Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oululainen perheenäiti Netta Temmes tilasi netistä munia, kyhäsi hauduttamon kylmälaukusta ja nyt omakotialueella kujertaa lähes 60 viiriäistä – katso video
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti Netta Temmes tilasi netistä munia, kyhäsi hau­dut­ta­mon kyl­mä­lau­kus­ta ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä – katso video

06:00 3
Rakennustyöt koettelevat Nallikarin idylliä eniten tänä kesänä – lue, mitä kaikkea rannalla tapahtuu
Tilaajille

Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä eniten tänä kesänä – lue, mitä kaikkea ran­nal­la ta­pah­tuu

06:30 12
Kuluttaja-asiamies puuttui kahden valokuituliittymiä myyvän yrityksen toimintaan – Kohtuuttomia ehtoja ja puutteita markkinoinnissa

Ku­lut­ta­ja-asia­mies puuttui kahden va­lo­kui­tu­liit­ty­miä myyvän yri­tyk­sen toi­min­taan – Koh­tuut­to­mia ehtoja ja puut­tei­ta mark­ki­noin­nis­sa

12:07
Maailman tämän kauden nopein mies hehkuttaa Kalevalle rakkauttaan Ouluun – väläyttelee paluuta Raattiin: "Aika olisi tietenkin alle kymmenen sekuntia"
Tilaajille

Maail­man tämän kauden nopein mies heh­kut­taa Ka­le­val­le rak­kaut­taan Ouluun – vä­läyt­te­lee paluuta Raat­tiin: "Aika olisi tie­ten­kin alle kym­me­nen se­kun­tia"

08:00
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Pohjantien viereen aiotaan rakentaa 16-kerroksinen toimistotorni – yrityksillä on Oulussa jatkuva pula tiloista
Luitko jo nämä
Tilaajille

Poh­jan­tien viereen aiotaan ra­ken­taa 16-ker­rok­si­nen toi­mis­to­tor­ni – yri­tyk­sil­lä on Oulussa jatkuva pula ti­lois­ta

06.06.2023 06:00 74
Kolme lasta koskessa aiheutti hälytyksen pelastuslaitokselle Oulaisissa – lapset pääsivät rannalle omin avuin

Kolme lasta kos­kes­sa ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen pe­las­tus­lai­tok­sel­le Ou­lai­sis­sa – lapset pää­si­vät ran­nal­le omin avuin

06.06.2023 22:45
Punkkiliveen ropissut kymmeniätuhansia puutiaishavaintoja – Väkilukuun suhteutettuna Oulu on havaintojen kärkipäässä

Punk­ki­li­veen ro­pis­sut kym­me­niä­tu­han­sia puu­tiais­ha­vain­to­ja – Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na Oulu on ha­vain­to­jen kär­ki­pääs­sä

06.06.2023 16:12 7
Tilaajille
Vaatelaastarille startup-palkinto: oululaisäidit tympääntyivät lasten rikkinäisiin housunpolviin, ja nyt heidän keksintöään käyttävät myös moottoripyöräilijät ja metsurit

Vaa­te­laas­ta­ril­le star­tup-pal­kin­to: ou­lu­lais­äi­dit tym­pään­tyi­vät lasten rik­ki­näi­siin hou­sun­pol­viin, ja nyt heidän kek­sin­töään käyt­tä­vät myös moot­to­ri­pyö­räi­li­jät ja met­su­rit

06.06.2023 15:00 2
Tilaajille
Pohteen tarkastuslautakunta suosittaa, ettei hyvinvointialueen konsernijohtoa istutettaisi konserniyhteisöjen hallituksiin
Tilaajille

Pohteen tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta suo­sit­taa, ettei hy­vin­voin­ti­alueen kon­ser­ni­joh­toa is­tu­tet­tai­si kon­ser­ni­yh­tei­sö­jen hal­li­tuk­siin

06:00 11
Kalajoen suurta maastopaloa käsitellään tänään hovioikeudessa – kiistakysymyksenä alueella liikkuneen työmiehen tupakointi
Tilaajille

Ka­la­joen suurta maas­to­pa­loa kä­si­tel­lään tänään ho­vi­oi­keu­des­sa – kiis­ta­ky­sy­myk­se­nä alueel­la liik­ku­neen työ­mie­hen tu­pa­koin­ti

