Kotimaa

Länsi-Afrikan Benin antoi Alvar Gullichsenin taiteelle uuden suunnan: "Reissu antoi mahdollisuuden unohtaa kaiken, mitä olin siihen mennessä tehnyt kuvataiteilijana"
Tilaajille

Län­si-Af­ri­kan Benin antoi Alvar Gul­lich­se­nin tai­teel­le uuden suun­nan: "Reissu antoi mah­dol­li­suu­den unohtaa kaiken, mitä olin siihen men­nes­sä tehnyt ku­va­tai­tei­li­ja­na"

19:00
LM-kysely: Lukijoiden enemmistö käyttää koronapassia ongelmitta, osa laajentaisi passivaatimusta huomattavasti – periaatteellinen vastustus pientä

LM-ky­se­ly: Lu­ki­joi­den enem­mis­tö käyttää ko­ronapas­sia on­gel­mit­ta, osa laa­jen­tai­si pas­si­vaa­ti­mus­ta huo­mat­ta­vas­ti – pe­ri­aat­teel­li­nen vas­tus­tus pientä

18:30 12
Tilaajille
Kiitotien auraamiseen käytetyn 1960-luvun kuormurin etuosa paloi poroksi Ylivieskan lentokentällä

Kii­to­tien au­raa­mi­seen käy­te­tyn 1960-lu­vun kuor­mu­rin etuosa paloi poroksi Yli­vies­kan len­to­ken­täl­lä

17:38
Keskustan Annika Saarikko puolusti Oulussa ja Kempeleessä hallituksen IMF:n kehut saanutta talouspolitiikkaa ja vaatii pitämään kiinni menokatosta

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko puo­lus­ti Oulussa ja Kem­pe­lees­sä hal­li­tuk­sen IMF:n kehut saa­nut­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa ja vaatii pi­tä­mään kiinni me­no­ka­tos­ta

16:35 20
Tilaajille
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – "On tietysti ilmeistä, ettei kaikki ole mennyt ihan putkeen"

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan te­hos­tet­tuun mat­kus­tus­kiel­toon – "On tie­tys­ti il­meis­tä, ettei kaikki ole mennyt ihan put­keen"

14:58 4
Mies kuoli pudottuaan sillalta Torniossa

Mies kuoli pu­dot­tuaan sil­lal­ta Tor­nios­sa

14:27
Tilaajille
Näin autokouluala rajoittaisi 17-vuotiaiden ajo-oikeutta vastoin hallituksen esitystä – myös opetusluvan suoritusehtoja syytä kiristää

Näin au­to­kou­lu­ala ra­joit­tai­si 17-vuo­tiai­den ajo-oi­keut­ta vastoin hal­li­tuk­sen esi­tys­tä – myös ope­tus­lu­van suo­ri­tus­eh­to­ja syytä ki­ris­tää

14:07 8
Tilaajille
Ylilääkäri Järvinen Ylelle: Vielä auki, suojaako koronarokotus vakavalta sairastumiselta myös omikronmuunnosta vastaan

Yli­lää­kä­ri Jär­vi­nen Ylelle: Vielä auki, suo­jaa­ko ko­ro­na­ro­ko­tus va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta myös omik­ron­muun­nos­ta vastaan

13:58 65
Kotiopetuksen suosio on lisääntynyt pandemia-aikana – Michelle-Marie Rasku: ”Kotikoulu oli meille viimeinen oljenkorsi"

Ko­ti­ope­tuk­sen suosio on li­sään­ty­nyt pan­de­mia-ai­ka­na – Mic­hel­le-Ma­rie Rasku: ”Ko­ti­kou­lu oli meille vii­mei­nen ol­jen­kor­si"

12:30
Tilaajille
IL: Finnairin kone ajautui kiitotieltä lumipenkkaan Ivalossa, voimakkaan jarrutuksen myötä moottoriin tuli vika

IL: Finn­ai­rin kone ajautui kii­to­tiel­tä lu­mi­penk­kaan Iva­los­sa, voi­mak­kaan jar­ru­tuk­sen myötä moot­to­riin tuli vika

12:54 1
Tilaajille
Henkilöauto syttyi palamaan rakennuksen vierustalla Inarin Saariselällä, paikalla olleiden toiminta esti palon leviämisen

