Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Kulttuuri

Murhajännäri on menettänyt tehoaan, muttei täysin – Hitchcock loi mielikuvan katkeamattomasta kuvavirrasta perjantain elokuvaan
Tilaajille

Mur­ha­jän­nä­ri on me­net­tä­nyt te­hoaan, muttei täysin – Hitch­cock loi mie­li­ku­van kat­kea­mat­to­mas­ta ku­va­vir­ras­ta per­jan­tain elo­ku­vaan

12:00
Arvio: Mahla virtaa näyttämöllä kauniina – oululaisen balettituotanto Tenhon neljäs kantaesitys vakuuttaa visuaalisuudellaan

Arvio: Mahla virtaa näyt­tä­möl­lä kau­nii­na – ou­lu­lai­sen ba­let­ti­tuo­tan­to Tenhon neljäs kan­ta­esi­tys va­kuut­taa vi­suaa­li­suu­del­laan

11:05
Tilaajille
Millä mielin Oulun festarikentän uudet tulokkaat ovat?  "Raskaamman musiikin festivaalille on kysyntää"

Millä mielin Oulun fes­ta­ri­ken­tän uudet tu­lok­kaat ovat? "Ras­kaam­man mu­sii­kin fes­ti­vaa­lil­le on ky­syn­tää"

11.08.2022 17:30 1
Tilaajille
Arvio: Hassusti pukeutuneet japanilaisnäyttelijät riehuvat hataran näköisissä kulisseissa – Hopeanuoli-musikaali on toteutettu hellyttävän amatöörimäisesti

Arvio: Has­sus­ti pu­keu­tu­neet ja­pa­ni­lais­näyt­te­li­jät rie­hu­vat hataran nä­köi­sis­sä ku­lis­seis­sa – Ho­pea­nuo­li-mu­si­kaa­li on to­teu­tet­tu hel­lyt­tä­vän ama­töö­ri­mäi­ses­ti

11.08.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Suomalainen laulaa joko ilosta tai surusta – dokumenttielokuva kertoo karaokekansan tunteikkaat tarinat

Arvio: Suo­ma­lai­nen laulaa joko ilosta tai surusta – do­ku­ment­ti­elo­ku­va kertoo ka­rao­ke­kan­san tun­teik­kaat tarinat

11.08.2022 16:25 1
Tilaajille
Arvio: Ruotsalaiset onnistuvat tuomaan lastenelokuvaan luontevasti transsukupuolisen hahmon ja miesten välisen rakkauden

Arvio: Ruot­sa­lai­set on­nis­tu­vat tuomaan las­ten­elo­ku­vaan luon­te­vas­ti trans­su­ku­puo­li­sen hahmon ja miesten välisen rak­kau­den

11.08.2022 15:35 1
Tilaajille
Nopen kansanmusiikki menee jalan alle ja saa tanssimaan myös paikoissa, joihin ei tulla kansantanssi mielessä

Nopen kan­san­mu­siik­ki menee jalan alle ja saa tans­si­maan myös pai­kois­sa, joihin ei tulla kan­san­tans­si mie­les­sä

11.08.2022 14:05
Tilaajille
Arvio: Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämö avaa virkistävästi, vaikka yleisöstä kuuluukin kuorsausta

Arvio: Oulun teat­te­rin Mo­ni­nai­suu­den näyt­tä­mö avaa vir­kis­tä­väs­ti, vaikka ylei­sös­tä kuu­luu­kin kuor­saus­ta

11.08.2022 13:25
Tilaajille
Oulu Sinfonia Open käynnistyy tänään – mukana useita kaikille avoimia esityksiä

Oulu Sin­fo­nia Open käyn­nis­tyy tänään – mukana useita kai­kil­le avoimia esi­tyk­siä

11.08.2022 11:37
Tilaajille
Maya Korvelan oppivuodet ovat kaukaista menneisyyttä – Maya & Jam Group juhlistaa torstaina jo 25-vuotista taivaltaan

Maya Kor­ve­lan op­pi­vuo­det ovat kau­kais­ta men­nei­syyt­tä – Maya & Jam Group juh­lis­taa tors­tai­na jo 25-vuo­tis­ta tai­val­taan

10.08.2022 19:00 4
Tilaajille
Pojat-elokuva veti jalkapalloammattilaisuudesta haaveilleen Vesa-Matti Loirin näyttämölle

Po­jat-elo­ku­va veti jal­ka­pal­lo­am­mat­ti­lai­suu­des­ta haa­veil­leen Ve­sa-Mat­ti Loirin näyt­tä­möl­le

10.08.2022 17:10
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin haastattelu ja viimeinen televisioitu lauluesitys vuodelta 2020

Ve­sa-Mat­ti Loirin haas­tat­te­lu ja vii­mei­nen te­le­vi­sioi­tu lau­lu­esi­tys vuo­del­ta 2020

10.08.2022 15:47 2
Leffavieras: Iranilaiselokuva muistuttaa, että kuolemanrangaistus on lopullinen

Lef­fa­vie­ras: Ira­ni­lais­elo­ku­va muis­tut­taa, että kuo­le­man­ran­gais­tus on lo­pul­li­nen

10.08.2022 15:10 1
Tilaajille
Vesa-Matti Loiri osasi naurattaa ja itkettää – hän nauroi ja itki itsekin

Ve­sa-Mat­ti Loiri osasi nau­rat­taa ja it­ket­tää – hän nauroi ja itki itsekin

10.08.2022 13:30 5
Tilaajille
Viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiri on kuollut – Loiri naitti viihteen ja taiteen ja jättää vahvan jälkensä suomalaiseen kulttuuriin

