Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Oulun kaupungin omistama Potential Toimitilat Oy osti OSAOn Pikisaaren kiinteistön: "Ylläpidämme puitteita, jotta kulttuuritoiminta kukoistaisi"
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ma Po­ten­tial Toi­mi­ti­lat Oy osti OSAOn Pi­ki­saa­ren kiin­teis­tön: "Yl­lä­pi­däm­me puit­tei­ta, jotta kult­tuu­ri­toi­min­ta ku­kois­tai­si"

15:18 7
Verottaja hakee Etta Asset Managementia konkurssiin – verovelan määrä lähes 99 000 euroa
Tilaajille

Ve­rot­ta­ja hakee Etta Asset Ma­na­ge­men­tia kon­kurs­siin – ve­ro­ve­lan määrä lähes 99 000 euroa

14:11 2
Metsästyspäivä päättyi surullisesti Pyhäjärvellä, veden varaan joutunut ajokoira menehtyi

Met­säs­tys­päi­vä päättyi su­rul­li­ses­ti Py­hä­jär­vel­lä, veden varaan jou­tu­nut ajo­koi­ra me­neh­tyi

15:30 1
Saarikko viisikon kokouksesta: Tuon keskustelun lopputulemana ei ole se, että keskusta vaihtaisi näkemystään luonnonsuojelulaista

Saa­rik­ko vii­si­kon ko­kouk­ses­ta: Tuon kes­kus­te­lun lop­pu­tu­le­ma­na ei ole se, että kes­kus­ta vaih­tai­si nä­ke­mys­tään luon­non­suo­je­lu­lais­ta

15:48 7
Toive marketpäälliköksi pääsystä toteutui – Ringa Hintsalan polku on kulkenut Hailuodosta Haukiputaalle ja lopulta Muhokselle
Mainos BusinessOulu

Toive mar­ket­pääl­li­kök­si pää­sys­tä to­teu­tui – Ringa Hint­sa­lan polku on kul­ke­nut Hai­luo­dos­ta Hau­ki­pu­taal­le ja lopulta Mu­hok­sel­le

30.11.2022 06:00
MM-kisapäiväkirja 11: Mitä ihmettä Tanskalle on tapahtunut? – Apaattinen juuttilauma ulos kisoista
Jalkapallon MM-kisat
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

MM-ki­sa­päi­vä­kir­ja 11: Mitä ihmettä Tans­kal­le on ta­pah­tu­nut? – Apaat­ti­nen juut­ti­lau­ma ulos ki­sois­ta

30.11.2022 19:44
Lannetanssia kulmalipulla – Länsi-Saksa voitti maailmanmestaruuden vuonna 1990, mutta turnauksen ilmiönä loisti Kamerunin velmu veteraani
Essee Kimmo Siira

Lan­ne­tans­sia kul­ma­li­pul­la – Län­si-Sak­sa voitti maail­man­mes­ta­ruu­den vuonna 1990, mutta tur­nauk­sen ilmiönä loisti Ka­me­ru­nin velmu ve­te­raa­ni

30.11.2022 15:00
Tilaajille
Oululainen jalkapallolegenda Mika Nurmela pelasi samassa joukkueessa MM-historian parhaan maalintekijän Miroslav Klosen kanssa – "Hän oikeasti pystyi leijailemaan ilmassa"

Ou­lu­lai­nen jal­ka­pal­lo­le­gen­da Mika Nurmela pelasi samassa jouk­kuees­sa MM-his­to­rian parhaan maa­lin­te­ki­jän Mi­ros­lav Klosen kanssa – "Hän oi­keas­ti pystyi lei­jai­le­maan il­mas­sa"

29.11.2022 18:02 4
Tilaajille
Kittilässä vuonna 2010 kadonnut henkilö löytyi kuolleena – löydettiin maastossa alueelta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä vuonna 2010 ka­don­nut henkilö löytyi kuol­lee­na – löy­det­tiin maas­tos­sa alueel­ta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin

16:13
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla
Tilaajille

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jä­se­nil­leen – jä­sen­alen­nuk­set on­nis­tu­vat oman säh­kön­tuo­tan­non tu­loil­la

06:00 79
Naton Stoltenberg: Jäsenmaat arvioivat Ukrainan tarvitsevan jatkuvaa sotilaallista tukea – varsinkin maan ilmapuolustusta tuettava
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Naton Stol­ten­berg: Jä­sen­maat ar­vioi­vat Uk­rai­nan tar­vit­se­van jat­ku­vaa so­ti­laal­lis­ta tukea – var­sin­kin maan il­ma­puo­lus­tus­ta tuet­ta­va