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan ra­ken­nuk­sen vie­rus­tal­la Inarin Saa­ri­se­läl­lä, pai­kal­la ol­lei­den toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

11:26
Tilaajille
Eteläisestä Afrikasta tulleiden on osallistuttava Helsinki-Vantaalla pakkotestiin ja karanteeniin – avin päätös on voimassa heti ja jatkuu joulukuun loppuun asti

Ete­läi­ses­tä Af­ri­kas­ta tul­lei­den on osal­lis­tut­ta­va Hel­sin­ki-Van­taal­la pak­ko­tes­tiin ja ka­ran­tee­niin – avin päätös on voi­mas­sa heti ja jatkuu jou­lu­kuun loppuun asti

14:26 20
Lääkäri Pekka Peltoniemi päätti laskea Ylläksen kuukkelit – 15 vuotta myöhemmin hän on rengastanut yli 2500 onnenlintua ja tietää, miten kuukkeleita tutkimalla voi pelastaa ihmishenkiä

Lääkäri Pekka Pel­to­nie­mi päätti laskea Yl­läk­sen kuuk­ke­lit – 15 vuotta myö­hem­min hän on ren­gas­ta­nut yli 2500 on­nen­lin­tua ja tietää, miten kuuk­ke­lei­ta tut­ki­mal­la voi pe­las­taa ih­mis­hen­kiä

09:30 3
Tilaajille
Pekka Peltoniemi ja kuukkelit

Pekka Pel­to­nie­mi ja kuuk­ke­lit

09:30
Tilaajille
"Emme välttämättä ole nähneet koko palettia" – Venäjä-professori arvioi Moskovan vaikuttaneen siirtolaisoperaatioon ja varoittaa huokaisemasta helpotuksesta

"Emme vält­tä­mät­tä ole nähneet koko pa­let­tia" – Ve­nä­jä-pro­fes­so­ri arvioi Mos­ko­van vai­kut­ta­neen siir­to­lais­ope­raa­tioon ja va­roit­taa huo­kai­se­mas­ta hel­po­tuk­ses­ta

06:30 11
Tilaajille
"En halunnut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hukassa" – Ylitorniolainen Pauli Kantomaa kertoi sisarusten traumaattisesta evakkomatkasta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väylä-kirjaansa varten

"En ha­lun­nut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hu­kas­sa" – Yli­tor­nio­lai­nen Pauli Kan­to­maa kertoi si­sa­rus­ten trau­maat­ti­ses­ta evak­ko­mat­kas­ta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väy­lä-kir­jaan­sa varten

06:00
Tilaajille
Kiurun kommentti hoitopaikoista pelästytti – tehohoitoa koordinoiva lääkäri: Ministerin ilmaisuissa joskus enemmän dramatiikkaa kuin totuus olisikaan

Kiu­run ­kom­ment­ti ­hoi­to­pai­kois­ta ­pe­läs­tyt­ti – te­ho­hoi­toa koor­di­noi­va lää­kä­ri: Mi­nis­te­rin il­mai­suis­sa joskus enemmän dra­ma­tiik­kaa kuin totuus oli­si­kaan

26.11.2021 19:11 25
Tilaajille
Pintapelastajat saivat turvaan jäihin vajonneen paimenkoiran Nivalassa – palomestari: Toimi näin, jos koira putoaa jääveteen

Pin­ta­pe­las­ta­jat saivat turvaan jäihin va­jon­neen pai­men­koi­ran Ni­va­las­sa – pa­lo­mes­ta­ri: Toimi näin, jos koira putoaa jää­ve­teen

26.11.2021 15:41 1
Iso määrä öljyä valui tehtaalta luontoon – kolmelle sakot ympäristön turmelemisesta

Iso määrä öljyä valui teh­taal­ta luon­toon – kol­mel­le sakot ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

26.11.2021 15:36
Tilaajille
Asevelvollisuuskomitea esittää kutsuntoja myös naisille – koko ikäluokalle järjestettäisiin jatkossa yhteinen kutsuntapäivä

