Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Välikylän ja Ruskon teollisuusalueiden väliin suunnitellaan uutta isoa työpaikka-aluetta – myös kauppakeskus on tarkastelussa, kun Toivo Sukarin Titanic-hankkeen kaatumisesta on 14 vuotta
Tilaajille

Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta isoa työ­paik­ka-aluet­ta – myös kaup­pa­kes­kus on tar­kas­te­lus­sa, kun Toivo Sukarin Ti­ta­nic-hank­keen kaa­tu­mi­ses­ta on 14 vuotta

18:00 33
Oulun vaalipiirissä on äänestetty ennakkoon toiseksi vähiten koko maassa – Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen äänestysprosentti nousi 24,4:ään

Oulun vaa­li­pii­ris­sä on ää­nes­tet­ty en­nak­koon toi­sek­si vähiten koko maassa – E­dus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ää­nes­tys­pro­sent­ti nousi 24,4:ään

19:33 13
Kommentti: Huuhkajien kolme pistettä on kauneusarvoja tärkeämpää – Vierasvoitto Pohjois-Irlannista takaa Suomelle hyvät asetelmat kesäkuun kotiotteluihin
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

Kom­ment­ti: Huuh­ka­jien kolme pis­tet­tä on kau­neus­ar­vo­ja tär­keäm­pää – Vie­ras­voit­to Poh­jois-Ir­lan­nis­ta takaa Suo­mel­le hyvät ase­tel­mat ke­sä­kuun ko­ti­ot­te­lui­hin

23:49
Henniina Isoahon kissojen lempipaikka on sohvalla – asiantuntija ruotii myyttejä lemmikeistä ja kertoo, mitä kotikissat kaipaavat ympäristöltään
Tilaajille

Hen­nii­na Isoahon kis­so­jen lem­pi­paik­ka on soh­val­la – asian­tun­ti­ja ruotii myyt­te­jä lem­mi­keis­tä ja kertoo, mitä ko­ti­kis­sat kai­paa­vat ym­pä­ris­töl­tään

17:00
Kaksi omakotitaloa rakentanut Lakson perhe rohkaisee muitakin toteuttamaan kotihaaveet – Iin rakennusvalvonnasta saa vastauksen kysymykseen harvinaisen nopeasti
Mainos Iin kunta

Kaksi oma­ko­ti­ta­loa ra­ken­ta­nut Lakson perhe roh­kai­see mui­ta­kin to­teut­ta­maan ko­ti­haa­veet – Iin ra­ken­nus­val­von­nas­ta saa vas­tauk­sen ky­sy­myk­seen har­vi­nai­sen no­peas­ti

23.03.2023 06:00
Piirijohtajat veikkaavat valittavien kansanedustajien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaalipiirissä pitäisi olla, että kaikkien toiveet toteutuisivat
Eduskuntavaalit 2023
Tilaajille

Pii­ri­joh­ta­jat veik­kaa­vat va­lit­ta­vien kan­san­edus­ta­jien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaa­li­pii­ris­sä pitäisi olla, että kaik­kien toiveet to­teu­tui­si­vat

25.03.2023 06:00 14
Kaleva tenttasi kuutta nimekästä oululaisehdokasta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten asemasta? Kuka kannatti Naton tukikohtia pohjoiseen? Katso tästä tiukat kysymykset sekä vastaukset niihin

Kaleva tent­ta­si kuutta ni­me­käs­tä ou­lu­lai­seh­do­kas­ta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten ase­mas­ta? Kuka kan­nat­ti Naton tu­ki­koh­tia poh­joi­seen? Katso tästä tiukat ky­sy­myk­set sekä vas­tauk­set niihin

23.03.2023 18:33 43
Tilaajille
Kalevan eduskuntavaalikone kertoo sinulle sopivimman ehdokkaan – 30 kysymystä alkaen taloudesta ja ilmastosta aina Naton tukikohtiin ja susireviireihin asti

Kalevan edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne kertoo sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan – 30 ky­sy­mys­tä alkaen ta­lou­des­ta ja il­mas­tos­ta aina Naton tu­ki­koh­tiin ja su­si­re­vii­rei­hin asti

21.02.2023 09:00 147
Perussuomalaisille näyttäisi tulevan jytky ainakin Satakuntaan, mutta alueelliset gallupit vääristävät todellisuutta – kokoomus edelleen valtakunnallisesti johdossa

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le näyt­täi­si tulevan jytky ainakin Sa­ta­kun­taan, mutta alueel­li­set gal­lu­pit vää­ris­tä­vät to­del­li­suut­ta – ko­koo­mus edel­leen val­ta­kun­nal­li­ses­ti joh­dos­sa

