Kotimaa

IL: Kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuulle

IL: Kun­ta­vaa­lit ovat siir­ty­mäs­sä ke­sä­kuul­le

20:07 14
Tanssi ja soitto olivat seis rangaistuksen uhalla sota-ajan Suomessa – korona-ajan tanssikielto on uusi, omanlaisensa luku tanssin kieltämisen historiaan

Tanssi ja soitto olivat seis ran­gais­tuk­sen uhalla so­ta-ajan Suo­mes­sa – ko­ro­na-ajan tans­si­kiel­to on uusi, oman­lai­sen­sa luku tanssin kiel­tä­mi­sen his­to­riaan

19:00 1
Tilaajille
Näin ajo-opetuksen teoriakokeissa yritetään huijata – kokeiden järjestäjät ottaneet kovat keinot käyttöön

Näin ajo-ope­tuk­sen teo­ria­ko­keis­sa yri­te­tään huijata – ko­kei­den jär­jes­tä­jät ot­ta­neet kovat keinot käyt­töön

18:30 3
Tilaajille
Sanon viimeisen sanani ja se on kyllä: "Tuntuu, että kieltosana on iskostunut suomalaisten kieliin, vaikka emme sitä aina tarkoittaisikaan"
Kolumni Iina Kuvaja

Sanon vii­mei­sen sanani ja se on kyllä: "Tun­tuu, että kiel­to­sa­na on is­kos­tu­nut suo­ma­lais­ten kie­liin, vaikka emme sitä aina tar­koit­tai­si­kaan"

18:00
Tilaajille
Pääministeri Marin ei tyrmää Sputnik-rokotteen käyttöä Suomessa – "Rokoteasiat eivät ole poliittisia kysymyksiä"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei tyrmää Sput­nik-ro­kot­teen käyttöä Suo­mes­sa – "Ro­ko­tea­siat eivät ole po­liit­ti­sia ky­sy­myk­siä"

16:35 23
Kommentti: Sallan taudin ilmaantuvuusluku on 1:35 000 – Miten geenitesteistä kertoneen jutun todennäköisyydet on laskettu?

Kom­ment­ti: Sallan taudin il­maan­tu­vuus­lu­ku on 1:35 000 – Miten gee­ni­tes­teis­tä ker­to­neen jutun to­den­nä­köi­syy­det on las­ket­tu?

16:30 1
Tilaajille
Oulussakin on jaettu koronarokotteita vastustavia kortteja – väärän tiedon jakamisen taustalla uskonnollinen yhteisö, joka kertoo pystyvänsä herättämään kuolleita

Ou­lus­sa­kin on jaettu ko­ro­na­ro­kot­tei­ta vas­tus­ta­via kort­te­ja – väärän tiedon ja­ka­mi­sen taus­tal­la us­kon­nol­li­nen yh­tei­sö, joka kertoo pys­ty­vän­sä he­rät­tä­mään kuol­lei­ta

15:01 15
Tilaajille
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta – pääministeri Marinin mukaan kohdennetut ulkonaliikkumisen rajoitukset mahdollisia

Hal­li­tus antoi edus­kun­nal­le esi­tyk­sen neljän val­mius­lain pykälän käyt­töön­otos­ta – pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan koh­den­ne­tut ul­ko­na­liik­ku­mi­sen ra­joi­tuk­set mah­dol­li­sia

14:43 11
Hallitus kertoi valmiuslain pykälien käyttöönotosta – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Hal­li­tus kertoi val­mius­lain py­kä­lien käyt­töön­otos­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

13:54 2
THL: Suomessa 704 uutta koronatartuntaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ­tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 704 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

11:45 3
Hovioikeus piti raahelaismiehen murhatuomion ennallaan – uhri kuristettiin television antennijohdolla ja piilotettiin lietekaivoon

Ho­vi­oi­keus piti raa­he­lais­mie­hen mur­ha­tuo­mion en­nal­laan – uhri ku­ris­tet­tiin te­le­vi­sion an­ten­ni­joh­dol­la ja pii­lo­tet­tiin lie­te­kai­voon

