Lisää aloituspaikkoja Oulun lukioihin: Merikosken lukio aloittaa syksyllä väljemmissä tiloissa Raksilassa ja nostaa aloituspaikkojen määrää
Tilaajille

Lisää aloi­tus­paik­ko­ja Oulun lu­kioi­hin: Me­ri­kos­ken lukio aloit­taa syk­syl­lä väl­jem­mis­sä ti­lois­sa Rak­si­las­sa ja nostaa aloi­tus­paik­ko­jen määrää

20.01.2021 21:39 2
Oulun keskustan uudelle poliisiasemalle mennään turvatarkastuksen kautta – Lupasektorin johtaja: Asema on tullut nykyiseen paikkaansa jäädäkseen
Tilaajille

Oulun kes­kus­tan uudelle po­lii­si­ase­mal­le mennään tur­va­tar­kas­tuk­sen kautta – Lu­pa­sek­to­rin joh­ta­ja: Asema on tullut ny­kyi­seen paik­kaan­sa jää­däk­seen

20.01.2021 18:01 3
Oulun kaupungin nuorisotyön uusi hanke sai rahoituksen: Työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleville nuorille apua muun muassa pelaamalla
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­työn uusi hanke sai ra­hoi­tuk­sen: Työ­mark­ki­noil­la hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le nuo­ril­le apua muun muassa pe­laa­mal­la

20.01.2021 22:27
Oikein käytetty kuulokoje parantaa elämänlaatua ja ehkäisee muistisairauksia
Mainos Toivon Kuulo

Oikein käy­tet­ty kuu­lo­ko­je pa­ran­taa elä­män­laa­tua ja eh­käi­see muis­ti­sai­rauk­sia

20.01.2021 06:00
Jouko Kiistala rakensi RoPS:sta yhden valtakunnan vauraimmista jalkapalloseuroista – nyt jäljellä on muistot ja velkainen bingotalo: "On tämä suorastaan röyhkeää"
Tilaajille

Jouko Kiis­ta­la rakensi RoPS:s­ta yhden val­ta­kun­nan vau­raim­mis­ta jal­ka­pal­loseu­rois­ta – nyt jäl­jel­lä on muistot ja vel­kai­nen bin­go­ta­lo: "On tämä suo­ras­taan röyh­keää"

20.01.2021 19:30 3
Vuotava rikkihapon varastosäiliö aiheutti hälytyksen Nuottasaaren tehdasalueelle – vuodosta ei vaaraa ympäristölle

Vuotava rik­ki­ha­pon va­ras­to­säi­liö ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­le – vuo­dos­ta ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

20.01.2021 21:09
Joe Biden vannoi virkavalansa Yhdysvalloissa – tuore presidentti vetosi kansan yhdistämiseksi ja tuomitsi valkoisen ylivallan

Joe Biden vannoi vir­ka­va­lan­sa Yh­dys­val­lois­sa – tuore pre­si­dent­ti vetosi kansan yh­dis­tä­mi­sek­si ja tuo­mit­si val­koi­sen yli­val­lan

20.01.2021 19:07 13
Uusimmat
Bidenille sateli onnitteluja maailman johtajilta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Amerikan uusi aamunkoitto, jota olemme odottaneet pitkään"

Bi­de­nil­le sateli on­nit­te­lu­ja maail­man joh­ta­jil­ta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Ame­ri­kan uusi aa­mun­koit­to, jota olemme odot­ta­neet pit­kään"

20.01.2021 22:41
Oulun kaupungin nuorisotyön uusi hanke sai rahoituksen: Työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleville nuorille apua muun muassa pelaamalla

Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­työn uusi hanke sai ra­hoi­tuk­sen: Työ­mark­ki­noil­la hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le nuo­ril­le apua muun muassa pe­laa­mal­la

20.01.2021 22:27
Tilaajille
Museo- ja tiedekeskus Luuppiin haetaan museolehtoria sekä digiasiantuntijaa

Museo- ja tie­de­kes­kus Luup­piin haetaan mu­seo­leh­to­ria sekä di­gi­asian­tun­ti­jaa

