Kysyimme: Miksi kunta voi työllistää TE-toimistoa tehokkaammin, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala?
Tilaajille

Ky­syim­me: Miksi kunta voi työl­lis­tää TE-toi­mis­toa te­hok­kaam­min, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­la?

06:00 3
Taloyhtiöiden hallituskonkari Pertti Jussila iloitsee, kun nuorta väkeä osallistuu yhtiökokouksiin yhä useammin – nykyaikaiset viestintävälineet voivat houkutella nuoria myös hallituksiin
Tilaajille

Ta­lo­yh­tiöi­den hal­li­tus­kon­ka­ri Pertti Jussila iloit­see, kun nuorta väkeä osal­lis­tuu yh­tiö­ko­kouk­siin yhä useam­min – ny­ky­ai­kai­set vies­tin­tä­vä­li­neet voivat hou­ku­tel­la nuoria myös hal­li­tuk­siin

06:00
Oulussa todettu seitsemän uutta koronatartuntaa, rajoitukset käsittelyssä perjantaina – kaupunginsairaalan tartuntaketjussa jo 20 koronatapausta

Oulussa todettu seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, ra­joi­tuk­set kä­sit­te­lys­sä per­jan­tai­na – kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ket­jus­sa jo 20 ko­ro­na­ta­paus­ta

25.02.2021 20:30 20
Valtava lumikuorma putosi hallin katolta tielle Toppilansalmessa, alle jäi autoja ja kaksi ihmistä loukkaantui lievästi – Pelastuslaitos: Katu suljettu, alueella on hengenvaara

Valtava lu­mi­kuor­ma putosi hallin katolta tielle Top­pi­lan­sal­mes­sa, alle jäi autoja ja kaksi ihmistä louk­kaan­tui lie­väs­ti – Pe­las­tus­lai­tos: Katu sul­jet­tu, alueel­la on hen­gen­vaa­ra

25.02.2021 18:04 22
Maaseudun kehittämisen YAMK-tutkinto avasi ovet unelmien työhön
Mainos Oamk

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen YAMK-tut­kin­to avasi ovet unel­mien työhön

23.02.2021 06:00
Oululaisille ravintoloille koronasulku on kova paikka – "Musertavia uutisia, häkeltynyt tunnelma"
Sulkutila
Tilaajille

Ou­lu­lai­sil­le ra­vin­to­loil­le ko­ro­na­sul­ku on kova paikka – "Mu­ser­ta­via uu­ti­sia, hä­kel­ty­nyt tun­nel­ma"

25.02.2021 17:00 35
Avi päättää perjantaina siirrytäänkö Pohjois-Pohjanmaalla kuuden hengen kokoontumisrajoitukseen – muista  toimenpiteistä päättävät kiihtymisvaiheessa olevien alueiden kunnat

Avi päättää per­jan­tai­na siir­ry­tään­kö Poh­jois-Poh­jan­maal­la kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­seen – muista toi­men­pi­teis­tä päät­tä­vät kiih­ty­mis­vai­hees­sa olevien aluei­den kunnat

25.02.2021 15:23 9
Tilaajille
Kuinka kauan vielä pitää jaksaa rajoituksia? – Marinilta ei tullut selvää vastausta, mutta joukossa oli myös positiivinen viesti

Kuinka kauan vielä pitää jaksaa ra­joi­tuk­sia? – Ma­ri­nil­ta ei tullut selvää vas­taus­ta, mutta jou­kos­sa oli myös po­si­tii­vi­nen viesti

25.02.2021 12:44 4
Tilaajille
Suomeen kolmen viikon sulkutila: Toinen aste ja yläluokat etäopetukseen, ravintolat kiinni – ”On jaksettava, koska vaihtoehtoja ei ole”

Suomeen kolmen viikon sul­ku­ti­la: Toinen aste ja ylä­luo­kat etäo­pe­tuk­seen, ra­vin­to­lat kiinni – ”On jak­set­ta­va, koska vaih­to­eh­to­ja ei ole”

25.02.2021 11:59 186
Alueen koronanyrkki kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen perjantaina linjaamaan suosituksista Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla uudessa tilanteessa
Tilaajille

Alueen ko­ro­na­nyrk­ki ko­koon­tuu yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen per­jan­tai­na lin­jaa­maan suo­si­tuk­sis­ta Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la uudessa ti­lan­tees­sa

25.02.2021 14:11 55
RSO:n solistina soittaminen oli 10-vuotiaan kempeleläisen Lilja Haataisen haave jo pienenä ja nyt se toteutuu – "Ei jännitä melkein ollenkaan"
Tilaajille

