Koronatestien määrä alkoi tällä viikolla taas hienoisesti nousta tammikuun rajun pudotuksen jälkeen – HUSin Lehtonen ehdottaa altistuneiden testaamista

Ko­ro­na­tes­tien määrä alkoi tällä vii­kol­la taas hie­noi­ses­ti nousta tam­mi­kuun rajun pu­do­tuk­sen jälkeen – HUSin Leh­to­nen eh­dot­taa al­tis­tu­nei­den tes­taa­mis­ta

06:00
Tyrnäväläinen pelto oli taipua jäätiköksi, ihmisten välistä etäisyyttä kuvastaa suo – Tapani Launosella on jatkuvasti haku päällä Pohjois-Suomen elokuva- ja tv-tuotantopaikoista
Tilaajille

Tyr­nä­vä­läi­nen pelto oli taipua jää­ti­kök­si, ih­mis­ten välistä etäi­syyt­tä ku­vas­taa suo – Tapani Lau­no­sel­la on jat­ku­vas­ti haku päällä Poh­jois-Suo­men elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­to­pai­kois­ta

06:00
Pitkäaikaistyötöntä, nuorta ja maahanmuuttajaa palvellaan pian yhdeltä luukulta – Kuntakokeilu työllisyyden edistämiseksi alkaa myös Oulun seudulla
Tilaajille

Pit­käai­kais­työ­tön­tä, nuorta ja maa­han­muut­ta­jaa pal­vel­laan pian yhdeltä luu­kul­ta – Kun­ta­ko­kei­lu työl­li­syy­den edis­tä­mi­sek­si alkaa myös Oulun seu­dul­la

06:00 1
Koronatestien epävarmuus johtaa turhiin eristyksiin teho-osastoilla – Resursseja menee hukkaan, mutta vaihtoehtoa ei ole

Ko­ro­na­tes­tien epä­var­muus johtaa turhiin eris­tyk­siin te­ho-osas­toil­la – Re­surs­se­ja menee huk­kaan, mutta vaih­to­eh­toa ei ole

06:00
Oikein käytetty kuulokoje parantaa elämänlaatua ja ehkäisee muistisairauksia
Mainos Toivon Kuulo

Oikein käy­tet­ty kuu­lo­ko­je pa­ran­taa elä­män­laa­tua ja eh­käi­see muis­ti­sai­rauk­sia

20.01.2021 06:00
Jouko Kiistala rakensi RoPS:sta yhden valtakunnan vauraimmista jalkapalloseuroista – nyt jäljellä on muistot ja velkainen bingotalo: "On tämä suorastaan röyhkeää"
Tilaajille

Jouko Kiis­ta­la rakensi RoPS:s­ta yhden val­ta­kun­nan vau­raim­mis­ta jal­ka­pal­loseu­rois­ta – nyt jäl­jel­lä on muistot ja vel­kai­nen bin­go­ta­lo: "On tämä suo­ras­taan röyh­keää"

20.01.2021 19:30 4
Lisää aloituspaikkoja Oulun lukioihin: Merikosken lukio aloittaa syksyllä väljemmissä tiloissa Raksilassa ja nostaa aloituspaikkojen määrää
Tilaajille

Lisää aloi­tus­paik­ko­ja Oulun lu­kioi­hin: Me­ri­kos­ken lukio aloit­taa syk­syl­lä väl­jem­mis­sä ti­lois­sa Rak­si­las­sa ja nostaa aloi­tus­paik­ko­jen määrää

20.01.2021 21:39 3
Uusimmat
80 vuotta täyttävä oululainen psykiatri Erkki Kilponen on toiminut lääkärinä seitsemällä vuosikymmenellä

80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen psy­kiat­ri Erkki Kil­po­nen on toi­mi­nut lää­kä­ri­nä seit­se­mäl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä

07:00
Tilaajille
Koronavuonna yksi jos toinen on löytänyt oman sisäisen leipojansa, mutta välillä olisi syytä keventää – Näillä ohjeilla onnistut

Ko­ro­na­vuon­na yksi jos toinen on löy­tä­nyt oman si­säi­sen lei­po­jan­sa, mutta välillä olisi syytä ke­ven­tää – Näillä oh­jeil­la on­nis­tut

