Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät-Äs­sät ottelua

Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Suomalaissatelliitti paljasti kymmeniä venäläisten asemia heti tultuaan käyttöön Ukrainan sodassa – käänteentekevä tutka oli kehitetty jäiden tarkkailuun
Tilaajille

Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia heti tul­tuaan käyt­töön Uk­rai­nan sodassa – kään­teen­te­ke­vä tutka oli ke­hi­tet­ty jäiden tark­kai­luun

19:03 2
Oulun kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 13 henkilöä, Päivi Laajala ei ole hakijoiden joukossa – katso lista hakijoista
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaa ta­voit­te­lee 13 hen­ki­löä, Päivi Laajala ei ole ha­ki­joi­den jou­kos­sa – katso lista ha­ki­jois­ta

17:14 75
Öljyntuottajamaat vähentävät öljyntuotantoa, taustalla Venäjän ja Saudi-Arabian toive – tavoitteena kääntää öljyn hinta nousuun

Öl­jyn­tuot­ta­ja­maat vä­hen­tä­vät öl­jyn­tuo­tan­toa, taus­tal­la Venäjän ja Sau­di-Ara­bian toive – ta­voit­tee­na kääntää öljyn hinta nousuun

18:43 3
Pohjolakotiin liittyvä syyteharkinta päättyi syyttämättäjättämispäätöksiin – Koulukoti: Tämä on ollut todella raskas ja pitkä prosessi
Tilaajille

Poh­jo­la­ko­tiin liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta päättyi syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tök­siin – Kou­lu­ko­ti: Tämä on ollut todella raskas ja pitkä pro­ses­si

18:29 3
Ryskäryhmä kaataa puut ja raivaa risut
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Rys­kä­ryh­mä kaataa puut ja raivaa risut

04.10.2022 06:00
Zelenskyi: Ukraina vapauttanut kymmeniä asutuskeskuksia alkuviikon aikana
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Ze­lens­kyi: Ukraina va­paut­ta­nut kym­me­niä asu­tus­kes­kuk­sia al­ku­vii­kon aikana

06:49 9
Korkea-arvoinen duuman jäsen kehotti armeijaa lopettamaan valehtelemisen Ukrainan sodasta

Kor­kea-ar­voi­nen duuman jäsen kehotti ar­mei­jaa lo­pet­ta­maan va­leh­te­le­mi­sen Uk­rai­nan sodasta

18:47 5
Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Moskovaan keskustelemaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvavyöhykkeestä

Kan­sain­vä­li­sen ato­mi­ener­gia­jär­jes­tön IAEA:n johtaja Kiovaan ja Mos­ko­vaan kes­kus­te­le­maan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan tur­va­vyö­hyk­kees­tä

04.10.2022 23:02 2
AC Oulun luottopelaaja Riku Selander jatkaa seurassa myös ensi kaudella – "Jään tänne, koska uskon projektiin"
Tilaajille

AC Oulun luot­to­pe­laa­ja Riku Se­lan­der jatkaa seu­ras­sa myös ensi kau­del­la – "Jään tänne, koska uskon pro­jek­tiin"

17:23
Oikeuskanslerilta moitteet: Oulun yliopiston hallitus toimi työjärjestyksensä vastaisesti – Rehtori Niinimäki: Toimintaa korjataan
Tilaajille

Oi­keus­kans­le­ril­ta moit­teet: Oulun yli­opis­ton hal­li­tus toimi työ­jär­jes­tyk­sen­sä vas­tai­ses­ti – Rehtori Nii­ni­mä­ki: Toi­min­taa kor­ja­taan

16:00 7
Oulu Basketballin hyökkäyksen avaimet annetaan alkavalla kaudella 18-vuotiaan Viljami Valkaman käsiin – "Johtajuuden pitää nousta seuraavalle tasolle"
Tilaajille

Oulu Bas­ket­bal­lin hyök­käyk­sen avaimet an­ne­taan al­ka­val­la kau­del­la 18-vuo­tiaan Viljami Val­ka­man käsiin – "Joh­ta­juu­den pitää nousta seu­raa­val­le ta­sol­le"

