Perussuomalaisten kansanedustaja Turtiainen jakoi vainajaa rienaavan kuvan – Tavio: ”Eduskuntaryhmä käsittelee asian huomisessa ryhmäkokouksessa”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja Tur­tiai­nen jakoi vai­na­jaa rie­naa­van kuvan – Tavio: ”E­dus­kun­ta­ryh­mä kä­sit­te­lee asian huo­mi­ses­sa ryh­mä­ko­kouk­ses­sa”

13:37 0
Kommentti: Perussuomalaisilta siivottomuuksia toisensa perään – Turtiaisen kuollutta rienaava viesti on vain jäävuorenhuippu

Kom­ment­ti: Pe­rus­suo­ma­laisil­ta sii­vot­to­muuk­sia toi­sen­sa perään – Tur­tiai­sen kuol­lut­ta rie­naa­va viesti on vain jää­vuo­ren­huip­pu

14:49 0
Valtio myönsi lähes miljardi euroa neljälle suurimmalle kaupunkiseudulle maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen – Oulun kehitysmiljoonat suunnataan etupäässä raideliikenteeseen

Valtio myönsi lähes mil­jar­di euroa nel­jäl­le suu­rim­mal­le kau­pun­ki­seu­dul­le maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen – Oulun ke­hi­tys­mil­joo­nat suun­na­taan etu­pääs­sä rai­de­lii­ken­tee­seen

11:47 0
Oulun kaupunki saamassa 36 miljoonaa euroa hallituksen lisäbudjetin kuntatalouspaketista – Laajala: "Kaupunki on tekemässä 100 miljoonaa euroa alijäämää"
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki saa­mas­sa 36 mil­joo­naa euroa hal­li­tuk­sen li­sä­bud­je­tin kun­ta­ta­lous­pa­ke­tis­ta – Laa­ja­la: "Kau­pun­ki on te­ke­mäs­sä 100 mil­joo­naa euroa ali­jää­mää"

11:09 1
Oulun Vadelmatarha täyttää 5 vuotta
Mainos Oulun Vadelmatarha

Oulun Va­del­ma­tar­ha täyttää 5 vuotta

29.05.2020 08:00
Oulun seutu
Pääkirjoitus: Hallituksen jättimäinen lisäbudjetti toivottavasti luo pysyvää kasvua – muuten tulevien polvien taakka muuttuu entistä raskaammaksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen jät­ti­mäi­nen li­sä­bud­jet­ti toi­vot­ta­vas­ti luo pysyvää kasvua – muuten tu­le­vien polvien taakka muuttuu entistä ras­kaam­mak­si

16:20 0

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö myönsi noin 2 mil­joo­naa euroa ra­hoi­tus­ta Ou­lul­le, Hel­sin­gil­le, Es­pool­le ja Turulle kau­pun­ki­lais­da­tan hyö­dyn­tä­mi­seen – avain­ase­mas­sa ka­pun­ki­lais­ten suos­tu­muk­seen pe­rus­tu­va datan käyttö

13:24 0
DNA avasi 5G-verkon Oulussa ja Raahessa, verkkoa laajennetaan kesän aikana lisää – näissä paikoissa verkko on saatavilla nyt

DNA avasi 5G-ver­kon Oulussa ja Raa­hes­sa, verkkoa laa­jen­ne­taan kesän aikana lisää – näissä pai­kois­sa verkko on saa­ta­vil­la nyt

11:13 0
Sanginjoelta löytyi toinenkin sinipyrstö, kuluvasta vuodesta tulossa linnun esiintymisen huippuvuosi Suomessa

San­gin­joel­ta löytyi toi­nen­kin si­ni­pyrs­tö, ku­lu­vas­ta vuo­des­ta tulossa linnun esiin­ty­mi­sen huip­pu­vuo­si Suo­mes­sa

11:08 0
Helpotusta energiarohmuiluun? Nokian Oulun tehtaalla kehitettiin nestejäähdytteinen 5G-tukiasema – Elisan mukaan maailmassa ei ole ennestään käytössä vastaavaa

Hel­po­tus­ta ener­gia­roh­mui­luun? Nokian Oulun teh­taal­la ke­hi­tet­tiin nes­te­jääh­dyt­tei­nen 5G-tu­kia­se­ma – Elisan mukaan maail­mas­sa ei ole en­nes­tään käy­tös­sä vas­taa­vaa