30.11.2022 15:34 39
Ukraina pyysi länsimaita nopeuttamaan aseiden ja sähköverkon korjaamiseen tarvittavien osien toimittamista

Ukraina pyysi län­si­mai­ta no­peut­ta­maan aseiden ja säh­kö­ver­kon kor­jaa­mi­seen tar­vit­ta­vien osien toi­mit­ta­mis­ta

30.11.2022 09:51 8
Ukraina: Venäjä aloittamassa uutta liikekannallepanoa joulukuun alkupuolella – myös ISW arvioi Venäjän valmistelevan peiteltyä liikekannallepanoa

Uk­rai­na: Venäjä aloit­ta­mas­sa uutta lii­ke­kan­nal­le­pa­noa jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la – myös ISW arvioi Venäjän val­mis­te­le­van pei­tel­tyä lii­ke­kan­nal­le­pa­noa

28.11.2022 10:25 20
Ukrainassa Donetskin alueella kiivaita taisteluita, mutta joukot eivät juuri ole liikkuneet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

Uk­rai­nas­sa Do­nets­kin alueel­la kii­vai­ta tais­te­lui­ta, mutta joukot eivät juuri ole liik­ku­neet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

27.11.2022 19:02 13
Sängyn sydän on hyvä patja – Unibedin laadukkailla joustinpatjoilla ja petauspatjoilla vanha sänky saa uuden elämän
Mainos Unibed

Sängyn sydän on hyvä patja – Uni­be­din laa­duk­kail­la jous­tin­pat­joil­la ja pe­taus­pat­joil­la vanha sänky saa uuden elämän

29.11.2022 06:00
VATT: Lasten kotihoidon tuesta haittaa lapsille sekä äideille

VATT: Lasten ko­ti­hoi­don tuesta haittaa lap­sil­le sekä äi­deil­le

14:28 11
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

13:00 18
Poliisi kutsumassa nuoria puhutettavaksi Kiiminkipuiston koulu-uhkaukseen liittyen – Myös alle 15-vuotias korvausvastuussa teon seurauksista
Tilaajille

Poliisi kut­su­mas­sa nuoria pu­hu­tet­ta­vak­si Kii­min­ki­puis­ton kou­lu-uh­kauk­seen liit­tyen – Myös alle 15-vuo­tias kor­vaus­vas­tuus­sa teon seu­rauk­sis­ta

13:01 7
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

13:00 18
Pompöösistä pönöttämisestä innostavaan oleskeluun - Oulun museo- ja näyttelytiloja uudistetaan maailman trendien mukaan

Pom­pöö­sis­tä pö­nöt­tä­mi­ses­tä in­nos­ta­vaan oles­ke­luun - Oulun museo- ja näyt­te­ly­ti­lo­ja uu­dis­te­taan maail­man tren­dien mukaan

25.11.2022 14:11 9
Pikisaari on ainutlaatuinen ja historiallinen paikka Oulussa – ollaanko sitä nyt muokkaamassa peruuttamattomasti?

Pikisaari on ainutlaatuinen ja historiallinen paikka Oulussa – ollaanko sitä nyt muokkaamassa peruuttamattomasti?

24.11.2022 13:20 61
Elokuva-arvio: Karmaiseva klovnikauhu kouraisee katsojaa syvältä, kun Art the Clown pääsee irti Halloween-yönä
Tilaajille

Elokuva-arvio: Karmaiseva klovnikauhu kouraisee katsojaa syvältä, kun Art the Clown pääsee irti Halloween-yönä

17:20
Fennovoima on nyt lähes kokonaan suomalaisten hallussa – venäläinen RAOS Voima Oy omistaa enää kolme prosenttia
Tilaajille

Fen­no­voi­ma on nyt lähes ko­ko­naan suo­ma­lais­ten hal­lus­sa – ve­nä­läi­nen RAOS Voima Oy omistaa enää kolme pro­sent­tia

09:15 18
Yhteisten asioiden hoito on hallituksessa vaihtunut oman vaalikannatuksen nostamiseksi, josta suurinta tuskaa kokee keskusta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Yhteisten asioiden hoito on hallituksessa vaihtunut oman vaalikannatuksen nostamiseksi, josta suurinta tuskaa kokee keskusta