18:01
TE-live luo edellytykset onnistuneelle rekrytoinnille – vuorovaikutteinen lähetys lisää näkyvyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-live luo edel­ly­tyk­set on­nis­tu­neel­le rek­ry­toin­nil­le – vuo­ro­vai­kut­tei­nen lähetys lisää nä­ky­vyyt­tä

04.10.2022 14:17
Jalkapallostadion kaavoitetaan nimenomaan Heinäpäähän, linjasi lautakunta – stadionin sijaintia ei ole selvitetty perusteellisesti, sanovat kriitikot
Tilaajille

Jal­ka­pal­lo­sta­dion kaa­voi­te­taan ni­men­omaan Hei­nä­pää­hän, linjasi lau­ta­kun­ta – sta­dio­nin si­jain­tia ei ole sel­vi­tet­ty pe­rus­teel­li­ses­ti, sanovat krii­ti­kot

15:11 27
Kaupunginjohtaja Laajalan kannanotosta Stora Enson Oulun miljardi-investointiin syntyi erikoinen soppa – Kauppalehden uutinen sai yhtiössä "kahvit vähän väärään kurkkuun"
Tilaajille

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­na­no­tos­ta Stora Enson Oulun mil­jar­di-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa – Kaup­pa­leh­den uutinen sai yh­tiös­sä "kahvit vähän väärään kurk­kuun"

13:50 10
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet
Tilaajille

Oulu in­ves­toi 600 mil­joo­naa lä­hi­vuo­si­na –  katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut in­ves­toin­ti­koh­teet

04.10.2022 17:18 55
Varkauksien selvittämistä kansalaisvoimin - oululainen Ilkka Pulkkinen päätti ottaa pyörävarkauksien ratkomisen omiin käsiin

Var­kauk­sien sel­vit­tä­mis­tä kan­sa­lais­voi­min - ou­lu­lai­nen Ilkka Pulk­ki­nen päätti ottaa pyö­rä­var­kauk­sien rat­ko­mi­sen omiin käsiin

09:59 2
Haukipadas - kun Radio Kaleva läksi etsimään vettemme petoa

Hau­ki­pa­das - kun Radio Kaleva läksi et­si­mään vet­tem­me petoa

03.10.2022 07:00 1
Ilmaperunoita, pohjoismaiden perunapankki ja paljon muuta - lakeuden perunaosaaminen on maailmanluokkaa

Ilmaperunoita, pohjoismaiden perunapankki ja paljon muuta - lakeuden perunaosaaminen on maailmanluokkaa

30.09.2022 09:30
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

02.10.2022 06:00
Iihin rakennetaan kaksi uutta tuulipuistoa – puistoihin tulee 5 ja 12 tuulivoimalaa
Tilaajille

Iihin ra­ken­ne­taan kaksi uutta tuu­li­puis­toa – puis­toi­hin tulee 5 ja 12 tuu­li­voi­ma­laa

11:41 22
Valtion energiaremonttitakausten ulotuttava myös syrjäseuduille
Tilaajille
Pääkirjoitus

Valtion energiaremonttitakausten ulotuttava myös syrjäseuduille

20:00
Vanhempi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tarkista siis nämä tärkeät asiat
Tilaajille
Kolumni
Heikki Uusitalo

Vanhempi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tarkista siis nämä tärkeät asiat

06:00 8
Kustannusten nousu ei ole vielä hidastanut rakentamista Oulussa – "Köyhällä ei ole varaa rakentaa huonosti"
Forum24

Kus­tan­nus­ten nousu ei ole vielä hi­das­ta­nut ra­ken­ta­mis­ta Oulussa – "Köy­häl­lä ei ole varaa ra­ken­taa huo­nos­ti"

06:00 7
Norssin lukion rauhanpaneeli oli tänä vuonna kipeän ajankohtainen – "On murskaavan surullinen asia, että joudutte kasvamaan vuonna 2022 nuoreksi tilanteessa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan"

