Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Koti-Kaleva

Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää
Tilaajille

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

06:00 24
Pateniemen Veneenveistäjänrantaan rakentuvan townhouse-henkisen rivitaloasunnon yksityiskohtana on keittiön ranskalainen parveke

Pa­te­nie­men Ve­neen­veis­tä­jän­ran­taan ra­ken­tu­van town­hou­se-hen­ki­sen ri­vi­ta­lo­asun­non yk­si­tyis­koh­ta­na on keit­tiön rans­ka­lai­nen parveke

26.09.2022 07:00 5
Tilaajille
Nuohottu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tulisijan käyttäjälle – Annukka Abrefa on tyytyväinen nuohousuudistukseen ja itse valittuun nuohoojaan

Nuo­hot­tu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tu­li­si­jan käyt­tä­jäl­le – Annukka Abrefa on tyy­ty­väi­nen nuo­hous­uu­dis­tuk­seen ja itse va­lit­tuun nuo­hoo­jaan

25.09.2022 13:00 6
Tilaajille
Oululainen Piia Pietilä muutti perheensä kanssa omaan mummolaansa – koti on sisustettu talon historiaa kunnioittaen ja vanhaa säilyttäen

Ou­lu­lai­nen Piia Pietilä muutti per­heen­sä kanssa omaan mum­mo­laan­sa – koti on si­sus­tet­tu talon his­to­riaa kun­nioit­taen ja vanhaa säi­lyt­täen

24.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa asutaan onnistuneesti maanpinnan tasolla Limingantullin kaupungistuvassa ympäristössä

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa asutaan on­nis­tu­nees­ti maan­pin­nan tasolla Li­min­gan­tul­lin kau­pun­gis­tu­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä

19.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Tältä näyttää "hallittu sekasotku" – maailman tapahtumat heijastuvat myös sisustamiseen

Tältä näyttää "hal­lit­tu se­ka­sot­ku" – maail­man ta­pah­tu­mat hei­jas­tu­vat myös si­sus­ta­mi­seen

18.09.2022 07:01 1
Tilaajille
Kekseliäät sisustusratkaisut ilostuttavat skandinaavisessa puutalokodissa, jonka remontti oli pitkä, mutta kaiken odottamisen arvoinen

Kek­se­liäät si­sus­tus­rat­kai­sut ilos­tut­ta­vat skan­di­naa­vi­ses­sa puu­ta­lo­ko­dis­sa, jonka re­mont­ti oli pitkä, mutta kaiken odot­ta­mi­sen ar­voi­nen

17.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Hiukankulman ensimmäisen kerrostalon kulmakolmio on pohjaltaan melko tavanomainen, mutta tiivis – mielenkiintoinen yksityiskohta on lattian vinyylilankku

Hiu­kan­kul­man en­sim­mäi­sen ker­ros­ta­lon kul­ma­kol­mio on poh­jal­taan melko ta­va­no­mai­nen, mutta tiivis – mie­len­kiin­toi­nen yk­si­tyis­koh­ta on lattian vi­nyy­li­lank­ku

12.09.2022 07:00
Tilaajille
16-vuotias keittiö sai vuosia lisäaikaa kasvojenkohotuksilla – tuoreen täysremontin jälkeen tyrnäväläinen keittiö on modernin tyylikäs

16-vuo­tias keittiö sai vuosia li­sä­ai­kaa kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sil­la – tuoreen täys­re­mon­tin jälkeen tyr­nä­vä­läi­nen keittiö on mo­der­nin tyy­li­käs

10.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Tilavassa perheasunnossa oleskellaan kerrosta korkeammalla Hiukkavaaran tiiviissä ympäristössä – hieno erikoisuus on oleskelutilojen jatkeena toimiva aurinkoinen kattoterassi

Ti­la­vas­sa per­he­asun­nos­sa oles­kel­laan ker­ros­ta kor­keam­mal­la Hiuk­ka­vaa­ran tii­viis­sä ym­pä­ris­tös­sä – hieno eri­koi­suus on oles­ke­lu­ti­lo­jen jat­kee­na toimiva au­rin­koi­nen kat­to­te­ras­si

05.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Esineet kantavat muistoja mukanaan – boheemi koti on kuin fuusio länsimaisesta ja japanilaisesta sisustustyylistä

Esineet kan­ta­vat muis­to­ja mu­ka­naan – boheemi koti on kuin fuusio län­si­mai­ses­ta ja ja­pa­ni­lai­ses­ta si­sus­tus­tyy­lis­tä

03.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Naantalin asuntomessuilta löytyy yhden hengen valtakunta – modernin hirsitalon makuuhuoneen lasiseinä tuo luonnon osaksi asumista

Naan­ta­lin asun­to­mes­suil­ta löytyy yhden hengen val­ta­kun­ta – mo­der­nin hir­si­ta­lon ma­kuu­huo­neen la­si­sei­nä tuo luonnon osaksi asu­mis­ta