RSO:n so­lis­ti­na soit­ta­mi­nen oli 10-vuo­tiaan kem­pe­le­läi­sen Lilja Haa­tai­sen haave jo pienenä ja nyt se to­teu­tuu – "Ei jännitä melkein ol­len­kaan"

25.02.2021 19:00 2
Uusimmat
HS: Kemijoki Oy lähetti Lapin ely-keskukselle tiukkasanaisen ohjeistavan kirjelmän: Vaatii määrittelemään Kemijoen alaosan tilan hyväksi tyydyttävän sijaan

HS: Ke­mi­jo­ki Oy lähetti Lapin ely-kes­kuk­sel­le tiuk­ka­sa­nai­sen oh­jeis­ta­van kir­jel­män: Vaatii mää­rit­te­le­mään Ke­mi­joen alaosan tilan hyväksi tyy­dyt­tä­vän sijaan

08:29
Tilaajille
Ouluhallin laajennusosa on noin kahta kuukautta vaille valmis – Liikuntasalissa 1 500 hengen katsomotilat saadaan nopeasti vedettyä kasaan

Ou­lu­hal­lin laa­jen­nus­osa on noin kahta kuu­kaut­ta vaille valmis – Lii­kun­ta­sa­lis­sa 1 500 hengen kat­so­mo­ti­lat saadaan no­peas­ti ve­det­tyä kasaan

07:35 2
Tilaajille
Neljä iäkkäämpää miestä löytyi hukkuneena avannosta Ruotsissa

Neljä iäk­kääm­pää miestä löytyi huk­ku­nee­na avan­nos­ta Ruot­sis­sa

07:16
Yhdysvallat vastasi Iranin raketti-iskuun – ilmaiskussa Syyriassa kuoli toistakymmentä taistelijaa

Yh­dys­val­lat vastasi Iranin ra­ket­ti-is­kuun – il­ma­is­kus­sa Syy­rias­sa kuoli tois­ta­kym­men­tä tais­te­li­jaa

06:50 2
Brassimimmi sai Mika Rännälin jämähtämään 22 vuodeksi New Yorkiin – nyt pianisti on palannut juurilleen ja ottaa Oulunsalo Soin ohjakset

Bras­si­mim­mi sai Mika Rän­nä­lin jä­mäh­tä­mään 22 vuo­dek­si New Yorkiin – nyt pia­nis­ti on pa­lan­nut juu­ril­leen ja ottaa Ou­lun­sa­lo Soin oh­jak­set

06:08
Kysyimme: Miksi kunta voi työllistää TE-toimistoa tehokkaammin, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala?

Ky­syim­me: Miksi kunta voi työl­lis­tää TE-toi­mis­toa te­hok­kaam­min, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­la?

06:00 3
Tilaajille
TE-palvelut toimii vahvasti työnantajan ja yrittäjän tukena
Mainos te-palvelut

TE-pal­ve­lut toimii vah­vas­ti työn­an­ta­jan ja yrit­tä­jän tukena

22.02.2021 06:00
Hiihdon MM-kisat alkavat torstaina Saksan Oberstdorfissa – katso täältä MM-kisojen ohjelma

Hiihdon MM-ki­sat alkavat tors­tai­na Saksan Oberst­dor­fis­sa – katso täältä MM-ki­so­jen ohjelma

25.02.2021 07:00 1
Rankkoja, perusteltuja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö virusmuunnos jo päästä karkumatkalle
Tilaajille
Pääkirjoitus

Rankkoja, perusteltuja toimia koronaa vastaan – mutta ehtikö virusmuunnos jo päästä karkumatkalle

25.02.2021 14:35 13
Kirkko tarvitsee kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä – näin evankelisluterilainen katsomusyhteisö säilyttää uskottavuutensa
Tilaajille
Kolumni
Juhani Lavanko

Kirkko tarvitsee kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä – näin evankelisluterilainen katsomusyhteisö säilyttää uskottavuutensa

06:00 2
Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käytettyjä asuntoja on myynnissä niin vähän, että hyvistä kohteista on maksettu hintapyyntöä enemmän
Tilaajille

Asunnon ostajia olisi Oulussa mutta myyjiä ei – Käy­tet­ty­jä asun­to­ja on myyn­nis­sä niin vähän, että hyvistä koh­teis­ta on mak­set­tu hin­ta­pyyn­töä enemmän

24.02.2021 19:00 28
Miia ja Valtteri löysivät ammatit metsästä ja maalta: ”Isot koneet kiinnostavat.”
Mainos OSAO

Miia ja Valt­te­ri löy­si­vät ammatit met­säs­tä ja maalta: ”Isot koneet kiin­nos­ta­vat.”

