Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Kulttuuri

Arvio: Oululainen taidemaalari Esa Leskelä kuvaa värejä pimeän keskellä – teoksissa on voimakas maalaushetken tuntu
Tilaajille

Arvio: Ou­lu­lai­nen tai­de­maa­la­ri Esa Leskelä kuvaa värejä pimeän kes­kel­lä – teok­sis­sa on voi­ma­kas maa­laus­het­ken tuntu

15:55
Arvio: Kahden pojan ja kahden äidin myrkyllisiä ystävyyssuhteita

Arvio: Kahden pojan ja kahden äidin myr­kyl­li­siä ys­tä­vyys­suh­tei­ta

15:25
Tilaajille
Arvio: Droonikuvat yhdistettynä mikroskooppikuviin luovat suuria ja pieniä symbiooseja taiteilijan teoskokonaisuudessa

Arvio: Droo­ni­ku­vat yh­dis­tet­ty­nä mik­ro­skoop­pi­ku­viin luovat suuria ja pieniä sym­bioo­se­ja tai­tei­li­jan teos­ko­ko­nai­suu­des­sa

14:35
Tilaajille
Alli Haapasalon ohjaama elokuva Tytöt tytöt tytöt sai tärkeän palkinnon Sundancen elokuvajuhlilla

Alli Haa­pa­sa­lon ohjaama elokuva Tytöt tytöt tytöt sai tärkeän pal­kin­non Sun­dan­cen elo­ku­va­juh­lil­la

10:21 2

Vii­mei­nen sulku – Ovet auki! – kult­tuu­ri- ja ta­pah­tu­ma-alan yh­tei­nen mie­len­il­maus Se­naa­tin­to­ril­la

28.01.2022 15:34 3
Juurevaa musiikkia Juuruksen sukutilalta – lauluntekijyys toi esiin Mikko Koskelan herkemmän puolen

Juu­re­vaa mu­siik­kia Juu­ruk­sen su­ku­ti­lal­ta – lau­lun­te­ki­jyys toi esiin Mikko Kos­ke­lan her­kem­män puolen

28.01.2022 10:30
Tilaajille
Eivät ihan mitkä tahansa seinät – Kaj Åström on seurannut surullisena Oulun kaupungin aikeita luopua Ainolan museorakennuksesta

Eivät ihan mitkä tahansa seinät – Kaj Åström on seu­ran­nut su­rul­li­se­na Oulun kau­pun­gin aikeita luopua Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­ses­ta

28.01.2022 09:00 66
Tilaajille
Valtio osallistuu Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitukseen enintään 20 miljoonalla eurolla

Valtio osal­lis­tuu Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen ra­hoi­tuk­seen enin­tään 20 mil­joo­nal­la eurolla

27.01.2022 19:21 20
Viihde kuuluu ihmisten arkeen, toteaa 80 vuotta täyttävä tv-alan konkari: "Hyvä viihde antaa elämyksiä, viihdyttää, naurattaa ja itkettääkin"

Viihde kuuluu ih­mis­ten arkeen, toteaa 80 vuotta täyt­tä­vä tv-alan kon­ka­ri: "Hyvä viihde antaa elä­myk­siä, viih­dyt­tää, nau­rat­taa ja it­ket­tää­kin"

27.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Ei Revontuliteatteria, mutta katsojia jopa 40 eri maasta – alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat alkaa keskiviikkona online-versiona

Ei Re­von­tu­li­teat­te­ria, mutta kat­so­jia jopa 40 eri maasta – al­ku­pe­räis­kan­so­jen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li Skáb­ma­go­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na on­li­ne-ver­sio­na

27.01.2022 10:00
Tilaajille
Tanssilla löytää töitä lähes satavarmasti – "Minulle tarjottiin työtä melkein tarjottimella", Nellinoora Paju Oulusta sanoo

Tans­sil­la löytää töitä lähes sa­ta­var­mas­ti – "Mi­nul­le tar­jot­tiin työtä melkein tar­jot­ti­mel­la", Nel­li­noo­ra Paju Oulusta sanoo

27.01.2022 09:00 4
Tilaajille
Armeijasta sikisi suomalaisen tv-viihteen historiaa – elämä otti suunnan, jota ei mitenkään voinut ennakoida, myöntää Kivikasvoista tuttu Ilkka Lähteenmäki

