Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Koti-Kaleva

Oululainen abiturientti muutti omilleen kirjoitusten ajaksi – väliaikainen opiskelukämppä sisustettiin pienellä budjetilla

Ou­lu­lai­nen abi­tu­rient­ti muutti omil­leen kir­joi­tus­ten ajaksi – vä­li­ai­kai­nen opis­ke­lu­kämp­pä si­sus­tet­tiin pie­nel­lä bud­je­til­la

07:00 1
Tilaajille
Lenni-Kalle Taipale ja Anna Uitto löysivät loppuelämän kumppanin netistä – Ota nämä asiat huomioon, kun hankit ruokapöytää

Len­ni-Kal­le Taipale ja Anna Uitto löy­si­vät lop­pu­elä­män kump­pa­nin netistä – Ota nämä asiat huo­mioon, kun hankit ruo­ka­pöy­tää

06:30
Tilaajille
Erillistalokolmio Korvenkylässä laajenee tarvittaessa kahdella lisähuoneella – talojen rivistö tuo katukuvaan hieman Karjasillan tuntua

Eril­lis­ta­lo­kol­mio Kor­ven­ky­läs­sä laa­je­nee tar­vit­taes­sa kah­del­la li­sä­huo­neel­la – talojen rivistö tuo ka­tu­ku­vaan hieman Kar­ja­sil­lan tuntua

24.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Kuuluuko lumet kolata talon sokkelin viereen vai heittää poispäin – tässä vihdoin vastaus lumitöiden tekijöille

Kuu­luu­ko lumet kolata talon sok­ke­lin viereen vai heittää pois­päin – tässä vihdoin vastaus lu­mi­töi­den te­ki­jöil­le

22.01.2022 14:15 14
Tilaajille
Avarassa kerrostaloyksiössä näkyy rakkaus lukemiseen – alkovista tehty minikirjasto on kodin lempipaikka

Ava­ras­sa ker­ros­ta­lo­yk­siös­sä näkyy rakkaus lu­ke­mi­seen – al­ko­vis­ta tehty mi­ni­kir­jas­to on kodin lem­pi­paik­ka

22.01.2022 07:00 5
Tilaajille
Kahden ilmansuunnan näppärä kaksio energiatehokkaassa vuokrakohteessa Kaukovainiolla

Kahden il­man­suun­nan näppärä kaksio ener­gia­te­hok­kaas­sa vuok­ra­koh­tees­sa Kau­ko­vai­niol­la

17.01.2022 07:00 4
Tilaajille
Oululaisen kerrostalon kerhohuoneesta tuli asukkaiden viihtyisä olohuone pienellä rahalla: "Viihtyisyys tulee ihmisistä, siitä, että tilaa käytetään yhdessä"

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­nees­ta tuli asuk­kai­den viih­tyi­sä olo­huo­ne pie­nel­lä ra­hal­la: "Viih­tyi­syys tulee ih­mi­sis­tä, siitä, että tilaa käy­te­tään yh­des­sä"

15.01.2022 07:00 10
Tilaajille
Valoisa ja kaikin puolin erityinen neliö Åströmin historiallisessa tehdasrakennuksessa

Valoisa ja kaikin puolin eri­tyi­nen neliö Å­strö­min his­to­rial­li­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­ses­sa

10.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Tilavassa omakotitalossa Välivainiolla harmonista värimaailmaa täydentävät taide, design sekä historian patina

Ti­la­vas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa Vä­li­vai­niol­la har­mo­nis­ta vä­ri­maail­maa täy­den­tä­vät taide, design sekä his­to­rian patina

08.01.2022 07:00 5
Tilaajille
Katso, kuinka upea joulu syntyy vaikka risukasaan – Katja Kannisto sairastui vakavasti ja juhlat anoppilassa vaihtuivat erinäköiseen kotijouluun

Katso, kuinka upea joulu syntyy vaikka ri­su­ka­saan – Katja Kan­nis­to sai­ras­tui va­ka­vas­ti ja juhlat anop­pi­las­sa vaih­tui­vat eri­nä­köi­seen ko­ti­jou­luun

23.12.2021 13:26
Tilaajille
Perheasunto kaikilla herkuilla valmistuu ensi vuonna Oulunsalon Karhukankaalle – kirsikkana kakun päällä paikkavaraus takalle

Per­he­asun­to kai­kil­la her­kuil­la val­mis­tuu ensi vuonna Ou­lun­sa­lon Kar­hu­kan­kaal­le – kir­sik­ka­na kakun päällä paik­ka­va­raus takalle

20.12.2021 07:00 4
Tilaajille
Joulu saapui kotiin jo marraskuussa – Olkkosen perheessä asuu jouluttaja, mutta uuden vuoden näkee koristeista korkeintaan joulukuusi