07:00 1
Suomalaisasiantuntijat: Kahovkan padon tuho hyödyttää ainakin aluksi enemmän Venäjää – tulvavedet supistavat Ukrainan vastahyökkäyksen vaihtoehtoja
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­jat: Ka­hov­kan padon tuho hyö­dyt­tää ainakin aluksi enemmän Venäjää – tul­va­ve­det su­pis­ta­vat Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen vaih­to­eh­to­ja

06.06.2023 17:01 6
Padon häikäilemätön räjäytys avaa Ukrainan sodassa uusia, vaarallisia näkymiä
Pääkirjoitus

Padon häi­käi­le­mä­tön rä­jäy­tys avaa Uk­rai­nan sodassa uusia, vaa­ral­li­sia näkymiä

06.06.2023 20:00 2
Tilaajille
CIA tiesi Ukrainan armeijan suunnittelevan Nord Stream -putken räjäyttämistä, kertoo Washington Post

CIA tiesi Uk­rai­nan ar­mei­jan suun­nit­te­le­van Nord Stream -putken rä­jäyt­tä­mis­tä, kertoo Wa­shing­ton Post

06.06.2023 23:34 1
Suomi karkottaa yhdeksän venäläistä vakoojaa – suurlähetystössä työskennelleistä kerrotaan niukasti

Suomi kar­kot­taa yh­dek­sän ve­nä­läis­tä va­koo­jaa – suur­lä­he­tys­tös­sä työs­ken­nel­leis­tä ker­ro­taan niu­kas­ti

06.06.2023 20:09 16
Kolminkertainen Vuoden lukkari Janne Kivipelto vahvistaa KeKi:ä ottelukohtaisella sopimuksella: "Mukavaa päästä näiden äijien kanssa pelaamaan"
Tilaajille

Kolminkertainen Vuoden lukkari Janne Kivipelto vahvistaa KeKi:ä ottelukohtaisella sopimuksella: "Mukavaa päästä näiden äijien kanssa pelaamaan"

06.06.2023 12:00 2
Lentoyhtiö Eurowings käynnistää lennot Düsseldorfista Kuusamoon talvella 2023–2024
Tilaajille

Len­to­yh­tiö Eu­ro­wings käyn­nis­tää lennot Düs­sel­dor­fis­ta Kuu­sa­moon tal­vel­la 2023–2024

11:09 1
Pikisaaren Villatehtaan alue on muuttumassa Luovaksi Kyläksi – vanhaan koulurakennukseen suunnitellaan majatalotyyppistä hotellia
Tilaajille

Pi­ki­saa­ren Vil­la­teh­taan alue on muut­tu­mas­sa Luo­vak­si Kyläksi – vanhaan kou­lu­ra­ken­nuk­seen suun­ni­tel­laan ma­ja­ta­lo­tyyp­pis­tä ho­tel­lia

10:17 10
Opastetut kävelykierrokset alkavat Intiön ja Oulujoen hautausmailla

Opas­te­tut kä­ve­ly­kier­rok­set alkavat Intiön ja Ou­lu­joen hau­taus­mail­la

12:34
Edu toi aidon meksikolaisen ruoan Ouluun, perusti kolme ravintolaa ja teki konkurssin – Nyt hän jakaa reseptinsä kaikille, sillä uutta ravintolaa ei tule
Huili
Tilaajille

Edu toi aidon mek­si­ko­lai­sen ruoan Ouluun, perusti kolme ra­vin­to­laa ja teki kon­kurs­sin – Nyt hän jakaa re­sep­tin­sä kai­kil­le, sillä uutta ra­vin­to­laa ei tule

03.06.2023 06:30 12
Oulun seudulta Ukrainaan lähtenyt "Lassie" ansaitsi lempinimen pelastamalla joukkuekavereiden henkiä – 23-vuotiaan sotaveteraanin kovin kokemus oli taisteluparin kuolema omiin käsiin

Oulun seu­dul­ta Uk­rai­naan läh­te­nyt "Las­sie" an­sait­si lem­pi­ni­men pe­las­ta­mal­la jouk­kue­ka­ve­rei­den henkiä – 23-vuo­tiaan so­ta­ve­te­raa­nin kovin kokemus oli tais­te­lu­pa­rin kuolema omiin käsiin

03.06.2023 07:00 21
Tilaajille
Oulun kristillinen koulu kasvaa sijaintinsa, ei aatteen ansiosta – Kaleva selvitti, miten yksityiskoulut pärjäävät, kun koululaiset vähenevät

Oulun kris­til­li­nen koulu kasvaa si­jain­tin­sa, ei aatteen an­sios­ta – Kaleva sel­vit­ti, miten yk­si­tyis­kou­lut pär­jää­vät, kun kou­lu­lai­set vä­he­ne­vät