10:52 7
Oululaisfirma kehitti sovelluksen, jolla voidaan seurata korona-altistusta työyhteisöissä – sovellusta testattiin kempeleläisessä palvelukodissa

Ou­lu­lais­fir­ma kehitti so­vel­luk­sen, jolla voidaan seurata ko­ro­na-al­tis­tus­ta työ­yh­teisöis­sä – so­vel­lus­ta tes­tat­tiin kem­pe­le­läi­ses­sä pal­ve­lu­ko­dis­sa

09:27 0
LM:n tiedot: Turun vankilassa vakava vankien välinen väkivallanteko – poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä

LM:n tiedot: Turun van­ki­las­sa vakava vankien välinen vä­ki­val­lan­te­ko – poliisi tutkii ta­paus­ta tapon yri­tyk­se­nä

13:21 0
Koronakriisissä ei uskalleta hakea apua, vaikka tarvetta olisi: "Tämä on nähty lastensuojelussa ja terveydenhuollossa"

Ko­ro­na­krii­sis­sä ei us­kal­le­ta hakea apua, vaikka tar­vet­ta olisi: "Tämä on nähty las­ten­suo­je­lus­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa"

14:42 0
Karta ruuhkaa äläkä lähde uimareissulle kipeänä – lue tästä koronakesän rantaetiketti ja uimavesien tämänhetkiset lämpötilat
Tilaajille

Karta ruuhkaa äläkä lähde ui­ma­reis­sul­le kipeänä – lue tästä ko­ro­na­ke­sän ran­ta­eti­ket­ti ja ui­ma­ve­sien tä­män­het­ki­set läm­pö­ti­lat

02.06.2020 18:00 0
Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei ole rokotetta
Mainos Niemi Palvelut Oy

Il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sek­si ei ole ro­ko­tet­ta

01.06.2020 06:00
Vähälumisen talven seuraus: Tuulilasivahinkoja korvattiin moninkertainen määrä – ”Suurin syy tähän oli Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyvin poikkeuksellinen talvi”

Vä­hä­lu­mi­sen talven seu­raus: Tuu­li­la­si­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin mo­nin­ker­tai­nen määrä – ”Suurin syy tähän oli Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin poik­keuk­sel­li­nen talvi”

12:22 2
Pääkirjoitus: Hallituksen jättimäinen lisäbudjetti toivottavasti luo pysyvää kasvua – muuten tulevien polvien taakka muuttuu entistä raskaammaksi
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Hallituksen jättimäinen lisäbudjetti toivottavasti luo pysyvää kasvua – muuten tulevien polvien taakka muuttuu entistä raskaammaksi

16:20 0
"Sisäinen työskentely" luo asiakirjojen julkisuudelle porsaanreikiä – ilmiö murentaa luottamusta viranomaisiin
Kolumni
Heikki Kuutti

"Sisäinen työskentely" luo asiakirjojen julkisuudelle porsaanreikiä – ilmiö murentaa luottamusta viranomaisiin

12:00 0
Suihkuvedestäkin saadaan lämmitysenergiaa Kaukovainiolla – "Siinä säästetään 20 prosenttia kustannuksista"
Tilaajille

Suih­ku­ve­des­tä­kin saadaan läm­mi­tys­ener­giaa Kau­ko­vai­niol­la – "Siinä sääs­te­tään 20 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta"

02.06.2020 07:00 1
Yksi ominaisuus teki Visor kaihtimista sisustajien suosikin
Mainos Suomen Visor Oy

Yksi omi­nai­suus teki Visor kaih­ti­mis­ta si­sus­ta­jien suo­si­kin

31.05.2020 06:00
Pohjois-Suomessa ammattiin valmistuvien nimilistoja on julkistettu - lukukausi saattaa kestää juhannukseen saakka

Poh­jois-Suo­mes­sa am­mat­tiin val­mis­tu­vien ni­mi­lis­to­ja on jul­kis­tet­tu - lu­ku­kau­si saattaa kestää ju­han­nuk­seen saakka

26.05.2020 13:49 0
Hovihalli lopettaa, kun Pekurin kauppa vetää asiakkaat – Entiseen Anttilan talon tarvitaan jälleen uusia vuokralaisia

Ho­vi­hal­li lo­pet­taa, kun Pekurin kauppa vetää asiak­kaat – En­ti­seen Ant­ti­lan talon tar­vi­taan jälleen uusia vuok­ra­lai­sia

08:00 5
Hallitus neuvottelee tänään rajakysymyksistä ja kasvomaskeista – onko tulossa suositus maskien käytöstä julkisilla paikoilla?

