Koulukiusaaminen voi sairastuttaa koko perheen – "Joka aamu pelkäsin, onko tyttäreni elossa", pitkästä uupumuksesta toipunut Sari Jaakkola kertoo
Tilaajille

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen voi sai­ras­tut­taa koko perheen – "Joka aamu pel­kä­sin, onko tyt­tä­re­ni elos­sa", pit­käs­tä uu­pu­muk­ses­ta toi­pu­nut Sari Jaak­ko­la kertoo

04.12.2020 19:00 3
Koronatestien tulosten viive kasvanut Oulussa, terveysjohtajan mukaan taustalla testausmäärien kasvu – Tällä viikolla tehtäneen ennätysmäärä testejä
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tien tu­los­ten viive kas­va­nut Ou­lus­sa, ter­veys­joh­ta­jan mukaan taus­tal­la tes­taus­mää­rien kasvu – Tällä vii­kol­la teh­tä­neen en­nä­tys­mää­rä testejä

04.12.2020 14:30 2
Sairaanhoitopiirissä jäljitetään Oulun Stora Enson koronatartuntoja vuoroissa ja ylitöinä – Lääkäri:  "Massaseulonta mahdollisti epidemian näin nopean rajaamisen"
Tilaajille

Sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä jäl­ji­te­tään Oulun Stora Enson ko­ro­na­tar­tun­to­ja vuo­rois­sa ja yli­töi­nä – Lää­kä­ri: "Mas­sa­seu­lon­ta mah­dol­lis­ti epi­de­mian näin nopean ra­jaa­mi­sen"

04.12.2020 17:06 12
Perjantai 13. päivä oli monelle yrittäjälle käännekohta – ”Välillä riittää sekin, että on joku, joka kuuntelee huolia ja murheita ja on tukena vaikeissa asioissa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Per­jan­tai 13. päivä oli monelle yrit­tä­jäl­le kään­ne­koh­ta – ”Vä­lil­lä riittää sekin, että on joku, joka kuun­te­lee huolia ja mur­hei­ta ja on tukena vai­keis­sa asiois­sa”

30.11.2020 11:00
Kuntia moititaan kaavoituksen hitaudesta ja kankeudesta – kysyimme Oulun kaavoittajalta, miten kaavat laaditaan ja miksi työ kestää "liian kauan"
Tilaajille

Kuntia moi­ti­taan kaa­voi­tuk­sen hi­tau­des­ta ja kan­keu­des­ta – ky­syim­me Oulun kaa­voit­ta­jal­ta, miten kaavat laa­di­taan ja miksi työ kestää "liian kauan"

04.12.2020 19:00 4
Koneen Säätiöltä yli 1,3 miljoonan euron edestä apurahaa Oulun yliopistoon – rahoitusta muun muassa kimalaisten älykkyyden ja suomalaisten maaseutusuhteen muutoksen tutkimukseen

Koneen Sää­tiöl­tä yli 1,3 mil­joo­nan euron edestä apu­ra­haa Oulun yli­opis­toon – ra­hoi­tus­ta muun muassa ki­ma­lais­ten älyk­kyy­den ja suo­ma­lais­ten maa­seu­tu­suh­teen muu­tok­sen tut­ki­muk­seen

04.12.2020 23:25
Toisen ilo, toisen suru – Aatu Räty jäi ulos kisajoukkueesta, isoveli Aku Räty matkustanee Kanadaan kultajahtiin: ”Aatu ei ole yhtään huonompi pelaaja sen takia, ettei häntä kisoihin valittu”
Tilaajille

Toisen ilo, toisen suru – Aatu Räty jäi ulos ki­sa­jouk­kuees­ta, isoveli Aku Räty mat­kus­ta­nee Ka­na­daan kul­ta­jah­tiin: ”Aatu ei ole yhtään huo­nom­pi pelaaja sen takia, ettei häntä ki­soi­hin va­lit­tu”

04.12.2020 19:32 2
Uusimmat
Venezuelassa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit, joihin oppositio ei osallistu – kokosimme yhteen, mitä kahden presidentin valtion demokratian rippeistä tulee tietää ennen äänestystä

Ve­ne­zue­las­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na par­la­ment­ti­vaa­lit, joihin op­po­si­tio ei osal­lis­tu – ko­ko­sim­me yhteen, mitä kahden pre­si­den­tin valtion de­mo­kra­tian rip­peis­tä tulee tietää ennen ää­nes­tys­tä

07:00
Kysyimme: Miksi isä ei aina pääse äitiysneuvolaan saattajaksi, vaikka moneen muuhun toimenpiteeseen saattaja pääsisi?

