Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rakennukset
Pateniemen Honkapirtti tuskin avautuu vuosiin – Rakennus vaatii todennäköisesti kalliin ja perusteellisen remontin

Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti tuskin avautuu vuosiin – ­Ra­ken­nus vaatii to­den­nä­köi­ses­ti kalliin ja pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

18.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Satavuotiaasta hotellista on löydyttävä ainakin palovaroitin – vanhojen rakennusten paloturvallisuusmääräykset voivat olla kymmeniä vuosia vanhoja

Sa­ta­vuo­tiaas­ta ho­tel­lis­ta on löy­dyt­tä­vä ainakin pa­lo­va­roi­tin – van­ho­jen ra­ken­nus­ten pa­lo­tur­val­li­suus­mää­räyk­set voivat olla kym­me­niä vuosia vanhoja

16.02.2024 17:36 3
Tilaajille
Pyhäjoen Energy Tower tyhjillään – kun vuokratuloja ei tule, yhtiö ei suoriudu lainoistaan

Py­hä­joen Energy Tower tyh­jil­lään – kun vuok­ra­tu­lo­ja ei tule, yhtiö ei suo­riu­du lai­nois­taan

23.10.2023 16:00 3
Tilaajille
Miljoonia lintuja kuolee Suomessa joka vuosi ikkunoihin – Asiantuntijan mukaan ongelman mittakaavaa ei osata hahmottaa

Mil­joo­nia lintuja kuolee Suo­mes­sa joka vuosi ik­ku­noi­hin – Asian­tun­ti­jan mukaan on­gel­man mit­ta­kaa­vaa ei osata hah­mot­taa

11.10.2023 19:00 15
Tilaajille
Rovaniemen Pöykkölässä seisoo hirsitalo, joka oli aikansa tunnetuimman julkkisparin koti – näiden seinien sisällä räiskyvän kirjailijan ja pirullisen everstin liitosta tuli perhehelvetti

Ro­va­nie­men Pöyk­kö­läs­sä seisoo hir­si­ta­lo, joka oli aikansa tun­ne­tuim­man julk­kis­pa­rin koti – näiden seinien sisällä räis­ky­vän kir­jai­li­jan ja pi­rul­li­sen evers­tin lii­tos­ta tuli per­he­hel­vet­ti

07.10.2023 18:00 4
Tilaajille
Oulun tuomiokirkon asbestityöt pitävät rakennuksen pois käytöstä aiemmin ilmoitettua kauemmin

Oulun tuo­mio­kir­kon as­bes­ti­työt pitävät ra­ken­nuk­sen pois käy­tös­tä aiemmin il­moi­tet­tua kauem­min

05.09.2023 14:21 2
Tietomaan rakennustyöt alkavat purku- ja maansiirtotöillä

Tie­to­maan ra­ken­nus­työt alkavat purku- ja maan­siir­to­töil­lä

17.08.2023 10:27 6
Toppilan siilojen viereen nousee uusi palvelukortteli – suunnitelmiin kuuluu muun muassa hoivatiloja, kuntosali ja koirien päiväkoti

Top­pi­lan sii­lo­jen viereen nousee uusi pal­ve­lu­kort­te­li – suun­ni­tel­miin kuuluu muun muassa hoi­va­ti­lo­ja, kun­to­sa­li ja koirien päi­vä­ko­ti

09.08.2023 06:00 22
Tilaajille
Oulun poliisilaitos sai uuden poliisiaseman Kuusamoon, rakennus otettiin käyttöön tammikuussa

Oulun po­lii­si­lai­tos sai uuden po­lii­si­ase­man Kuu­sa­moon, ra­ken­nus otet­tiin käyt­töön tam­mi­kuus­sa

30.03.2023 10:55 5
Mitäpä, jos Oulun kulttuurielämää piristäisi ydinkeskustassa sijaitseva musiikkitalo? Arkkitehtuurin opiskelijat esittelevät kuusi ehdotusta siitä, millainen se voisi olla

