Hyvä elämä

Vanha Kaleva: Valtataistelu Valko-Venäjällä, Lukashenkan vastustajia pannaan ruotuun
Tilaajille

Vanha Kaleva: Val­ta­tais­te­lu Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, Lu­kas­hen­kan vas­tus­ta­jia pannaan ruotuun

10:00
Näkökulma: Remontoitu lentoasema on kädenpuristus myös maakunnista matkustaville – Helsinki–Vantaan saavutettavuus paranee joka kulkuvälineellä uudistusten myötä

Nä­kö­kul­ma: Re­mon­toi­tu len­to­ase­ma on kä­den­pu­ris­tus myös maa­kun­nis­ta mat­kus­ta­vil­le – Hel­sin­ki–­Van­taan saa­vu­tet­ta­vuus paranee joka kul­ku­vä­li­neel­lä uu­dis­tus­ten myötä

25.11.2021 18:30 7
Tilaajille
Kolumni: En tykkää mustasta perjantaista, ja siihen on hyvä syy
Kolumni Heli Rintala

Ko­lum­ni: En tykkää mus­tas­ta per­jan­tais­ta, ja siihen on hyvä syy

25.11.2021 18:00 4
Tilaajille
Piristä pikkujoulua punaisilla kransseilla ja homejuustokakulla – glögin kanssa maistuu niin suolainen kuin makea

Piristä pik­ku­jou­lua pu­nai­sil­la krans­seil­la ja ho­me­juus­to­ka­kul­la – glögin kanssa maistuu niin suo­lai­nen kuin makea

25.11.2021 06:30 3
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkeja kiertäneet italialaiset matkabloggaajat vierailivat Oulussa – "Täällä tulee tunne, kuin metsä pyrkisi kaupunkiin"

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ke­ja kier­tä­neet ita­lia­lai­set mat­ka­blog­gaa­jat vie­rai­li­vat Oulussa – "Täällä tulee tunne, kuin metsä pyrkisi kau­pun­kiin"

24.11.2021 19:11 7
Taloushuolet heikentävät suuren kyselyn mukaan hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalla – vakavasti sairastunut oululaisäiti olisi joutunut leipäjonoon ilman puolison tuloja

Ta­lous­huo­let hei­ken­tä­vät suuren kyselyn mukaan hy­vin­voin­tia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – va­ka­vas­ti sai­ras­tu­nut ou­lu­lais­äi­ti olisi jou­tu­nut lei­pä­jo­noon ilman puo­li­son tuloja

24.11.2021 06:00 6
Tilaajille
Vuolle-talossa Heinäpäässä on pian toimintaa aamusta iltaan – "Talon halutaan heijastavan hyvinvointia ympäristöön"

Vuol­le-ta­los­sa Hei­nä­pääs­sä on pian toi­min­taa aamusta iltaan – "Talon ha­lu­taan hei­jas­ta­van hy­vin­voin­tia ym­pä­ris­töön"

23.11.2021 19:00 2
Tilaajille
Syötettä vahvasti kehittänyt matkailuyrittäjä Atte Särkelä on kuollut – tuli 1970-luvulla tunnetuksi ufohavaintojen kertojana

Syö­tet­tä vah­vas­ti ke­hit­tä­nyt mat­kai­lu­yrit­tä­jä Atte Särkelä on kuollut – tuli 1970-lu­vul­la tun­ne­tuk­si ufo­ha­vain­to­jen ker­to­ja­na

23.11.2021 13:51
Tilaajille
Syömässä: Koillisportti muutti Kuusamontien toiselle puolelle

Syö­mäs­sä: Koil­lis­port­ti muutti Kuu­sa­mon­tien toi­sel­le puo­lel­le

23.11.2021 11:10 4
Tilaajille
Aikuisiän akne vaivaa erityisesti 25–50-vuotiaita naisia – Jenni Liikaoja ehti vaipua masennuksen partaalle ennen kuin löysi keinot, joilla pärjää

Ai­kuis­iän akne vaivaa eri­tyi­ses­ti 25–50-vuo­tiai­ta naisia – Jenni Lii­ka­oja ehti vaipua ma­sen­nuk­sen par­taal­le ennen kuin löysi keinot, joilla pärjää

