Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Amfiteatteri ja sauna, näköalakahvila ja kulttuuritilaa – Tätä kaikkea rakentuu Toppilan siiloon ja sen ympärille nousevaan tutkimuskeskukseen
Tilaajille

Am­fi­teat­te­ri ja sauna, nä­kö­ala­kah­vi­la ja kult­tuu­ri­ti­laa – Tätä kaikkea ra­ken­tuu Top­pi­lan siiloon ja sen ym­pä­ril­le nou­se­vaan tut­ki­mus­kes­kuk­seen

16:30
Katsomoon heitettiin räjähde ja palavia soihtuja AC Oulun ja VPS:n pelissä – poliisi ottanut kolme henkilöä kiinni
Tilaajille

Kat­so­moon hei­tet­tiin räjähde ja palavia soih­tu­ja AC Oulun ja VPS:n pelissä – poliisi ottanut kolme hen­ki­löä kiinni

14:58
Nallikarin uimarannan enterokokkibakteerien määrät laskeneet murto-osaan aiemmasta – uimakielto voimassa vielä

Nal­li­ka­rin ui­ma­ran­nan en­te­ro­kok­ki­bak­tee­rien määrät las­ke­neet mur­to-osaan aiem­mas­ta – ui­ma­kiel­to voi­mas­sa vielä

11:50 15
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä
Tilaajille

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

15:00
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

29.06.2022 06:00
Tältä näyttää suljetulla alueella oleva monttu, josta louhitaan vuosittain miljoonan sähköauton vaatima nikkeli – pahamaineinen Talvivaaran kaivos muuttui kemiantehtaaksi, joka pyörii senkin jälkeen, kun malmi loppuu
Tilaajille

Tältä näyttää sul­je­tul­la alueel­la oleva monttu, josta lou­hi­taan vuo­sit­tain mil­joo­nan säh­kö­au­ton vaatima nikkeli – pa­ha­mai­nei­nen Tal­vi­vaa­ran kaivos muuttui ke­mian­teh­taak­si, joka pyörii senkin jäl­keen, kun malmi loppuu

06:00 11
Oulun seudun rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun
Tilaajille

Oulun seudun rip­pi­kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa näkyy lain ja kirkon ris­ti­rii­ta – Li­min­gan kirk­ko­her­ra vetoaa Raa­mat­tuun

06:00 15
Venäjä vallannut Lysytshanskin ja koko Luhanskin alueen, sanoo Venäjän puolustusministeri – Ukraina kiistää
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjä val­lan­nut Ly­sy­tshans­kin ja koko Lu­hans­kin alueen, sanoo Venäjän puo­lus­tus­mi­nis­te­ri – Ukraina kiistää

16:13
Analyysi: Sergei Lavrovilla on vastaus valmiina, kun Venäjä tuhoaa ohjusiskulla ostoskeskuksen – Kuulumiset Venäjältä voisi nykyään kiteyttää: "Valehdellaan"

Ana­lyy­si: Sergei Lav­ro­vil­la on vastaus val­mii­na, kun Venäjä tuhoaa oh­jus­is­kul­la os­tos­kes­kuk­sen – Kuu­lu­mi­set Ve­nä­jäl­tä voisi nykyään ki­teyt­tää: "Va­leh­del­laan"

02.07.2022 10:30 11
Tilaajille
Tavataan Langilla! Kesän uniikki käyntikohde Raahen vanhassa kaupungissa
Mainos Langin Kauppahuone

Ta­va­taan Lan­gil­la! Kesän uniikki käyn­ti­koh­de Raahen van­has­sa kau­pun­gis­sa

30.06.2022 06:00
Puheenaihe: Onko helteeseen varauduttu Suomessa riittävästi? Sunnuntaikäräjät pohtii
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko hel­tee­seen va­rau­dut­tu Suo­mes­sa riit­tä­väs­ti? Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

08:00
Kysyimme, mitä ovat typerimmät ennakkoluulot lestadiolaisista – ikivanha pyykkikonetarina muistetaan yli sukupolvien
Tilaajille