30.11.2022 20:00 18
Kuka keksi laittaa kävelykadun pätkälle noppakiviä? – Oulussa kynnetään epätasaisia noppakivikatuja vielä pitkään
Tilaajille
Kolumni

Kuka keksi laittaa kävelykadun pätkälle noppakiviä? – Oulussa kynnetään epätasaisia noppakivikatuja vielä pitkään

30.11.2022 06:00 54
Jääuimari Elina Mäkinen testaa Ylen uutuusdokumentissa kylmänsietoa Oulun tutkimusasemalla – koe keskeytetään, kun hänen syvälämpötilansa laskee hypotermian rajalle
Forum24

Jää­ui­ma­ri Elina Mäkinen testaa Ylen uu­tuus­do­ku­men­tis­sa kyl­män­sie­toa Oulun tut­ki­mus­ase­mal­la – koe kes­key­te­tään, kun hänen sy­vä­läm­pö­ti­lan­sa laskee hy­po­ter­mian rajalle

06:06
Enya Hjulfors on Oulun vuoden 2022 Lucia-neito – kruunajaiset Rotuaarilla Lucian päivänä

Enya Hjul­fors on Oulun vuoden 2022 Lu­cia-nei­to – kruu­na­jai­set Ro­tuaa­ril­la Lucian päivänä

30.11.2022 06:05 2
Oululainen Marja-Liisa Pylväs, 75, liikkuu vuodessa tuhansia kilometrejä kävellen, pyöräillen ja hiihtäen – "Välillä tuntuu siltä, että elämä on nyt vähän kiireisempää kuin työaikana"

Ou­lu­lai­nen Mar­ja-Lii­sa Pylväs, 75, liikkuu vuo­des­sa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä kä­vel­len, pyö­räil­len ja hiih­täen – "Vä­lil­lä tuntuu siltä, että elämä on nyt vähän kii­rei­sem­pää kuin työai­ka­na"

27.11.2022 06:07 12
Oulu pääsi tuftattuna tyynyyn – "Aika monta kertaa meinasin heittää neulan nurkkaan", kuvion ideoinut Johanna Lumila myöntää

Oulu pääsi tuf­tat­tu­na tyynyyn – "Aika monta kertaa mei­na­sin heittää neulan nurk­kaan", kuvion ideoi­nut Johanna Lumila myöntää

26.11.2022 06:09 7
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Sari Murto, Riitta Lindgren

Suomeen tarvitaan kiireesti tuulivoimalaki – epäkohtien korjaaminen ei saisi jäädä alan toimijoiden vapaaehtoisuuden varaan

06:00 6
Elokuva-arvio: Karkkivaras iskee Vallilaan mukavasti etenevässä lasten rikostarinassa
Tilaajille

Elo­ku­va-ar­vio: Kark­ki­va­ras iskee Val­li­laan mu­ka­vas­ti ete­ne­väs­sä lasten ri­kos­ta­ri­nas­sa

15:45
Mikko Hauru johtaa oululaista 65 vuotta toiminutta jätealan perheyritystä – "Mummo pelkäsi, että jään maailmalle töihin, mutta totta kai palasin takaisin Ouluun"
Tilaajille

Mikko Hauru johtaa ou­lu­lais­ta 65 vuotta toi­mi­nut­ta jä­te­alan per­he­yri­tys­tä – "Mummo pel­kä­si, että jään maail­mal­le töihin, mutta totta kai palasin ta­kai­sin Ouluun"

06:00 12
Oulussa uhattiin ampumisella nyt Pateniemen lukiossa – koulupäivä sujui normaalisti, poissaoloja ei juurikaan

Oulussa uhat­tiin am­pu­mi­sel­la nyt Pa­te­nie­men lu­kios­sa – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti, pois­sa­olo­ja ei juu­ri­kaan

15:39 15
Luonnon ennallistaminen sai osan poliitikoista vaatimaan, ettei EU-asetus koskisi Suomea – Tutkija: "Ennallistamisen hintalappu on väärinkäsitys"
Tilaajille

Luonnon ennallistaminen sai osan poliitikoista vaatimaan, ettei EU-asetus koskisi Suomea – Tutkija: "Ennallistamisen hintalappu on väärinkäsitys"

17:00
Oulun kouluissa esiintyy yhä enemmän ilkivaltaa, häiriköintiä ja aiempaa raaempaa väkivaltaa – Myllytullin kouluun päätettiin ottaa viikoksi vartija
Tilaajille