25.03.2023 12:00 9
Tilaajille
Kalevan eduskuntavaalikone kertoo sinulle sopivimman ehdokkaan – 30 kysymystä alkaen taloudesta ja ilmastosta aina Naton tukikohtiin ja susireviireihin asti

Kalevan edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne kertoo sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan – 30 ky­sy­mys­tä alkaen ta­lou­des­ta ja il­mas­tos­ta aina Naton tu­ki­koh­tiin ja su­si­re­vii­rei­hin asti

21.02.2023 09:00 147
Liigaovi jo raollaan Limingan Niittomiehille – "Joukkueesta paistoi terve itseluottamus"
Tilaajille

Lii­ga­ovi jo raol­laan Li­min­gan Niit­to­mie­hil­le – "Jouk­kuees­ta paistoi terve it­se­luot­ta­mus"

21:14 2
Näkökulma: Venäjän sotakone hyytyy, mutta kansanmurhaa normalisoiva puhe kovenee – Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen ja viisi muuta seurattavaa asiaa huhtikuussa
Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Venäjän so­ta­ko­ne hyytyy, mutta kan­san­mur­haa nor­ma­li­soi­va puhe kovenee – Ukraina aloit­taa vas­ta­hyök­käyk­sen ja viisi muuta seu­rat­ta­vaa asiaa huh­ti­kuus­sa

15:06 6
Bahmutin lihamyllyssä taistellut suomalainen toivoo Suomelta sotilaskoulutusta Ukrainaan – "Pahinta on, kun kohtaat taaperon, jonka silmistä näet täyden järkytyksen pommituksen jälkeen"

Bah­mu­tin li­ha­myl­lys­sä tais­tel­lut suo­ma­lai­nen toivoo Suo­mel­ta so­ti­las­kou­lu­tus­ta Uk­rai­naan – "Pa­hin­ta on, kun kohtaat taa­pe­ron, jonka sil­mis­tä näet täyden jär­ky­tyk­sen pom­mi­tuk­sen jäl­keen"

25.03.2023 18:30 6
Tilaajille
Analyysi: Ukraina-tuki värisee mutta kestää Yhdysvalloissa – Trumpin haastaja Ron DeSantis korjasi kriittiset kommenttinsa Ukrainan auttamisesta

Ana­lyy­si: Uk­rai­na-tu­ki värisee mutta kestää Yh­dys­val­lois­sa – Trumpin haas­ta­ja Ron De­San­tis korjasi kriit­ti­set kom­ment­tin­sa Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­ta

06:30 2
Tilaajille
Ravintolat kärsivät työvoimapulasta, mutta Ravintolakortteli saa työhakemuksia – Anne Mikkola löytää syitä yrityksen arvoista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­vin­to­lat kär­si­vät työ­voi­ma­pu­las­ta, mutta Ra­vin­to­la­kort­te­li saa työ­ha­ke­muk­sia – Anne Mikkola löytää syitä yri­tyk­sen ar­vois­ta

22.03.2023 06:00
Analyysi: Kerttu Niskasen kristallipallo oli suomalaishiihtäjien maailmancup-kauden kohokohta – sprinttiryhmän tulevaisuutta tulee harkita
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kerttu Nis­ka­sen kris­tal­li­pal­lo oli suo­ma­lais­hiih­tä­jien maail­man­cup-kau­den ko­ho­koh­ta – sprint­ti­ryh­män tu­le­vai­suut­ta tulee harkita

18:21 1
Kevättalven nätit päivät jatkuvat Oulun seudulla, keskiviikkona voi tulla lisää lunta
Tilaajille

Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

18:57
Supon etsivän virkarikostutkinta johti poliisit sattumalta tuhansien Puolustusvoimien arkojen papereiden luo – espoolaismieheltä löytyi myös salaisia ydinturvallisuuspapereita

Supon etsivän vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta johti po­lii­sit sat­tu­mal­ta tu­han­sien Puo­lus­tus­voi­mien arkojen pa­pe­rei­den luo – es­poo­lais­mie­hel­tä löytyi myös sa­lai­sia ydin­tur­val­li­suus­pa­pe­rei­ta

11:56 10
Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun sotapakolaisten auttamiseksi

Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun so­ta­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

20.03.2023 11:50
Kalevan urheilupodcast: Mitä yhteistä oululaisella Jesse Anttilalla on kolmen tämän kauden F1-tulokkaan kanssa?

