Tasa-arvo
Kuukausi
Lapin yliopisto sai noottia tasa-arvovaltuutetulta, kun kolme naisprofessoria ohitettiin vararehtorivalinnassa – "Pitäisikö siis olla ansioitumatta, että etenee uralla?"

Lapin yli­opis­to sai noottia ta­sa-ar­vo­val­tuu­te­tul­ta, kun kolme nais­pro­fes­so­ria ohi­tet­tiin va­ra­reh­to­ri­va­lin­nas­sa – "Pi­täi­si­kö siis olla an­sioi­tu­mat­ta, että etenee ural­la?"

11.10.2020 18:18 6
Tilaajille
Naisvihaa ja miesvihaa – Kaikkinainen tasa-arvopuhe tarkoittaa edelleen lähes yksinomaan naisten aseman parantamista
Kolumni Tero Vainio

Nais­vi­haa ja mies­vi­haa – Kaik­ki­nai­nen ta­sa-ar­vo­pu­he tar­koit­taa edel­leen lähes yk­sin­omaan naisten aseman pa­ran­ta­mis­ta

09.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Uraäitien verkosto auttaa oman osaamisen kehittämisessä ja verkostoitumisessa – Tapahtumiin saa tulla lapsen kanssa, ja saa olla väsynyt

Ura­äi­tien ver­kos­to auttaa oman osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa – Ta­pah­tu­miin saa tulla lapsen kanssa, ja saa olla väsynyt

04.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Samuli Heinonen

Yh­teis­kun­ta pystyy ha­lu­tes­saan kor­jaa­maan vanhoja vikoja

04.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Niin pitkä on kotimatka – vaikeavammaisten kuljetuspalvelun ongelmat tuovat epävarmuutta elämään: "En pysty enää luottamaan siihen, että kyyti on sovitusti paikalla"

Niin pitkä on ko­ti­mat­ka – vai­kea­vam­mais­ten kul­je­tus­pal­ve­lun on­gel­mat tuovat epä­var­muut­ta elä­mään: "En pysty enää luot­ta­maan siihen, että kyyti on so­vi­tus­ti pai­kal­la"

22.09.2020 21:11 9
Tilaajille
Vanhemmat
Tuore kirja kyseenalaistaa myyttejä suomalaisesta tasavertaisuudesta – tällaista on eriarvoisuus Suomessa vuonna 2020

Tuore kirja ky­seen­alais­taa myyt­te­jä suo­ma­lai­ses­ta ta­sa­ver­tai­suu­des­ta – täl­lais­ta on eri­ar­voi­suus Suo­mes­sa vuonna 2020

18.08.2020 07:00 5
Tasa-arvoa ja kehopositiivisuutta huokuvien tissimukien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liikkeestä inspiroitunut oululainen keramiikkayrittäjä Riikka Väänänen tekee tuotteillaan hyväntekeväisyyttä

Ta­sa-ar­voa ja ke­ho­po­si­tii­vi­suut­ta huo­ku­vien tis­si­mu­kien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liik­kees­tä ins­pi­roi­tu­nut ou­lu­lai­nen ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Riikka Vää­nä­nen tekee tuot­teil­laan hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

04.08.2020 18:00 0
Tilaajille

Tuiran ui­ma­ran­nal­la jär­jes­te­tään lauan­tai­na Tis­sif­lash­mob – ta­pah­tu­mal­la tar­koi­tus pro­tes­toi­da ylä­osat­to­muu­teen liit­ty­vää epä­ta­sa-ar­voa vastaan

28.07.2020 20:50 4
Suomi tarvitsee rakentavaa ja kunnioittavaa puhetta
Kolumni Mikko Kinnunen

Suomi tar­vit­see ra­ken­ta­vaa ja kun­nioit­ta­vaa puhetta

14.07.2020 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Dalli, Michelle Bachelet

Yh­den­ver­tai­suus tär­keäm­pää kuin koskaan – ko­ro­na­pan­de­mia on pal­jas­ta­nut eri­ar­voi­suu­den tu­hoi­sat vai­ku­tuk­set ja pa­hen­ta­nut niitä

02.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Kirkko näivettyy tai katsoo eteenpäin ja uudistuu
Kolumni Karina Jutila

Kirkko näi­vet­tyy tai katsoo eteen­päin ja uu­dis­tuu

29.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arvo Latomaa

Jo on maail­man­kir­jat se­kai­sin

28.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Nelikymppinen äiti Sanna-Liisi Kaski menetti aviomiehensä yllättäen – Kelalta tuli tyrmäävä päätös

Ne­li­kymp­pi­nen äiti San­na-Lii­si Kaski menetti avio­mie­hen­sä yl­lät­täen – Kelalta tuli tyr­mää­vä päätös

19.06.2020 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eila Heinonen

Eri­ar­voi­suus työssä koostuu pie­nis­tä pa­la­sis­ta – eri­ar­voi­suu­den kokemus on var­mas­ti ran­kin­ta niillä, jotka ovat me­net­tä­neet tai me­net­tä­mäs­sä työ­paik­kan­sa vi­rus­kaaok­sen seu­rauk­se­na

30.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Essee: Korona uhkaa lisätä naisten työtaakkaa entisestään – miehet sitä vastoin uskovat kotitöiden hoituvan tasaisesti

Essee: Korona uhkaa lisätä naisten työ­taak­kaa en­ti­ses­tään – miehet sitä vastoin uskovat ko­ti­töi­den hoi­tu­van ta­sai­ses­ti

15.05.2020 20:00 1
Tilaajille