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään ra­ja­ky­sy­myk­sis­tä ja kas­vo­mas­keis­ta – onko tulossa suo­si­tus maskien käy­tös­tä jul­ki­sil­la pai­koil­la?

12:38 2
Toimitus suosittelee
NHL:n ykkösvaraukseksi povattu Kärppien hyökkääjä Aatu Räty haluaisi Sebastian Ahon pelinumeron – "Jos menisin pyytämään uutta numeroa NHL-varauslistauksia heilutellen, eihän huoltaja pesisi pyykkiäni enää kertaakaan"

NHL:n yk­kös­va­rauk­sek­si povattu Kärp­pien hyök­kää­jä Aatu Räty ha­luai­si Se­bas­tian Ahon pe­li­nu­me­ron – "Jos menisin pyy­tä­mään uutta numeroa NHL-va­raus­lis­tauk­sia hei­lu­tel­len, eihän huol­ta­ja pesisi pyyk­kiä­ni enää ker­taa­kaan"

02.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Oulun hotelleissa jännitetään, tuleeko asiakkaita kesällä – varovaista toiveikkuutta on kuitenkin ilmassa

Oulun ho­tel­leis­sa jän­ni­te­tään, tuleeko asiak­kai­ta kesällä – va­ro­vais­ta toi­veik­kuut­ta on kui­ten­kin ilmassa

28.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Anne kohtasi kuusi karhua kerralla Kuusamossa – sai vangittua tilanteen valokuvaan: "Katselimme niiden menoa, melkoinen tuhina sieltä kuului"

Anne kohtasi kuusi karhua ker­ral­la Kuu­sa­mos­sa – sai van­git­tua ti­lan­teen va­lo­ku­vaan: "Kat­se­lim­me niiden menoa, mel­koi­nen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 14:25 5
Toppilan siilotalon asukas Martti Haapala on kotitalostaan ylpeä, vaikka rakentaminen koetteli hermoja ja oli viedä osakkaiden rahat: "Sekin kävi mielessä, että nostaisi kädet pystyyn ja luopuisi koko asunnosta"

Top­pi­lan sii­lo­ta­lon asukas Martti Haapala on ko­ti­ta­los­taan ylpeä, vaikka ra­ken­ta­mi­nen koet­te­li hermoja ja oli viedä osak­kai­den rahat: "Sekin kävi mie­les­sä, että nos­tai­si kädet pystyyn ja luo­pui­si koko asun­nos­ta"

24.05.2020 07:00 2
Tilaajille
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 10:07 18
Pyhäjokisten Aino ja Veli-Matti Tuuttilan kymmenen vuotta sitten valmistuneeseen taloon otettiin vaikutteita sukulaiskansoilta: "Tämä on tällainen suomalais-ugrilainen talo – heimovelitalo"

Py­hä­jo­kis­ten Aino ja Ve­li-Mat­ti Tuut­ti­lan kym­me­nen vuotta sitten val­mis­tu­nee­seen taloon otet­tiin vai­kut­tei­ta su­ku­lais­kan­soil­ta: "Tämä on täl­lai­nen suo­ma­lais-ug­ri­lai­nen talo – hei­mo­ve­li­ta­lo"

23.05.2020 07:00 1
Mielipide
Juho Korpi

Ikääntyneiden kuntoutukseen tarvitaan valtion tuki – kuntien taloustilanne ei mahdollista riittävän laajoja kuntoutuspalveluita nykytilanteessa

07:00 0
Mielipide
Jussi Tomberg, Paula Ratava, Miika Siironen

Millaista ilmasto-osaamista sinulla on?