22.11.2021 06:30 4
Tilaajille
Kyläkauppojen määrä on Suomessa tasaisessa laskussa, mutta pärjätäkin voi – kävimme kolmessa kyläkaupassa Pudasjärvellä ja kysyimme, miten niillä menee

Ky­lä­kaup­po­jen määrä on Suo­mes­sa ta­sai­ses­sa las­kus­sa, mutta pär­jä­tä­kin voi – kävimme kol­mes­sa ky­lä­kau­pas­sa Pu­das­jär­vel­lä ja ky­syim­me, miten niillä menee

21.11.2021 06:00 6
Tilaajille
Carita Sammalniemi ohjaa mindfulnessia metsässä – "Aluksi stressasin, että mitä jos sataa"

Carita Sam­mal­nie­mi ohjaa mind­ful­nes­sia met­säs­sä – "Aluksi stres­sa­sin, että mitä jos sataa"

20.11.2021 14:00 1
Tilaajille
"Kiristää kaikkien hermoja, kun ei ole ylimääräistä huonetta työhuoneeksi" –  Lapsiperheissä yhteinen aika tuntuu  hyvältä, mutta pinna kiristyy, jos koti ei ole enää  rentoutumisen  paikka

"Ki­ris­tää kaik­kien her­mo­ja, kun ei ole yli­mää­räis­tä huo­net­ta työ­huo­neek­si" – Lap­si­per­heis­sä yh­tei­nen aika tuntuu hy­väl­tä, mutta pinna ki­ris­tyy, jos koti ei ole enää ren­tou­tu­mi­sen paikka

20.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Viikon lopuksi: Häpeä! Miksi se, mitä sanoin 30 vuotta sitten, hävettää edelleen?
Essee Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Häpeä! Miksi se, mitä sanoin 30 vuotta sitten, hä­vet­tää edel­leen?

19.11.2021 12:28 1
Tilaajille
Rovaniemeläisen Miia Ylinamman porotilalla vuosi on ollut hiljainen: "Alun perin en olisi uskonut, että pärjäisimme näinkään pitkään ilman asiakkaita"

Ro­va­nie­me­läi­sen Miia Yli­nam­man po­ro­ti­lal­la vuosi on ollut hil­jai­nen: "Alun perin en olisi us­ko­nut, että pär­jäi­sim­me näin­kään pitkään ilman asiak­kai­ta"

19.11.2021 06:00 2
Tilaajille
Syöte lähti sinunkaupoille eikä köröttele – Uusi brändi tarjoaa kotimaahan eri kärkiviestin kuin kansainvälisille kuulijoille

Syöte lähti si­nun­kau­poil­le eikä kö­röt­te­le – Uusi brändi tarjoaa ko­ti­maa­han eri kär­ki­vies­tin kuin kan­sain­vä­li­sil­le kuu­li­joil­le

18.11.2021 21:57 6
Tilaajille
Maakunnan matkailussa panostetaan tulevaisuudessa digitaalisuuteen ja yhteistyöhön – alan toimijat pitävät riman korkealla

Maa­kun­nan mat­kai­lus­sa pa­nos­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa di­gi­taa­li­suu­teen ja yh­teis­työ­hön – alan toi­mi­jat pitävät riman kor­keal­la

18.11.2021 11:52
Tilaajille
Pippuriset reseptit tuovat kaivattua vaihtelua marrasarkeen – Tunnistatko aidot pippurit muiden maustekasvien hedelmistä?

Pip­pu­ri­set re­sep­tit tuovat kai­vat­tua vaih­te­lua mar­ras­ar­keen – Tun­nis­tat­ko aidot pip­pu­rit muiden maus­te­kas­vien he­del­mis­tä?

