Kulttuuri

Valokuvaaminen helposti lähestyttäväksi Kameraseuran tapahtumissa

Va­lo­ku­vaa­mi­nen hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­väk­si Ka­me­ra­seu­ran ta­pah­tu­mis­sa

19:00
Moottorisahalla veistäminen hoivaa sielua – "Kun kuona tulee ulos, voit paremmin"

Moot­to­ri­sa­hal­la veis­tä­mi­nen hoivaa sielua – "Kun kuona tulee ulos, voit pa­rem­min"

19:00
Tilaajille
Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen haku avautui Oulun alueella

Au­dio­vi­suaa­li­sen alan tuo­tan­to­kan­nus­ti­men haku avautui Oulun alueel­la

15.06.2021 15:18
Finnkino kieltää omat eväät teattereissaan – taustalla pandemian aiheuttamat menetykset

Finn­ki­no kieltää omat eväät teat­te­reis­saan – taus­tal­la pan­de­mian ai­heut­ta­mat me­ne­tyk­set

15.06.2021 14:03 19
Arvio: Terhi Törmälehto purkaa sotasankarimyyttiä faktojen ja mielikuvituksen voimalla romaanissa, joka on tämän päivän sotakirjallisuutta parhaimmillaan

Arvio: Terhi Tör­mä­leh­to purkaa so­ta­san­ka­ri­myyt­tiä fak­to­jen ja mie­li­ku­vi­tuk­sen voi­mal­la ro­maa­nis­sa, joka on tämän päivän so­ta­kir­jal­li­suut­ta par­haim­mil­laan

14.06.2021 11:15
Tilaajille
Arvio: Tiedottajien valiojoukko ylläpiti kansalaisten henkistä kuntoa sodassa ja siviilissä

Arvio: Tie­dot­ta­jien va­lio­jouk­ko yl­lä­pi­ti kan­sa­lais­ten hen­kis­tä kuntoa sodassa ja si­vii­lis­sä

13.06.2021 15:15
Tilaajille
Erikoisjoukkojen sotilas "alkoi kertoa" sotajuttuja kirjailija Niina Merolle – Ben päätyi uutuusromaanin romanttiseksi sankariksi

Eri­kois­jouk­ko­jen sotilas "alkoi kertoa" so­ta­jut­tu­ja kir­jai­li­ja Niina Merolle – Ben päätyi uu­tuus­ro­maa­nin ro­mant­ti­sek­si san­ka­rik­si

13.06.2021 14:30
Tilaajille
Tiesitkö, että Oulujoen suisto henkii kulttuurihistoriaa? – näistä 13 merkittävästä kohteesta voi nauttia aivan Oulun keskustan välittömässä läheisyydessä

Tie­sit­kö, että Ou­lu­joen suisto henkii kult­tuu­ri­his­to­riaa? – näistä 13 mer­kit­tä­väs­tä koh­tees­ta voi nauttia aivan Oulun kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä

12.06.2021 19:00 6
Tilaajille
Byrokratia yhteiskunnan tukena ja tukkona: "Yhden sanonnan mukaan byrokratia on taidetta, jolla mahdollinen muutetaan mahdottomaksi"
Kolumni Tero Vainio

By­ro­kra­tia yh­teis­kun­nan tukena ja tuk­ko­na: "Yhden sa­non­nan mukaan by­ro­kra­tia on tai­det­ta, jolla mah­dol­li­nen muu­te­taan mah­dot­to­mak­si"

12.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Oululaislähtöisen Minna Viitalähde on monessa mukana: esikoislastenkirja on valmistunut ja UMK:n uusi kiertopalkinto on hänen ideoimansa

Ou­lu­lais­läh­töi­sen Minna Vii­ta­läh­de on monessa mukana: esi­kois­las­ten­kir­ja on val­mis­tu­nut ja UMK:n uusi kier­to­pal­kin­to on hänen ideoi­man­sa

11.06.2021 10:10 1
Tilaajille
Kokemuksellisia taidetyöpajoja Hietasaaren Holstinpuistossa ensi viikolla

Ko­ke­muk­sel­li­sia tai­de­työ­pa­jo­ja Hie­ta­saa­ren Hols­tin­puis­tos­sa ensi vii­kol­la

11.06.2021 09:15 1
Arvio: Lattarimusikaalilla on sanottavaa valtaväestön ja maahanmuuttajien välisestä vastakkainasettelusta

Arvio: Lat­ta­ri­mu­si­kaa­lil­la on sa­not­ta­vaa val­ta­väes­tön ja maa­han­muut­ta­jien vä­li­ses­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

10.06.2021 16:50
Tilaajille
Arvio: Hiljainen paikka -kauhujännärin onnistuneessa jatko-osassa naisenergia ottaa mittaa hirviöistä

Arvio: Hil­jai­nen paikka -kau­hu­jän­nä­rin on­nis­tu­nees­sa jat­ko-osas­sa nais­ener­gia ottaa mittaa hir­viöis­tä

10.06.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Todellisuus ja fiktio hämärtyvät Hannaleena Haurun toisessa pitkässä elokuvassa

Arvio: To­del­li­suus ja fiktio hä­mär­ty­vät Han­na­lee­na Haurun toi­ses­sa pit­käs­sä elo­ku­vas­sa

10.06.2021 14:50
Tilaajille
Arvio: Japanin suosituin animehitti perustuu suosittuun mangasarjaan

Arvio: Japanin suo­si­tuin ani­me­hit­ti pe­rus­tuu suo­sit­tuun man­ga­sar­jaan

10.06.2021 14:25
Tilaajille
Korona-aika kasvatti ympäristötaidenäyttely Pikisen Polun kävijämäärää, joten tänä vuonna teokset ovat esillä pidempään – "Instagram laulaa ja ihmiset löytävät sitä kautta paikalle"

