Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Historia

Haudatut hevoset ja muuta nimihistoriaa – Kaleva selvitti Oulun kaupunginosien syntytarinoita
Tilaajille

Hau­da­tut hevoset ja muuta ni­mi­his­to­riaa – Kaleva sel­vit­ti Oulun kau­pun­gin­osien syn­ty­ta­ri­noi­ta

13.08.2022 16:00 29
Vanha Kaleva: Ouluun kouluun ilman kiusaamisrituaalia eli ökökastetta

Vanha Kaleva: Ouluun kouluun ilman kiu­saa­mis­ri­tuaa­lia eli ökö­kas­tet­ta

13.08.2022 10:00
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 3
Tilaajille
Oliko ysäri paras vuosikymmen? ”Ei”, sanoo tutkija – ­Kalevan lukijat muistavat vuosikymmenestä tyttöenergian, VHS-kasetit ja kouludiskon

Oliko ysäri paras vuo­si­kym­men? ”Ei”, sanoo tutkija – Kalevan lukijat muis­ta­vat vuo­si­kym­me­nes­tä tyt­töe­ner­gian, VHS-ka­se­tit ja kou­lu­dis­kon

13.08.2022 09:00 8
Tilaajille
Kuusamolainen Janne Palosaari löysi tuntemattoman saksalaisen leirin jäänteet ja Suomi-konepistoolin lippaan – sotien aikaista esineistöä löydetään Koillismaalta vielä pitkään

Kuu­sa­mo­lai­nen Janne Pa­lo­saa­ri löysi tun­te­mat­to­man sak­sa­lai­sen leirin jään­teet ja Suo­mi-ko­ne­pis­too­lin lippaan – sotien ai­kais­ta esi­neis­töä löy­de­tään Koil­lis­maal­ta vielä pitkään

12.08.2022 09:54 4
Tilaajille
Limingassa järjestetään perjantaina Vilho Lampi -seminaari – 100 vuotta sitten eläneen maalarin tarina ja taide koskettavat myös 2020-luvun nuoria

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Vilho Lampi -se­mi­naa­ri – 100 vuotta sitten eläneen maa­la­rin tarina ja taide kos­ket­ta­vat myös 2020-lu­vun nuoria

11.08.2022 11:34
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksinäiset koululaiset vaarassa harhautua tinnerin haistelijoiksi

Vanha Kaleva: Yk­si­näi­set kou­lu­lai­set vaa­ras­sa har­hau­tua tin­ne­rin hais­te­li­joik­si

11.08.2022 10:00
Tilaajille
Pitkän matkan tehneet saamelaisvainajien jäänteet pääsivät takaisin haudan lepoon, kun Inarissa ja Utsjoella palautettiin rotututkimuksia varten ylös kaivettuja vainajia Saamenmaan multiin

Pitkän matkan tehneet saa­me­lais­vai­na­jien jään­teet pää­si­vät ta­kai­sin haudan lepoon, kun Ina­ris­sa ja Uts­joel­la pa­lau­tet­tiin ro­tu­tut­ki­muk­sia varten ylös kai­vet­tu­ja vai­na­jia Saa­men­maan multiin

09.08.2022 22:05
Tilaajille
Vanha Kaleva: Esperanton puhujat koolla Helsingissä
Mielipidekirjoitus

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton puhujat koolla Hel­sin­gis­sä

09.08.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pätevä atk-henkilö saa Oulusta työpaikan vaikka heti

Vanha Kaleva: Pätevä atk-hen­ki­lö saa Oulusta työ­pai­kan vaikka heti

06.08.2022 10:00 2
Tilaajille
Satavuotiaat talot vetävät vanhoja sieluja puoleensa Oulun Pateniemessä– "Täytyy tietynlainen ihminen olla, että haluaa ja jaksaa asua täällä"

Sa­ta­vuo­tiaat talot vetävät vanhoja sieluja puo­leen­sa Oulun Pa­te­nie­mes­sä– "­Täy­tyy tie­tyn­lai­nen ihminen olla, että haluaa ja jaksaa asua täällä"

05.08.2022 15:00 3
Tilaajille
Oululainen Robert Fält opiskelee arkeologiaa ja etsii metalleja maastosta – löytämisen ilon lisäksi tärkeintä ovat tarinat esineiden takana

Ou­lu­lai­nen Robert Fält opis­ke­lee ar­keo­lo­giaa ja etsii me­tal­le­ja maas­tos­ta – löy­tä­mi­sen ilon lisäksi tär­kein­tä ovat tarinat esi­nei­den takana

05.08.2022 06:08
Vanha Kaleva: Suomi-Filmin kamera kävi Hailuodon rysäpyyntiä tallentamassa

Vanha Kaleva: Suo­mi-Fil­min kamera kävi Hai­luo­don ry­sä­pyyn­tiä tal­len­ta­mas­sa

04.08.2022 10:00
Tilaajille
Panssarivaunu, jonka kyljessä on punatähti
Kolumni Kaja Kunnas

Pans­sa­ri­vau­nu, jonka kyl­jes­sä on pu­na­täh­ti

03.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Ysärillä kasvanut, kerro meille: Mikä 90-luvussa oli parasta?

