Väki vähenee ja vanhenee koko Pohjois-Suomessa, lisäksi on meneillään ja tulossa suuria teollisuuden hankkeita – Millaista työtä on tarjolla ja riittääkö niille tekijöitä?
Tilaajille

Väki vähenee ja van­he­nee koko Poh­jois-Suo­mes­sa, lisäksi on me­neil­lään ja tulossa suuria teol­li­suu­den hank­kei­ta – Mil­lais­ta työtä on tar­jol­la ja riit­tää­kö niille te­ki­jöi­tä?

06:00 5
Sahatavaran hinta nousi äkkiä kolmanneksen – rakentajan kannattaa varmistella puutavaran saanti ajoissa
Tilaajille

Sa­ha­ta­va­ran hinta nousi äkkiä kol­man­nek­sen – ra­ken­ta­jan kan­nat­taa var­mis­tel­la puu­ta­va­ran saanti ajoissa

06:00 1
Kitaristi Mikko Kosonen on joutunut yhä tiukemmin puolustamaan ammattikuntaansa, joka on kärsinyt maailman pysähtymisestä erityisen pahasti: ”Onhan tämä aivan järjetön vääryys”
Tilaajille

Ki­ta­ris­ti Mikko Kosonen on jou­tu­nut yhä tiu­kem­min puo­lus­ta­maan am­mat­ti­kun­taan­sa, joka on kär­si­nyt maail­man py­säh­ty­mi­ses­tä eri­tyi­sen pa­has­ti: ”Onhan tämä aivan jär­je­tön vää­ryys”

07:00
Hypermarketille myönnettiin suunnitteluvaraus Kaakkurissa – paikalle haetaan toimijoita, joita ei ole vielä Oulun seudulla
Tilaajille

Hy­per­mar­ke­til­le myön­net­tiin suun­nit­te­lu­va­raus Kaak­ku­ris­sa – pai­kal­le haetaan toi­mi­joi­ta, joita ei ole vielä Oulun seu­dul­la

19.04.2021 21:20 10
Merantin hartiat levenivät – palvelu jatkuu tutun ketteränä ja laadukkaana
Mainos Meranti Siivouspalvelut

Me­ran­tin hartiat le­ve­ni­vät – palvelu jatkuu tutun ket­te­rä­nä ja laa­duk­kaa­na

15.04.2021 06:00
Työryhmä esittää Raksilaan uutta uimahallia – Kaupunginjohtaja Päivi Laajala otti asian pois listalta maanantain kokouksessa
Tilaajille

Työ­ryh­mä esittää Rak­si­laan uutta ui­ma­hal­lia – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala otti asian pois lis­tal­ta maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa

19.04.2021 21:00 7
Ensihoitoa kaavaillaan pelastuslaitoksilta PPSHP:n vastuulle vuoden 2022 alusta – Oulun kaupunginhallitus puoltaa esitystä
Tilaajille

En­si­hoi­toa kaa­vail­laan pe­las­tus­lai­tok­sil­ta PPSHP:n vas­tuul­le vuoden 2022 alusta – Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus puoltaa esi­tys­tä

19.04.2021 20:45 2
Uusimmat
Kitaristi Mikko Kosonen on joutunut yhä tiukemmin puolustamaan ammattikuntaansa, joka on kärsinyt maailman pysähtymisestä erityisen pahasti: ”Onhan tämä aivan järjetön vääryys”

Ki­ta­ris­ti Mikko Kosonen on jou­tu­nut yhä tiu­kem­min puo­lus­ta­maan am­mat­ti­kun­taan­sa, joka on kär­si­nyt maail­man py­säh­ty­mi­ses­tä eri­tyi­sen pa­has­ti: ”Onhan tämä aivan jär­je­tön vää­ryys”

07:00
Tilaajille
Sahatavaran hinta nousi äkkiä kolmanneksen – rakentajan kannattaa varmistella puutavaran saanti ajoissa

Sa­ha­ta­va­ran hinta nousi äkkiä kol­man­nek­sen – ra­ken­ta­jan kan­nat­taa var­mis­tel­la puu­ta­va­ran saanti ajoissa

06:00 1
Tilaajille
Väki vähenee ja vanhenee koko Pohjois-Suomessa, lisäksi on meneillään ja tulossa suuria teollisuuden hankkeita – Millaista työtä on tarjolla ja riittääkö niille tekijöitä?

Väki vähenee ja van­he­nee koko Poh­jois-Suo­mes­sa, lisäksi on me­neil­lään ja tulossa suuria teol­li­suu­den hank­kei­ta – Mil­lais­ta työtä on tar­jol­la ja riit­tää­kö niille te­ki­jöi­tä?

06:00 5
Tilaajille
Bidenin ja Putinin huipputapaamisen tiellä on monta kompastuskiveä – Mistä Helsingissä oikein sovittaisiin?

Bidenin ja Putinin huip­pu­ta­paa­mi­sen tiellä on monta kom­pas­tus­ki­veä – Mistä Hel­sin­gis­sä oikein so­vit­tai­siin?

