Investoinnit lähivuosina: Katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut Oulun in­ves­toin­ti­koh­teet

Luitko jo tämän: Leipomo Sa­vi­laak­son toi­min­taan Li­min­gas­sa voi tulla pitkä katkos tu­li­pa­lon takia

Vesikaivon kunnosta kannattaa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puolelle kaivoista ei ole tehty ikinä mitään"
Tilaajille

Ve­si­kai­von kun­nos­ta kan­nat­taa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puo­lel­le kai­vois­ta ei ole tehty ikinä mitään"

06:00
EU painii metsän käytön kanssa – Metsäteollisuus kehottaa pitämään kansallisista eduista rohkeasti kiinni
Tilaajille

EU painii metsän käytön kanssa – Met­sä­teol­li­suus ke­hot­taa pi­tä­mään kan­sal­li­sis­ta eduista roh­keas­ti kiinni

06:00 1
Tyrnävän Tempaus ja Oulunsalon Vasama kyllästyivät alakuloon ja aloittivat pesäpallossa laajamittaisen yhteistyön: "Yritämme vielä kerran"
Tilaajille

Tyr­nä­vän Tempaus ja Ou­lun­sa­lon Vasama kyl­läs­tyi­vät ala­ku­loon ja aloit­ti­vat pe­sä­pal­los­sa laa­ja­mit­tai­sen yh­teis­työn: "Y­ri­täm­me vielä kerran"

06:30 2
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet
Tilaajille

Oulu in­ves­toi 600 mil­joo­naa lä­hi­vuo­si­na –  katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut in­ves­toin­ti­koh­teet

04.10.2022 17:18 43
Ryskäryhmä kaataa puut ja raivaa risut
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Rys­kä­ryh­mä kaataa puut ja raivaa risut

04.10.2022 06:00
Zelenskyi: Ukraina vapauttanut kymmeniä asutuskeskuksia alkuviikon aikana
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Ze­lens­kyi: Ukraina va­paut­ta­nut kym­me­niä asu­tus­kes­kuk­sia al­ku­vii­kon aikana

06:49 2
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Moskovaan keskustelemaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvavyöhykkeestä

Kan­sain­vä­li­sen ato­mi­ener­gia­jär­jes­tön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Mos­ko­vaan kes­kus­te­le­maan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan tur­va­vyö­hyk­kees­tä

04.10.2022 23:02
Asiantuntija: Venäjä näyttää tällä hetkellä olevan häviämässä sotansa Ukrainassa

Asian­tun­ti­ja: Venäjä näyttää tällä het­kel­lä olevan hä­viä­mäs­sä sotansa Uk­rai­nas­sa

03.10.2022 18:14 47
Leipomo Savilaakson toimintaan Limingassa voi tulla pitkä katkos tulipalon takia – "Seinät ovat kyllä pystyssä, mutta sisällä on tosi huono tilanne"
Tilaajille

Leipomo Sa­vi­laak­son toi­min­taan Li­min­gas­sa voi tulla pitkä katkos tu­li­pa­lon takia – "Seinät ovat kyllä pys­tys­sä, mutta sisällä on tosi huono ti­lan­ne"

04.10.2022 17:00 7
Oulussa varttunut elokuvaaja Arsen Sarkisiants pääsi kuvaamaan vanhoille kotikulmilleen Tuiraan Pamela Tolan ohjaamaa elokuvaa
Tilaajille

Oulussa vart­tu­nut elo­ku­vaa­ja Arsen Sar­ki­siants pääsi ku­vaa­maan van­hoil­le ko­ti­kul­mil­leen Tuiraan Pamela Tolan oh­jaa­maa elo­ku­vaa

04.10.2022 19:00
"Lopettaminen käy joka päivä mielessä", sanoo 39-vuotias karjatilallinen Marko Pankinaho Pudasjärveltä – Tulevatko vasta nyt maksuun tulevat kriisituet liian myöhään?
Tilaajille

"Lo­pet­ta­mi­nen käy joka päivä mie­les­sä", sanoo 39-vuo­tias kar­ja­ti­lal­li­nen Marko Pan­kin­aho Pu­das­jär­vel­tä – Tu­le­vat­ko vasta nyt maksuun tulevat krii­si­tuet liian myö­hään?