Oulun kou­luis­sa esiin­tyy yhä enemmän il­ki­val­taa, häi­ri­köin­tiä ja aiempaa raaem­paa vä­ki­val­taa – Myl­ly­tul­lin kouluun pää­tet­tiin ottaa vii­kok­si vartija

30.11.2022 18:35 78
Luetuimmat
Oulussa uhattiin ampumisella nyt Pateniemen lukiossa – koulupäivä sujui normaalisti, poissaoloja ei juurikaan

Oulussa uhattiin ampumisella nyt Pateniemen lukiossa – koulupäivä sujui normaalisti, poissaoloja ei juurikaan

15:39 15
Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

Oulun Seudun Sähkö tarjoaa halpaa sähköä, mutta vain jäsenilleen – jäsenalennukset onnistuvat oman sähköntuotannon tuloilla

06:00 79
Tilaajille
Poliisi kutsumassa nuoria puhutettavaksi Kiiminkipuiston koulu-uhkaukseen liittyen – Myös alle 15-vuotias korvausvastuussa teon seurauksista

Poliisi kutsumassa nuoria puhutettavaksi Kiiminkipuiston koulu-uhkaukseen liittyen – Myös alle 15-vuotias korvausvastuussa teon seurauksista

13:01 7
Tilaajille
Blind Channelin uudenvuodenaaton keikka Oulun Tullisalissa perutaan – "Olemme pahoillamme tilanteesta"

Blind Channelin uudenvuodenaaton keikka Oulun Tullisalissa perutaan – "Olemme pahoillamme tilanteesta"

10:10 5
Verottaja hakee Etta Asset Managementia konkurssiin – verovelan määrä lähes 99 000 euroa

Verottaja hakee Etta Asset Managementia konkurssiin – verovelan määrä lähes 99 000 euroa

14:11 2
Tilaajille
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

13:00 18
Tukes testasi 10 sähkötyökalua, Tokmannin kulmahiomakone vaarallisena myyntikieltoon – yhtiö poisti koneen myynnistä jo pari kuukautta sitten

Tukes testasi 10 säh­kö­työ­ka­lua, Tok­man­nin kul­ma­hio­ma­ko­ne vaa­ral­li­se­na myyn­ti­kiel­toon – yhtiö poisti koneen myyn­nis­tä jo pari kuu­kaut­ta sitten

12:40 9
Kaupunki vuokraa Hiukkavaaran lisäkoulun Hoivatilat Oyj:ltä, uudessa rakennuksessa opetusta saa 350 oppilasta

Kau­pun­ki vuokraa Hiuk­ka­vaa­ran li­sä­kou­lun Hoi­va­ti­lat Oyj:l­tä, uudessa ra­ken­nuk­ses­sa ope­tus­ta saa 350 op­pi­las­ta

10:16 7
Paperirullia kuljettaneen rekan kuljettaja kärähti huumeista Iissä – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin
Tilaajille

Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­neen rekan kul­jet­ta­ja kärähti huu­meis­ta Iissä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

30.11.2022 19:49 20
Pissahätä nousi puheenaiheeksi Oulun bussikuskien vessapulan vuoksi, asiantuntijoilla selvä näkemys jatkuvan pidättämisen haitoista – "Harva haluaa ajaa vaipoissa linja-autoa"
Tilaajille

Pis­sa­hä­tä nousi pu­heen­ai­heek­si Oulun bus­si­kus­kien ves­sa­pu­lan vuoksi, asian­tun­ti­joil­la selvä näkemys jat­ku­van pi­dät­tä­mi­sen hai­tois­ta – "Harva haluaa ajaa vai­pois­sa lin­ja-au­toa"

30.11.2022 18:30 22
Kaleva Live: Syksyn ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Kalevan livet ja podcastit

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

13:00 18
Uskottavuutensa liigajoukkueena todistanut AC Oulu kohtaa ensimmäisessä harjoitusottelussaan seuran reservit, kentällä kirmaa iso joukko uusia kasvoja – Kaleva näyttää ottelun suorana lähetyksenä

Us­kot­ta­vuu­ten­sa lii­ga­jouk­kuee­na to­dis­ta­nut AC Oulu kohtaa en­sim­mäi­ses­sä har­joi­tus­ot­te­lus­saan seuran re­ser­vit, ken­täl­lä kirmaa iso joukko uusia kasvoja – Kaleva näyttää ottelun suorana lä­he­tyk­se­nä

30.11.2022 13:30 3
Kaleva Live: Tiernapoikakilpailut palasivat Rotuaarille, mikä joukkue oli sinun suosikkisi? – katso perinteisten kisojen tallenne täältä

Kaleva Live: Tier­na­poi­ka­kil­pai­lut pa­la­si­vat Ro­tuaa­ril­le, mikä joukkue oli sinun suo­sik­ki­si? – katso pe­rin­teis­ten kisojen tal­len­ne täältä

27.11.2022 09:30 8
Tilaajille

Pi­ki­saa­ri on ai­nut­laa­tui­nen ja his­to­rial­li­nen paikka Oulussa – ol­laan­ko sitä nyt muok­kaa­mas­sa pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti?

