Historia

Reportaasi Kiirunasta: Kun kaupunki muuttaa, on pakko tehdä tili sekä menneisyyteen että tulevaan – kunnanneuvos tosin epäilee joidenkin vain ottavan rahat ja lähtevän

Re­por­taa­si Kii­ru­nas­ta: Kun kau­pun­ki muut­taa, on pakko tehdä tili sekä men­nei­syy­teen että tu­le­vaan – kun­nan­neu­vos tosin epäilee joi­den­kin vain ottavan rahat ja läh­te­vän

18.09.2021 12:30 5
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun torilla maata kyntävässä Hailuoto-laivassa kallistuma

Vanha Kaleva: Oulun torilla maata kyn­tä­väs­sä Hai­luo­to-lai­vas­sa kal­lis­tu­ma

18.09.2021 10:00
Tilaajille
Ainolan puiston koristeelliset puutalot leijuivat savuna historiaan

Ainolan puiston ko­ris­teel­li­set puu­ta­lot lei­jui­vat savuna his­to­riaan

17.09.2021 19:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Linja-auto- ja rautatieliikenteen yhteisasemasta mietintö

Vanha Kaleva: Lin­ja-au­to- ja rau­ta­tie­lii­ken­teen yh­teis­ase­mas­ta mie­tin­tö

16.09.2021 10:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Retkikunta kartoittaa pääsyä Mount Everestille

Vanha Kaleva: Ret­ki­kun­ta kar­toit­taa pääsyä Mount Eve­res­til­le

14.09.2021 10:00
Tilaajille
Oulun aikuiskoulutuskeskus päätti myydä Villa Hannalan

Oulun ai­kuis­kou­lu­tus­kes­kus päätti myydä Villa Han­na­lan

13.09.2021 15:30 13
Vanha Kaleva: Murhayritys Oulaisissa, luoti singahti lakista läpi

Vanha Kaleva: Mur­ha­yri­tys Ou­lai­sis­sa, luoti sin­gah­ti lakista läpi

11.09.2021 10:00
Tilaajille
9/11-iskujen jäljet näkyvät vielä tänä päivänä – kaksoistornien romahtamisen jälkeinen aika osoitti supervallan voimien rajat

9/11-is­ku­jen jäljet näkyvät vielä tänä päivänä – kak­sois­tor­nien ro­mah­ta­mi­sen jäl­kei­nen aika osoitti su­per­val­lan voimien rajat

11.09.2021 06:30 4
Tilaajille
Venäjän keisarilliseen armeijaan vapaaehtoisena värväytynyt Iivo Ahava päätyi oululaiskaksikon fiktiivisen sarjakuvan päähenkilöksi

Venäjän kei­sa­ril­li­seen ar­mei­jaan va­paa­eh­toi­se­na vär­väy­ty­nyt Iivo Ahava päätyi ou­lu­lais­kak­si­kon fik­tii­vi­sen sar­ja­ku­van pää­hen­ki­lök­si

09.09.2021 14:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hammasmädän voi torjua

Vanha Kaleva: Ham­mas­mä­dän voi torjua

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Moni köyhä lapsi palelee ilman kenkiä ja vaatteita

Vanha Kaleva: Moni köyhä lapsi palelee ilman kenkiä ja vaat­tei­ta

07.09.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kuluttakaa, kansalaiset, jotta hirmutyöttömyydestä päästään

Vanha Kaleva: Ku­lut­ta­kaa, kan­sa­lai­set, jotta hir­mu­työt­tö­myy­des­tä pääs­tään

04.09.2021 10:00
Tilaajille
Radanvarret ovat täynnä unohdettuja helmiä, ja yksi komeimmista on tämä – Pirjo Huvila tutkii ja luetteloi ainutlaatuista suomalaista rakennusperinnettä

Ra­dan­var­ret ovat täynnä unoh­det­tu­ja helmiä, ja yksi ko­meim­mis­ta on tämä – Pirjo Huvila tutkii ja luet­te­loi ai­nut­laa­tuis­ta suo­ma­lais­ta ra­ken­nus­pe­rin­net­tä

04.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Viikon lopuksi: Laukkuryssät toimivat trolleina Venäjän sortokaudella – se sysäsi kansalaisyhteiskuntaa liikkeelle
Essee Petri Laukka

Viikon lo­puk­si: Lauk­ku­rys­sät toi­mi­vat trol­lei­na Venäjän sor­to­kau­del­la – se sysäsi kan­sa­lais­yh­teis­kun­taa liik­keel­le

04.09.2021 06:00 12
Tilaajille
Saloistelainen merimies kytkeytyy aseistakieltäytyjän tarinaan – dokumenttielokuvaa esitetään Oulussa

