Analyysi: Oululla menee juuri nyt har­vi­nai­sen hyvin

Kolumni: Söpöt eläin­vi­deot ke­rää­vät tyk­käyk­siä, mutta harva kantaa huolta tuo­tan­to­eläin­ten oloista

Luitko jo tämän: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­nan­otos­ta Stora Enson Ou­lun-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa

Fortum-virheet lisäävät painetta uudistaa valtion omistajaohjausta – opposition ryöpyttämä ministeri Tytti Tuppurainen laati kolmen kohdan korjauslistan
Tilaajille

For­tum-vir­heet li­sää­vät pai­net­ta uu­dis­taa valtion omis­ta­ja­oh­jaus­ta – op­po­si­tion ryö­pyt­tä­mä mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen laati kolmen kohdan kor­jaus­lis­tan

18:00 2
"Kerkesin karjaista, että älä älä" – Klapikonehaverissa sormensa menettänyt kertoi oikeudessa työtapaturmastaan
Tilaajille

"Ker­ke­sin kar­jais­ta, että älä älä" – Kla­pi­ko­ne­ha­ve­ris­sa sor­men­sa me­net­tä­nyt kertoi oi­keu­des­sa työ­ta­pa­tur­mas­taan

18:34
Kolminkertainen Vuoden pesäpalloilija Tuomas Jussila siirtyy Kempeleen Kiriin peräti viiden vuoden sopimuksella – "Alamme rakentaa elämää Ouluun"
Tilaajille

Kol­min­ker­tai­nen Vuoden pe­sä­pal­loi­li­ja Tuomas Jussila siirtyy Kem­pe­leen Kiriin peräti viiden vuoden so­pi­muk­sel­la – "Alamme ra­ken­taa elämää Ouluun"

18:29
Analyysi: Oulun kaupunginjohtajaksi hakeneiden nimilistaa moititaan vaisuksi, ja monet ennustavat hakuajan jatkamista
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­den ni­mi­lis­taa moi­ti­taan vai­suk­si, ja monet en­nus­ta­vat ha­ku­ajan jat­ka­mis­ta

16:00 9
Tyttöjen koulutus johtaa ”hyvän kehään” – myös kriisistä toiseen kulkevassa Somaliassa
Mainos Kirkon Ulkomaanapu

Tyt­tö­jen kou­lu­tus johtaa ”hyvän kehään” – myös krii­sis­tä toiseen kul­ke­vas­sa So­ma­lias­sa

06:00
Venäjä iski Zaporizhzhjan kaupunkiin – WSJ: Ukraina on saanut vetäytyneiltä venäläisjoukoilta enemmän raskasta kalustoa kuin länsimaiden liittolaisiltaan
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjä iski Za­po­rizh­zhjan kau­pun­kiin – WSJ: Ukraina on saanut ve­täy­ty­neil­tä ve­nä­läis­jou­koil­ta enemmän ras­kas­ta ka­lus­toa kuin län­si­mai­den liit­to­lai­sil­taan

17:59 5
Ukrainan ja Venäjän toimintamalleissa ratkaiseva ero – Jarmo Lindberg arvioi, missä ratkaisun paikat ovat

Uk­rai­nan ja Venäjän toi­min­ta­mal­leis­sa rat­kai­se­va ero – Jarmo Lind­berg arvioi, missä rat­kai­sun paikat ovat

17:52
Suomalaissatelliitti paljasti kymmeniä venäläisten asemia heti tultuaan käyttöön Ukrainan sodassa – käänteentekevä tutka oli kehitetty jäiden tarkkailuun

Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia heti tul­tuaan käyt­töön Uk­rai­nan sodassa – kään­teen­te­ke­vä tutka oli ke­hi­tet­ty jäiden tark­kai­luun

05.10.2022 19:03 19
Tilaajille
Mitä on Ukrainan menestyksekkään vastahyökkäyksen takana? Ukrainan puolustusministerin neuvonantaja Yuriyv Sak vastaa

Mitä on Uk­rai­nan me­nes­tyk­sek­kään vas­ta­hyök­käyk­sen takana? Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­rin neu­von­an­ta­ja Yuriyv Sak vastaa