04.10.2022 06:00 17
TE-live luo edellytykset onnistuneelle rekrytoinnille – vuorovaikutteinen lähetys lisää näkyvyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-live luo edel­ly­tyk­set on­nis­tu­neel­le rek­ry­toin­nil­le – vuo­ro­vai­kut­tei­nen lähetys lisää nä­ky­vyyt­tä

04.10.2022 14:17
Hoitoalan palkkaohjelman vaikutuksia budjettiin ei ole Pohjois-Pohjanmaalla vielä arvioitu
Tilaajille

Hoi­to­alan palk­ka­oh­jel­man vai­ku­tuk­sia bud­jet­tiin ei ole Poh­jois-Poh­jan­maal­la vielä ar­vioi­tu

04.10.2022 15:26 2
Tuli vaurioitti osan omakotitalosta Muhoksella – rakennukseen merkittävät savu- ja nokivahingot

Tuli vau­rioit­ti osan oma­ko­ti­ta­los­ta Mu­hok­sel­la – ra­ken­nuk­seen mer­kit­tä­vät savu- ja no­ki­va­hin­got

04.10.2022 21:46
Sirkus voi houkutella nuoren esiin mustan hupun kätköistä – "Nuoria kiinnostaa virtuoosinen taito, huumori ja leikkisyys", Pirjo Yli-Maunula tietää
Tilaajille

Sirkus voi hou­ku­tel­la nuoren esiin mustan hupun kät­köis­tä – "Nuoria kiin­nos­taa vir­tuoo­si­nen taito, huumori ja leik­ki­syys", Pirjo Yli-Mau­nu­la tietää

04.10.2022 18:00
Haukipadas - kun Radio Kaleva läksi etsimään vettemme petoa

Hau­ki­pa­das - kun Radio Kaleva läksi et­si­mään vet­tem­me petoa

03.10.2022 07:00 1
Ilmaperunoita, pohjoismaiden perunapankki ja paljon muuta - lakeuden perunaosaaminen on maailmanluokkaa

Il­ma­pe­ru­noi­ta, poh­jois­mai­den pe­ru­na­pank­ki ja paljon muuta - la­keu­den pe­ru­na­osaa­mi­nen on maail­man­luok­kaa

30.09.2022 09:30
Muhoksen mimmi Klaus-Fred Tamm pääsi ääneen Radio Kalevassa

Muhoksen mimmi Klaus-Fred Tamm pääsi ääneen Radio Kalevassa

28.09.2022 10:00 1
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

02.10.2022 06:00
Unkarin ennustetusta Nato-vitkutuksesta nähtiin vasta esinäytös – aloite Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien ratifioinnista tuli "väärältä puolueelta"
Tilaajille

Unkarin en­nus­te­tus­ta Na­to-vit­ku­tuk­ses­ta nähtiin vasta esi­näy­tös – aloite Suomen ja Ruotsin jä­se­nyyk­sien ra­ti­fioin­nis­ta tuli "vää­räl­tä puo­lueel­ta"

04.10.2022 16:54 14
Palkkasopu rauhoittaa ja toivottavasti helpottaa hoitajapulaa
Tilaajille
Pääkirjoitus

Palkkasopu rauhoittaa ja toivottavasti helpottaa hoitajapulaa

04.10.2022 20:00 2
Vanhempi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tarkista siis nämä tärkeät asiat
Tilaajille
Kolumni
Heikki Uusitalo

Vanhempi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tarkista siis nämä tärkeät asiat

06:00
Kustannusten nousu ei ole vielä hidastanut rakentamista Oulussa – "Köyhällä ei ole varaa rakentaa huonosti"
Forum24

Kus­tan­nus­ten nousu ei ole vielä hi­das­ta­nut ra­ken­ta­mis­ta Oulussa – "Köy­häl­lä ei ole varaa ra­ken­taa huo­nos­ti"