11:00
Tilaajille
Kuusamontiellä sattunut jo kaksi liikenneonnettomuutta perjantaina, Oulun suuntaiselle liikenteelle aiheutunut haittaa

Kuu­sa­mon­tiel­lä sat­tu­nut jo kaksi lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta per­jan­tai­na, Oulun suun­tai­sel­le lii­ken­teel­le ai­heu­tu­nut haittaa

13:07 1
Kaksi autoa upposi kohvajäähän Oritkarin ja Vihiluodon välisellä retkiluisteluradalla

Kaksi autoa upposi koh­va­jää­hän Orit­ka­rin ja Vi­hi­luo­don vä­li­sel­lä ret­ki­luis­te­lu­ra­dal­la

09:54 47
Tilaajille
Viranomaisten tietoon tullut lähisuhdeväkivalta kasvoi vuonna 2019 – "Vuosien saatossa kynnys ilmoittaa tapauksista on saattanut laskea"

Vi­ran­omais­ten tietoon tullut lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta kasvoi vuonna 2019 – "Vuo­sien saa­tos­sa kynnys il­moit­taa ta­pauk­sis­ta on saat­ta­nut laskea"

08:11
Korona muokkaa hiihtolomaa monin tavoin – Ota nämä seikat huomioon lomakohteessa

Korona muokkaa hiih­to­lo­maa monin tavoin – Ota nämä seikat huo­mioon lo­ma­koh­tees­sa

07:07 14
Tilaajille
Velat anteeksi kymmenessä vuodessa ja maksuhäiriömerkintöjen kesto lyhyemmäksi? Keskusta esittää helpotuksia velallisten asemaan

Velat an­teek­si kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen kesto ly­hyem­mäk­si? Kes­kus­ta esittää hel­po­tuk­sia ve­lal­lis­ten asemaan

06:30 19
Poika raivosi ja löi toisia lapsia – diagnoosin jälkeen uupunut suurperhe sai lopulta apua tukiperheestä

Poika raivosi ja löi toisia lapsia – diag­noo­sin jälkeen uupunut suur­per­he sai lopulta apua tu­ki­per­hees­tä

09:00 5
Tilaajille
Pääministeri Marin Ylellä: On mahdollista, että hallitus käy pian läpi uusia rajoitustoimia – "Tilanne on vakava ja menossa pahempaan suuntaan"

Pää­mi­nis­te­ri Marin Ylellä: On mah­dol­lis­ta, että hal­li­tus käy pian läpi uusia ra­joi­tus­toi­mia – "Ti­lan­ne on vakava ja menossa pa­hem­paan suun­taan"

04.03.2021 22:37 52
Pumput pelastuivat, mutta laituri on rikki – Kysyimme, milloin Oulun Tuiran talviuintipaikka voidaan taas ottaa käyttöön

Pumput pe­las­tui­vat, mutta laituri on rikki – Ky­syim­me, milloin Oulun Tuiran tal­vi­uin­ti­paik­ka voidaan taas ottaa käyt­töön

04.03.2021 19:00 3
Tilaajille
Iisalmelaisen yrittäjän pakkotestaustapauksessa puhutaan alustavasti kymmenestä tartunnan saaneesta ja 60 altistuneesta, kertoo poliisi

Ii­sal­me­lai­sen yrit­tä­jän pak­ko­tes­taus­ta­pauk­ses­sa pu­hu­taan alus­ta­vas­ti kym­me­nes­tä tar­tun­nan saa­nees­ta ja 60 al­tis­tu­nees­ta, kertoo poliisi

04.03.2021 17:08 10
Yhdeksän junaa vuorokaudessa kuljettaa puuta Kemin biotuotetehtaalle – Metsä Group valitsi VR Transpointin kumppaniksi kuljetuksiin

Yh­dek­sän junaa vuo­ro­kau­des­sa kul­jet­taa puuta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le – Metsä Group valitsi VR Trans­poin­tin kump­pa­nik­si kul­je­tuk­siin