07:00
Tilaajille
Eliittiyksikkö jahtaa vankilakarkureita suomalaisessa rikossarjauutuudessa

Eliit­ti­yk­sik­kö jahtaa van­ki­la­kar­ku­rei­ta suo­ma­lai­ses­sa ri­kos­sar­ja­uu­tuu­des­sa

07:00
Witold Pilecki soluttautui Auschwitziin ja pyysi liittoutuneita pommittamaan keskitysleiriä – luuli kuolemaansa asti, että salainen tehtävä epäonnistui

Witold Pilecki so­lut­tau­tui Ausch­wit­ziin ja pyysi liit­tou­tu­nei­ta pom­mit­ta­maan kes­ki­tys­lei­riä – luuli kuo­le­maan­sa asti, että sa­lai­nen tehtävä epä­on­nis­tui

07:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Surmatyö sysää nuoret naiset kaltevalle pinnalle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sur­ma­työ sysää nuoret naiset kal­te­val­le pin­nal­le

07:00
Tyrnäväläinen pelto oli taipua jäätiköksi, ihmisten välistä etäisyyttä kuvastaa suo – Tapani Launosella on jatkuvasti haku päällä Pohjois-Suomen elokuva- ja tv-tuotantopaikoista

Tyr­nä­vä­läi­nen pelto oli taipua jää­ti­kök­si, ih­mis­ten välistä etäi­syyt­tä ku­vas­taa suo – Tapani Lau­no­sel­la on jat­ku­vas­ti haku päällä Poh­jois-Suo­men elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­to­pai­kois­ta

06:00
Tilaajille
Vihreästä sähköstä ei enää vain puhuta, sitä myös kulutetaan – ”Uusiutuvan energian hinta ei näyttäydy enää kynnyskysymyksenä ympäristöystävällistä sähköä valittaessa”
Mainos Summarum Oy

Vih­reäs­tä säh­kös­tä ei enää vain puhuta, sitä myös ku­lu­te­taan – ”Uu­siu­tu­van ener­gian hinta ei näyt­täy­dy enää kyn­nys­ky­sy­myk­se­nä ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­lis­tä sähköä va­lit­taes­sa”

20.01.2021 10:00
Oulun keskustan uudelle poliisiasemalle mennään turvatarkastuksen kautta – Lupasektorin johtaja: Asema on tullut nykyiseen paikkaansa jäädäkseen
Tilaajille

Oulun kes­kus­tan uudelle po­lii­si­ase­mal­le mennään tur­va­tar­kas­tuk­sen kautta – Lu­pa­sek­to­rin joh­ta­ja: Asema on tullut ny­kyi­seen paik­kaan­sa jää­däk­seen

20.01.2021 18:01 4
Muovin yletön vyöry näkyy rannoillamme, korvaavien puupohjaisten materiaalien tuottajana Suomesta toivottavasti tulee iso tekijä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Muovin yletön vyöry näkyy rannoillamme, korvaavien puupohjaisten materiaalien tuottajana Suomesta toivottavasti tulee iso tekijä

20.01.2021 20:00
Edelleen ilman sopimusta olevan F1-mestari Lewis Hamiltonin pitäisi perustaa oma talli
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

Edelleen ilman sopimusta olevan F1-mestari Lewis Hamiltonin pitäisi perustaa oma talli

20.01.2021 20:53
Kysyimme: Miltä näyttää kesätyötilanne Oulussa? "On sellainen tuntuma, että kesätyöntekijöitä palkataan tosi paljon tänä vuonna"
Tilaajille

Ky­syim­me: Miltä näyttää ke­sä­työ­ti­lan­ne Ou­lus­sa? "On sel­lai­nen tun­tu­ma, että ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan tosi paljon tänä vuonna"

20.01.2021 16:00
Eliittiyksikkö jahtaa vankilakarkureita suomalaisessa rikossarjauutuudessa

Eliittiyksikkö jahtaa vankilakarkureita suomalaisessa rikossarjauutuudessa

07:00
Oulun kaupungin nuorisotyön uusi hanke sai rahoituksen: Työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleville nuorille apua muun muassa pelaamalla
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­työn uusi hanke sai ra­hoi­tuk­sen: Työ­mark­ki­noil­la hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le nuo­ril­le apua muun muassa pe­laa­mal­la

