Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kivisydämeen ajo helpottuu, kun puomit poistuvat – myös parkkilipukkeet jäävät historiaan
Tilaajille

Ki­vi­sy­dä­meen ajo hel­pot­tuu, kun puomit pois­tu­vat – myös park­ki­li­puk­keet jäävät his­to­riaan

10:13 109
Oulun kaupunki esittää luottamustoimista maksettaviin palkkioihin reilua korotusta – katso täältä, miten palkkioita on tarkoitus nostaa
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki esittää luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­viin palk­kioi­hin reilua ko­ro­tus­ta – katso täältä, miten palk­kioi­ta on tar­koi­tus nostaa

12:46 119
Analyysi: Kärpät on näyttänyt tähän mennessä kaukalossa kahdet kasvot – joukkueen keskikaistan tilanne on ongelmallinen
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kärpät on näyt­tä­nyt tähän men­nes­sä kau­ka­los­sa kahdet kasvot – jouk­kueen kes­ki­kais­tan tilanne on on­gel­mal­li­nen

19:01 19
Terveyssosiaalityö siirtyy sote-keskuksiin ja yhteisiin palveluihin – Pohteella ja ammattijärjestöllä täysin eri näkemykset muutoksen vaikutuksista
Tilaajille

Ter­veys­so­siaa­li­työ siirtyy sote-kes­kuk­siin ja yh­tei­siin pal­ve­lui­hin – Poh­teel­la ja am­mat­ti­jär­jes­töl­lä täysin eri nä­ke­myk­set muu­tok­sen vai­ku­tuk­sis­ta

18:00 6
Ketjuuntunut kiinteistökauppariita – Kuka on vastuussa virheistä, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa useamman kerran viiden vuoden vastuuajan sisällä?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Ket­juun­tu­nut kiin­teis­tö­kaup­pa­rii­ta – Kuka on vas­tuus­sa vir­heis­tä, kun kiin­teis­tö vaihtaa omis­ta­jaa useam­man kerran viiden vuoden vas­tuu­ajan si­säl­lä?

06:00
Oulun ”lähijunaa” hyödynsi aamulla vain 3 matkustajaa – Tuhansilla työmatkalaisilla voisi olla sille käyttöä, mutta aikataulut pyörivät lentoliikenteen ehdoilla
Luitko jo nämä
Tilaajille

Oulun ”lä­hi­ju­naa” hyö­dyn­si aamulla vain 3 mat­kus­ta­jaa – Tu­han­sil­la työ­mat­ka­lai­sil­la voisi olla sille käyt­töä, mutta ai­ka­tau­lut pyö­ri­vät len­to­lii­ken­teen eh­doil­la

05:00 67
Oulun keskustassa on huutava parkkipaikkapula, mutta Kivisydämen pomolla on ratkaisu – Kokosimme hallit kartalle ja selvitimme, mitä pysäköinti maksaa

Oulun kes­kus­tas­sa on huutava park­ki­paik­ka­pu­la, mutta Ki­vi­sy­dä­men pomolla on rat­kai­su – Ko­ko­sim­me hallit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä py­sä­köin­ti maksaa

06:00 37
Tilaajille
Oululaisten keksimä uusi kauppapaikka sai alkunsa ulkovaraston tavaramäärästä, josta piti päästä eroon – idea jalostui pöytälaatikossa kymmenen vuotta

Ou­lu­lais­ten keksimä uusi kaup­pa­paik­ka sai alkunsa ul­ko­va­ras­ton ta­va­ra­mää­räs­tä, josta piti päästä eroon – idea ja­los­tui pöy­tä­laa­ti­kos­sa kym­me­nen vuotta

06:00 9
Tilaajille
Tähtitornin kahvilan tukimuuri vaarassa sortua – Korjauksen vuoksi muuri puretaan ja rakennetaan uudelleen

Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri vaa­ras­sa sortua – Kor­jauk­sen vuoksi muuri pu­re­taan ja ra­ken­ne­taan uu­del­leen

01.10.2023 16:00 22
Tilaajille
Kärppien Virkkunen kaipaa keskustelua areenan kävijämääristä: Oulussa tarvetta pienemmille, 2 000–3 000 kävijän tapahtumille
Tilaajille

Kärp­pien Virk­ku­nen kaipaa kes­kus­te­lua areenan kä­vi­jä­mää­ris­tä: Oulussa tar­vet­ta pie­nem­mil­le, 2 000–3 000 kävijän ta­pah­tu­mil­le