Norssin lukion rau­han­pa­nee­li oli tänä vuonna kipeän ajan­koh­tai­nen – "On murs­kaa­van su­rul­li­nen asia, että jou­dut­te kas­va­maan vuonna 2022 nuo­rek­si ti­lan­tees­sa, jossa Venäjä on hyö­kän­nyt Uk­rai­naan"

04.10.2022 15:34 3
Pohjoisten korujen tarina jatkuu Oulun Pikisaaressa – "Hyppäsimme suuriin saappaisiin"

Poh­jois­ten korujen tarina jatkuu Oulun Pi­ki­saa­res­sa – "Hyp­pä­sim­me suuriin saap­pai­siin"

01.10.2022 06:00 3
Kellon Kiviniemestä koko kansan reggaetähdeksi – uutta musiikkia julkaissut Jukka Poika on sinut pohjoisten juuriensa kanssa

Kellon Ki­vi­nie­mes­tä koko kansan reg­gae­täh­dek­si – uutta mu­siik­kia jul­kais­sut Jukka Poika on sinut poh­jois­ten juu­rien­sa kanssa

30.09.2022 06:07
Ikänäköleikkaus parantaa elämänlaatua – “Moni ei tiedä, että silmälaseista voi päästä kokonaan eroon”
Mainos Silmien Klinikka

Ikä­nä­kö­leik­kaus pa­ran­taa elä­män­laa­tua – “Moni ei tiedä, että sil­mä­la­seis­ta voi päästä ko­ko­naan eroon”

03.10.2022 06:00
"Lopettaminen käy joka päivä mielessä", sanoo 39-vuotias karjatilallinen Marko Pankinaho Pudasjärveltä – Tulevatko vasta nyt maksuun tulevat kriisituet liian myöhään?
Tilaajille

"Lo­pet­ta­mi­nen käy joka päivä mie­les­sä", sanoo 39-vuo­tias kar­ja­ti­lal­li­nen Marko Pan­ki­na­ho Pu­das­jär­vel­tä – Tu­le­vat­ko vasta nyt maksuun tulevat krii­si­tuet liian myö­hään?

04.10.2022 06:00 21
Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua
Tilaajille

Käyt­tö­kiel­los­sa ole­val­la autolla saa sit­ten­kin ajaa lii­ken­tees­sä – näissä poik­keus­ti­lan­teis­sa se on sal­lit­tua

09:45 6
Hirvijahti alkoi Pohjois-Pohjanmaalla rytinällä – Katso Kalevan hirvilaskurista ajantasaiset kaatomäärät
Tilaajille

Hir­vi­jah­ti alkoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la ry­ti­näl­lä – Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta ajan­ta­sai­set kaa­to­mää­rät

13:12 2
Korkea-arvoinen duuman jäsen kehotti armeijaa lopettamaan valehtelemisen Ukrainan sodasta

Korkea-arvoinen duuman jäsen kehotti armeijaa lopettamaan valehtelemisen Ukrainan sodasta

18:47 5
Saamelaiskäräjät kanteli maa- ja metsätalousministeriön menettelystä Tenon lohenkalastuskiellon valmistelussa – käräjien mukaan neuvotteluvelvoitetta on laiminlyöty
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät kanteli maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön me­net­te­lys­tä Tenon lo­hen­ka­las­tus­kiel­lon val­mis­te­lus­sa – kä­rä­jien mukaan neu­vot­te­lu­vel­voi­tet­ta on lai­min­lyö­ty

13:23 1
Luetuimmat
Oulun kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 13 henkilöä, Päivi Laajala ei ole hakijoiden joukossa – katso lista hakijoista

Oulun kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee 13 henkilöä, Päivi Laajala ei ole hakijoiden joukossa – katso lista hakijoista

17:14 75
Tilaajille
Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

09:45 6
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajalan kannanotosta Stora Enson Oulun miljardi-investointiin syntyi erikoinen soppa – Kauppalehden uutinen sai yhtiössä "kahvit vähän väärään kurkkuun"