29.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Dektonia, kvartsia, luonnonkiveä, terästä, puuta tai laminaattia – Näin valitset keittiötasoon oikean materiaalin valtavasta valikoimasta

Dek­to­nia, kvart­sia, luon­non­ki­veä, te­räs­tä, puuta tai la­mi­naat­tia – Näin va­lit­set keit­tiö­ta­soon oikean ma­te­riaa­lin val­ta­vas­ta va­li­koi­mas­ta

28.08.2022 11:00
Tilaajille
Ulko-ovet ja sisäportaikko hurmasivat pariskunnan, vaikka talon ostamisesta varoitettiin – mittavan remontin jälkeen asukkaat nauttivat avarasta kodistaan Höyhtyän vehreyden keskellä

Ul­ko-ovet ja si­sä­por­taik­ko hur­ma­si­vat pa­ris­kun­nan, vaikka talon os­ta­mi­ses­ta va­roi­tet­tiin – mit­ta­van re­mon­tin jälkeen asuk­kaat naut­ti­vat ava­ras­ta ko­dis­taan Höyh­tyän veh­rey­den kes­kel­lä

27.08.2022 07:00 5
Tilaajille
Hyvin mitoitetun kolmion tilankäyttö on tehokasta –Karjasillan entisen koulun korttelissa sijaitseva asunto on nykymittapuulla tilava

Hyvin mi­toi­te­tun kolmion ti­lan­käyt­tö on te­ho­kas­ta –Kar­ja­sil­lan entisen koulun kort­te­lis­sa si­jait­se­va asunto on ny­ky­mit­ta­puul­la tilava

22.08.2022 07:00 9
Tilaajille
Pyöreitä muotoja ja huimat maisemat – Puistovahdin yhdeksännessä kerroksessa kolmihenkisellä perheellä on hyvä elää, mutta ei juuri yhtään huonekaluja aiemmasta kodista

Pyö­rei­tä muotoja ja huimat mai­se­mat – Puis­to­vah­din yh­dek­sän­nes­sä ker­rok­ses­sa kol­mi­hen­ki­sel­lä per­heel­lä on hyvä elää, mutta ei juuri yhtään huo­ne­ka­lu­ja aiem­mas­ta kodista

20.08.2022 07:00 15
Tilaajille
"Kaikki mikä ympäröi minua, kertoo eletystä elämästä" – musiikkialalla työskennelleen sinkkunaisen koti Oulussa on täynnä kerroksellisuutta

"Kaikki mikä ympäröi minua, kertoo ele­tys­tä elä­mäs­tä" – mu­siik­ki­alal­la työs­ken­nel­leen sink­ku­nai­sen koti Oulussa on täynnä ker­rok­sel­li­suut­ta

13.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Perheasunnon neliöt ovat riittävät ja tehokkaasti hyödynnetyt Veneenveistäjänrannan yhteisöllisyyttä tukevassa yhtiössä

Per­he­asun­non neliöt ovat riit­tä­vät ja te­hok­kaas­ti hyö­dyn­ne­tyt Ve­neen­veis­tä­jän­ran­nan yh­tei­söl­li­syyt­tä tu­ke­vas­sa yh­tiös­sä

08.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Erityislapsen kodissa kuvatuet on teipattu näyttävästi esille ja sisustus sujuvoittaa toimintaa – Oululainen lääkäriäiti tavoittelee kotona arjen luksusta: ”Rakastan olla kotona”

Eri­tyis­lap­sen kodissa ku­va­tuet on tei­pat­tu näyt­tä­väs­ti esille ja si­sus­tus su­ju­voit­taa toi­min­taa – Ou­lu­lai­nen lää­kä­ri­äi­ti ta­voit­te­lee kotona arjen luk­sus­ta: ”Ra­kas­tan olla kotona”

06.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Antiikkimessuilla kannattaa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät parhaiten kaupaksi ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota

An­tiik­ki­mes­suil­la kan­nat­taa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät par­hai­ten kau­pak­si ja mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

06.08.2022 06:30
Tilaajille
Oulun kaupungin syksyn omakotitonttihaku alkaa elokuun toisella viikolla – tontteja jaossa 86 kappaletta

Oulun kau­pun­gin syksyn oma­ko­ti­tont­ti­ha­ku alkaa elokuun toi­sel­la vii­kol­la – tont­te­ja jaossa 86 kap­pa­let­ta

03.08.2022 15:45 1
Asuntomessujen Villa Lilla -huvilat on nostettu tolppien päälle – rakennus on maisemassa kaukaa katsottuna kuin suuri ötökkä

Asun­to­mes­su­jen Villa Lilla -hu­vi­lat on nos­tet­tu tolp­pien päälle – ra­ken­nus on mai­se­mas­sa kaukaa kat­sot­tu­na kuin suuri ötökkä

01.08.2022 07:00 1
Tilaajille