05.10.2022 21:16 4
Lintulammen koulun peruskorjaus venyy – uudelleen käyttöön vasta vuoden 2024 alussa
Tilaajille

Lin­tu­lam­men koulun pe­rus­kor­jaus venyy – uu­del­leen käyt­töön vasta vuoden 2024 alussa

18:31
Tuira on Oulun halutuin asuinalue – keskustan vetovoima lisääntyy
Tilaajille

Tuira on Oulun ha­lu­tuin asuin­alue – kes­kus­tan ve­to­voi­ma li­sään­tyy

17:00 4
Analyysi: Oulun kaupungilla menee juuri nyt harvinaisen hyvin, mutta huonot ajat voivat kurkata heti nurkan takaa
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oulun kau­pun­gil­la menee juuri nyt har­vi­nai­sen hyvin, mutta huonot ajat voivat kurkata heti nurkan takaa

06:00 18
TE-live luo edellytykset onnistuneelle rekrytoinnille – vuorovaikutteinen lähetys lisää näkyvyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-live luo edel­ly­tyk­set on­nis­tu­neel­le rek­ry­toin­nil­le – vuo­ro­vai­kut­tei­nen lähetys lisää nä­ky­vyyt­tä

04.10.2022 14:17
Oulun kaupungin omakotitonttien hakuun jatkoaika – haettavana 16 tonttia eri puolilta kaupunkia
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien hakuun jat­ko­ai­ka – haet­ta­va­na 16 tonttia eri puo­lil­ta kau­pun­kia

18:29 1
Muna-allergiset lapset saivat oireita sopimattomista korvapuusteista Oulun kouluissa – virheen tehnyt Huovisen Leipomo otti täyden vastuun
Tilaajille

Mu­na-al­ler­gi­set lapset saivat oireita so­pi­mat­to­mis­ta kor­va­puus­teis­ta Oulun kou­luis­sa – virheen tehnyt Huo­vi­sen Leipomo otti täyden vastuun

14:01 9
Sanginjoen ränsistyneille taukopaikoille löytyi uusi ilme opiskelijakilpailun avulla
Tilaajille

San­gin­joen rän­sis­ty­neil­le tau­ko­pai­koil­le löytyi uusi ilme opis­ke­li­ja­kil­pai­lun avulla

14:50 4
Varkauksien selvittämistä kansalaisvoimin - oululainen Ilkka Pulkkinen päätti ottaa pyörävarkauksien ratkomisen omiin käsiin

Var­kauk­sien sel­vit­tä­mis­tä kan­sa­lais­voi­min - ou­lu­lai­nen Ilkka Pulk­ki­nen päätti ottaa pyö­rä­var­kauk­sien rat­ko­mi­sen omiin käsiin

05.10.2022 09:59 3
Haukipadas - kun Radio Kaleva läksi etsimään vettemme petoa

Hau­ki­pa­das - kun Radio Kaleva läksi et­si­mään vet­tem­me petoa

03.10.2022 07:00 1
Ilmaperunoita, pohjoismaiden perunapankki ja paljon muuta - lakeuden perunaosaaminen on maailmanluokkaa

Ilmaperunoita, pohjoismaiden perunapankki ja paljon muuta - lakeuden perunaosaaminen on maailmanluokkaa

30.09.2022 09:30
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

02.10.2022 06:00
Ruotsin turvallisuuspoliisi: Epäilyt tuhotyöstä Nord Stream -putkien vuodon taustalla ovat vahvistuneet

Ruotsin tur­val­li­suus­po­lii­si: Epäilyt tu­ho­työs­tä Nord Stream -put­kien vuodon taus­tal­la ovat vah­vis­tu­neet

15:01 5
Valtion energiaremonttitakausten ulotuttava myös syrjäseuduille
Tilaajille
Pääkirjoitus

Valtion energiaremonttitakausten ulotuttava myös syrjäseuduille

05.10.2022 20:00 2
Söpöt eläinvideot keräävät tykkäyksiä, mutta harva kantaa huolta tuotantoeläinten oloista
Tilaajille
Kolumni
Satu Niskanen

