Kotimaa

Kaleva oi­kai­see

10:45 0
Oulu käyttää vanhuspalveluihin toiseksi eniten rahaa suurista kaupungeista – palvelutarve ja kulut kasvavat samaa tahtia ikäihmisten määrän kanssa

Oulu käyttää van­hus­pal­ve­lui­hin toi­sek­si eniten rahaa suu­ris­ta kau­pun­geis­ta – pal­ve­lu­tar­ve ja kulut kas­va­vat samaa tahtia ikä­ih­mis­ten määrän kanssa

09:07 2
Tilaajille
Talviaikaan palataan ensi yönä, kellon viisareita siirretään tunti taaksepäin

Tal­vi­ai­kaan pa­la­taan ensi yönä, kellon vii­sa­rei­ta siir­re­tään tunti taak­se­päin

09:03 3
Puheenvuoro: Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta haavoittaa nuorta syvältä – "Epäasialliseen kieleen ja käytökseen on reagoitava tilannekohtaisesti mutta napakasti"

Pu­heen­vuo­ro: Su­ku­puo­leen ja sek­suaa­li­suu­teen liit­ty­vä vä­ki­val­ta haa­voit­taa nuorta syvältä – "E­päa­sial­li­seen kieleen ja käy­tök­seen on rea­goi­ta­va ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti mutta na­pa­kas­ti"

09:00 0
Kun asumiseen liittyvä riita kärjistyy, hätiin tulee Asukasliitto – eniten yhteyttä ottavat koulutetut naiset

Kun asu­mi­seen liit­ty­vä riita kär­jis­tyy, hätiin tulee Asu­kas­liit­to – eniten yh­teyt­tä ottavat kou­lu­te­tut naiset

07:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan työllisyys on toipunut koronasokista pelättyä paremmin, lomautettujen määrä pienentynyt selvästi keväästä

Poh­jois-Poh­jan­maan työl­li­syys on toi­pu­nut ko­ro­na­so­kis­ta pe­lät­tyä pa­rem­min, lo­mau­tet­tu­jen määrä pie­nen­ty­nyt sel­väs­ti ke­vääs­tä

07:00 0
Tilaajille
Iissä merenrantamökin Amiraali-sviitissä nautitaan elämästä: "Ei ole haluttu, että täällä olisi hienoa – halutaan, että täällä on kotoisaa ja kiva olla"

Iissä me­ren­ran­ta­mö­kin Ami­raa­li-svii­tis­sä nau­ti­taan elä­mäs­tä: "Ei ole ha­lut­tu, että täällä olisi hienoa – ha­lu­taan, että täällä on ko­toi­saa ja kiva olla"

07:00 0
Tilaajille
Kerrostalon ilmanvaihtoventtiilejä ei pidä tukkia, vaikka kylmä puhallus ärsyttäisi – venttiilien tukkiminen voi aiheuttaa huonoa sisäilmaa ja vetoa naapurissa

Ker­ros­ta­lon il­man­vaih­to­vent­tii­le­jä ei pidä tukkia, vaikka kylmä pu­hal­lus är­syt­täi­si – vent­tii­lien tuk­ki­mi­nen voi ai­heut­taa huonoa si­sä­il­maa ja vetoa naa­pu­ris­sa

06:00 1
Tilaajille
OYSin johtajaylilääkäri painottaa: Laittakaa ne maskit ruokakaupoissa asioidessanne

OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa: Lait­ta­kaa ne maskit ruo­ka­kau­pois­sa asioi­des­san­ne

06:00 14
Tilaajille
Iiläisessä asunnossa savusi perjantai-iltana – pelastuslaitoksen mennessä paikalle savu oli kadonnut

Ii­läi­ses­sä asun­nos­sa savusi per­jan­tai-il­ta­na – pe­las­tus­lai­tok­sen men­nes­sä pai­kal­le savu oli ka­don­nut

23.10.2020 21:42 0
Muinaislöydöt sen kertovat: Suomi oli kansainvälinen jo 10 000 vuotta sitten
Kolumni Pasi Kinnunen

Mui­nais­löy­döt sen ker­to­vat: Suomi oli kan­sain­vä­li­nen jo 10 000 vuotta sitten

23.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Ensi keväänä junalla Eurooppaan? Haaparannan ja Luulajan välille tulossa kolme junavuoroa päivittäin, mutta Suomesta ei ole valmiita yhteyksiä Ruotsin juniin