Ar­mei­jas­ta sikisi suo­ma­lai­sen tv-viih­teen his­to­riaa – elämä otti suun­nan, jota ei mi­ten­kään voinut en­na­koi­da, myöntää Ki­vi­kas­vois­ta tuttu Ilkka Läh­teen­mä­ki

26.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Kristiina Drewsille kirjallisuus on elämäntapa, josta ei olla koskaan lomalla

Kris­tii­na Drew­sil­le kir­jal­li­suus on elä­män­ta­pa, josta ei olla koskaan lomalla

25.01.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilttinä miehenä elokuva-alalla, jossa raha ja valta määräävät kaikesta

Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilt­ti­nä miehenä elo­ku­va-alal­la, jossa raha ja valta mää­rää­vät kai­kes­ta

25.01.2022 17:15
Tilaajille
Tv-kanavat ovat lähivuosina siirtymässä täysin teräväpiirto- eli HD-tekniikkaan, mikä tarkoittaa monille laitteiden uusimista – nuorilla suoratoistopalvelut ajoivat television ohitse

Tv-ka­na­vat ovat lä­hi­vuo­si­na siir­ty­mäs­sä täysin te­rä­vä­piir­to- eli HD-tek­niik­kaan, mikä tar­koit­taa monille lait­tei­den uu­si­mis­ta – nuo­ril­la suo­ra­tois­to­pal­ve­lut ajoivat te­le­vi­sion ohitse

25.01.2022 17:05 6
Tilaajille
Oululainen Janne Niskala ja helsinkiläinen Oskari Pastila dokumentoivat Etelä-Korean jääkiekkomaajoukkueen taivalta Pyeongchangin olympialaisiin ja päätyivät kannustamaan Koreaa, kun maa sai vastaansa Suomen

Ou­lu­lai­nen Janne Niskala ja hel­sin­ki­läi­nen Oskari Pastila do­ku­men­toi­vat Ete­lä-Ko­rean jää­kiek­ko­maa­jouk­kueen tai­val­ta Pyeongc­han­gin olym­pia­lai­siin ja pää­tyi­vät kan­nus­ta­maan Koreaa, kun maa sai vas­taan­sa Suomen

25.01.2022 10:15
Tilaajille
Kuin dinosaurus visuaalisen ylitarjonnan keskellä – Kalajoelta lähtöisin oleva Anne Vasko on ehdolla maailman suurimman lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinnon saajaksi

Kuin di­no­sau­rus vi­suaa­li­sen yli­tar­jon­nan kes­kel­lä – Ka­la­joel­ta läh­töi­sin oleva Anne Vasko on ehdolla maail­man suu­rim­man lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den pal­kin­non saa­jak­si

25.01.2022 07:00
Tilaajille
On vain uskallettava olla oma itsensä, sanoo 60 vuotta täyttävä näyttelijä Sari Havas – "Minulla on ikänikin puolesta oikeus sanoa suoraan"

On vain us­kal­let­ta­va olla oma it­sen­sä, sanoo 60 vuotta täyt­tä­vä näyt­te­li­jä Sari Havas – "Mi­nul­la on ikä­ni­kin puo­les­ta oikeus sanoa suo­raan"

24.01.2022 19:00
Tilaajille
Oulun pääkirjasto muuttaa Rotuaarille Pekurin kortteliin syksyllä– kauppakeskuksen toiseen kerrokseen rakennetaan pääkirjaston remontin ajaksi 800 neliön kirjastoyksikkö

Oulun pää­kir­jas­to muuttaa Ro­tuaa­ril­le Pekurin kort­te­liin syk­syl­lä– ­kaup­pa­kes­kuk­sen toiseen ker­rok­seen ra­ken­ne­taan pää­kir­jas­ton re­mon­tin ajaksi 800 neliön kir­jas­to­yk­sik­kö

24.01.2022 12:02 22
Tilaajille
Arvio: Irene Vallejon Papyrus on jokaisen kirjanystävän kestoherkkupala

Arvio: Irene Val­le­jon Papyrus on jo­kai­sen kir­jan­ys­tä­vän kes­to­herk­ku­pa­la