Ase­vel­vol­li­suus­ko­mi­tea esittää kut­sun­to­ja myös nai­sil­le – koko ikä­luo­kal­le jär­jes­tet­täi­siin jat­kos­sa yh­tei­nen kut­sun­ta­päi­vä

26.11.2021 15:21 6
Alueellinen identiteetti ja  sen muuttuvat merkitykset
Kolumni Anssi Paasi

Alueel­li­nen iden­ti­teet­ti ja sen muut­tu­vat mer­ki­tyk­set

26.11.2021 13:00 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 257 uudesta koronatartunnasta – sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 257 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä on kas­va­nut

26.11.2021 13:40
Suomen pesimälinnusto kartoitetaan – Lintuatlaskartoituksen yksi tärkeä tavoite on laajentaa linnustonseurantaan osallistujien määrää

Suomen pe­si­mä­lin­nus­to kar­toi­te­taan – Lin­tu­at­las­kar­toi­tuk­sen yksi tärkeä tavoite on laa­jen­taa lin­nus­ton­seu­ran­taan osal­lis­tu­jien määrää

26.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Oulun yliopiston rehtori Niinimäellä on vahva luotto Raksilan kampukseen – "Missään vaiheessa ei olla ajateltu, että oltaisiin kokonaan lähdössä Linnanmaalta"

Oulun yli­opis­ton rehtori Nii­ni­mäel­lä on vahva luotto Rak­si­lan kam­puk­seen – "Mis­sään vai­hees­sa ei olla aja­tel­tu, että ol­tai­siin ko­ko­naan läh­dös­sä Lin­nan­maal­ta"

26.11.2021 06:00 225
Tilaajille
Technopolis selvitti yliopiston uuden kampuksen ilmastovaikutuksia, kysyimme miksi – "Vellominen aiheuttaa epävarmuutta"

Tech­no­po­lis sel­vit­ti yli­opis­ton uuden kam­puk­sen il­mas­to­vai­ku­tuk­sia, ky­syim­me miksi – "Vel­lo­mi­nen ai­heut­taa epä­var­muut­ta"

26.11.2021 06:00 21
Tilaajille
Näkökulma: Remontoitu lentoasema on kädenpuristus myös maakunnista matkustaville – Helsinki–Vantaan saavutettavuus paranee joka kulkuvälineellä uudistusten myötä

Nä­kö­kul­ma: Re­mon­toi­tu len­to­ase­ma on kä­den­pu­ris­tus myös maa­kun­nis­ta mat­kus­ta­vil­le – Hel­sin­ki–­Van­taan saa­vu­tet­ta­vuus paranee joka kul­ku­vä­li­neel­lä uu­dis­tus­ten myötä

25.11.2021 18:30 7
Tilaajille
Tehohoidon kriittinen raja enää yhden koronapotilaan päässä – leikkaustoimintaa voidaan joutua ajamaan pian alas radikaalisti

Te­ho­hoi­don kriit­ti­nen raja enää yhden ko­ro­na­po­ti­laan päässä – leik­kaus­toi­min­taa voidaan joutua ajamaan pian alas ra­di­kaa­lis­ti

25.11.2021 17:33
Suomeen palannutta Nuorisosäätiön ex-johtajaa vaaditaan vangittavaksi

Suomeen pa­lan­nut­ta Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jaa vaa­di­taan van­git­ta­vak­si

25.11.2021 16:37 5
Ikätoverin kuolema voi hämmentää ja pelottaa – kriisipsykologi neuvoo, kuinka puhua oululaiskoulun kuolemantapauksesta lapselle kotona

Ikä­to­ve­rin kuolema voi häm­men­tää ja pe­lot­taa – krii­si­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka puhua ou­lu­lais­kou­lun kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta lap­sel­le kotona

25.11.2021 15:36
Kiuru: Sote-ministeriryhmä esittää, että anniskelua rajoitetaan kello 17:stä lähtien – rajoituksen voi välttää koronapassia käyttämällä

Kiuru: So­te-mi­nis­te­ri­ryh­mä esit­tää, että an­nis­ke­lua ra­joi­te­taan kello 17:stä lähtien – ra­joi­tuk­sen voi välttää ko­ronapas­sia käyt­tä­mäl­lä

25.11.2021 16:19