Koti-Kaleva

Valjastehtaan paksut tiiliseinät luovat tunnelmaa loft-kolmioon Myllytullissa: lähes nelimetrinen kerroskorkeus, näkyviin jäävät välipohjapalkistot sekä suuret ruutuikkunat tuovat asuntoarkkitehtuuriin historian havinaa
Tilaajille

Val­jas­teh­taan paksut tii­li­sei­nät luovat tun­nel­maa loft-kol­mioon Myl­ly­tul­lis­sa: lähes ne­li­met­ri­nen ker­ros­kor­keus, nä­ky­viin jäävät vä­li­poh­ja­pal­kis­tot sekä suuret ruu­tu­ik­ku­nat tuovat asun­to­ark­ki­teh­tuu­riin his­to­rian havinaa

01.06.2020 07:00 0
Vihreää, oranssia, ruskeaa – värien kanssa ei arasteltu 1970-luvulla: Pohjois-Pohjanmaan museossa voi tehdä aikamatkan menneen ajan sisustukseen

Vih­reää, orans­sia, ruskeaa – värien kanssa ei aras­tel­tu 1970-lu­vul­la: Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seos­sa voi tehdä ai­ka­mat­kan menneen ajan si­sus­tuk­seen

30.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Tälle unelmalomalle pääsee ilman passia – Jasu ja Jade Granath saivat sähkölämmitteisen paljun, Eedit Ekfors aloitti itse allasprojektin kaivamalla kuopan

Tälle unel­ma­lo­mal­le pääsee ilman passia – Jasu ja Jade Granath saivat säh­kö­läm­mit­tei­sen paljun, Eedit Ekfors aloitti itse al­las­pro­jek­tin kai­va­mal­la kuopan

30.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Puistokadun positiivinen yllättäjä jatkaa tornitalon julkisivuteemoja

Puis­to­ka­dun po­si­tii­vi­nen yl­lät­tä­jä jatkaa tor­ni­ta­lon jul­ki­si­vu­tee­mo­ja

25.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Screenit, pystylamellit, vekkikaihdin vai auringonsuojakalvo – Mikä kannattaa valita suojaksi paahteelta ja valolta, jos ei halua perinteistä sälekaihdinta?

Scree­nit, pys­ty­la­mel­lit, vek­ki­kaih­din vai au­rin­gon­suo­ja­kal­vo – Mikä kan­nat­taa valita suo­jak­si paah­teel­ta ja va­lol­ta, jos ei halua pe­rin­teis­tä sä­le­kaih­din­ta?

23.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Pyhäjokisten Aino ja Veli-Matti Tuuttilan kymmenen vuotta sitten valmistuneeseen taloon otettiin vaikutteita sukulaiskansoilta: "Tämä on tällainen suomalais-ugrilainen talo – heimovelitalo"

Py­hä­jo­kis­ten Aino ja Ve­li-Mat­ti Tuut­ti­lan kym­me­nen vuotta sitten val­mis­tu­nee­seen taloon otet­tiin vai­kut­tei­ta su­ku­lais­kan­soil­ta: "Tämä on täl­lai­nen suo­ma­lais-ug­ri­lai­nen talo – hei­mo­ve­li­ta­lo"

23.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Avara kolmio löytyy rivitalosta Kaukovainiolla – arkkitehtuurin ainekset 1960-luvulta

Avara kolmio löytyy ri­vi­ta­los­ta Kau­ko­vai­niol­la – ark­ki­teh­tuu­rin ai­nek­set 1960-lu­vul­ta

18.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Kempeleläinen Silja Myllymaa jakaa kotinsa kahden koiran, kahden ankan, nakuhiiren ja kotilon kanssa: "Unelmana olisi joskus muuttaa maalle ja elää vielä luonnonvaraisemmin"

Kem­pe­le­läi­nen Silja Myl­ly­maa jakaa kotinsa kahden koiran, kahden ankan, na­ku­hii­ren ja kotilon kanssa: "U­nel­ma­na olisi joskus muuttaa maalle ja elää vielä luon­non­va­rai­sem­min"

16.05.2020 12:44 0
Tilaajille
Kalusta piha kivaksi – Sisustussuunnittelija neuvoo, miten värikkäillä astioilla ja vanhoillakin kalusteilla saa piristystä terassille

Kalusta piha kivaksi – Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja neuvoo, miten vä­rik­käil­lä as­tioil­la ja van­hoil­la­kin ka­lus­teil­la saa pi­ris­tys­tä te­ras­sil­le