18.11.2021 06:30
Tilaajille
Kempeleen Zeniitin järvi täyttyy hiljalleen – matkailuhelmeksi kehittyminen vie vuosia

Kem­pe­leen Ze­nii­tin järvi täyttyy hil­jal­leen – mat­kai­lu­hel­mek­si ke­hit­ty­mi­nen vie vuosia

18.11.2021 06:00 30
Tilaajille
Pikisaaren Turusen Sahan majoitus- ja kulttuurirakennus pannaan myyntiin

Pi­ki­saa­ren Turusen Sahan ma­joi­tus- ja kult­tuu­ri­ra­ken­nus pannaan myyn­tiin

17.11.2021 21:47 5
Tilaajille
Rauhallista erämaatunturia valjastetaan sähköntuotantoon Posiolla, porojen laidunmaasta myllätään valtava tuulipuisto – "Koen, että minua on petetty"

Rau­hal­lis­ta erä­maa­tun­tu­ria val­jas­te­taan säh­kön­tuo­tan­toon Po­siol­la, porojen lai­dun­maas­ta myl­lä­tään valtava tuu­li­puis­to – "Koen, että minua on pe­tet­ty"

17.11.2021 10:54 61
Tilaajille
Lähes 14 prosentilla nuorista on riittämätön lukutaito arjessa selviämiseen – lukutaitostrategian tavoitteena on parantaa lukutaitoa ja ehkäistä syrjäytymistä

Lähes 14 pro­sen­til­la nuo­ris­ta on riit­tä­mä­tön lu­ku­tai­to arjessa sel­viä­mi­seen – lu­ku­tai­to­stra­te­gian ta­voit­tee­na on pa­ran­taa lu­ku­tai­toa ja eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä

16.11.2021 08:34 19
Tilaajille
Yrittäjänaiset Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loihtivat uudenlaista ravintolakulttuuria Ouluun

Yrit­tä­jä­nai­set Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loih­ti­vat uu­den­lais­ta ra­vin­to­la­kult­tuu­ria Ouluun

15.11.2021 19:00
Tilaajille
Syömässä: Makoisa lounas Lentokentäntiellä

Syö­mäs­sä: Makoisa lounas Len­to­ken­tän­tiel­lä

15.11.2021 10:30
Tilaajille
Järkyttävä kokemus voi aiheuttaa akuutin stressireaktion, joka hoitamattomana pahenee – huomiokyvyn kaventuminen ja yliaktiivisuus tyypillisiä oireita

Jär­kyt­tä­vä kokemus voi ai­heut­taa akuutin stres­si­reak­tion, joka hoi­ta­mat­to­ma­na pahenee – huo­mio­ky­vyn ka­ven­tu­mi­nen ja yli­ak­tii­vi­suus tyy­pil­li­siä oireita

15.11.2021 06:30
Tilaajille
Uutiset kehitysvammaisen pojan kaltoinkohtelusta ovat samalla karu kuvaus epäinhimillisyydestä
Pääkirjoitus

Uutiset ke­hi­tys­vam­mai­sen pojan kal­toin­koh­te­lus­ta ovat samalla karu kuvaus epä­in­hi­mil­li­syy­des­tä

14.11.2021 20:00 1
Tilaajille
Kun Sanna Ikonen vuosi sitten heräsi yöllä koiran haukkuun, kattolamppu heilui ja maailma näytti oudolta: "Monesti olen kiittänyt Pojua siitä, että se herätti"

Kun Sanna Ikonen vuosi sitten heräsi yöllä koiran hauk­kuun, kat­to­lamp­pu heilui ja maailma näytti ou­dol­ta: "Mo­nes­ti olen kiit­tä­nyt Pojua siitä, että se he­rät­ti"

14.11.2021 13:02 3
Tilaajille
Uinti on ihmiselle lentämistä, vapautta ja lomamatka, joka saa sisäisen auringon paistamaan
Essee Pauli Tapio

Uinti on ih­mi­sel­le len­tä­mis­tä, va­paut­ta ja lo­ma­mat­ka, joka saa si­säi­sen au­rin­gon pais­ta­maan

14.11.2021 09:00
Tilaajille
Isänpäivä voi nostaa kipuja pintaan – oululainen Jaakko on isänsä menettäneelle Roosalle todella tärkeänä mieskaverina

Isän­päi­vä voi nostaa kipuja pintaan – ou­lu­lai­nen Jaakko on isänsä me­net­tä­neel­le Roo­sal­le todella tär­keä­nä mies­ka­ve­ri­na

14.11.2021 06:03 6
Yhä useampi meistä jää yksin, eivätkä syyt ole aina yksilössä
Kolumni Sanna Keskinen

Yhä useampi meistä jää yksin, eivätkä syyt ole aina yk­si­lös­sä

13.11.2021 16:00 10
Tilaajille