24.11.2022 13:20 61
Conlogille jättikauppa Puolustusvoimilta – työntekijöitä tarvitaan lisää Ylikiimingin tehtaalle
Tilaajille

Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta – työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan lisää Yli­kii­min­gin teh­taal­le

30.11.2022 11:47 18
Elokuva-arvio: Joulun henki on kaukana irvokkaasta mustasta komediasta, jossa viinaan menevä pukki pistää joulurosvot pakettiin
Tilaajille

Elokuva-arvio: Joulun henki on kaukana irvokkaasta mustasta komediasta, jossa viinaan menevä pukki pistää joulurosvot pakettiin

16:15
Oulun ja Suomen piispat huolissaan saamelaisiin kohdistuvasta vihapuheesta

Oulun ja Suomen piispat huo­lis­saan saa­me­lai­siin koh­dis­tu­vas­ta vi­ha­pu­hees­ta

10:31 7
Paavo Väyrynen perui puheensa ja ilmoittautui takaisin kevään eduskuntavaaleihin: "Puolueessa käydään sisäistä valtataistelua"
Tilaajille

Paavo Väy­ry­nen perui pu­heen­sa ja il­moit­tau­tui ta­kai­sin kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin: "Puo­luees­sa käydään si­säis­tä val­ta­tais­te­lua"

09:55 34
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Sari Murto, Riitta Lindgren

Suomeen tar­vi­taan kii­rees­ti tuu­li­voi­ma­la­ki – epä­koh­tien kor­jaa­mi­nen ei saisi jäädä alan toi­mi­joi­den va­paa­eh­toi­suu­den varaan

06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus Risto Örling, Valto Salonperä

Var­mis­te­taan hyvät ja riit­tä­vät so­te-pal­ve­lut – eri­tyi­ses­ti tulee tukea paljon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien ja hei­kom­pi­osais­ten tar­pei­ta

05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lauri Nikula

En­nal­lis­ta­mi­nen uhkaa maa­seu­tu­elin­kei­no­ja – met­sä­po­li­tiik­ka kuuluu kan­sal­li­seen pää­tös­val­taan ja tästä on Suomen pi­det­tä­vä kiinni

05:30 12
Tilaajille
Pääministeri Marin: Hallitus ei poikkeuksellisessa kriisissä, mutta tilanne erittäin epätavanomainen – keskustan toiminta ei herätä luottamusta hallituskumppaneissa

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus ei poik­keuk­sel­li­ses­sa krii­sis­sä, mutta tilanne erit­täin epä­ta­van­omai­nen – kes­kus­tan toi­min­ta ei herätä luot­ta­mus­ta hal­li­tus­kump­pa­neis­sa

30.11.2022 23:46 53
Lannetanssia kulmalipulla – Länsi-Saksa voitti maailmanmestaruuden vuonna 1990, mutta turnauksen ilmiönä loisti Kamerunin velmu veteraani
Tilaajille
Essee
Kimmo Siira

Lannetanssia kulmalipulla – Länsi-Saksa voitti maailmanmestaruuden vuonna 1990, mutta turnauksen ilmiönä loisti Kamerunin velmu veteraani

30.11.2022 15:00
MM-kisapäiväkirja 11: Mitä ihmettä Tanskalle on tapahtunut? – Apaattinen juuttilauma ulos kisoista
Tilaajille
Kolumni
Kai Nevala

MM-kisapäiväkirja 11: Mitä ihmettä Tanskalle on tapahtunut? – Apaattinen juuttilauma ulos kisoista

30.11.2022 19:44
Blind Channelin uudenvuodenaaton keikka Oulun Tullisalissa perutaan – "Olemme pahoillamme tilanteesta"

Blind Chan­ne­lin uu­den­vuo­den­aa­ton keikka Oulun Tul­li­sa­lis­sa pe­ru­taan – "Olemme pa­hoil­lam­me ti­lan­tees­ta"

10:10 5