20.01.2021 22:03
Tilaajille
Lisää aloituspaikkoja Oulun lukioihin: Merikosken lukio aloittaa syksyllä väljemmissä tiloissa Raksilassa ja nostaa aloituspaikkojen määrää

Lisää aloi­tus­paik­ko­ja Oulun lu­kioi­hin: Me­ri­kos­ken lukio aloit­taa syk­syl­lä väl­jem­mis­sä ti­lois­sa Rak­si­las­sa ja nostaa aloi­tus­paik­ko­jen määrää

20.01.2021 21:39 2
Tilaajille
Vuotava rikkihapon varastosäiliö aiheutti hälytyksen Nuottasaaren tehdasalueelle – vuodosta ei vaaraa ympäristölle

Vuotava rik­ki­ha­pon va­ras­to­säi­liö ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­le – vuo­dos­ta ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

20.01.2021 21:09
Edelleen ilman sopimusta olevan F1-mestari Lewis Hamiltonin pitäisi perustaa oma talli
Kolumni Joonas Hentilä

Edel­leen ilman so­pi­mus­ta olevan F1-mes­ta­ri Lewis Ha­mil­to­nin pitäisi pe­rus­taa oma talli

20.01.2021 20:53
Tilaajille
Vihreästä sähköstä ei enää vain puhuta, sitä myös kulutetaan – ”Uusiutuvan energian hinta ei näyttäydy enää kynnyskysymyksenä ympäristöystävällistä sähköä valittaessa”
Mainos Summarum Oy

Vih­reäs­tä säh­kös­tä ei enää vain puhuta, sitä myös ku­lu­te­taan – ”Uu­siu­tu­van ener­gian hinta ei näyt­täy­dy enää kyn­nys­ky­sy­myk­se­nä ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­lis­tä sähköä va­lit­taes­sa”

20.01.2021 10:00
THL pidensi turvavälisuositusta yli kahteen metriin – julkisissa sisätiloissa tulisi käyttää maskia, vaikka turvavälin pito onnistuisikin

THL pidensi tur­va­vä­li­suo­si­tus­ta yli kahteen metriin – jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa tulisi käyttää maskia, vaikka tur­va­vä­lin pito on­nis­tui­si­kin

20.01.2021 19:52 5
Muovin yletön vyöry näkyy rannoillamme, korvaavien puupohjaisten materiaalien tuottajana Suomesta toivottavasti tulee iso tekijä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Muovin yletön vyöry näkyy rannoillamme, korvaavien puupohjaisten materiaalien tuottajana Suomesta toivottavasti tulee iso tekijä

20.01.2021 20:00
Edelleen ilman sopimusta olevan F1-mestari Lewis Hamiltonin pitäisi perustaa oma talli
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

Edelleen ilman sopimusta olevan F1-mestari Lewis Hamiltonin pitäisi perustaa oma talli

20.01.2021 20:53
Kysyimme: Miltä näyttää kesätyötilanne Oulussa? "On sellainen tuntuma, että kesätyöntekijöitä palkataan tosi paljon tänä vuonna"
Tilaajille

Ky­syim­me: Miltä näyttää ke­sä­työ­ti­lan­ne Ou­lus­sa? "On sel­lai­nen tun­tu­ma, että ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan tosi paljon tänä vuonna"

20.01.2021 16:00
Oulu Sinfonia tarjoaa Mozartia ja Haydnia torstai-illan ratoksi – sinfoniaorkesterin striimaus vaatii erikoisosaamista
Tilaajille

Oulu Sinfonia tarjoaa Mozartia ja Haydnia torstai-illan ratoksi – sinfoniaorkesterin striimaus vaatii erikoisosaamista

20.01.2021 19:21
Kierikki ry ihmettelee Oulun ratkaisua Erä- ja luontokulttuurimuseon sijainnista – yhdistyksen mielestä Kierikki täyttää kriteerit kirkkaasti
Tilaajille

