Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koti-Kaleva

Asuntopuntari: Merijalin konttorirakennuksena toiminut keltainen puuhuvila korjataan ennallistaen kuuden perheen rivitalokodiksi – jokainen huoneisto on uniikki
Tilaajille

Asun­to­pun­ta­ri: Me­ri­ja­lin kont­to­ri­ra­ken­nuk­se­na toi­mi­nut kel­tai­nen puu­hu­vi­la kor­ja­taan en­nal­lis­taen kuuden perheen ri­vi­ta­lo­ko­dik­si – jo­kai­nen huo­neis­to on uniikki

05.06.2023 07:00
Salainen unelma Hietasaaressa – oululaisperhe remontoi vanhan puutalon omannäköisekseen kokonaisuudeksi

Sa­lai­nen unelma Hie­ta­saa­res­sa – ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman­nä­köi­sek­seen ko­ko­nai­suu­dek­si

03.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Asuntopuntari: Väljä kolmio värikkäässä kerrostalokokonaisuudessa tarjoaa arkkitehtuuria ja asumisen laatua Toppilansalmen rannalla

Asun­to­pun­ta­ri: Väljä kolmio vä­rik­kääs­sä ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suu­des­sa tarjoaa ark­ki­teh­tuu­ria ja asu­mi­sen laatua Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Julkkiskokinkin keittiössä on parantamisen varaa – tämän takia kannattaa miettiä kaksi kertaa liesityyppiä ja integroituja kylmäkalusteita

Julk­kis­ko­kin­kin keit­tiös­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa – tämän takia kan­nat­taa miettiä kaksi kertaa lie­si­tyyp­piä ja in­teg­roi­tu­ja kyl­mä­ka­lus­tei­ta

28.05.2023 10:00 4
Tilaajille
Nollabudjetin remontissa tarpeet haalitaan omista varastoista ja roskalavaryhmistä – oululaisperheen kodin sisustus on veikeä yhdistelmä ekologista hassuttelua

Nol­la­bud­je­tin re­mon­tis­sa tarpeet haa­li­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mis­tä – ou­lu­lais­per­heen kodin si­sus­tus on veikeä yh­dis­tel­mä eko­lo­gis­ta has­sut­te­lua

27.05.2023 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Välivainiolle rakentuvan kerrostalon kaksiosta tulisi pienillä muutoksilla mainio

Asun­to­pun­ta­ri: Vä­li­vai­niol­le ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kak­sios­ta tulisi pie­nil­lä muu­tok­sil­la mainio

22.05.2023 07:00
Tilaajille
Viherpeukalo Heidi Huusko kokeilee joka vuosi jotain uutta puutarhassaan – Ota tästä talteen kesän parvekehitin kasvatusohjeet

Vi­her­peu­ka­lo Heidi Huusko ko­kei­lee joka vuosi jotain uutta puu­tar­has­saan – Ota tästä talteen kesän par­ve­ke­hi­tin kas­va­tus­oh­jeet

21.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Valoa, harmoniaa ja yksityiskohtia – Nelihenkisen perheen koti Oulun Kastellissa on kaunis ja viihtyisä

Valoa, har­mo­niaa ja yk­si­tyis­koh­tia – Ne­li­hen­ki­sen perheen koti Oulun Kas­tel­lis­sa on kaunis ja viih­tyi­sä

20.05.2023 05:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Hätkähdyttävän kookkaan kerrostalon kolmiossa tilat toimivat, mutta olohuoneen kustannuksella

Asun­to­pun­ta­ri: Hät­käh­dyt­tä­vän kook­kaan ker­ros­ta­lon kol­mios­sa tilat toi­mi­vat, mutta olo­huo­neen kus­tan­nuk­sel­la

15.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Tässä pariskunnan kodissa on 12 neliötä, kaksi lautasta ja kaksi mukia – Miro Vaanelan ensimmäinen omistusasunto kulkee mukana keikoille

Tässä pa­ris­kun­nan kodissa on 12 ne­liö­tä, kaksi lau­tas­ta ja kaksi mukia – Miro Vaa­ne­lan en­sim­mäi­nen omis­tus­asun­to kulkee mukana kei­koil­le

14.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Kempeleläisperheen kodin sisustuksessa näkyy minimalistisuus: "Tykkäämme siitä, että on aika tyhjää ja pelkistettyä eikä ole mitään turhaa tavaraa"

Kem­pe­le­läis­per­heen kodin si­sus­tuk­ses­sa näkyy mi­ni­ma­lis­ti­suus: "Tyk­kääm­me siitä, että on aika tyhjää ja pel­kis­tet­tyä eikä ole mitään turhaa ta­va­raa"