Kaupunginjohtaja Laajalan kannanotosta Stora Enson Oulun miljardi-investointiin syntyi erikoinen soppa – Kauppalehden uutinen sai yhtiössä "kahvit vähän väärään kurkkuun"

13:50 10
Tilaajille
Ohikulkija huomasi velton pikkuoravan Kaijonharjun kirjaston seinustalla, palokunnan pelastustehtävä päättyi murheellisesti

Ohikulkija huomasi velton pikkuoravan Kaijonharjun kirjaston seinustalla, palokunnan pelastustehtävä päättyi murheellisesti

15:23
Hirvijahti alkoi Pohjois-Pohjanmaalla rytinällä – Katso Kalevan hirvilaskurista ajantasaiset kaatomäärät

Hirvijahti alkoi Pohjois-Pohjanmaalla rytinällä – Katso Kalevan hirvilaskurista ajantasaiset kaatomäärät

13:12 2
Tilaajille
Henkilöauton kuljettaja väisti valtatielle tullutta hirveä Pudasjärvellä, takana tuleva ajoi perään – kolmelle vammoja

Henkilöauton kuljettaja väisti valtatielle tullutta hirveä Pudasjärvellä, takana tuleva ajoi perään – kolmelle vammoja

09:21
Vesikaivon kunnosta kannattaa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puolelle kaivoista ei ole tehty ikinä mitään"
Tilaajille

Ve­si­kai­von kun­nos­ta kan­nat­taa pitää huolta – "Oma arvioni on, että puo­lel­le kai­vois­ta ei ole tehty ikinä mitään"

06:00
Ohikulkija huomasi velton pikkuoravan Kaijonharjun kirjaston seinustalla, palokunnan pelastustehtävä päättyi murheellisesti

Ohi­kul­ki­ja huomasi velton pik­ku­ora­van Kai­jon­har­jun kir­jas­ton sei­nus­tal­la, pa­lo­kun­nan pe­las­tus­teh­tä­vä päättyi mur­heel­li­ses­ti

15:23
EU painii metsän käytön kanssa – Metsäteollisuus kehottaa pitämään kansallisista eduista rohkeasti kiinni
Tilaajille

EU painii metsän käytön kanssa – Met­sä­teol­li­suus ke­hot­taa pi­tä­mään kan­sal­li­sis­ta eduista roh­keas­ti kiinni

06:00 7
"Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja" – syytetyt toimittajat ovat syyttäjän mukaan vastuussa Viestikoekeskus-jutusta, vaikka julkaisupäätöksen olisi Helsingin Sanomien toimituksessa tehnyt joku muu

"Kaikki me olemme tämän ri­kok­sen uhreja" – syy­te­tyt toi­mit­ta­jat ovat syyt­tä­jän mukaan vas­tuus­sa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta, vaikka jul­kai­su­pää­tök­sen olisi Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tuk­ses­sa tehnyt joku muu

18:29
Kaleva Live: Syksyn ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Kaleva Live: Kärppien nuori joukkue haastaa vahvasti kautensa aloittaneen HIFK:n Naisten Liigassa – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kärp­pien nuori joukkue haastaa vah­vas­ti kau­ten­sa aloit­ta­neen HIFK:n Naisten Lii­gas­sa – katso ottelu tal­len­tee­na

01.10.2022 18:10 3
Tilaajille
Kaleva Live: Kärpät pyrkii avaamaan Lukon puolustuksen U20 SM-sarjassa – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kärpät pyrkii avaa­maan Lukon puo­lus­tuk­sen U20 SM-sar­jas­sa – katso ottelu tal­len­tee­na

30.09.2022 19:14 2
Tilaajille
Kärppien U20 kohtaa hallitsevan mestarin Rauman Lukon, naisia vastaan luistelee viime kauden hopeamitalistijoukkue HIFK – Kaleva näyttää Raksilan ottelut suorana