Ysä­ril­lä kas­va­nut, kerro meille: Mikä 90-lu­vus­sa oli pa­ras­ta?

02.08.2022 12:50 11
Vanha Kaleva: Postiauto jälleen linjalla Oulu-Pudasjärvi

Vanha Kaleva: Pos­ti­au­to jälleen lin­jal­la Ou­lu-Pu­das­jär­vi

02.08.2022 10:00
Tilaajille
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­laisil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

01.08.2022 13:55 3
Lapissa tuotettu suuren mittakaavan ooppera saapuu ensi-iltaan Rovaniemellä – Karvalakkiooppera pohjaa kipeään Kemijokivarren historiaan, jossa voimalaitos tuhosi perinteisen kalastuselinkeinon

Lapissa tuo­tet­tu suuren mit­ta­kaa­van ooppera saapuu en­si-il­taan Ro­va­nie­mel­lä – Kar­va­lak­ki­oop­pe­ra pohjaa kipeään Ke­mi­jo­ki­var­ren his­to­riaan, jossa voi­ma­lai­tos tuhosi pe­rin­tei­sen ka­las­tus­elin­kei­non

30.07.2022 14:00 8
Tilaajille
Yksi lastenlaulu nousi lukijoiden selväksi suosikiksi Kalevan kyselyssä – lapsuudessa kuultuja kehtolauluja lauletaan usein myös omille pienokaisille

Yksi las­ten­lau­lu nousi lu­ki­joi­den sel­väk­si suo­si­kik­si Kalevan ky­se­lys­sä – lap­suu­des­sa kuul­tu­ja keh­to­lau­lu­ja lau­le­taan usein myös omille pie­no­kai­sil­le

30.07.2022 14:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Voisiko Oulujoki upottaa kaupungin suurtulvan alle?

Vanha Kaleva: Voisiko Ou­lu­jo­ki upottaa kau­pun­gin suur­tul­van alle?

30.07.2022 10:00 3
Tilaajille
Oululainen Matti Kuonanoja ampuu kilpaa pistoolilla, jonka lataamisessa menee minuutti – Tällainen savupilvi lähtee 1700-luvun mustaruutiaseesta

Ou­lu­lai­nen Matti Kuo­nanoja ampuu kilpaa pis­too­lil­la, jonka la­taa­mi­ses­sa menee mi­nuut­ti – Täl­lai­nen sa­vu­pil­vi lähtee 1700-lu­vun mus­ta­ruu­ti­asees­ta

01.08.2022 08:15 3
Tilaajille
Härköset kunnostavat Varjakan kartanoa kulttuurihistorialliset seikat huomioiden – tutustu kartanon tunnelmaan videon ja kuvien kautta

Här­kö­set kun­nos­ta­vat Var­ja­kan kar­ta­noa kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set seikat huo­mioi­den – tutustu kar­ta­non tun­nel­maan videon ja kuvien kautta

29.07.2022 19:00 12
Tilaajille
Arvio: Alpo Rusin teos saa pohtimaan, ohjasiko Neuvostoliitto tahdotonta Suomi-marionettia

Arvio: Alpo Rusin teos saa poh­ti­maan, oh­ja­si­ko Neu­vos­to­liit­to tah­do­ton­ta Suo­mi-ma­rio­net­tia

29.07.2022 17:05 15
Tilaajille
Arvio: Sanataiteilija Jasmine Westerlund eläytyy Olly ja Uno Donnerin elämään

Arvio: Sa­na­tai­tei­li­ja Jasmine Wes­ter­lund eläytyy Olly ja Uno Don­ne­rin elämään

29.07.2022 16:10
Tilaajille
Kierikkikeskuksen Muinaismarkkinat tuo Kivikauden kylään mammutin ja viikinkitaisteluryhmän sekä herättää esihistoriallisen kalliotaiteen henkiin

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen Mui­nais­mark­ki­nat tuo Ki­vi­kau­den kylään mam­mu­tin ja vii­kin­ki­tais­te­lu­ryh­män sekä he­rät­tää esi­his­to­rial­li­sen kal­lio­tai­teen henkiin

28.07.2022 14:45
Vanha Kaleva: Lasse Viren veti kevyesti uuden SE-ajan Raatin kumiasvaltilla

Vanha Kaleva: Lasse Viren veti ke­vyes­ti uuden SE-ajan Raatin ku­mi­as­val­til­la

28.07.2022 10:00 2
Tilaajille
"Kirjoittamisen vimma on ollut kova ja ehdoton", sanoo Kaari Utrio, joka on vihdoinkin malttanut jäädä eläkkeelle

"Kir­joit­ta­mi­sen vimma on ollut kova ja eh­do­ton", sanoo Kaari Utrio, joka on vih­doin­kin malt­ta­nut jäädä eläk­keel­le

26.07.2022 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun torilla on viime päivinä harjoitettu vilkasta hillakauppaa

Vanha Kaleva: Oulun torilla on viime päivinä har­joi­tet­tu vil­kas­ta hil­la­kaup­paa

26.07.2022 10:00
Tilaajille