Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Historia

Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroamaan Haukiputaasta
Tilaajille

Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroa­maan Hau­ki­pu­taas­ta

10:00 2
Kansakunnan ylevästä perustasta tuli väheksyttyä – sijaintipaikka olemattoman ja näkymättömän välissä
Kolumni Petri Laukka

Kan­sa­kun­nan yle­väs­tä pe­rus­tas­ta tuli vä­hek­syt­tyä – si­jain­ti­paik­ka ole­mat­to­man ja nä­ky­mät­tö­män välissä

20.03.2023 06:00 19
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 3
Tilaajille
Suomalaisuusaktivisti ja oululaiset kenkätehtailijat lupasivat Kemijoen isännille sähköä ja tehtaita – sen sijaan he tekivät miljoonien tilin ostamalla ja myymällä koskia nopeaan tahtiin

Suo­ma­lai­suus­ak­ti­vis­ti ja ou­lu­lai­set ken­kä­teh­tai­li­jat lu­pa­si­vat Ke­mi­joen isän­nil­le sähköä ja teh­tai­ta – sen sijaan he tekivät mil­joo­nien tilin os­ta­mal­la ja myy­mäl­lä koskia nopeaan tahtiin

19.03.2023 11:30 5
Tilaajille
Evakkona lakeuksille tullut taidemaalari Daniel Pesu oli äärettömän tuottelias taiteilija, joka vinoili maalavaansa lakeuden maiseman vaikka kymmenessä sekunnissa – kuuntele myös audioita ja katso video!

Evak­ko­na la­keuk­sil­le tullut tai­de­maa­la­ri Daniel Pesu oli ää­ret­tö­män tuot­te­lias tai­tei­li­ja, joka vinoili maa­la­vaan­sa la­keu­den mai­se­man vaikka kym­me­nes­sä se­kun­nis­sa – kuun­te­le myös au­dioi­ta ja katso video!

18.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun pesisstadionille tulossa ”maailmanluokan konsertti”

Vanha Kaleva: Oulun pe­siss­ta­dio­nil­le tulossa ”maail­man­luo­kan kon­sert­ti”

18.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Oliko Oulussakin LSD:tä jo Suomen ensimmäisen huumeaallon aikaan? – 1960–70-luvuilla nuoret kokeilivat aineita, joista he eivät itsekään tienneet, mitä ne olivat

Oliko Ou­lus­sa­kin LSD:tä jo Suomen en­sim­mäi­sen huu­me­aal­lon aikaan? – 1960–70-lu­vuil­la nuoret ko­kei­li­vat ai­nei­ta, joista he eivät it­se­kään tien­neet, mitä ne olivat

18.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Natsien ampuma-alueelle kohosi Oulun yliopisto ja öljysatama putkahti merestä – 14 vaikuttavaa ilmakuvaa paljastavat yllättäviä muutoksia Oulusta

Natsien am­pu­ma-alueel­le kohosi Oulun yli­opis­to ja öl­jy­sa­ta­ma put­kah­ti merestä – 14 vai­kut­ta­vaa il­ma­ku­vaa pal­jas­ta­vat yl­lät­tä­viä muu­tok­sia Oulusta

18.03.2023 05:00 36
Tilaajille
Jonah-valas tuli tutuksi Joonaksena – preparoitu valas kiersi jättirekan lavalla 1959 ja 1973 ja tuli yleisönäytökseen myös Ouluun.

Jo­nah-va­las tuli tutuksi Joo­nak­se­na – pre­pa­roi­tu valas kiersi jät­ti­re­kan lavalla 1959 ja 1973 ja tuli ylei­sö­näy­tök­seen myös Ouluun.

17.03.2023 17:00 3
Tilaajille
"Ukrainan sota nostaa evakkojen jälkeläisten traumat pintaan" – Siirtokarjalaisten lapsia tutkinut Hellä Neuvonen-Seppänen havaitsi juurettomuuden tunteen siirtyneen sukupolvelta toiselle

"Uk­rai­nan sota nostaa evak­ko­jen jäl­ke­läis­ten traumat pin­taan" – Siir­to­kar­ja­lais­ten lapsia tut­ki­nut Hellä Neu­vo­nen-Sep­pä­nen ha­vait­si juu­ret­to­muu­den tunteen siir­ty­neen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le

17.03.2023 10:00 8
Tilaajille
Vanha Kaleva: Jäärata-autoilun ralleja siirrettiin lauhan sään takia etelästä meren jäälle Perämerelle

Vanha Kaleva: Jää­ra­ta-au­toi­lun ralleja siir­ret­tiin lauhan sään takia ete­läs­tä meren jäälle Pe­rä­me­rel­le

16.03.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Torniolainen kauppias sai postipaketissa vaarallisen helvetinkoneen

Vanha Kaleva: Tor­nio­lai­nen kaup­pias sai pos­ti­pa­ke­tis­sa vaa­ral­li­sen hel­ve­tin­ko­neen

14.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Oululainen Rauno Anttila, 86, ihastui lentämiseen kouluaikoina – armeijassa nuorukainen koki dramaattisia hetkiä, kun kurssikaveri ja kouluttaja kuolivat onnettomuudessa

Ou­lu­lai­nen Rauno Ant­ti­la, 86, ihastui len­tä­mi­seen kou­lu­ai­koi­na – ar­mei­jas­sa nuo­ru­kai­nen koki dra­maat­ti­sia hetkiä, kun kurs­si­ka­ve­ri ja kou­lut­ta­ja kuo­li­vat on­net­to­muu­des­sa