Ky­syim­me: Miksi isä ei aina pääse äi­tiys­neu­vo­laan saat­ta­jak­si, vaikka moneen muuhun toi­men­pi­tee­seen saat­ta­ja pää­si­si?

07:00
Tilaajille
Jaa hirvi, no olkoon sitten eksoottinen eläin – saksalaisdokumentti hirvistä on hieman levoton mutta kaunista katseltavaa

Jaa hirvi, no olkoon sitten ek­soot­ti­nen eläin – sak­sa­lais­do­ku­ment­ti hir­vis­tä on hieman levoton mutta kau­nis­ta kat­sel­ta­vaa

07:00
Limingan vanhasta Ketunmaan koulusta on muovautunut koti, jossa hirsiseinät tuovat lämpöistä tunnelmaa ja lankkulattia natisee mukavasti

Li­min­gan van­has­ta Ke­tun­maan kou­lus­ta on muo­vau­tu­nut koti, jossa hir­si­sei­nät tuovat läm­pöis­tä tun­nel­maa ja lank­ku­lat­tia natisee mu­ka­vas­ti

07:00
Tilaajille
Päivän elokuva: Uusin Tuntematon katsoo ihmistä – Laineen versiossa jatkosodan sukupolvi yritti summata, mitä tapahtui ja Mollberg päästi irti sodan vyöryt

Päivän elo­ku­va: Uusin Tun­te­ma­ton katsoo ihmistä – Laineen ver­sios­sa jat­ko­so­dan su­ku­pol­vi yritti sum­ma­ta, mitä ta­pah­tui ja Moll­berg päästi irti sodan vyöryt

07:00
Merkityksiä, inspiraatiota tai sitä tärkeintä: ihka oikeaa, luotettavaa tietoa. Kalevan joululahjoilla annat lahjaksi näkemystä ja ilahdutat myös hienolla kortilla.
Mainos Kaleva Media

Mer­ki­tyk­siä, ins­pi­raa­tio­ta tai sitä tär­kein­tä: ihka oikeaa, luo­tet­ta­vaa tietoa. Kalevan jou­lu­lah­joil­la annat lah­jak­si nä­ke­mys­tä ja ilah­du­tat myös hie­nol­la kor­til­la.

03.12.2020 06:00
Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: Suojavarusteiden varautumistaso oli laadittu influenssaepidemian kaltaisen pandemian torjuntaan

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pe­ko­nen: Suo­ja­va­rus­tei­den va­rau­tu­mis­ta­so oli laa­dit­tu inf­luens­sa­epi­de­mian kal­tai­sen pan­de­mian tor­jun­taan

04.12.2020 21:54 1
Tuleva päätös eläkeputken poistosta on palkansaajille kirpeä, siksi se vaatii keinotekoista makeutusta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tuleva päätös eläkeputken poistosta on palkansaajille kirpeä, siksi se vaatii keinotekoista makeutusta

03.12.2020 20:00 24
Kirjoja pitää lukea nyt siksi, että voi näyttää olevansa trendikäs
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Kirjoja pitää lukea nyt siksi, että voi näyttää olevansa trendikäs

04.12.2020 20:00
"Virheitä on Raatin osalta varmasti tehty" – kymmenen vuotta sitten peruskorjatun uimahallin rakenteet ovat kauttaaltaan märkiä
Tilaajille

"Vir­hei­tä on Raatin osalta var­mas­ti tehty" – kym­me­nen vuotta sitten pe­rus­kor­ja­tun ui­ma­hal­lin ra­ken­teet ovat kaut­taal­taan märkiä

04.12.2020 06:00 59
Tiedätkö, kuinka monta autoa kulkee Lentokentäntietä päivittäin?
Mainos Kempeleen kunta

Tie­dät­kö, kuinka monta autoa kulkee Len­to­ken­tän­tie­tä päi­vit­täin?

