Historia

Hiihtäjää vetävä "ummenajokas" antoi mallin moottorikelkkaan – "Touhu on ollut tämmöiselle tekniikan kärpäsen puremalle miehelle pelkkää mielenterveyttä"

Hiih­tä­jää vetävä "um­me­na­jo­kas" antoi mallin moot­to­ri­kelk­kaan – "Touhu on ollut täm­möi­sel­le tek­nii­kan kär­pä­sen pu­re­mal­le mie­hel­le pelkkää mie­len­ter­veyt­tä"

16.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Metsäpalot raivosivat todenteolla Oulun läänissä kesällä 1970 – tuhansia ihmisiä kutsuttiin sammutustöihin

Met­sä­pa­lot rai­vo­si­vat to­den­teol­la Oulun lää­nis­sä kesällä 1970 – tu­han­sia ihmisiä kut­sut­tiin sam­mu­tus­töi­hin

05.08.2018 19:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maaherra ohjaisi Oulun jätevedet avomeren syvänteisiin

Vanha Kaleva: Maa­her­ra ohjaisi Oulun jä­te­ve­det avo­me­ren sy­vän­tei­siin

16.01.2021 09:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Rovaniemen käräjille tulossa laajakantoinen kalastusriita

Vanha Kaleva: Ro­va­nie­men kä­rä­jil­le tulossa laa­ja­kan­toi­nen ka­las­tus­rii­ta

14.01.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Torppien itsenäistyminen edistyy vaikeuksitta, ja pääosin ilman valtion rahallista apua

Vanha Kaleva: Torp­pien it­se­näis­ty­mi­nen edistyy vai­keuk­sit­ta, ja pääosin ilman valtion ra­hal­lis­ta apua

12.01.2021 10:00
Tilaajille
Suomen sodan jälkeen tuli rauhankriisi – Oulussa ei taisteltu, mutta hoidettiin satoja sodassa haavoittuneita

Suomen sodan jälkeen tuli rau­han­krii­si – Oulussa ei tais­tel­tu, mutta hoi­det­tiin satoja sodassa haa­voit­tu­nei­ta

09.01.2021 17:00 7
Tilaajille
Sirpa Pietarilan esikoisteos ikuisti historiallisen rakennuksen tarinat – Oulaisten Lastumäessä on synnytty, viljelty ja opiskeltu

Sirpa Pie­ta­ri­lan esi­kois­teos ikuisti his­to­rial­li­sen ra­ken­nuk­sen tarinat – Ou­lais­ten Las­tu­mäes­sä on syn­nyt­ty, vil­jel­ty ja opis­kel­tu

09.01.2021 13:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kuusamon ufon jäljiltä löytyi palamisjätteitä

Vanha Kaleva: Kuu­sa­mon ufon jäl­jil­tä löytyi pa­la­mis­jät­tei­tä

09.01.2021 10:00 1
Tilaajille
Muistatko vielä ajan, kun Tuiraa halkoi puiden reunustama katu? Oulun kaupunkikuvasta kadonneita maisemia voi tulla vastaan kaupoissa ja porraskäytävissä

Muis­tat­ko vielä ajan, kun Tuiraa halkoi puiden reu­nus­ta­ma katu? Oulun kau­pun­ki­ku­vas­ta ka­don­nei­ta mai­se­mia voi tulla vastaan kau­pois­sa ja por­ras­käy­tä­vis­sä

07.01.2021 15:00 6
Tilaajille
Oulun yliopiston eläinmuseon vetonauloina täytetyt eläimet sekä lähes 60 metrinen dioraama  –museon juuret ulottuvat yli 200 vuoden taakse

Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon ve­to­nau­loi­na täy­te­tyt eläimet sekä lähes 60 met­ri­nen dio­raa­ma –museon juuret ulot­tu­vat yli 200 vuoden taakse

07.01.2021 15:00 2
Tilaajille
Valtionhotellit ovat majoittaneet luontoon ihastuneita turisteja yli sata vuotta – 1800-luvulla yö valtionhotellissa oli ylimystön yksinoikeus, nyt on sijaa kaikille

Val­tion­ho­tel­lit ovat ma­joit­ta­neet luon­toon ihas­tu­nei­ta tu­ris­te­ja yli sata vuotta – 1800-lu­vul­la yö val­tion­ho­tel­lis­sa oli yli­mys­tön yk­si­noi­keus, nyt on sijaa kai­kil­le

06.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Presidentti tapasi lukuisia vieraita uutena vuotena, maivakilo jo kahdeksan markkaa

Vanha Kaleva: Pre­si­dent­ti tapasi lu­kui­sia vie­rai­ta uutena vuo­te­na, mai­va­ki­lo jo kah­dek­san markkaa

05.01.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ylivieska juhli historiansa kulminaatiopistettä, sahtia ja härkää paukkupakkasessa

