Koti-Kaleva

Oululaispariskunnan kodissa on vain kaksi huonetta, mutta tilaa 115-neliötä – suuritöinen remontti välillä melkein itketti, mutta tuloksena on avara kahden aikuisen koti

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan kodissa on vain kaksi huo­net­ta, mutta tilaa 115-ne­liö­tä – suu­ri­töi­nen re­mont­ti välillä melkein it­ket­ti, mutta tu­lok­se­na on avara kahden ai­kui­sen koti

07:00 12
Tilaajille
Yhtä ikkunaa lattiasta kattoon – Uudet ikkunat ovat kestäviä ja helppohoitoisia, mutta miten estetään naapuria näkemästä, mitä sisällä tapahtuu?

Yhtä ikkunaa lat­tias­ta kattoon – Uudet ikkunat ovat kes­tä­viä ja help­po­hoi­toi­sia, mutta miten es­te­tään naa­pu­ria nä­ke­mäs­tä, mitä sisällä ta­pah­tuu?

11.05.2021 11:15 4
Tilaajille
Ei kodin tarvitse olla aina tip top, että voisi rentoutua – Vilma Valkonen haluaa asua kodissa, joka kertoo asukkaastaan

Ei kodin tar­vit­se olla aina tip top, että voisi ren­tou­tua – Vilma Val­ko­nen haluaa asua ko­dis­sa, joka kertoo asuk­kaas­taan

08.05.2021 07:00 6
Tilaajille
Sataneliöinen keskustakoti ”veden äärellä” on eräs Plaanatornin yleisimmistä asunnoista

Sa­ta­ne­liöi­nen kes­kus­ta­ko­ti ”veden ää­rel­lä” on eräs Plaa­na­tor­nin ylei­sim­mis­tä asun­nois­ta

08.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Asematorni III:ssa tarjolla parveke asunnolla: "Nopeasti arvioiden sen pinta-ala on lähes kaksi kolmasosaa asunnon koosta"

Ase­ma­tor­ni III:ssa tar­jol­la parveke asun­nol­la: "No­peas­ti ar­vioi­den sen pin­ta-ala on lähes kaksi kol­mas­osaa asunnon koosta"

26.04.2021 07:00 2
Tilaajille

Pie­nil­lä teoilla tyy­li­käs­tä – Marjo Myk­kä­sen yk­siös­sä jopa pe­su­ai­neet ja maus­te­pur­kit ovat si­sus­tuk­sen tyyliin sopivia

25.04.2021 13:45 1
Tilaajille
Saunallinen kerrostalokaksio Karjasillalla – työmaa jatkuu Kalevan entisen toimitalon paikalla

Sau­nal­li­nen ker­ros­ta­lo­kak­sio Kar­ja­sil­lal­la – työmaa jatkuu Kalevan entisen toi­mi­ta­lon pai­kal­la

19.04.2021 07:00
Tilaajille
Vuolteenahojen perhe remontoi Oulun puu-Raksilan idyllisen talon alkutekijöistään lähtien: "Purkutöiden jälkeen jäi pystyyn vain runko"

Vuol­teen­aho­jen perhe re­mon­toi Oulun puu-Rak­si­lan idyl­li­sen talon al­ku­te­ki­jöis­tään läh­tien: "Pur­ku­töi­den jälkeen jäi pystyyn vain runko"

17.04.2021 07:00 9
Tilaajille
Suomalainen juo nykyään laatuviininsä oikeanlämpöisenä: tyylikäs viinikaappi tuo arkeen helpotusta ja luksusta – vai rakentaisitko oman viinikellarin?

Suo­ma­lai­nen juo nykyään laa­tu­vii­nin­sä oi­kean­läm­pöi­se­nä: tyy­li­käs vii­ni­kaap­pi tuo arkeen hel­po­tus­ta ja luk­sus­ta – vai ra­ken­tai­sit­ko oman vii­ni­kel­la­rin?

17.04.2021 06:30 3
Tilaajille
Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Valjaspuiston kortteliin sijoittuvaan asuinkerrostaloon on mahdutettu nyt kymmenisen asuntoa enemmän

Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Val­jas­puis­ton kort­te­liin si­joit­tu­vaan asuin­ker­ros­ta­loon on mah­du­tet­tu nyt kym­me­ni­sen asuntoa enemmän

12.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Kotoisaa ja kutsuvaa – intohimoinen sisustaja Anu Ahtola ei välitä kalliista asioista, mutta villiintyy kirppislöydöistä

Ko­toi­saa ja kut­su­vaa – in­to­hi­moi­nen si­sus­ta­ja Anu Ahtola ei välitä kal­liis­ta asiois­ta, mutta vil­liin­tyy kirp­pis­löy­döis­tä