20.01.2021 22:27
Vuotava rikkihapon varastosäiliö aiheutti hälytyksen Nuottasaaren tehdasalueelle – vuodosta ei vaaraa ympäristölle

Vuotava rik­ki­ha­pon va­ras­to­säi­liö ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­le – vuo­dos­ta ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

20.01.2021 21:09
Joe Biden vannoi virkavalansa Yhdysvalloissa – tuore presidentti vetosi kansan yhdistämiseksi ja tuomitsi valkoisen ylivallan

Joe Biden vannoi vir­ka­va­lan­sa Yh­dys­val­lois­sa – tuore pre­si­dent­ti vetosi kansan yh­dis­tä­mi­sek­si ja tuo­mit­si val­koi­sen yli­val­lan

20.01.2021 19:07 15
Toimitus suosittelee
Kaleva testasi oululaisen Janne Rajalan sähköauton talven kylmimpänä pakkaspäivänä, eikä akkukaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jännempää nähdä, päästäänkö perille vai ei"

Kaleva testasi ou­lu­lai­sen Janne Rajalan säh­kö­au­ton talven kyl­mim­pä­nä pak­kas­päi­vä­nä, eikä ak­ku­kaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jän­nem­pää nähdä, pääs­tään­kö perille vai ei"

16.01.2021 07:00 103
Tilaajille
Jo sadat oululaislapset ovat lopettaneet liikuntaharrastuksen koronarajoitusten aiheuttaman tauon aikana – "Laitetaan kaikki harrastustoiminta kiinni tutkimatta sitä, onko mahdollista harrastaa turvallisesti"

Jo sadat ou­lu­lais­lap­set ovat lo­pet­ta­neet lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­man tauon aikana – "Lai­te­taan kaikki har­ras­tus­toi­min­ta kiinni tut­ki­mat­ta sitä, onko mah­dol­lis­ta har­ras­taa tur­val­li­ses­ti"

15.01.2021 18:00 45
Tilaajille
Oulunsalolainen Kerttu Laukka rakensi majan maitopurkeista lapsenlapselleen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kerttu Laukka rakensi majan mai­to­pur­keis­ta lap­sen­lap­sel­leen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

14.01.2021 14:13 1
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

10.01.2021 06:00 189
Tilaajille
Tekojäärataa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luistelukenttä voisi olla käytössä lähes puolet vuodesta, kertoo Oulun Liikekeskus

Te­ko­jää­ra­taa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luis­te­lu­kent­tä voisi olla käy­tös­sä lähes puolet vuo­des­ta, kertoo Oulun Lii­ke­kes­kus

08.01.2021 18:00 18
Tilaajille
Nuorten Leijonien sankarin Topi Niemelän suunnitelmat olivat selvät, kun puolustaja pääsi pitkältä reissulta koti-Ouluun: "Syödään, levätään ja mennään mummoa ja tyttöystävää tapaamaan"

Nuorten Lei­jo­nien san­ka­rin Topi Nie­me­län suun­ni­tel­mat olivat selvät, kun puo­lus­ta­ja pääsi pit­käl­tä reis­sul­ta ko­ti-Ou­luun: "Syö­dään, le­vä­tään ja mennään mummoa ja tyt­tö­ys­tä­vää ta­paa­maan"

07.01.2021 21:25 6
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Auli Siekkinen

Lasta voitava auttaa ilman rajoittamispäätöksiäkin, mutta enää ei saa ennaltaehkäistä tai suojella

06:00 1
THL pidensi turvavälisuositusta yli kahteen metriin – julkisissa sisätiloissa tulisi käyttää maskia, vaikka turvavälin pito onnistuisikin

THL pidensi tur­va­vä­li­suo­si­tus­ta yli kahteen metriin – jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa tulisi käyttää maskia, vaikka tur­va­vä­lin pito on­nis­tui­si­kin

20.01.2021 19:52 6
Kierikki ry ihmettelee Oulun ratkaisua Erä- ja luontokulttuurimuseon sijainnista – yhdistyksen mielestä Kierikki täyttää kriteerit kirkkaasti
Tilaajille