Ky­syim­me, mitä ovat ty­pe­rim­mät en­nak­ko­luu­lot les­ta­dio­lai­sis­ta – iki­van­ha pyyk­ki­ko­ne­ta­ri­na muis­te­taan yli su­ku­pol­vien

08:59 7
Pizzauunissa valmistuu aito italialainen pizza, mutta voi sillä valmistaa paljon muutakin kuten pata-ateriat, leivät ja leivonnaiset
Tilaajille

Piz­za­uu­nis­sa val­mis­tuu aito ita­lia­lai­nen pizza, mutta voi sillä val­mis­taa paljon muu­ta­kin kuten pa­ta-ate­riat, leivät ja lei­von­nai­set

13:15
Radio Kaleva: Nelli Salomäen toimittamassa Mielenmaisema-sarjassa sukelletaan keskelle nuorten urheilijoiden arkea – kuuntele sarjan jaksoja täältä

Radio Kaleva: Nelli Sa­lo­mäen toi­mit­ta­mas­sa Mie­len­mai­se­ma-sar­jas­sa su­kel­le­taan kes­kel­le nuorten ur­hei­li­joi­den arkea – kuun­te­le sarjan jaksoja täältä

20.06.2022 11:00 2
Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva puhuu Kalevan haastattelussa menneestä EM-turnauksesta ja alkavasta Kansojen liigasta – "Olemme päättäneet joukkueen kanssa, että rimaa nostetaan jatkossakin"

Huuh­ka­jien pää­val­men­ta­ja Markku Kanerva puhuu Kalevan haas­tat­te­lus­sa men­nees­tä EM-tur­nauk­ses­ta ja al­ka­vas­ta Kan­so­jen lii­gas­ta – "Olemme päät­tä­neet jouk­kueen kanssa, että rimaa nos­te­taan jat­kos­sa­kin"

01.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Kun tehtaalla tulee viikonlopun aikana odottamaton pulma, soitetaan Kailatecin asentajat paikalle – ”Meillä paikallisilla yrittäjillä olisi resurssit toimia laitetoimittajana isoillekin tehtaille”
Mainos Kailatec

Kun teh­taal­la tulee vii­kon­lo­pun aikana odot­ta­ma­ton pulma, soi­te­taan Kai­la­te­cin asen­ta­jat pai­kal­le – ”Meillä pai­kal­li­sil­la yrit­tä­jil­lä olisi re­surs­sit toimia lai­te­toi­mit­ta­ja­na isoil­le­kin teh­tail­le”

30.06.2022 06:00
Alkukesän näkymät Pohjois-Suomen marjasadolle ovat suotuisat – "Mustikan ja hillan raakileita löytyy jo hyvin, mutta kimalaisia näkynyt huolestuttavan vähän"
Tilaajille

Al­ku­ke­sän näkymät Poh­jois-Suo­men mar­ja­sa­dol­le ovat suo­tui­sat – "Mus­ti­kan ja hillan raa­ki­lei­ta löytyy jo hyvin, mutta ki­ma­lai­sia näkynyt huo­les­tut­ta­van vähän"

06:00 1
Helteet vaativat uudenalaista varautumista
Tilaajille
Pääkirjoitus

Helteet vaativat uudenalaista varautumista

01.07.2022 20:00 3
Digitaalisen kuolinpesän selvittely vie hermoromahdukseen ja ympäristöongelmaan
Tilaajille
Kolumni
Jussi Karhunen

Digitaalisen kuolinpesän selvittely vie hermoromahdukseen ja ympäristöongelmaan

14:00 2
Nuoret ryhtyivät putsaamaan autoja ja ikkunoita: "Yrittäjyys on hyvää opettelua työelämään, pitää uskaltaa vain aloittaa"
Forum24

Nuoret ryh­tyi­vät put­saa­maan autoja ja ik­ku­noi­ta: "Y­rit­tä­jyys on hyvää opet­te­lua työe­lä­mään, pitää us­kal­taa vain aloit­taa"

02.07.2022 06:02
Kaijonharjun puistoja parannetaan pian - luvassa virkistysreittejä, ulkoliikunta-alue ja grillipaikka

