Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Historia

Vanha Kaleva: Poliisi ratsasi Raahessa luvattoman rave-paikan, toimijat varsin viattomia nuoria
Tilaajille

Vanha Kaleva: Poliisi ratsasi Raa­hes­sa lu­vat­to­man ra­ve-pai­kan, toi­mi­jat varsin viat­to­mia nuoria

10:00
Vanha Kaleva: Maaherra Niilo Ryhtä järjesti peruttujen Linnan juhlien tilalle Niilon nimipäivät

Vanha Kaleva: Maa­her­ra Niilo Ryhtä jär­jes­ti pe­rut­tu­jen Linnan juhlien tilalle Niilon ni­mi­päi­vät

08.12.2022 10:00
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ettekö ottaisi lämpimään suojaanne kodittomia lapsia?

Vanha Kaleva: Ettekö ottaisi läm­pi­mään suo­jaan­ne ko­dit­to­mia lapsia?

06.12.2022 10:00
Tilaajille
Velse puolusti kotikaupunkiaan 17-vuotiaana – Venäläiset hyökkäsivät siviilejä vastaan Oulussa ihan niin kuin Ukrainassa nyt

Velse puo­lus­ti ko­ti­kau­pun­kiaan 17-vuo­tiaa­na – Ve­nä­läi­set hyök­kä­si­vät si­vii­le­jä vastaan Oulussa ihan niin kuin Uk­rai­nas­sa nyt

07.12.2022 09:27 29
Tilaajille
Vuosi 2022 havahdutti meidät itänaapurimme todelliseen luonteeseen ja muistuttaa, että itsenäisyyttä pitää myös vaalia
Pääkirjoitus

Vuosi 2022 ha­vah­dut­ti meidät itä­naa­pu­rim­me to­del­li­seen luon­tee­seen ja muis­tut­taa, että it­se­näi­syyt­tä pitää myös vaalia

05.12.2022 20:00 13
Tilaajille
Huippusuosittu Napapiirin retkeilyalue sai alkunsa, kun Erkki Tuovinen löysi erämaisen retkikohteen ihan Nelostien tuntumasta

Huip­pu­suo­sit­tu Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun Erkki Tuo­vi­nen löysi erä­mai­sen ret­ki­koh­teen ihan Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

04.12.2022 14:00 8
Tilaajille
Puheenaihe: Juhlimmeko itsenäisyyttä turhan vakavasti? Sunnuntaikäräjät-raati pohtii ajankohtaista juhlaa

Pu­hee­nai­he: Juh­lim­me­ko it­se­näi­syyt­tä turhan va­ka­vas­ti? Sun­nun­tai­kä­rä­jät-raa­ti pohtii ajan­koh­tais­ta juhlaa

04.12.2022 08:00
Tilaajille
Neljä retkikohdetta Hailuodosta: Otimme bussin Perämeren suurimpaan saareen, ja päädyimme paikkaan, jossa historiaa löytyy joka puolelta

Neljä ret­ki­koh­det­ta Hai­luo­dos­ta: Otimme bussin Pe­rä­me­ren suu­rim­paan saa­reen, ja pää­dyim­me paik­kaan, jossa his­to­riaa löytyy joka puo­lel­ta

03.12.2022 13:30 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lupaava esiintymä löytynyt, Kiiminkiin odotetaan jo kultakaivosta

Vanha Kaleva: Lupaava esiin­ty­mä löy­ty­nyt, Kii­min­kiin odo­te­taan jo kul­ta­kai­vos­ta

03.12.2022 10:00 1
Tilaajille
Venäjä on kuin myrkkyskorpioni, joka ei voi luonteelleen mitään – "Erityisen kipeää tekee huomata, ettei Venäjään ollut taaskaan luottamista"
Essee Petri Laukka

Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään – "E­ri­tyi­sen kipeää tekee huo­ma­ta, ettei Ve­nä­jään ollut taas­kaan luot­ta­mis­ta"

03.12.2022 19:57 29
Tilaajille
Ukin pihapihlajasta tuli tatuointimustetta, kun oululainen Veikko Mikkonen otti tatuoinnin muinaisin menetelmin – Katso videolta, miten tatuointi syntyy orapihlajan piikillä naputtaen

Ukin pi­ha­pih­la­jas­ta tuli ta­tuoin­ti­mus­tet­ta, kun ou­lu­lai­nen Veikko Mik­ko­nen otti ta­tuoin­nin mui­nai­sin me­ne­tel­min – Katso vi­deol­ta, miten ta­tuoin­ti syntyy ora­pih­la­jan pii­kil­lä na­put­taen

03.12.2022 07:00 6
Tilaajille
Hannat rakensivat Hupisaarilla sijainneesta Laskuniemen lastentarhasta piparkakkutalon – makea pienoismalli myydään hyväntekeväisyyshuutokaupassa

Hannat ra­ken­si­vat Hu­pi­saa­ril­la si­jain­nees­ta Las­ku­nie­men las­ten­tar­has­ta pi­par­kak­ku­ta­lon – makea pie­nois­mal­li myydään hy­vän­te­ke­väi­syys­huu­to­kau­pas­sa