16:25 36
Saamelaiskäräjien vaalipaikalla turbulenssia, poliisi kutsuttiin paikalle – viime vaalien ääniharavan Kari Kyrön mukaan vaalit ovat laittomat
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­pai­kal­la tur­bu­lens­sia, poliisi kut­sut­tiin pai­kal­le – viime vaalien ää­ni­ha­ra­van Kari Kyrön mukaan vaalit ovat lait­to­mat

16:35 9
Oululaisen Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olohuoneessa perheensä keskelle – Pohjois-Suomessa yli 20 lasta vuodessa syntyy tarkoituksella kotona
Huili
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olo­huo­nees­sa per­heen­sä kes­kel­le – Poh­jois-Suo­mes­sa yli 20 lasta vuo­des­sa syntyy tar­koi­tuk­sel­la kotona

29.09.2023 13:26 14
Karkasiko Limingan ovelin maantierosvo vankilasta haudan kautta? Listasimme 10 pohjoisen kovinta huijaria ja veijaria

Kar­ka­si­ko Li­min­gan ovelin maan­tie­ros­vo van­ki­las­ta haudan kautta? Lis­ta­sim­me 10 poh­joi­sen kovinta hui­ja­ria ja vei­ja­ria

30.09.2023 10:42 25
Tilaajille
Liina Mäkelä, 17, toivoo kouluihin mielenterveystarkastuksia – Oululaistunut Pohteen nuorisovaltuuston puheenjohtaja tähtää politiikan huipulle

Liina Mäkelä, 17, toivoo kou­lui­hin mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia – Ou­lu­lais­tu­nut Pohteen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja tähtää po­li­tii­kan hui­pul­le

30.09.2023 06:00 15
Tilaajille
Veli-Matti Ristola, 37, ajaa Oulussa bussilinjaa, joka poikkeaa kotiovelle asti – Kiperimmissä tilanteissa kuljettaja tarvitsee ensiaputaitoja

Ve­li-Mat­ti Ris­to­la, 37, ajaa Oulussa bus­si­lin­jaa, joka poik­keaa ko­ti­ovel­le asti – Ki­pe­rim­mis­sä ti­lan­teis­sa kul­jet­ta­ja tar­vit­see en­si­apu­tai­to­ja

29.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Palkkatuen uudistuksesta hyviä kokemuksia – yrittäjälle työvoimaa helpommin ja nopeammin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palk­ka­tuen uu­dis­tuk­ses­ta hyviä ko­ke­muk­sia – yrit­tä­jäl­le työ­voi­maa hel­pom­min ja no­peam­min

06:00
Yritysasiakkaat saavat vielä odottaa sähköhyvityspäätöstään – suomalaisten jättienemmistö sai hyvityksensä oikein kerralla
Tilaajille

Yri­tys­asiak­kaat saavat vielä odottaa säh­kö­hy­vi­tys­pää­tös­tään – suo­ma­lais­ten jät­ti­enem­mis­tö sai hy­vi­tyk­sen­sä oikein ker­ral­la

18:30 2
Karjasillan seurakunnan vaalit lähtivät käyntiin vilkkaasti, jono ylsi äänestyspaikan ulkopuolelle

Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan vaalit läh­ti­vät käyn­tiin vilk­kaas­ti, jono ylsi ää­nes­tys­pai­kan ul­ko­puo­lel­le

21:29 1
Arvio: Panu Rajalan elämä on ollut kuin romaanista – Ja kaikki se näyttää tapahtuneen kuin sattumalta
Tilaajille

Arvio: Panu Rajalan elämä on ollut kuin ro­maa­nis­ta – Ja kaikki se näyttää ta­pah­tu­neen kuin sat­tu­mal­ta

17:24 2
Sisarusten perintötila Martinniemessä ehti rappioitua pahasti – Vaatimaton remontti johti lopulta siihen, että koko talo laitettiin kuntoon
Parhaita tähtijuttuja
Tilaajille

Si­sa­rus­ten pe­rin­tö­ti­la Mar­tin­nie­mes­sä ehti rap­pioi­tua pahasti – Vaa­ti­ma­ton re­mont­ti johti lopulta siihen, että koko talo lai­tet­tiin kuntoon

30.09.2023 05:00 7
Oululaisperheen kaikki jäsenet ovat kovia muusikoita – Isän keikkatarinat tekevät rokkaripoikiin vaikutuksen, vaikka hän ei tykkää niistä vouhottaa

Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta – Isän keik­ka­ta­ri­nat tekevät rok­ka­ri­poi­kiin vai­ku­tuk­sen, vaikka hän ei tykkää niistä vou­hot­taa

