Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hyvä elämä

Julkkiskokinkin keittiössä on parantamisen varaa – tämän takia kannattaa miettiä kaksi kertaa liesityyppiä ja integroituja kylmäkalusteita
Tilaajille

Julk­kis­ko­kin­kin keit­tiös­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa – tämän takia kan­nat­taa miettiä kaksi kertaa lie­si­tyyp­piä ja in­teg­roi­tu­ja kyl­mä­ka­lus­tei­ta

10:00 3
Taisteluni George Orwellin kaukovarjostinta vastaan – Twitter-koukusta irrottautumista voi verrata alkoholismista toipumiseen
Kolumni Petteri Sihvonen

Tais­te­lu­ni George Or­wel­lin kau­ko­var­jos­tin­ta vastaan – T­wit­ter-kou­kus­ta ir­rot­tau­tu­mis­ta voi verrata al­ko­ho­lis­mis­ta toi­pu­mi­seen

26.05.2023 14:00 3
Tilaajille
Kiusana lomastressin kurimus - kuka ehtii rentoutua?
Kolumni Anna Hämeenaho

Kiusana lo­ma­stres­sin kurimus - kuka ehtii ren­tou­tua?

25.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Oulun parturivalikoima on mullistunut lyhyessä ajassa – 10 vuotta parturinliikettä pitänyt Kasim Cevirel ei edes yritä kilpailla tulokkaiden kanssa hinnoilla

Oulun par­tu­ri­va­li­koi­ma on mul­lis­tu­nut ly­hyes­sä ajassa – 10 vuotta par­tu­rin­lii­ket­tä pitänyt Kasim Cevirel ei edes yritä kil­pail­la tu­lok­kai­den kanssa hin­noil­la

25.05.2023 18:00 15
Tilaajille
Voileipäkakku on täällä taas – klassinen juhlatarjottava jäi välillä syrjään, mutta nyt kakuissa trendaavat luonnollisuus ja kasvikset

Voi­lei­pä­kak­ku on täällä taas – klas­si­nen juh­la­tar­jot­ta­va jäi välillä syr­jään, mutta nyt ka­kuis­sa tren­daa­vat luon­nol­li­suus ja kas­vik­set

25.05.2023 06:30
Tilaajille
Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen, poliisi saapui pian paikalle

Va­paa­eh­toi­set ava­si­vat tänään Hel­sin­kiin lait­to­man huu­mei­den käyt­tö­huo­neen, poliisi saapui pian pai­kal­le

25.05.2023 14:49 10
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

24.05.2023 15:46 1
Tilaajille
Hallituskadun rokotuspiste Oulussa lopettaa  – Koronarokotukset  varattava jatkossa omasta terveyskeskuksesta

Hal­li­tus­ka­dun ro­ko­tus­pis­te Oulussa lo­pet­taa – Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set va­rat­ta­va jat­kos­sa omasta ter­veys­kes­kuk­ses­ta

24.05.2023 12:06
Tilaajille
Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin – Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä

Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin – ­Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä

24.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Televisiokamerat seurasivat oululaista Sebastian Hietikkoa au pair -reissulle Etelä-Afrikkaan – "Se oli monella tavalla suurien tunteiden kokemus"

Te­le­vi­sio­ka­me­rat seu­ra­si­vat ou­lu­lais­ta Se­bas­tian Hie­tik­koa au pair -reis­sul­le Ete­lä-Af­rik­kaan – "Se oli monella tavalla suurien tun­tei­den ko­ke­mus"

23.05.2023 13:31 2
Raha liikuntaan säästää kansan terveyskuluja
Pääkirjoitus

Raha lii­kun­taan säästää kansan ter­veys­ku­lu­ja

22.05.2023 06:27 11
Tilaajille
Keikkatyöläiset kärsivät Pohteen tietohallinnon ruuhkasta – Kiireelle ei heti näy loppua, sillä alueiden perintönä tuli noin 1000 erilaista tietojärjestelmää

Keik­ka­työ­läi­set kär­si­vät Pohteen tie­to­hal­lin­non ruuh­kas­ta – Kii­reel­le ei heti näy loppua, sillä aluei­den pe­rin­tö­nä tuli noin 1000 eri­lais­ta tie­to­jär­jes­tel­mää

