Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Hyvä elämä

Sateenkaarinuori voi jäädä rippikoulussa syrjään – kirkon suuri enemmistö haluaa auttaa vähemmistöstressin ja syntileiman poistamiseksi jokaiselta nuorelta
Tilaajille

Sa­teen­kaa­ri­nuo­ri voi jäädä rip­pi­kou­lus­sa syrjään – kirkon suuri enem­mis­tö haluaa auttaa vä­hem­mis­tö­stres­sin ja syn­ti­lei­man pois­ta­mi­sek­si jo­kai­sel­ta nuo­rel­ta

18:30 2
Oulun seudun hampurilaisten laatua kartoitettiin – vain joka toinen läpäisi seulan

Oulun seudun ham­pu­ri­lais­ten laatua kar­toi­tet­tiin – vain joka toinen läpäisi seulan

18.06.2021 07:00 34
Tilaajille
Impolan kauppana tunnetun talon pihaan ilmestyi kesäkahvila raksilalaistenkin yllätykseksi – "Tällaista on pyydetty ja kaivattu"

Impolan kaup­pa­na tun­ne­tun talon pihaan il­mes­tyi ke­sä­kah­vi­la rak­si­la­lais­ten­kin yl­lä­tyk­sek­si – "Täl­lais­ta on pyy­det­ty ja kai­vat­tu"

18.06.2021 06:00 8
Tilaajille
Kysyimme: syömmekö itsemme hengiltä? "Lopetetaan luulemasta lihavuuden olevan vain seurausta syömisestä ja liikkumattomuudesta."

Ky­syim­me: syöm­me­kö itsemme hen­gil­tä? "Lo­pe­te­taan luu­le­mas­ta li­ha­vuu­den olevan vain seu­raus­ta syö­mi­ses­tä ja liik­ku­mat­to­muu­des­ta."

18.06.2021 06:00 8
Tilaajille
Kirjailija Riina Mattila on aina halunnut aaseja – Niitä saadakseen hänen piti ostaa 1930-luvulla rakennettu hirsitalo ja muuttaa maalle

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

18.06.2021 10:33
Tilaajille
Työmatkaliikenne EU- ja Schengen-maista avautuu maanantaina – myös turismimatka alueelta avautuu täysin rokotetuille

Työ­mat­ka­lii­ken­ne EU- ja Schen­gen-mais­ta avautuu maa­nan­tai­na – myös tu­ris­mi­mat­ka alueel­ta avautuu täysin ro­ko­te­tuil­le

17.06.2021 17:07 1
Mansikka ja raparperi loistavat alkukesän tähtinä – jokaisen maustehyllystä löytyvä pippuri yllättää raparperin kaverina

Man­sik­ka ja ra­par­pe­ri lois­ta­vat al­ku­ke­sän tähtinä – jo­kai­sen maus­te­hyl­lys­tä löytyvä pippuri yl­lät­tää ra­par­pe­rin ka­ve­ri­na

17.06.2021 06:30
Tilaajille
Löytöeläinkodin on jatkossa otettava vastaan myös eläinsuojelupäätöksellä huostaanotetut lemmikit – "Hinnan pitää olla erittäin kova, joka siihen ryykeliin lähtee"

Löy­tö­eläin­ko­din on jat­kos­sa otet­ta­va vastaan myös eläin­suo­je­lu­pää­tök­sel­lä huos­taa­no­te­tut lem­mi­kit – "Hinnan pitää olla erit­täin kova, joka siihen ryy­ke­liin lähtee"

17.06.2021 06:17 13
Korona-aika lisäsi nuorten ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä – ylilääkärin mukaan nyt on tärkeää panostaa nuorisotyöhön kunnissa

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi nuorten ah­dis­tu­nei­suut­ta ja yk­si­näi­syyt­tä – yli­lää­kä­rin mukaan nyt on tärkeää pa­nos­taa nuo­ri­so­työ­hön kun­nis­sa

16.06.2021 10:12
Tilaajille
Ouluun avataan ravintolalaiva vuosikymmenten tauon jälkeen – Bootti ankkuroidaan lähiaikoina teatterin viereen