Sa­lois­te­lai­nen me­ri­mies kyt­key­tyy aseis­ta­kiel­täy­ty­jän ta­ri­naan – do­ku­ment­ti­elo­ku­vaa esi­te­tään Oulussa

03.09.2021 19:00
Tilaajille
Lotat polttivat tai kätkivät lottatunnuksensa ja lottapukunsa – Kielletyn järjestön perustamisesta 100 vuotta

Lotat polt­ti­vat tai kät­ki­vät lot­ta­tun­nuk­sen­sa ja lot­ta­pu­kun­sa – ­Kiel­le­tyn jär­jes­tön pe­rus­ta­mi­ses­ta 100 vuotta

02.09.2021 19:00 16
Tilaajille
Yksi rivi lottoa ja markalla merkkareita – kerro meille kioskimuistosi

Yksi rivi lottoa ja mar­kal­la merk­ka­rei­ta – kerro meille kios­ki­muis­to­si

02.09.2021 11:28 32
Vanha Kaleva: Ylioppilasteatteri esiintyi vanhainkodeissa kahvitilaisuudessa

Vanha Kaleva: Yli­op­pi­las­teat­te­ri esiin­tyi van­hain­ko­deis­sa kah­vi­ti­lai­suu­des­sa

02.09.2021 10:00
Tilaajille
Pyykösjärven rannassa olevan mökin ympärille kasvoi vuosikymmenten kuluessa kaupunki, ja nyt mökki on Airbnb-asuntona kaikkien ilona – "On ollut liikuttavaa, että pyykösjärveläiset ihmiset ovat halunneet tulla käymään siellä"

Pyy­kös­jär­ven ran­nas­sa olevan mökin ym­pä­ril­le kasvoi vuo­si­kym­men­ten ku­lues­sa kau­pun­ki, ja nyt mökki on Airbnb-asun­to­na kaik­kien ilona – "On ollut lii­kut­ta­vaa, että pyy­kös­jär­ve­läi­set ihmiset ovat ha­lun­neet tulla käymään siellä"

31.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Oulun vanhin asukas Salme Haltia on kuollut 109 vuoden iässä – Haltia oli myös Suomen vanhin lotta

Oulun vanhin asukas Salme Haltia on kuollut 109 vuoden iässä – Haltia oli myös Suomen vanhin lotta

31.08.2021 17:59
Tilaajille
Vanha Kaleva: Heinätorin seudulle kaivataan passipoliisia huligaanien takia

Vanha Kaleva: Hei­nä­to­rin seu­dul­le kai­va­taan pas­si­po­lii­sia hu­li­gaa­nien takia

31.08.2021 10:00
Tilaajille
Tutkija löysi Leevi Madetojan päiväkirjoista sairaan säveltäjän, jonka muistia päihteiden käyttö oli heikentänyt – ensimmäisen sinfonian 1940-luvun muutoksiin ei voi luottaa

Tutkija löysi Leevi Ma­det­ojan päi­vä­kir­jois­ta sairaan sä­vel­tä­jän, jonka muistia päih­tei­den käyttö oli hei­ken­tä­nyt – en­sim­mäi­sen sin­fo­nian 1940-lu­vun muu­tok­siin ei voi luottaa

30.08.2021 18:05 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa sai kokea Venäjän tuhoamissodan raakuuden isonvihan aikana – "Kuvaavaa on, että Limingasta poltettiin myös pappi Henrik Lithovius"

Poh­jois-Poh­jan­maa sai kokea Venäjän tu­hoa­mis­so­dan raa­kuu­den ison­vi­han aikana – "Ku­vaa­vaa on, että Li­min­gas­ta pol­tet­tiin myös pappi Henrik Lit­ho­vius"

29.08.2021 18:30 20
Tilaajille
Vanha Kaleva: Iihin komea tuulivoimala, siiven pituus peräti 15 metriä

Vanha Kaleva: Iihin komea tuu­li­voi­ma­la, siiven pituus peräti 15 metriä

28.08.2021 10:00 1
Tilaajille
Talkoilla pidettiin pirtitkin lämpiminä – Kotirintamalta edellytettiin sotavuosina yhteisvastuullisuutta

Tal­koil­la pi­det­tiin pir­tit­kin läm­pi­mi­nä – ­Ko­ti­rin­ta­mal­ta edel­ly­tet­tiin so­ta­vuo­si­na yh­teis­vas­tuul­li­suut­ta

27.08.2021 18:00
Tilaajille
Tornion perustaja oli oman aikansa uudistaja – Kuningas Kustaa II Adolf tunnettiin soturina, joka rakensi Ruotsista modernin valtion

Tornion pe­rus­ta­ja oli oman aikansa uu­dis­ta­ja – Ku­nin­gas Kustaa II Adolf tun­net­tiin so­tu­ri­na, joka rakensi Ruot­sis­ta mo­der­nin valtion

27.08.2021 08:25 2
Tilaajille