Vain harva piti maskia Oulun keskustassa – "En nähnyt syytä olla pitämättä sitä, ja päätin myös näyttää esimerkkiä"
Tilaajille

Vain harva piti maskia Oulun kes­kus­tas­sa – "En nähnyt syytä olla pi­tä­mät­tä sitä, ja päätin myös näyttää esi­merk­kiä"

21:10 0
Oululaisbaari vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa taisteluamme virusta vastaan", kertoo baariyrittäjä
Tilaajille

Ou­lu­lais­baa­ri vaihtoi nimensä Covid-19 Bariksi – "Se kuvaa tais­te­luam­me virusta vas­taan", kertoo baa­ri­yrit­tä­jä

15:26 2
Valtiovarainministeriön virkamiehiltä kova lista työllisyystoimia: eläkeputki pois, työttömyysturvaan heikennyksiä, vuorotteluvapaa pois

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­hil­tä kova lista työl­li­syys­toi­mia: elä­ke­put­ki pois, työt­tö­myys­tur­vaan hei­ken­nyk­siä, vuo­rot­te­lu­va­paa pois

15:37 29
Oulun seudun uimavedet uintikelpoisia ja hyvin lämpimiä kesän viimeisissä mittauksissa – Lämsänjärvellä edelleen vähäinen määrä sinilevää

Oulun seudun ui­ma­ve­det uin­ti­kel­poi­sia ja hyvin läm­pi­miä kesän vii­mei­sis­sä mit­tauk­sis­sa – Läm­sän­jär­vel­lä edel­leen vä­häi­nen määrä si­ni­le­vää

20:12 0
Tiedätkö, mikä on yleisin virhe hätätilanteen sattuessa? – Turvataitojen opettelu voi pelastaa jopa ihmishenkiä
Mainos FAST Oy

Tie­dät­kö, mikä on yleisin virhe hä­tä­ti­lan­teen sat­tues­sa? – Tur­va­tai­to­jen opet­te­lu voi pe­las­taa jopa ih­mis­hen­kiä

09.08.2020 08:00
KPV:stä vain kymmenen päivän jälkeen potkut saanut Miika Juntunen avaa sanaista arkkuaan – "Tämä kertoo ainoastaan siitä, että porukka ei ollut valmis mediahuomioon, joukkue oli henkisesti erittäin pehmeä"
Tilaajille

KPV:stä vain kym­me­nen päivän jälkeen potkut saanut Miika Jun­tu­nen avaa sa­nais­ta ark­kuaan – "Tämä kertoo ai­noas­taan siitä, että porukka ei ollut valmis me­dia­huo­mioon, joukkue oli hen­ki­ses­ti erit­täin pehmeä"

13.08.2020 17:12 2
Sosiaali- ja terveysministerio teki uuden esityksen Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteiden hankinnasta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rio teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

18:11 0
Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa ha­vait­tu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jälleen yksi uusi tar­tun­ta

12:13 3
Uusimmat
Suomessa on nippu lahjakkaita moukarinheittäjiä, jotka ovat ottaneet tällä kaudella merkittävän kehitysaskeleen – "Urheilijoiden ei ole tarvinnut häslätä tai repeillä joka paikkaan, he ovat saaneet keskittyä olennaiseen"

Suo­mes­sa on nippu lah­jak­kai­ta mou­ka­rin­heit­tä­jiä, jotka ovat ot­ta­neet tällä kau­del­la mer­kit­tä­vän ke­hi­tys­as­ke­leen – "Ur­hei­li­joi­den ei ole tar­vin­nut häslätä tai re­peil­lä joka paik­kaan, he ovat saaneet kes­kit­tyä olen­nai­seen"

21:11 0
Tilaajille
Vain harva piti maskia Oulun keskustassa – "En nähnyt syytä olla pitämättä sitä, ja päätin myös näyttää esimerkkiä"

Vain harva piti maskia Oulun kes­kus­tas­sa – "En nähnyt syytä olla pi­tä­mät­tä sitä, ja päätin myös näyttää esi­merk­kiä"

21:10 0
Tilaajille
Oulun seudun uimavedet uintikelpoisia ja hyvin lämpimiä kesän viimeisissä mittauksissa – Lämsänjärvellä edelleen vähäinen määrä sinilevää

