Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Hyvä elämä

Syksyn mehevimmät ruoat hautuvat padassa – kokeile suomalaista riistaa, italialaista ragua tai mausteista marokkolaista kasvispataa
Tilaajille

Syksyn me­he­vim­mät ruoat hau­tu­vat padassa – kokeile suo­ma­lais­ta riis­taa, ita­lia­lais­ta ragua tai maus­teis­ta ma­rok­ko­lais­ta kas­vis­pa­taa

06:30
Sara Wacklinin kodin iäkkäät asukkaat keräsivät 760 euroa aivopesurin hankintaan yliopistolle – haastavat kaikki mukaan keräykseen

Sara Wack­li­nin kodin iäkkäät asuk­kaat ke­rä­si­vät 760 euroa ai­vo­pe­su­rin han­kin­taan yli­opis­tol­le – haas­ta­vat kaikki mukaan ke­räyk­seen

06:00 2
Tilaajille
Tutkimus osoittaa, että muistisairaiden omaishoitajana toimivat puolisot huolehtivat kumppaneistaan silloinkin, kun apua pitäisi saada julkisista palveluista

Tut­ki­mus osoit­taa, että muis­ti­sai­rai­den omais­hoi­ta­ja­na toi­mi­vat puo­li­sot huo­leh­ti­vat kump­pa­neis­taan sil­loin­kin, kun apua pitäisi saada jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta

22.09.2021 11:09 3
Oulun neuvolat aloittivat yhteistyön Metsähallituksen kanssa – oululaiset lapsiperheet saavat neuvolakäynnillä retkivinkkejä lähiluontoon

Oulun neu­vo­lat aloit­ti­vat yh­teis­työn Met­sä­hal­li­tuk­sen kanssa – ou­lu­lai­set lap­si­per­heet saavat neu­vo­la­käyn­nil­lä ret­ki­vink­ke­jä lä­hi­luon­toon

22.09.2021 10:44 1
Tuposlainen Matti Koivuranta polki seitsemässä päivässä 2300 kilometriä – matkalle mahtui rajua vastatuulta, räntää ja ylimääräinen lenkki Jäämeren rannalle

Tu­pos­lai­nen Matti Koi­vu­ran­ta polki seit­se­mäs­sä päi­väs­sä 2300 ki­lo­met­riä – mat­kal­le mahtui rajua vas­ta­tuul­ta, räntää ja yli­mää­räi­nen lenkki Jää­me­ren ran­nal­le

22.09.2021 10:30 7
Tilaajille
Ulkomaan matkailu vapautuu vähitellen, syyslomakausi lähestyy – kysyimme, mitä lasten kanssa lomamatkaa suunnittelevien kannattaa ottaa huomioon

Ul­ko­maan mat­kai­lu va­pau­tuu vä­hi­tel­len, syys­lo­ma­kau­si lä­hes­tyy – ky­syim­me, mitä lasten kanssa lo­ma­mat­kaa suun­nit­te­le­vien kan­nat­taa ottaa huo­mioon

22.09.2021 06:00 11
Tilaajille
Lapsena tullut terapeutin rooli viitoitti tietä Tommy Hellstenin tulevalle uralle ja kymmenille teoksille

Lapsena tullut te­ra­peu­tin rooli vii­toit­ti tietä Tommy Hell­ste­nin tu­le­val­le uralle ja kym­me­nil­le teok­sil­le

22.09.2021 06:00 1
Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

21.09.2021 10:00 2
Tilaajille
Pelastakaa Lapset ry:n selvityksestä käy ilmi, että verkon vihapuhe, kiusaaminen ja väkivalta ahdistavat lapsia ja nuoria – "Erityisesti videopalvelu TikTok korostui vastauksissa"

Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n sel­vi­tyk­ses­tä käy ilmi, että verkon vi­ha­pu­he, kiu­saa­mi­nen ja vä­ki­val­ta ah­dis­ta­vat lapsia ja nuoria – "E­ri­tyi­ses­ti vi­deo­pal­ve­lu TikTok ko­ros­tui vas­tauk­sis­sa"

21.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – oululainen ruokahistorioitsija Ritva Kylli kertoo, miten makkarasta tuli suomalaisille pyhä

Nakki oli street foodia jo sata vuotta sitten – ou­lu­lai­nen ruo­ka­his­to­rioit­si­ja Ritva Kylli kertoo, miten mak­ka­ras­ta tuli suo­ma­lai­sil­le pyhä

20.09.2021 17:00 3
Tilaajille
Syömässä: Lounas ilman iltapäiväkoomaa Kempeleen Boulis-ravintolassa

Syö­mäs­sä: Lounas ilman il­ta­päi­vä­koo­maa Kem­pe­leen Bou­lis-ra­vin­to­las­sa

20.09.2021 09:30 1
Tilaajille
Moni kokeilee nykyään gluteenitonta ruokavaliota erilaisiin vaivoihin ja saa avun – viralliseksi hoitomuodoksi se on määritelty kuitenkin vain keliakiaan

Moni ko­kei­lee nykyään glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta eri­lai­siin vai­voi­hin ja saa avun – vi­ral­li­sek­si hoi­to­muo­dok­si se on mää­ri­tel­ty kui­ten­kin vain ke­lia­kiaan

20.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Oululainen Fingersoft tarjoaa muille mallia työajan lyhentämiseen
Pääkirjoitus

Ou­lu­lai­nen Fin­ger­soft tarjoaa muille mallia työajan ly­hen­tä­mi­seen

19.09.2021 20:00 11
Tilaajille
Oksat notkuvat nyt pihlajanmarjoja – Näin hyödynnät runsaskuituista c-vitamiinipommia

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

18.09.2021 08:30 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Liikunta parantaa elämän laatua ja säästää rahaa – miksi kaikki eivät kuitenkaan liiku riittävästi?
Essee Markku Rättilä

Viikon lo­puk­si: Lii­kun­ta pa­ran­taa elämän laatua ja säästää rahaa – miksi kaikki eivät kui­ten­kaan liiku riit­tä­väs­ti?

