Kulttuuri

Kulttuurialan yksikkö saa valoisat ja monipuoliset tilat Linnanmaalle: kolme tanssisalia, esitystilat Poiju ja Jolla sekä useita studioita
Tilaajille

Kult­tuu­ri­alan yksikkö saa va­loi­sat ja mo­ni­puo­li­set tilat Lin­nan­maal­le: kolme tans­si­sa­lia, esi­tys­ti­lat Poiju ja Jolla sekä useita stu­dioi­ta

18:05 0
Oulun teatteri hakee uutta toimitusjohtajaa Alma Lehmuskallion työpariksi – "Haluamme olla kansallisesti merkittävä teatteri, joka uskaltaa nousta puheenaiheeksi"

Oulun teat­te­ri hakee uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa Alma Leh­mus­kal­lion työ­pa­rik­si – "Ha­luam­me olla kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä teat­te­ri, joka us­kal­taa nousta pu­hee­nai­heek­si"

12:09 0

Taajuus Z -kir­joi­tus­kil­pai­lu etsii uusia ääniä nuor­ten­kir­joi­hin – voit­ta­jal­le luvassa 5 000 euron pal­kin­to ja kus­tan­nus­so­pi­mus

09:10 0
Nyt puhuu Hillary Clinton – katso koko tarina, tuoreella dokumentilla on paljon ansioita

Nyt puhuu Hillary Clinton – katso koko tarina, tuo­reel­la do­ku­men­til­la on paljon an­sioi­ta

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Rakkaus ei ole muuttumatonta – John Fowlesin romaaniin perustuva elokuva ei tyrkytä helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rakkaus ei ole muut­tu­ma­ton­ta – John Fow­le­sin ro­maa­niin pe­rus­tu­va elokuva ei tyrkytä help­po­ja vas­tauk­sia vai­kei­siin ky­sy­myk­siin

07:00 0
Koiteli elää -festivaali siirtyy ensi vuoteen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme päätöksen kävijöiden turvallisuutta ajatellen"

Koiteli elää -fes­ti­vaa­li siirtyy ensi vuo­teen, mutta ohjelma pysyy lähes samana – "Teimme pää­tök­sen kä­vi­jöi­den tur­val­li­suut­ta aja­tel­len"

04.06.2020 00:00 0
Teatterintekijä Jonne Putkonen kirjoitti ja lukee 27 tuntia pitkän äänikirjan – Pentti Heikkisen elämä ja työt -teos on massiivinen tarina Kainuusta

Teat­te­rin­te­ki­jä Jonne Put­ko­nen kir­joit­ti ja lukee 27 tuntia pitkän ää­ni­kir­jan – Pentti Heik­ki­sen elämä ja työt -teos on mas­sii­vi­nen tarina Kai­nuus­ta

03.06.2020 09:44 0
Pornoaiheinen gradu vei seksibloggariksi ja kirjailijaksi: Kirjailija Henriikka Rönkkönen ammentaa tarinoita häpeästä ja huonosta olosta

Por­no­ai­hei­nen gradu vei sek­si­blog­ga­rik­si ja kir­jai­li­jak­si: Kir­jai­li­ja Hen­riik­ka Rönk­kö­nen am­men­taa ta­ri­noi­ta hä­peäs­tä ja huo­nos­ta olosta

03.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Voiko näin karmivan teon antaa lapselleen anteeksi? – Raastava dokumentti lapsen tekemästä murhasta laajenee rikkinäisen suvun tarinaksi

Voiko näin kar­mi­van teon antaa lap­sel­leen an­teek­si? – Raas­ta­va do­ku­ment­ti lapsen te­ke­mäs­tä mur­has­ta laa­je­nee rik­ki­näi­sen suvun ta­ri­nak­si

03.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Porvarillisessa rakennuttajaperheessä kipuillaan – Haneke ei pahoinvoinnista tingi

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Por­va­ril­li­ses­sa ra­ken­nut­ta­ja­per­hees­sä ki­puil­laan – Haneke ei pa­hoin­voin­nis­ta tingi

03.06.2020 07:00 0
Multi-instrumentalisti ei pysähdy, vaikka ensilevystä on kulunut 50 vuotta – Syövästä ja sydäninfarktista toipunut oululaislaulaja Keijo Minerva urheilee viitenä päivänä viikossa

Mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­ti ei py­säh­dy, vaikka en­si­le­vys­tä on kulunut 50 vuotta – Syö­väs­tä ja sy­dän­in­fark­tis­ta toi­pu­nut ou­lu­lais­lau­la­ja Keijo Minerva ur­hei­lee viitenä päivänä vii­kos­sa

02.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Pohjola koheltaa jälleen – Napapiirin sankareiden jatko-osassa matkataan Ylläkselle, ja unohdetaan vauvakin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pohjola ko­hel­taa jälleen – Na­pa­pii­rin san­ka­rei­den jat­ko-osas­sa mat­ka­taan Yl­läk­sel­le, ja unoh­de­taan vau­va­kin

02.06.2020 08:14 0
Mukavan miehen hirveä kurimus – kolmiosainen minidraamasarja on muodoltaan kuin tiukkamuotoinen kamarinäytelmä

Mukavan miehen hirveä kurimus – kol­mi­osai­nen mi­ni­draa­ma­sar­ja on muo­dol­taan kuin tiuk­ka­muo­toi­nen ka­ma­ri­näy­tel­mä

02.06.2020 08:12 0
Essee: Kieli muuttuu, virallisuus ei – vaikka kirjallisuuden kieli on demokratisoitunut, hallinnon ja kaupan kapulakieli on säilyttänyt tärkeilevyytensä, kömpelyytensä ja virallisuutensa halki vuosituhansien

Essee: Kieli muut­tuu, vi­ral­li­suus ei – vaikka kir­jal­li­suu­den kieli on de­mok­ra­ti­soi­tu­nut, hal­lin­non ja kaupan ka­pu­la­kie­li on säi­lyt­tä­nyt tär­kei­le­vyy­ten­sä, köm­pe­lyy­ten­sä ja vi­ral­li­suu­ten­sa halki vuo­si­tu­han­sien

31.05.2020 21:00 0
Tilaajille
ITE-taiteilija Viljo Luokkanen kertoo, kuinka muuan Virtanen suuttui ja siivooja pillastui

ITE-tai­tei­li­ja Viljo Luok­ka­nen kertoo, kuinka muuan Vir­ta­nen suuttui ja sii­voo­ja pil­las­tui

30.05.2020 17:00 0
Jokainen on oma mediansa, ja niin informaation tulva menee yli hilseen
Kolumni Tero Vainio

Jo­kai­nen on oma me­dian­sa, ja niin in­for­maa­tion tulva menee yli hilseen

30.05.2020 10:00 1
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Taidepiirit pulisevat omiaan ruotsalaisessa satiirissa, jossa taidemuseon museokuraattori ajautuu kriisiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­de­pii­rit pu­li­se­vat omiaan ruot­sa­lai­ses­sa sa­tii­ris­sa, jossa tai­de­mu­seon mu­seo­ku­raat­to­ri ajautuu krii­siin

30.05.2020 07:00 0
Zlatan-kirjaa kirjoitettiin yllättäen Suomessakin – Kasper Strömmanin sarjan ensimmäisessä jaksossa perehdytään luovaa työhön mökeillä

Zla­tan-kir­jaa kir­joi­tet­tiin yl­lät­täen Suo­mes­sa­kin – Kasper Ström­ma­nin sarjan en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa pe­reh­dy­tään luovaa työhön mö­keil­lä

30.05.2020 07:00 0
Maailmalla menestynyt sirkustaiteilija Hanna Moisala palasi pikavauhtia Ouluun – juhannuksen  jälkeen hänet näkee Vagabond-kiertueella Pohjois-Pohjanmaan kylissä

Maail­mal­la me­nes­ty­nyt sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala palasi pi­ka­vauh­tia Ouluun – ju­han­nuk­sen jälkeen hänet näkee Va­ga­bond-kier­tueel­la Poh­jois-Poh­jan­maan kylissä

29.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Laila Pullisen Koheesion jalustaan iski veden aiheuttama eroosio – veistoksen korjaustyöt alkoivat perjantaina Postiaukiolla

Laila Pul­li­sen Ko­hee­sion ja­lus­taan iski veden ai­heut­ta­ma eroosio – veis­tok­sen kor­jaus­työt al­koi­vat per­jan­tai­na Pos­ti­au­kiol­la

29.05.2020 15:49 1
Sinfonia- ja kamariorkesterit aloittavat tulevan syyskauden varovaisesti – tositoimiin pyritään viimeistään syyskuussa, jos koronatilanne sen sallii