28.09.2023 06:00 8
Tilaajille
Miten Oulun kouluille käy, kun ilmanvaihto suljetaan yöksi? Selvitimme vastaukset viiteen Kalevan lukijoita huolettavaan kysymykseen

Miten Oulun kou­luil­le käy, kun il­man­vaih­to sul­je­taan yöksi? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set viiteen Kalevan lu­ki­joi­ta huo­let­ta­vaan ky­sy­myk­seen

29.09.2023 18:00 44
Tilaajille
Pohde maksoi Oulussa hoitajille liikaa palkkoja – Nyt ne peritään takaisin

Pohde maksoi Oulussa hoi­ta­jil­le liikaa palk­ko­ja – Nyt ne pe­ri­tään ta­kai­sin

27.09.2023 06:00 157
Tilaajille
Silmäaseman Oulun silmäsairaala  palvelee laajalti Pohjois-Suomea
Mainos Silmäasema

Sil­mä­ase­man Oulun sil­mä­sai­raa­la pal­ve­lee laa­jal­ti Poh­jois-Suo­mea

30.09.2023 16:53
Komea jalohaikaran iltalento Vihiluodossa poiki kuukauden lukijakuvapalkinnon – korona-aika johdatti kuvaajan lintujen maailmaan
Tilaajille

Komea ja­lo­hai­ka­ran il­ta­len­to Vi­hi­luo­dos­sa poiki kuu­kau­den lu­ki­ja­ku­va­pal­kin­non – ko­ro­na-ai­ka joh­dat­ti ku­vaa­jan lin­tu­jen maail­maan

14:29
Kreml kankeaa EU:n Ukraina-rintamaa rikki, ja uusi heikko lenkki on ehkä nyt löytynyt
Pääkirjoitus

Kreml kankeaa EU:n Ukraina-rintamaa rikki, ja uusi heikko lenkki on ehkä nyt löytynyt

17:00 6
Omalla lemmikkieläimellään poliitikko saattaa lisätä vaikutelmaa arkisuudestaan
Kolumni
Matti Isohanni

Omalla lemmikkieläimellään poliitikko saattaa lisätä vaikutelmaa arkisuudestaan

01.10.2023 14:00
Lah­jat­to­mat treenaa OSA 3: Karate – toi­mit­ta­ja­kak­si­kko ottaa jälleen mittaa toisistaan

Lah­jat­to­mat treenaa OSA 3: Karate – toi­mit­ta­ja­kak­sik­ko ottaa jälleen mittaa toi­sis­taan

14:37
"Jos ei lähde testaamaan, ei voi koskaan tietää mitä ideasta olisi voinut tulla" — oululaisen Roope Arffmanin yrittäjyys alkoi vanhempien esimerkistä

"Jos ei lähde tes­taa­maan, ei voi koskaan tietää mitä ideasta olisi voinut tulla" — ou­lu­lai­sen Roope Arff­ma­nin yrit­tä­jyys alkoi van­hem­pien esi­mer­kis­tä

28.09.2023 14:23
Lah­jat­to­mat treenaa OSA 2: Ultimate – toimittajakaksikon kisailu jatkuu

Lah­jat­to­mat treenaa OSA 2: Ultimate – toimittajakaksikon kisailu jatkuu

25.09.2023 13:29
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jukka Huotari

Ilmainen pysäköinti ei kelvannut Oulussa? – vaikuttaa siltä, että kaupunkilaiset eivät juurikaan tienneet kokeilusta

06:00 27
Välivainion ampumistapauksen syyteharkinta valmistui – vuonna 1991 syntynyttä miestä syytetään kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta
Tilaajille

Vä­li­vai­nion am­pu­mis­ta­pauk­sen syy­te­har­kin­ta val­mis­tui – vuonna 1991 syn­ty­nyt­tä miestä syy­te­tään kah­des­ta taposta ja am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta

11:59
Kaleva seuraa korkotasoa päivittyvässä artikkelissa: Katso täältä euribor-korkojen tuoreimmat lukemat
Tilaajille

Kaleva seuraa kor­ko­ta­soa päi­vit­ty­väs­sä ar­tik­ke­lis­sa: Katso täältä eu­ri­bor-kor­ko­jen tuo­reim­mat lukemat

07.02.2023 11:01 67
Ahinmajan vuokraus keskeytyy kuukausiksi – Sanginjoen tieremontti sulkee suositun vuokratuvan ensi vuonna
Tilaajille

Ahin­ma­jan vuok­raus kes­key­tyy kuu­kau­sik­si – San­gin­joen tie­re­mont­ti sulkee suo­si­tun vuok­ra­tu­van ensi vuonna