03.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Miten noitavainot liittyvät Limingantullin Prismaan ja miltä kiveltä piru hyppäsi helvettiin? Näin löydät 7 Oulun oudointa muistomerkkiä

Miten noi­ta­vai­not liit­ty­vät Li­min­gan­tul­lin Pris­maan ja miltä kiveltä piru hyppäsi hel­vet­tiin? Näin löydät 7 Oulun ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

01.06.2023 07:55 10
Tilaajille
Leffavieras: Oululaisen muusikko Johanna Laurilan mielestä uusi Pieni merenneito -elokuva osoittaa Arielin ja Erikin oikeastikin sopivan toisilleen
Tilaajille

Leffavieras: Oululaisen muusikko Johanna Laurilan mielestä uusi Pieni merenneito -elokuva osoittaa Arielin ja Erikin oikeastikin sopivan toisilleen

14:15
Länsi- ja Pohjois-Suomen rannikolle tulossa kymmenien miljardien investoinnit– Professori: Vaikka pääkonttorit ovat Helsingissä, tuotanto on ympäri Suomea
Tilaajille

Länsi- ja Poh­jois-Suo­men ran­ni­kol­le tulossa kym­me­nien mil­jar­dien in­ves­toin­nit– Pro­fes­so­ri: Vaikka pää­kont­to­rit ovat Hel­sin­gis­sä, tuo­tan­to on ympäri Suomea

06.06.2023 18:33 9
Padon häikäilemätön räjäytys avaa Ukrainan sodassa uusia, vaarallisia näkymiä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Padon häikäilemätön räjäytys avaa Ukrainan sodassa uusia, vaarallisia näkymiä

06.06.2023 20:00 2
Unettomia öitä Kiovassa, milloin pommisuojassa, milloin kylpyammeessa
Tilaajille
Kolumni
Minna Ålander

Unettomia öitä Kiovassa, milloin pommisuojassa, milloin kylpyammeessa

06:00
Hanna Manninen vaihtoi Lontoon bisneshulinan taidegalleriaan Oulussa ja moottorisahaan Kainuussa

Hanna Man­ni­nen vaihtoi Lontoon bis­nes­hu­li­nan tai­de­gal­le­riaan Oulussa ja moot­to­ri­sa­haan Kai­nuus­sa

11:27
Oululaisella lääkäri Lari Karjulalla on ainakin yksi ehdoton vinkki uniongelmaisille ja uupuneille

Ou­lu­lai­sel­la lääkäri Lari Kar­ju­lal­la on ainakin yksi ehdoton vinkki uni­on­gel­mai­sil­le ja uu­pu­neil­le

06.06.2023 12:20 2
Olli Kuivamäki toi Andy Warholit Ouluun, entiseen Suomen Pankin linnakkeeseen

Olli Kuivamäki toi Andy Warholit Ouluun, entiseen Suomen Pankin linnakkeeseen

05.06.2023 16:04 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Martta Tervonen

Oulun matkailu on täynnä omaleimaisia kohteita ja tapahtumia: näemmekö sitä itse?

06:00 4
Totta vai tarua: Oliko Oulun vanhan Keskuskentän alla betonilevy, jonka olemassaolosta tiesivät vain Lipon pelaajat?
Tilaajille

Totta vai tarua: Oliko Oulun vanhan Kes­kus­ken­tän alla be­to­ni­le­vy, jonka ole­mas­sa­olos­ta tie­si­vät vain Lipon pe­laa­jat?

06.06.2023 18:00 9
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 53
Simo Huttula ei saa isänsä pientä perintöä pankista – Pankki vaatii perukirjoja, joita verohallinto ei suostu luovuttamaan
Tilaajille

Simo Huttula ei saa isänsä pientä pe­rin­töä pan­kis­ta – Pankki vaatii pe­ru­kir­jo­ja, joita ve­ro­hal­lin­to ei suostu luo­vut­ta­maan

06.06.2023 10:00 24
Hanna Manninen vaihtoi Lontoon bisneshulinan taidegalleriaan Oulussa ja moottorisahaan Kainuussa

Hanna Manninen vaihtoi Lontoon bisneshulinan taidegalleriaan Oulussa ja moottorisahaan Kainuussa

11:27
KHO ei tutki ympäristöjärjestöjen ilmastovalitusta – järjestöjen toivoma  ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti ei toteudu

