Kulttuuri

Arvio: Taiteilija yhdistää itsensä vanhojen valokuvien kertomaan tutkaillen samalla muistia ja muistamista
Tilaajille

Arvio: Tai­tei­li­ja yh­dis­tää itsensä van­ho­jen va­lo­ku­vien ker­to­maan tut­kail­len samalla muistia ja muis­ta­mis­ta

17:15
Arvio: Oululaisen Heidi Stålnacken Sula-installaatio on kuin surumielisen kaunista sadetta

Arvio: Ou­lu­lai­sen Heidi Stål­nac­ken Su­la-ins­tal­laa­tio on kuin su­ru­mie­li­sen kau­nis­ta sadetta

15:15
Tilaajille
Oululainen Siltojen Laulu on rakentanut laulamalla rauhaa ja ystävyyttä jo 75 vuotta – "Juhlakonsertissa  laulamme sydämen kyllyydestä"

Ou­lu­lai­nen Sil­to­jen Laulu on ra­ken­ta­nut lau­la­mal­la rauhaa ja ys­tä­vyyt­tä jo 75 vuotta – "Juh­la­kon­ser­tis­sa lau­lam­me sydämen kyl­lyy­des­tä"

08:00 1
Tilaajille
Onko woke-ilmiö vain pintakuohua vai jopa uhka demokratialle?

Onko wo­ke-il­miö vain pin­ta­kuo­hua vai jopa uhka de­mok­ra­tial­le?

06:00 7
Tilaajille
Ämpäri päässä näkee vain muutaman sentin eteensä – Sirkustaiteilija Guy Waerenburgh leikkii sokkona kepin nokassa kieppuvilla lautasilla

Ämpäri päässä näkee vain muu­ta­man sentin eteensä – Sir­kus­tai­tei­li­ja Guy Wae­ren­burgh leikkii sokkona kepin nokassa kiep­pu­vil­la lau­ta­sil­la

26.11.2021 17:30 1
Tilaajille
Arvio: Haamujengi landella on hauska idea, mutta voimakas nostalgialla pelaaminen syö tarinankerrontaa

Arvio: Haa­mu­jen­gi lan­del­la on hauska idea, mutta voi­ma­kas nos­tal­gial­la pe­laa­mi­nen syö ta­ri­nan­ker­ron­taa

26.11.2021 10:00
Tilaajille
Kuraattori pyörittelee lumipallot näyttelyksi – Pauliina Leikas kertoo, miten Oulun taidemuseon näyttelykokonaisuus syntyi

Ku­raat­to­ri pyö­rit­te­lee lu­mi­pal­lot näyt­te­lyk­si – Pau­lii­na Leikas kertoo, miten Oulun tai­de­mu­seon näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus syntyi

26.11.2021 10:00
Tilaajille
Arvio: Pig on sangen perinteinen kuvaus menetyksestä, surusta ja mahdollisuudesta uuteen alkuun

Arvio: Pig on sangen pe­rin­tei­nen kuvaus me­ne­tyk­ses­tä, surusta ja mah­dol­li­suu­des­ta uuteen alkuun

26.11.2021 09:45
Tilaajille
Arvio: Tuomo Rannankari ja Oulu Sinfonia soittivat hyväntuulisen lastenkonsertin

Arvio: Tuomo Ran­nan­ka­ri ja Oulu Sin­fo­nia soit­ti­vat hy­vän­tuu­li­sen las­ten­kon­ser­tin

25.11.2021 16:55 1
Tilaajille
Alkuperäiskansojen kohtaloita Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion dokumenttielokuvissa Kierikkikeskuksessa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­ta­loi­ta Anas­ta­sia Lapsuin ja Markku Leh­mus­kal­lion do­ku­ment­ti­elo­ku­vis­sa Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa

25.11.2021 15:54
Arvio: Kaunis dokumentti ilmansaasteiden koettelemasta Delhistä pysäyttää katsojan

