Kulttuuri

Petrus Schroderuksen Oulun kaduilla tulkitsema laulu nousi Suomen suosituimmaksi YouTube-videoksi tänä vuonna

Petrus Schro­de­ruk­sen Oulun ka­duil­la tul­kit­se­ma laulu nousi Suomen suo­si­tuim­mak­si You­Tu­be-vi­deok­si tänä vuonna

02.12.2020 21:16 4
Yksityiskierrokselle Mona Lisan kanssa – moniin maailman ja kotimaan museoihin pääsee nyt virtuaalisesti kotisohvalta

Yk­si­tyis­kier­rok­sel­le Mona Lisan kanssa – moniin maail­man ja ko­ti­maan mu­seoi­hin pääsee nyt vir­tuaa­li­ses­ti ko­ti­soh­val­ta

02.12.2020 10:10
Tilaajille
Oulun teatterin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asiantuntija arvioi toiminta-avustuksen leikkauksen vaikutuksia

Oulun teat­te­rin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asian­tun­ti­ja arvioi toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kauk­sen vai­ku­tuk­sia

01.12.2020 19:00 10
Tilaajille
Qstock julkisti tukun ensi kesän kotimaisia kiinnityksiä

Qstock jul­kis­ti tukun ensi kesän ko­ti­mai­sia kiin­ni­tyk­siä

01.12.2020 09:54 2
Oululaisyritys valmistaa käsityönä sähköisille instrumenteille tarkoitettuja efektipedaaleja – "Näkisin, että ulkonäön merkitys on musiikkilaitteissa melko suuri"

Ou­lu­lais­yri­tys val­mis­taa kä­si­työ­nä säh­köi­sil­le inst­ru­men­teil­le tar­koi­tet­tu­ja efek­ti­pe­daa­le­ja – "Nä­ki­sin, että ul­ko­näön mer­ki­tys on mu­siik­ki­lait­teis­sa melko suuri"

01.12.2020 06:45 1
Tilaajille
Oulun teatteri perui loppuvuoden esitykset – kevätkauden ensimmäinen uusi ensi-ilta on Tahto helmikuussa

Oulun teat­te­ri perui lop­pu­vuo­den esi­tyk­set – ke­vät­kau­den en­sim­mäi­nen uusi en­si-il­ta on Tahto hel­mi­kuus­sa

30.11.2020 15:57 9
Yle näyttää Linnan juhlia vuosien varrelta, luvassa on noin 6 500 kättelyn viikko – Joko kohta uusitaan vanhoja lottoarvontojakin?

Yle näyttää Linnan juhlia vuosien var­rel­ta, luvassa on noin 6 500 kät­te­lyn viikko – Joko kohta uu­si­taan vanhoja lot­toar­von­to­ja­kin?

30.11.2020 07:00 2
Päivän leffapoiminnat: Taiteilijan alakuloinen muisto – Juice Leskisen elämäkertaelokuvasta ei tullut pakkopullaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­tei­li­jan ala­ku­loi­nen muisto – Juice Les­ki­sen elä­mä­ker­ta­elo­ku­vas­ta ei tullut pak­ko­pul­laa

30.11.2020 07:00 0
Vetoomus Oulun teatterin puolesta sai yli 4 000 nimeä – adressi on lähetetty valtuustolle

Ve­too­mus Oulun teat­te­rin puo­les­ta sai yli 4 000 nimeä – adressi on lä­he­tet­ty val­tuus­tol­le

29.11.2020 20:06 19
Arvio: Omalaatuisen perheen elämää Tornionlaaksossa ruotsalaisen Nina Wähän perheromaanin ja murhamysteerin sekoituksessa

Arvio: Oma­laa­tui­sen perheen elämää Tor­nion­laak­sos­sa ruot­sa­lai­sen Nina Wähän per­he­ro­maa­nin ja mur­ha­mys­tee­rin se­koi­tuk­ses­sa

29.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Suomessa on häkellyttävän upeita ryijyjä, ja kasvitieteen professori Tuomas Sopanen omistaa niistä 580 – Mutta mikä on tämän villaisen tekstiilin pitkä historia?

