Koti-Kaleva

Vuolteenahojen perhe remontoi Oulun puu-Raksilan idyllisen talon alkutekijöistään lähtien: "Purkutöiden jälkeen jäi pystyyn vain runko"

Vuol­teen­aho­jen perhe re­mon­toi Oulun puu-Rak­si­lan idyl­li­sen talon al­ku­te­ki­jöis­tään läh­tien: "Pur­ku­töi­den jälkeen jäi pystyyn vain runko"

17.04.2021 07:00 8
Tilaajille
Suomalainen juo nykyään laatuviininsä oikeanlämpöisenä: tyylikäs viinikaappi tuo arkeen helpotusta ja luksusta – vai rakentaisitko oman viinikellarin?

Suo­ma­lai­nen juo nykyään laa­tu­vii­nin­sä oi­kean­läm­pöi­se­nä: tyy­li­käs vii­ni­kaap­pi tuo arkeen hel­po­tus­ta ja luk­sus­ta – vai ra­ken­tai­sit­ko oman vii­ni­kel­la­rin?

17.04.2021 06:30 3
Tilaajille
Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Valjaspuiston kortteliin sijoittuvaan asuinkerrostaloon on mahdutettu nyt kymmenisen asuntoa enemmän

Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Val­jas­puis­ton kort­te­liin si­joit­tu­vaan asuin­ker­ros­ta­loon on mah­du­tet­tu nyt kym­me­ni­sen asuntoa enemmän

12.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Kotoisaa ja kutsuvaa – intohimoinen sisustaja Anu Ahtola ei välitä kalliista asioista, mutta villiintyy kirppislöydöistä

Ko­toi­saa ja kut­su­vaa – in­to­hi­moi­nen si­sus­ta­ja Anu Ahtola ei välitä kal­liis­ta asiois­ta, mutta vil­liin­tyy kirp­pis­löy­döis­tä

10.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Suvun huonekalut pääsivät oikeaan paikkaan hyvin säilyneessä rintamamiestalossa – Pauliina Honkala on tyytyväinen, ettei puuseppämies antanut vaihtaa kaappien ovia

Suvun huo­ne­ka­lut pää­si­vät oikeaan paik­kaan hyvin säi­ly­nees­sä rin­ta­ma­mies­ta­los­sa – Pau­lii­na Honkala on tyy­ty­väi­nen, ettei puu­sep­pä­mies antanut vaihtaa kaap­pien ovia

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemeläinen Vivian Ottazzi jäi koukkuun solmeiluun – nyt hän tekee käsityötaidetta koteihin ympäri Suomea

Ro­va­nie­me­läi­nen Vivian Ottazzi jäi kouk­kuun sol­mei­luun – nyt hän tekee kä­si­työ­tai­det­ta ko­tei­hin ympäri Suomea

03.04.2021 15:34
Tilaajille
Keväthuolto antaa kodin viherkasveille uutta puhtia – Helsingin yliopiston ylipuutarhuri kertoo 12 hoitovinkkiä: "Ja hups, sepäs kasvaa"

Ke­vät­huol­to antaa kodin vi­her­kas­veil­le uutta puhtia – Hel­sin­gin yli­opis­ton yli­puu­tar­hu­ri kertoo 12 hoi­to­vink­kiä: "Ja hups, sepäs kasvaa"

02.04.2021 08:00
Tilaajille
Yksiö on ilahduttavan toimiva ja viihtyisä rokkiklubin paikalle kohonneessa kerrostalossa Limingantullissa

Yksiö on ilah­dut­ta­van toimiva ja viih­tyi­sä rok­ki­klu­bin pai­kal­le ko­hon­nees­sa ker­ros­ta­los­sa Li­min­gan­tul­lis­sa

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Oululaispariskunnan kaksio muuntui yksiöksi työhuoneella – kun sänky siirtyi olohuoneeseen, makuuhuoneesta tuli kätevä työskentelysoppi

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan kaksio muuntui yk­siök­si työ­huo­neel­la – kun sänky siirtyi olo­huo­nee­seen, ma­kuu­huo­nees­ta tuli kätevä työs­ken­te­ly­sop­pi

27.03.2021 07:00
Tilaajille
Muistatko vielä fengshuin? Jäljelle jäivät nämä sisustusopit – Suomessa kiinalaisesta ilmiöstä ei tullut varsinaista hittiä, mutta poimimme siitä valittuja paloja

Muis­tat­ko vielä fengs­huin? Jäl­jel­le jäivät nämä si­sus­tus­opit – Suo­mes­sa kii­na­lai­ses­ta il­miös­tä ei tullut var­si­nais­ta hittiä, mutta poi­mim­me siitä va­lit­tu­ja paloja