06:00
Norssin lukion rauhanpaneeli oli tänä vuonna kipeän ajankohtainen – "On murskaavan surullinen asia, että joudutte kasvamaan vuonna 2022 nuoreksi tilanteessa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan"

Norssin lukion rau­han­pa­nee­li oli tänä vuonna kipeän ajan­koh­tai­nen – "On murs­kaa­van su­rul­li­nen asia, että jou­dut­te kas­va­maan vuonna 2022 nuo­rek­si ti­lan­tees­sa, jossa Venäjä on hyö­kän­nyt Uk­rai­naan"

04.10.2022 15:34 3
Pohjoisten korujen tarina jatkuu Oulun Pikisaaressa – "Hyppäsimme suuriin saappaisiin"

Poh­jois­ten korujen tarina jatkuu Oulun Pi­ki­saa­res­sa – "Hyp­pä­sim­me suuriin saap­pai­siin"

01.10.2022 06:00 3
Kellon Kiviniemestä koko kansan reggaetähdeksi – uutta musiikkia julkaissut Jukka Poika on sinut pohjoisten juuriensa kanssa

Kellon Ki­vi­nie­mes­tä koko kansan reg­gae­täh­dek­si – uutta mu­siik­kia jul­kais­sut Jukka Poika on sinut poh­jois­ten juu­rien­sa kanssa

30.09.2022 06:07
Ikänäköleikkaus parantaa elämänlaatua – “Moni ei tiedä, että silmälaseista voi päästä kokonaan eroon”
Mainos Silmien Klinikka

Ikä­nä­kö­leik­kaus pa­ran­taa elä­män­laa­tua – “Moni ei tiedä, että sil­mä­la­seis­ta voi päästä ko­ko­naan eroon”

03.10.2022 06:00
Norjan Oulun kunniakonsuli Tarja Karvola palkittiin tiistaina Norjan Kuninkaallisella Ansiomitalilla
Tilaajille

Norjan Oulun kun­nia­kon­su­li Tarja Karvola pal­kit­tiin tiis­tai­na Norjan Ku­nin­kaal­li­sel­la An­sio­mi­ta­lil­la

04.10.2022 22:17 1
Miltä Oulu näyttää tulevan tornihotellin näköalaravintolan korkeudelta? Me selvitimme
Tilaajille

Miltä Oulu näyttää tulevan tor­ni­ho­tel­lin nä­kö­ala­ra­vin­to­lan kor­keu­del­ta? Me sel­vi­tim­me

04.10.2022 06:00 54
Maahanmuuttovirasto: Venäläiset ja ukrainalaiset majoitetaan jatkossa eri asuintiloihin vastaanottokeskuksissa – liikekannallepano muutti tilanteen

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Ve­nä­läi­set ja uk­rai­na­lai­set ma­joi­te­taan jat­kos­sa eri asuin­ti­loi­hin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa – ­lii­ke­kan­nal­le­pa­no muutti ti­lan­teen

04.10.2022 17:49 2
Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat Pudasjärvellä

Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat Pudasjärvellä

08:28
Mobiililaitteiden yleislaturi on toteutumassa vuonna 2024 – elektroniikkaromua halutaan vähentää Euroopassa

Mo­bii­li­lait­tei­den yleis­la­tu­ri on to­teu­tu­mas­sa vuonna 2024 – elekt­ro­niik­ka­ro­mua ha­lu­taan vä­hen­tää Eu­roo­pas­sa

04.10.2022 14:28 4
Luetuimmat
Tuli vaurioitti osan omakotitalosta Muhoksella – rakennukseen merkittävät savu- ja nokivahingot

Tuli vaurioitti osan omakotitalosta Muhoksella – rakennukseen merkittävät savu- ja nokivahingot

04.10.2022 21:46
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet

Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet

04.10.2022 17:18 43
Tilaajille
Leipomo Savilaakson toimintaan Limingassa voi tulla pitkä katkos tulipalon takia – "Seinät ovat kyllä pystyssä, mutta sisällä on tosi huono tilanne"

Leipomo Savilaakson toimintaan Limingassa voi tulla pitkä katkos tulipalon takia – "Seinät ovat kyllä pystyssä, mutta sisällä on tosi huono tilanne"