Ensi keväänä junalla Eu­roop­paan? Haa­pa­ran­nan ja Luu­la­jan välille tulossa kolme ju­na­vuo­roa päi­vit­täin, mutta Suo­mes­ta ei ole val­mii­ta yh­teyk­siä Ruotsin juniin

23.10.2020 18:55 8
Tilaajille
Kemin Karihaaran konttorista johdetaan Metsä Fibren jättitehtaan pystyttämistä – katso kuvat Karihaaran vanhasta teollisuusympäristöstä

Kemin Ka­ri­haa­ran kont­to­ris­ta joh­de­taan Metsä Fibren jät­ti­teh­taan pys­tyt­tä­mis­tä – katso kuvat Ka­ri­haa­ran van­has­ta teol­li­suus­ym­pä­ris­tös­tä

23.10.2020 18:44 1
Tilaajille
Intressivertailun sisällyttäminen lakiin jo nyt yllätti kaivosteollisuuden – "Voi olla erinomainen tai katastrofaalinen työkalu"

Int­res­si­ver­tai­lun si­säl­lyt­tä­mi­nen lakiin jo nyt yllätti kai­vos­teol­li­suu­den – "Voi olla erin­omai­nen tai ka­tast­ro­faa­li­nen työ­ka­lu"

23.10.2020 18:09 0
Club Teatrian tarina saa jatkoa Nallikarissa – keikkapaikan matka lihapakkaamosta Pohjolan Rivieralle on ollut pitkä ja värikäs

Club Teat­rian tarina saa jatkoa Nal­li­ka­ris­sa – keik­ka­pai­kan matka li­ha­pak­kaa­mos­ta Poh­jo­lan Ri­vie­ral­le on ollut pitkä ja värikäs

23.10.2020 18:01 9
Tilaajille
Syöpäkoiraprojekti kaatui näytteiden puutteeseen, sama voi käydä myös koronakoirille – koulutus ei onnistu ilman riittävää määrää hajunäytteitä terveiltä ja sairailta

Syö­pä­koi­ra­pro­jek­ti kaatui näyt­tei­den puut­tee­seen, sama voi käydä myös ko­ro­na­koi­ril­le – kou­lu­tus ei onnistu ilman riit­tä­vää määrää ha­ju­näyt­tei­tä ter­veil­tä ja sai­rail­ta

23.10.2020 17:01 1
Tilaajille
Näkökulma: Kiristys psykoterapiakeskuksen asiakkaiden varastetuilla tiedoilla on sadistinen teko, jonka hinta voi nousta liian suureksi

Nä­kö­kul­ma: Ki­ris­tys psy­ko­te­ra­pia­kes­kuk­sen asiak­kai­den va­ras­te­tuil­la tie­doil­la on sa­dis­ti­nen teko, jonka hinta voi nousta liian suu­rek­si

23.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Hallitus esitti lisäbudjetissa tukea muun muassa joukkoliikenteelle, yrityksille ja kulttuuritapahtumien järjestäjille

Hal­li­tus esitti li­sä­bud­je­tis­sa tukea muun muassa jouk­ko­lii­ken­teel­le, yri­tyk­sil­le ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le

23.10.2020 16:45 1
Mies hukkui Pyhäjärvellä Ruisniemen edustalla perjantaiaamuna

Mies hukkui Py­hä­jär­vel­lä Ruis­nie­men edus­tal­la per­jan­tai­aa­mu­na

23.10.2020 16:40 0
Hälytystehtävässä ollut ambulanssi kolaroi henkilöauton kanssa Ylitorniolla – Yksi henkilö loukkaantui onnettomuudessa vakavasti

Hä­ly­tys­teh­tä­väs­sä ollut am­bu­lans­si kolaroi hen­ki­lö­au­ton kanssa Yli­tor­niol­la – Yksi henkilö louk­kaan­tui on­net­to­muu­des­sa va­ka­vas­ti

23.10.2020 16:07 0
Tilaajille
Viking Line irtisanoo nyt 180 maahenkilöstöstä, ja aiemmin on vähennetty jo yli 130 – "Joudumme aloittamaan uudella tavalla, kun pandemia on voitettu"

Viking Line ir­ti­sa­noo nyt 180 maa­hen­ki­lös­tös­tä, ja aiemmin on vä­hen­net­ty jo yli 130 – "Jou­dum­me aloit­ta­maan uudella ta­val­la, kun pan­de­mia on voi­tet­tu"

