Kulttuuri

Tv-alan Kultainen Venla -kilpailussa näkyy tänä vuonna pohjoinen ulottuvuus: "Täällä on paljon tarinoita ja esimerkiksi Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muualla"
Tilaajille

Tv-alan Kul­tai­nen Venla -kil­pai­lus­sa näkyy tänä vuonna poh­joi­nen ulot­tu­vuus: "Täällä on paljon ta­ri­noi­ta ja esi­mer­kik­si Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muual­la"

18:00
Oululainen Harri Holtinkoski piti runoja hömppänä, kunnes innostui kirjoittamaan niitä itse

Ou­lu­lai­nen Harri Hol­tin­kos­ki piti runoja hömp­pä­nä, kunnes in­nos­tui kir­joit­ta­maan niitä itse

14.01.2021 19:00
Tilaajille
Kirjailija Sinikka Nopola on kuollut 67-vuotiaana

Kir­jai­li­ja Sinikka Nopola on kuollut 67-vuo­tiaa­na

14.01.2021 14:17
Ismo Alanko ja Oulu Sinfonia äänittävät tällä viikolla yhdessä Alangon juhlalevyä

Ismo Alanko ja Oulu Sin­fo­nia ää­nit­tä­vät tällä vii­kol­la yhdessä Alangon juh­la­le­vyä

14.01.2021 13:03
Tilaajille
Oululaisen Antti Tenetzin Kuppikivi voitti mediataiteen kutsukilpailun Riihimäellä – kilpailuun tekivät teosehdotuksensa myös IC-98, Pink Twins, Saara Ekström ja Charles Sandison

Ou­lu­lai­sen Antti Te­net­zin Kup­pi­ki­vi voitti me­dia­tai­teen kut­su­kil­pai­lun Rii­hi­mäel­lä – kil­pai­luun tekivät teos­eh­do­tuk­sen­sa myös IC-98, Pink Twins, Saara Ekström ja Charles San­di­son

14.01.2021 12:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Tulevaisuus kaipaa kovanaamaa scifi-jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tu­le­vai­suus kaipaa ko­va­naa­maa sci­fi-jän­nä­ris­sä

14.01.2021 07:00
Pinnalliseksi syytetyt somevaikuttajat avautuvat työstään syvähaastattelussa

Pin­nal­li­sek­si syy­te­tyt so­me­vai­kut­ta­jat avau­tu­vat työs­tään sy­vä­haas­tat­te­lus­sa

14.01.2021 07:00
Kirja Pohjoisesta, uskonnollisesta väkivallasta, pikkurikollisista, suurpetovihasta ja isojen dieselmoottoreiden käyntiäänestä – Tuomo Pirttimaan esikoisteos Hete sai alkunsa kesäyön keskustelujen jälkeisessä vimmassa

Kirja Poh­joi­ses­ta, us­kon­nol­li­ses­ta vä­ki­val­las­ta, pik­ku­ri­kol­li­sis­ta, suur­pe­to­vi­has­ta ja isojen die­sel­moot­to­rei­den käyn­ti­ää­nes­tä – Tuomo Pirt­ti­maan esi­kois­teos Hete sai alkunsa kesäyön kes­kus­te­lu­jen jäl­kei­ses­sä vim­mas­sa

13.01.2021 18:00
Tilaajille
Oululaislähtöinen Blind Channel kisaa paikasta Euroviisuihin, vastassa muun muassa Danny – "Mukana on monipuolinen joukko artisteja"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Blind Channel kisaa pai­kas­ta Eu­ro­vii­sui­hin, vas­tas­sa muun muassa Danny – "Mukana on mo­ni­puo­li­nen joukko ar­tis­te­ja"

13.01.2021 13:34 5
Kaksi runoilijaa ryhtyi kapinaan nopeaa maailmaa vastaan ja alkoi kirjoittaa toisilleen kirjeitä matkoilta – Mutta voiko matkakirjeen kirjoittaa myös kotisohvalta?