Suo­mes­sa on hä­kel­lyt­tä­vän upeita ryi­jy­jä, ja kas­vi­tie­teen pro­fes­so­ri Tuomas Sopanen omistaa niistä 580 – Mutta mikä on tämän vil­lai­sen teks­tii­lin pitkä his­to­ria?

29.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Kuka puhuu totta ja kuka valehtelee? Pinnan alla kytee jännitteitä hitaasti avautuvassa perhetragediassa

Kuka puhuu totta ja kuka va­leh­te­lee? Pinnan alla kytee jän­nit­tei­tä hi­taas­ti avau­tu­vas­sa per­he­tra­ge­dias­sa

29.11.2020 07:00 0
Venäläiset sieppasivat 1700-luvulla jopa 30 000 suomalaislasta ja veivät orjiksi Uzbekistaniin asti – Isonvihan ajasta kertovista romaaneista on suunnitteilla tv-sarja

Ve­nä­läi­set siep­pa­si­vat 1700-lu­vul­la jopa 30 000 suo­ma­lais­las­ta ja veivät orjiksi Uz­be­kis­ta­niin asti – Ison­vi­han ajasta ker­to­vis­ta ro­maa­neis­ta on suun­nit­teil­la tv-sar­ja

28.11.2020 08:00 21
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Kansakunta kaipaa tunareitaan tutussa agenttiparodiassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kan­sa­kun­ta kaipaa tu­na­rei­taan tutussa agent­ti­pa­ro­dias­sa

28.11.2020 07:00 0
Miten käy teattereiden, kun korona hivuttaa elokuvaa kotiruutuihin?
Kolumni Tero Vainio

Miten käy teat­te­rei­den, kun korona hi­vut­taa elo­ku­vaa ko­ti­ruu­tui­hin?

27.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Talvisodan suuret taistelut tuodaan oopperoina Suomussalmen kesäteatteriin 2021 ja 2022 – "Raatteen tien pitäisi saada ihmiset sekä ajattelemaan että itkemään"

Tal­vi­so­dan suuret tais­te­lut tuodaan oop­pe­roi­na Suo­mus­sal­men ke­sä­teat­te­riin 2021 ja 2022 – "Raat­teen tien pitäisi saada ihmiset sekä ajat­te­le­maan että it­ke­mään"

27.11.2020 12:57 0
Tilaajille
Arvio: Tonttu sotkee jouluvalmistelut norjalaisanimaatiossa, joka onnistuu yllättämään

Arvio: Tonttu sotkee jou­lu­val­mis­te­lut nor­ja­lai­sa­ni­maa­tios­sa, joka on­nis­tuu yl­lät­tä­mään

27.11.2020 11:00 0
Tilaajille
Pate Mustajärvi aikoi laittaa ensi kesän jälkeen Popedan lopullisesti talliin, mutta korona toi yhtyeelle lisävuoden

Pate Mus­ta­jär­vi aikoi laittaa ensi kesän jälkeen Popedan lo­pul­li­ses­ti tal­liin, mutta korona toi yh­tyeel­le li­sä­vuo­den

27.11.2020 08:15 4
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Arkihuolesi kaikki heitä – lumoava japanilaisanimaatio sukeltaa elämän syviin pohjavirtoihin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ar­ki­huo­le­si kaikki heitä – lumoava ja­pa­ni­lais­ani­maa­tio su­kel­taa elämän syviin poh­ja­vir­toi­hin

27.11.2020 07:00 0
Dokumentti: Elvis on kuollut – kauan eläköön Elvis

Do­ku­ment­ti: Elvis on kuollut – kauan eläköön Elvis

27.11.2020 07:00 0
Lastaajanaisten runot tulevat esille lauluina – Martinniemen proomuilla ja pöllilaivoilla syntyneitä tunnelmakuvia kuullaan musikaalissa Haukiputaalla