01.12.2020 08:00
Joulutarina: Piparkakkuyllätys – luukku 5
Tilaajille

Joulutarina: Piparkakkuyllätys – luukku 5

06:00
Viikon lopuksi: Lapsuusmaisema vääristää luontokäsityksemme – hömötiaisen harvinaisuus on nuorelle harrastajalle normaalitila, mutta 40 vuotta metsiä kiertäneelle synkkä taantuma
Tilaajille

Viikon lo­puk­si: Lap­suus­mai­se­ma vää­ris­tää luon­to­kä­si­tyk­sem­me – hö­mö­tiai­sen har­vi­nai­suus on nuo­rel­le har­ras­ta­jal­le nor­maa­li­ti­la, mutta 40 vuotta metsiä kier­tä­neel­le synkkä taan­tu­ma

04.12.2020 20:00 1
Marja Brink loihti viime vuonna koko itsenäisyyspäivän näyttäviä kampauksia ja meikkejä Linnan juhliin – tänä vuonna hän kokkaa perheelleen
Tilaajille

Marja Brink loihti viime vuonna koko it­se­näi­syys­päi­vän näyt­tä­viä kam­pauk­sia ja meik­ke­jä Linnan juhliin – tänä vuonna hän kokkaa per­heel­leen

04.12.2020 20:01
Toimitus suosittelee
Siikalatvan Pelkoperällä toimii yritys, jolla on maailmanluokan maine raskaan konekaluston piirilevyjen korjaajana – Jani Lehdon osaaminen tunnetaan Japania ja Australiaa myöten

Sii­ka­lat­van Pel­ko­pe­räl­lä toimii yritys, jolla on maail­man­luo­kan maine raskaan ko­ne­ka­lus­ton pii­ri­le­vy­jen kor­jaa­ja­na – Jani Lehdon osaa­mi­nen tun­ne­taan Japania ja Aust­ra­liaa myöten

03.12.2020 06:00 14
Tilaajille
"Tilanne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tiedossa" – Urakkamies moittii Stora Enson tiedottamista avoimuuden puutteesta

"Ti­lan­ne oli päällä jo ajat sitten ja se oli heillä tie­dos­sa" – Urak­ka­mies moittii Stora Enson tie­dot­ta­mis­ta avoi­muu­den puut­tees­ta

02.12.2020 17:58 32
Tilaajille
Kiinteistöyhtiö Hiukan Piha pitää Hiukkavaaran kasarmialueella kiinni vanhoista vuokralaisistaan – "En tällä iällä enää ajattele pelkästään tuottoprosentteja", sanoo Ari Tuutti

Kiin­teis­tö­yh­tiö Hiukan Piha pitää Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mi­alueel­la kiinni van­hois­ta vuok­ra­lai­sis­taan – "En tällä iällä enää ajat­te­le pel­käs­tään tuot­top­ro­sent­te­ja", sanoo Ari Tuutti

02.12.2020 15:00
Tilaajille
Oululainen Matti Kärki, 28, keskeytti opintonsa parin päivän jälkeen ja sulkeutui kotiinsa kahdeksaksi vuodeksi: "Olin valtion näkökulmasta hankala"

Ou­lu­lai­nen Matti Kärki, 28, kes­keyt­ti opin­ton­sa parin päivän jälkeen ja sul­keu­tui ko­tiin­sa kah­dek­sak­si vuo­dek­si: "Olin valtion nä­kö­kul­mas­ta han­ka­la"

29.11.2020 07:00
Tilaajille
YIT:n asuntomyynti takkuaa Kaukovainiolla, yritys sai kaksi vuotta lisäaikaa uuden asuntorakentamisen aloittamiseen

YIT:n asun­to­myyn­ti takkuaa Kau­ko­vai­niol­la, yritys sai kaksi vuotta li­sä­ai­kaa uuden asun­to­ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen

01.12.2020 19:13 7
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Maija Perho, Tommi Saarikivi

Suomen Teatterit ry:n vetoomus koskien Oulun teatterin rahoitusta

06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Janne J. Rajala

Sähköautojen latausinfrasta – ylimitoitetuilla oletuksilla asia saadaan näyttämään synkältä ja kalliilta

05:30
Oulun kaupungin terveysjohtaja Mäkitalo: "Olemme vielä tukevasti leviämisvaiheessa" – Viranomaiset käyvät nyt tukahdutuspeliä aikaa vastaan
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Olemme vielä tu­ke­vas­ti le­viä­mis­vai­hees­sa" – Vi­ran­omai­set käyvät nyt tu­kah­du­tus­pe­liä aikaa vastaan

03.12.2020 20:00 18
Rotuaarin jatke saatiin valmiiksi Kirkkokadulla, lämmitetty kävelykatu ulottuu nyt Mannerheimin puistoon saakka
Tilaajille

