Hyvinvointialueet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia avuksi hy­vin­voin­ti­alueil­le

11.09.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den ta­voit­tee­na pa­rem­mat pal­ve­lut

09.09.2021 05:30 2
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­te­lu­toi­mi­elin vastaa pää­tök­sen­teos­ta ensi vuoteen saakka

06.07.2021 17:14 9

Hy­vin­voin­ti­alueen en­sim­mäi­siä teh­tä­viä on avata pank­ki­ti­li ja palkata kym­me­niä ihmisiä – "Työtä on val­ta­vas­ti, kun useiden ny­kyis­ten or­ga­ni­saa­tioi­den toi­min­nat yh­dis­te­tään"

23.06.2021 16:00 19
Tilaajille

So­te-va­lio­kun­ta puoltaa 21 hy­vin­voin­ti­alueen ja viiden yh­teis­työ­alueen pe­rus­ta­mis­ta – Län­si-Poh­jan sai­raa­lan sopimus mi­tä­töi­tyy siir­ty­mä­ajan jälkeen

15.06.2021 13:36 11
Pääkirjoitus

Nyt hal­li­tus­ta repii maa­kun­ta­ve­ro, jonka vai­ku­tuk­set alueil­la säi­käyt­ti­vät kes­kus­tan

08.06.2021 20:00 17
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan val­mii­ta, kun aika koittaa – So­te-hy­vin­voin­tia­lueen uu­dis­tuk­ses­sa odo­te­taan, että pu­he­mies lyö nuijan pöytään

07.05.2021 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen olo­suh­teet huo­mioi­ta­va tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­hoi­tuk­ses­sa – etäi­syy­det ovat pitkiä ja asutus harvaa

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus on tehtävä – po­ti­laan nä­kö­kul­mas­ta oleel­lis­ta on toi­min­nan laatu ja vai­kut­ta­vuus

30.01.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen so­te-ra­hoi­tus on uu­dis­tuk­sen joka vai­hees­sa pie­nen­ty­nyt todella huo­les­tut­ta­vas­ti

10.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus hel­pot­taa kuntien ta­lous­ti­lan­net­ta etenkin eri­kois­sai­raan­hoi­don mit­ta­vien ja vai­keas­ti en­nus­tet­ta­vien kus­tan­nus­ten siir­tyes­sä le­veäm­mil­le har­teil­le

17.11.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tus tuhoaa kau­pun­kien ta­lou­den

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kaikki hy­vin­voin­ti­alueet eivät voi hyvin – alue­tut­ki­jan mukaan erojen ta­saa­mi­nen so­te-uu­dis­tuk­ses­sa on ”ää­rim­mäi­sen iso ja vaikea teh­tä­vä"

07.11.2020 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soten eteen tar­vi­taan par­la­men­taa­ris­ta työs­ken­te­lyä

20.10.2020 04:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Sote vaatii vielä hie­no­sää­töä – huolta he­rät­tää, miten pe­rus­pal­ve­lut lopulta taataan ja miten kunnat sel­viä­vät

13.10.2020 20:00 5
Tilaajille