Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Hyvinvointialueet
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to tar­vit­see di­gi­taa­li­sen tu­le­vai­suu­ten­sa – asiak­kai­den tar­peis­ta yli puolet pys­ty­tään kar­toit­ta­maan ja hoi­ta­maan etä­pal­ve­lu­na

20.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli 75-vuo­tiai­den ou­lu­lais­ten lii­kun­ta-ak­tii­vi­suus koko maan kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la – liik­ku­mis­ky­vyn menetys johtaa ko­ti­pal­ve­lu­jen tar­pee­seen

18.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun kanssa jättimäiset kaupat tehnyt eQ:n rahasto hamuaa nyt kuntien sote-kiinteistöjä – OYSin uudistuva sairaalakin tähtäimessä

Oulun kanssa jät­ti­mäi­set kaupat tehnyt eQ:n rahasto hamuaa nyt kuntien so­te-kiin­teis­tö­jä – OYSin uu­dis­tu­va sai­raa­la­kin täh­täi­mes­sä

12.06.2022 17:00 27
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

12.06.2022 15:31 1
Tilaajille
Rahat eivät riitä edes pakollisiin sote-palkkojen nostoihin, arvioivat hyvinvointialueiden johtajat laajassa kyselyssämme – edessä miljardiluokan lisälasku

Rahat eivät riitä edes pa­kol­li­siin so­te-palk­ko­jen nos­toi­hin, ar­vioi­vat hy­vin­voin­ti­aluei­den joh­ta­jat laa­jas­sa ky­se­lys­säm­me – edessä mil­jar­di­luo­kan li­sä­las­ku

11.06.2022 06:30 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­sai­raa­loi­den ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va – on kyse sekä in­hi­mil­li­ses­tä että ta­lou­del­li­ses­ta tu­le­vai­suu­des­ta

04.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiire ei ole kun­niak­si lain­sää­tä­jäl­le – Hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­hoi­tus­lain lau­sun­to­ai­ka oli koh­tuut­to­man lyhyt

06.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­vir­heis­tä iso lasku – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den var­ti­joi­na

04.05.2022 13:13 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väestö ikään­tyy, muis­ti­sai­rau­det li­sään­ty­vät – Hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see kunnon pa­nos­tuk­set sel­vi­täk­seen haas­tees­ta

28.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kantaa vas­tuun, jos vas­tas­sa on joka kerta eri lää­kä­ri?

22.04.2022 06:00 6
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta siirtyi

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen pe­las­tus­joh­ta­jan valinta siirtyi

12.04.2022 21:05 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten arjen hoi­vas­sa kes­keis­tä on koh­taa­mi­nen – kaa­va­mai­sis­ta hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sis­ta luo­vut­ta­va

04.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uutta ajat­te­lua ikään­ty­mi­seen

03.04.2022 04:29 2
Tilaajille
Tuhannet OYSin hoitajat ovat valmiita kahden viikon lakkoon – henkeä suojeleva työ jatkuisi, muu toiminta käytännössä lamaantuisi

Tu­han­net OYSin hoi­ta­jat ovat val­mii­ta kahden viikon lakkoon – henkeä suo­je­le­va työ jat­kui­si, muu toi­min­ta käy­tän­nös­sä la­maan­tui­si

17.03.2022 13:21 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti osaksi hy­vin­voin­ti­aluei­den toi­min­taa

10.03.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Har­mo­ni­saa­tio ei auta hoi­ta­ja­pu­laan, vaan sen rat­kai­se­mi­sek­si on nos­tet­ta­va palk­ka­ta­soa eril­li­sel­lä so­te-alan palk­ka­oh­jel­mal­la

09.03.2022 05:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui ensimmäistä kertaa – hallitus perusti ylimpien johtajien virat ja päätti palvelualuejaosta

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­hal­li­tus ko­koon­tui en­sim­mäis­tä kertaa – hal­li­tus perusti ylim­pien joh­ta­jien virat ja päätti pal­ve­lu­alue­jaos­ta

03.03.2022 18:50 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti, terveys ja vai­kut­ta­vuus – Ter­vey­den­huol­lon laatua on seu­rat­ta­va

01.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet tar­vit­se­vat pal­ve­lui­den vai­kut­ta­vuu­den ar­vioin­tia – on myös po­ti­lai­den etu, että hoi­to­jen vai­kut­ta­vuut­ta ar­vioi­daan asian­tun­te­vas­ti

24.02.2022 05:30
Tilaajille
Melkoinen vyyhti setvittävänä tietojärjestelmissä – menee vuosia, kun satoja erilaisia järjestelmiä sovitellaan yhteen

Mel­koi­nen vyyhti set­vit­tä­vä­nä tie­to­jär­jes­tel­mis­sä – menee vuosia, kun satoja eri­lai­sia jär­jes­tel­miä so­vi­tel­laan yhteen

20.02.2022 06:02 21