19.04.2021 22:48
Tilaajille
HIFK jätti Kärpät telineisiin puolivälieräsarjan avausottelussa – "Kyllä ne paineet ovat edelleen HIFK:lla"

HIFK jätti Kärpät te­li­nei­siin puo­li­vä­li­erä­sar­jan avaus­ot­te­lus­sa – "Kyllä ne paineet ovat edel­leen HIFK:l­la"

19.04.2021 22:22 5
Tilaajille
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 08:17
Oulun Alppilassa viime torstaina aseen kanssa riehuneet miehet vangittiin epäiltyinä tapon yrityksestä – kaikille vangituille yhteydenpidon rajoituksia
Tilaajille

Oulun Alp­pi­las­sa viime tors­tai­na aseen kanssa rie­hu­neet miehet van­git­tiin epäil­tyi­nä tapon yri­tyk­ses­tä – kai­kil­le van­gi­tuil­le yh­tey­den­pi­don ra­joi­tuk­sia

19.04.2021 17:04 1
Astra Zenecan rokote pelastaa henkiä ja siksi se pitäisi hyödyntää täysimääräisesti – vaikkapa "vihreiden linjojen" avulla
Tilaajille
Pääkirjoitus

Astra Zenecan rokote pelastaa henkiä ja siksi se pitäisi hyödyntää täysimääräisesti – vaikkapa "vihreiden linjojen" avulla

19.04.2021 20:00 5
Harmaa on uusi normi –  viimeinkin naiset voivat lopettaa hiustensa värjäämisen
Tilaajille
Kolumni
Mirja Niemitalo

Harmaa on uusi normi – viimeinkin naiset voivat lopettaa hiustensa värjäämisen

19.04.2021 06:00 8
Ely-keskus: Vihiluodon kyläyhdistys raivasi luvatta luonnonsuojelualueella Kempeleenlahden rannalla, jatkotoimia harkitaan – kyläyhdistyksen mukaan kaikkeen oli lupa
Tilaajille

Ely-kes­kus: Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys raivasi luvatta luon­non­suo­je­lu­alueel­la Kem­pe­leen­lah­den ran­nal­la, jat­ko­toi­mia har­ki­taan – ky­lä­yh­dis­tyk­sen mukaan kaik­keen oli lupa

19.04.2021 15:03 73
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Yhdellä latauksella Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Yh­del­lä la­tauk­sel­la Oulusta Tor­nioon”

18.04.2021 06:00
Yliopiston kampusselvitys ei vastaa ohjeita – paljon kysymyksiä jää auki
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­sel­vi­tys ei vastaa ohjeita – paljon ky­sy­myk­siä jää auki

19.04.2021 20:30 43
Oululaisen kulttuurimedia Kuiskeen päätoimittaja Pete Huttunen toivoo, että kirjoittamisella voisi tienata – julkaisun tulevaisuuden kannalta avustajakunnan laajentaminen on tärkeää
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen kult­tuu­ri­me­dia Kuis­keen pää­toi­mit­ta­ja Pete Hut­tu­nen toivoo, että kir­joit­ta­mi­sel­la voisi tienata – jul­kai­sun tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta avus­ta­ja­kun­nan laa­jen­ta­mi­nen on tärkeää

19.04.2021 20:00
Oulun Nallikariin tavoitellaan miljoonien investointia – lomakylän aluetta halutaan täydentää rakentamalla uutta liike- ja majoitustilaa
Tilaajille

Oulun Nal­li­ka­riin ta­voi­tel­laan mil­joo­nien in­ves­toin­tia – lo­ma­ky­län aluetta ha­lu­taan täy­den­tää ra­ken­ta­mal­la uutta liike- ja ma­joi­tus­ti­laa

19.04.2021 17:11 9
Toimitus suosittelee
Ilmainen aamiainen on köyhän pelastus: ”Täällä ei katsota nenänvartta pitkin, ja sosiaalinen puolikin hoituu”

Il­mai­nen aa­miai­nen on köyhän pe­las­tus: ”Täällä ei katsota ne­nän­vart­ta pitkin, ja so­siaa­li­nen puo­li­kin hoituu”

16.04.2021 06:00 3
Tilaajille
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

14.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Oulun puukasarmin suojeltu ruokalarakennus Artteli puretaan – "Rakennuksen runko on kuin hirsipalasista rakennettu tilkkutäkki"

Oulun puu­ka­sar­min suo­jel­tu ruo­ka­la­ra­ken­nus Artteli pu­re­taan – "Ra­ken­nuk­sen runko on kuin hir­si­pa­la­sis­ta ra­ken­net­tu tilk­ku­täk­ki"

12.04.2021 18:06 31
Tilaajille
Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Kysyimme, miten asuntokauppa sujuu Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Yhä useampi etsii nyt isompaa asuntoa – Ky­syim­me, miten asun­to­kaup­pa sujuu Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.04.2021 19:00 7
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Jorma Styng