Vanha Kaleva: Yli­vies­ka juhli his­to­rian­sa kul­mi­naa­tio­pis­tet­tä, sahtia ja härkää pauk­ku­pak­ka­ses­sa

02.01.2021 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pelkosenniemen tukkityömaalla ammuttiin karhu, Oulun Seurahuoneen uusi parkettilattia vahattu tansseja varten

Vanha Kaleva: Pel­ko­sen­nie­men tuk­ki­työ­maal­la am­mut­tiin karhu, Oulun Seu­ra­huo­neen uusi par­ket­ti­lat­tia vahattu tans­se­ja varten

31.12.2020 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Raahe-yhtiön miljoonan kruunun metsäkaupasta ei tihku tietoja

Vanha Kaleva: Raa­he-yh­tiön mil­joo­nan kruunun met­sä­kau­pas­ta ei tihku tietoja

29.12.2020 10:00
Tilaajille
Matka kolmen presidentin juurille – Nivalan, Haapajärven ja Pielaveden välille suunniteltu Presidenttipolku nostaa esiin alueen historiaa

Matka kolmen pre­si­den­tin juu­ril­le – Ni­va­lan, Haa­pa­jär­ven ja Pie­la­ve­den välille suun­ni­tel­tu Pre­si­dent­ti­pol­ku nostaa esiin alueen his­to­riaa

28.12.2020 06:05
Tilaajille
Englantilaisen Rosalind Traversin pohjoisen odysseia – Oulussa matkakirjailija tutustui jokirannan pyykkäreihin ja Toppilan tervahoviin

Eng­lan­ti­lai­sen Ro­sa­lind Tra­ver­sin poh­joi­sen odys­seia – Oulussa mat­ka­kir­jai­li­ja tu­tus­tui jo­ki­ran­nan pyyk­kä­rei­hin ja Top­pi­lan ter­va­ho­viin

26.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Enkeleillä on monta tehtävää aina taivaallisesta sotajoukosta ihmisen suojeluun: kristillisessä näkemyksessä enkeli on Jumalan varjeluksen vertauskuva

En­ke­leil­lä on monta teh­tä­vää aina tai­vaal­li­ses­ta so­ta­jou­kos­ta ihmisen suo­je­luun: kris­til­li­ses­sä nä­ke­myk­ses­sä enkeli on Jumalan var­je­luk­sen ver­taus­ku­va

26.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Oululainen, tiesitkö, minkä värinen Puistola oli alun perin tai kuka suunnitteli Pallaksen talon? – Tutustu kotikaupunkisi jugendiin

Ou­lu­lai­nen, tie­sit­kö, minkä värinen Puis­to­la oli alun perin tai kuka suun­nit­te­li Pal­lak­sen talon? – Tutustu ko­ti­kau­pun­ki­si ju­gen­diin

25.12.2020 19:00 10
Tilaajille
Salaseuraksi 250 vuotta sitten perustettu Aurora viritti idean kulttuurisesta Suomesta
Kolumni Osmo Pekonen

Sa­la­seu­rak­si 250 vuotta sitten pe­rus­tet­tu Aurora viritti idean kult­tuu­ri­ses­ta Suo­mes­ta

24.12.2020 12:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Herkku-Markariini, kasvivoi, on taatusti ja ehdottomasti ensiluokkaista

Vanha Kaleva: Herk­ku-Mar­ka­rii­ni, kas­vi­voi, on taa­tus­ti ja eh­dot­to­mas­ti en­si­luok­kais­ta

24.12.2020 10:00
Tilaajille
Oulun tuomiokirkko tunnetaan korkeatasoisista uruistaan
Kolumni Hannu Mustakallio

Oulun tuo­mio­kirk­ko tun­ne­taan kor­kea­ta­soi­sis­ta uruis­taan

23.12.2020 12:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Amerikasta saatiin lahjoitus Oulunkin diakonissakodille, kadun hiekoittamisen laiminlyönnistä sakkoja

Vanha Kaleva: Ame­ri­kas­ta saatiin lah­joi­tus Ou­lun­kin dia­ko­nis­sa­ko­dil­le, kadun hie­koit­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä sakkoja

22.12.2020 10:00
Tilaajille
Peruskoulu tuli ja vanha koulujen muoto suli 1970-luvulla

Pe­rus­kou­lu tuli ja vanha kou­lu­jen muoto suli 1970-lu­vul­la

19.12.2020 13:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kuusivarkaat lähteneet liikkeelle, kaupungin metsien vartiointia tehostettu

Vanha Kaleva: Kuu­si­var­kaat läh­te­neet liik­keel­le, kau­pun­gin metsien var­tioin­tia te­hos­tet­tu

19.12.2020 10:00
Tilaajille