02.06.2020 07:30 1
DNA avasi 5G-verkon Oulussa ja Raahessa, verkkoa laajennetaan kesän aikana lisää – näissä paikoissa verkko on saatavilla nyt

DNA avasi 5G-ver­kon Oulussa ja Raa­hes­sa, verkkoa laa­jen­ne­taan kesän aikana lisää – näissä pai­kois­sa verkko on saa­ta­vil­la nyt

11:13 0
Helpotusta energiarohmuiluun? Nokian Oulun tehtaalla kehitettiin nestejäähdytteinen 5G-tukiasema – Elisan mukaan maailmassa ei ole ennestään käytössä vastaavaa

Hel­po­tus­ta ener­gia­roh­mui­luun? Nokian Oulun teh­taal­la ke­hi­tet­tiin nes­te­jääh­dyt­tei­nen 5G-tu­kia­se­ma – Elisan mukaan maail­mas­sa ei ole en­nes­tään käy­tös­sä vas­taa­vaa

10:52 7
Paula Risikko toimi ministerinä koulusurmien ja terrori-iskun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mieleen”

Paula Risikko toimi ministerinä koulusurmien ja terrori-iskun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mieleen”

17:00 0
Kallioparkki koki merkittävän taloudellisen takaiskun, kun asiakkaat katosivat – Pysäköintimaksujen mahdollisista korotuksista ei ole vielä kuitenkaan keskusteltu

Kal­lio­park­ki koki mer­kit­tä­vän ta­lou­del­li­sen ta­kais­kun, kun asiak­kaat ka­to­si­vat – Py­sä­köin­ti­mak­su­jen mah­dol­li­sis­ta ko­ro­tuk­sis­ta ei ole vielä kui­ten­kaan kes­kus­tel­tu

06:00 13
Piispanistuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kampanjan ja kansalliskokouksen avulla
Historia
Kolumni
Hannu Mustakallio

Piis­pan­is­tuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kam­pan­jan ja kan­sal­lis­ko­kouk­sen avulla

01.06.2020 12:00 2
Vanha Kaleva: Uudet ylioppilaat juhlivat Oulussa Linnasaarella

Vanha Kaleva: Uudet yli­op­pi­laat juh­li­vat Oulussa Lin­na­saa­rel­la

01.06.2020 10:00 0
Röyttän Karhu pudotti sikarin amerikkalaisen suusta – Ville Pörhölä pukkasi kuulakultaa Antwerpenissa vuonna 1920

Röyttän Karhu pudotti sikarin ame­rik­ka­lai­sen suusta – Ville Pörhölä pukkasi kuu­la­kul­taa Ant­wer­pe­nis­sa vuonna 1920

31.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Sanginjoelta löytyi toinenkin sinipyrstö, kuluvasta vuodesta tulossa linnun esiintymisen huippuvuosi Suomessa

San­gin­joel­ta löytyi toi­nen­kin si­ni­pyrs­tö, ku­lu­vas­ta vuo­des­ta tulossa linnun esiin­ty­mi­sen huip­pu­vuo­si Suo­mes­sa

11:08 0
Syyte: Mies surmasi kaverinsa riidan päätteeksi yhdellä veitseniskulla – kiistää syyllistyneensä tappoon, syyttäjä vaatii 10 vuoden vankeusrangaistusta

Syyte: Mies surmasi ka­ve­rin­sa riidan päät­teek­si yhdellä veit­sen­is­kul­la – kiistää syyl­lis­ty­neen­sä tap­poon, syyt­tä­jä vaatii 10 vuoden van­keus­ran­gais­tus­ta

09:22 0
Suomen kantaa EU:n elvytysrahastoon ei saatu vielä sorvattua – Tuppurainen:  Rahanjaon pitää edistää jäsenmaiden vastuullista taloudenpitoa

Suomen kantaa EU:n elvytysrahastoon ei saatu vielä sorvattua – Tuppurainen: Rahanjaon pitää edistää jäsenmaiden vastuullista taloudenpitoa

14:34 0
Lisäbudjetista tukea myös pohjoiseen: Listalla Nelostien liittymien parantaminen Simossa, Kemin biotuotetehdas ja siihen liittyviä ratahankkeita

Li­sä­bud­je­tis­ta tukea myös poh­joi­seen: Lis­tal­la Ne­los­tien liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­nen Si­mos­sa, Kemin bio­tuo­te­teh­das ja siihen liit­ty­viä ra­ta­hank­kei­ta

02.06.2020 23:20 7