Ko­ro­na-ai­ka kas­vat­ti ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly Pikisen Polun kä­vi­jä­mää­rää, joten tänä vuonna teokset ovat esillä pi­dem­pään – "Ins­tag­ram laulaa ja ihmiset löy­tä­vät sitä kautta pai­kal­le"

10.06.2021 10:00
Tilaajille
Kinetic Orchestra nitkahti uuteen asentoon – koreografi Jarkko Mandelin tuo Mistakes-teoksen ensi-illan Ouluun

Kinetic Orc­hest­ra nit­kah­ti uuteen asen­toon – ko­reo­gra­fi Jarkko Man­de­lin tuo Mis­ta­kes-teok­sen en­si-il­lan Ouluun

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Oulun taiteiden yö elokuussa taas elävänä kaupunkitapahtumana

Oulun tai­tei­den yö elo­kuus­sa taas elävänä kau­pun­ki­ta­pah­tu­ma­na

09.06.2021 11:21
Sara Wacklin siirtyi kännykkään ja vie kuuntelijat tarinoidensa ytimeen: "Osa tarinoista on ihan hulvattomia"

Sara Wacklin siirtyi kän­nyk­kään ja vie kuun­te­li­jat ta­ri­noi­den­sa yti­meen: "Osa ta­ri­nois­ta on ihan hul­vat­to­mia"

07.06.2021 15:00 5
Tilaajille
Uudistuneen Bondin palat osuvat kohdalleen illan elokuvassa

Uu­dis­tu­neen Bondin palat osuvat koh­dal­leen illan elo­ku­vas­sa

07.06.2021 18:09
Tilaajille
Arvio: Elämän ja kuoleman portinvartija OYSiin sijoittuvassa sairaalatrillerissä

Arvio: Elämän ja kuo­le­man por­tin­var­ti­ja OYSiin si­joit­tu­vas­sa sai­raa­la­tril­le­ris­sä

07.06.2021 11:15 1
Tilaajille
Arvio: Kovaa peliä Tukholman Nobelsairaalassa ruotsalaisessa sairaalatrillerissä

Arvio: Kovaa peliä Tuk­hol­man No­bel­sai­raa­las­sa ruot­sa­lai­ses­sa sai­raa­la­tril­le­ris­sä

07.06.2021 10:10
Tilaajille
Arvio: Pimeys kumpuaa esiin todellisuuden katveista argentiinalaisen kirjailijan kauhutarinoissa

Arvio: Pimeys kumpuaa esiin to­del­li­suu­den kat­veis­ta ar­gen­tii­na­lai­sen kir­jai­li­jan kau­hu­ta­ri­nois­sa

06.06.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Taiteilijasielujen herkkää värinää Raatin nuorisotalolla – L. Onervan runoista dramatisoitu teos resonoi myös tämän päivän nuorisoon

Arvio: Tai­tei­li­ja­sie­lu­jen herkkää värinää Raatin nuo­ri­so­ta­lol­la – L. Onervan ru­nois­ta dra­ma­ti­soi­tu teos resonoi myös tämän päivän nuo­ri­soon

06.06.2021 10:00
Tilaajille
Niukat esikuvat ja kostofantasia ajoivat Elina Knihtilän näyttelijäksi – motiivit pehmenivät myöhemmin

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

05.06.2021 19:00
Tilaajille
Kulttuuri on saavuttanut sensitiivisen vaiheen: "Mitkä ilmaisut tai kuvauksen muodot ovat vääränlaisia, ja kuka sen päättää?"
Kolumni Tero Vainio

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

05.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Tähtenä Iris van Herpen ja raflaavat 3D-tulostetut luomukset – Pasi Räbinän Oulu2026-projekti tuo maailmanluokan muotisuunnittelijan töitä ensi kertaa Suomeen

Tähtenä Iris van Herpen ja raf­laa­vat 3D-tu­los­te­tut luo­muk­set – Pasi Räbinän Oulu2026-pro­jek­ti tuo maail­man­luo­kan muo­ti­suun­nit­te­li­jan töitä ensi kertaa Suomeen

06.06.2021 11:24
Tilaajille
Anssi Laiho maalailee sävelrunossaan ekokatastrofin uhkaa ja valmistautuu "intergalaktiseen bändikiertueeseen"

Anssi Laiho maa­lai­lee sä­vel­ru­nos­saan eko­ka­tast­ro­fin uhkaa ja val­mis­tau­tuu "in­ter­ga­lak­ti­seen bän­di­kier­tuee­seen"

03.06.2021 19:00
Tilaajille
Arvio: Alistettujen naisten lempi leiskuu 1840-luvun Englannissa: "Kiitos Kate Winsletin ja Saoirse Ronanin taidokkaiden roolisuoritusten, tätä paikoin jähmeästi etenevää rakkaustarinaa jaksaa seurata"

Arvio: Alis­tet­tu­jen naisten lempi leiskuu 1840-lu­vun Eng­lan­nis­sa: "Kiitos Kate Wins­le­tin ja Saoirse Ronanin tai­dok­kai­den roo­li­suo­ri­tus­ten, tätä paikoin jäh­meäs­ti ete­ne­vää rak­kaus­ta­ri­naa jaksaa seu­ra­ta"

03.06.2021 17:35
Tilaajille
Arvio: Pariskunta penkoo paholaisen juonia Kirottu-kauhuelokuvasarjan kolmannessa osassa

Arvio: Pa­ris­kun­ta penkoo pa­ho­lai­sen juonia Ki­rot­tu-kau­hue­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osassa

03.06.2021 16:20
Tilaajille