Arvio: Kaunis do­ku­ment­ti il­man­saas­tei­den koet­te­le­mas­ta Del­his­tä py­säyt­tää kat­so­jan

25.11.2021 15:45 3
Tilaajille
Arvio: Korttihai painii menneisyytensä kanssa – Hollywoodin hurjapään Paul Schraderin uutuuselokuva tulee pitkästä aikaa Suomeen asti

Arvio: Kort­ti­hai painii men­nei­syy­ten­sä kanssa – Hol­ly­woo­din hur­ja­pään Paul Schra­de­rin uu­tuus­elo­ku­va tulee pit­käs­tä aikaa Suomeen asti

25.11.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Oululaislähtöinen Erkki Perkiömäki teki elokuvan sisällissodan jälkimainingeista

Arvio: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Erkki Per­kiö­mä­ki teki elo­ku­van si­säl­lis­so­dan jäl­ki­mai­nin­geis­ta

25.11.2021 14:15
Tilaajille
Oululaiselle muusikolle Jukka Takalolle 10 000 euron taidepalkinto – "Jos haluamme, että meillä on suomenkielistä ja pohjoista kulttuuria, sitä pitää tukea"

Ou­lu­lai­sel­le muu­si­kol­le Jukka Ta­ka­lol­le 10 000 euron tai­de­pal­kin­to – "Jos ha­luam­me, että meillä on suo­men­kie­lis­tä ja poh­jois­ta kult­tuu­ria, sitä pitää tukea"

24.11.2021 20:50 13
Tilaajille
Leffavieras: Tennispelaajan vanhemmalta vaaditaan jämäkkyyttä – Venus ja Serena Williamsin isältä sitä löytyi

Lef­fa­vie­ras: Ten­nis­pe­laa­jan van­hem­mal­ta vaa­di­taan jä­mäk­kyyt­tä – Venus ja Serena Wil­liam­sin isältä sitä löytyi

24.11.2021 15:30
Tilaajille
Kansallisgalleria haluaa lääninhallitustalon taideteokset Oulusta takaisin – Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja: "Olemme todella harmissamme"

Kan­sal­lis­gal­le­ria haluaa lää­nin­hal­li­tus­ta­lon tai­de­teok­set Oulusta ta­kai­sin – Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja: "Olemme todella har­mis­sam­me"

24.11.2021 08:00 15
Tilaajille
Luokkatausta kolisee mukana – klapitalkoot aloittivat Luokkakuvia-työryhmän treenit Oulussa

Luok­ka­taus­ta kolisee mukana – kla­pi­tal­koot aloit­ti­vat Luok­ka­ku­via-työ­ryh­män treenit Oulussa

23.11.2021 10:00 3
Tilaajille
Oulu Sinfonian keväässä tarjolla paljon brittimusiikkia, mutta myös tuttu Entisten nuorten sävellahja

Oulu Sin­fo­nian ke­vääs­sä tar­jol­la paljon brit­ti­mu­siik­kia, mutta myös tuttu En­tis­ten nuorten sä­vel­lah­ja

22.11.2021 14:41
Oululaissisarukset vaalivat uhanalaista vienankarjalan kieltä, sillä "kun kieli kuolee, niin kulttuuri kuolee"

Ou­lu­lais­si­sa­ruk­set vaa­li­vat uhan­alais­ta vie­nan­kar­ja­lan kieltä, sillä "kun kieli kuolee, niin kult­tuu­ri kuolee"

22.11.2021 12:34 1
Tilaajille
Arvio: Vihapuhe ja maalittaminen edelsivät  malttia edustaneen sisäministeri Heikki Ritavuoren väkivaltaista kuolemaa sata vuotta sitten

Arvio: Vi­ha­pu­he ja maa­lit­ta­mi­nen edel­si­vät malttia edus­ta­neen si­sä­mi­nis­te­ri Heikki Ri­ta­vuo­ren vä­ki­val­tais­ta kuo­le­maa sata vuotta sitten