Kie­rik­ki ry ih­met­te­lee Oulun rat­kai­sua Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon si­jain­nis­ta – yh­dis­tyk­sen mie­les­tä Kie­rik­ki täyttää kri­tee­rit kirk­kaas­ti

20.01.2021 19:00 10
Paljetien ja Joutsentien liittymä saa liikennevalot – risteys on yksi Oulun vaarallisimmista
Tilaajille

Pal­je­tien ja Jout­sen­tien liit­ty­mä saa lii­ken­ne­va­lot – risteys on yksi Oulun vaa­ral­li­sim­mis­ta

19.01.2021 19:08 38
80 vuotta täyttävä oululainen psykiatri Erkki Kilponen on toiminut lääkärinä seitsemällä vuosikymmenellä
Tilaajille

80 vuotta täyttävä oululainen psykiatri Erkki Kilponen on toiminut lääkärinä seitsemällä vuosikymmenellä

07:00
Näkökulma: Yllättikö Sanna Marin Navalnyi-twiitillään ikävästi Sauli Niinistön?
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Yl­lät­ti­kö Sanna Marin Na­val­nyi-twii­til­lään ikä­väs­ti Sauli Nii­nis­tön?

20.01.2021 18:00 11
Witold Pilecki soluttautui Auschwitziin ja pyysi liittoutuneita pommittamaan keskitysleiriä – luuli kuolemaansa asti, että salainen tehtävä epäonnistui
Historia
Tilaajille

Witold Pilecki so­lut­tau­tui Ausch­wit­ziin ja pyysi liit­tou­tu­nei­ta pom­mit­ta­maan kes­ki­tys­lei­riä – luuli kuo­le­maan­sa asti, että sa­lai­nen tehtävä epä­on­nis­tui

07:00
Vanha Kaleva: Insinööri B. Gagneur tutkii, saadaanko Oulussa vesijohtovettä pian maan sisästä?

Vanha Kaleva: In­si­nöö­ri B. Gagneur tutkii, saa­daan­ko Oulussa ve­si­joh­to­vet­tä pian maan si­säs­tä?

19.01.2021 10:00
Tilaajille
Hiihtäjää vetävä "ummenajokas" antoi mallin moottorikelkkaan – "Touhu on ollut tämmöiselle tekniikan kärpäsen puremalle miehelle pelkkää mielenterveyttä"

Hiih­tä­jää vetävä "um­me­na­jo­kas" antoi mallin moot­to­ri­kelk­kaan – "Touhu on ollut täm­möi­sel­le tek­nii­kan kär­pä­sen pu­re­mal­le mie­hel­le pelkkää mie­len­ter­veyt­tä"

16.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Taas uhkasakko Oulun torihotellille – uusi määräaika valmistumiselle on kesäkuun lopussa vuonna 2022
Tilaajille

Taas uh­ka­sak­ko Oulun to­ri­ho­tel­lil­le – uusi mää­rä­ai­ka val­mis­tu­mi­sel­le on ke­sä­kuun lopussa vuonna 2022

19.01.2021 21:14 50
Washingtonissa turvallisuudesta huolehtii viisinkertainen määrä sotilaita kuin Yhdysvalloilla on Irakissa ja Afganistanissa

Wa­shing­to­nis­sa tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­tii vii­sin­ker­tai­nen määrä so­ti­lai­ta kuin Yh­dys­val­loil­la on Ira­kis­sa ja Af­ga­nis­ta­nis­sa

20.01.2021 15:38 3
Koronavuonna yksi jos toinen on löytänyt oman sisäisen leipojansa, mutta välillä olisi syytä keventää – Näillä ohjeilla onnistut
Tilaajille

Koronavuonna yksi jos toinen on löytänyt oman sisäisen leipojansa, mutta välillä olisi syytä keventää – Näillä ohjeilla onnistut

07:00
Peräänajokolari ruuhkautti liikennettä pahasti Lentokentäntiellä, henkilövahingoilta vältyttiin

Pe­rään­ajo­ko­la­ri ruuh­kaut­ti lii­ken­net­tä pahasti Len­to­ken­tän­tiel­lä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

20.01.2021 16:36 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.