Kai­jon­har­jun puis­to­ja pa­ran­ne­taan pian - luvassa vir­kis­tys­reit­te­jä, ul­ko­lii­kun­ta-alue ja gril­li­paik­ka

01.07.2022 08:35 19
Hupisaarten kesäteatterilla on tänä kesänä ennätysmäärä ohjelmaa – "Toistaiseksi on sovittu”

Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­ril­la on tänä kesänä en­nä­tys­mää­rä oh­jel­maa – "Tois­tai­sek­si on so­vit­tu”

30.06.2022 06:07 2
Kaikille avoin Villa Pukkilan puusauna tarjoilee lempeitä löylyjä kesäkeskiviikkoisin – "Isossa puusaunassa muistuu mieleen lapsuuden mummolan sauna"

Kai­kil­le avoin Villa Puk­ki­lan puu­sau­na tar­joi­lee lem­pei­tä löylyjä ke­sä­kes­ki­viik­koi­sin – "Isossa puu­sau­nas­sa muistuu mieleen lap­suu­den mum­mo­lan sauna"

29.06.2022 06:05 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pekka Siltanen

Oulu suunnittelee Raksilan uudesta vesiliikuntakeskuksesta alkuunsa vanhahtavaa uimahallia 30 vuodeksi

06:15 3
Seksuaalikulttuurimme tarvitsee radikaalia vallankumousta, Taina Kinnunen kirjoittaa – "Kun seksi tulee vastaan kaikkialla, on ihme, jos joku onnistuu aikuisikäänsä saakka säilyttämään terveen uteliaisuutensa sitä kohtaan"
Tilaajille
Essee
Taina Kinnunen

Sek­suaa­li­kult­tuu­rim­me tar­vit­see ra­di­kaa­lia val­lan­ku­mous­ta, Taina Kin­nu­nen kir­joit­taa – "Kun seksi tulee vastaan kaik­kial­la, on ihme, jos joku on­nis­tuu ai­kuis­ikään­sä saakka säi­lyt­tä­mään terveen ute­liai­suu­ten­sa sitä koh­taan"

09:00 3
Oulun Hässäkkä-päivät ovat pienen budjetin punk-festarit, joissa kiitosta saavat niin esiintyjät, järjestäjät kuin kävijät – "Kun eivät muut tee, niin pitää tehdäkin itse"
Tilaajille

Oulun Häs­säk­kä-päi­vät ovat pienen bud­je­tin punk-fes­ta­rit, joissa kii­tos­ta saavat niin esiin­ty­jät, jär­jes­tä­jät kuin kävijät – "Kun eivät muut tee, niin pitää teh­dä­kin itse"

02.07.2022 21:30 2
Huippuarkkitehti Charlotte Skene Catling fanittaa Alvar Aaltoa ja puhaltaa nyt elämän takaisin Toppilan Siiloon – "Voisiko rakennus olla kritiikki itsestään?"
Tilaajille

Huippuarkkitehti Charlotte Skene Catling fanittaa Alvar Aaltoa ja puhaltaa nyt elämän takaisin Toppilan Siiloon – "Voisiko rakennus olla kritiikki itsestään?"

16:30
Näin USA:n politiikka nyt muuttuu – Aborttipäätös pönkittää Trumpin republikaanien valtaa, mutta presidentinvaaleihin 2024 on nousussa yllätysnimi
Tilaajille

Näin USA:n po­li­tiik­ka nyt muuttuu – Abort­ti­pää­tös pön­kit­tää Trumpin re­pub­li­kaa­nien valtaa, mutta pre­si­den­tin­vaa­lei­hin 2024 on nou­sus­sa yl­lä­tys­ni­mi

06:30 1
Luetuimmat
Suviseurat eivät olekaan Räyskälän kyläkaupalle hillitön kultakaivos – kauppiaiden mukaan seuraväki ostaa lähes kaiken omista palveluistaan

Suviseurat eivät olekaan Räyskälän kyläkaupalle hillitön kultakaivos – kauppiaiden mukaan seuraväki ostaa lähes kaiken omista palveluistaan