Ouluun avataan ra­vin­to­la­lai­va vuo­si­kym­men­ten tauon jälkeen – Bootti ank­ku­roi­daan lä­hi­ai­koi­na teat­te­rin viereen

15.06.2021 12:37 33
Tilaajille
Kauko Launosella on vaativa, mutta mielekäs elinkautinen kultamailla

Kauko Lau­no­sel­la on vaa­ti­va, mutta mie­le­käs elin­kau­ti­nen kul­ta­mail­la

12.06.2021 19:42
Tilaajille
Sikke Sumari ei mieti, uskaltaako, vaan kiinnostaako – Ikä on ollut tv-kasvolle este vain Teatterikorkeakouluun pyrkiessä

Sikke Sumari ei mieti, us­kal­taa­ko, vaan kiin­nos­taa­ko – Ikä on ollut tv-kas­vol­le este vain Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun pyr­kies­sä

15.06.2021 11:13
Tilaajille
Oulun yliopistoon perustetaan Suomen ensimmäiset kliinisen alan professuurit, ja tämä ilahduttaa professori Juhani Junttilaa:  "Iso vaikutus Oulun vetovoimaan ja pitovoimaan"

Oulun yli­opis­toon pe­rus­te­taan Suomen en­sim­mäi­set klii­ni­sen alan pro­fes­suu­rit, ja tämä ilah­dut­taa pro­fes­so­ri Juhani Junt­ti­laa: "Iso vai­ku­tus Oulun ve­to­voi­maan ja pi­to­voi­maan"

12.06.2021 06:00 11
Tilaajille
Kaksoisrataa Pohjolan valkeaan kaupunkiin – terva ja lohijoki palautettava osaksi Oulua!
Kolumni Helena Petäistö

Kak­sois­ra­taa Poh­jo­lan val­keaan kau­pun­kiin – terva ja lo­hi­jo­ki pa­lau­tet­ta­va osaksi Oulua!

11.06.2021 08:30 36
Tilaajille
Sari Essayah löytää kunnista monta isoa säästökohdetta – puhutaan miljardeista

Sari Essayah löytää kun­nis­ta monta isoa sääs­tö­koh­det­ta – pu­hu­taan mil­jar­deis­ta

10.06.2021 21:00 12
Tilaajille
Valtioneuvosto esittää Sallan kansallispuiston perustamista – Puistoon tulisi vajaan tuhannen hehtaarin metsästysrajoitusalue, jolla hirvenajo olisi kuitenkin sallittua

Val­tio­neu­vos­to esittää Sallan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta – Puis­toon tulisi vajaan tu­han­nen heh­taa­rin met­säs­tys­ra­joi­tu­sa­lue, jolla hir­ven­ajo olisi kui­ten­kin sal­lit­tua

10.06.2021 21:04 1
Tilaajille
Varhaisperunat ovat täällä taas – Katso, miten nostat ne resepteissä pääosaan ja keität täydellisiä perunoita

Var­hais­pe­ru­nat ovat täällä taas – Katso, miten nostat ne re­sep­teis­sä pää­osaan ja keität täy­del­li­siä pe­ru­noi­ta

10.06.2021 06:30
Tilaajille
Oulun seudun matkailuyritykset yhdistävä Pohjolan rengastie on nyt avattu: "Harva yritys yksin tarjoaa kaikkea, mitä asiakas kaipaa."

Oulun seudun mat­kai­lu­yri­tyk­set yh­dis­tä­vä Poh­jo­lan ren­gas­tie on nyt avattu: "Harva yritys yksin tarjoaa kaik­kea, mitä asiakas kai­paa."