Sin­fo­nia- ja ka­ma­ri­or­kes­te­rit aloit­ta­vat tulevan syys­kau­den va­ro­vai­ses­ti – to­si­toi­miin py­ri­tään vii­meis­tään syys­kuus­sa, jos ko­ro­na­ti­lan­ne sen sallii

29.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Robert Altmanin Hollywood-satiiri lipuu ja pistää, virtuoosin kosketus tuntuu elokuvamaailmaan sijoittuva elokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Robert Alt­ma­nin Hol­ly­wood-sa­tii­ri lipuu ja pistää, vir­tuoo­sin kos­ke­tus tuntuu elo­ku­va­maail­maan si­joit­tu­va elo­ku­vas­sa

29.05.2020 07:00 0
Suosittu ja kiusattu rakastuvat, ongelmiahan siitä seuraa – Sally Cooneyn romaaniin perustuva draamasarja tutkailee älykkäästi sosiaalisia ympäristöjä

Suo­sit­tu ja kiu­sat­tu ra­kas­tu­vat, on­gel­mia­han siitä seuraa – Sally Cooneyn ro­maa­niin pe­rus­tu­va draa­ma­sar­ja tut­kai­lee älyk­kääs­ti so­siaa­li­sia ym­pä­ris­tö­jä

29.05.2020 07:00 0
Samuli Putro ja Yona opastavat tulevaisuuden tekijöitä Hailuodon biisileirillä - heinäkuussa järjestettävälle leirille valitaan 20 lauluntekijää

Samuli Putro ja Yona opas­ta­vat tu­le­vai­suu­den te­ki­jöi­tä Hai­luo­don bii­si­lei­ril­lä - hei­nä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väl­le lei­ril­le va­li­taan 20 lau­lun­te­ki­jää

28.05.2020 22:32 0
Saksalaisetkin ovat kiinnostuneita oululaisesta Velvet Oceanista –  perjantaina yhtyeen keikka kuullaan sikäläisellä nettifestivaalilla

Sak­sa­lai­set­kin ovat kiin­nos­tu­nei­ta ou­lu­lai­ses­ta Velvet Ocea­nis­ta – per­jan­tai­na yhtyeen keikka kuul­laan si­kä­läi­sel­lä net­ti­fes­ti­vaa­lil­la

28.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Oululaiset tanssivat nyt koronakevään jenkkaa – kansantanssijoiden sata videota ovat kuin koronakevään postikortti valkeasta kaupungista

Ou­lu­lai­set tans­si­vat nyt ko­ro­na­ke­vään jenkkaa – kan­san­tans­si­joi­den sata videota ovat kuin ko­ro­na­ke­vään pos­ti­kort­ti val­keas­ta kau­pun­gis­ta

28.05.2020 14:14 0
Dokumentti: Koskettava pakolaistarina rakkaudesta välitilassa – iranilainen opettajapariskunta joutuu maksamaan kovan hinnan yhteiselostaan

Do­ku­ment­ti: Kos­ket­ta­va pa­ko­lais­ta­ri­na rak­kau­des­ta vä­li­ti­las­sa – ira­ni­lai­nen opet­ta­ja­pa­ris­kun­ta joutuu mak­sa­maan kovan hinnan yh­teis­elos­taan

28.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Brittiläisessä mustassa komediassa parturi Barneyn sakset lipsahtavat ja aiheuttavat pomon kuoleman

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Brit­ti­läi­ses­sä mus­tas­sa ko­me­dias­sa parturi Barneyn sakset lip­sah­ta­vat ja ai­heut­ta­vat pomon kuo­le­man

28.05.2020 07:00 0
Stonehenge on Oulu-hevin puuttuva palanen – tuottajagurun kanssa tehtyä singleä ei koskaan julkaistu

Sto­ne­hen­ge on Ou­lu-he­vin puut­tu­va palanen – tuot­ta­ja­gu­run kanssa tehtyä singleä ei koskaan jul­kais­tu

27.05.2020 17:01 1
Tilaajille
Arvio: Rakkautta ja ihmissuhdekiemuroita kevään kotimaisissa sarjakuvauutuuksissa

Arvio: Rak­kaut­ta ja ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta kevään ko­ti­mai­sis­sa sar­ja­ku­va­uu­tuuk­sis­sa

27.05.2020 15:27 0
Tilaajille