Tasa-arvo
Viimeisin tunti
Ajatuspaja löysi Pohjois-Pohjanmaalta kaksi menestyjäkuntaa – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

10:01 13
Tilaajille
Vanhemmat
Huhtikuinen kilpailu haastaa lisäämään naisia Wikipedian henkilöartikkeleihin – wikipedisti Veikko Seppänen: "Pelkästään Oulun yliopistossa on useampia tiedenaisia, joista voisi kirjoittaa"

Huh­ti­kui­nen kil­pai­lu haastaa li­sää­mään naisia Wi­ki­pe­dian hen­ki­lö­ar­tik­ke­lei­hin – wi­ki­pe­dis­ti Veikko Sep­pä­nen: "Pel­käs­tään Oulun yli­opis­tos­sa on useam­pia tie­de­nai­sia, joista voisi kir­joit­taa"

17.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Haasteita monella suunnalla – kunnissa miehet päättävät, naiset kärsivät
Pääkirjoitus

Haas­tei­ta monella suun­nal­la – kun­nis­sa miehet päät­tä­vät, naiset kär­si­vät

28.03.2021 20:00 9
Tilaajille
Jutun takaa: Naiset vähemmistönä haastateltavissa

Jutun takaa: Naiset vä­hem­mis­tö­nä haas­ta­tel­ta­vis­sa

27.03.2021 18:00 1
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin ta­sa-ar­von ja yh­den­ver­tai­suu­den tun­nus­tus­pal­kin­to Oulun Vas­taan­ot­to­kes­kus­ten Tu­ki­yh­dis­tys ry:lle

19.03.2021 12:45
Lukijalta Mielipide Emmi Kaismo

Ta­sa-ar­vo on terveen ja tur­val­li­sen yh­teis­kun­nan pohja

18.03.2021 06:00
Tilaajille
Rasismia päästävä kitkemään – ongelman kiistäminen vain pitkittää ilmiötä
Pääkirjoitus

Ra­sis­mia pääs­tä­vä kit­ke­mään – on­gel­man kiis­tä­mi­nen vain pit­kit­tää ilmiötä

15.03.2021 20:00 12
Tilaajille
Teknologia sopii tytöille – tasa-arvo ja moninaisuus lisäävät luovuutta ja tuottavuutta
Pääkirjoitus

Tek­no­lo­gia sopii ty­töil­le – ta­sa-ar­vo ja mo­ni­nai­suus li­sää­vät luo­vuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta

12.03.2021 20:00 5
Tilaajille
Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää – Kysyimme: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän puheenaihe?

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä nais­ten­päi­vää – Ky­syim­me: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän pu­hee­nai­he?

08.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki antoi tunnustuspalkinnot Dance Sport Club Oululle ja Oulun Invalidien yhdistykselle

Oulun kau­pun­ki antoi tun­nus­tus­pal­kin­not Dance Sport Club Oululle ja Oulun In­va­li­dien yh­dis­tyk­sel­le

10.02.2021 11:33
Sijoitusintoilu vertautuu jo ulkonäköpaineisiin – naiset ovat ottaneet miehiseksi koetun rahan ja sijoittamisen maailman omakseen
Kolumni Jussi Karhunen

Si­joi­tus­in­toi­lu ver­tau­tuu jo ul­ko­nä­kö­pai­nei­siin – naiset ovat ot­ta­neet mie­hi­sek­si koetun rahan ja si­joit­ta­mi­sen maail­man omak­seen

07.02.2021 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Kejonen

Näin toimii hyvä paimen, koh­te­lee ta­sa-ar­voi­ses­ti

07.02.2021 02:00
Tilaajille
Essee: Nuuskamuikkunen tytöttelee ja Muumipappa teettää kotityöt puolisollaan – Muumilaakso ei ole mikään tasa-arvon paratiisi

Essee: Nuus­ka­muik­ku­nen ty­töt­te­lee ja Muu­mi­pap­pa teettää ko­ti­työt puo­li­sol­laan – Muu­mi­laak­so ei ole mikään ta­sa-ar­von pa­ra­tii­si

31.01.2021 09:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Abortin täys­kiel­to­aloit­teen lä­pi­me­no veisi naisten oi­keuk­sia vuo­si­kym­me­niä taak­se­päin

08.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Essee: Suosittujen lastenohjelmien perusteella voisi kuvitella, että muita kuin poikia on hädin tuskin olemassa

Essee: Suo­sit­tu­jen las­ten­oh­jel­mien pe­rus­teel­la voisi ku­vi­tel­la, että muita kuin poikia on hädin tuskin ole­mas­sa

06.12.2020 09:00 6
Tilaajille
Onko onni syntyä tytöksi Suomeen?
Kolumni Sanna Keskinen

Onko onni syntyä tytöksi Suo­meen?

05.12.2020 18:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ilkka Karvonen

Jo­kai­nen poika tai tyttö saa Suo­mes­sa pyrkiä ha­lua­mal­leen opin­to­po­lul­le, ta­sa-ar­vo to­teu­tuu vä­hin­tään­kin kii­tet­tä­väs­ti

09.11.2020 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Toive Tynjälä

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ke­hi­tet­tä­vä, sitä tulee myöntää ko­ro­tet­tu­na yli 65-vuo­tiail­le

07.11.2020 05:00
Tilaajille
Lapin yliopisto sai noottia tasa-arvovaltuutetulta, kun kolme naisprofessoria ohitettiin vararehtorivalinnassa – "Pitäisikö siis olla ansioitumatta, että etenee uralla?"

Lapin yli­opis­to sai noottia ta­sa-ar­vo­val­tuu­te­tul­ta, kun kolme nais­pro­fes­so­ria ohi­tet­tiin va­ra­reh­to­ri­va­lin­nas­sa – "Pi­täi­si­kö siis olla an­sioi­tu­mat­ta, että etenee ural­la?"

11.10.2020 18:47 6
Tilaajille
Naisvihaa ja miesvihaa – Kaikkinainen tasa-arvopuhe tarkoittaa edelleen lähes yksinomaan naisten aseman parantamista
Kolumni Tero Vainio

Nais­vi­haa ja mies­vi­haa – Kaik­ki­nai­nen ta­sa-ar­vo­pu­he tar­koit­taa edel­leen lähes yk­sin­omaan naisten aseman pa­ran­ta­mis­ta

09.10.2020 20:00 2
Tilaajille