Oulun seudun ui­ma­ve­det uin­ti­kel­poi­sia ja hyvin läm­pi­miä kesän vii­mei­sis­sä mit­tauk­sis­sa – Läm­sän­jär­vel­lä edel­leen vä­häi­nen määrä si­ni­le­vää

20:12 0
Professori: Arabiemiraattien ja Israelin välien sopimus rikkoo arabimaiden yhtenäisyyttä – katastrofi palestiinalaisille, edullinen osapuolille

Pro­fes­so­ri: Ara­bi­emi­raat­tien ja Is­rae­lin välien sopimus rikkoo ara­bi­mai­den yh­te­näi­syyt­tä – ka­tast­ro­fi pa­les­tii­na­lai­sil­le, edul­li­nen osa­puo­lil­le

20:00 0
Maskit torjumaan riskiä – hygienia, turvavälit ja kasvosuojukset muodostavat kokonaisuuden tartuntojen torjunnassa
Pääkirjoitus

Maskit tor­ju­maan riskiä – hy­gie­nia, tur­va­vä­lit ja kas­vo­suo­juk­set muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den tar­tun­to­jen tor­jun­nas­sa

20:00 0
Tilaajille
Koronaviruspandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa"

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia pakotti Kjell Westön muok­kaa­maan jo val­mis­ta ro­maa­niaan Tri­to­nus­ta: "Tul­kin­ta­ni lä­hi­tu­le­vai­suu­den ti­lan­tees­ta on pa­rem­min­kin utopiaa kuin dys­to­piaa"

19:00 0
Tilaajille
Kiinteistökauppa – mitä tarkoittaa ostajan erityinen tarkastusvelvollisuus?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Kiin­teis­tö­kaup­pa – mitä tar­koit­taa ostajan eri­tyi­nen tar­kas­tus­vel­vol­li­suus?

10.08.2020 06:00
Tupoksen koulun väistötilojen kilpailutus poiki valituksen, rakentaminen etenee siitä huolimatta – valituksen taustalla huonekorkeudesta puuttuvat vajaat viisi senttiä
Tilaajille

Tu­pok­sen koulun väis­tö­ti­lo­jen kil­pai­lu­tus poiki va­li­tuk­sen, ra­ken­ta­mi­nen etenee siitä huo­li­mat­ta – va­li­tuk­sen taus­tal­la huo­ne­kor­keu­des­ta puut­tu­vat vajaat viisi senttiä

15:46 2
Maskit torjumaan riskiä – hygienia, turvavälit ja kasvosuojukset muodostavat kokonaisuuden tartuntojen torjunnassa
Tilaajille
Pääkirjoitus

Maskit torjumaan riskiä – hygienia, turvavälit ja kasvosuojukset muodostavat kokonaisuuden tartuntojen torjunnassa

20:00 0
Valko-Venäjä muistuttaa Eurooppaa demokratian merkityksestä: EU:n on tuettava Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa
Tilaajille
Kolumni
Kristi Raik

Valko-Venäjä muistuttaa Eurooppaa demokratian merkityksestä: EU:n on tuettava Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa

12:00 2
Oulu aikoo lakkauttaa Sanginsuun, Pikkaralan ja Keiskan koulut vuoden päästä – säästöiksi arvioidaan noin 550 000 euroa
Tilaajille

Oulu aikoo lak­kaut­taa San­gin­suun, Pik­ka­ra­lan ja Keiskan koulut vuoden päästä – sääs­töik­si ar­vioi­daan noin 550 000 euroa

13.08.2020 14:03 13
Koronaviruspandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa"
Tilaajille

Koronaviruspandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa"

19:00 0
Professori: Arabiemiraattien ja Israelin välien sopimus rikkoo arabimaiden yhtenäisyyttä – katastrofi palestiinalaisille, edullinen osapuolille

Pro­fes­so­ri: Ara­bi­emi­raat­tien ja Is­rae­lin välien sopimus rikkoo ara­bi­mai­den yh­te­näi­syyt­tä – ka­tast­ro­fi pa­les­tii­na­lai­sil­le, edul­li­nen osa­puo­lil­le

20:00 0
THL haluaa lisätä koronatestausta – näytteenottopisteiden ruuhkiin avuksi nopeakäyttöiset ja potilaille miellyttävämmät nielunäytetestit

