Kotimaa

Yksi kuoli henkilöauton ja kuorma-auton törmäyksessä Pellossa
Tilaajille

Yksi kuoli hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-au­ton tör­mäyk­ses­sä Pel­los­sa

19:30
Pyhäjoen kunta: Niittykoti-kehitysvammayksikössä tapahtunut 12 hengen joukkoaltistuminen, kunnassa lisäksi yksi uusi tartunta

Py­hä­joen kunta: Niit­ty­ko­ti-ke­hi­tys­vam­mayk­si­kös­sä ta­pah­tu­nut 12 hengen jouk­koal­tis­tu­mi­nen, kun­nas­sa lisäksi yksi uusi tar­tun­ta

18:57
"On liian hyväksyttyä, että rinteessä tulee vammoja" – Oululaistutkijat kävivät läpi rinteessä sattuneita vakavia aivovammoja, joista yli puolet sattui alaikäisille

"On liian hy­väk­syt­tyä, että rin­tees­sä tulee vam­mo­ja" – Ou­lu­lais­tut­ki­jat kävivät läpi rin­tees­sä sat­tu­nei­ta vakavia ai­vo­vam­mo­ja, joista yli puolet sattui ala­ikäi­sil­le

18:15
Tilaajille
Tuilla kitkuttelua vai paimenidylliä – liminkalaiset Hanna Luukinen ja Maija Kylmänen perustivat podcastin, koska halusivat kertoa, millaista elo maalla ja maatalousyrittäjänä oikeasti on

Tuilla kit­kut­te­lua vai pai­men­idyl­liä – li­min­ka­lai­set Hanna Luu­ki­nen ja Maija Kyl­mä­nen pe­rus­ti­vat pod­cas­tin, koska ha­lu­si­vat kertoa, mil­lais­ta elo maalla ja maa­ta­lous­yrit­tä­jä­nä oi­keas­ti on

17:00 1
Tilaajille
Landella luistaa -podcastissa maaseudun arki jalostuu tarinoiksi

Lan­del­la luistaa -pod­cas­tis­sa maa­seu­dun arki ja­los­tuu ta­ri­noik­si

17:00
Tilaajille
Vesijohto katkesi liikekiinteistössä Oulun Pateniemessä

Ve­si­joh­to katkesi lii­ke­kiin­teis­tös­sä Oulun Pa­te­nie­mes­sä

15:57 1
Kainuun rajavartiosto hankki Rajavartiolaitoksen ensimmäisen ensivasteauton – auttaa harvaan asutun rajaseudun asukkaita

Kainuun ra­ja­var­tios­to hankki Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen en­sim­mäi­sen en­si­vas­te­au­ton – auttaa harvaan asutun ra­ja­seu­dun asuk­kai­ta

14:50
Hovioikeus lievensi vuosia sitten sattuneen pahoinpitelyn tuomiota, korvaussumma kasvoi – maassa maannutta uhria potkittiin ja lyötiin päähän Oulussa

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si vuosia sitten sat­tu­neen pa­hoin­pi­te­lyn tuo­mio­ta, kor­vaus­sum­ma kasvoi – maassa maan­nut­ta uhria pot­kit­tiin ja lyötiin päähän Oulussa

14:25
Tilaajille
Kahta 16-vuotiasta syytetään taposta ja ryöstöstä Helsingin Vallilassa – syytteet nostettu myös Tampereen ja Loimaan rikoksista

Kahta 16-vuo­tias­ta syy­te­tään taposta ja ryös­tös­tä Hel­sin­gin Val­li­las­sa – syyt­teet nos­tet­tu myös Tam­pe­reen ja Loimaan ri­kok­sis­ta

13:45
Oulussa Posanlenkillä sijaitsevassa autokorjaamossa syttyi uhkaava tulipalo – kolme autoa tuhoutui täysin

Oulussa Po­san­len­kil­lä si­jait­se­vas­sa au­to­kor­jaa­mos­sa syttyi uhkaava tu­li­pa­lo – kolme autoa tu­hou­tui täysin