Söpöt eläinvideot keräävät tykkäyksiä, mutta harva kantaa huolta tuotantoeläinten oloista

18:00
Some on tuonut nuoria naisia voimanoston pariin – oululaisen Juho Kuusisaaren tehtävänä on kehittää lajin koulutusta ja sitä kautta koko lajia
Forum24

Some on tuonut nuoria naisia voi­manos­ton pariin – ou­lu­lai­sen Juho Kuu­si­saa­ren teh­tä­vä­nä on ke­hit­tää lajin kou­lu­tus­ta ja sitä kautta koko lajia

06:06
Kustannusten nousu ei ole vielä hidastanut rakentamista Oulussa – "Köyhällä ei ole varaa rakentaa huonosti"

Kus­tan­nus­ten nousu ei ole vielä hi­das­ta­nut ra­ken­ta­mis­ta Oulussa – "Köy­häl­lä ei ole varaa ra­ken­taa huo­nos­ti"

05.10.2022 06:00 7
Norssin lukion rauhanpaneeli oli tänä vuonna kipeän ajankohtainen – "On murskaavan surullinen asia, että joudutte kasvamaan vuonna 2022 nuoreksi tilanteessa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan"

Norssin lukion rau­han­pa­nee­li oli tänä vuonna kipeän ajan­koh­tai­nen – "On murs­kaa­van su­rul­li­nen asia, että jou­dut­te kas­va­maan vuonna 2022 nuo­rek­si ti­lan­tees­sa, jossa Venäjä on hyö­kän­nyt Uk­rai­naan"

04.10.2022 15:34 3
Pohjoisten korujen tarina jatkuu Oulun Pikisaaressa – "Hyppäsimme suuriin saappaisiin"

Poh­jois­ten korujen tarina jatkuu Oulun Pi­ki­saa­res­sa – "Hyp­pä­sim­me suuriin saap­pai­siin"

01.10.2022 06:00 3
Ikänäköleikkaus parantaa elämänlaatua – “Moni ei tiedä, että silmälaseista voi päästä kokonaan eroon”
Mainos Silmien Klinikka

Ikä­nä­kö­leik­kaus pa­ran­taa elä­män­laa­tua – “Moni ei tiedä, että sil­mä­la­seis­ta voi päästä ko­ko­naan eroon”

03.10.2022 06:00
Oritkarin kolmioraiteen valmistelevat työt ovat alkaneet – kesän aikana alueelta purettiin pois kaksi teollisuushallia, joiden purkujätettä hyödynnetään urakassa

Orit­ka­rin kol­mio­rai­teen val­mis­te­le­vat työt ovat al­ka­neet – kesän aikana alueel­ta pu­ret­tiin pois kaksi teol­li­suus­hal­lia, joiden pur­ku­jä­tet­tä hyö­dyn­ne­tään ura­kas­sa

13:12 1
Lämpöpumppujen suosio kasvanut talojen lämmityksessä – öljyllä ja sähköllä lämmitetään aiempaa vähemmän

Läm­pö­pump­pu­jen suosio kas­va­nut talojen läm­mi­tyk­ses­sä – öljyllä ja säh­köl­lä läm­mi­te­tään aiempaa vä­hem­män

12:07 6
Riitta-Liisa Roponen, Liisa Virho ja neljä muuta näkyvää naista saavat lauantaina 75-vuotiaalta Merikosken Laululta äänissä soivan lahjan
Tilaajille

Riit­ta-Lii­sa Ro­po­nen, Liisa Virho ja neljä muuta näkyvää naista saavat lauan­tai­na 75-vuo­tiaal­ta Me­ri­kos­ken Lau­lul­ta äänissä soivan lahjan

15:00 1
Ryskäryhmä kaataa puut ja raivaa risut
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Rys­kä­ryh­mä kaataa puut ja raivaa risut

04.10.2022 06:00
Lakkauttaisitko koulun, jota oma lapsesi käy? Oulun kylien väki taistelee lähikoulujensa puolesta
Tilaajille

Lak­kaut­tai­sit­ko koulun, jota oma lapsesi käy? Oulun kylien väki tais­te­lee lä­hi­kou­lu­jen­sa puo­les­ta