THL haluaa lisätä ko­ro­na­tes­taus­ta – näyt­teen­ot­to­pis­tei­den ruuh­kiin avuksi no­pea­käyt­töi­set ja po­ti­lail­le miel­lyt­tä­väm­mät nie­lu­näy­te­tes­tit

16:01 0
Vahvasta rattijuopumuksesta epäilty raskaan ajoneuvon kuljettaja jäi kiinni Kalajoella – yhdistelmä ajoi pitkän matkaa nojaten sillankaiteeseen

Vah­vas­ta rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty raskaan ajo­neu­von kul­jet­ta­ja jäi kiinni Ka­la­joel­la – yh­dis­tel­mä ajoi pitkän matkaa nojaten sil­lan­kai­tee­seen

15:26 0
Toimitus suosittelee
Kahta oululaispoliisia syytetään murhan yrityksestä, syytettä ajaa kymmenen vuotta sitten kiinniotettu mies – Lauri Nikula: "Päätös on haastettu moneen kertaan, ja siitä huolimatta mennään käräjille"

Kahta ou­lu­lais­po­lii­sia syy­te­tään murhan yri­tyk­ses­tä, syy­tet­tä ajaa kym­me­nen vuotta sitten kiin­ni­otet­tu mies – Lauri Nikula: "Päätös on haas­tet­tu moneen ker­taan, ja siitä huo­li­mat­ta mennään kä­rä­jil­le"

10.08.2020 06:00 4
Tilaajille
Oulujokisuisto on melojalle seikkailu, Kaleva tutustui Mustasalmeen sekä alueen pieniin saariin meloen – kaupunki haluaa lisätä saarten hyödyntämistä

Ou­lu­jo­ki­suis­to on me­lo­jal­le seik­kai­lu, Kaleva tu­tus­tui Mus­ta­sal­meen sekä alueen pieniin saariin meloen – kau­pun­ki haluaa lisätä saarten hyö­dyn­tä­mis­tä

08.08.2020 17:01 2
Tilaajille
Sitkeä riesa russakoista ja lutikoista piinaa kerrostaloa Tuirassa – entinen asukas sai kolme kertaa ohjeeksi hankkia uuden sängyn ja hävittää sohvan, eikä asunnon ongelma ratkennut

Sitkeä riesa rus­sa­kois­ta ja lu­ti­kois­ta piinaa ker­ros­ta­loa Tui­ras­sa – entinen asukas sai kolme kertaa oh­jeek­si hankkia uuden sängyn ja hä­vit­tää sohvan, eikä asunnon ongelma rat­ken­nut

08.08.2020 06:00 16
Tilaajille
Pohjois-Norjassa lomaillut oululainen ihastui vuoriin ja kirkkaisiin vesiin, Tromssasta Ouluun matkannut norjalaisporukka pyöräteihin – "Pyöräreitit ovat täällä mahtavat, oikeastaan kaikkialle pääsee pyörällä"

Poh­jois-Nor­jas­sa lo­mail­lut ou­lu­lai­nen ihastui vuoriin ja kirk­kai­siin vesiin, Troms­sas­ta Ouluun mat­kan­nut nor­ja­lais­po­ruk­ka pyö­rä­tei­hin – "Pyö­rä­rei­tit ovat täällä mah­ta­vat, oi­keas­taan kaik­kial­le pääsee pyö­räl­lä"

07.08.2020 07:00 4
Tilaajille
Ellalle, 11,  ADHD on enää ominaisuus ja lennokkaat ideat kanavoituvat vaikka leipomiseen – neuropsykiatriset häiriöt vaikuttavat yli 100 000 perheen elämään

El­lal­le, 11, ADHD on enää omi­nai­suus ja len­nok­kaat ideat ka­na­voi­tu­vat vaikka lei­po­mi­seen – neu­ro­psy­kiat­ri­set häiriöt vai­kut­ta­vat yli 100 000 perheen elämään

05.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Tasa-arvoa ja kehopositiivisuutta huokuvien tissimukien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liikkeestä inspiroitunut oululainen keramiikkayrittäjä Riikka Väänänen tekee tuotteillaan hyväntekeväisyyttä