Kie­rik­ki ry ih­met­te­lee Oulun rat­kai­sua Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon si­jain­nis­ta – yh­dis­tyk­sen mie­les­tä Kie­rik­ki täyttää kri­tee­rit kirk­kaas­ti

20.01.2021 19:00 10
Paljetien ja Joutsentien liittymä saa liikennevalot – risteys on yksi Oulun vaarallisimmista
Tilaajille

Pal­je­tien ja Jout­sen­tien liit­ty­mä saa lii­ken­ne­va­lot – risteys on yksi Oulun vaa­ral­li­sim­mis­ta

19.01.2021 19:08 37
Näkökulma: Yllättikö Sanna Marin Navalnyi-twiitillään ikävästi Sauli Niinistön?
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Yl­lät­ti­kö Sanna Marin Na­val­nyi-twii­til­lään ikä­väs­ti Sauli Nii­nis­tön?

20.01.2021 18:00 10
Toimitus suosittelee
Kaleva testasi oululaisen Janne Rajalan sähköauton talven kylmimpänä pakkaspäivänä, eikä akkukaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jännempää nähdä, päästäänkö perille vai ei"

Kaleva testasi ou­lu­lai­sen Janne Rajalan säh­kö­au­ton talven kyl­mim­pä­nä pak­kas­päi­vä­nä, eikä ak­ku­kaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jän­nem­pää nähdä, pääs­tään­kö perille vai ei"

16.01.2021 07:00 103
Tilaajille
Jo sadat oululaislapset ovat lopettaneet liikuntaharrastuksen koronarajoitusten aiheuttaman tauon aikana – "Laitetaan kaikki harrastustoiminta kiinni tutkimatta sitä, onko mahdollista harrastaa turvallisesti"

Jo sadat ou­lu­lais­lap­set ovat lo­pet­ta­neet lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­man tauon aikana – "Lai­te­taan kaikki har­ras­tus­toi­min­ta kiinni tut­ki­mat­ta sitä, onko mah­dol­lis­ta har­ras­taa tur­val­li­ses­ti"

15.01.2021 18:00 45
Tilaajille
Oulunsalolainen Kerttu Laukka rakensi majan maitopurkeista lapsenlapselleen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kerttu Laukka rakensi majan mai­to­pur­keis­ta lap­sen­lap­sel­leen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

14.01.2021 14:13 1
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

10.01.2021 06:00 189
Tilaajille
Tekojäärataa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luistelukenttä voisi olla käytössä lähes puolet vuodesta, kertoo Oulun Liikekeskus

Te­ko­jää­ra­taa on ideoitu Oulun torille jo pitkään – luis­te­lu­kent­tä voisi olla käy­tös­sä lähes puolet vuo­des­ta, kertoo Oulun Lii­ke­kes­kus

08.01.2021 18:00 18
Tilaajille
Nuorten Leijonien sankarin Topi Niemelän suunnitelmat olivat selvät, kun puolustaja pääsi pitkältä reissulta koti-Ouluun: "Syödään, levätään ja mennään mummoa ja tyttöystävää tapaamaan"

Nuorten Lei­jo­nien san­ka­rin Topi Nie­me­län suun­ni­tel­mat olivat selvät, kun puo­lus­ta­ja pääsi pit­käl­tä reis­sul­ta ko­ti-Ou­luun: "Syö­dään, le­vä­tään ja mennään mummoa ja tyt­tö­ys­tä­vää ta­paa­maan"

07.01.2021 21:25 6
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Tapani Mäkinen

Mitä järkeä on autoilla kotitaloussähköllä?

