Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Kotimaa

Terhi on kärsinyt porukan ulkopuolelle jäämisestä koko ikänsä, Sarilla ei ole ketään, ketä pyytää kahviseuraksi – aikuisiän yksinäisyys koskettaa monia
Tilaajille

Terhi on kär­si­nyt porukan ul­ko­puo­lel­le jää­mi­ses­tä koko ikänsä, Sarilla ei ole ketään, ketä pyytää kah­vi­seu­rak­si – ai­kuis­iän yk­si­näi­syys kos­ket­taa monia

11:30
Suomella on kolme pahaa ongelmaa – Martti Hetemäki herättelee päättäjiä: "Kansantaloutemme velkaantui 10 vuodessa euromaista eniten Kreikan ja Slovakian jälkeen"

Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa – Martti He­te­mä­ki he­rät­te­lee päät­tä­jiä: "Kan­san­ta­lou­tem­me vel­kaan­tui 10 vuo­des­sa eu­ro­mais­ta eniten Kreikan ja Slo­va­kian jäl­keen"

06:30 7
Tilaajille
Lapin talvimatkailusesonki on lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja sen odotetaan kiihtyvän joulua kohti – turistit haluavat nähdä huskeja, poroja ja revontulia

Lapin tal­vi­mat­kai­lu­se­son­ki on läh­te­nyt vilk­kaas­ti käyn­tiin ja sen odo­te­taan kiih­ty­vän joulua kohti – tu­ris­tit ha­lua­vat nähdä hus­ke­ja, poroja ja re­von­tu­lia

09.12.2022 22:03 3
Tilaajille
Tuiran uimalan laiturin sulkutoimenpiteet jäivät lyhyeksi, laituri jälleen normaalisti käytössä: "Yritimme olla etukäteen viisaita"

Tuiran uimalan lai­tu­rin sul­ku­toi­men­pi­teet jäivät ly­hyek­si, laituri jälleen nor­maa­lis­ti käy­tös­sä: "Y­ri­tim­me olla etu­kä­teen vii­sai­ta"

09.12.2022 20:47
Tilaajille
Kolmen auton ketjukolari Limingantiellä, ei henkilövahinkoja

Kolmen auton ket­ju­ko­la­ri Li­min­gan­tiel­lä, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.12.2022 19:07
Lahjapajan pöydät notkuvat jälleen, jouluvalmistelut houkuttelevat oululaisia paikallisten taitajien puoteihin – "Porukkaa on käynyt todella paljon"

Lah­ja­pa­jan pöydät not­ku­vat jäl­leen, jou­lu­val­mis­te­lut hou­kut­te­le­vat ou­lu­lai­sia pai­kal­lis­ten tai­ta­jien puo­tei­hin – "Po­ruk­kaa on käynyt todella paljon"

09.12.2022 19:00
Tilaajille
Kahden miljardin euron rutistus viittä vaille valmis – "Hyvinvointialuetta on jo ehditty moittia huonoista palveluista, vaikka toiminta alkaa vasta ensi vuonna"

Kahden mil­jar­din euron ru­tis­tus viittä vaille valmis – "Hy­vin­voin­tia­luet­ta on jo ehditty moittia huo­nois­ta pal­ve­luis­ta, vaikka toi­min­ta alkaa vasta ensi vuonna"

09.12.2022 18:25 9
Tilaajille
Työpaikoilla on tärkeää panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja arvojen näkymiseen arjessa, ja ilahduttavan moni yritys tämän jo ymmärtää
Kolumni Jussi Karjula

Työ­pai­koil­la on tärkeää pa­nos­taa työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin ja arvojen nä­ky­mi­seen ar­jes­sa, ja ilah­dut­ta­van moni yritys tämän jo ym­mär­tää

09.12.2022 18:00 4
Tilaajille
Mutapohjaiseen ojaan juuttunut hirvi jouduttiin lopettamaan Raahessa

Mu­ta­poh­jai­seen ojaan juut­tu­nut hirvi jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan Raa­hes­sa