Ihminen tuppaa valpastumaan hädän hetkellä

06:00
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Esa Kauppi

Kohti kestävää rakennettua ympäristöä

05:45
Kuutit karkuteillä Pyhäjoella, pelastuslaitos palautti eksyneet yksilöt takaisin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"
Tilaajille

Kuutit kar­ku­teil­lä Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos pa­laut­ti ek­sy­neet yksilöt ta­kai­sin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

19.04.2021 19:26 2
Rohkeita keksintöjä kaivataan – uusien biotuotteiden avulla metsästä voisi elää leveämmin ja kestävämmin, mutta niillä on vielä pitkä taival markkinoille
Tilaajille

Roh­kei­ta kek­sin­tö­jä kai­va­taan – uusien bio­tuot­tei­den avulla met­säs­tä voisi elää le­veäm­min ja kes­tä­väm­min, mutta niillä on vielä pitkä taival mark­ki­noil­le

19.04.2021 06:00 10
Bidenin ja Putinin huipputapaamisen tiellä on monta kompastuskiveä – Mistä Helsingissä oikein sovittaisiin?
Tilaajille

Bidenin ja Putinin huipputapaamisen tiellä on monta kompastuskiveä – Mistä Helsingissä oikein sovittaisiin?

19.04.2021 22:48
Rauhankone on Oulun hakemuksen lippulaiva – sata sivua ja noin 50 kulttuuripääkaupunkiprojektia julkistetaan torstaina
Tilaajille

Rau­han­ko­ne on Oulun ha­ke­muk­sen lip­pu­lai­va – sata sivua ja noin 50 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­pro­jek­tia jul­kis­te­taan tors­tai­na

19.04.2021 18:00 14
Oululainen Timo Saarela loihtii teräksestä pienoismalleja kotinsa autotallissa –  näyttävän Titanicin tekemiseen kului aikaa kolmesataa tuntia
Forum24

Ou­lu­lai­nen Timo Saarela loihtii te­räk­ses­tä pie­nois­mal­le­ja kotinsa au­to­tal­lis­sa – näyt­tä­vän Ti­ta­ni­cin te­ke­mi­seen kului aikaa kol­me­sa­taa tuntia

19.04.2021 09:27 7
Hupisaarilla tulossa vaisu teatterikesä – kaupungin toive monipuolisesta ohjelmistosta kuitenkin toteutumassa

Hu­pi­saa­ril­la tulossa vaisu teat­te­ri­ke­sä – kau­pun­gin toive mo­ni­puo­li­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta kui­ten­kin to­teu­tu­mas­sa

17.04.2021 06:16 1
Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vinksahtanutta – Oululaislaulaja voitti pelkonsa, ja ukulelealusta neljä vuotta kasvanut prosessi aineellistuu viimein äänitteeksi

Sipe Å:n levyllä on jotain vähän vink­sah­ta­nut­ta – Ou­lu­lais­lau­la­ja voitti pel­kon­sa, ja uku­le­le­alus­ta neljä vuotta kas­va­nut pro­ses­si ai­neel­lis­tuu viimein ää­nit­teek­si

16.04.2021 20:24
Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väisänen on kuuluttanut Kärppien pelejä jo 12 kautta

Tuttu ääni, vieraat kasvot – Ville Väi­sä­nen on kuu­lut­ta­nut Kärp­pien pelejä jo 12 kautta

16.04.2021 06:15 2
"Talo tulessa joka nurkalta" – Turveyrittäjät kokevat jääneensä yksin keskelle alan hallitsematonta alasajoa
Tilaajille

"Talo tulessa joka nur­kal­ta" – Tur­ve­yrit­tä­jät kokevat jää­neen­sä yksin kes­kel­le alan hal­lit­se­ma­ton­ta alas­ajoa

19.04.2021 14:56 34
Riskiryhmän 2 koronarokotukset laajenevat Oulussa 18–64-vuotiaisiin

Ris­ki­ryh­män 2 ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat Oulussa 18–64-vuo­tiai­siin

19.04.2021 15:44 17
Kommentti: Yksi harkitsematon heittäytyminen antoi HIFK:lle edun puolivälieräsarjan avauksessa
Tilaajille

Kommentti: Yksi harkitsematon heittäytyminen antoi HIFK:lle edun puolivälieräsarjan avauksessa

19.04.2021 21:03 11
Oulussa todettiin viime viikolla yhteensä 32 tartuntaa – Kaupunki: Tartuntojen määrä on nousussa, oululaisten on nyt tärkeää pitää kiinni voimassaolevista suosituksista ja rajoituksista

Oulussa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­teen­sä 32 tar­tun­taa – Kau­pun­ki: Tar­tun­to­jen määrä on nou­sus­sa, ou­lu­lais­ten on nyt tärkeää pitää kiinni voi­mas­sa­ole­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta ja ra­joi­tuk­sis­ta

19.04.2021 15:04 19
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.