02.07.2022 18:19 32
Tilaajille
Katsomoon heitettiin räjähde ja palavia soihtuja AC Oulun ja VPS:n pelissä – poliisi ottanut kolme henkilöä kiinni

Katsomoon heitettiin räjähde ja palavia soihtuja AC Oulun ja VPS:n pelissä – poliisi ottanut kolme henkilöä kiinni

14:58
Tilaajille
Oulun seudun rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun

Oulun seudun rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun

06:00 15
Tilaajille
Nallikarin uimarannan enterokokkibakteerien määrät laskeneet murto-osaan aiemmasta – uimakielto voimassa vielä

Nallikarin uimarannan enterokokkibakteerien määrät laskeneet murto-osaan aiemmasta – uimakielto voimassa vielä

11:50 15
Kysyimme, mitä ovat typerimmät ennakkoluulot lestadiolaisista – ikivanha pyykkikonetarina muistetaan yli sukupolvien

Kysyimme, mitä ovat typerimmät ennakkoluulot lestadiolaisista – ikivanha pyykkikonetarina muistetaan yli sukupolvien

08:59 7
Tilaajille
Tältä näyttää suljetulla alueella oleva monttu, josta louhitaan vuosittain miljoonan sähköauton vaatima nikkeli – pahamaineinen Talvivaaran kaivos muuttui kemiantehtaaksi, joka pyörii senkin jälkeen, kun malmi loppuu

Tältä näyttää suljetulla alueella oleva monttu, josta louhitaan vuosittain miljoonan sähköauton vaatima nikkeli – pahamaineinen Talvivaaran kaivos muuttui kemiantehtaaksi, joka pyörii senkin jälkeen, kun malmi loppuu

06:00 11
Tilaajille
Yhä useampi koiranomistaja vie koiraansa säännöllisesti täyden palvelun päivähoitoon – yrittäjä: "Koiran viemisestä päivähoitoon on tullut statussymboli"
Tilaajille

Yhä useampi koi­ran­omis­ta­ja vie koi­raan­sa sään­nöl­li­ses­ti täyden pal­ve­lun päi­vä­hoi­toon – yrit­tä­jä: "Koiran vie­mi­ses­tä päi­vä­hoi­toon on tullut sta­tus­sym­bo­li"

07:30 1
"Jos minun täytyy lopettaa, niin mielestäni muidenkin pitää" – Asuntojen lyhytaikainen vuokraus aiheuttaa kitkaa Oulussa
Tilaajille

"Jos minun täytyy lo­pet­taa, niin mie­les­tä­ni mui­den­kin pitää" – Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus ai­heut­taa kitkaa Oulussa

02.07.2022 06:00 76
Kotikonnuilleen palanneelle Rasmus Karjalaiselle Oulu on vain välietappi matkalla takaisin Eurooppaan – kuuntele AC Oulu -hyökkääjän haastattelu podcastina
Tilaajille

Ko­ti­kon­nuil­leen pa­lan­neel­le Rasmus Kar­ja­lai­sel­le Oulu on vain vä­li­etap­pi mat­kal­la ta­kai­sin Eu­roop­paan – kuun­te­le AC Oulu -hyök­kää­jän haas­tat­te­lu pod­cas­ti­na

02.07.2022 20:08 3
Pääministeri Marin: Nykyinen translaki on yksi Suomen keskeisimmistä ihmisoikeusongelmista

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Ny­kyi­nen trans­la­ki on yksi Suomen kes­kei­sim­mis­tä ih­mis­oi­keus­on­gel­mis­ta

02.07.2022 21:48 12
Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 17
Kakkosen kärkikamppailut jatkuivat, kun Hercules haastoi vieraskentällä JJK:n – katso maksuton ottelutallenne täältä

Kak­ko­sen kär­ki­kamp­pai­lut jat­kui­vat, kun Her­cu­les haastoi vie­ras­ken­täl­lä JJK:n – katso mak­su­ton ot­te­lu­tal­len­ne täältä

23.06.2022 17:45
Radio Kaleva: Nelli Salomäen toimittamassa Mielenmaisema-sarjassa sukelletaan keskelle nuorten urheilijoiden arkea – kuuntele sarjan jaksoja täältä