20.01.2021 06:00 18
Taas uhkasakko Oulun torihotellille – uusi määräaika valmistumiselle on kesäkuun lopussa vuonna 2022
Tilaajille

Taas uh­ka­sak­ko Oulun to­ri­ho­tel­lil­le – uusi mää­rä­ai­ka val­mis­tu­mi­sel­le on ke­sä­kuun lopussa vuonna 2022

19.01.2021 21:14 50
Washingtonissa turvallisuudesta huolehtii viisinkertainen määrä sotilaita kuin Yhdysvalloilla on Irakissa ja Afganistanissa

Wa­shing­to­nis­sa tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­tii vii­sin­ker­tai­nen määrä so­ti­lai­ta kuin Yh­dys­val­loil­la on Ira­kis­sa ja Af­ga­nis­ta­nis­sa

20.01.2021 15:38 2
Peräänajokolari ruuhkautti liikennettä pahasti Lentokentäntiellä, henkilövahingoilta vältyttiin

Pe­rään­ajo­ko­la­ri ruuh­kaut­ti lii­ken­net­tä pahasti Len­to­ken­tän­tiel­lä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

20.01.2021 16:36 2
Bidenille sateli onnitteluja maailman johtajilta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Amerikan uusi aamunkoitto, jota olemme odottaneet pitkään"

Bidenille sateli onnitteluja maailman johtajilta – Ursula von der Leyen: "Tämä on Amerikan uusi aamunkoitto, jota olemme odottaneet pitkään"

20.01.2021 22:41
Hovioikeus tuomitsi pohjoispohjalaismiehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – useina vuosina jatkuneet teot alkoivat uhrin ollessa 8-vuotias
Tilaajille

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si poh­jois­poh­ja­lais­mie­hen lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – useina vuosina jat­ku­neet teot al­koi­vat uhrin ollessa 8-vuo­tias

20.01.2021 15:55
Vanha Kaleva: Insinööri B. Gagneur tutkii, saadaanko Oulussa vesijohtovettä pian maan sisästä?
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: In­si­nöö­ri B. Gagneur tutkii, saa­daan­ko Oulussa ve­si­joh­to­vet­tä pian maan si­säs­tä?

19.01.2021 10:00
Hiihtäjää vetävä "ummenajokas" antoi mallin moottorikelkkaan – "Touhu on ollut tämmöiselle tekniikan kärpäsen puremalle miehelle pelkkää mielenterveyttä"

Hiih­tä­jää vetävä "um­me­na­jo­kas" antoi mallin moot­to­ri­kelk­kaan – "Touhu on ollut täm­möi­sel­le tek­nii­kan kär­pä­sen pu­re­mal­le mie­hel­le pelkkää mie­len­ter­veyt­tä"

16.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maaherra ohjaisi Oulun jätevedet avomeren syvänteisiin

Vanha Kaleva: Maa­her­ra ohjaisi Oulun jä­te­ve­det avo­me­ren sy­vän­tei­siin

16.01.2021 09:00 3
Tilaajille
THL: Suomessa 444 uutta koronatartuntaa – Ouluun rekisteröitiin 13 uutta, muualla Pohjois-Pohjanmaalle lisäksi 7 tuoretta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 444 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun re­kis­te­röi­tiin 13 uutta, muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­le lisäksi 7 tuo­ret­ta tar­tun­taa

20.01.2021 12:00 35
Mitä vangittu poliitikko paljasti? Navalnyin elokuva Palatsi Putinille – katso suurimman lahjuksen tarina, joka on katsottu vuorokaudessa yli 20 miljoonaa kertaa
Tilaajille

Mitä van­git­tu po­lii­tik­ko pal­jas­ti? Na­val­nyin elokuva Palatsi Pu­ti­nil­le – katso suu­rim­man lah­juk­sen tarina, joka on kat­sot­tu vuo­ro­kau­des­sa yli 20 mil­joo­naa kertaa

20.01.2021 16:00 5
Museo- ja tiedekeskus Luuppiin haetaan museolehtoria sekä digiasiantuntijaa
Tilaajille

Museo- ja tiedekeskus Luuppiin haetaan museolehtoria sekä digiasiantuntijaa

20.01.2021 22:03
Neljä loukkaantui kuuden henkilöauton kolarissa Oulaisissa – pelastuslaitos avusti kaksi kuljettajaa pois autoista

Neljä louk­kaan­tui kuuden hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa Ou­lai­sis­sa – pe­las­tus­lai­tos avusti kaksi kul­jet­ta­jaa pois au­tois­ta

20.01.2021 15:32 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.