Historia

Oulun yliopisto suorittaa arkeologisia hautakaivauksia Pyhäjoella: "arkeologia riippuvaista tavallisten ihmisten havainnoista"
Tilaajille

Oulun yli­opis­to suo­rit­taa ar­keo­lo­gi­sia hau­ta­kai­vauk­sia Py­hä­joel­la: "ar­keo­lo­gia riip­pu­vais­ta ta­val­lis­ten ih­mis­ten ha­vain­nois­ta"

15.06.2021 22:00 1
Vanha Kaleva: Pyhäjoelle uusi auto-osakeyhtiö, yhteydet paranevat

Vanha Kaleva: Py­hä­joel­le uusi au­to-osa­keyh­tiö, yh­tey­det pa­ra­ne­vat

15.06.2021 10:00
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Kenkä-Aitta oli oululaisen jalkinekaupan mahtitekijä, ja nyt sen värikkäitä vaiheita selvitellään – "Varastoissa kenkiä oli lopulta noin 30 000 paria"

Ken­kä-Ait­ta oli ou­lu­lai­sen jal­ki­ne­kau­pan mah­ti­te­ki­jä, ja nyt sen vä­rik­käi­tä vai­hei­ta sel­vi­tel­lään – "Va­ras­tois­sa kenkiä oli lopulta noin 30 000 paria"

15.06.2021 07:00 4
Tilaajille
Arvio: Terhi Törmälehto purkaa sotasankarimyyttiä faktojen ja mielikuvituksen voimalla romaanissa, joka on tämän päivän sotakirjallisuutta parhaimmillaan

Arvio: Terhi Tör­mä­leh­to purkaa so­ta­san­ka­ri­myyt­tiä fak­to­jen ja mie­li­ku­vi­tuk­sen voi­mal­la ro­maa­nis­sa, joka on tämän päivän so­ta­kir­jal­li­suut­ta par­haim­mil­laan

14.06.2021 11:15
Tilaajille
Naapurintytöt Nokelasta keksivät salakielen ja salapaikat ja jakavat kaiken tärkeän yhä edelleen

Naa­pu­rin­ty­töt No­ke­las­ta kek­si­vät sa­la­kie­len ja sa­la­pai­kat ja jakavat kaiken tärkeän yhä edel­leen

14.06.2021 08:25
Tilaajille
Avataanpa ylisukupolvinen trauma
Kolumni Tinja Huoviala

Ava­taan­pa yli­su­ku­pol­vi­nen trauma

14.06.2021 06:00 9
Tilaajille
Arvio: Tiedottajien valiojoukko ylläpiti kansalaisten henkistä kuntoa sodassa ja siviilissä

Arvio: Tie­dot­ta­jien va­lio­jouk­ko yl­lä­pi­ti kan­sa­lais­ten hen­kis­tä kuntoa sodassa ja si­vii­lis­sä

13.06.2021 15:15
Tilaajille
Tiesitkö, että Oulujoen suisto henkii kulttuurihistoriaa? – näistä 13 merkittävästä kohteesta voi nauttia aivan Oulun keskustan välittömässä läheisyydessä

Tie­sit­kö, että Ou­lu­joen suisto henkii kult­tuu­ri­his­to­riaa? – näistä 13 mer­kit­tä­väs­tä koh­tees­ta voi nauttia aivan Oulun kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä

12.06.2021 19:00 6
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sahasuunnitelmat takkuavat Iijokisuulla ja Vaalassa

Vanha Kaleva: Sa­ha­suun­ni­tel­mat tak­kua­vat Ii­jo­ki­suul­la ja Vaa­las­sa

12.06.2021 10:00
Tilaajille
Toppila oli johtava tervasatama – Oulusta lastattiin purjelaivoihin enimmillään 83 580 tervatynnyriä vuodessa

Toppila oli johtava ter­va­sa­ta­ma – Oulusta las­tat­tiin pur­je­lai­voi­hin enim­mil­lään 83 580 ter­va­tyn­ny­riä vuo­des­sa

11.06.2021 19:00 3
Tilaajille
Kaksoisrataa Pohjolan valkeaan kaupunkiin – terva ja lohijoki palautettava osaksi Oulua!
Kolumni Helena Petäistö

Kak­sois­ra­taa Poh­jo­lan val­keaan kau­pun­kiin – terva ja lo­hi­jo­ki pa­lau­tet­ta­va osaksi Oulua!