10.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Suvun huonekalut pääsivät oikeaan paikkaan hyvin säilyneessä rintamamiestalossa – Pauliina Honkala on tyytyväinen, ettei puuseppämies antanut vaihtaa kaappien ovia

Suvun huo­ne­ka­lut pää­si­vät oikeaan paik­kaan hyvin säi­ly­nees­sä rin­ta­ma­mies­ta­los­sa – Pau­lii­na Honkala on tyy­ty­väi­nen, ettei puu­sep­pä­mies antanut vaihtaa kaap­pien ovia

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemeläinen Vivian Ottazzi jäi koukkuun solmeiluun – nyt hän tekee käsityötaidetta koteihin ympäri Suomea

Ro­va­nie­me­läi­nen Vivian Ottazzi jäi kouk­kuun sol­mei­luun – nyt hän tekee kä­si­työ­tai­det­ta ko­tei­hin ympäri Suomea

03.04.2021 15:34
Tilaajille
Keväthuolto antaa kodin viherkasveille uutta puhtia – Helsingin yliopiston ylipuutarhuri kertoo 12 hoitovinkkiä: "Ja hups, sepäs kasvaa"

Ke­vät­huol­to antaa kodin vi­her­kas­veil­le uutta puhtia – Hel­sin­gin yli­opis­ton yli­puu­tar­hu­ri kertoo 12 hoi­to­vink­kiä: "Ja hups, sepäs kasvaa"

02.04.2021 08:00
Tilaajille
Yksiö on ilahduttavan toimiva ja viihtyisä rokkiklubin paikalle kohonneessa kerrostalossa Limingantullissa

Yksiö on ilah­dut­ta­van toimiva ja viih­tyi­sä rok­ki­klu­bin pai­kal­le ko­hon­nees­sa ker­ros­ta­los­sa Li­min­gan­tul­lis­sa

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Oululaispariskunnan kaksio muuntui yksiöksi työhuoneella – kun sänky siirtyi olohuoneeseen, makuuhuoneesta tuli kätevä työskentelysoppi

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan kaksio muuntui yk­siök­si työ­huo­neel­la – kun sänky siirtyi olo­huo­nee­seen, ma­kuu­huo­nees­ta tuli kätevä työs­ken­te­ly­sop­pi

27.03.2021 07:00
Tilaajille
Muistatko vielä fengshuin? Jäljelle jäivät nämä sisustusopit – Suomessa kiinalaisesta ilmiöstä ei tullut varsinaista hittiä, mutta poimimme siitä valittuja paloja

Muis­tat­ko vielä fengs­huin? Jäl­jel­le jäivät nämä si­sus­tus­opit – Suo­mes­sa kii­na­lai­ses­ta il­miös­tä ei tullut var­si­nais­ta hittiä, mutta poi­mim­me siitä va­lit­tu­ja paloja

27.03.2021 07:00
Tilaajille
Punaista betonia ja nafteja neliöitä Kaukovainiolla

Pu­nais­ta betonia ja nafteja ne­liöi­tä Kau­ko­vai­niol­la

22.03.2021 07:00
Tilaajille
Kesät Hailuodossa viettävä taiteilija Marjatta Hanhijoki haki pitkään ateljeeasuntoa Lallukasta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huoneistoa – Katso kuvat upeasti entisöidystä taiteilijatalosta

Kesät Hai­luo­dos­sa viet­tä­vä tai­tei­li­ja Mar­jat­ta Han­hi­jo­ki haki pitkään atel­jee­asun­toa Lal­lu­kas­ta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huo­neis­toa – Katso kuvat upeasti en­ti­söi­dys­tä tai­tei­li­ja­ta­los­ta

22.03.2021 12:03
Tilaajille
Salovaaran perheelle pääsiäinen tuo kevään tunnun: "On ihana koristella koti kukkasin, pastellinsävyisin kynttilöin ja leipoa keväinen kakku"

Sa­lo­vaa­ran per­heel­le pää­siäi­nen tuo kevään tunnun: "On ihana ko­ris­tel­la koti kuk­ka­sin, pas­tel­lin­sä­vyi­sin kynt­ti­löin ja leipoa ke­väi­nen kakku"

20.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Pieni, mutta toimiva rivitalokolmio löytyy uudelta Niittyholman asuinalueelta Haukiputaalta

Pieni, mutta toimiva ri­vi­ta­lo­kol­mio löytyy uudelta Niit­ty­hol­man asuin­alueel­ta Hau­ki­pu­taal­ta

15.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Oululaisen lapsiperheen kodissa luonto tulee lähelle – vaalean ja valoisan kodin väriläiskiä ovat pystykorvat Siri ja Unna

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen kodissa luonto tulee lähelle – vaalean ja va­loi­san kodin vä­ri­läis­kiä ovat pys­ty­kor­vat Siri ja Unna

13.03.2021 07:00 6
Tilaajille