05.10.2022 21:39 60
Luetuimmat
Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

05.10.2022 09:45 14
Tilaajille
Muna-allergiset lapset saivat oireita sopimattomista korvapuusteista Oulun kouluissa – virheen tehnyt Huovisen Leipomo otti täyden vastuun

Muna-allergiset lapset saivat oireita sopimattomista korvapuusteista Oulun kouluissa – virheen tehnyt Huovisen Leipomo otti täyden vastuun

14:01 9
Tilaajille
Analyysi: Oulun kaupunginjohtajaksi hakeneiden nimilistaa moititaan vaisuksi, ja monet ennustavat hakuajan jatkamista

Analyysi: Oulun kaupunginjohtajaksi hakeneiden nimilistaa moititaan vaisuksi, ja monet ennustavat hakuajan jatkamista

16:00 9
Tilaajille
Polttopuita tehnyt työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen – Ylivieskan kaupungille vaaditaan vähintään 10 000 euron yhteisösakkoa

Polttopuita tehnyt työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen – Ylivieskan kaupungille vaaditaan vähintään 10 000 euron yhteisösakkoa

12:26
Tilaajille
Peräänajo ruuhkautti aamuliikennettä Pohjantiellä

Peräänajo ruuhkautti aamuliikennettä Pohjantiellä

08:50 16
Tuira on Oulun halutuin asuinalue – keskustan vetovoima lisääntyy

Tuira on Oulun halutuin asuinalue – keskustan vetovoima lisääntyy

17:00 4
Tilaajille
Syyttäjä vaatii autoilijalle rikostuomiota Siikajoella tapahtuneesta tasoristeysonnettomuudesta – kyydissä ollut matkustaja kuoli
Tilaajille

Syyt­tä­jä vaatii au­toi­li­jal­le ri­kos­tuo­mio­ta Sii­ka­joel­la ta­pah­tu­nees­ta ta­so­ris­teys­on­net­to­muu­des­ta – kyy­dis­sä ollut mat­kus­ta­ja kuoli

10:21 1
Ville Aho aloitti Rukakeskuksessa tiskaushommista, toimitusjohtajan paikalla 10 vuotta on hänelle tarpeeksi – seuraajan haku avautuu samalla kun rinteetkin
Tilaajille

Ville Aho aloitti Ru­ka­kes­kuk­ses­sa tis­kaus­hom­mis­ta, toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­la 10 vuotta on hänelle tar­peek­si – seu­raa­jan haku avautuu samalla kun rin­teet­kin

13:19
Hallinto-oikeus ratkaisi turvallisuusjohtajan irtisanomisasian eduskunnan kanslian eduksi

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si tur­val­li­suus­joh­ta­jan ir­ti­sa­no­mis­asian edus­kun­nan kans­lian eduksi

14:26 1
4 000 suomalaista menettänyt luottotietonsa maksamattomien sähkölaskujen vuoksi

4 000 suo­ma­lais­ta me­net­tä­nyt luot­to­tie­ton­sa mak­sa­mat­to­mien säh­kö­las­ku­jen vuoksi

11:34 11
Kaleva Live: Syksyn ohjelmisto täydentynyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiempien lähetysten tallenteet
Livet ja podcastit

Kaleva Live: Syksyn oh­jel­mis­to täy­den­ty­nyt – katso lista tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä sekä aiem­pien lä­he­tys­ten tal­len­teet

11.02.2022 10:55 20
Kaleva Live: Kärppien nuori joukkue haastaa vahvasti kautensa aloittaneen HIFK:n Naisten Liigassa – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kärp­pien nuori joukkue haastaa vah­vas­ti kau­ten­sa aloit­ta­neen HIFK:n Naisten Lii­gas­sa – katso ottelu tal­len­tee­na

01.10.2022 18:10 3
Tilaajille
Kaleva Live: Kärpät pyrkii avaamaan Lukon puolustuksen U20 SM-sarjassa – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: Kärpät pyrkii avaa­maan Lukon puo­lus­tuk­sen U20 SM-sar­jas­sa – katso ottelu tal­len­tee­na