Kärp­pien U20 kohtaa hal­lit­se­van mes­ta­rin Rauman Lukon, naisia vastaan luis­te­lee viime kauden ho­pea­mi­ta­lis­ti­jouk­kue HIFK – Kaleva näyttää Rak­si­lan ottelut suorana

28.09.2022 12:00

Kaleva Live: Pa­del­kes­kuk­ses­sa rat­kot­tiin eri sar­jo­jen voit­ta­ja­pa­rit his­to­rian en­sim­mäi­ses­sä Padel Oulun mes­ta­ruus­tur­nauk­ses­sa– katso tal­len­ne fi­naa­leis­ta täältä

24.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Tyrnävän Tempaus ja Oulunsalon Vasama kyllästyivät alakuloon ja aloittivat pesäpallossa laajamittaisen yhteistyön: "Yritämme vielä kerran"
Tilaajille

Tyr­nä­vän Tempaus ja Ou­lun­sa­lon Vasama kyl­läs­tyi­vät ala­ku­loon ja aloit­ti­vat pe­sä­pal­los­sa laa­ja­mit­tai­sen yh­teis­työn: "Y­ri­täm­me vielä kerran"

06:30 6
Leffavieras: Mielensäpahoittaja löytää toiveet täyttävän auton Saksasta, ja muutkin ovat haaveilleet punaisesta Ford Escortista
Tilaajille

Leffavieras: Mielensäpahoittaja löytää toiveet täyttävän auton Saksasta, ja muutkin ovat haaveilleet punaisesta Ford Escortista

15:10 3
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet
Tilaajille

Oulu in­ves­toi 600 mil­joo­naa lä­hi­vuo­si­na –  katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut in­ves­toin­ti­koh­teet

04.10.2022 17:18 55
17-vuotiaat kaahasivat kilpaa Pohjantiellä – molemmille sakot käräjäoikeudessa
Tilaajille

17-vuotiaat kaahasivat kilpaa Pohjantiellä – molemmille sakot käräjäoikeudessa

04.10.2022 10:27 10
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Minnamaria Salminen

Omais­hoi­ta­jat ovat so­te-am­mat­ti­lais­ten kump­pa­nei­ta, silti he usein unoh­tu­vat hoi­va­kes­kus­te­lus­sa

06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jussi Arponen

Jän­nit­ty­nyt Eu­roop­pa – suh­tei­den Ve­nä­jään on oltava kun­nos­sa, kunhan valta vaihtuu

05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Telenius

Toisen ihmisen huo­mioi­mi­nen on kan­sa­lais­tai­to

05:30
Tilaajille
Leipomo Savilaakson toimintaan Limingassa voi tulla pitkä katkos tulipalon takia – "Seinät ovat kyllä pystyssä, mutta sisällä on tosi huono tilanne"
Tilaajille

Leipomo Sa­vi­laak­son toi­min­taan Li­min­gas­sa voi tulla pitkä katkos tu­li­pa­lon takia – "Seinät ovat kyllä pys­tys­sä, mutta sisällä on tosi huono ti­lan­ne"

04.10.2022 17:00 10
Sammuttaako Kremlin pimeyden ruhtinas valot kohta koko ihmiskunnalta?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Sammuttaako Kremlin pimeyden ruhtinas valot kohta koko ihmiskunnalta?

02.10.2022 09:00 15
Ilves vaihtaa päävalmentajaansa, vaikka joukkue johtaa sarjaa – Antti Pennanen korvaa Jouko Myrrän

Ilves vaihtaa päävalmentajaansa, vaikka joukkue johtaa sarjaa – Antti Pennanen korvaa Jouko Myrrän

11:09 7
Henkilöauton kuljettaja väisti valtatielle tullutta hirveä Pudasjärvellä, takana tuleva ajoi perään – kolmelle vammoja

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja väisti val­ta­tiel­le tul­lut­ta hirveä Pu­das­jär­vel­lä, takana tuleva ajoi perään – kol­mel­le vammoja

09:21