22.02.2021 06:00
HS: Kemijoki Oy lähetti Lapin ely-keskukselle tiukkasanaisen ohjeistavan kirjelmän: Vaatii määrittelemään Kemijoen alaosan tilan hyväksi tyydyttävän sijaan
Tilaajille

HS: Ke­mi­jo­ki Oy lähetti Lapin ely-kes­kuk­sel­le tiuk­ka­sa­nai­sen oh­jeis­ta­van kir­jel­män: Vaatii mää­rit­te­le­mään Ke­mi­joen alaosan tilan hyväksi tyy­dyt­tä­vän sijaan

08:29
Yhdysvallat vastasi Iranin raketti-iskuun – ilmaiskussa Syyriassa kuoli toistakymmentä taistelijaa

Yh­dys­val­lat vastasi Iranin ra­ket­ti-is­kuun – il­ma­is­kus­sa Syy­rias­sa kuoli tois­ta­kym­men­tä tais­te­li­jaa

06:50 2
Niklas ja Annika Malacinski edustavat Oberstdorfin MM-kilpailuissa Yhdysvaltoja, mutta suomea puhuvien nuorten juuret ovat Rovaniemellä – "Mie sanoisin, että identiteettini on myös sekä rovaniemeläinen että suomalainen"
Tilaajille

Niklas ja Annika Ma­la­cins­ki edus­ta­vat Oberst­dor­fin MM-kil­pai­luis­sa Yh­dys­val­to­ja, mutta suomea pu­hu­vien nuorten juuret ovat Ro­va­nie­mel­lä – "Mie sa­noi­sin, että iden­ti­teet­ti­ni on myös sekä ro­va­nie­me­läi­nen että suo­ma­lai­nen"

25.02.2021 19:00
Toimitus suosittelee
Laitonta lempeä, murhia ja petoksia – Oulun seudun oppaiden uusi kävelykierros valottaa Pohjolan valkean kaupungin pimeää puolta sukeltamalla sen synkkään rikoshistoriaan

Lai­ton­ta lempeä, murhia ja pe­tok­sia – Oulun seudun op­pai­den uusi kä­ve­ly­kier­ros va­lot­taa Poh­jo­lan valkean kau­pun­gin pimeää puolta su­kel­ta­mal­la sen synk­kään ri­kos­his­to­riaan

20.02.2021 17:00 2
Tilaajille
Ennennäkemätön turistiryntäys Hailuotoon herätti yrittäjät toimimaan – "Asiakkaita oli yhtä paljon kuin parhaimpana kesälauantaina"

En­nen­nä­ke­mä­tön tu­ris­ti­ryn­täys Hai­luo­toon herätti yrit­tä­jät toi­mi­maan – "A­siak­kai­ta oli yhtä paljon kuin par­haim­pa­na ke­sä­lauan­tai­na"

22.02.2021 11:17 26
Tilaajille
Tee sudokuja ja ristikoita Kalevan sivuilla

Tee su­do­ku­ja ja ris­ti­koi­ta Kalevan si­vuil­la

17.02.2021 10:59 8
Herran kukkarossa – Jenni Kinnusen ja Tuomo Rahkon kodissa Muhoksella on urkuhuone ja kanttorin konjakkinurkkaus, mutta ei juurikaan uutena ostettuja asioita

Herran kuk­ka­ros­sa – Jenni Kin­nu­sen ja Tuomo Rahkon kodissa Mu­hok­sel­la on ur­ku­huo­ne ja kant­to­rin kon­jak­ki­nurk­kaus, mutta ei juu­ri­kaan uutena os­tet­tu­ja asioita

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaiset pelikaverit muistelevat viisikymppistä Jari Litmasta: "Ei se Francesco Totti minun kanssani tullut verryttelyssä juttelemaan"

Ou­lu­lai­set pe­li­ka­ve­rit muis­te­le­vat vii­si­kymp­pis­tä Jari Lit­mas­ta: "Ei se Fran­ces­co Totti minun kans­sa­ni tullut ver­ryt­te­lys­sä jut­te­le­maan"

20.02.2021 09:00
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Kari Myllyniemi

Koulukiusaaminen lopetettava – koululle annettava sellaiset välineet, että se pystyy tekemään työnsä

06:00 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Seppo Partanen

Maan tapa versus laki Iijoella – lupaehtojen tarkistus vai vesistövisio?

