Historia

Vanha Kaleva: Muhoksen kutomakurssilla loihdittiin väririkkaita kankaita
Tilaajille

Vanha Kaleva: Mu­hok­sen ku­to­ma­kurs­sil­la loih­dit­tiin vä­ri­rik­kai­ta kan­kai­ta

10:00
Anna ja Reino Rinteen rakkaustarina alkoi sota-ajan lehti-ilmoituksesta – Sata vuotta täyttävän Annan muistot ovat täynnä pohjoisten sanomalehtien historiaa

Anna ja Reino Rinteen rak­kaus­ta­ri­na alkoi so­ta-ajan leh­ti-il­moi­tuk­ses­ta – Sata vuotta täyt­tä­vän Annan muistot ovat täynnä poh­jois­ten sa­no­ma­leh­tien his­to­riaa

20.04.2021 20:48
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Äitienpäiväksi syytä panna koti kuntoon ja palvella äitiä

Vanha Kaleva: Äi­tien­päi­väk­si syytä panna koti kuntoon ja pal­vel­la äitiä

20.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lamput kivitetään, puhelimet rikotaan, oululaisille jättilasku

Vanha Kaleva: Lamput ki­vi­te­tään, pu­he­li­met ri­ko­taan, ou­lu­lai­sil­le jät­ti­las­ku

17.04.2021 10:00
Tilaajille
Elektroniikan varhaisnero rakensi Suomen ensimmäisen television – Oulussa hän käänsi teollisuuden suuntaa

Elekt­ro­nii­kan var­hais­ne­ro rakensi Suomen en­sim­mäi­sen te­le­vi­sion – Oulussa hän käänsi teol­li­suu­den suuntaa

16.04.2021 19:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Helppoheikit ja markkinakaruselli loivat markkinatunnelmaa

Vanha Kaleva: Help­po­hei­kit ja mark­ki­na­ka­ru­sel­li loivat mark­ki­na­tun­nel­maa

15.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hevoshuijareille koitti Oulussa kovemmat ajat – kaupanteko sallittiin vain Äimärautiolla

Vanha Kaleva: He­vos­hui­ja­reil­le koitti Oulussa ko­vem­mat ajat – kau­pan­te­ko sal­lit­tiin vain Äi­mä­rau­tiol­la

13.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva:  Naisiakin sai ottaa seminaariin, jos miehiltä jäi tilaa

Vanha Kaleva: Nai­sia­kin sai ottaa se­mi­naa­riin, jos mie­hil­tä jäi tilaa

10.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sakkojen hidas perintä alkoholirikoksista puhutti

Vanha Kaleva: Sak­ko­jen hidas perintä al­ko­ho­li­ri­kok­sis­ta puhutti

08.04.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kronstadtin pakolaiset vietiin Suomessa eristysleireille

Vanha Kaleva: Kron­stad­tin pa­ko­lai­set vietiin Suo­mes­sa eris­tys­lei­reil­le

06.04.2021 10:00
Tilaajille
Ur­hei­lua, dis­co­ja, kon­sert­te­ja, ta­pah­tu­mia, kaup­pa – pian pu­ret­ta­va ur­hei­lu­ta­lo säilyy ou­lu­lais­ten sy­dä­mis­sä

Ur­hei­lua, dis­co­ja, kon­sert­te­ja, ta­pah­tu­mia, kauppa – pian pu­ret­ta­va ur­hei­lu­ta­lo säilyy ou­lu­lais­ten sy­dä­mis­sä

05.04.2021 07:00 28
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oululaisille tarjottiin 1.4. nähtäväksi Kuusamosta tuotua aivan uskomatonta eläintä

Vanha Kaleva: Ou­lu­lai­sil­le tar­jot­tiin 1.4. näh­tä­väk­si Kuu­sa­mos­ta tuotua aivan us­ko­ma­ton­ta eläintä

01.04.2021 09:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: Vastaperustettu Oulun Taiteilijaseura sai maineikkaan johtokunnan

Vanha Kaleva: Vas­ta­pe­rus­tet­tu Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ra sai mai­neik­kaan joh­to­kun­nan

30.03.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Rulli" otti varaslähdön , kiusasi lehmiä navetassa Taivalkoskella

Vanha Kaleva: Rulli" otti va­ras­läh­dön , kiusasi lehmiä na­ve­tas­sa Tai­val­kos­kel­la

27.03.2021 10:00
Tilaajille
”Haureellista, rietasta ja kaikella tavalla irstaista elämää” – 1800-luvun lopussa prostituutiota harjoitettiin Oulun ravintoloissa ja puistoissa