Joulu saapui kotiin jo mar­ras­kuus­sa – Olk­ko­sen per­hees­sä asuu jou­lut­ta­ja, mutta uuden vuoden näkee ko­ris­teis­ta kor­kein­taan jou­lu­kuu­si

18.12.2021 10:30
Tilaajille
Joulukodin suloisuuteen suorastaan uppoaa: "On tärkeää, että kodissa on kaunista joka suunnalta ja kulmasta katsottuna"

Jou­lu­ko­din su­loi­suu­teen suo­ras­taan uppoaa: "On tär­keää, että kodissa on kau­nis­ta joka suun­nal­ta ja kul­mas­ta kat­sot­tu­na"

18.12.2021 07:00 6
Tilaajille
Rivitalokoti perheelle hiihtoladun varrelta Korvenkylästä – Oulun Kievarinkulma sisältää yhteensä 29 asuntoa

Ri­vi­ta­lo­ko­ti per­heel­le hiih­to­la­dun var­rel­ta Kor­ven­ky­läs­tä – Oulun Kie­va­rin­kul­ma si­säl­tää yh­teen­sä 29 asuntoa

13.12.2021 07:00 3
Tilaajille
Kun koristelun aloittaa ajoissa, ei aattoon tarvitse ladata liikaa paineita – joulufani Lea Ansamaan kodissa teemavärit vaihtuvat joka vuosi, mutta komea kuusi ja valot pysyvät

Kun ko­ris­te­lun aloit­taa ajois­sa, ei aattoon tar­vit­se ladata liikaa pai­nei­ta – jou­lu­fa­ni Lea An­sa­maan kodissa tee­ma­vä­rit vaih­tu­vat joka vuosi, mutta komea kuusi ja valot pysyvät

11.12.2021 07:00
Tilaajille
Muuntojoustava perhetalomalli valmistuu Ritaharjun Varpumetsään runsaan vuoden kuluttua

Muun­to­jous­ta­va per­he­ta­lo­mal­li val­mis­tuu Ri­ta­har­jun Var­pu­met­sään runsaan vuoden ku­lut­tua

06.12.2021 07:00
Tilaajille
Alppilassa asuvan perheen rintamamiestalossa yhdistyvät eri aikojen tyylit ja teemat : "Minua ahdistaisi ajatella, että sisustuksessa olisi joku tietty tyyli, jossa pitää pysyä"

Alp­pi­las­sa asuvan perheen rin­ta­ma­mies­ta­los­sa yh­dis­ty­vät eri aikojen tyylit ja tee­mat : "Minua ah­dis­tai­si aja­tel­la, että si­sus­tuk­ses­sa olisi joku tietty tyyli, jossa pitää pysyä"

04.12.2021 07:00 16
Tilaajille
Yksiö riittää oikein hyvin Viivi Koskensalolle – 19-vuotias omilleen muuttava nuori ei halua maksaa ylimääräisistä neliöistä, mutta kuka muu muka valitsee yksiön?

Yksiö riittää oikein hyvin Viivi Kos­ken­sa­lol­le – 19-vuo­tias omil­leen muut­ta­va nuori ei halua maksaa yli­mää­räi­sis­tä ne­liöis­tä, mutta kuka muu muka va­lit­see yksiön?

04.12.2021 06:30 3
Tilaajille
Kompakteja neliöitä pienelle perheelle tarjoillaan erillistalossa Hiukkavaaran Vaskikankaalla

Kom­pak­te­ja ne­liöi­tä pie­nel­le per­heel­le tar­joil­laan eril­lis­ta­los­sa Hiuk­ka­vaa­ran Vas­ki­kan­kaal­la

29.11.2021 07:00 8
Tilaajille
Lukuisia kertoja muuttanut perhe tietää, että sisustuksessa vähemmän on enemmän ja että koti on siellä, missä sydänkin

Lu­kui­sia kertoja muut­ta­nut perhe tietää, että si­sus­tuk­ses­sa vä­hem­män on enemmän ja että koti on siellä, missä sy­dän­kin

27.11.2021 07:00 5
Tilaajille
Moderni mummonmökki Hailuodossa – yhdeksän minikokoisen erillistalon kokonaisuus valmistuu Keskikylälle loppuvuodesta

Moderni mum­mon­mök­ki Hai­luo­dos­sa – yh­dek­sän mi­ni­ko­koi­sen eril­lis­ta­lon ko­ko­nai­suus val­mis­tuu Kes­ki­ky­läl­le lop­pu­vuo­des­ta

22.11.2021 07:00 4
Tilaajille