15:05 2
Päällystevaurioiden korjaus vaikuttaa liikenteeseen Nelostiellä Kellon kohdalla tällä viikolla

Päällystevaurioiden korjaus vaikuttaa liikenteeseen Nelostiellä Kellon kohdalla tällä viikolla

15:17 3
Syyskuu oli ennätyksellisen lämmin ja paikoin poikkeuksellisen vetinen – eniten vettä satoi Puolangalla

Syyskuu oli en­nä­tyk­sel­li­sen lämmin ja paikoin poik­keuk­sel­li­sen vetinen – eniten vettä satoi Puo­lan­gal­la

13:12 2
Moni nykyvanhempi ulkoistaa lastensa synttärit – lue tästä, missä kaikkialla Oulussa voi juhlia lasten syntymäpäiviä
Forum24

Moni ny­ky­van­hem­pi ul­kois­taa las­ten­sa synt­tä­rit – lue tästä, missä kaik­kial­la Oulussa voi juhlia lasten syn­ty­mä­päi­viä

01.10.2023 06:06 6
Churroihin hurahtanut oululaispariskunta kiertää keltaisella vaunullaan ympäri Suomea – tulevaisuudenhaaveissa siintää kivijalka-churreria

Chur­roi­hin hu­rah­ta­nut ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta kiertää kel­tai­sel­la vau­nul­laan ympäri Suomea – tu­le­vai­suu­den­haa­veis­sa siintää ki­vi­jal­ka-chur­re­ria

30.09.2023 06:15 5
Kysäisimme, mihin kaupungin niittyalueilla tehdyt heinäpaalit viedään

Ky­säi­sim­me, mihin kau­pun­gin niit­ty­alueil­la tehdyt hei­nä­paa­lit viedään

29.09.2023 06:06 5
Rogaining-tapahtuma houkuttelee seikkailemaan Oulun yöhön – "Pimeä kaupunki yllättää takuuvarmasti"

Ro­gai­ning-ta­pah­tu­ma hou­kut­te­lee seik­kai­le­maan Oulun yöhön – "Pimeä kau­pun­ki yl­lät­tää ta­kuu­var­mas­ti"

28.09.2023 06:15 3
Oulun keskustassa on huutava parkkipaikkapula, mutta Kivisydämen pomolla on ratkaisu – Kokosimme hallit kartalle ja selvitimme, mitä pysäköinti maksaa
Tilaajille

Oulun kes­kus­tas­sa on huutava park­ki­paik­ka­pu­la, mutta Ki­vi­sy­dä­men pomolla on rat­kai­su – Ko­ko­sim­me hallit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä py­sä­köin­ti maksaa

06:00 37
Presidenttiehdokas Andersson muuttaisi asepalvelusta tasa-arvoisemmaksi – vaatii kilpailijoitaan paljastamaan Nato-korttinsa
Tilaajille

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas An­ders­son muut­tai­si ase­pal­ve­lus­ta ta­sa-ar­voi­sem­mak­si – vaatii kil­pai­li­joi­taan pal­jas­ta­maan Na­to-kort­tin­sa

12:00 10
Oululaisten keksimä uusi kauppapaikka sai alkunsa ulkovaraston tavaramäärästä, josta piti päästä eroon – idea jalostui pöytälaatikossa kymmenen vuotta
Tilaajille

Ou­lu­lais­ten keksimä uusi kaup­pa­paik­ka sai alkunsa ul­ko­va­ras­ton ta­va­ra­mää­räs­tä, josta piti päästä eroon – idea ja­los­tui pöy­tä­laa­ti­kos­sa kym­me­nen vuotta

06:00 9
”Kaikki luulivat, että minulla oli kavereita, kun olin niin puhelias” – Johanna Vuori-Karvia sai diagnoosin erilaisuutensa syystä vasta nelikymppisenä
Tilaajille

”Kaikki luu­li­vat, että minulla oli ka­ve­rei­ta, kun olin niin pu­he­lias” – Johanna Vuo­ri-Kar­via sai diag­noo­sin eri­lai­suu­ten­sa syystä vasta ne­li­kymp­pi­se­nä

06:30 2
Kaleva Live: Syksyn ohjelmistossa nousuhaaveita ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kaleva Live

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­tos­sa nou­su­haa­vei­ta ja uusien kausien alkuja – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

15.06.2023 14:00 28
Kaleva Live: Kauden viimeinen Kakkosen paikallispeli Castrenissa, nousukarsijakandidaatti ACO/OLS kohtasi Herculesin – katso ottelu tallenteena täältä