04.03.2021 14:51 1
Tilaajille
Kuusamossa Myllykosken voimalaitos myytiin Kuusinkijoki Kuntoon ry:lle – "Tämä on historiallinen, ainutlaatuinen tapaus, että tuon kokoluokan joki vapautetaan"

Kuu­sa­mos­sa Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tos myytiin Kuu­sin­ki­jo­ki Kuntoon ry:lle – "Tämä on his­to­rial­li­nen, ai­nut­laa­tui­nen tapaus, että tuon ko­ko­luo­kan joki va­pau­te­taan"

04.03.2021 14:36 11
Tilaajille
Finnairin asiakkaiden tietoja vuotanut tietomurrossa – asiakkaita kehotetaan vaihtamaan salasana

Finn­ai­rin asiak­kai­den tietoja vuo­ta­nut tie­to­mur­ros­sa – asiak­kai­ta ke­ho­te­taan vaih­ta­maan sa­la­sa­na

04.03.2021 12:45
STM:n koronatoimista vastaava johtaja haluaa nopeaa reagoimista myös hyvän tautitilanteen alueilla

STM:n ko­ro­na­toi­mis­ta vas­taa­va johtaja haluaa nopeaa rea­goi­mis­ta myös hyvän tau­ti­ti­lan­teen alueil­la

04.03.2021 11:16 14
Pohjoisen suurhankkeilla on hyvä kotimaisuusaste – pelkästään tuulivoimaa rakennetaan 2,5 miljardilla eurolla

Poh­joi­sen suur­hank­keil­la on hyvä ko­ti­mai­suus­as­te – pel­käs­tään tuu­li­voi­maa ra­ken­ne­taan 2,5 mil­jar­dil­la eurolla

04.03.2021 10:40 20
Tilaajille
Ulkoilujärjestöt eivät pidä sisä- ja ulkotapahtumien yhtäläisiä osallistumisrajoituksia perusteltuina

Ul­koi­lu­jär­jes­töt eivät pidä sisä- ja ul­ko­ta­pah­tu­mien yh­tä­läi­siä osal­lis­tu­mis­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tel­tui­na

04.03.2021 10:15 10
OYS hankki Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäiset tekonivelrobotit – tarkka jälki vähentää uusintaleikkausten tarvetta

OYS hankki Suomen ja Poh­jois­mai­den en­sim­mäi­set te­ko­ni­vel­ro­bo­tit – tarkka jälki vä­hen­tää uu­sin­ta­leik­kaus­ten tar­vet­ta

04.03.2021 08:29 4
Rantsilassa Mankilan koululla syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammutettua, vauriot jäivät pieniksi

Rant­si­las­sa Man­ki­lan kou­lul­la syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin no­peas­ti sam­mu­tet­tua, vauriot jäivät pie­nik­si

04.03.2021 09:48
Kysyimme, mikä yli kahdensadan euron koronatestissä maksaa – "Liiketoiminnan täytyy aina tuottaa"

Ky­syim­me, mikä yli kah­den­sa­dan euron ko­ro­na­tes­tis­sä maksaa – "Lii­ke­toi­min­nan täytyy aina tuot­taa"

04.03.2021 10:59 14
Tilaajille
Oululainen koirapoliisi kertoo, miten pikku pennusta kasvaa kultaakin kalliimpi partiokaveri: Avainasemassa ovat rohkeus, itsevarmuus ja motivaatio – "Pakolla opettaminen ei johda mihinkään hyvään"

Ou­lu­lai­nen koi­ra­po­lii­si kertoo, miten pikku pen­nus­ta kasvaa kul­taa­kin kal­liim­pi par­tio­ka­ve­ri: Avain­ase­mas­sa ovat roh­keus, it­se­var­muus ja mo­ti­vaa­tio – "Pa­kol­la opet­ta­mi­nen ei johda mi­hin­kään hyvään"

04.03.2021 06:05 4
Tilaajille