Mitäpä, jos Oulun kult­tuu­ri­elä­mää pi­ris­täi­si ydin­kes­kus­tas­sa si­jait­se­va mu­siik­ki­ta­lo? Ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­jat esit­te­le­vät kuusi eh­do­tus­ta siitä, mil­lai­nen se voisi olla

12.02.2023 09:00 28
Tilaajille
Tuleeko Tornioon 40-kerroksinen tornitalo? Pohjois-Suomen korkeimman rakennuksen lisäksi suunnitelmissa gondolihissi Ruotsiin: "On uskallettava ajatella boksin ulkopuolelta"

Tuleeko Tor­nioon 40-ker­rok­si­nen tor­ni­ta­lo? Poh­jois-Suo­men kor­keim­man ra­ken­nuk­sen lisäksi suun­ni­tel­mis­sa gon­do­li­his­si Ruot­siin: "On us­kal­let­ta­va aja­tel­la boksin ul­ko­puo­lel­ta"

14.09.2022 17:00 12
Tilaajille
Suvun alkupiste uuteen iskuun – talkoolaiset kunnostavat savupirtin, jossa Räisäsen suvun kantaisä asusti satoja vuosia sitten

Suvun al­ku­pis­te uuteen iskuun – tal­koo­lai­set kun­nos­ta­vat sa­vu­pir­tin, jossa Räi­sä­sen suvun kan­ta­isä asusti satoja vuosia sitten

05.09.2022 12:27
Tilaajille
Oulun kaupunki myy useita hyvinvointipalvelujen käytössä olevia rakennuksia eQ Yhteiskuntakiinteistöille – kiinteistöjen kauppahinta reilut 165 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­ki myy useita hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen käy­tös­sä olevia ra­ken­nuk­sia eQ Yh­teis­kun­ta­kiin­teis­töil­le – kiin­teis­tö­jen kaup­pa­hin­ta reilut 165 mil­joo­naa euroa

06.06.2022 21:44 17
Tilaajille
Rakennusten värähtely leviää savimaassa – Geologian professorin mukaan värähtelyn johtuminen maaperässä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon kaavoituksessa ja rakentamisessa

Ra­ken­nus­ten vä­räh­te­ly leviää sa­vi­maas­sa – Geo­lo­gian pro­fes­so­rin mukaan vä­räh­te­lyn joh­tu­mi­nen maa­pe­räs­sä tulisi ottaa ny­kyis­tä pa­rem­min huo­mioon kaa­voi­tuk­ses­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa

01.06.2022 18:00 13
Tilaajille
Mystinen värähtely piinaa oululaistalon asukasta ja tekee nukkumisesta vaikeaa – Professorin mukaan ongelma on yleistymässä

Mys­ti­nen vä­räh­te­ly piinaa ou­lu­lais­ta­lon asu­kas­ta ja tekee nuk­ku­mi­ses­ta vaikeaa – Pro­fes­so­rin mukaan ongelma on yleis­ty­mäs­sä

29.05.2022 15:00 46
Tilaajille
Kaupunki purkaa rakennuksia aiheuttamasta turhia ylläpitokustannuksia – menokelkassa viisi rakennusta, mutta Myllyojan koulun purkamista pantataan vielä

Kau­pun­ki purkaa ra­ken­nuk­sia ai­heut­ta­mas­ta turhia yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia – me­no­kel­kas­sa viisi ra­ken­nus­ta, mutta Myl­ly­ojan koulun pur­ka­mis­ta pan­ta­taan vielä

16.05.2022 19:00 26
Tilaajille
Lumilautatunnelin betonikatto sortui Vuokatissa – onnettomuudessa ei henkilövahinkoja

Lu­mi­lau­ta­tun­ne­lin be­to­ni­kat­to sortui Vuo­ka­tis­sa – on­net­to­muu­des­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

10.05.2022 09:45 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nus­kult­tuu­ri saatava kes­tä­väl­le polulle

05.05.2022 06:30 2
Tilaajille