21.11.2021 15:15 5
Tilaajille
Uudet korkeat rakennukset puhuttivat puutalokaupungissa – Näin nyky-Oulu alkoi syntyä sata vuotta sitten

Uudet korkeat ra­ken­nuk­set pu­hut­ti­vat puu­ta­lo­kau­pun­gis­sa – ­Näin ny­ky-Ou­lu alkoi syntyä sata vuotta sitten

22.11.2021 12:38 6
Tilaajille
Moni yhtye sai nostetta Rockin SM-kilpailuista 80-luvulla – Oulussa voiton vieneen Hassisen Koneen tuntee moni, mutta samoissa kisoissa synkistelyllä voiton ottanut Backwoods jäi tuntemattomaksi

Moni yhtye sai nos­tet­ta Rockin SM-kil­pai­luis­ta 80-lu­vul­la – Oulussa voiton vieneen Has­si­sen Koneen tuntee moni, mutta sa­mois­sa ki­sois­sa syn­kis­te­lyl­lä voiton ottanut Back­woods jäi tun­te­mat­to­mak­si

20.11.2021 18:00 2
Tilaajille
Arvio: Pupu ja ruusu kantavat teoksissa monenlaisia merkityksiä ja symboliikkaa

Arvio: Pupu ja ruusu kan­ta­vat teok­sis­sa mo­nen­lai­sia mer­ki­tyk­siä ja sym­bo­liik­kaa

20.11.2021 16:30 1
Tilaajille
Tytöt – pidetään pallo! lastenelokuvakilpailun voittoon

Tytöt – pi­de­tään pallo! las­ten­elo­ku­va­kil­pai­lun voit­toon

20.11.2021 15:00
Nuorten lukutaidon heikentyminen on poikaerityinen ongelma, joka halutaan virallisissa yhteyksissä ohittaa
Kolumni Tero Vainio

Nuorten lu­ku­tai­don hei­ken­ty­mi­nen on poi­ka­eri­tyi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan vi­ral­li­sis­sa yh­teyk­sis­sä ohittaa

20.11.2021 06:00 7
Tilaajille
Arvio: Hiippakunnan hilpein autonrassaaja

Arvio: Hiip­pa­kun­nan hilpein au­ton­ras­saa­ja

19.11.2021 15:00
Tilaajille
Kari-Pekka Toivonen jättää Hämeenlinnan teatterin kahden vuoden jälkeen

Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen jättää Hä­meen­lin­nan teat­te­rin kahden vuoden jälkeen

18.11.2021 16:00 4
Tilaajille
Arvio: Omerta 6/12 on kunnianhimoinen toimintatrilleri, jota vastaavaa ei suomalainen ohjaaja ole koskaan aiemmin tehnyt suomen kielellä ja Suomessa

Arvio: Omerta 6/12 on kun­nian­hi­moi­nen toi­min­tat­ril­le­ri, jota vas­taa­vaa ei suo­ma­lai­nen ohjaaja ole koskaan aiemmin tehnyt suomen kie­lel­lä ja Suo­mes­sa

18.11.2021 15:15 1
Tilaajille
Arvio: Isoisän kuolema saa päähenkilön perehtymään algerialaisiin juuriinsa

Arvio: Isoisän kuolema saa pää­hen­ki­lön pe­reh­ty­mään al­ge­ria­lai­siin juu­riin­sa

18.11.2021 14:25
Tilaajille
Oulu Sinfonian tulevan ylikapellimestarin Rumon Gamban unelma on tehdä orkesterin kanssa kansainvälinen läpimurto – "Valloitus tehdään levyttämällä suomalaista musiikkia"

Oulu Sin­fo­nian tulevan yli­ka­pel­li­mes­ta­rin Rumon Gamban unelma on tehdä or­kes­te­rin kanssa kan­sain­vä­li­nen lä­pi­mur­to – "Val­loi­tus tehdään le­vyt­tä­mäl­lä suo­ma­lais­ta mu­siik­kia"

18.11.2021 10:00
Tilaajille