03.12.2022 06:15 3
"Kun haavoituin, luulin kuolevani", muisteli 17-vuotiaana palvelukseen astunut Otto Virkki, 98 – sotaveteraanit viettivät omaa itsenäisyysjuhlaa Presidentinlinnassa

"Kun haa­voi­tuin, luulin kuo­le­va­ni", muis­te­li 17-vuo­tiaa­na pal­ve­luk­seen astunut Otto Virkki, 98 – so­ta­ve­te­raa­nit viet­ti­vät omaa it­se­näi­syys­juh­laa Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

01.12.2022 19:09 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pudasjärven korjattu kirkko otettiin uudelleen käyttöön

Vanha Kaleva: Pu­das­jär­ven kor­jat­tu kirkko otet­tiin uu­del­leen käyt­töön

01.12.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kiwihiiltä ryhdytään jälleen käyttämään weturien polttoaineena

Vanha Kaleva: Ki­wi­hiil­tä ryh­dy­tään jälleen käyt­tä­mään we­tu­rien polt­to­ai­nee­na

29.11.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulu hakee Tall Ships' Race -tapahtumaa ja sille jättimäistä yleisöä

Vanha Kaleva: Oulu hakee Tall Ships' Race -ta­pah­tu­maa ja sille jät­ti­mäis­tä yleisöä

26.11.2022 10:00
Tilaajille
Paljon pahaa nähnyt pappi tapaa Oulussa sotapakolaisia – "Maahan tunkeutuvan vihollisen ampuminen ei ole tappamista, se on lasten ja naisten puolustamista"

Paljon pahaa nähnyt pappi tapaa Oulussa so­ta­pa­ko­lai­sia – "Maahan tun­keu­tu­van vi­hol­li­sen am­pu­mi­nen ei ole tap­pa­mis­ta, se on lasten ja naisten puo­lus­ta­mis­ta"

25.11.2022 22:05 12
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymä kaipaa lisää tarinoita Oulun sankarihautausmaille haudatuista sotilaista

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kaipaa lisää ta­ri­noi­ta Oulun san­ka­ri­hau­taus­mail­le hau­da­tuis­ta so­ti­lais­ta

25.11.2022 11:32
Vanha Kaleva: E-pillerit toivat helpotusta 37 lapsen isän elämään kolmen vaimon kanssa

Vanha Kaleva: E-pil­le­rit toivat hel­po­tus­ta 37 lapsen isän elämään kolmen vaimon kanssa

24.11.2022 10:00
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkijoiden tekemät koeammunnat varmistivat Ruotsin kuninkaan kuolleen vihollisen luotiin suuressa pohjan sodassa

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joi­den tekemät koe­am­mun­nat var­mis­ti­vat Ruotsin ku­nin­kaan kuol­leen vi­hol­li­sen luotiin suu­res­sa pohjan sodassa

23.11.2022 13:21 20
Tilaajille
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

22.11.2022 16:06 16
Vanha Kaleva: Mustalaisille suunnitteilla oma opisto kansanopistojen malliin

Vanha Kaleva: Mus­ta­lai­sil­le suun­nit­teil­la oma opisto kan­san­opis­to­jen malliin

22.11.2022 10:00
Tilaajille
Pohjanpystykorva sai oman kuusipuisen näköispatsaansa – noin 30 pohjoissuomalaisen koiraharrastajan hankkeella halutaan nostaa esiin rodun suomalaiset juuret

Poh­jan­pys­ty­kor­va sai oman kuu­si­pui­sen nä­köis­pat­saan­sa – noin 30 poh­jois­suo­ma­lai­sen koi­ra­har­ras­ta­jan hank­keel­la ha­lu­taan nostaa esiin rodun suo­ma­lai­set juuret

21.11.2022 15:15 5
Tilaajille
Kemiläinen Taisto Saari kuittasi viimeisen tilin Veitsiluodon tehtaalta kuukausi sitten – yhtiön historiaa kirjoittava kolmannen polven veitsiluotolainen kannustaa tehtaan väkeä kertomaan tarinansa tutkijoille

Ke­mi­läi­nen Taisto Saari kuit­ta­si vii­mei­sen tilin Veit­si­luo­don teh­taal­ta kuu­kau­si sitten – yhtiön his­to­riaa kir­joit­ta­va kol­man­nen polven veit­si­luo­to­lai­nen kan­nus­taa tehtaan väkeä ker­to­maan ta­ri­nan­sa tut­ki­joil­le

21.11.2022 08:30
Tilaajille
Merikotkan vaurio parani proteesilla – Lotta-Elisabet sai leukaansa metallisen tekonokan 30 vuotta sitten

Me­ri­kot­kan vaurio parani pro­tee­sil­la – Lot­ta-Eli­sa­bet sai leu­kaan­sa me­tal­li­sen te­ko­no­kan 30 vuotta sitten

19.11.2022 16:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Balteilta kylmää kättä Venäjän turvatakuille, Kreml närkästyi

Vanha Kaleva: Bal­teil­ta kylmää kättä Venäjän tur­va­ta­kuil­le, Kreml när­käs­tyi

19.11.2022 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Vain joku hajamielinen autoilija unohtaa kytkeä valot päälle

Vanha Kaleva: Vain joku ha­ja­mie­li­nen au­toi­li­ja unohtaa kytkeä valot päälle

17.11.2022 10:00
Tilaajille