11.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Tuirasta kaavailtiin yli sata vuotta sitten ainutlaatuista huvila- ja puutarhakaupunkia – näin alkuperäiset suunnitelmat elävät yhä urbaanilla kerrostaloalueella

Tui­ras­ta kaa­vail­tiin yli sata vuotta sitten ai­nut­laa­tuis­ta huvila- ja puu­tar­ha­kau­pun­kia – näin al­ku­pe­räi­set suun­ni­tel­mat elävät yhä ur­baa­nil­la ker­ros­ta­lo­alueel­la

12.03.2023 11:18 28
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kaikki Oulun yliopistossa "superystävällisiä", vaihto-opiskelija kiittää

Vanha Kaleva: Kaikki Oulun yli­opis­tos­sa "su­pe­rys­tä­väl­li­siä", vaih­to-opis­ke­li­ja kiittää

11.03.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tervahiihtoa sävyttivät yli sata italialaista hiihtovierasta

Vanha Kaleva: Ter­va­hiih­toa sä­vyt­ti­vät yli sata ita­lia­lais­ta hiih­to­vie­ras­ta

09.03.2023 10:00
Kirja-arvio: Mihail Šiškin kirjoitti merkkiteoksen, joka luotaa Venäjän historiaa, tätä päivää ja tulevaisuutta perinpohjaisesti

Kir­ja-ar­vio: Mihail Šiškin kir­joit­ti merk­ki­teok­sen, joka luotaa Venäjän his­to­riaa, tätä päivää ja tu­le­vai­suut­ta pe­rin­poh­jai­ses­ti

07.03.2023 13:30 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Asevelvollisia ei haluta käyttää tullipoliiseina rajavalvonnassa

Vanha Kaleva: Ase­vel­vol­li­sia ei haluta käyttää tul­li­po­lii­sei­na ra­ja­val­von­nas­sa

07.03.2023 10:00
Tilaajille
Historioitsija Matti Klinge on kuollut

His­to­rioit­si­ja Matti Klinge on kuollut

06.03.2023 17:10
Vanha Kaleva: Sähköinen henkilökortti tulossa kansalaisten avuksi jo ennen vuosituhannen vaihdetta

Vanha Kaleva: Säh­köi­nen hen­ki­lö­kort­ti tulossa kan­sa­lais­ten avuksi jo ennen vuo­si­tu­han­nen vaih­det­ta

04.03.2023 10:00
Tilaajille
Otatko leivoksen vai karjalanpiirakan kahvin kanssa – makean ja suolaisen raja voi selittää makusi ja mieltymyksesi

Otatko lei­vok­sen vai kar­ja­lan­pii­ra­kan kahvin kanssa – makean ja suo­lai­sen raja voi se­lit­tää makusi ja miel­ty­myk­se­si

03.03.2023 17:00 10
Tilaajille
Vanha Kaleva: Luentolakon yhtenäinen rintama repesi Oulussa – oikeistonuoret kehottivat opetukseen lakkovahdeista välittämättä

Vanha Kaleva: Luen­to­la­kon yh­te­näi­nen rintama repesi Oulussa – oi­keis­to­nuo­ret ke­hot­ti­vat ope­tuk­seen lak­ko­vah­deis­ta vä­lit­tä­mät­tä

02.03.2023 10:00 6
Tilaajille
Mummun kalevalaiset runot johdattivat Tapani Takalon kirjastouralle, Pekka Rinne jatkaa isoisänsä työtä kauppiaana – kalevalainen perinne kantaa sadan vuoden jälkeenkin

Mummun ka­le­va­lai­set runot joh­dat­ti­vat Tapani Takalon kir­jas­tou­ral­le, Pekka Rinne jatkaa iso­isän­sä työtä kaup­piaa­na – ka­le­va­lai­nen perinne kantaa sadan vuoden jäl­keen­kin

28.02.2023 13:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Bolshevikeilta yli miljoonan markan urheiluesinetilaus

Vanha Kaleva: Bols­he­vi­keil­ta yli mil­joo­nan markan ur­hei­lu­esi­ne­ti­laus

28.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tuiran asemasta ei haluta luopua, sitä esitetään kalastajien kahvilaksi tai ekopisteeksi

Vanha Kaleva: Tuiran ase­mas­ta ei haluta luopua, sitä esi­te­tään ka­las­ta­jien kah­vi­lak­si tai eko­pis­teek­si

25.02.2023 10:00
Tilaajille
Lastenkirjailijaklassikon teoksia muokattiin "sensitiivisemmiksi" uusissa painoksissa – Taiteen sensurointi on jälleen muodissa
Kolumni Tero Vainio

Las­ten­kir­jai­li­ja­klas­si­kon teoksia muo­kat­tiin "sen­si­tii­vi­sem­mik­si" uusissa pai­nok­sis­sa – Taiteen sen­su­roin­ti on jälleen muo­dis­sa

25.02.2023 06:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tauno Käyhkö nousi Suomen uudeksi mäkikotkaksi

Vanha Kaleva: Tauno Käyhkö nousi Suomen uudeksi mä­ki­kot­kak­si

23.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomalaiset siirtolaiset toivottuja tulijoita "Lännen kultalaan"

Vanha Kaleva: Suo­ma­lai­set siir­to­lai­set toi­vot­tu­ja tu­li­joi­ta "Lännen kul­ta­laan"

21.02.2023 10:00
Tilaajille