13:38
Eduskunta täsmensi ohjeitaan Sipilän tönäisyvideon julkitulon jälkeen: Turvakameran tallenne tapahtumasta on julkista tietoa

Edus­kun­ta täs­men­si oh­jei­taan Sipilän tö­näi­sy­vi­deon jul­ki­tu­lon jäl­keen: Tur­va­ka­me­ran tal­len­ne ta­pah­tu­mas­ta on jul­kis­ta tietoa

13:08 15

Los­si­lii­ken­ne kulkee jälleen Vaa­las­sa

12:26
THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattiin 14 tapausta, Iihin ja Kempeleeseen yksi

THL: Suo­mes­sa 168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tiin 14 ta­paus­ta, Iihin ja Kem­pe­lee­seen yksi

12:00 20
Oulun edustalle muodostunut jäärailoja ja pystyyn noussutta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt paksuksi, se nousee tuulella helposti pystyyn"

Oulun edus­tal­le muo­dos­tu­nut jää­rai­lo­ja ja pystyyn nous­sut­ta jäätä – "Kun jää ei ole päässyt pak­suk­si, se nousee tuu­lel­la hel­pos­ti pys­tyyn"

11:49 1
Tilaajille
Laskettelukypärä kelpaa kelkkailuun enää näillä lumilla – Moottorikelkkareittien voimassaoloaika tarkentui, lasten kelkkailuturvallisuuteen tulossa tiukennuksia

Las­ket­te­lu­ky­pä­rä kelpaa kelk­kai­luun enää näillä lumilla – Moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien voi­mas­sa­olo­ai­ka tar­ken­tui, lasten kelk­kai­lu­tur­val­li­suu­teen tulossa tiu­ken­nuk­sia

10:49 5
Tilaajille
Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä kasvussa Länsi-Pohjassa – jos hoidon tarve kasvaa edelleen, esimerkiksi suunniteltuja leikkaushoitoja joudutaan perumaan

Sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­vus­sa Län­si-Poh­jas­sa – jos hoidon tarve kasvaa edel­leen, esi­mer­kik­si suun­ni­tel­tu­ja leik­kaus­hoi­to­ja jou­du­taan pe­ru­maan

10:07
Nokiasta irtisanotuista työttömänä vain vajaa 10 prosenttia – uusi työpaikka löytynyt usein palvelualoilta

No­kias­ta ir­ti­sa­no­tuis­ta työt­tö­mä­nä vain vajaa 10 pro­sent­tia – uusi työ­paik­ka löy­ty­nyt usein pal­ve­lu­aloil­ta

10:00 2
Oulun yliopisto mukana kehittämässä uusia ratkaisuja jäte- ja valumavesien puhdistukseen – hankkeessa on yhdistelty esimerkiksi sammalaltaita, puuhakkeeseen lisättyä sienirihmastoa, bioreaktoreita ja kosteikkoja

Oulun yli­opis­to mukana ke­hit­tä­mäs­sä uusia rat­kai­su­ja jäte- ja va­lu­ma­ve­sien puh­dis­tuk­seen – hank­kees­sa on yh­dis­tel­ty esi­mer­kik­si sam­ma­lal­tai­ta, puu­hak­kee­seen li­sät­tyä sie­ni­rih­mas­toa, bio­reak­to­rei­ta ja kos­teik­ko­ja

09:58
Oulun seurakuntien virtuaalitapahtumat kiinnostivat joulun aikana – "Virtuaalilähetykset avaavat uusia mahdollisuuksia"

Oulun seu­ra­kun­tien vir­tuaa­li­ta­pah­tu­mat kiin­nos­ti­vat joulun aikana – "Vir­tuaa­li­lä­he­tyk­set avaavat uusia mah­dol­li­suuk­sia"

09:00
Marjo Heinonen sai abivuonna diagnoosin, jota lääkäritkään eivät aluksi uskoneet – Kun sairaus paheni, hän ei kivuilta pystynyt edes harjaamaan hiuksiaan