Ta­sa-ar­voa ja ke­ho­po­si­tii­vi­suut­ta huo­ku­vien tis­si­mu­kien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liik­kees­tä ins­pi­roi­tu­nut ou­lu­lai­nen ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Riikka Vää­nä­nen tekee tuot­teil­laan hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

04.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Kaisa Peltomäki

Sanginsuun koulu lakkautusuhan alla – kaupungin virkakunnan tahtotilassa pienillä kouluilla ei ole jalansijaa

07:00 2
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Hanna-Leena Mattila

Suomalainen turkisala on eettinen valinta

06:30 0
Tyrnävältä löytyi harvinaisia valkoisia mustikoita – "Joulu tuli ensimmäisenä mieleen, kun marjat näin"
Tilaajille

Tyr­nä­väl­tä löytyi har­vi­nai­sia val­koi­sia mus­ti­koi­ta – "Joulu tuli en­sim­mäi­se­nä mie­leen, kun marjat näin"

13:17 1
Poliisi otti neljä henkilöä kiinni Tornion räjähdykseen liittyen – myös tapahtumiin yhdistetty pieni punainen auto on virkavallan hallussa

Poliisi otti neljä hen­ki­löä kiinni Tornion rä­jäh­dyk­seen liit­tyen – myös ta­pah­tu­miin yh­dis­tet­ty pieni pu­nai­nen auto on vir­ka­val­lan hal­lus­sa

13:19 0
Suomessa on nippu lahjakkaita moukarinheittäjiä, jotka ovat ottaneet tällä kaudella merkittävän kehitysaskeleen – "Urheilijoiden ei ole tarvinnut häslätä tai repeillä joka paikkaan, he ovat saaneet keskittyä olennaiseen"
Tilaajille

Suomessa on nippu lahjakkaita moukarinheittäjiä, jotka ovat ottaneet tällä kaudella merkittävän kehitysaskeleen – "Urheilijoiden ei ole tarvinnut häslätä tai repeillä joka paikkaan, he ovat saaneet keskittyä olennaiseen"

21:11 0
Linnanmaanbulevardin varsi hahmottuu, ensimmäiseksi rakennetaan ilmastoystävällinen kortteli – asukkaille suunniteltu yhteistä viljelyaluetta ja kuntoilumahdollisuuksia
Tilaajille

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varsi hah­mot­tuu, en­sim­mäi­sek­si ra­ken­ne­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen kort­te­li – asuk­kail­le suun­ni­tel­tu yh­teis­tä vil­je­ly­aluet­ta ja kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sia

06:00 5
Vanha Kaleva: Liminkalaiset halusivat ostaa traktorin
Historia
Tilaajille

Vanha Kaleva: Li­min­ka­lai­set ha­lu­si­vat ostaa trak­to­rin

13.08.2020 10:00 0
Vanha Kaleva: Raahe saa kirkkovaltuuston, vain miehet voivat tulla valituksi

Vanha Kaleva: Raahe saa kirk­ko­val­tuus­ton, vain miehet voivat tulla va­li­tuk­si

10.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Kamppailulajien harrastaminen jatkuu Oulussa koronaviruksen sävyttämän kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jännittää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"
Tilaajille

Kamp­pai­lu­la­jien har­ras­ta­mi­nen jatkuu Oulussa ko­ro­na­vi­ruk­sen sä­vyt­tä­män kevään jälkeen – "Kyllä tämä syksy jän­nit­tää, sillä kevät oli niin paha kolaus meille"

06:00 0
Liminkalaisyritys Sikla toimittaa elementtejä Kainuun keskussairaalalle satojen tuhansien eurojen edestä

Li­min­ka­lais­yri­tys Sikla toi­mit­taa ele­ment­te­jä Kainuun kes­kus­sai­raa­lal­le satojen tu­han­sien eurojen edestä

10:37 1
Oulun Taiteiden Yö järjestetään 14 tunnin mittaisena verkkolähetyksenä – "Olisi mahdotonta ajatella, että tapahtuma järjestettäisiin tavalliseen tapaan"
Tilaajille

Oulun Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään 14 tunnin mit­tai­se­na verk­ko­lä­he­tyk­se­nä – "Olisi mah­do­ton­ta aja­tel­la, että ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­täi­siin ta­val­li­seen tapaan"

07:00 0