Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Hyvä elämä

Innostus nuorisoseuroihin vähenee Oulussa, mutta muualla Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan jatkuvasti uusia seurantaloja: "En tiedä, että missään muussa maakunnassa olisi tällaista buumia"
Tilaajille

In­nos­tus nuo­ri­so­seu­roi­hin vähenee Ou­lus­sa, mutta muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­ken­ne­taan jat­ku­vas­ti uusia seu­ran­ta­lo­ja: "En tiedä, että missään muussa maa­kun­nas­sa olisi täl­lais­ta buumia"

13.08.2022 20:30 3
Mainio uutinen Suomen pelloilta – hyvät satonäkymät lisäävät huoltovarmuutta
Pääkirjoitus

Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

12.08.2022 20:00 14
Tilaajille
Tuntien odotus venyy vuorokausiksi – hoitajapulasta tullut vaarallinen terveysriski
Pääkirjoitus

Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

11.08.2022 20:00 42
Tilaajille
Ruokaile ronskisti kreikkalaisittain – illallinen maistuu muskotille, valkosipulille, yrteille ja lampaalle

Ruo­kai­le rons­kis­ti kreik­ka­lai­sit­tain – il­lal­li­nen maistuu mus­ko­til­le, val­ko­si­pu­lil­le, yr­teil­le ja lam­paal­le

11.08.2022 14:52
Tilaajille

Erä Arlan äi­din­mai­don­kor­vi­ket­ta ve­de­tään myyn­nis­tä, syynä pak­kaus­vir­he

09.08.2022 22:13
Kun suojatietä ei ylitetä enää puolijuoksua – ikääntyvä tarvitsee erilaisen kaupungin
Pääkirjoitus

Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

09.08.2022 20:00 13
Tilaajille
Koira putosi kerrostalon tuuletusikkunasta Oulun keskustassa – loukkaantunut lemmikki toimitettiin eläinlääkärin tarkistettavaksi

Koira putosi ker­ros­ta­lon tuu­le­tus­ik­ku­nas­ta Oulun kes­kus­tas­sa – ­louk­kaan­tu­nut lem­mik­ki toi­mi­tet­tiin eläin­lää­kä­rin tar­kis­tet­ta­vak­si

09.08.2022 14:11 5
Kun maailman harvinaisimpiin kuuluva islanninhevosvarsa syntyi juhannuksena Kuusamoon, se oli useamman vuoden suunnittelun ja odotuksen tulos – mutta miksi on tärkeää, että varsa syntyi Suomessa?

Kun maail­man har­vi­nai­sim­piin kuuluva is­lan­nin­he­vos­var­sa syntyi ju­han­nuk­se­na Kuu­sa­moon, se oli useam­man vuoden suun­nit­te­lun ja odo­tuk­sen tulos – mutta miksi on tär­keää, että varsa syntyi Suo­mes­sa?

09.08.2022 08:02 1
Tilaajille
Kelan toimitaloon väliaikaisesti muuttaneen Oulu10:n asiointipiste ruuhkautui – Torikadun tilojen remontin odotetaan valmistuvan syyskuun puolivälissä

Kelan toi­mi­ta­loon vä­li­ai­kai­ses­ti muut­ta­neen Ou­lu10:n asioin­ti­pis­te ruuh­kau­tui – To­ri­ka­dun tilojen re­mon­tin odo­te­taan val­mis­tu­van syys­kuun puo­li­vä­lis­sä

08.08.2022 20:31 3
Tilaajille
Kustannusten nousu ei vaikuta uuden OYSin rakentamiseen, budjetti on alittumassa useilla miljoonilla – C-rakennuksen kokoa mietitään vielä

Kus­tan­nus­ten nousu ei vaikuta uuden OYSin ra­ken­ta­mi­seen, bud­jet­ti on alit­tu­mas­sa useilla mil­joo­nil­la – C-ra­ken­nuk­sen kokoa mie­ti­tään vielä

08.08.2022 18:00 15
Tilaajille
Neljättä koronarokotetta tarjotaan pian yli 18-vuotiaille riskiryhmäläisille sekä kaikille yli 60-vuotiaille Oulussa

Nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan pian yli 18-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le sekä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le Oulussa

08.08.2022 15:06 7
Naisvangit pukeutuvat jatkossa hameeseen ja tunikaan – tällainen on uusi vaatemallisto

Nais­van­git pu­keu­tu­vat jat­kos­sa ha­mee­seen ja tu­ni­kaan – täl­lai­nen on uusi vaa­te­mal­lis­to

08.08.2022 14:49 23
Tilaajille
Rautatiehäiriö Riihimäen ja Tampereen välillä ohi – yöjunat saapuvat häiriön takia pohjoiseen aikataulusta myöhässä, joten myös niiden lähtö kohti etelää viivästyy

Rau­ta­tie­häi­riö Rii­hi­mäen ja Tam­pe­reen välillä ohi – yöjunat saa­pu­vat häiriön takia poh­joi­seen ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä, joten myös niiden lähtö kohti etelää vii­väs­tyy

08.08.2022 11:37
Kolumni: Jos olin matkalla, en enää tiedä minne
Kolumni Iida Leinonen

Ko­lum­ni: Jos olin mat­kal­la, en enää tiedä minne

08.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Analyysi: Esteettömyyteen ei Oulussa suhtauduta välttämättömyytenä, ja se heikentää kaikkien tulevaisuudennäkymiä

Ana­lyy­si: Es­teet­tö­myy­teen ei Oulussa suh­tau­du­ta vält­tä­mät­tö­myy­te­nä, ja se hei­ken­tää kaik­kien tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä

08.08.2022 06:00 2
Tilaajille
”Ei uutta Leviä” – Kilpisjärven matkailun kehittäminen on tasapainoilua ympäristön kestokyvyn ja matkailun lisääntymisen kanssa

”Ei uutta Leviä” – Kil­pis­jär­ven mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on ta­sa­pai­noi­lua ym­pä­ris­tön kes­to­ky­vyn ja mat­kai­lun li­sään­ty­mi­sen kanssa

07.08.2022 10:30 6
Tilaajille
Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

Kun mies pyysi pipoa, tai­val­kos­ke­lai­nen Ronja Ha­ka­leh­to, 30, ei aa­vis­ta­nut­kaan, että reilun kym­me­nen vuoden päästä hän suun­nit­te­li­si kan­sain­vä­li­sil­le neu­le­leh­dil­le

06.08.2022 09:00 3
Tilaajille
Ranskalaisia lautasella ja yksi ovella – Liminkalainen Vuorman perhe sai ainutlaatuisen kokemuksen, kun 80 000 kilometrin matkalla oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

Rans­ka­lai­sia lau­ta­sel­la ja yksi ovella – Li­min­ka­lai­nen Vuorman perhe sai ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen, kun 80 000 ki­lo­met­rin mat­kal­la oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

05.08.2022 18:00 17
Tilaajille
Meri-Lapin matkailun markkinointiyhtiön toiminta hiipuu – yhtiön rahatilanne on huolestuttava ja vain yksi henkilö on enää osa-aikaisesti töissä

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­ti­yh­tiön toi­min­ta hiipuu – yhtiön ra­ha­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja vain yksi henkilö on enää osa-ai­kai­ses­ti töissä

05.08.2022 11:18
Tilaajille
Lämminsavulohi on kesän kuningatar – kokeile sitä intialais-skottilaiseen kedregeehen tai ruotsalaiseen skageniin

Läm­min­sa­vu­lo­hi on kesän ku­nin­ga­tar – kokeile sitä in­tia­lais-skot­ti­lai­seen ked­re­gee­hen tai ruot­sa­lai­seen ska­ge­niin

04.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Vammaiskortti tuo turvaa CP-vammaa sairastavalle 6-vuotiaalle oululaiselle Avalle: "Voimme ottaa toisen aikuisen mukaan ilmaiseksi moneen paikkaan"

Vam­mais­kort­ti tuo turvaa CP-vam­maa sai­ras­ta­val­le 6-vuo­tiaal­le ou­lu­lai­sel­le Avalle: "Voimme ottaa toisen ai­kui­sen mukaan il­mai­sek­si moneen paik­kaan"

04.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Kela: Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kela: Miehet käyt­tä­vät vä­hem­män ter­veys­pal­ve­lui­ta kuin naiset, myös am­mat­ti­ryh­mien välillä on eroja

03.08.2022 17:27 1
Yosuke Shoyama ajeli nykyaikaisella Honda Monkeylla Japanista Lappiin – Matkavauhti ei päätä huimannut, välillä touhu meni työntämiseksi

Yosuke Shoyama ajeli ny­ky­ai­kai­sel­la Honda Mon­keyl­la Ja­pa­nis­ta Lappiin – Mat­ka­vauh­ti ei päätä hui­man­nut, välillä touhu meni työn­tä­mi­sek­si

03.08.2022 12:00 8
Tilaajille
Paikallisopas kertoo faktaa ja tarinoita – hailuotolaiset oppaat järjestäytyivät omaksi yhdistykseksi

Pai­kal­lis­opas kertoo faktaa ja ta­ri­noi­ta – hai­luo­to­lai­set oppaat jär­jes­täy­tyi­vät omaksi yh­dis­tyk­sek­si

02.08.2022 18:30 1
Tilaajille
Yli puolet suomalaisista kokee maailmankuvansa muuttuneen – sodan uhka huolien kärjessä

Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta kokee maail­man­ku­van­sa muut­tu­neen – sodan uhka huolien kär­jes­sä

02.08.2022 08:38 7
13 prosentilla suomalaisista ei ole varaa viikon lomaan kodin ulkopuolella – Haukiputaan Lomakoti Onnelassa iloittiin tuetusta lomasta, jonka omavastuuosuus jäi alle 100 euron

13 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta ei ole varaa viikon lomaan kodin ul­ko­puo­lel­la – Hau­ki­pu­taan Lo­ma­ko­ti On­ne­las­sa iloit­tiin tue­tus­ta lo­mas­ta, jonka oma­vas­tuu­osuus jäi alle 100 euron

02.08.2022 06:00 8
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet savessa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

80 vuotta täyt­tä­vä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet sa­ves­sa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

01.08.2022 19:00 1
Tilaajille
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­laisil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

01.08.2022 13:55 3
”Joskus parhaat ideat syntyvät lenkkipolulla tai joogatessa” – Ilari Torsti loi omannäköisen työelämän, jossa voi pitää taukoja tarpeen mukaan

”Joskus parhaat ideat syn­ty­vät lenk­ki­po­lul­la tai joo­ga­tes­sa” – Ilari Torsti loi oman­nä­köi­sen työe­lä­män, jossa voi pitää taukoja tarpeen mukaan

01.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Kolumni: Puolustuspuhe hedonismille
Kolumni Lauri Niemelä

Ko­lum­ni: Puo­lus­tus­pu­he he­do­nis­mil­le

01.08.2022 06:00 16
Tilaajille