KHO ei tutki ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen il­mas­to­va­li­tus­ta – jär­jes­tö­jen toivoma en­sim­mäi­nen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­ti ei toteudu

10:57 1
Nallikarin palvelutarjonta laajenee ensi vuonna – tulossa italialaisvivahteinen ravintola ja SUP-laudan vuokrausta
Forum24

Nal­li­ka­rin pal­ve­lu­tar­jon­ta laa­je­nee ensi vuonna – tulossa ita­lia­lais­vi­vah­tei­nen ra­vin­to­la ja SUP-lau­dan vuok­raus­ta

06:05 4
Oululaisnuorten kunnianhimoinen The Southgates esiintyy Kaikkien Kesäfestarilla heti Portion Boysin jälkeen – "Potentiaalia menestykselle todellakin on"

Ou­lu­lais­nuor­ten kun­nian­hi­moi­nen The South­ga­tes esiin­tyy Kaik­kien Ke­sä­fes­ta­ril­la heti Portion Boysin jälkeen – "­Po­ten­tiaa­lia me­nes­tyk­sel­le to­del­la­kin on"

06.06.2023 06:05 2
Oululainen Meri Saranki sairastui syömishäiriöön 14-vuotiaana – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jatkamaan ja valehtelemaan"

Ou­lu­lai­nen Meri Saranki sai­ras­tui syö­mis­häi­riöön 14-vuo­tiaa­na – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jat­ka­maan ja va­leh­te­le­maan"

02.06.2023 06:10 1
Intiönkankaan koirapuisto uusitaan tänä kesänä – Ouluun rakennetaan yksi uusi koirapuisto joka vuosi, tai yksi vanhoista peruskorjataan

In­tiön­kan­kaan koi­ra­puis­to uu­si­taan tänä kesänä – Ouluun ra­ken­ne­taan yksi uusi koi­ra­puis­to joka vuosi, tai yksi van­hois­ta pe­rus­kor­ja­taan

01.06.2023 10:23 15
Fortum allekirjoitti aiesopimuksen amerikkalaisen ydinteknologian toimittajan kanssa

Fortum al­le­kir­joit­ti aie­so­pi­muk­sen ame­rik­ka­lai­sen ydin­tek­no­lo­gian toi­mit­ta­jan kanssa

11:11
Haukiputaalle suunniteltu aurinkovoimala palautettiin valmisteluun – Voimala tuottaisi sähköä 30 vuoden ajan
Tilaajille

Hau­ki­pu­taal­le suun­ni­tel­tu au­rin­ko­voi­ma­la pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun – Voimala tuot­tai­si sähköä 30 vuoden ajan

06.06.2023 19:07
Suomalaisasiantuntijat: Kahovkan padon tuho hyödyttää ainakin aluksi enemmän Venäjää – tulvavedet supistavat Ukrainan vastahyökkäyksen vaihtoehtoja

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­jat: Ka­hov­kan padon tuho hyö­dyt­tää ainakin aluksi enemmän Venäjää – tul­va­ve­det su­pis­ta­vat Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen vaih­to­eh­to­ja

06.06.2023 17:01 6
Länsi- ja Pohjois-Suomen rannikolle tulossa kymmenien miljardien investoinnit– Professori: Vaikka pääkonttorit ovat Helsingissä, tuotanto on ympäri Suomea
Tilaajille

Länsi- ja Poh­jois-Suo­men ran­ni­kol­le tulossa kym­me­nien mil­jar­dien in­ves­toin­nit– Pro­fes­so­ri: Vaikka pää­kont­to­rit ovat Hel­sin­gis­sä, tuo­tan­to on ympäri Suomea

06.06.2023 18:33 9
Kaleva Live: Kevään ja kesän ohjelmisto alkaa muotoutua – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Live: Kevään ja kesän oh­jel­mis­to alkaa muo­tou­tua – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

27.02.2023 14:25 22
Voimistelevan Suomen katseet kääntyvät Ouluun, vuoden suurin tapahtuma tuo Ouluhalliin säpinää – katso lista Voimistelupäivien tulevista lähetyksistä täältä

Voi­mis­te­le­van Suomen katseet kään­ty­vät Ouluun, vuoden suurin ta­pah­tu­ma tuo Ou­lu­hal­liin säpinää – katso lista Voi­mis­te­lu­päi­vien tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä täältä

31.05.2023 14:00
Kaleva Live: Tyttöjen Superpesistä Sinisellä Laguunilla – KeKi–Lippo -ottelu tallenteena

