Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Hyvinvointialueet
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun ter­vey­den­huol­to tar­vit­see lisää re­surs­se­ja

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön uudenlaisen verkkopalvelun, josta voi olla apua apuvälineiden lainaajalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ottaa käyt­töön uu­den­lai­sen verk­ko­pal­ve­lun, josta voi olla apua apu­vä­li­nei­den lai­naa­jal­le

10.03.2023 15:38 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote saatava toi­mi­vak­si – ilman pon­nis­te­lu­ja kaaos jatkuu, samoin päi­vys­tys­ruuh­kat

04.03.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika huo­leh­tia van­huk­sis­tam­me

02.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asenne, jous­ta­vuus ja yh­teis­työ päih­de­äi­tien hoidon yti­mes­sä

01.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Professori nostaisi maakuntaveron tulevan hallituksen pöydälle, myös hyvinvointialueiden vähentäminen voi olla ajankohtaista kauden loppupuolella

Pro­fes­so­ri nos­tai­si maa­kun­ta­ve­ron tulevan hal­li­tuk­sen pöy­däl­le, myös hy­vin­voin­ti­aluei­den vä­hen­tä­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta kauden lop­pu­puo­lel­la

26.02.2023 12:44 20
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soteen mallia hyvistä käy­tän­nöis­tä – olisiko en­si­as­kel hy­vin­voin­ti­alueil­le pe­rus­tet­ta­vat eri­kois­tu­mis­va­kans­sit?

17.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Teollisuuden palkkasovulla on kivulias takapotku, ja lievitystä odotetaan taas valtiolta
Pääkirjoitus

Teol­li­suu­den palk­ka­so­vul­la on ki­vu­lias ta­ka­pot­ku, ja lie­vi­tys­tä odo­te­taan taas val­tiol­ta

07.02.2023 20:00 2
Tilaajille
Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja Anne Pauna kertoo, minkälaisella lääkkeellä sairaanhoitajapulaa pitäisi helpottaa

Suomen Sai­raan­hoi­ta­jien toi­min­nan­joh­ta­ja Anne Pauna kertoo, min­kä­lai­sel­la lääk­keel­lä sai­raan­hoi­ta­ja­pu­laa pitäisi hel­pot­taa

02.02.2023 21:13 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko hoi­to­työn esi­hen­ki­löt jääneet hy­vin­voin­ti­alue­muu­tok­sen jal­koi­hin?

30.01.2023 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­hoi­to mah­dol­li­suuk­si­neen otet­ta­vis­sa mer­kit­tä­väk­si osaksi hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­va­li­koi­maa

29.01.2023 05:30
Tilaajille
Kolmas sektori kantaa huolta omasta asemastaan hyvinvointialueilla – "Hallinnollista työtä on niin paljon, että se syö uudistamisen ainakin alkuvaiheessa"

Kolmas sektori kantaa huolta omasta ase­mas­taan hy­vin­voin­ti­alueil­la – "Hal­lin­nol­lis­ta työtä on niin paljon, että se syö uu­dis­ta­mi­sen ainakin al­ku­vai­hees­sa"

14.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­la on oikeus mielen hy­vin­voin­tiin – di­gi­ta­li­saa­tio on yksi rat­kai­su mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pa­ran­ta­mi­sek­si

13.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Parantumattomasti sairaiden hoidosta pysyvä palvelu uudella hyvinvointialueella – OYSin palliatiivinen poliklinikka laajentaa toimintaansa

Pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­den hoi­dos­ta pysyvä palvelu uudella hy­vin­voin­ti­alueel­la – OYSin pal­lia­tii­vi­nen po­li­kli­nik­ka laa­jen­taa toi­min­taan­sa

10.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­sen it­se­hal­lin­non lopun alku?

09.01.2023 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­men liit­ty­mi­nen osaksi hy­vin­voin­ti­aluet­ta tuo suuria ta­lou­del­li­sia haas­tei­ta

09.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Uusi vuosi leikkasi Kela-korvaukset minimiin, asiakas maksaa nyt yksityislääkärin määräämät tutkimukset itse – Oululainen fysioterapeutti huolissaan vaikutuksista

Uusi vuosi leik­ka­si Ke­la-kor­vauk­set mi­ni­miin, asiakas maksaa nyt yk­si­tyis­lää­kä­rin mää­rää­mät tut­ki­muk­set itse – Ou­lu­lai­nen fy­sio­te­ra­peut­ti huo­lis­saan vai­ku­tuk­sis­ta

03.01.2023 17:23 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen uu­dis­tus var­mis­taa pal­ve­lui­den ke­hit­ty­mi­sen – hy­vin­voin­ti­alueil­la on mah­dol­li­suus kuntia isom­pi­na työn­an­ta­ji­na löytää rat­kai­su­ja

30.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut ys­käh­te­le­vät var­mas­ti hy­vin­voin­ti­aluei­den star­tis­sa

29.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Hyvinvointialueet aloittavat, eikä paras alue ole se, joka onnistuu lypsämään valtiolta muhkeimman rahoituksen
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet aloit­ta­vat, eikä paras alue ole se, joka on­nis­tuu lyp­sä­mään val­tiol­ta muh­keim­man ra­hoi­tuk­sen

28.12.2022 20:00 6
Tilaajille