04.10.2022 17:00 7
Tilaajille
Vesikaivon kunnosta kannattaa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puolelle kaivoista ei ole tehty ikinä mitään"

Vesikaivon kunnosta kannattaa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puolelle kaivoista ei ole tehty ikinä mitään"

06:00
Tilaajille
”Toisten raskausuutiset ja tyttölupaukset satuttavat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toivottua poikaa

”Toisten raskausuutiset ja tyttölupaukset satuttavat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toivottua poikaa

03.10.2022 06:30 6
Tilaajille
"Lopettaminen käy joka päivä mielessä", sanoo 39-vuotias karjatilallinen Marko Pankinaho Pudasjärveltä – Tulevatko vasta nyt maksuun tulevat kriisituet liian myöhään?

"Lopettaminen käy joka päivä mielessä", sanoo 39-vuotias karjatilallinen Marko Pankinaho Pudasjärveltä – Tulevatko vasta nyt maksuun tulevat kriisituet liian myöhään?

04.10.2022 06:00 17
Tilaajille
Pohjoisen yritykset haluavat nostaa lasten ja nuorten mielenterveyden julkiseen keskusteluun – mukana Kaleva Media, LähiTapiola ja Arina

Poh­joi­sen yri­tyk­set ha­lua­vat nostaa lasten ja nuorten mie­len­ter­vey­den jul­ki­seen kes­kus­te­luun – mukana Kaleva Media, Lä­hi­Ta­pio­la ja Arina

04.10.2022 14:06 2
Ihmisäänet piikkilangan pehmentäjinä – Uuden musiikin lokakuu -tapahtuma soi uusinta kuorokirjallisuutta
Tilaajille

Ih­mis­ää­net piik­ki­lan­gan peh­men­tä­ji­nä – Uuden mu­sii­kin lokakuu -ta­pah­tu­ma soi uusinta kuo­ro­kir­jal­li­suut­ta

04.10.2022 11:15 1
Ihmiskaupasta epäillyssä lappilaisessa marjayritys Polaricassa kiistetään lainvastainen toiminta, toinen vangituista on yhtiön toimitusjohtaja
Tilaajille

Ih­mis­kau­pas­ta epäil­lys­sä lap­pi­lai­ses­sa mar­ja­yri­tys Po­la­ri­cas­sa kiis­te­tään lain­vas­tai­nen toi­min­ta, toinen van­gi­tuis­ta on yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja

04.10.2022 10:06
Jättikö putkiasentaja hanan auki? Vesivahinkoon johtaneista syistä kiisteltiin Oulun käräjäoikeudessa
Tilaajille

Jättikö put­ki­asen­ta­ja hanan auki? Ve­si­va­hin­koon joh­ta­neis­ta syistä kiis­tel­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

04.10.2022 06:30 4
Kaleva Live: Syksyn ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Kaleva Live: Kärppien nuori joukkue haastaa vahvasti kautensa aloittaneen HIFK:n Naisten Liigassa – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kärp­pien nuori joukkue haastaa vah­vas­ti kau­ten­sa aloit­ta­neen HIFK:n Naisten Lii­gas­sa – katso ottelu tal­len­tee­na

01.10.2022 18:10 3
Tilaajille
Kaleva Live: Kärpät pyrkii avaamaan Lukon puolustuksen U20 SM-sarjassa – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kärpät pyrkii avaa­maan Lukon puo­lus­tuk­sen U20 SM-sar­jas­sa – katso ottelu tal­len­tee­na

30.09.2022 19:14 2
Tilaajille
Kärppien U20 kohtaa hallitsevan mestarin Rauman Lukon, naisia vastaan luistelee viime kauden hopeamitalistijoukkue HIFK – Kaleva näyttää Raksilan ottelut suorana

Kärp­pien U20 kohtaa hal­lit­se­van mes­ta­rin Rauman Lukon, naisia vastaan luis­te­lee viime kauden ho­pea­mi­ta­lis­ti­jouk­kue HIFK – Kaleva näyttää Rak­si­lan ottelut suorana

