Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hyvinvointialueet
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä palaa? – ohhoh otan osaa

25.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Läh­tö­koh­ta sote-uu­dis­tuk­sel­le oli, että kaikki sai­si­vat sa­man­ve­rois­ta pal­ve­lua asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

20.11.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­man ja tur­val­li­suu­den tu­ke­mi­nen on kaik­kien, myös Pohteen tehtävä – kuntiin tuleva pa­lau­te­tul­va ja yleinen hätä ovat käsin kos­ke­tel­ta­via

18.11.2023 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den tulisi esiin­tyä yhtenä rin­ta­ma­na – pe­rus­tus­lais­ta­ko pe­las­tus?

17.11.2023 06:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osaa­mi­nen ja jous­ta­vuus tärkeää Poh­teel­la – parhaat ro­ko­tus­käy­tän­teet jääneet käyt­tä­mät­tä

17.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­las­kan­kaas­ta sa­not­tua

17.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajat tulleet vastaan – ter­vey­den­hoi­to­alal­la ei ole vain ti­la­päi­nen on­gel­ma, joka pois­tui­si aikaa myöten

15.11.2023 06:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­toi­met eivät saa vaa­ran­taa vam­mais­ten ih­mis­ten perus- ja ih­mis­oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta

14.11.2023 05:00
Pohteen heikko talous voi johtaa siihen, että valtio ottaa ohjat – Näin toimii arviointimenettely, joka uhkaa vaikeuksiin joutuneita hyvinvointialueita

Pohteen heikko talous voi johtaa siihen, että valtio ottaa ohjat – Näin toimii ar­vioin­ti­me­net­te­ly, joka uhkaa vai­keuk­siin jou­tu­nei­ta hy­vin­voin­ti­aluei­ta

05.11.2023 18:19 58
Tilaajille
Kun rahat ja henkilökunta loppuvat, sairaalat karsivat hoitoja salaa ja sattumanvaraisesti – Ylilääkäri: "Kaikkeen mahdollisesti hyödylliseen hoitoon ei ole enää varaa"

Kun rahat ja hen­ki­lö­kun­ta lop­pu­vat, sai­raa­lat kar­si­vat hoitoja salaa ja sat­tu­man­va­rai­ses­ti – Yli­lää­kä­ri: "Kaik­keen mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­seen hoitoon ei ole enää varaa"

04.11.2023 12:00 11
Tilaajille
Pohde katkaisi palvelusetelit yllättäen: ”Illalla tuli viesti Pohteelta, ettei jatketa asiakkaan palvelua, ja aamulla tuli viesti, että voitteko sittenkin mennä”

Pohde kat­kai­si pal­ve­lu­se­te­lit yl­lät­täen: ”Il­lal­la tuli viesti Poh­teel­ta, ettei jatketa asiak­kaan pal­ve­lua, ja aamulla tuli viesti, että voit­te­ko sit­ten­kin mennä”

04.11.2023 05:00 126
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta ei hyväksy Ou­las­kan­kaan ja Raahen sai­raa­lan alas­ajoa

03.11.2023 16:30 15
Ratkeavatko Pohteen ongelmat mallilla, jossa hoitaja toimii lääkärin silminä ja käsinä? Ministeri Kaisa Juuso muistuttaa, että tulevaisuudessa hoitoa haetaan jopa ulkomailta

Rat­kea­vat­ko Pohteen on­gel­mat mal­lil­la, jossa hoitaja toimii lää­kä­rin silminä ja käsinä? Mi­nis­te­ri Kaisa Juuso muis­tut­taa, että tu­le­vai­suu­des­sa hoitoa haetaan jopa ul­ko­mail­ta

01.11.2023 06:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omat aiemmat pää­tök­set unoh­tu­neet

31.10.2023 05:00
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huu­rui­nen elä­män­lan­ka on ohut – onko päih­de­riip­pu­vai­nen kol­man­nen luokan kan­sa­lai­nen?

28.10.2023 06:00 10
Hyvinvointialueet keksivät kääntää vanhusten yhteisöllisen asumisen säästökeinoksi – "Sitä sen ei pitäisi olla"

Hy­vin­voin­ti­alueet kek­si­vät kääntää van­hus­ten yh­tei­söl­li­sen asu­mi­sen sääs­tö­kei­nok­si – "Sitä sen ei pitäisi olla"

25.10.2023 18:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rahat ovat hal­li­tuk­sen takana, sote-leik­kauk­set ehtii vielä perua

25.10.2023 05:30 14
Hyvinvointialueiden sopeutuksien perässä
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­aluei­den so­peu­tuk­sien perässä

24.10.2023 16:00 13
Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille ei annettu verotusoikeutta – Tutkija pitää suurimpana valuvikana: "Parhaiten pärjäävät ne, jotka huutavat kovimmin"

Sote-uu­dis­tuk­ses­sa hy­vin­voin­ti­alueil­le ei annettu ve­ro­tus­oi­keut­ta – Tutkija pitää suu­rim­pa­na va­lu­vi­ka­na: "Par­hai­ten pär­jää­vät ne, jotka huu­ta­vat ko­vim­min"

22.10.2023 18:30 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to Orpon hal­li­tuk­sen ham­pais­sa – hy­vin­voin­ti­alueet val­mis­te­le­vat ta­lous­ar­vioi­ta suu­res­sa epä­var­muu­des­sa

18.10.2023 05:30 22