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast: Mitä yh­teis­tä ou­lu­lai­sel­la Jesse Ant­ti­lal­la on kolmen tämän kauden F1-tu­lok­kaan kanssa?

17.03.2023 11:59
Tilaajille
Ilo Aalto kutoo pipoja sekä balaclava-huppuja nuorena yrittäjänä – Vuosi yrittäjänä -ohjelma pyrkii antamaan opiskelijoille valmiuksia työllistyä itsenäisesti valmistumisen jälkeen

Ilo Aalto kutoo pipoja sekä balaclava-huppuja nuorena yrittäjänä – Vuosi yrittäjänä -ohjelma pyrkii antamaan opiskelijoille valmiuksia työllistyä itsenäisesti valmistumisen jälkeen

16.03.2023 09:15 2
Yhdistä työ ja virkistys – kokous kansallispuistossa tuo toivotun tauon rutiineihin
Mainos KIDE Hotel by Iso-Syöte

Yhdistä työ ja vir­kis­tys – kokous kan­sal­lis­puis­tos­sa tuo toi­vo­tun tauon ru­tii­nei­hin

21.03.2023 06:00
Tutkijan mukaan Venäjä paaluttaa ydinaseilla Valko-Venäjää tukevammin omaan etupiiriinsä – "Suurin häviäjä on Valko-Venäjän kansa"

Tut­ki­jan mukaan Venäjä paa­lut­taa ydin­aseil­la Val­ko-Ve­nä­jää tu­ke­vam­min omaan etu­pii­riin­sä – "Suurin häviäjä on Val­ko-Ve­nä­jän kansa"

17:53 13
Hallinto-oikeudessa läpi mennyt kaavavalitus on harvinaisuus – se kertoo osaamisesta kunnissa ja kaupungeissa
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hallinto-oikeudessa läpi mennyt kaavavalitus on harvinaisuus – se kertoo osaamisesta kunnissa ja kaupungeissa

20:00 1
Lapsi ihollani laski testosteronitasojani nuorena isänä ja jääkiekkoilijana
Tilaajille
Kolumni
Petteri Sihvonen

Lapsi ihollani laski testosteronitasojani nuorena isänä ja jääkiekkoilijana

14:00 2
Oululaisen Heidin kotiin kurkkii somessa 24 000 seuraajaa – "Kiiltokuvien sijaan haluan jakaa aitoja tunteita ja elämää"
Forum24

Ou­lu­lai­sen Heidin kotiin kurkkii somessa 24 000 seu­raa­jaa – "Kiil­to­ku­vien sijaan haluan jakaa aitoja tun­tei­ta ja elämää"

06:15 1
"Ei ole varmaan sellaista asiaa, missä oma erityisherkkyys ei näkyisi" – oululaisystävykset toteuttivat haaveensa ja kirjoittivat yhdessä kirjan

"Ei ole varmaan sel­lais­ta asiaa, missä oma eri­tyis­herk­kyys ei nä­kyi­si" – ou­lu­lai­sys­tä­vyk­set to­teut­ti­vat haa­veen­sa ja kir­joit­ti­vat yhdessä kirjan

25.03.2023 06:03 7
Kolme Oulun vaalipiirin entistä kansanedustajaa kertoo, millaista kansanedustajan työ oikeasti on ja mitä suuri yleisö ei tiedä – tällaisia vinkkejä he antavat seuraajilleen

Kolme Oulun vaa­li­pii­rin entistä kan­san­edus­ta­jaa kertoo, mil­lais­ta kan­san­edus­ta­jan työ oi­keas­ti on ja mitä suuri yleisö ei tiedä – täl­lai­sia vink­ke­jä he antavat seu­raa­jil­leen

24.03.2023 06:15 18
Moni oululainen eläkeläisjärjestö jäi ilman Pohteen avustusta ja pelkää nyt toimintansa puolesta – "Tilanne on synkkä"

Moni ou­lu­lai­nen elä­ke­läis­jär­jes­tö jäi ilman Pohteen avus­tus­ta ja pelkää nyt toi­min­tan­sa puo­les­ta – "­Ti­lan­ne on synkkä"

23.03.2023 06:04 23
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tuula Väyrynen, Rauni Nokela

Mistä lääkkeet Suomen näivettymistautiin?

06:15 5
Politiikan kieli on ollut värikästä ja osaa lausahduksista toistetaan yhä sopivan paikan tullen – Tiedätkö, kuka sanoi nämä sanat ja lentävät lauseet?
Tilaajille

Po­li­tii­kan kieli on ollut vä­ri­käs­tä ja osaa lau­sah­duk­sis­ta tois­te­taan yhä sopivan paikan tullen – Tie­dät­kö, kuka sanoi nämä sanat ja len­tä­vät lau­seet?