23.01.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Sally Rooneyn odotettu uutuusromaani tarjoaa persoonallisen sekoituksen eri lajityyppejä yksissä kansissa

Arvio: Sally Rooneyn odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni tarjoaa per­soo­nal­li­sen se­koi­tuk­sen eri la­ji­tyyp­pe­jä yksissä kan­sis­sa

23.01.2022 15:15
Tilaajille
Hätämaan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi kadonneet ja karkotti pirut – avun hakijoita riitti matkojenkin takaa

Hä­tä­maan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi ka­don­neet ja kar­kot­ti pirut – avun ha­ki­joi­ta riitti mat­ko­jen­kin takaa

22.01.2022 16:30 1
Tilaajille
Arvio: Maalari matkaa pimeydestä valoon – teoksissa häivähtää elementtejä henkisen ja hengellisen harjoituksen perinteistä

Arvio: Maalari matkaa pi­mey­des­tä valoon – teok­sis­sa häi­väh­tää ele­ment­te­jä hen­ki­sen ja hen­gel­li­sen har­joi­tuk­sen pe­rin­teis­tä

22.01.2022 16:20
Tilaajille
Arvio: Viittauksia antiikin teemoista mandalaan – rovaniemeläistaiteilija kiertää maalauksissaan taitavasti kaikenlaisen esittämisen

Arvio: Viit­tauk­sia an­tii­kin tee­mois­ta man­da­laan – ro­va­nie­me­läis­tai­tei­li­ja kiertää maa­lauk­sis­saan tai­ta­vas­ti kai­ken­lai­sen esit­tä­mi­sen

22.01.2022 15:45
Tilaajille
Arvio: Pääosissa kasvit ja sienet – kuvataiteilijan teokset kietoutuvat luonnon prosesseihin materiaaliltaan ja sisällöltään

Arvio: Pää­osis­sa kasvit ja sienet – ku­va­tai­tei­li­jan teokset kie­tou­tu­vat luonnon pro­ses­sei­hin ma­te­riaa­lil­taan ja si­säl­löl­tään

22.01.2022 15:15
Tilaajille
Kulttuurivaikuttaja Liisa Vähäsarja palasi Suomussalmelta juurilleen ja perusti taidegallerian lapsuudenkotiinsa Vaalaan – "Kaiken taiteen ja hyvän ei tarvitse olla kaupungissa"

Kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja Liisa Vä­hä­sar­ja palasi Suo­mus­sal­mel­ta juu­ril­leen ja perusti tai­de­gal­le­rian lap­suu­den­ko­tiin­sa Vaalaan – "Kaiken taiteen ja hyvän ei tar­vit­se olla kau­pun­gis­sa"

22.01.2022 10:30 2
Tilaajille
Rajoitustoimet vain jatkuvat, ja kerta toisensa jälkeen samoilla iskuilla kuin aiemmin
Kolumni Tero Vainio

Ra­joi­tus­toi­met vain jat­ku­vat, ja kerta toi­sen­sa jälkeen sa­moil­la is­kuil­la kuin aiemmin

22.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Arvio: Luuranko toimii lääkärin rippi-isänä ja tuomarina norjalaisen Nina Lykken romaanissa

Arvio: Luu­ran­ko toimii lää­kä­rin rip­pi-isä­nä ja tuo­ma­ri­na nor­ja­lai­sen Nina Lykken ro­maa­nis­sa

21.01.2022 18:10
Tilaajille
Arvio: Oulu Sinfonian konserttia johtanut Jessica Cottis uskalsi haastaa orkesteria, ja se kannatti

Arvio: Oulu Sin­fo­nian kon­sert­tia joh­ta­nut Jessica Cottis uskalsi haastaa or­kes­te­ria, ja se kan­nat­ti

21.01.2022 15:50
Tilaajille
Arvio: Eripuraisen bostonilaisperheen yllättäen päättynyt tarina saa arvoisensa loppuluvun

Arvio: Eri­pu­rai­sen bos­to­ni­lais­per­heen yl­lät­täen päät­ty­nyt tarina saa ar­voi­sen­sa lop­pu­lu­vun

21.01.2022 15:15
Tilaajille