16.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Chilipaprika sopii samaan ruukkuun orvokin kanssa – Floristi Kristiina Koski vinkkaa puutarhakevään villeimmät kukkaistutukset

Chi­li­pap­ri­ka sopii samaan ruuk­kuun orvokin kanssa – Flo­ris­ti Kris­tii­na Koski vinkkaa puu­tar­ha­ke­vään vil­leim­mät kuk­ka­is­tu­tuk­set

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Linjakasta arkkitehtuuria ja avaruutta tarjolla Oulujoen rannan erillistaloissa Knuutilassa

Lin­ja­kas­ta ark­ki­teh­tuu­ria ja ava­ruut­ta tar­jol­la Ou­lu­joen rannan eril­lis­ta­lois­sa Knuu­ti­las­sa

27.04.2020 07:00 0
Siikajoen Paavolassa koti on täynnä taidetta ja elämää –  yli 330 neliön kokoisessa talossa tehtiin mittava remontti

Sii­ka­joen Paa­vo­las­sa koti on täynnä tai­det­ta ja elämää – yli 330 neliön ko­koi­ses­sa talossa tehtiin mittava re­mont­ti

25.04.2020 07:00 2
Tilaajille
Vetovoimaa luvassa Välivainiolle –  kerrostalon toimivimmat neliöt löytyvät suurimmasta kolmiotyypistä

Ve­to­voi­maa luvassa Vä­li­vai­niol­le – ker­ros­ta­lon toi­mi­vim­mat neliöt löy­ty­vät suu­rim­mas­ta kol­mio­tyy­pis­tä

20.04.2020 07:00 1
Emma Niskasaaren ja Toni Salovaaran käsissä myllyojalaisesta ysäritalosta tuli moderni skandihenkinen koti: "Makuuhuoneet piti saada valmiiksi ennen vauvan syntymää"

Emma Nis­ka­saa­ren ja Toni Sa­lo­vaa­ran käsissä myl­lyo­ja­lai­ses­ta ysä­ri­ta­los­ta tuli moderni skan­di­hen­ki­nen koti: "Ma­kuu­huo­neet piti saada val­miik­si ennen vauvan syn­ty­mää"

18.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Rivitaloasumista on tarjolla uudiskerrostalossa Toppilansalmen historiallisessa korttelissa

Ri­vi­ta­lo­asu­mis­ta on tar­jol­la uu­dis­ker­ros­ta­los­sa Top­pi­lan­sal­men his­to­rial­li­ses­sa kort­te­lis­sa

06.04.2020 07:00 0
Keminmaalaisessa 1970-luvun omakotitalossa on tehty jo kaksi täysremonttia – talon sydän on suuri leivinuuni

Ke­min­maa­lai­ses­sa 1970-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­sa on tehty jo kaksi täys­re­mont­tia – talon sydän on suuri lei­vin­uu­ni

04.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Heinäpään valkoisen linnan yksiöön kuuluu asuntokohtainen piha-alue terasseineen

Hei­nä­pään val­koi­sen linnan yksiöön kuuluu asun­to­koh­tai­nen pi­ha-alue te­ras­sei­neen

30.03.2020 07:00 0
Pariskunta remontoi Oulussa 1970-luvun asuntomessukohteen kodikseen – "Paikat suorastaan huusivat toimenpiteitä"

Pa­ris­kun­ta re­mon­toi Oulussa 1970-lu­vun asun­to­mes­su­koh­teen ko­dik­seen – "Paikat suo­ras­taan huu­si­vat toi­men­pi­tei­tä"

28.03.2020 07:00 1
Tilaajille
Valoisa kaksio ja kattoterassi löytyvät tiilitalosta Myllytullissa – iso parveke muotoutuu jatkoksi asunnolle

Valoisa kaksio ja kat­to­te­ras­si löy­ty­vät tii­li­ta­los­ta Myl­ly­tul­lis­sa – iso parveke muo­tou­tuu jat­kok­si asun­nol­le

23.03.2020 07:00 0
Tuiran korkein rakennus valmistuu Lipporantaan – asuntoja aivan messualueen kylkeen

Tuiran korkein ra­ken­nus val­mis­tuu Lip­po­ran­taan – asun­to­ja aivan mes­su­alueen kylkeen

16.03.2020 07:00 2
Kemin vanhasta nuorisotalosta tehtiin omin käsin unelmakoti: "Kun tekee itse saa kaikesta omannäköistä"

Kemin van­has­ta nuo­ri­so­ta­los­ta tehtiin omin käsin unel­ma­ko­ti: "Kun tekee itse saa kai­kes­ta oman­nä­köis­tä"

14.03.2020 07:00 1
Tilaajille