13.05.2023 05:00 9
Tilaajille
Asuntopuntari: Möljän sillan kupeeseen rakentuvan kerrostalon neliössä on hulppea kattoterassi ja perinteinen putkikeittiö

Asun­to­pun­ta­ri: Möljän sillan ku­pee­seen ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon ne­liös­sä on hulppea kat­to­te­ras­si ja pe­rin­tei­nen put­ki­keit­tiö

08.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Virkkaustrendi siirtyi vaatteista sisustukseen – näiden yrttiruukkujen ohjeet antaa himovirkkaaja, joka on erityisen ylpeä yhdestä hämmästyttävästä työstään

Virk­kaus­tren­di siirtyi vaat­teis­ta si­sus­tuk­seen – näiden yrt­ti­ruuk­ku­jen ohjeet antaa hi­mo­virk­kaa­ja, joka on eri­tyi­sen ylpeä yhdestä häm­mäs­tyt­tä­väs­tä työs­tään

07.05.2023 10:00
Tilaajille
Huonekorkeus mahdollistaa lapsiperheen uuden 80-neliöisen neliön tilankäytön jipot: "Tässä on pyöritelty pohjatehokkuutta"

Huo­ne­kor­keus mah­dol­lis­taa lap­si­per­heen uuden 80-ne­liöi­sen neliön ti­lan­käy­tön jipot: "Tässä on pyö­ri­tel­ty poh­ja­te­hok­kuut­ta"

06.05.2023 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Hulppeat oleskelutilat vai kolmas makuuhuone – Pateniemenrannan rivitaloasunnossa on kaksi vaihtoehtoa tarjolla

Asun­to­pun­ta­ri: Hulp­peat oles­ke­lu­ti­lat vai kolmas ma­kuu­huo­ne – Pa­te­nie­men­ran­nan ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa on kaksi vaih­to­eh­toa tar­jol­la

01.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Omakotitalo vaihtui kolmioon Karjasillalla – kodin sisustuksessa näkyvät Maija Sutelan lukuisat ulkomaanmatkat

Oma­ko­ti­ta­lo vaihtui kol­mioon Kar­ja­sil­lal­la – kodin si­sus­tuk­ses­sa näkyvät Maija Sutelan lu­kui­sat ul­ko­maan­mat­kat

29.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Asuntopuntari: Hiukkavaaraan rakentuvissa erillistaloissa arkkitehdin kiinnostus pientalojen suunnitteluun ja laatuun näkyy selkeästi

Asun­to­pun­ta­ri: Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tu­vis­sa eril­lis­ta­lois­sa ark­ki­teh­din kiin­nos­tus pien­ta­lo­jen suun­nit­te­luun ja laatuun näkyy sel­keäs­ti

24.04.2023 07:00 7
Tilaajille
Oululaisparin suloinen koti on sisustettu värikkäästi ja leikkisästi – "Sisustuksen ei tarvitse olla vakavaa"

Ou­lu­lais­pa­rin su­loi­nen koti on si­sus­tet­tu vä­rik­kääs­ti ja leik­ki­säs­ti – "Si­sus­tuk­sen ei tar­vit­se olla va­ka­vaa"

22.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Erillistalokolmio Jäälissä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa korttelin ulkotiloista

Asun­to­pun­ta­ri: Eril­lis­ta­lo­kol­mio Jää­lis­sä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa kort­te­lin ul­ko­ti­lois­ta

17.04.2023 07:00 1
Tilaajille
Lyhytaikainen vuokraus on taas vilkastunut – asuntoja kaipaavat muutkin kuin turistit erilaisiin tarkoituksiin: "Harvalla on varaa maksaa hotellia viikoiksi"

Ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus on taas vil­kas­tu­nut – asun­to­ja kai­paa­vat muutkin kuin tu­ris­tit eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin: "Har­val­la on varaa maksaa ho­tel­lia vii­koik­si"

16.04.2023 11:00 2
Tilaajille
Iso yhteinen piha ja ympäröivä luonto hurmasi Niittyarossa: "Tiesimme heti, että tämä on meille"

Iso yh­tei­nen piha ja ym­pä­röi­vä luonto hurmasi Niit­tya­ros­sa: "Tie­sim­me heti, että tämä on meille"

15.04.2023 05:00 5
Tilaajille
Kuolinpesän tyhjennys olikin odotettua isompi urakka – tällaisia tavaroita kannattaa viedä myyntiin, mutta kaapeista voi löytyä myös "luurankoja"

Kuo­lin­pe­sän tyh­jen­nys olikin odo­tet­tua isompi urakka – täl­lai­sia ta­va­roi­ta kan­nat­taa viedä myyn­tiin, mutta kaa­peis­ta voi löytyä myös "luu­ran­ko­ja"

09.04.2023 11:00 9
Tilaajille