Kaksi ru­noi­li­jaa ryhtyi ka­pi­naan nopeaa maail­maa vastaan ja alkoi kir­joit­taa toi­sil­leen kir­jei­tä mat­koil­ta – Mutta voiko mat­ka­kir­jeen kir­joit­taa myös ko­ti­soh­val­ta?

13.01.2021 08:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Odotusten raskas taakka pojalla kannettavanaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Odo­tus­ten raskas taakka pojalla kan­net­ta­va­naan

13.01.2021 07:00
Jaksaako Iholla-sarja vielä kiinnostaa, kun uutuudenviehätys on poissa?

Jak­saa­ko Ihol­la-sar­ja vielä kiin­nos­taa, kun uu­tuu­den­vie­hä­tys on poissa?

13.01.2021 07:00 2
Marko Hietala lopettaa Nightwishissä ja vetäytyy julkisuudesta – "Olen todella pettynyt moniin asioihin"

Marko Hietala lo­pet­taa Night­wis­his­sä ja ve­täy­tyy jul­ki­suu­des­ta – "Olen todella pet­ty­nyt moniin asioi­hin"

12.01.2021 11:16 5
Kaunis Carlota ei tahdo naimisiin portugalilaisessa draamasarjassa, joka on lastattu yllätyksillä

Kaunis Carlota ei tahdo nai­mi­siin por­tu­ga­li­lai­ses­sa draa­ma­sar­jas­sa, joka on las­tat­tu yl­lä­tyk­sil­lä

12.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Revolverisankari palasi satulaan kostotarinassa, joka antoi lännenelokuvalle muulinpotkun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Re­vol­ve­ri­san­ka­ri palasi sa­tu­laan kos­to­ta­ri­nas­sa, joka antoi län­nen­elo­ku­val­le muu­lin­pot­kun

12.01.2021 07:00 1
"Kyllähän ufoillakin voi nälkä tulla" – kahden taiteilijan mielikuvitus virisi Koillismaan pimeillä autoteillä: maan ulkopuolisia kohtaamisia pohtiva näyttely nähtävillä Taivalkoskella

"Kyl­lä­hän ufoil­la­kin voi nälkä tulla" – kahden tai­tei­li­jan mie­li­ku­vi­tus virisi Koil­lis­maan pi­meil­lä au­to­teil­lä: maan ul­ko­puo­li­sia koh­taa­mi­sia pohtiva näyt­te­ly näh­tä­vil­lä Tai­val­kos­kel­la

12.01.2021 07:00
Tilaajille
Arvio: Ei kai kukaan voinut kantaa Razzlelle kaunaa – Ari Väntänen selvittää kirjassaan, miten Hanoi Rocksin rumpaliksi päätynyt Nicholas Dingley eli

Arvio: Ei kai kukaan voinut kantaa Razz­lel­le kaunaa – Ari Vän­tä­nen sel­vit­tää kir­jas­saan, miten Hanoi Rocksin rum­pa­lik­si pää­ty­nyt Ni­cho­las Dingley eli

11.01.2021 19:10
Tilaajille
Ei mikään yhden hitin ihme – "Laulu oravasta" on vain heiluhäntä Aapo Similän värikkäästä elämästä musiikin, teatterin ja kirjoittamisen parissa

Ei mikään yhden hitin ihme – "Laulu ora­vas­ta" on vain hei­lu­hän­tä Aapo Similän vä­rik­kääs­tä elä­mäs­tä mu­sii­kin, teat­te­rin ja kir­joit­ta­mi­sen parissa

11.01.2021 19:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Kirjanpitäjä tempaistaan konttoristaan ryminään toimintajännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kir­jan­pi­tä­jä tem­pais­taan kont­to­ris­taan ry­mi­nään toi­min­ta­jän­nä­ris­sä

11.01.2021 07:00
Mitä prinsessa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn kohuhaastatteluun, mutta dokumentti lunastaa paikkansa