Las­taa­ja­nais­ten runot tulevat esille lau­lui­na – Mar­tin­nie­men proo­muil­la ja pöl­li­lai­voil­la syn­ty­nei­tä tun­nel­ma­ku­via kuul­laan mu­si­kaa­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la

26.11.2020 18:30 0
Tilaajille
Arvio: Päiväni murmelina -elokuvasta tuttu vanha idea saa uutta eloa romanttisessa komediassa

Arvio: Päiväni mur­me­li­na -e­lo­ku­vas­ta tuttu vanha idea saa uutta eloa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa

26.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Jenni Kallon ohjaama show leikkii ei-osaamisella

Arvio: Jenni Kallon ohjaama show leikkii ei-osaa­mi­sel­la

26.11.2020 15:08
Tilaajille
Miten kulttuuripääkaupunki voisi näkyä asuinalueilla? Tähän haetaan vastausta koko Oulun yhteisessä asukasillassa

Miten kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki voisi näkyä asui­na­lueil­la? Tähän haetaan vas­taus­ta koko Oulun yh­tei­ses­sä asu­kas­il­las­sa

26.11.2020 12:14 6
Päivän leffapoiminnat: Tanskalaisten synnit paljastuvat rikoselokuvassa, jossa poliisi saa eteensä karun näköistä väkeä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tans­ka­lais­ten synnit pal­jas­tu­vat ri­ko­se­lo­ku­vas­sa, jossa poliisi saa eteensä karun nä­köis­tä väkeä

26.11.2020 07:01
Oppilaan ja opettajan suhde ei hetkauta, kun sarjan tyyli on kuin kevyttä teinidraamaa

Op­pi­laan ja opet­ta­jan suhde ei het­kau­ta, kun sarjan tyyli on kuin kevyttä tei­ni­draa­maa

26.11.2020 07:00
Finlandia-voittaja vie aikamatkalle jälleenrakennusajan Suomeen – Hierojan, metsänhoitajan ja traumatisoituneen sotilaan lisäksi päähenkilönä on jokihelmisimpukka

Fin­lan­dia-voit­ta­ja vie ai­ka­mat­kal­le jäl­leen­ra­ken­nus­ajan Suomeen – Hie­ro­jan, met­sän­hoi­ta­jan ja trau­ma­ti­soi­tu­neen so­ti­laan lisäksi pää­hen­ki­lö­nä on jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka

25.11.2020 20:00 3
Radio Popov kertoo yksinäisten lasten omasta radiokanavasta – Kirjailija Anja Portinin mukaan jokainen lapsi tarvitsisi elämäänsä mahdollisuuden tulla kuulluksi

Radio Popov kertoo yk­si­näis­ten lasten omasta ra­dio­ka­na­vas­ta – Kir­jai­li­ja Anja Por­ti­nin mukaan jo­kai­nen lapsi tar­vit­si­si elä­mään­sä mah­dol­li­suu­den tulla kuul­luk­si

25.11.2020 20:00
Tutkimus tanssikiellosta paljasti yhteiskunnan moraalikoodiston ja toi tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon

Tut­ki­mus tans­si­kiel­los­ta pal­jas­ti yh­teis­kun­nan mo­raa­li­koo­dis­ton ja toi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­non

25.11.2020 20:00 3
Finlandia-palkitut tulevat nyt kotisohvalle, kun lukemisen suurimpaan juhlaan voi osallistua suoran tv-lähetyksen kautta

Fin­lan­dia-pal­ki­tut tulevat nyt ko­ti­soh­val­le, kun lu­ke­mi­sen suu­rim­paan juhlaan voi osal­lis­tua suoran tv-lä­he­tyk­sen kautta

25.11.2020 07:00 1