30.09.2022 19:14 2
Tilaajille
Kärppien U20 kohtaa hallitsevan mestarin Rauman Lukon, naisia vastaan luistelee viime kauden hopeamitalistijoukkue HIFK – Kaleva näyttää Raksilan ottelut suorana

Kärp­pien U20 kohtaa hal­lit­se­van mes­ta­rin Rauman Lukon, naisia vastaan luis­te­lee viime kauden ho­pea­mi­ta­lis­ti­jouk­kue HIFK – Kaleva näyttää Rak­si­lan ottelut suorana

28.09.2022 12:00

Kaleva Live: Pa­del­kes­kuk­ses­sa rat­kot­tiin eri sar­jo­jen voit­ta­ja­pa­rit his­to­rian en­sim­mäi­ses­sä Padel Oulun mes­ta­ruus­tur­nauk­ses­sa– katso tal­len­ne fi­naa­leis­ta täältä

24.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Tekikö uudistus lukiosta valintakoeväylän? Suomen opinto-ohjaajien puheenjohtajan mukaan teki – Lue, miten asiaa arvioi raahelainen opo
Tilaajille

Tekikö uu­dis­tus lu­kios­ta va­lin­ta­koe­väy­län? Suomen opin­to-oh­jaa­jien pu­heen­joh­ta­jan mukaan teki – Lue, miten asiaa arvioi raa­he­lai­nen opo

06:15 7
Elokuva-arvio: Vain sekunti sisältää, toki historian pehmusteen takaa, kritiikkiä totalitaarista komentoa vastaan
Tilaajille

Elokuva-arvio: Vain sekunti sisältää, toki historian pehmusteen takaa, kritiikkiä totalitaarista komentoa vastaan

14:05
Oulun Pikisaareen Vanhalle Villatehtaalle avautuvasta Proton muotoilukeskuksesta halutaan kohtaamispaikka yleisölle ja muotoilijoille
Tilaajille

Oulun Pi­ki­saa­reen Van­hal­le Vil­la­teh­taal­le avau­tu­vas­ta Proton muo­toi­lu­kes­kuk­ses­ta ha­lu­taan koh­taa­mis­paik­ka ylei­söl­le ja muo­toi­li­joil­le

08:42
Polttopuita tehnyt työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen – Ylivieskan kaupungille vaaditaan vähintään 10 000 euron yhteisösakkoa
Tilaajille

Polttopuita tehnyt työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen – Ylivieskan kaupungille vaaditaan vähintään 10 000 euron yhteisösakkoa

12:26
Lukijoiden mielipiteet
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pia Hytönen

Mie­len­ter­veys­omai­sil­la on oikeus ter­vey­teen, eivätkä he saa siirtyä syn­kik­si lu­vuik­si ti­las­tois­sa

06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lö­kun­ta toivoi pank­kien yh­dis­ty­mis­tä

05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Ervasti

Oulun kaup­pa­hal­li on erin­omai­nen yri­tys­ki­rin paikka

05:30 1
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmahaku on avattu – aikaa hakea on 9. joulukuuta saakka

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den oh­jel­ma­ha­ku on avattu – aikaa hakea on 9. jou­lu­kuu­ta saakka

09:39 6
Sammuttaako Kremlin pimeyden ruhtinas valot kohta koko ihmiskunnalta?
Tilaajille
Essee
Yrjö Rautio

Sammuttaako Kremlin pimeyden ruhtinas valot kohta koko ihmiskunnalta?

02.10.2022 09:00 16
Katso kooste Ässät–Kärpät-ottelusta

Katso kooste Ässät–Kärpät-ottelusta

05.10.2022 22:39
Mikko Myllylahti halusi arktista hysteriaa valkokankaalle – Metsurin tarinaan sitä löytyi muun muassa Kalervo Palsan kuvataiteesta
Tilaajille

Mikko Myl­ly­lah­ti halusi ark­tis­ta hys­te­riaa val­ko­kan­kaal­le – Met­su­rin ta­ri­naan sitä löytyi muun muassa Kalervo Palsan ku­va­tai­tees­ta

11:30 1