Kotimaa

Kuor­mu­rin moot­to­ri­ti­las­sa alkoi palaa kesken ajon Kär­sä­mäel­lä, kul­jet­ta­ja hil­lit­si liek­ke­jä pa­lo­kun­nan saa­pu­mi­seen asti

21:45
Tutkijat: Vihreiden kannatus kärsii, kun puolue kilpailee samoista teemoista sdp:n ja vasemmistoliiton kanssa –  korona-aikana korostanut pääministerin asemaa

Tut­ki­jat: Vih­rei­den kan­na­tus kärsii, kun puolue kil­pai­lee sa­mois­ta tee­mois­ta sdp:n ja va­sem­mis­to­lii­ton kanssa –  ko­ro­na-ai­ka­na ko­ros­ta­nut pää­mi­nis­te­rin asemaa

18:30 5
Tilaajille
Kuusamossa sorateillä poikkeuksellisen paha kelirikko – "Alkuviikon sateet todennäköisesti heikentävät teiden liikennöitävyyttä entisestään"

Kuu­sa­mos­sa so­ra­teil­lä poik­keuk­sel­li­sen paha ke­li­rik­ko – "Al­ku­vii­kon sateet to­den­nä­köi­ses­ti hei­ken­tä­vät teiden lii­ken­nöi­tä­vyyt­tä en­ti­ses­tään"

16:32
Tilaajille
Jarrutuskeskustelun aikana hyllytetty perussuomalainen varapuhemies Eerola: "En koe, että olisi painostettu tekemään näin tai noin"

Jar­ru­tus­kes­kus­te­lun aikana hyl­ly­tet­ty pe­rus­suo­ma­lai­nen va­ra­pu­he­mies Eerola: "En koe, että olisi pai­nos­tet­tu te­ke­mään näin tai noin"

15:44 2
Tilaajille
Oulun ydinkeskustaan nousevan 13-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alkaa kesäkuussa – Oulun Albert tulee entisen diakoniaopiston paikalle

Oulun ydin­kes­kus­taan nou­se­van 13-ker­rok­si­sen asuin­ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­sä­kuus­sa – Oulun Albert tulee entisen dia­ko­nia­opis­ton pai­kal­le

15:18 15
Kemiläinen ex-kansanedustaja Mikko Ekorre tuomittiin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen törkeistä talousrikoksista

Ke­mi­läi­nen ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Mikko Ekorre tuo­mit­tiin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta

14:04 2
Tilaajille
Tehyn kysely: Hoitajien kohtaama väkivalta arkipäivää, neljännes saanut tappouhkauksen – eniten väkivaltaa tai sen uhkaa kokevat alle 35-vuotiaat

Tehyn kysely: Hoi­ta­jien koh­taa­ma vä­ki­val­ta ar­ki­päi­vää, nel­jän­nes saanut tap­po­uh­kauk­sen – eniten vä­ki­val­taa tai sen uhkaa kokevat alle 35-vuo­tiaat

17:28 1
Tilaajille
Osa Oulun kaupungin viljelypalstoista on jäänyt useina kesinä vaille käyttöä – kysyimme, miten kaupunkiviljely kiinnostaa oululaisia tällä hetkellä

Osa Oulun kau­pun­gin vil­je­ly­pals­tois­ta on jäänyt useina kesinä vaille käyttöä – ky­syim­me, miten kau­pun­ki­vil­je­ly kiin­nos­taa ou­lu­lai­sia tällä het­kel­lä

07:00 6
Tilaajille
Turvotus ja ilmavaivat olivat Karoliina Isokorvelle päivittäinen riesa – Katso, miten helpotat oloa muutamalla liikkeellä, jotka venyttävät vatsaa

Tur­vo­tus ja il­ma­vai­vat olivat Ka­ro­lii­na Iso­kor­vel­le päi­vit­täi­nen riesa – Katso, miten hel­po­tat oloa muu­ta­mal­la liik­keel­lä, jotka ve­nyt­tä­vät vatsaa

06:30 1
Tilaajille
Kotimaan matkailuun uusia houkutuksia tarjolla – kesällä VR kannustaa reilaamaan rajoituksetta ympäri Suomea, vastaava lipputyyppi on Matkahuollolla