09.12.2022 17:02 2
Mönkijällä liikkunut putosi jään läpi Raahen edustalla – myös metsästyskoira vajosi kylmään veteen

Mön­ki­jäl­lä liik­ku­nut putosi jään läpi Raahen edus­tal­la – myös met­säs­tys­koi­ra vajosi kylmään veteen

09.12.2022 15:25
Suomi hankkii lyhyen ja pitkän matkan ohjuksia sekä pienempiä varusteita – hankinnan kokonaisarvo on reilut 220 miljoonaa

Suomi hankkii lyhyen ja pitkän matkan oh­juk­sia sekä pie­nem­piä va­rus­tei­ta – ­han­kin­nan ko­ko­nais­ar­vo on reilut 220 mil­joo­naa

09.12.2022 14:53 10
Näkökulma: Vaikuttiko Nato-hakemus ja Erdogan Suomen poliisiin? Poliisihallitus selvittää Oulun ja Helsingin erilaista suhtautumista PKK-lippuun

Nä­kö­kul­ma: Vai­kut­ti­ko Na­to-ha­ke­mus ja Erdogan Suomen po­lii­siin? Po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Oulun ja Hel­sin­gin eri­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta PKK-lip­puun

09.12.2022 16:00 3
Tilaajille
Poliisi epäilee Oulun entistä yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikkiä rikoksesta – kaupunginjohtaja Laajala antoi aikanaan rikkeistä varoituksen eikä halua kommentoida nyt asiaa

Poliisi epäilee Oulun entistä yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­heik­kiä ri­kok­ses­ta – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala antoi ai­ka­naan rik­keis­tä va­roi­tuk­sen eikä halua kom­men­toi­da nyt asiaa

09.12.2022 18:39 36
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu ehkä joulupäivänä – säännölliseen tuotantoon päästään aikaisintaan helmikuussa.

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to jatkuu ehkä jou­lu­päi­vä­nä – ­sään­nöl­li­seen tuo­tan­toon pääs­tään ai­kai­sin­taan hel­mi­kuus­sa.

09.12.2022 11:37 13
Bittiumin uutena toimitusjohtajana aloittaa Johan Westermarck – yhtiö tavoittelee yhä 10 prosentin vuotuista kasvua

Bit­tiu­min uutena toi­mi­tus­joh­ta­ja­na aloit­taa Johan Wes­ter­marck – yhtiö ta­voit­te­lee yhä 10 pro­sen­tin vuo­tuis­ta kasvua

09.12.2022 10:57 8
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 08:36 27
Oulun Teekkariyhdistys kantaa kortensa kekoon kauppahallin elävöittämiseksi: "Kauppahalli on tärkeä juttu oululaisille"

Oulun Teek­ka­ri­yh­dis­tys kantaa kor­ten­sa kekoon kaup­pa­hal­lin elä­vöit­tä­mi­sek­si: "Kaup­pa­hal­li on tärkeä juttu ou­lu­lai­sil­le"

09.12.2022 07:00 27
Tilaajille
Venäjällä vangitulle toisinajattelijalle Ilja Jashinille määrä lukea tuomio tänään

Ve­nä­jäl­lä van­gi­tul­le toi­sin­ajat­te­li­jal­le Ilja Jas­hi­nil­le määrä lukea tuomio tänään

09.12.2022 06:59 3
Ohjeiden vastaisesti viritetty lisälämmitin sytytti tulipalon autotalliin Oulussa

Oh­jei­den vas­tai­ses­ti vi­ri­tet­ty li­sä­läm­mi­tin sytytti tu­li­pa­lon au­to­tal­liin Oulussa

09.12.2022 06:42 5
Kalevan koiranpentulive pyörii jo toisessa polvessa: Katso viikon ikäisiä söpöläisiä pentulaatikossa Oulussa

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve pyörii jo toi­ses­sa pol­ves­sa: Katso viikon ikäisiä sö­pö­läi­siä pen­tu­laa­ti­kos­sa Oulussa

