Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Tasa-arvo
Kirja-arvio: Kuusamolainen Minna Rytisalo kuorii uutuusromaanissaan ihannetytöstä häpeämättömän naisen

Kir­ja-ar­vio: Kuu­sa­mo­lai­nen Minna Ry­ti­sa­lo kuorii uu­tuus­ro­maa­nis­saan ihan­ne­ty­tös­tä hä­peä­mät­tö­män naisen

21.05.2023 15:25
Tilaajille
Huomasitko, miten kansainvälistä poikien päivää juhlistettiin? En ihmettele, jos et huomannut
Kolumni

Huo­ma­sit­ko, miten kan­sain­vä­lis­tä poikien päivää juh­lis­tet­tiin? En ih­met­te­le, jos et huo­man­nut

20.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Oululaislähtöinen tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen aloitti tehtävässään: Hän haluaa palkka-avoimuutta ja pitää nykyistä maanpuolustusjärjestelmää epätasa-arvoisena

Ou­lu­lais­läh­töi­nen ta­sa-ar­vo­val­tuu­tet­tu Rainer Hil­tu­nen aloitti teh­tä­väs­sään: Hän haluaa palk­ka-avoi­muut­ta ja pitää ny­kyis­tä maan­puo­lus­tus­jär­jes­tel­mää epä­ta­sa-ar­voi­se­na

26.04.2023 20:36 11
Tilaajille
Jää hyvästi, kova muija – ensin Tarja Halosesta ja sitten Sanna Marinista tuli suomalaisten pikkutyttöjen idoli, eikä se ole vähäinen saavutus
Essee

Jää hy­väs­ti, kova muija – ensin Tarja Ha­lo­ses­ta ja sitten Sanna Ma­ri­nis­ta tuli suo­ma­lais­ten pik­ku­tyt­tö­jen idoli, eikä se ole vä­häi­nen saa­vu­tus

14.04.2023 15:30 29
Tilaajille
Limingan Lakeus-opiston rehtorivalinnasta riideltiin pitkän kaavan kautta – käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja määräsi valittajan maksamaan yli 60 000 euron edestä kunnan oikeudenkäyntikuluja

Li­min­gan La­keus-opis­ton reh­to­ri­va­lin­nas­ta rii­del­tiin pitkän kaavan kautta – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi kanteen ja määräsi va­lit­ta­jan mak­sa­maan yli 60 000 euron edestä kunnan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja

31.03.2023 15:46 15
Tilaajille
Inhimillisen tulevaisuuden puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­hi­mil­li­sen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

24.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suus­kes­kus­te­lus­sa on aika huo­mioi­da ta­sa-ar­vo

13.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­kol­ta odot­tai­si eri­lai­suu­den su­vait­se­mis­ta

11.03.2023 05:00 2
Tilaajille
"Naisvihamielisyyttä näkyy, kun vähän pintaa raaputtaa" – Tuomiorovasti Satu Saarisen mukaan ongelmia on luottamushenkilötasolla, piispa Jukka Keskitalo näkee kokonaistilanteen hyvänä

"Nais­vi­ha­mie­li­syyt­tä näkyy, kun vähän pintaa raa­put­taa" – ­Tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­sen mukaan on­gel­mia on luot­ta­mus­hen­ki­lö­ta­sol­la, piispa Jukka Kes­ki­ta­lo näkee ko­konais­ti­lan­teen hyvänä

05.03.2023 07:00 81
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­von ajatus ei toteudu ny­ky­kou­lus­sa käy­tös­häi­riös­tä kär­si­vien lasten koh­dal­la

25.02.2023 05:30 6
Tilaajille
Helsinki toteuttaa nuorten toivomat sateenkaarityöpajat kouluissa – uutinen aiheesta poiki oululaisen kansanedustajan kannanoton, jonka mukaan "Setan asema on mennyt Suomen kouluissa liian pitkälle"

Hel­sin­ki to­teut­taa nuorten toi­vo­mat sa­teen­kaa­ri­työ­pa­jat kou­luis­sa – uutinen ai­hees­ta poiki ou­lu­lai­sen kan­san­edus­ta­jan kan­na­no­ton, jonka mukaan "Setan asema on mennyt Suomen kou­luis­sa liian pit­käl­le"

25.01.2023 19:15 38
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Kan­na­tan ta­sa-ar­voa, mutta…”

14.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Töitä monipuolisemman teknologia-alan puolesta
Mainos Nokia

Töitä mo­ni­puo­li­sem­man tek­no­lo­gia-alan puo­les­ta

23.12.2022 06:00
Oulun teatteri ja kolme patsasta saavat oranssin säväyksen – väri nostaa esiin naisiin kohdistuvan väkivallan

Oulun teat­te­ri ja kolme pat­sas­ta saavat orans­sin sä­väyk­sen – väri nostaa esiin naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan

22.11.2022 09:32 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den korkeat asia­kas­mak­sut hei­ken­tä­vät ter­vey­den ta­sa-ar­voa – maksuja mak­sa­vat eniten paljon sai­ras­ta­vat ja heik­ko­kun­toi­set, jotka usein kuu­lu­vat pie­ni­tu­loi­siin

19.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Puhutaan miehistä lempeämmin, koska siihen on syynsä
Kolumni

Pu­hu­taan mie­his­tä lem­peäm­min, koska siihen on syynsä

12.11.2022 16:00 11
Tilaajille
Analyysi: Sukupuoli näkyy verotilastoissa, naisten osuus suurituloisista pieni – Oulun tulokuningattarella 1,4 miljoonan euron tulot

Ana­lyy­si: Su­ku­puo­li näkyy ve­ro­ti­las­tois­sa, naisten osuus suu­ri­tu­loi­sis­ta pieni – Oulun tu­lo­ku­nin­gat­ta­rel­la 1,4 mil­joo­nan euron tulot

09.11.2022 17:00 6
Tilaajille
Pojat ja miehet mukaan tasa-arvotyöhön
Kolumni

Pojat ja miehet mukaan ta­sa-ar­vo­työ­hön

08.11.2022 16:00 8
Tilaajille
Oulun yliopiston väitöstutkimus: Transsukupuolisuudesta ei ole tarpeeksi tietoa

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­mus: Trans­su­ku­puo­li­suu­des­ta ei ole tar­peek­si tietoa

08.11.2022 10:26 4
Analyysi: Translakia vastustetaan uhkakuvilla – transsukupuolisten oikeuksien vahvistaminen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rauhassa jatkossakin

Ana­lyy­si: Trans­la­kia vas­tus­te­taan uh­ka­ku­vil­la – trans­su­ku­puo­lis­ten oi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­nen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rau­has­sa jat­kos­sa­kin

31.10.2022 12:42 7
Tilaajille