16:00 5
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 30
Näkökulma: Venäjän sotakone hyytyy, mutta kansanmurhaa normalisoiva puhe kovenee – Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen ja viisi muuta seurattavaa asiaa huhtikuussa
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Venäjän so­ta­ko­ne hyytyy, mutta kan­san­mur­haa nor­ma­li­soi­va puhe kovenee – Ukraina aloit­taa vas­ta­hyök­käyk­sen ja viisi muuta seu­rat­ta­vaa asiaa huh­ti­kuus­sa

15:06 6
"Koira on täydellinen matkakumppani" – Hailuotolainen Annukka Loukola päätti ottaa Muru-koiransa mukaan reppureissulle Euroopan halki
Tilaajille

"Koira on täy­del­li­nen mat­ka­kump­pa­ni" – ­Hai­luo­to­lai­nen Annukka Loukola päätti ottaa Mu­ru-koi­ran­sa mukaan rep­pu­reis­sul­le Eu­roo­pan halki

07:00 14
Luetuimmat
Välikylän ja Ruskon teollisuusalueiden väliin suunnitellaan uutta isoa työpaikka-aluetta – myös kauppakeskus on tarkastelussa, kun Toivo Sukarin Titanic-hankkeen kaatumisesta on 14 vuotta

Välikylän ja Ruskon teollisuusalueiden väliin suunnitellaan uutta isoa työpaikka-aluetta – myös kauppakeskus on tarkastelussa, kun Toivo Sukarin Titanic-hankkeen kaatumisesta on 14 vuotta

18:00 33
Tilaajille
Liigaovi jo raollaan Limingan Niittomiehille – "Joukkueesta paistoi terve itseluottamus"

Liigaovi jo raollaan Limingan Niittomiehille – "Joukkueesta paistoi terve itseluottamus"

21:14 2
Tilaajille
Oulun vaalipiirissä on äänestetty ennakkoon toiseksi vähiten koko maassa – Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen äänestysprosentti nousi 24,4:ään

Oulun vaalipiirissä on äänestetty ennakkoon toiseksi vähiten koko maassa – Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen äänestysprosentti nousi 24,4:ään

19:33 13
Kalevan eduskuntavaalikone kertoo sinulle sopivimman ehdokkaan – 30 kysymystä alkaen taloudesta ja ilmastosta aina Naton tukikohtiin ja susireviireihin asti

Kalevan eduskuntavaalikone kertoo sinulle sopivimman ehdokkaan – 30 kysymystä alkaen taloudesta ja ilmastosta aina Naton tukikohtiin ja susireviireihin asti

21.02.2023 09:00 147
Junan autovaunu suistui raiteilta Oulun aseman läheisyydessä – junaliikenne sujuu normaalisti

Junan autovaunu suistui raiteilta Oulun aseman läheisyydessä – junaliikenne sujuu normaalisti

14:59 1
Tällaista on talvigolf, jota pelataan Rovaniemen lisäksi vain muutamassa paikassa maailmassa
Tilaajille

Täl­lais­ta on tal­vi­golf, jota pe­la­taan Ro­va­nie­men lisäksi vain muu­ta­mas­sa pai­kas­sa maail­mas­sa

12:00
Oulun kehutulla tonttipolitiikalla on kääntöpuolensa – Veronmaksajien rahoja on myös tuhlattu, arvioi apulaisprofessori
Tilaajille

Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

05:00 40
Neuloosi on yhä voimissaan – oululainen Anne Vierimaa suunnittelee neulojille ja virkkaajille ohjeita, joissa on haastetta: "Kaikissa on vähän ekstraa"
Tilaajille

Neu­loo­si on yhä voi­mis­saan – ou­lu­lai­nen Anne Vie­ri­maa suun­nit­te­lee neu­lo­jil­le ja virk­kaa­jil­le oh­jei­ta, joissa on haas­tet­ta: "Kai­kis­sa on vähän ekst­raa"

10:00 2
Junan autovaunu suistui raiteilta Oulun aseman läheisyydessä – junaliikenne sujuu normaalisti

Junan au­to­vau­nu suistui rai­teil­ta Oulun aseman lä­hei­syy­des­sä – ju­na­lii­ken­ne sujuu nor­maa­lis­ti

14:59 1
Kaleva Live: Talvikauden ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Live: Tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