21.05.2023 18:00 16
Tilaajille
Kalevan toimittaja Ville Muikkula pyöräilee 800 kilometriä Nuorgamista Ouluun – Matkalta kuullaan useita suoria lähetyksiä, polkeminen tuottaa virtaa radiokalustolle

Kalevan toi­mit­ta­ja Ville Muik­ku­la pyö­räi­lee 800 ki­lo­met­riä Nuor­ga­mis­ta Ouluun – Mat­kal­ta kuul­laan useita suoria lä­he­tyk­siä, pol­ke­mi­nen tuottaa virtaa ra­dio­ka­lus­tol­le

21.05.2023 17:00 6
Tilaajille
Eläkeläinen Liisa Laaksonen reilaa maailmalla ilman tarkkoja aikatauluja – Näitä reittejä pääsee parhaiten Suomesta junalla läpi Euroopan

Elä­ke­läi­nen Liisa Laak­so­nen reilaa maail­mal­la ilman tark­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja – Näitä reit­te­jä pääsee par­hai­ten Suo­mes­ta junalla läpi Eu­roo­pan

21.05.2023 10:00 6
Tilaajille
Aurinko yritti houkutella väkeä Oulussa rannan suuntaan, mutta uskaliaat uimarit olivat kalseassa vedessä vielä vähissä – "Kylymää se on"

Aurinko yritti hou­ku­tel­la väkeä Oulussa rannan suun­taan, mutta us­ka­liaat uimarit olivat kal­seas­sa vedessä vielä vähissä – "Ky­ly­mää se on"

20.05.2023 17:40 2
Tilaajille
Lontoossa kuninkaan kruunajaisia seuranneet oululaisanopit kuvailevat tunnelman olleen kuin silakoilla purkissa – selfiet ja nimmarit jäivät saamatta, mutta vilkutuspaikan kanssa kävi tuuri

Lon­toos­sa ku­nin­kaan kruu­na­jai­sia seu­ran­neet ou­lu­lais­ano­pit ku­vai­le­vat tun­nel­man olleen kuin si­la­koil­la pur­kis­sa – selfiet ja nim­ma­rit jäivät saa­mat­ta, mutta vil­ku­tus­pai­kan kanssa kävi tuuri

20.05.2023 15:28
Lumijoen kylätiellä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joen ky­lä­tiel­lä voi tulla vastaan kaksi hiehoa ja niiden emäntä – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

22.05.2023 12:04 11
Tilaajille
Huomasitko, miten kansainvälistä poikien päivää juhlistettiin? En ihmettele, jos et huomannut
Kolumni Tero Vainio

Huo­ma­sit­ko, miten kan­sain­vä­lis­tä poikien päivää juh­lis­tet­tiin? En ih­met­te­le, jos et huo­man­nut

20.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Tavoitteletko hyvää itsetuntoa? Ei kannata, sillä siitä ei ole mitään hyötyä
Essee Päivi Alasuutari

Ta­voit­te­let­ko hyvää it­se­tun­toa? Ei kan­na­ta, sillä siitä ei ole mitään hyötyä

19.05.2023 15:30 13
Tilaajille
Hepokönkään geologinen luontopolku suljetaan kahdeksi viikoksi kunnostustöiden vuoksi – Esteetön reitti vesiputoukselle on auki normaalisti

He­po­kön­kään geo­lo­gi­nen luon­to­pol­ku sul­je­taan kah­dek­si vii­kok­si kun­nos­tus­töi­den vuoksi – Es­tee­tön reitti ve­si­pu­touk­sel­le on auki nor­maa­lis­ti

19.05.2023 10:55
Tilaajille
Tulevasta vihanneskesästä odotetaan jopa poikkeuksellisen runsasta, mikä näkyy hintojen laskuna

Tu­le­vas­ta vi­han­nes­ke­säs­tä odo­te­taan jopa poik­keuk­sel­li­sen run­sas­ta, mikä näkyy hin­to­jen laskuna