Mitä prin­ses­sa Diana todella sanoi – BBC tarttui vielä kerran vuonna 1995 tehtyyn ko­hu­haas­tat­te­luun, mutta do­ku­ment­ti lu­nas­taa paik­kan­sa

11.01.2021 07:00
Oululainen Esa Paloniemi haaveili poikasena kirjailijan urasta, nyt hän kirjoittaa lännenromaaneja

Ou­lu­lai­nen Esa Pa­lo­nie­mi haa­vei­li poi­ka­se­na kir­jai­li­jan urasta, nyt hän kir­joit­taa län­nen­ro­maa­ne­ja

10.01.2021 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Barack Obamakin kääntää muistelijoille tyypilliseen tapaan asiat itselleen parhain päin, mutta kirjan sivuilta nousee esille myös vilpittömältä vaikuttava itsekritiikki

Arvio: Barack Oba­ma­kin kääntää muis­te­li­joil­le tyy­pil­li­seen tapaan asiat it­sel­leen parhain päin, mutta kirjan si­vuil­ta nousee esille myös vil­pit­tö­mäl­tä vai­kut­ta­va it­se­kri­tiik­ki

10.01.2021 15:00 2
Tilaajille
Nouseva tähtisäveltäjä Outi Tarkiainen kirjoittaa oopperaa vauva-arjen keskellä: "Mitä tylsempi elämä minulla on, sitä enemmän sävellän"

Nouseva täh­ti­sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen kir­joit­taa oop­pe­raa vau­va-ar­jen kes­kel­lä: "Mitä tyl­sem­pi elämä minulla on, sitä enemmän sä­vel­län"

10.01.2021 08:00 2
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Burton teki toisesta Batmanistaan eläinsadun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Burton teki toi­ses­ta Bat­ma­nis­taan eläin­sa­dun

10.01.2021 07:01
Atlantic Crossing on taiten toteutettua draamaa, mutta Norjan kuninkaallisiin on vaikea samaistua

At­lan­tic Cros­sing on taiten to­teu­tet­tua draa­maa, mutta Norjan ku­nin­kaal­li­siin on vaikea sa­mais­tua

10.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Kyllä vaipparalli isää kasvattaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kyllä vaip­pa­ral­li isää kas­vat­taa

09.01.2021 07:00
Oikeuskemisti penkoo äitinsä murhaa mysteeritarinassa, joka koukuttaa kankean alun jälkeen

Oi­keus­ke­mis­ti penkoo äitinsä murhaa mys­tee­ri­ta­ri­nas­sa, joka kou­kut­taa kankean alun jälkeen

09.01.2021 07:00
Taidemuseon kulissien takana Mestaaja odottaa ennallistamista – Kaleva pääsi kurkistamaan Oulun taidemuseon säilytys- ja konservointitilojen puolisalaiseen maailmaan

Tai­de­mu­seon ku­lis­sien takana Mes­taa­ja odottaa en­nal­lis­ta­mis­ta – Kaleva pääsi kur­kis­ta­maan Oulun tai­de­mu­seon säi­ly­tys- ja kon­ser­voin­ti­ti­lo­jen puo­lisalai­seen maail­maan

08.01.2021 17:00
Tilaajille

Oulun kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma­yh­dis­tyk­sel­le noin 160 000 euron ra­hoi­tus – ta­voit­tee­na ke­hit­tää alueen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia

07.01.2021 15:57 2
Oulun yliopiston eläinmuseon vetonauloina täytetyt eläimet sekä lähes 60 metrinen dioraama  –museon juuret ulottuvat yli 200 vuoden taakse

Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon ve­to­nau­loi­na täy­te­tyt eläimet sekä lähes 60 met­ri­nen dio­raa­ma –museon juuret ulot­tu­vat yli 200 vuoden taakse

07.01.2021 15:00 2
Tilaajille