”Hau­reel­lis­ta, rie­tas­ta ja kai­kel­la tavalla irs­tais­ta elämää” – 1800-lu­vun lopussa pros­ti­tuu­tio­ta har­joi­tet­tiin Oulun ra­vin­to­lois­sa ja puis­tois­sa

27.03.2021 07:00 6
Tilaajille
Vanha Kaleva: Presidentillä huoli neuvottomuuden ilmapiiristä

Vanha Kaleva: Pre­si­den­til­lä huoli neu­vot­to­muu­den il­ma­pii­ris­tä

25.03.2021 10:00
Tilaajille
Jenni Multisilta löysi Oulun hylätystä Varjakansaaresta aavemaisen miljöön psykologiselle trillerilleen: ”Koko paikka on oma, pysähtynyt maailmansa, jossa ilmakin seisoo”

Jenni Mul­ti­sil­ta löysi Oulun hy­lä­tys­tä Var­ja­kan­saa­res­ta aa­ve­mai­sen miljöön psy­ko­lo­gi­sel­le tril­le­ril­leen: ”Koko paikka on oma, py­säh­ty­nyt maail­man­sa, jossa ilmakin seisoo”

24.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulussa kiista katukilpien kielestä, "ei kansalliskiihkoisuutta"

Vanha Kaleva: Oulussa kiista ka­tu­kil­pien kie­les­tä, "ei kan­sal­lis­kiih­koi­suut­ta"

23.03.2021 10:00 1
Tilaajille
Kännykän kanssa pääsee nyt virtuaalimatkalle sota-ajan Ouluun

Kän­ny­kän kanssa pääsee nyt vir­tuaa­li­mat­kal­le so­ta-ajan Ouluun

22.03.2021 14:24 3
Arvio: Esikoiskirjailijan päähenkilönä on aikansa radikaali nainen – Jenny ei epäröi tarttua vähempiosaisten huonoon kohteluun ja työläisten huonoihin asunto-oloihin

Arvio: Esi­kois­kir­jai­li­jan pää­hen­ki­lö­nä on aikansa ra­di­kaa­li nainen – Jenny ei epäröi tarttua vä­hem­pi­osais­ten huonoon koh­te­luun ja työ­läis­ten huo­noi­hin asun­to-oloi­hin

21.03.2021 18:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Peltitölkkiolut riepoo asiakkaita ja kauppiaita

Vanha Kaleva: Pel­ti­tölk­ki­olut riepoo asiak­kai­ta ja kaup­piai­ta

20.03.2021 10:00 2
Tilaajille
Ensimmäinen maailmansota toi saksalaisille Suomessa tukalat olot “epäluulon alaisina vakoiluun” vihollismaille – julkisesti ei saanut näyttää kuvia Saksan keisarista tai saksalaisia elokuvia

En­sim­mäi­nen maail­man­so­ta toi sak­sa­lai­sil­le Suo­mes­sa tukalat olot “e­pä­luu­lon alai­si­na va­koi­luun” vi­hol­lis­mail­le – jul­ki­ses­ti ei saanut näyttää kuvia Saksan kei­sa­ris­ta tai sak­sa­lai­sia elo­ku­via

20.03.2021 14:54 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lastenjuhla vuorotteli suomeksi ja ruotsiksi  – lopuksi tanssittiin

Vanha Kaleva: Las­ten­juh­la vuo­rot­te­li suo­mek­si ja ruot­sik­si – lopuksi tans­sit­tiin

18.03.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oululaisella painin maailmanmestarilla "vallan pelottava" maine Amerikassa

Vanha Kaleva: Ou­lu­lai­sel­la painin maail­man­mes­ta­ril­la "vallan pe­lot­ta­va" maine Ame­ri­kas­sa

16.03.2021 10:00
Tilaajille
Myynnissä oleva Varjakan kartano tiivistää sisäänsä roppakaupalla oululaista historiaa – tilaa ovat asuttaneet niin pahatapaiset pojat, Franzénin kauppiassuku kuin olympiamitalisti Ville Pörhölä

Myyn­nis­sä oleva Var­ja­kan kartano tii­vis­tää si­sään­sä rop­pa­kau­pal­la ou­lu­lais­ta his­to­riaa – tilaa ovat asut­ta­neet niin pa­ha­ta­pai­set pojat, Franzé­nin kaup­pias­su­ku kuin olym­pia­mi­ta­lis­ti Ville Pörhölä

14.03.2021 15:00 8
Tilaajille