Viih­de­tai­tei­li­ja Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut – Loiri naitti viih­teen ja taiteen ja jättää vahvan jäl­ken­sä suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin

10.08.2022 13:07 16
Tilaajille
Video: Tällaisen uran Vesa-Matti Loiri teki laulajana ja näyttelijänä

Video: Täl­lai­sen uran Ve­sa-Mat­ti Loiri teki lau­la­ja­na ja näyt­te­li­jä­nä

10.08.2022 12:37
HS: Vesa-Matti Loiri on kuollut – suomalaisten laajasti tunteman taiteilijan ura alkoi 60 vuotta sitten Oulussa kuvatusta Pojat-elokuvasta

HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut – suo­ma­lais­ten laa­jas­ti tun­te­man tai­tei­li­jan ura alkoi 60 vuotta sitten Oulussa ku­va­tus­ta Po­jat-elo­ku­vas­ta

10.08.2022 12:38 22
"On mahtavaa mennä neitseellisessä tilassa kuuntelemaan teoksia, joista en tiedä yhtään mitään" – Oulunsalo Soi -festivaali nostaa Mika Rännälin johdolla esiin unholaan jääneitä musiikkihelmiä

"On mah­ta­vaa mennä neit­seel­li­ses­sä tilassa kuun­te­le­maan teok­sia, joista en tiedä yhtään mitään" – Ou­lun­sa­lo Soi -fes­ti­vaa­li nostaa Mika Rän­nä­lin joh­dol­la esiin un­ho­laan jää­nei­tä mu­siik­ki­hel­miä

09.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Vanhaan Raaheen halutaan elämysten ja elokuvien Huvimylly, joka voisi kytkeytyä Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

Vanhaan Raaheen ha­lu­taan elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly, joka voisi kyt­key­tyä Oulu2026-kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen

09.08.2022 12:30 3
Tilaajille
Nuoruuden merkkipaalua kokemassa – tiistai-illan elokuvasta välittyy harvinaista yhdessäolon lämpöä

Nuo­ruu­den merk­ki­paa­lua ko­ke­mas­sa – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­ta vä­lit­tyy har­vi­nais­ta yh­des­sä­olon lämpöä

09.08.2022 12:00
Tilaajille
Suomen Taidepankki avaa Oulussa entisen Suomen Pankin näyttelytoiminnan – esillä voimakkaita teoksia kuudelta eri taiteilijalta

Suomen Tai­de­pank­ki avaa Oulussa entisen Suomen Pankin näyt­te­ly­toi­min­nan – esillä voi­mak­kai­ta teoksia kuu­del­ta eri tai­tei­li­jal­ta

08.08.2022 19:00
Tilaajille
Tornionjokilaakso kasvattaa kirjallisuutta, sisä-Lappi kuvataiteilijoita

Tor­nion­jo­ki­laak­so kas­vat­taa kir­jal­li­suut­ta, si­sä-Lap­pi ku­va­tai­tei­li­joi­ta

07.08.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Tarja Roinila varoittaa postuumisti julkaistussa kirjoituskokoelmassaan, että suomentajien ammattikunta on uhattuna

Arvio: Tarja Roinila va­roit­taa pos­tuu­mis­ti jul­kais­tus­sa kir­joi­tus­ko­koel­mas­saan, että suo­men­ta­jien am­mat­ti­kun­ta on uhat­tu­na

07.08.2022 17:10
Tilaajille
Arvio: Perhe pitää pelastaa Anna-Maria Eilitän toisessakin romaanissa

Arvio: Perhe pitää pe­las­taa An­na-Ma­ria Eilitän toi­ses­sa­kin ro­maa­nis­sa

07.08.2022 15:40
Tilaajille
Arvio: Jenni Räinän esikoisromaani on oivaltava ja ajankohtainen ihmisen, luonnon ja ilmastokriisin kuvaus

Arvio: Jenni Räinän esi­kois­ro­maa­ni on oi­val­ta­va ja ajan­koh­tai­nen ih­mi­sen, luonnon ja il­mas­to­krii­sin kuvaus

07.08.2022 08:00
Tilaajille
Skandaalikirjailijasta tuli skandaali – sunnuntain draama pohjautuu tositapahtumiin keksitystä persoonasta

Skan­daa­li­kir­jai­li­jas­ta tuli skan­daa­li – sun­nun­tain draama poh­jau­tuu to­si­ta­pah­tu­miin kek­si­tys­tä per­soo­nas­ta

07.08.2022 06:30
Tilaajille
Arvio: Hagfors-sarjan dekkaristi Ninni Schulman paljastaa omat kipunsa

Arvio: Hag­fors-sar­jan dek­ka­ris­ti Ninni Schul­man pal­jas­taa omat kipunsa

06.08.2022 15:35
Tilaajille
Arvio: Öljyvärein maalatut maisema-aiheet kohtaavat kynäruiskun ja graffiteista vaikutteita ammentavat sommittelut

Arvio: Öl­jy­vä­rein maa­la­tut mai­se­ma-ai­heet koh­taa­vat ky­nä­ruis­kun ja graf­fi­teis­ta vai­kut­tei­ta am­men­ta­vat som­mit­te­lut

06.08.2022 13:45
Tilaajille
Arvio: Nyky-yhteiskunta ja perinteinen saamelainen elämäntapa törmäävät Marja Helanderin teoksissa – leikkimieliset omakuvat tuovat ripauksen huumoria

Arvio: Ny­ky-yh­teis­kun­ta ja pe­rin­tei­nen saa­me­lai­nen elä­män­ta­pa tör­mää­vät Marja He­lan­de­rin teok­sis­sa – leik­ki­mie­li­set oma­ku­vat tuovat ri­pauk­sen huu­mo­ria

06.08.2022 12:55
Tilaajille