Kaleva Live: Kauden vii­mei­nen Kak­ko­sen pai­kal­lis­pe­li Cast­re­nis­sa, nou­su­kar­si­ja­kan­di­daat­ti ACO/OLS kohtasi Her­cu­le­sin – katso ottelu tal­len­tee­na täältä

01.10.2023 12:00
Tilaajille
Kaleva Live: LNM päätti kotituplan hornankattilassaan, vastaan asettui Koovee – katso Divarin sunnuntain ottelu tallenteena

Kaleva Live: LNM päätti ko­ti­tup­lan hor­nan­kat­ti­las­saan, vastaan asettui Koovee – katso Divarin sun­nun­tain ottelu tal­len­tee­na

24.09.2023 20:36
Tilaajille
Niittarit palaa Krankka-Areenalle, jatkuuko Limingan salibandybuumi myös tällä kaudella? Kaleva näyttää sunnuntain LNM–Koovee -ottelun suorana

Niit­ta­rit palaa Krank­ka-Aree­nal­le, jat­kuu­ko Li­min­gan sa­li­ban­dy­buu­mi myös tällä kau­del­la? Kaleva näyttää sun­nun­tain LNM–­Koo­vee -ot­te­lun suorana

19.09.2023 10:30
Kylmyys saapuu Oulun seudulle, viikon loppupuolella luvassa yöpakkasia
Tilaajille

Kylmyys saapuu Oulun seu­dul­le, viikon lop­pu­puo­lel­la luvassa yö­pak­ka­sia

01.10.2023 20:52 1
Tähtitornin kahvilan tukimuuri vaarassa sortua – Korjauksen vuoksi muuri puretaan ja rakennetaan uudelleen
Tilaajille

Tähtitornin kahvilan tukimuuri vaarassa sortua – Korjauksen vuoksi muuri puretaan ja rakennetaan uudelleen

01.10.2023 16:00 22
Oulun teatteriravintolan uusi pomo on Marjo Junnikkala – Hän kertoo, miten yökerho Tähden opeilla kestitään 500 ihmistä 20 minuutissa
Tilaajille

Oulun teat­te­ri­ra­vin­to­lan uusi pomo on Marjo Jun­nik­ka­la – Hän kertoo, miten yökerho Tähden opeilla kes­ti­tään 500 ihmistä 20 mi­nuu­tis­sa

01.10.2023 18:00 17
Ruokavaras vie aiempaa isompia saaliita – kaupat yrittävät suitsia näpistyksiä asentamalla pakkauksiin varashälyttimiä
Tilaajille

Ruokavaras vie aiempaa isompia saaliita – kaupat yrittävät suitsia näpistyksiä asentamalla pakkauksiin varashälyttimiä

30.09.2023 18:00 49
Lukijoiden mielipiteet
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jukka Huotari

Il­mai­nen py­sä­köin­ti ei kel­van­nut Ou­lus­sa? – vai­kut­taa siltä, että kau­pun­ki­lai­set eivät juu­ri­kaan tien­neet ko­kei­lus­ta

06:00 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Pihlajamaa

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö on jo­kai­sen lapsen oikeus

05:45 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Hilli

Va­li­taan Jaakko Tuisku Kar­ja­sil­lal­le kirk­ko­her­rak­si

05:00 2
Olen oululainen mutta en ylpeä siitä – En halua edustaa kaikkia kittiläläisiä, kaikkia oululaisia, koko Suomea tai koko Eurooppaa
Tilaajille
Essee
Noora Vaarala

Olen oululainen mutta en ylpeä siitä – En halua edustaa kaikkia kittiläläisiä, kaikkia oululaisia, koko Suomea tai koko Eurooppaa

29.09.2023 15:30 22
Oululaisvoimistelija Akseli Karsikas, 21, jäi MM-kisojen permannolla tuloslistan viimeiseksi, mutta taustalla oli todellisen pelimiehen räväkkä suunnitelma
Tilaajille

Oululaisvoimistelija Akseli Karsikas, 21, jäi MM-kisojen permannolla tuloslistan viimeiseksi, mutta taustalla oli todellisen pelimiehen räväkkä suunnitelma

13:15
Hyttyset katkaisivat VTT:n robottiauton matkan Lapissa – Myös Oulun yliopistolla tutkitaan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa
Tilaajille

Hyt­ty­set kat­kai­si­vat VTT:n ro­bot­ti­au­ton matkan Lapissa – Myös Oulun yli­opis­tol­la tut­ki­taan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa

01.10.2023 17:00 13