Kaleva Live: Tyt­tö­jen Su­per­pe­sis­tä Si­ni­sel­lä La­guu­nil­la – Ke­Ki–­Lip­po -ottelu tal­len­tee­na

30.05.2023 20:26 1
Tilaajille
Kaleva Live: Koivulan tilan lehmät vaihtoivat vapaalle ja kirmasivat laitumelle Muhoksella – katso tallenne

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät vaih­toi­vat va­paal­le ja kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la – katso tal­len­ne

27.05.2023 11:00 3
Tilaajille

Kaleva Live: Nuts Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­juok­si­jat start­taa­vat 166 km pi­tui­sel­le tai­pa­leel­le – katso per­jan­tai­aa­mun ai­kai­nen startti suorana täältä

25.05.2023 20:00 2
Tilaajille
Lännen Median tiedot: Hallitusneuvotteluissa sovittu, miten Suomi jatkossa vastaa "positiivisiin shokkeihin" ja helpottaa kansainvälisiä investointeja
Tilaajille

Lännen Median tiedot: Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa so­vit­tu, miten Suomi jat­kos­sa vastaa "po­si­tii­vi­siin shok­kei­hin" ja hel­pot­taa kan­sain­vä­li­siä in­ves­toin­te­ja

06.06.2023 16:48 4
Rokkarit eivät enää rieku, yritysten juhlat ovat siistiytyneet – Näistä teemoista puhutaan Oulun teatterissa
Tilaajille

Rokkarit eivät enää rieku, yritysten juhlat ovat siistiytyneet – Näistä teemoista puhutaan Oulun teatterissa

07.06.2023 00:05
Korkein hallinto-oikeus: Oulun Sivakka-yhtymä keräsi lasten henkilötunnuksia lain vastaisesti
Tilaajille

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Oulun Si­vak­ka-yh­ty­mä keräsi lasten hen­ki­lö­tun­nuk­sia lain vas­tai­ses­ti

06.06.2023 12:35 9
Kutsuvieraiden lähdettyä Oulun uuden oikeustalon vessasta kuului kumahdus – Nyt kaikki wc-tilat pitää tarkistaa
Tilaajille

Kutsuvieraiden lähdettyä Oulun uuden oikeustalon vessasta kuului kumahdus – Nyt kaikki wc-tilat pitää tarkistaa

05.06.2023 13:17 93
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Martta Tervonen

Oulun mat­kai­lu on täynnä oma­lei­mai­sia koh­tei­ta ja ta­pah­tu­mia: näem­me­kö sitä itse?

06:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eeva-Liisa Repo

Metsät Poh­jois-Poh­jan­maan alue­ta­lou­des­sa – osaa­mi­ses­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja muista alan toi­min­ta­edel­ly­tyk­sis­tä on pi­det­tä­vä hyvää huolta myös jat­kos­sa

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Pinomaa

Luu­li­si, että kes­to­ti­laa­jis­ta ha­lu­taan pitää kiinni

05:00 2
Tilaajille
Entinen Oulun vaalipiirin kansanedustaja Olli Immonen on valittu perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeriksi

Entinen Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen on valittu pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män pää­sih­tee­rik­si

06.06.2023 17:20 12
Cha cha cha voi olla elämys siinä missä keväisessä luonnossa huhkiminenkin – mutta pitääkö aina riehaantua niin tolkuttomasti?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Cha cha cha voi olla elämys siinä missä keväisessä luonnossa huhkiminenkin – mutta pitääkö aina riehaantua niin tolkuttomasti?

26.05.2023 15:30 22
Happokisojen perään annos herkistävää treeniä, jonka jälkeen voi rysähtää kunnolla – Samuel Purola toivoo kesän kuntohuipultaan viime kesän SE-juoksun kaltaisia onnistumisia: "Se on tuuristakin kiinni"
Tilaajille

Happokisojen perään annos herkistävää treeniä, jonka jälkeen voi rysähtää kunnolla – Samuel Purola toivoo kesän kuntohuipultaan viime kesän SE-juoksun kaltaisia onnistumisia: "Se on tuuristakin kiinni"

13:17
Kahden miehen suukopu johti puukotukseen ravintolan vessassa Pudasjärvellä – kääntöveitsellä lyöneelle vankeutta
Tilaajille

Kahden miehen suukopu johti puu­ko­tuk­seen ra­vin­to­lan ves­sas­sa Pu­das­jär­vel­lä – kään­tö­veit­sel­lä lyö­neel­le van­keut­ta

06.06.2023 14:46