Marjo Hei­no­nen sai abi­vuon­na diag­noo­sin, jota lää­kä­rit­kään eivät aluksi us­ko­neet – Kun sairaus paheni, hän ei ki­vuil­ta pys­ty­nyt edes har­jaa­maan hiuk­siaan

07:00
Tilaajille
Taistelu aikaa vastaan kiihtyy – hallitus pyrkii hillitsemään tarttuvampien virusmuunnosten rynnäkköä Suomeen, kunnes haavoittuvin väestönosa on rokotettu

Tais­te­lu aikaa vastaan kiihtyy – hal­li­tus pyrkii hil­lit­se­mään tart­tu­vam­pien vi­rus­muun­nos­ten ryn­näk­köä Suo­meen, kunnes haa­voit­tu­vin väes­tön­osa on ro­ko­tet­tu

07:00 2
Isotooppihoitoa saanut ihminen on kuoltuaankin kuin säteilylähde – tällä voi olla yllättävä seuraus hautajaisiin

Iso­toop­pi­hoi­toa saanut ihminen on kuol­tuaan­kin kuin sä­tei­ly­läh­de – tällä voi olla yl­lät­tä­vä seuraus hau­ta­jai­siin

06:00
Tilaajille
Aluehallintovirasto antoi perintäyhtiölle varoituksen liian suurista perimiskuluista – kysyimme: mitä varoitus oikeastaan tarkoittaa?

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pe­rin­tä­yh­tiöl­le va­roi­tuk­sen liian suu­ris­ta pe­ri­mis­ku­luis­ta – ky­syim­me: mitä va­roi­tus oi­keas­taan tar­koit­taa?

06:00 11
Tilaajille
Brexit hiljensi Suomen tuonnin ja viennin Britannian osalta – tämä kauppasopimuksen muutos ihmetyttää yrityksiä ja kuluttajia eniten

Brexit hil­jen­si Suomen tuonnin ja viennin Bri­tan­nian osalta – tämä kaup­pa­so­pi­muk­sen muutos ih­me­tyt­tää yri­tyk­siä ja ku­lut­ta­jia eniten

06:00 3
Pyhännän kunnanjohtaja Jouko Nissisen työsavotta on tehty – takana mittava rupeama kuntalaisten luottomiehenä

Py­hän­nän kun­nan­joh­ta­ja Jouko Nis­si­sen työ­sa­vot­ta on tehty – takana mittava rupeama kun­ta­lais­ten luot­to­mie­he­nä

06:00
Tilaajille

Po­lii­si: Tun­tu­ri­ral­li sujui rau­hal­li­ses­ti

17.01.2021 17:12
Tilaajille
Iissä yritettiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väitöskirja autoilun alkuhistoriasta kertoo, että auto koki vastatuulta ennen kuin yleistyi

Iissä yri­tet­tiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väi­tös­kir­ja au­toi­lun al­ku­his­to­rias­ta kertoo, että auto koki vas­ta­tuul­ta ennen kuin yleis­tyi

17.01.2021 17:00 4
Tilaajille
Asuntoon yritettiin tunkeutua ja ikkuna rikottiin Suomussalmen Ämmänsaaressa, poliisi pyytää havaintoja

Asun­toon yri­tet­tiin tun­keu­tua ja ikkuna ri­kot­tiin Suo­mus­sal­men Äm­män­saa­res­sa, poliisi pyytää ha­vain­to­ja

17.01.2021 15:04
Kajaanilaisen Samoojan kuntoutuskodin koronaryppäässa uusi tartunta – kuntoutuskodissa levinneen viruksen tyypistä ei ole vielä tietoa

Ka­jaa­ni­lai­sen Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din ko­ro­na­ryp­pääs­sa uusi tar­tun­ta – kun­tou­tus­ko­dis­sa le­vin­neen vi­ruk­sen tyy­pis­tä ei ole vielä tietoa

17.01.2021 14:45 1
THL: Suomessa todettu 236 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa ja Tyrnävällä

THL: Suo­mes­sa todettu 236 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Oulussa ja Tyr­nä­väl­lä

17.01.2021 12:03