23.10.2020 15:02 1
Koronavilkun koodien jaossa on ollut jopa kymmenen päivän viiveitä – ketju katkeaa usein julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä

Ko­ro­na­vil­kun koodien jaossa on ollut jopa kym­me­nen päivän vii­vei­tä – ketju katkeaa usein jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon välillä

23.10.2020 14:05 0
Tilaajille
Hallitus kokoontui Säätytalolle puimaan lisätalousarviota – Vanhanen: Tänä vuonna on jouduttu tottumaan pistemäisiin lisätalousarvioihin tarpeen mukaan

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­lol­le puimaan li­sä­ta­lous­ar­vio­ta – Van­ha­nen: Tänä vuonna on jou­dut­tu tot­tu­maan pis­te­mäi­siin li­sä­ta­lous­ar­vioi­hin tarpeen mukaan

23.10.2020 13:25 2
Maustevalmistaja Sallinen vetää kaupoista pois seesaminsiemenpakkauksia – saattavat sisältää torjunta-ainejäämiä

Maus­te­val­mis­ta­ja Sal­li­nen vetää kau­pois­ta pois see­sa­min­sie­men­pak­kauk­sia – saat­ta­vat si­säl­tää tor­jun­ta-ai­ne­jää­miä

23.10.2020 13:08 0
Pyöräiletkö säännöllisesti talvella? Oulun kaupunki etsii pyöräilyagentteja raportoimaan teiden kunnosta

Pyö­räi­let­kö sään­nöl­li­ses­ti tal­vel­la? Oulun kau­pun­ki etsii pyö­räi­ly­agent­te­ja ra­por­toi­maan teiden kun­nos­ta

23.10.2020 12:06 3
Uusille rajoituksille tai suosituksille ei tarvetta Pohjois-Pohjanmaalla, linjaa alueellinen koordinaatioryhmä – ryhmäurheiluun liittyvien tartuntojen ehkäisemistä selvitetään

Uusille ra­joi­tuk­sil­le tai suo­si­tuk­sil­le ei tar­vet­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la, linjaa alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä – ryh­mä­ur­hei­luun liit­ty­vien tar­tun­to­jen eh­käi­se­mis­tä sel­vi­te­tään

23.10.2020 11:58 18
Arina haastaa käyttämään kasvomaskeja kampanjalla, jossa pyritään keräämään Pelastakaa Lapset ry:lle 50 000 euroa

Arina haastaa käyt­tä­mään kas­vo­mas­ke­ja kam­pan­jal­la, jossa py­ri­tään ke­rää­mään Pe­las­ta­kaa Lapset ry:lle 50 000 euroa

23.10.2020 10:23 3
Tulevaisuutta on aina suojeltu nykyisyyden kustannuksella – korona ei siirrä syntymää, sairastumista tai kuolemaa hetkeen, jolloin saa olla läsnä
Kolumni Rebekka Härkönen

Tu­le­vai­suut­ta on aina suo­jel­tu ny­kyi­syy­den kus­tan­nuk­sel­la – korona ei siirrä syn­ty­mää, sai­ras­tu­mis­ta tai kuo­le­maa het­keen, jolloin saa olla läsnä

23.10.2020 07:00 1
Taksipaikkojen vähäinen määrä aiheuttaa haasteita taksikuskeille OYSilla – "Taksikuski on joutunut jättämään auton jonnekin muualle ja saanut siitä sakon"

Tak­si­paik­ko­jen vä­häi­nen määrä ai­heut­taa haas­tei­ta tak­si­kus­keil­le OYSilla – "Tak­si­kus­ki on jou­tu­nut jät­tä­mään auton jon­ne­kin muualle ja saanut siitä sakon"

23.10.2020 06:00 4
Tilaajille
Eläkemaksujensa kanssa ongelmiin ajautuneet yrittäjät kyselevät lykkäyksiä – "Kuukaudessa kyselyjä on lähes yhtä paljon kuin keväällä"

Elä­ke­mak­su­jen­sa kanssa on­gel­miin ajau­tu­neet yrit­tä­jät ky­se­le­vät lyk­käyk­siä – "Kuu­kau­des­sa ky­se­ly­jä on lähes yhtä paljon kuin ke­vääl­lä"

23.10.2020 06:00 1
Tilaajille