11.06.2021 08:30 36
Tilaajille
Laitakaupungin valot Pudasjärvellä – naapuruuden kunniaksi kaupunginjohtajat ja merkittävät luottamushenkilöt kävivät ihastelemassa Hirvisuolla valtatie 20 varrella uutta rajatolppaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00 2
Kiistely, väittely ja sanaharkka kuuluvat politiikan kentille

Kiis­te­ly, väit­te­ly ja sa­na­hark­ka kuu­lu­vat po­li­tii­kan ken­til­le

10.06.2021 10:30 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Illinsaareen Iissä kokoonnuttiin Ruisrockin malliin

Vanha Kaleva: Il­lin­saa­reen Iissä ko­koon­nut­tiin Ruis­roc­kin malliin

10.06.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Insinööri Gagneur Oulusta tarjoaa apua Vaasan vesipulaan

Vanha Kaleva: In­si­nöö­ri Gagneur Oulusta tarjoaa apua Vaasan ve­si­pu­laan

08.06.2021 10:00
Tilaajille
Sara Wacklin siirtyi kännykkään ja vie kuuntelijat tarinoidensa ytimeen: "Osa tarinoista on ihan hulvattomia"

Sara Wacklin siirtyi kän­nyk­kään ja vie kuun­te­li­jat ta­ri­noi­den­sa yti­meen: "Osa ta­ri­nois­ta on ihan hul­vat­to­mia"

07.06.2021 15:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Muovikasseille pohdittiin veroa, asialla ministeriön kertakäyttökassijaosto

Vanha Kaleva: Muo­vi­kas­seil­le poh­dit­tiin veroa, asialla mi­nis­te­riön ker­ta­käyt­tö­kas­si­jaos­to

05.06.2021 10:00
Tilaajille
Souvareiden basisti haluaa ajaa kuin Olavi Virta, sellutehdasta rakentava insinööri päristelee venäläisellä Tähtipyörällä – viisi lappilaista mobilistia kertoo, miten vanhasta kulkuneuvosta tuli rakas

Sou­va­rei­den basisti haluaa ajaa kuin Olavi Virta, sel­lu­teh­das­ta ra­ken­ta­va in­si­nöö­ri pä­ris­te­lee ve­nä­läi­sel­lä Täh­ti­pyö­räl­lä – viisi lap­pi­lais­ta mo­bi­lis­tia kertoo, miten van­has­ta kul­ku­neu­vos­ta tuli rakas

04.06.2021 14:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Eläkkeelle jäänyt Oulun apulaiskaupunginjohtaja Pentti Huttunen järjesteli Oulun satamat uusiksi

Vanha Kaleva: Eläk­keel­le jäänyt Oulun apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Pentti Hut­tu­nen jär­jes­te­li Oulun satamat uusiksi

03.06.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomalaisten sukunimiä kerätään suureen kirjaan, verraton apu esimerkiksi papistolle

Vanha Kaleva: Suo­ma­lais­ten su­ku­ni­miä ke­rä­tään suureen kir­jaan, ver­ra­ton apu esi­mer­kik­si pa­pis­tol­le

01.06.2021 10:00
Tilaajille
Rulla-Risto takaisin raiteille – oululainen Lasse Tauriainen kunnostaa historiallista höyryveturia ajokuntoon

Rul­la-Ris­to ta­kai­sin rai­teil­le – ou­lu­lai­nen Lasse Tau­riai­nen kun­nos­taa his­to­rial­lis­ta höy­ry­ve­tu­ria ajo­kun­toon

30.05.2021 07:10 5
Ennen osattiin tehdä kauniita ja kestäviä lentokoneita – nykyään Oulussa oleva 66-vuotias Sierra Oskari on ollut käytössä Suomessa vuodesta 1958 saakka ja sillä on tehty jopa lentoreissu Marokkoon

Ennen osat­tiin tehdä kau­nii­ta ja kes­tä­viä len­to­ko­nei­ta – nykyään Oulussa oleva 66-vuo­tias Sierra Oskari on ollut käy­tös­sä Suo­mes­sa vuo­des­ta 1958 saakka ja sillä on tehty jopa len­to­reis­su Ma­rok­koon

29.05.2021 19:00 7
Tilaajille
Ennätyslohi Oulujoesta painoi 36 kiloa – jättiläismäiset lohet houkuttelivat ulkomaiset urheilukalastajat pohjoiseen

En­nä­tys­lo­hi Ou­lu­joes­ta painoi 36 kiloa – jät­ti­läis­mäi­set lohet hou­kut­te­li­vat ul­ko­mai­set ur­hei­lu­ka­las­ta­jat poh­joi­seen

29.05.2021 19:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Päiväkoti tuhoutui Oulussa, lapset itkivät palaneita lelujaan

Vanha Kaleva: Päi­vä­ko­ti tu­hou­tui Ou­lus­sa, lapset itkivät pa­la­nei­ta le­lu­jaan

29.05.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Paavo Nurmi juoksi piikkikenkä vain toisessa jalassaan

Vanha Kaleva: Paavo Nurmi juoksi piik­ki­ken­kä vain toi­ses­sa ja­las­saan

25.05.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Harvinainen lintutauti iski Oulun yliopiston eläintarhaan

Vanha Kaleva: Har­vi­nai­nen lin­tu­tau­ti iski Oulun yli­opis­ton eläin­tar­haan

22.05.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Max Jakobson "liiaksi kallellaan" kolmanteen maailmaan

Vanha Kaleva: Max Ja­kob­son "liiak­si kal­lel­laan" kol­man­teen maail­maan

20.05.2021 10:00 1
Tilaajille
Maanmittauslaitoksen historiallisten ilmakuvien arkisto avautuu yleisölle verkossa

Maan­mit­taus­lai­tok­sen his­to­rial­lis­ten il­ma­ku­vien arkisto avautuu ylei­söl­le ver­kos­sa

19.05.2021 10:30