28.09.2022 12:00

Kaleva Live: Pa­del­kes­kuk­ses­sa rat­kot­tiin eri sar­jo­jen voit­ta­ja­pa­rit his­to­rian en­sim­mäi­ses­sä Padel Oulun mes­ta­ruus­tur­nauk­ses­sa– katso tal­len­ne fi­naa­leis­ta täältä

24.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Syyskuun lukijakuvassa puidaan kauraa Limingassa – kuvaajalla oli maatalousmyönteinen tavoite saada pellon pituus näkyviin
Tilaajille

Syys­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa puidaan kauraa Li­min­gas­sa – ku­vaa­jal­la oli maa­ta­lous­myön­tei­nen tavoite saada pellon pituus nä­ky­viin

04.10.2022 10:05 4
Kaurismäki toi maailmansa Pariisiin tiistain elokuvassa
Tilaajille

Kaurismäki toi maailmansa Pariisiin tiistain elokuvassa

04.10.2022 12:00
Vihannin yhtenäiskoulun salakatseluepäilyn esitutkinta on edistynyt, mutta takavarikoitujen kameroiden sisällön selvitys jatkuu yhä
Tilaajille

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lun sa­la­kat­se­lu­epäi­lyn esi­tut­kin­ta on edis­ty­nyt, mutta ta­ka­va­ri­koi­tu­jen ka­me­roi­den si­säl­lön sel­vi­tys jatkuu yhä

04.10.2022 13:00 2
17-vuotiaat kaahasivat kilpaa Pohjantiellä – molemmille sakot käräjäoikeudessa
Tilaajille

17-vuotiaat kaahasivat kilpaa Pohjantiellä – molemmille sakot käräjäoikeudessa

04.10.2022 10:27 7
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Minnamaria Salminen

Omais­hoi­ta­jat ovat so­te-am­mat­ti­lais­ten kump­pa­nei­ta, silti he usein unoh­tu­vat hoi­va­kes­kus­te­lus­sa

06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jussi Arponen

Jän­nit­ty­nyt Eu­roop­pa – suh­tei­den Ve­nä­jään on oltava kun­nos­sa, kunhan valta vaihtuu

05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Telenius

Toisen ihmisen huo­mioi­mi­nen on kan­sa­lais­tai­to

05:30
Tilaajille
Hiukkavaaran suosituille poluille ilmestyi kettinkiportteja ja uusia kieltotauluja – kysyimme puolustusvoimilta, mistä on kyse ja voiko poluilla yhä kulkea
Tilaajille

Hiuk­ka­vaa­ran suo­si­tuil­le po­luil­le il­mes­tyi ket­tin­ki­port­te­ja ja uusia kiel­to­tau­lu­ja – ­ky­syim­me puo­lus­tus­voi­mil­ta, mistä on kyse ja voiko po­luil­la yhä kulkea

03.10.2022 06:00 30
Sammuttaako Kremlin pimeyden ruhtinas valot kohta koko ihmiskunnalta?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Sammuttaako Kremlin pimeyden ruhtinas valot kohta koko ihmiskunnalta?

02.10.2022 09:00 14
Maajoukkueotteluilla on merkitystä myös NHL:ään suuntaan – Saku Mäenalanen ja Sakari Manninen tietävät, että heillä on viimeinen tilaisuus lunastaa paikka maailman kovimmassa kiekkoliigassa
Tilaajille

Maajoukkueotteluilla on merkitystä myös NHL:ään suuntaan – Saku Mäenalanen ja Sakari Manninen tietävät, että heillä on viimeinen tilaisuus lunastaa paikka maailman kovimmassa kiekkoliigassa

04.10.2022 07:05 1
Ristikkäiset puheet hoitoalan sovun sisällöstä herättävät hämmennystä: Ay-pomo lyttäsi hoitajien väitteet omasta palkkaohjelmasta

Ris­tik­käi­set puheet hoi­to­alan sovun si­säl­lös­tä he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä: Ay-pomo lyttäsi hoi­ta­jien väit­teet omasta palk­ka­oh­jel­mas­ta

03.10.2022 22:10 16