Ko­ti­maan mat­kai­luun uusia hou­ku­tuk­sia tar­jol­la – kesällä VR kan­nus­taa rei­laa­maan ra­joi­tuk­set­ta ympäri Suomea, vas­taa­va lip­pu­tyyp­pi on Mat­ka­huol­lol­la

16.05.2021 18:30 3
Tilaajille
Autoilija kaahasi Nelostiellä Rovaniemellä 165 km/h – Poliisi määräsi ajokieltoon

Au­toi­li­ja kaahasi Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä 165 km/h – Poliisi määräsi ajo­kiel­toon

16.05.2021 16:11 1
Tilaajille
Poliisikoira löysi kadonneen ikäihmisen metsästä Rovaniemellä

Po­lii­si­koi­ra löysi ka­don­neen ikä­ih­mi­sen met­säs­tä Ro­va­nie­mel­lä

16.05.2021 16:02 2
Tilaajille
Moottoripyöräilijä kaatui Korkalovaarassa Rovaniemellä – Kuljettaja ja matkustaja vietiin sairaalaan tarkistukseen

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kaatui Kor­ka­lo­vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä – Kul­jet­ta­ja ja mat­kus­ta­ja vietiin sai­raa­laan tar­kis­tuk­seen

16.05.2021 16:01
Tilaajille
Rikollisjengit ovat yrittäneet soluttaa omia ihmisiään töihin vankiloihin – Selvityksen mukaan järjestäytyneen rikollisuuden vaikutusvalta vankiloissa kasvaa koko ajan

Ri­kol­lis­jen­git ovat yrit­tä­neet so­lut­taa omia ih­mi­siään töihin van­ki­loi­hin – Sel­vi­tyk­sen mukaan jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den vai­ku­tus­val­ta van­ki­lois­sa kasvaa koko ajan

16.05.2021 13:59 1
Autoilija: Näillä 12 vinkillä selviät hengissä kesäliikenteessä

Au­toi­li­ja: Näillä 12 vin­kil­lä selviät hen­gis­sä ke­sä­lii­ken­tees­sä

16.05.2021 13:00 1
Tilaajille
Puutarhanhoito nollaa pään – "Kun päivänvalo loppuu, otetaan raksalamppu ja otsalamppu avuksi"

Puu­tar­han­hoi­to nollaa pään – "Kun päi­vän­va­lo loppuu, otetaan rak­sa­lamp­pu ja ot­sa­lamp­pu avuksi"

16.05.2021 12:00 1
Tilaajille
Huonekaluja poltettiin keskellä yötä talon pihalla Sodankylässä

Huo­ne­ka­lu­ja pol­tet­tiin kes­kel­lä yötä talon pihalla So­dan­ky­läs­sä

16.05.2021 10:28 5
Tilaajille
Kaksi päihtynyttä kuljettajaa työllistivät poliisia samaan aikaan Simon Maksniemessä ja Torniossa

Kaksi päih­ty­nyt­tä kul­jet­ta­jaa työl­lis­ti­vät po­lii­sia samaan aikaan Simon Maks­nie­mes­sä ja Tor­nios­sa

16.05.2021 10:19
Tilaajille
Essee: Tunsin suurta kunnioitusta lukiessani entisen taistolaisen kirjaa, sillä on virheiden tunnustaminen on inhimillisesti suurta

Essee: Tunsin suurta kun­nioi­tus­ta lu­kies­sa­ni entisen tais­to­lai­sen kirjaa, sillä on vir­hei­den tun­nus­ta­mi­nen on in­hi­mil­li­ses­ti suurta

16.05.2021 09:00 9
HS-gallup: Enemmistö suomalaisista yhä tyytyväisiä pääministerin koronatoimiin – tyytyväisten määrä kuitenkin pienenee tasaisesti

HS-gal­lup: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta yhä tyy­ty­väi­siä pää­mi­nis­te­rin ko­ro­na­toi­miin – tyy­ty­väis­ten määrä kui­ten­kin pie­ne­nee ta­sai­ses­ti

16.05.2021 08:51 14
Analyysi: Vain Boeing ja Saab uskalsivat kertoa tarjoamiensa hävittäjien määrän – muiden kohdalla epäilyttää, onko koneluku alakanttiin