05:30 1
MTV Uutiset: Koronatikku katkesi ja juuttui nenään Rovaniemellä – Tikunpuolikas saatiin ulos reilussa vartissa
Tilaajille

MTV Uu­ti­set: Ko­ro­na­tik­ku katkesi ja juuttui nenään Ro­va­nie­mel­lä – Ti­kun­puo­li­kas saatiin ulos rei­lus­sa var­tis­sa

25.02.2021 18:33 2
Tällaista säätä on odotettavissa, ellemme tee mitään – Kerttu Kotakorpi listaa pysäyttäviä tosiasioita ja harhaluuloja ilmastonmuutoksesta
Tilaajille

Täl­lais­ta säätä on odo­tet­ta­vis­sa, ellemme tee mitään – Kerttu Ko­ta­kor­pi listaa py­säyt­tä­viä to­si­asioi­ta ja har­ha­luu­lo­ja il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

25.02.2021 18:30 14
Ouluhallin laajennusosa on noin kahta kuukautta vaille valmis – Liikuntasalissa 1 500 hengen katsomotilat saadaan nopeasti vedettyä kasaan
Tilaajille

Ouluhallin laajennusosa on noin kahta kuukautta vaille valmis – Liikuntasalissa 1 500 hengen katsomotilat saadaan nopeasti vedettyä kasaan

07:35 2
LM-kysely johtajaylilääkäreille: Tasapuolisten kuntavaalien toteuttaminen on vaikeaa – erityinen ongelma karanteenissa olevat äänestäjät
Tilaajille

LM-ky­se­ly joh­ta­jay­li­lää­kä­reil­le: Ta­sa­puo­lis­ten kun­ta­vaa­lien to­teut­ta­mi­nen on vaikeaa – eri­tyi­nen ongelma ka­ran­tee­nis­sa olevat ää­nes­tä­jät

24.02.2021 14:01 7
Brassimimmi sai Mika Rännälin jämähtämään 22 vuodeksi New Yorkiin – nyt pianisti on palannut juurilleen ja ottaa Oulunsalo Soin ohjakset
Forum24

Bras­si­mim­mi sai Mika Rän­nä­lin jä­mäh­tä­mään 22 vuo­dek­si New Yorkiin – nyt pia­nis­ti on pa­lan­nut juu­ril­leen ja ottaa Ou­lun­sa­lo Soin oh­jak­set

06:08
Kokoomus haluaa veturiksi – "On puhuttu, että olisi hankalaa löytää ehdokkaita, mutta meidän kokemuksemme on toisenlainen"

Ko­koo­mus haluaa ve­tu­rik­si – "On pu­hut­tu, että olisi han­ka­laa löytää eh­dok­kai­ta, mutta meidän ko­ke­muk­sem­me on toi­sen­lai­nen"

25.02.2021 06:12 6
Hammashoidon henkilökuntaa Oulussa lauantaitöihin – menee noin vuosi, että hoitotakuu taas toteutuu

Ham­mas­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa Oulussa lauan­tai­töi­hin – menee noin vuosi, että hoi­to­ta­kuu taas to­teu­tuu

24.02.2021 08:45 10
Alle 7-vuotiaille halutaan oma lippu joukkoliikenteeseen – "Vanhemmat ovat kokeneet tilanteen hieman epävarmaksi"

Alle 7-vuo­tiail­le ha­lu­taan oma lippu jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Van­hem­mat ovat ko­ke­neet ti­lan­teen hieman epä­var­mak­si"

23.02.2021 21:15 7
Hovioikeuden ratkaistavaksi tuli, saako poliisi pysäyttää mopoilijan sumutteen avulla – taustalla Oulussa sattunut pysäytysyritys, jonka jälkeen nuori mopokuski törmäsi puuhun
Tilaajille

Ho­vi­oi­keu­den rat­kais­ta­vak­si tuli, saako poliisi py­säyt­tää mo­poi­li­jan su­mut­teen avulla – taus­tal­la Oulussa sat­tu­nut py­säy­ty­sy­ri­tys, jonka jälkeen nuori mo­po­kus­ki törmäsi puuhun

25.02.2021 16:02 5
Ruukkilaisen Esko Ansamaan etsinnät jatkuvat – apuna on ollut vapaaehtoisia

Ruuk­ki­lai­sen Esko An­sa­maan et­sin­nät jat­ku­vat – apuna on ollut va­paa­eh­toi­sia

25.02.2021 20:35
Neljä iäkkäämpää miestä löytyi hukkuneena avannosta Ruotsissa

Neljä iäkkäämpää miestä löytyi hukkuneena avannosta Ruotsissa

07:16
Omakotitalo kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Välivainiolla, asukkaat pääsivät itse ulos talosta

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Vä­li­vai­niol­la, asuk­kaat pää­si­vät itse ulos talosta

25.02.2021 16:21
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.