Radio Kaleva: Nelli Sa­lo­mäen toi­mit­ta­mas­sa Mie­len­mai­se­ma-sar­jas­sa su­kel­le­taan kes­kel­le nuorten ur­hei­li­joi­den arkea – kuun­te­le sarjan jaksoja täältä

20.06.2022 11:00 2
Kaleva Live: Kakkonen jatkui Castrenissa, OLS sai lohkon kärkikamppailussa vastaansa JJK:n Jyväskylästä – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kak­ko­nen jatkui Cast­re­nis­sa, OLS sai lohkon kär­ki­kamp­pai­lus­sa vas­taan­sa JJK:n Jy­väs­ky­läs­tä – katso ottelu tal­len­tee­na

19.06.2022 16:11
Tilaajille

Kak­ko­nen palaa Kaleva Liveen to­del­li­sel­la herk­ku­pa­lal­la – Pir­teäs­ti kau­ten­sa aloit­ta­nut OLS kohtaa lohkon kär­ki­kamp­pai­lus­sa nousua ha­vit­te­le­van JJK:n

16.06.2022 19:00
Hieman erilainen ja hyvä niin – Honda HR-V:n valtteja ovat väljät ja muunneltavat sisätilat sekä helppo hybriditeknologia
Tilaajille

Hieman erilainen ja hyvä niin – Honda HR-V:n valtteja ovat väljät ja muunneltavat sisätilat sekä helppo hybriditeknologia

02.07.2022 12:30 3
Arvio: Kuka lopultakin tulkitsee maailmaa väärin? Noora Mattilan teoksessa haetaan vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien kesken
Tilaajille

Arvio: Kuka lopultakin tulkitsee maailmaa väärin? Noora Mattilan teoksessa haetaan vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien kesken

16:10
Mitalit ovat löytäneet tiensä Oulun Uinnin nimiin Tampereen SM-kisoissa – "On mieltä lämmittävää, kun joku pystyy tekemään ennätyksen ja ylittämään itsensä"
Tilaajille

Mitalit ovat löy­tä­neet tiensä Oulun Uinnin nimiin Tam­pe­reen SM-ki­sois­sa – "On mieltä läm­mit­tä­vää, kun joku pystyy te­ke­mään en­nä­tyk­sen ja ylit­tä­mään it­sen­sä"

02.07.2022 22:03
Meri–Lapissa useita rattijuopumuksia viikonlopun aikana

Meri–Lapissa useita rattijuopumuksia viikonlopun aikana

16:14 1
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pekka Siltanen

Oulu suun­nit­te­lee Rak­si­lan uudesta ve­si­lii­kun­ta­kes­kuk­ses­ta al­kuun­sa van­hah­ta­vaa ui­ma­hal­lia 30 vuo­dek­si

06:15 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus Yrjö Myllylä, Jari Kaivo-oja

Kan­nat­ta­van kasvun por­ras­mal­lin so­vel­ta­mi­sel­la uusia työ­paik­ko­ja ja vau­raut­ta Suomeen

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Luojan luomat

05:00
Tilaajille
"Minulle lintu on kutsu tulla läsnäolevaksi aina ja kaikkialla", kirjoittaa linturetkillä valaistunut Pauli Tapio
Tilaajille
Essee
Pauli Tapio

"Minulle lintu on kutsu tulla läsnäolevaksi aina ja kaikkialla", kirjoittaa linturetkillä valaistunut Pauli Tapio

26.06.2022 09:00 2
Nallikarin uimakielto pysyy voimassa – torstain mittauksissa havaittiin hieman raja-arvoja enemmän enterokokkibakteereja

Nal­li­ka­rin ui­ma­kiel­to pysyy voi­mas­sa – tors­tain mit­tauk­sis­sa ha­vait­tiin hieman ra­ja-ar­vo­ja enemmän en­te­ro­kok­ki­bak­tee­re­ja

02.07.2022 14:12 32
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä
Tilaajille

So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – Mi­ni­ma­lis­mi on elä­män­ta­pa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 16:46 1