Ro­tuaa­rin jatke saatiin val­miik­si Kirk­ko­ka­dul­la, läm­mi­tet­ty kä­ve­ly­ka­tu ulottuu nyt Man­ner­hei­min puis­toon saakka

04.12.2020 15:30 18
Venezuelassa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit, joihin oppositio ei osallistu – kokosimme yhteen, mitä kahden presidentin valtion demokratian rippeistä tulee tietää ennen äänestystä

Venezuelassa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit, joihin oppositio ei osallistu – kokosimme yhteen, mitä kahden presidentin valtion demokratian rippeistä tulee tietää ennen äänestystä

07:00
Auttamisesta tietokirjan kirjoittanut Mari Manninen ei suosittele kenellekään vapaaehtoistyötä kehitysmaan orpokodissa
Tilaajille

Aut­ta­mi­ses­ta tie­to­kir­jan kir­joit­ta­nut Mari Man­ni­nen ei suo­sit­te­le ke­nel­le­kään va­paa­eh­tois­työ­tä ke­hi­tys­maan or­po­ko­dis­sa

04.12.2020 18:00
Vuonna 2010 Martti Käkilehto ei tiennyt sukunsa historiasta mitään – nyt luettavissa on 800 sivua Käkilehdon kirjoittamaa sukuhistoriaa: "Onneksi netistä löytyi suomi-ruotsi-sanakirja vuodelta 1836"
Historia
Tilaajille

Vuonna 2010 Martti Kä­ki­leh­to ei tiennyt sukunsa his­to­rias­ta mitään – nyt luet­ta­vis­sa on 800 sivua Kä­ki­leh­don kir­joit­ta­maa su­ku­his­to­riaa: "On­nek­si netistä löytyi suo­mi-ruot­si-sa­na­kir­ja vuo­del­ta 1836"

03.12.2020 19:15
Vanha Kaleva: Siniristilippuja voi käyttää kuusen koristukseksi, kun muitakaan koristeita ei juuri ole saatavilla

Vanha Kaleva: Si­ni­ris­ti­lip­pu­ja voi käyttää kuusen ko­ris­tuk­sek­si, kun mui­ta­kaan ko­ris­tei­ta ei juuri ole saa­ta­vil­la

03.12.2020 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Johtajan talvipalttoo saatiin sentään takaisin varkaan jäljiltä

Vanha Kaleva: Joh­ta­jan tal­vi­palt­too saatiin sentään ta­kai­sin varkaan jäl­jil­tä

01.12.2020 10:00
Tilaajille
Poliisi: Junes Lokka on tehnyt kaksi tutkintapyyntöä Oulun valtuuston kokoukseen liittyen – Lokan oma toiminta jo tutkinnassa kahdella rikosnimikkeellä

Po­lii­si: Junes Lokka on tehnyt kaksi tut­kin­ta­pyyn­töä Oulun val­tuus­ton ko­kouk­seen liit­tyen – Lokan oma toi­min­ta jo tut­kin­nas­sa kah­del­la ri­kos­ni­mik­keel­lä

04.12.2020 15:00 17
THL: Suomessa on 336 uutta koronavirustartuntaa ja seitsemän koronakuolemaa – Oulun luvut pysyvät korkeina, Oysissa yhdeksän koronapotilasta

THL: Suo­mes­sa on 336 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja seit­se­män ko­ro­na­kuo­le­maa – Oulun luvut pysyvät kor­kei­na, Oysissa yh­dek­sän ko­ro­na­po­ti­las­ta

04.12.2020 12:24 69
Kysyimme: Miksi isä ei aina pääse äitiysneuvolaan saattajaksi, vaikka moneen muuhun toimenpiteeseen saattaja pääsisi?
Tilaajille

Kysyimme: Miksi isä ei aina pääse äitiysneuvolaan saattajaksi, vaikka moneen muuhun toimenpiteeseen saattaja pääsisi?

07:00
Yrittäjäpalkinnon saaneen Iso-Syötteen johtaja Jorma Terentjeff: "Meidän on uskottava siihen, mitä teemme, koska elämä ja tulevaisuus ovat pelissä"
Tilaajille

Yrit­tä­jä­pal­kin­non saaneen Iso-Syöt­teen johtaja Jorma Te­rent­jeff: "Meidän on us­kot­ta­va siihen, mitä teemme, koska elämä ja tu­le­vai­suus ovat pe­lis­sä"

04.12.2020 10:00 7