Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Historia

Vanha Kaleva: Pohjoissuomalaista ei arvosteta, Oulun karkkitehtaan ovet säppiin
Tilaajille

Vanha Kaleva: Poh­jois­suo­ma­lais­ta ei ar­vos­te­ta, Oulun kark­ki­teh­taan ovet säppiin

10:00 1
Savunkatku pinttyi nopeasti kasvavaan kaupunkiin – katso kuvat palaneista puu-Oulun taloista

Sa­vun­kat­ku pinttyi no­peas­ti kas­va­vaan kau­pun­kiin – katso kuvat pa­la­neis­ta puu-Ou­lun ta­lois­ta

15.10.2021 19:00 7
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
64 000 minuuttia maitolaiturilla loi turvallisen ja inspiroivan alun elämälle – maaseudun monipuolinen kohtauspaikka ja rakkaustarinoiden syntysija ansaitsisi kansallisen monumentin
Kolumni Sauli Pahkasalo

64 000 mi­nuut­tia mai­to­lai­tu­ril­la loi tur­val­li­sen ja ins­pi­roi­van alun elä­mäl­le – maa­seu­dun mo­ni­puo­li­nen koh­taus­paik­ka ja rak­kaus­ta­ri­noi­den syn­ty­si­ja an­sait­si­si kan­sal­li­sen mo­nu­men­tin

14.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Pikisaaren historialliset tyttäret – väitöstutkimus paljastaa saariyhteisön menneisyydestä erityisen vaiheen.

Pi­ki­saa­ren his­to­rial­li­set tyt­tä­ret – väi­tös­tut­ki­mus pal­jas­taa saa­ri­yh­tei­sön men­nei­syy­des­tä eri­tyi­sen vai­heen.

14.10.2021 16:30 3
Tilaajille
Arvio: Elokuvamaestro Ridley Scott vakuuttaa ajatuksia herättävällä moraalitarinalla

Arvio: Elo­ku­va­maest­ro Ridley Scott va­kuut­taa aja­tuk­sia he­rät­tä­väl­lä mo­raa­li­ta­ri­nal­la

14.10.2021 15:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: ”Nainen. Savukkeesi on Mary Slim. Et ole mikään yes-nainen.”

Vanha Kaleva: ”Nai­nen. Sa­vuk­kee­si on Mary Slim. Et ole mikään yes-nai­nen.”

14.10.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Limingan kirkonkylän kansakoulu seudun vanhin

Vanha Kaleva: Li­min­gan kir­kon­ky­län kan­sa­kou­lu seudun vanhin

12.10.2021 10:00
Tilaajille
Miksi Saariselällä on Magneettimäki ja Rovaniemellä Jäämerentie? Molemmat kertovat uskomattomasta liikenneoperaatiosta, joka pelasti Suomen

Miksi Saa­ri­se­läl­lä on Mag­neet­ti­mä­ki ja Ro­va­nie­mel­lä Jää­me­ren­tie? Mo­lem­mat ker­to­vat us­ko­mat­to­mas­ta lii­ken­neo­pe­raa­tios­ta, joka pelasti Suomen

12.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Iin mahtikaivurin tarina päättyy, laitteesta tehdään tiskipöydän kansia

Vanha Kaleva: Iin mah­ti­kai­vu­rin tarina päät­tyy, lait­tees­ta tehdään tis­ki­pöy­dän kansia

09.10.2021 10:00
Tilaajille
Ennallistaen korjaaminen puhuttaa ja Oulustakin löytyy onnistuneita ja vähemmän onnistuneita esimerkkejä – Näissä seitsemässä kohteessa tehdään uutta ja säilytetään vanhaa

En­nal­lis­taen kor­jaa­mi­nen pu­hut­taa ja Ou­lus­ta­kin löytyy on­nis­tu­nei­ta ja vä­hem­män on­nis­tu­nei­ta esi­merk­ke­jä – Näissä seit­se­mäs­sä koh­tees­sa tehdään uutta ja säi­ly­te­tään vanhaa

09.10.2021 06:00 13
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kenraali Francon tytär, markiisitar Carmen de Villaverde piipahti kylään Rovaniemelle ja Oulunsaloon

Vanha Kaleva: Ken­raa­li Francon tytär, mar­kii­si­tar Carmen de Vil­la­ver­de pii­pah­ti kylään Ro­va­nie­mel­le ja Ou­lun­sa­loon

07.10.2021 10:00 1
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymä aloittaa hankkeen, jossa kerätään toisessa maailmansodassa kaatuneiden oululaisten sotilaiden tarinat yhdelle verkkosivustolle

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa hank­keen, jossa ke­rä­tään toi­ses­sa maail­man­so­das­sa kaa­tu­nei­den ou­lu­lais­ten so­ti­lai­den tarinat yhdelle verk­ko­si­vus­tol­le

06.10.2021 20:14
Pikkulotta Tyyne Lonnakko teki paketteja tuntemattomille sotilaille, ja joutui jo 10-vuotiaana aikuisten maailmaan

Pik­ku­lot­ta Tyyne Lon­nak­ko teki pa­ket­te­ja tun­te­mat­to­mil­le so­ti­lail­le, ja joutui jo 10-vuo­tiaa­na ai­kuis­ten maail­maan

06.10.2021 18:45 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomi on komiteahulluttelun tyypillisin maa!