27.02.2023 14:25 21
Kaleva Live: Poh­joi­sen hal­li­kau­den odo­te­tuin vä­lien­sel­vit­te­ly Ouluhallissa, Lippo haastoi KeKin – katso tallenne paikallispelistä

Kaleva Live: Poh­joi­sen hal­li­kau­den odo­te­tuin vä­lien­sel­vit­te­ly Ou­lu­hal­lis­sa, Lippo haastoi KeKin – katso tal­len­ne pai­kal­lis­pe­lis­tä

25.03.2023 19:20
Tilaajille
Edessä pohjoisen pesäpallon "El Clasico", Lippo ja KeKi iskevät Ouluhallissa yhteen uusien viuhkamiesten johdolla – "Ottelu on meille talvikauden kohokohta"

Edessä poh­joi­sen pe­sä­pal­lon "El Cla­si­co", Lippo ja KeKi iskevät Ou­lu­hal­lis­sa yhteen uusien viuh­ka­mies­ten joh­dol­la – "Ottelu on meille tal­vi­kau­den ko­ho­koh­ta"

22.03.2023 12:00 11
Kaleva tenttasi kuutta nimekästä oululaisehdokasta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten asemasta? Kuka kannatti Naton tukikohtia pohjoiseen? Katso tästä tiukat kysymykset sekä vastaukset niihin

Kaleva tent­ta­si kuutta ni­me­käs­tä ou­lu­lai­seh­do­kas­ta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten ase­mas­ta? Kuka kan­nat­ti Naton tu­ki­koh­tia poh­joi­seen? Katso tästä tiukat ky­sy­myk­set sekä vas­tauk­set niihin

23.03.2023 18:33 43
Tilaajille

Maa­nan­tai­na suora lähetys Kalevan muu­tok­sis­ta – toi­mi­tus­joh­ta­ja Laak­ko­nen ja pää­toi­mit­ta­ja Kes­ki­nen vas­taa­vat lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin

19.03.2023 19:00 92
Linja-auto törmäsi tietä ylittäneeseen moottorikelkkaan Levillä – moottorikelkan kuljettaja loukkaantui vakavasti
Tilaajille

Lin­ja-au­to törmäsi tietä ylit­tä­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Levillä – moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

12:28 4
Kirja-arvio: Sveitsiläis-ranskalaisen Elisa Shua Dusapinin esikoisromaani vie talviseen Etelä-Koreaan
Tilaajille

Kirja-arvio: Sveitsiläis-ranskalaisen Elisa Shua Dusapinin esikoisromaani vie talviseen Etelä-Koreaan

16:10
Analyysi: Raideyhteyksiä kannattavat melkein kaikki puolueet, mutta sävyissä on suuria eroja – "Yllättävän ylimalkaista", analysoi liikennetoimittaja vaaliohjelmia
Tilaajille

Ana­lyy­si: Rai­de­yh­teyk­siä kan­nat­ta­vat melkein kaikki puo­lueet, mutta sä­vyis­sä on suuria eroja – "Yl­lät­tä­vän yli­mal­kais­ta", ana­ly­soi lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja vaa­li­oh­jel­mia

11:00 9
Rattijuopumusratsiassa puhallutettiin yli 4 000 kuljettajaa Oulun poliisilaitoksen alueella – viisi määrättiin ajokieltoon

Rattijuopumusratsiassa puhallutettiin yli 4 000 kuljettajaa Oulun poliisilaitoksen alueella – viisi määrättiin ajokieltoon

10:03 13
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tuula Väyrynen, Rauni Nokela

Mistä lääk­keet Suomen näi­vet­ty­mis­tau­tiin?

06:15 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Hänninen

Päih­teet vaa­li­asee­na – riip­pu­vuus­käyt­täy­ty­mi­sen ydintä ei ym­mär­re­tä

06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Oiva Välikangas

Oliko turpeen polton vä­hen­tä­mi­nen Oulussa hä­ti­köi­ty päätös?

05:30 9
Tilaajille
Auto ja autokatos tuhoutuivat tulipalossa Lumijoella

Auto ja au­to­ka­tos tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Lu­mi­joel­la

13:36
Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna

24.03.2023 15:30 9
SSAB:n Raahen terästehtaan muutoksen ympäristölupahakemus viimeistelyvaiheessa, tulevalla investoinnilla pyritään fossiilivapaaseen teräkseen
Tilaajille

SSAB:n Raahen te­räs­teh­taan muu­tok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus vii­meis­te­ly­vai­hees­sa, tu­le­val­la in­ves­toin­nil­la py­ri­tään fos­sii­li­va­paa­seen te­räk­seen

09:54 12