27.03.2021 07:00
Tilaajille
Punaista betonia ja nafteja neliöitä Kaukovainiolla

Pu­nais­ta betonia ja nafteja ne­liöi­tä Kau­ko­vai­niol­la

22.03.2021 07:00
Tilaajille
Kesät Hailuodossa viettävä taiteilija Marjatta Hanhijoki haki pitkään ateljeeasuntoa Lallukasta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huoneistoa – Katso kuvat upeasti entisöidystä taiteilijatalosta

Kesät Hai­luo­dos­sa viet­tä­vä tai­tei­li­ja Mar­jat­ta Han­hi­jo­ki haki pitkään atel­jee­asun­toa Lal­lu­kas­ta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huo­neis­toa – Katso kuvat upeasti en­ti­söi­dys­tä tai­tei­li­ja­ta­los­ta

22.03.2021 12:03
Tilaajille
Salovaaran perheelle pääsiäinen tuo kevään tunnun: "On ihana koristella koti kukkasin, pastellinsävyisin kynttilöin ja leipoa keväinen kakku"

Sa­lo­vaa­ran per­heel­le pää­siäi­nen tuo kevään tunnun: "On ihana ko­ris­tel­la koti kuk­ka­sin, pas­tel­lin­sä­vyi­sin kynt­ti­löin ja leipoa ke­väi­nen kakku"

20.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Pieni, mutta toimiva rivitalokolmio löytyy uudelta Niittyholman asuinalueelta Haukiputaalta

Pieni, mutta toimiva ri­vi­ta­lo­kol­mio löytyy uudelta Niit­ty­hol­man asuin­alueel­ta Hau­ki­pu­taal­ta

15.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Oululaisen lapsiperheen kodissa luonto tulee lähelle – vaalean ja valoisan kodin väriläiskiä ovat pystykorvat Siri ja Unna

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen kodissa luonto tulee lähelle – vaalean ja va­loi­san kodin vä­ri­läis­kiä ovat pys­ty­kor­vat Siri ja Unna

13.03.2021 07:00 6
Tilaajille
Kempeleläisessä palvelukodissa on hypisteltäviä esineitä, selkeät tilat, paljon valoa ja terapiakoira: "Ideaamme saa kopioida, se on kaikki muistisairaiden hyväksi"

Kem­pe­le­läi­ses­sä pal­ve­lu­ko­dis­sa on hy­pis­tel­tä­viä esi­nei­tä, selkeät tilat, paljon valoa ja te­ra­pia­koi­ra: "I­deaam­me saa ko­pioi­da, se on kaikki muis­ti­sai­rai­den hy­väk­si"

09.03.2021 07:00 6
Tilaajille
Kortteeri korttelin sisällä – melko tarkalleen entisen ammattikoulun asuntolan paikalle rakentuva Oulun Ainolanpiha saa uudet asukkaansa maaliskuun lopulla

Kort­tee­ri kort­te­lin sisällä – melko tar­kal­leen entisen am­mat­ti­kou­lun asun­to­lan pai­kal­le ra­ken­tu­va Oulun Ai­no­lan­pi­ha saa uudet asuk­kaan­sa maa­lis­kuun lopulla

08.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Toisen sisustusunelma voi olla toiselle turhake – Miten erilaiset sisustuskäsitykset saa sovitettua samaan kotiin?

Toisen si­sus­tus­unel­ma voi olla toi­sel­le turhake – Miten eri­lai­set si­sus­tus­kä­si­tyk­set saa so­vi­tet­tua samaan kotiin?

06.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Myynti-ilmoituksen kuva liminkalaisesta omakotitalosta nosti kyyneleet silmiin ja esittelyn jälkeen asia oli selvä: ”Tuntui, että olemme tulleet kotiin”

Myyn­ti-il­moi­tuk­sen kuva li­min­ka­lai­ses­ta oma­ko­ti­ta­los­ta nosti kyy­ne­leet silmiin ja esit­te­lyn jälkeen asia oli selvä: ”Tun­tui, että olemme tulleet kotiin”

06.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Potilaat ja henkilökunta otetaan mukaan ideoimaan uuden OYSin ilmettä

Po­ti­laat ja hen­ki­lö­kun­ta otetaan mukaan ideoi­maan uuden OYSin ilmettä

03.03.2021 11:12 4
Lisääntynyt auringonvalo innostaa laittamaan kotia – Forum24 kysyi ammattilaisten vinkit kevätsiivoukseen

Li­sään­ty­nyt au­rin­gon­va­lo in­nos­taa lait­ta­maan kotia – Forum24 kysyi am­mat­ti­lais­ten vinkit ke­vät­sii­vouk­seen

02.03.2021 21:15
Välivainion minikolmioon voi sisältyä arvaamattomia etuja pandemian synnyttämien etätyökäytäntöjen myötä

Vä­li­vai­nion mi­ni­kol­mioon voi si­säl­tyä ar­vaa­mat­to­mia etuja pan­de­mian syn­nyt­tä­mien etä­työ­käy­tän­tö­jen myötä

01.03.2021 07:00 1
Tilaajille