19.05.2023 07:36 7
Myllytullissa on paikka, jossa pääsee palautumaan maksua vastaan – Oululaisen Jenna Lempisen, 30, pyörittämän Palauttamon voi varata itselleen 90 minuutiksi

Myl­ly­tul­lis­sa on paikka, jossa pääsee pa­lau­tu­maan maksua vastaan – Ou­lu­lai­sen Jenna Lem­pi­sen, 30, pyö­rit­tä­män Pa­laut­ta­mon voi varata it­sel­leen 90 mi­nuu­tik­si

19.05.2023 06:15 12
Kurkkaa tästä reseptit tekoälyn kehittämiin kolmenlaisiin lihapulliin – Erotatko, mitkä kuvat on ottanut toimittaja ja mitkä on tuottanut sovellus?

Kurkkaa tästä re­sep­tit te­ko­älyn ke­hit­tä­miin kol­men­lai­siin li­ha­pul­liin – Ero­tat­ko, mitkä kuvat on ottanut toi­mit­ta­ja ja mitkä on tuot­ta­nut so­vel­lus?

18.05.2023 06:30
Tilaajille
Oulu haluaa kasvavaan Hiukkavaaraan sote-keskuksen – Vastasynnyttäneen äidin ykköstoive on neuvola

Oulu haluaa kas­va­vaan Hiuk­ka­vaa­raan sote-kes­kuk­sen – Vas­ta­syn­nyt­tä­neen äidin yk­kös­toi­ve on neuvola

18.05.2023 06:00 41
Tilaajille
Sievissä klassinen pelastustehtävä: kissa kiipesi puuhun ja lymyili siellä kolme päivää – "Pelastuslaitos kasteli kissaa vesisuihkulla"

Sie­vis­sä klas­si­nen pe­las­tus­teh­tä­vä: kissa kiipesi puuhun ja lymyili siellä kolme päivää – "Pe­las­tus­lai­tos kasteli kissaa ve­si­suih­kul­la"

16.05.2023 13:35 10
Tilaajille
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

16.05.2023 12:02 26
Lähiöbaarissa tuopit ovat halvempia, mutta keskustassa harva miettii oluen hintaa – selvitimme, kuinka paljon Oulussa maksavat huurteiset

Lä­hiö­baa­ris­sa tuopit ovat hal­vem­pia, mutta kes­kus­tas­sa harva miettii oluen hintaa – sel­vi­tim­me, kuinka paljon Oulussa mak­sa­vat huur­tei­set

16.05.2023 07:00 35
Tilaajille
Sampo Kaulanen otti Lapin hullun kyläkauppiaan roolin ja myi itsestään kaiken – "Olin siinä tilanteessa, että mieluummin kuolen kuin jatkan samalla lailla"

Sampo Kau­la­nen otti Lapin hullun ky­lä­kaup­piaan roolin ja myi it­ses­tään kaiken – "Olin siinä ti­lan­tees­sa, että mie­luum­min kuolen kuin jatkan samalla lailla"

15.05.2023 10:07 6
Tilaajille
Kemiläisoululainen keksintö vaimentaa koiran nykäisyt ja ehkäisee revähdyksiä – Läpimurron kynnyksellä oleva talutin kaipaa enää sijoittajia

Ke­mi­läis­ou­lu­lai­nen kek­sin­tö vai­men­taa koiran ny­käi­syt ja eh­käi­see re­väh­dyk­siä – Lä­pi­mur­ron kyn­nyk­sel­lä oleva talutin kaipaa enää si­joit­ta­jia

15.05.2023 07:00 12
Tilaajille
Rukalla on syksyllä reilut 100 000 kuutiota lunta valmiina, sillä kesän aikana kasoista sulaa kolmannes – Tunturikeskuksessa on nyt menossa huoltohässäkkä

Rukalla on syk­syl­lä reilut 100 000 kuu­tio­ta lunta val­mii­na, sillä kesän aikana ka­sois­ta sulaa kol­man­nes – Tun­tu­ri­kes­kuk­ses­sa on nyt menossa huol­to­häs­säk­kä

14.05.2023 17:30 1
Tilaajille