Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Hyvinvointialueet
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksi asia­kas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä riittää Suomeen

29.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­tus­ten kier­tä­mi­sel­le on lai­tet­ta­va piste – on näh­tä­vis­sä, että jul­ki­nen sektori lähtee mukaan yh­tiö­him­me­lei­hin sääs­tääk­seen aikaa

24.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten no­peas­ti hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ottaa kopin sil­loin, kun kun­ta­lai­sen hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­viin te­ki­jöi­hin tulee poik­kea­ma?

23.09.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tai­nen oikeus so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin taat­ta­va – so­te-asia­kas­mak­su­jen ulos­ot­to on li­sään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti 2010-lu­vul­ta alkaen

19.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunkiin perustetaan uusi lautakunta lakkautettavan hyvinvointilautakunnan tilalle

Oulun kau­pun­kiin pe­rus­te­taan uusi lau­ta­kun­ta lak­kau­tet­ta­van hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan tilalle

18.09.2022 06:00 24
Tilaajille
"Nurisematta tämä ei mene läpi" – Kuusamon ja Taivalkosken rajut leikkaukset soteluonnoksessa saavat jyrkän vastustuksen

"Nu­ri­se­mat­ta tämä ei mene läpi" – Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken rajut leik­kauk­set so­te­luon­nok­ses­sa saavat jyrkän vas­tus­tuk­sen

16.09.2022 12:26 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten paha olo näkyy it­se­tu­hoi­suu­te­na – hy­vin­voin­ti­alueil­la tar­vi­taan it­se­mur­hia eh­käi­se­vää työtä

10.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­hal­lin­toa ajet­tiin kuin käär­met­tä pyssyyn – pitääkö pelätä pa­hin­ta?

10.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote kaatuu ilman kent­tä­ta­son väkeä – kan­na­tan sy­dä­mes­tä­ni hoi­ta­ja­jär­jes­tö­jen toimia

08.09.2022 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­lää­ke­tie­teen säi­ly­mi­nen elin­voi­mai­se­na on tie­de­kun­nan ja sitä kautta koko Oulun yli­opis­ton etu

07.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Jos et ole vielä varautunut sote-palveluiden muutokseen, niin nyt kannattaa aloittaa
Kolumni

Jos et ole vielä va­rau­tu­nut so­te-pal­ve­lui­den muu­tok­seen, niin nyt kan­nat­taa aloit­taa

03.09.2022 16:00 11
Tilaajille
Puheenaihe: Säilyvätkö syrjäseutujen hyvinvointipalvelut, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Säi­ly­vät­kö syr­jä­seu­tu­jen hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

21.08.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puolen Suomen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kus – nyt ovat hy­vin­voin­ti­alueet hauk­kaa­mas­sa liian suurta palaa

09.07.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen ei pidä pyö­rit­tää kul­je­tus­yri­tys­tä – vas­taa­va osaa­mi­nen ja re­surs­sit löy­ty­vät alueen yri­tyk­sil­tä

07.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vink­ke­jä päät­tä­jil­le työ­ter­veys­huol­los­ta – Suo­mes­sa on nyt mah­dol­li­suus tehdä sat­sauk­sia työ­ky­ky­joh­ta­mi­sen ra­ken­tei­siin

29.06.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to tar­vit­see di­gi­taa­li­sen tu­le­vai­suu­ten­sa – asiak­kai­den tar­peis­ta yli puolet pys­ty­tään kar­toit­ta­maan ja hoi­ta­maan etä­pal­ve­lu­na

20.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli 75-vuo­tiai­den ou­lu­lais­ten lii­kun­ta-ak­tii­vi­suus koko maan kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la – liik­ku­mis­ky­vyn menetys johtaa ko­ti­pal­ve­lu­jen tar­pee­seen

18.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun kanssa jättimäiset kaupat tehnyt eQ:n rahasto hamuaa nyt kuntien sote-kiinteistöjä – OYSin uudistuva sairaalakin tähtäimessä

Oulun kanssa jät­ti­mäi­set kaupat tehnyt eQ:n rahasto hamuaa nyt kuntien so­te-kiin­teis­tö­jä – OYSin uu­dis­tu­va sai­raa­la­kin täh­täi­mes­sä

12.06.2022 17:00 29
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

12.06.2022 15:31 1
Tilaajille
Rahat eivät riitä edes pakollisiin sote-palkkojen nostoihin, arvioivat hyvinvointialueiden johtajat laajassa kyselyssämme – edessä miljardiluokan lisälasku

Rahat eivät riitä edes pa­kol­li­siin so­te-palk­ko­jen nos­toi­hin, ar­vioi­vat hy­vin­voin­ti­aluei­den joh­ta­jat laa­jas­sa ky­se­lys­säm­me – edessä mil­jar­di­luo­kan li­sä­las­ku

11.06.2022 06:30 41
Tilaajille