Ana­lyy­si: Vain Boeing ja Saab us­kal­si­vat kertoa tar­joa­mien­sa hä­vit­tä­jien määrän – muiden koh­dal­la epäi­lyt­tää, onko ko­ne­lu­ku ala­kant­tiin

16.05.2021 06:30 9
Tilaajille
Oululaisäidit kertovat, millaista on elämä kun lapsi käyttää huumeita – "Joskus olen toivonut, että hän ottaisi yliannostuksen"

Ou­lu­lais­äi­dit ker­to­vat, mil­lais­ta on elämä kun lapsi käyttää huu­mei­ta – "Joskus olen toi­vo­nut, että hän ottaisi ylian­nos­tuk­sen"

16.05.2021 06:00 11
Tilaajille
Paloheimo: Jarrutuskeskustelu voi heikentää muiden luottamusta perussuomalaisten yhteistyökykyyn – Kari: "Näimme, mitä se on, kun nettitrollaus tuodaan somesta parlamentarismin sydämeen"

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

15.05.2021 19:43 50
Koronatalous elvyttää rahaa painavat rikkaat maat kovaan kasvuun – "Köyhien maiden ihmisille velkaantuminen tuottaa arkista hätää"

Ko­ro­na­ta­lous el­vyt­tää rahaa pai­na­vat rikkaat maat kovaan kasvuun – "Köy­hien maiden ih­mi­sil­le vel­kaan­tu­mi­nen tuottaa arkista hätää"

15.05.2021 18:30 1
Tilaajille
Filatov Ylelle: EU:n elpymispaketista äänestetään eduskunnassa tiistaina – Tynkkysen puhe ylitti suosituksen yli satakertaisesti

Filatov Ylelle: EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ää­nes­te­tään edus­kun­nas­sa tiis­tai­na – Tynk­ky­sen puhe ylitti suo­si­tuk­sen yli sa­ta­ker­tai­ses­ti

15.05.2021 17:02 38
Matkakuumettaan voi lievittää Ahvenanmaalla – saarimaakunta odottaa suomalaisista matkailukesän pelastusta

Mat­ka­kuu­met­taan voi lie­vit­tää Ah­ve­nan­maal­la – saa­ri­maa­kun­ta odottaa suo­ma­lai­sis­ta mat­kai­lu­ke­sän pe­las­tus­ta

15.05.2021 17:00
Tilaajille
Uusperheelliset Mari ja Ville päättivät pitää omaisuutensa erillään ja asua Marin talossa – Milloin avioehto kannattaa tehdä ja milloin se ei ole reilu?

Uus­per­heel­li­set Mari ja Ville päät­ti­vät pitää omai­suu­ten­sa eril­lään ja asua Marin talossa – Milloin avio­eh­to kan­nat­taa tehdä ja milloin se ei ole reilu?

15.05.2021 13:30
Tilaajille
Lipponen Ylellä: Myös hallituksen puolelta olisi pitänyt osallistua kunnolla elvytyspakettikeskusteluun

Lip­po­nen Ylellä: Myös hal­li­tuk­sen puo­lel­ta olisi pitänyt osal­lis­tua kun­nol­la el­vy­tys­pa­ket­ti­kes­kus­te­luun

15.05.2021 12:26 34
50-vuotias mies ajoi humalassa kolmatta kertaa vuorokauden sisällä Simossa – Auto takavarikoitiin ja kuljettaja vietiin Kemin poliisivankilaan

50-vuo­tias mies ajoi hu­ma­las­sa kol­mat­ta kertaa vuo­ro­kau­den sisällä Simossa – Auto ta­ka­va­ri­koi­tiin ja kul­jet­ta­ja vietiin Kemin po­lii­si­van­ki­laan

15.05.2021 10:59 1
Tilaajille
Yli neljä päivää jatkunut keskustelu EU:n elpymispaketista päättyi eduskunnassa – Tynkkynen puhui yli kahdeksan tuntia

Yli neljä päivää jat­ku­nut kes­kus­te­lu EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta päättyi edus­kun­nas­sa – Tynk­ky­nen puhui yli kah­dek­san tuntia

15.05.2021 08:12 109