Vanha Kaleva: Suomi on ko­mi­tea­hul­lut­te­lun tyy­pil­li­sin maa!

05.10.2021 10:00
Tilaajille
Keminmaan Kallinjärvessä ei uusia merkkejä räjähteistä – uimarannalta kesällä löytynyt kranaatti oli tuskin ollut vedessä sotavuosista asti

Ke­min­maan Kal­lin­jär­ves­sä ei uusia merk­ke­jä rä­jäh­teis­tä – ui­ma­ran­nal­ta kesällä löy­ty­nyt kra­naat­ti oli tuskin ollut vedessä so­ta­vuo­sis­ta asti

04.10.2021 14:00
Tilaajille
Arvio: Päivi Alasalmi ihastuttaa jälleen vahvalla ja verevällä historiankuvauksellaan Sudenraudat-romaanissa

Arvio: Päivi Ala­sal­mi ihas­tut­taa jälleen vah­val­la ja ve­re­väl­lä his­to­rian­ku­vauk­sel­laan Su­den­rau­dat-ro­maa­nis­sa

03.10.2021 15:10
Tilaajille
Sähköaivot kuljetettiin Ouluun varovasti lentokoneen ruumassa – tämä tietokone painoin 1 500 kiloa

Säh­kö­ai­vot kul­je­tet­tiin Ouluun va­ro­vas­ti len­to­ko­neen ruu­mas­sa – tämä tie­to­ko­ne painoin 1 500 kiloa

02.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hyrynsalmen "sammakkoprofessorille" järjestettiin opetustöitä

Vanha Kaleva: Hy­ryn­sal­men "sam­mak­kop­ro­fes­so­ril­le" jär­jes­tet­tiin ope­tus­töi­tä

02.10.2021 10:00 1
Tilaajille
Piru tulee apuun, mutta vaatii kovan hinnan: "Kun saunan ovi aukeaa, on siellä isännän verta tippuva nahka kynnet ja hiukset paikoillaan"

Piru tulee apuun, mutta vaatii kovan hinnan: "Kun saunan ovi aukeaa, on siellä isännän verta tippuva nahka kynnet ja hiukset pai­koil­laan"

01.10.2021 16:55 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kajaanista voi soittaa suoria kaukopuheluja

Vanha Kaleva: Ka­jaa­nis­ta voi soittaa suoria kau­ko­pu­he­lu­ja

30.09.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suopajauho on Merikosken saippuatehtaan uutuus

Vanha Kaleva: Suo­pa­jau­ho on Me­ri­kos­ken saip­pua­teh­taan uutuus

28.09.2021 10:00
Tilaajille
Puolustusvoimat raivaa sotien aikaisia räjähteitä Pohjois-Suomessa tällä viikolla – myös Keminmaan Kallinjärvi listalla

Puo­lus­tus­voi­mat raivaa sotien ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Poh­jois-Suo­mes­sa tällä vii­kol­la – myös Ke­min­maan Kal­lin­jär­vi lis­tal­la

27.09.2021 11:07 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: ”Iso-Arska” osasi kehua suomalaisnaisia vierailullaan

Vanha Kaleva: ”I­so-Ars­ka” osasi kehua suo­ma­lais­nai­sia vie­rai­lul­laan

25.09.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kukkoaho ylivoimainen hiilimurskalla Länsi-Saksassa

Vanha Kaleva: Kuk­ko­aho yli­voi­mai­nen hii­li­murs­kal­la Län­si-Sak­sas­sa

23.09.2021 10:00 1
Tilaajille
Museo ei ole enää menneen tallentaja vaan myös tulevaisuuden ikkuna
Kolumni Erkki Hujanen

Museo ei ole enää menneen tal­len­ta­ja vaan myös tu­le­vai­suu­den ikkuna

22.09.2021 06:00 8
Tilaajille
Tunnetko oululaiset 1920-luvun klassikot? Kolmiotalo, Kulmatalo ja Vanha apteekki – Ainolan museorakennus ei suinkaan ole ainoa aikansa talokaunokaisista

Tun­net­ko ou­lu­lai­set 1920-lu­vun klas­si­kot? Kol­mio­ta­lo, Kul­ma­ta­lo ja Vanha ap­teek­ki – Ainolan mu­seo­ra­ken­nus ei suin­kaan ole ainoa aikansa ta­lo­kau­no­kai­sis­ta

21.09.2021 18:30 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ruotsalaisista tulitikuista lukuisia myrkytystapauksia

Vanha Kaleva: Ruot­sa­lai­sis­ta tu­li­ti­kuis­ta lu­kui­sia myr­ky­tys­ta­pauk­sia

21.09.2021 10:00 1
Tilaajille