09.06.2021 16:51 4
Tilaajille
Kesän ydin on seikkailussa – seikkailu on mielentila
Kolumni Maria Bešlić

Kesän ydin on seik­kai­lus­sa – seik­kai­lu on mie­len­ti­la

06.06.2021 14:00
Tilaajille
Harva tuntee Kylmäluoman upean retkeilyalueen Taivalkoskella – Matkailuyrittäjien elämä on ankaraa mutta ihanaa, kertovat Taina ja Jari Olkkola

Harva tuntee Kyl­mä­luo­man upean ret­kei­ly­alueen Tai­val­kos­kel­la – Mat­kai­lu­yrit­tä­jien elämä on ankaraa mutta ihanaa, ker­to­vat Taina ja Jari Olkkola

06.06.2021 07:00
Tilaajille
Oulun Matkailun toimitusjohtajan paikalta vetäytyvä Päivi Penttilä toivoo, että Oulussa panostettaisiin enemmän matkailuun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

Oulun Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta ve­täy­ty­vä Päivi Pent­ti­lä toivoo, että Oulussa pa­nos­tet­tai­siin enemmän mat­kai­luun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

06.06.2021 06:15 11
Bengtskärin majakkasaarella oli ennen viiden perheen koti – nyt saarella asuu yrittäjäperhe ja matkailijoita läpi kesän majakanvartijoiden vanhoissa asunnoissa

Bengts­kä­rin ma­jak­ka­saa­rel­la oli ennen viiden perheen koti – nyt saa­rel­la asuu yrit­tä­jä­per­he ja mat­kai­li­joi­ta läpi kesän ma­ja­kan­var­ti­joi­den van­hois­sa asun­nois­sa

05.06.2021 06:30
Tilaajille
Antaako Nelostie elämyksiä vuonna 2040?
Kolumni Tiina Haapalainen

Antaako Ne­los­tie elä­myk­siä vuonna 2040?

03.06.2021 20:00 10
Tilaajille
Salaatin ei tarvitse olla tylsä ja kevyt – Nämä viisi kaunista ja jännää salaattia räjäyttävät makuhermosi

Sa­laa­tin ei tar­vit­se olla tylsä ja kevyt – Nämä viisi kau­nis­ta ja jännää sa­laat­tia rä­jäyt­tä­vät ma­ku­her­mo­si

03.06.2021 06:30
Tilaajille
THL:n tutkimus: Oululaisilla itsemurha-ajatuksia enemmän kuin koko maassa keskimäärin

THL:n tut­ki­mus: Ou­lu­lai­sil­la it­se­mur­ha-aja­tuk­sia enemmän kuin koko maassa kes­ki­mää­rin

01.06.2021 18:23 6
Tilaajille
Lemmikeillä on useita vaaranpaikkoja kesäaikana kotona, matkalla ja mökillä – nämä asiat koirien, kissojen ja kanien omistajilla kannattaa ottaa huomioon

Lem­mi­keil­lä on useita vaa­ran­paik­ko­ja ke­sä­ai­ka­na kotona, mat­kal­la ja mökillä – nämä asiat koi­rien, kis­so­jen ja kanien omis­ta­jil­la kan­nat­taa ottaa huo­mioon

31.05.2021 16:31 2
Pudasjärvellä ei ole krokotiilejä

Pu­das­jär­vel­lä ei ole kro­ko­tii­le­jä

29.05.2021 07:21
Urheiluseuroihin kuuluminen ei paranna nuorten ruokailutottumuksia, kertoo tuore tutkimus – "Tarvitaan valtakunnallisia, nuorten hyvää ravitsemusta edistäviä toimia"

Ur­hei­lu­seu­roi­hin kuu­lu­mi­nen ei paranna nuorten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia, kertoo tuore tut­ki­mus – "Tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­sia, nuorten hyvää ra­vit­se­mus­ta edis­tä­viä toimia"

28.05.2021 11:41
Tilaajille
Loihdi upea juhlatarjoilu vähällä vaivalla – Antipasteja voi tehdä niin suureen kuin pieneen juhlaan, eikä yhtä lajia tarvita kovin paljon

Loihdi upea juh­la­tar­joi­lu vähällä vai­val­la – An­ti­pas­te­ja voi tehdä niin suureen kuin pieneen juh­laan, eikä yhtä lajia tarvita kovin paljon

27.05.2021 06:30
Tilaajille
"Ruskettuminen on aina ihon varotoimi" – tiesitkö nämä faktat ihosta ja auringosta?

"Rus­ket­tu­mi­nen on aina ihon va­ro­toi­mi" – tie­sit­kö nämä faktat ihosta ja au­rin­gos­ta?

24.05.2021 06:41