.07.2020 12:13 7
Toimitus suosittelee
Irma Koppelo on elänyt 20 vuotta yksin Jäkälävaaran sydänmaassa – "En osaa pelätä mitään paitsi joskus ukonilmaa"

Irma Koppelo on elänyt 20 vuotta yksin Jä­kä­lä­vaa­ran sy­dän­maas­sa – "En osaa pelätä mitään paitsi joskus uko­nil­maa"

27.06.2020 20:05 6
Tilaajille
Lempisen eläkeläispari löytyi surmattuna kotinsa lattialta Tuirasta, tuttava soitti ovikelloa turhaan – Tuomas Rimpiläisen mukaan selvittämättömiä surmia yhdistää yksi asia

Lem­pi­sen elä­ke­läis­pa­ri löytyi sur­mat­tu­na kotinsa lat­tial­ta Tui­ras­ta, tuttava soitti ovi­kel­loa turhaan – Tuomas Rim­pi­läi­sen mukaan sel­vit­tä­mät­tö­miä surmia yh­dis­tää yksi asia

27.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Ammattimaiset nuuskanvälittäjät näkivät tilaisuutensa koittaneen, kun Ruotsin raja suljettiin – Tämä on tarina miehestä, josta tuli yksi Pohjois-Suomen tunnetuimmista nuuskadiilereistä

Am­mat­ti­mai­set nuus­kan­vä­lit­tä­jät näkivät ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen, kun Ruotsin raja sul­jet­tiin – Tämä on tarina mie­hes­tä, josta tuli yksi Poh­jois-Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta nuus­ka­dii­le­reis­tä

28.06.2020 19:00 23
Tilaajille
Keltainen Kadett liikkuu mystisesti parkkialueella Kiimingissä – Auto on ollut hylättynä ABC-asemalla jo yli puoli vuotta

Kel­tai­nen Kadett liikkuu mys­ti­ses­ti park­ki­alueel­la Kii­min­gis­sä – Auto on ollut hy­lät­ty­nä ABC-ase­mal­la jo yli puoli vuotta

28.06.2020 07:07 10
Tilaajille
Rakastettu ja vihattu Kari Kallio loisti 1990-luvulla Lipon pelillisenä johtajana ja koko Superpesiksen arvokkaimpana pr-kasvona – lukkarilegenda käy avoimessa erikoishaastattelussa läpi Lippo-uransa huikeat vaiheet: "Iso osa sydäntäni jäi pysyvästi Ouluun"

Ra­kas­tet­tu ja vihattu Kari Kallio loisti 1990-lu­vul­la Lipon pe­lil­li­se­nä joh­ta­ja­na ja koko Su­per­pe­sik­sen ar­vok­kaim­pa­na pr-kas­vo­na – luk­ka­ri­le­gen­da käy avoi­mes­sa eri­kois­haas­tat­te­lus­sa läpi Lip­po-uran­sa huikeat vai­heet: "Iso osa sy­dän­tä­ni jäi py­sy­väs­ti Ouluun"

18.06.2020 07:00 6
Tilaajille
Sudet uivat Siikajoen yli päiväsaikaan Ruukissa, lähellä lapsia rannalla – katso lukijan kuvat ja video

Sudet uivat Sii­ka­joen yli päi­väs­ai­kaan Ruu­kis­sa, lähellä lapsia ran­nal­la – katso lukijan kuvat ja video

23.06.2020 09:46 11
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Valto Salonperä

Tuleviin sote-alueisiin on perustettava vanhusvaltuutetun tehtävä

07:00 0
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Matti Lahdenperä

Etäopetus mullistaa opetusalan – yliopisto-opetuksessa kaikki luennot etäopiskelumahdollisuudella on tätä päivää

06:30 3
AC Oulun työvoitto irtosi Anselmi Nurmelan puskulla – "Häntä on helppo tavoitella, kun kalju kiiltää kauas"
Tilaajille

AC Oulun työ­voit­to irtosi Anselmi Nur­me­lan pus­kul­la – "Häntä on helppo ta­voi­tel­la, kun kalju kiiltää kauas"

04.07.2020 21:40 2
Essee: Näin kävi, kun vastasin raittiin, seksikkään ja tunteellisen meri-insinöörin Tinder-viestiin
Tilaajille

Essee: Näin kävi, kun vas­ta­sin rait­tiin, sek­sik­kään ja tun­teel­li­sen me­ri-in­si­nöö­rin Tin­der-vies­tiin

09:00 1
Avausjaksolla 14 juoksua takonut KeKi tutustui jaksopelin lainalaisuuksiin – "Kun molemmat esittävät tuollaista ulkopeliä, se on ihan kruunaa ja klaavaa, kumpi voittaa"
Tilaajille

Avausjaksolla 14 juoksua takonut KeKi tutustui jaksopelin lainalaisuuksiin – "Kun molemmat esittävät tuollaista ulkopeliä, se on ihan kruunaa ja klaavaa, kumpi voittaa"

04.07.2020 22:20 0
Kotimaan matkailubuumissa vuokra-autot viedään käsistä – "Edulliset autot ovat käytännössä loppu"

Ko­ti­maan mat­kai­lu­buu­mis­sa vuok­ra-au­tot viedään käsistä – "E­dul­li­set autot ovat käy­tän­nös­sä loppu"

08:41 0
Ensin salamoi ankarasti, sitten metsät paloivat soihtuina ja maa alkoi järistä – Suomen historian suurin metsäpalo iski Pohjois-Sallaan sellaisella raivolla, että herkimmät epäilivät maailmanlopun tulleen

Ensin salamoi an­ka­ras­ti, sitten metsät pa­loi­vat soih­tui­na ja maa alkoi järistä – Suomen his­to­rian suurin met­sä­pa­lo iski Poh­jois-Sal­laan sel­lai­sel­la rai­vol­la, että her­kim­mät epäi­li­vät maail­man­lo­pun tulleen

04.07.2020 08:18 5
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 1
Tilaajille
Tällä Minillä on huimasti rallihistoriaa: voitto Jyväskylässä 1965, kolme huippukuskia, 26 kisalähtöä ja ympäripyörähdys 1972 – Mini kaivettiin pölyn alta esiin

Tällä Minillä on hui­mas­ti ral­li­his­to­riaa: voitto Jy­väs­ky­läs­sä 1965, kolme huip­pu­kus­kia, 26 ki­sa­läh­töä ja ym­pä­ri­pyö­räh­dys 1972 – Mini kai­vet­tiin pölyn alta esiin

04.07.2020 07:00 0
Tilaajille
MT: Matti Vanhanen ei halua keskustan puheenjohtajaksi – "Sanon, etten pyri enää mihinkään"

MT: Matti Van­ha­nen ei halua kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si – "Sanon, etten pyri enää mi­hin­kään"

08:33 1
Vanha navettarakennus ja pihavarasto tuhoutuivat tulipalossa Kalajoella

Vanha na­vet­ta­ra­ken­nus ja pi­ha­va­ras­to tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Ka­la­joel­la

08:25 0
”Tästä ei puuttunut mitään muuta kuin hanki” – Kylmä tuuli hyydytti tulostasoa Valkean kaupungin kisoissa, Maria Huntington illan valopilkkuna
Tilaajille

”Tästä ei puut­tu­nut mitään muuta kuin hanki” – Kylmä tuuli hyy­dyt­ti tu­los­ta­soa Valkean kau­pun­gin ki­sois­sa, Maria Hun­ting­ton illan va­lo­pilk­ku­na

03.07.2020 22:19 1