18.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Oululainen Kalle Komulainen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauhtipuistolleen käy: "Tiukkaa on ollut, mutta perhe on auttanut jaksamaan vaikeuksien yli"

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille
Ruokahävikkiä syntyy eniten kotona – teemaviikolla pohditaan, miten hävikkiä voisi vähentää

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

18.09.2021 15:04 7
Tilaajille
Kesän ensimmäiset lumiukotkin on jo tehty
Kolumni Helge Murtovaara, toimittaja

Kesän en­sim­mäi­set lu­mi­ukot­kin on jo tehty

17.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Kauppatorin Syyspäivä tuo parikymmentä torimyyjää Oulun torille

Kaup­pa­to­rin Syys­päi­vä tuo pa­ri­kym­men­tä to­ri­myy­jää Oulun torille

16.09.2021 12:04 2
Illallinen kuin suoraan teatterilavalta – Herman Kochin läpimurtoteoksen ironinen illallinen muuttuu aidoiksi resepteiksi tässä jutussa

Il­lal­li­nen kuin suoraan teat­te­ri­la­val­ta – Herman Kochin lä­pi­mur­to­teok­sen iro­ni­nen il­lal­li­nen muuttuu ai­doik­si re­sep­teik­si tässä jutussa

16.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Havua kainaloon, pihkaa pintaan – pohjoinen tarjoaa ainutlaatuisia tuoksuelämyksiä

Havua kai­na­loon, pihkaa pintaan – poh­joi­nen tarjoaa ai­nut­laa­tui­sia tuok­su­elä­myk­siä

15.09.2021 17:00
Tilaajille
Oamk järjestää lähiruokatapahtuman jo viidettä kertaa Oulussa

Oamk jär­jes­tää lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­man jo vii­det­tä kertaa Oulussa

14.09.2021 10:05 3
Sirkku Nuolemo rakasti auringonottoa vuosikymmeniä, kunnes tuli stoppi – nyt hän saa biologista lääkettä, joka pitää vaikeat iho-oireet kurissa

Sirkku Nuolemo rakasti au­rin­gon­ot­toa vuo­si­kym­me­niä, kunnes tuli stoppi – nyt hän saa bio­lo­gis­ta lää­ket­tä, joka pitää vaikeat iho-oi­reet kurissa

13.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Kuuntelijalle ja seuralle on tarvetta – SPR:n Oulun osaston Terveyspiste avasi ovensa pitkän koronatauon jälkeen

Kuun­te­li­jal­le ja seu­ral­le on tar­vet­ta – SPR:n Oulun osaston Ter­veys­pis­te avasi ovensa pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

13.09.2021 06:25
Essee: Paino on harvinaisen vaikea puheenaihe, jota on helppo välttää – kun joku on lihonut tai laihtunut, älä sano sitä ääneen
Essee Noora Vaarala

Essee: Paino on har­vi­nai­sen vaikea pu­hee­nai­he, jota on helppo välttää – kun joku on lihonut tai laih­tu­nut, älä sano sitä ääneen

12.09.2021 09:00 2
Tilaajille
Ei mitään sumppia! Oululaiset kahviammattilaiset luovat kulttuuria, jossa raaka-aine on arvossaan ja kuppiin kaadetaan vähemmän mutta parempaa

Ei mitään sump­pia! Ou­lu­lai­set kah­vi­am­mat­ti­lai­set luovat kult­tuu­ria, jossa raa­ka-ai­ne on ar­vos­saan ja kuppiin kaa­de­taan vä­hem­män mutta pa­rem­paa

12.09.2021 07:00 11
Tilaajille
Atria vetää kanapakkauksia takaisin tuotteista löytyneen vehnän vuoksi

Atria vetää ka­na­pak­kauk­sia ta­kai­sin tuot­teis­ta löy­ty­neen vehnän vuoksi

11.09.2021 17:50
Polion saanut Tapio Rantanen kuuli sairaanhoitajalta, ettei kävelisi enää koskaan – neuvokas isosisko päätti toisin

Polion saanut Tapio Ran­ta­nen kuuli sai­raan­hoi­ta­jal­ta, ettei kä­ve­li­si enää koskaan – neu­vo­kas iso­sis­ko päätti toisin

11.09.2021 12:00 2
Tilaajille
Lähiruuasta puhutaan nyt paljon, mutta ei edelleenkään liikaa, sanoo yrittäjä, jonka kasvihuoneelta Varjakasta lähtee jääsalaattia ympäri vuoden Oulun alueen kauppoihin

Lä­hi­ruuas­ta pu­hu­taan nyt paljon, mutta ei edel­leen­kään liikaa, sanoo yrit­tä­jä, jonka kas­vi­huo­neel­ta Var­ja­kas­ta lähtee jää­sa­laat­tia ympäri vuoden Oulun alueen kaup­poi­hin

11.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna Rautio siirtyy luotsaamaan ensi kesäksi uudistuvaa Hotelli Rantakallaa

Visit Ka­la­joen toi­min­nan­joh­ta­ja Johanna Rautio siirtyy luot­saa­maan ensi kesäksi uu­dis­tu­vaa Hotelli Ran­ta­kal­laa

10.09.2021 15:59
Tilaajille