09.12.2022 08:10 1
Postinjakajan surman tutkimuksia sotki ällistyttävä tunnustus tekijäksi epäillyltä – Psykiatri Lauerma: Valetunnustaja voi uskoa tehneensä rikoksen

Pos­tin­ja­ka­jan surman tut­ki­muk­sia sotki äl­lis­tyt­tä­vä tun­nus­tus te­ki­jäk­si epäil­lyl­tä – Psy­kiat­ri Lauer­ma: Va­le­tun­nus­ta­ja voi uskoa teh­neen­sä ri­kok­sen

08.12.2022 19:40 1
Tilaajille
Valkeat pörröpennut palaavat katsojien iloksi Kalevan koiranpentulivessä – uusi sukupolvi on syntynyt Oulussa

Valkeat pör­rö­pen­nut pa­laa­vat kat­so­jien iloksi Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ves­sä – uusi su­ku­pol­vi on syn­ty­nyt Oulussa

08.12.2022 19:00 5
Oululaisvanhemmat laiminlöivät lapsen hammashoidon ja yli puolet maitohampaista jouduttiin poistamaan – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja korvauksiin

Ou­lu­lais­van­hem­mat lai­min­löi­vät lapsen ham­mas­hoi­don ja yli puolet mai­to­ham­pais­ta jou­dut­tiin pois­ta­maan – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja kor­vauk­siin

08.12.2022 18:47 9
Tilaajille
Koronan tehosterokote saatavilla rokotuspäivillä Ylikiimingissä, Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Tuirassa

Koronan te­hos­te­ro­ko­te saa­ta­vil­la ro­ko­tus­päi­vil­lä Yli­kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taal­la, Ou­lun­sa­los­sa ja Tui­ras­sa

08.12.2022 18:37 1
”Hän sanoi, että hän on tehnyt kauheuksia”– todistajat äänessä Kuhmon henkirikosoikeudenkäynnissä

”Hän sanoi, että hän on tehnyt kau­heuk­sia”– to­dis­ta­jat äänessä Kuhmon hen­ki­ri­kos­oi­keu­den­käyn­nis­sä

08.12.2022 18:30
Tilaajille
Tuiran uimalan laituri suljettiin Oulujoen jääolosuhteiden takia

Tuiran uimalan laituri sul­jet­tiin Ou­lu­joen jää­olo­suh­tei­den takia

08.12.2022 15:46 12
Hiihtokeskusalan työntekijät uhkaavat joululakolla – työtaistelu kohdistuu myös pohjoisen isoihin keskuksiin

Hiih­to­kes­kus­alan työn­te­ki­jät uh­kaa­vat jou­lu­la­kol­la – työ­tais­te­lu koh­dis­tuu myös poh­joi­sen isoihin kes­kuk­siin

08.12.2022 15:44 15
Arina lahjoittaa 180 000 euroa lapsille ja nuorille – Suurimmat avustukset syöpälapsiperheille sekä ensi- ja turvakodille

Arina lah­joit­taa 180 000 euroa lap­sil­le ja nuo­ril­le – Suu­rim­mat avus­tuk­set syö­pä­lap­si­per­heil­le sekä ensi- ja tur­va­ko­dil­le

08.12.2022 14:32 1
Tilaajille
Uusi luonnonsuojelualue Kuusamoon – Nokia antoi omastaan ja lopulta valtio tuplaa alueen

Uusi luon­non­suo­je­lu­alue Kuu­sa­moon – Nokia antoi omas­taan ja lopulta valtio tuplaa alueen

08.12.2022 13:23 3
Tilaajille
Oppositio jätti välikysymyksen katuväkivallasta – edellyttää tiukennuksia maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan

Op­po­si­tio jätti vä­li­ky­sy­myk­sen ka­tu­vä­ki­val­las­ta – edel­lyt­tää tiu­ken­nuk­sia maa­han­muut­to- ja kri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaan

08.12.2022 13:20 29