Kolumnit

Sanon viimeisen sanani ja se on kyllä: "Tuntuu, että kieltosana on iskostunut suomalaisten kieliin, vaikka emme sitä aina tarkoittaisikaan"
Tilaajille
Kolumni
Iina Kuvaja

Sanon vii­mei­sen sanani ja se on kyllä: "Tun­tuu, että kiel­to­sa­na on is­kos­tu­nut suo­ma­lais­ten kie­liin, vaikka emme sitä aina tar­koit­tai­si­kaan"

18:00
Puolueilla on kova työ saada ehdokaslistoja täyteen – luottamustehtävissä tarvitaan pitkäjänteisyyttä
Kolumni Tytti Isohookana-Asunmaa

Puo­lueil­la on kova työ saada eh­do­kas­lis­to­ja täyteen – luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä tar­vi­taan pit­kä­jän­tei­syyt­tä

06:00 2
Tilaajille
Kolumni: Oberstdorfissa 16 vuotta sitten laulettiin Aikuinen nainen
Kolumni Kai Nevala

Ko­lum­ni: Oberst­dor­fis­sa 16 vuotta sitten lau­let­tiin Ai­kui­nen nainen

04.03.2021 21:05 2
Tilaajille
Suomen oma Don Quijote vastaan FIS:n tuulimyllyt
Kolumni Joonas Hentilä

Suomen oma Don Quijote vastaan FIS:n tuu­li­myl­lyt

04.03.2021 07:00
Tilaajille
Oulun kahdeksan vuoden takainen suurkuntaliitos ei mennyt kuten Strömsössä, mutta se ei ollut kuntaliitoksen vika
Kolumni Antti Ervasti

Oulun kah­dek­san vuoden ta­kai­nen suur­kun­ta­lii­tos ei mennyt kuten Ström­sös­sä, mutta se ei ollut kun­ta­lii­tok­sen vika

03.03.2021 17:08 54
Tilaajille
Kotimainen rokotetuotanto aloitettava heti
Kolumni Katja Hänninen

Ko­ti­mai­nen ro­ko­te­tuo­tan­to aloi­tet­ta­va heti

02.03.2021 16:00 17
Tilaajille
Hopeamitalit helpottavat Suomen joukkueen henkistä taakkaa toisella MM-kisaviikolla
Kolumni Joonas Hentilä

Ho­pea­mi­ta­lit hel­pot­ta­vat Suomen jouk­kueen hen­kis­tä taakkaa toi­sel­la MM-ki­sa­vii­kol­la

02.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Etäopiskelu kysyy taitoa ruudun molemmin puolin – opettajan pitäisi osata aktivoida opiskelijoitaan etäopetukseen
Kolumni Anna Kilponen

Etä­opis­ke­lu kysyy taitoa ruudun mo­lem­min puolin – opet­ta­jan pitäisi osata ak­ti­voi­da opis­ke­li­joi­taan etä­ope­tuk­seen

28.02.2021 20:00 2
Tilaajille
Mitalisijalle nousi mies, joka ei kaksi vuotta sitten saanut jännitykseltään nukuttua
Kolumni Joonas Hentilä

Mi­ta­li­si­jal­le nousi mies, joka ei kaksi vuotta sitten saanut jän­ni­tyk­sel­tään nu­kut­tua

28.02.2021 17:32 2
Tilaajille
Kuka jakoi Suomen kahtia? – "Kahtiajako tuottaa lähinnä voittoja populisteille ja tarpeetonta poliittista polarisaatiota."
Kolumni Mari Vaattovaara

Kuka jakoi Suomen kahtia? – "Kah­tia­ja­ko tuottaa lähinnä voit­to­ja po­pu­lis­teil­le ja tar­pee­ton­ta po­liit­tis­ta po­la­ri­saa­tio­ta."

28.02.2021 14:00 14
Tilaajille
Vaikka moni asia koronan hallinnassa on hoidettu hyvin, löytyy koronatoimista myös noloja epäonnistumisia
Kolumni Sanna Keskinen

Vaikka moni asia koronan hal­lin­nas­sa on hoi­det­tu hyvin, löytyy ko­ro­na­toi­mis­ta myös noloja epä­on­nis­tu­mi­sia

27.02.2021 16:00 24
Tilaajille
Faktojen ja mielipiteiden sekamelska tuottaa tuskallisia havaintoja
Kolumni Tero Vainio

Fak­to­jen ja mie­li­pi­tei­den se­ka­mels­ka tuottaa tus­kal­li­sia ha­vain­to­ja

27.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Metsäkeskustelussa ovat lopulta kaikki oikeassa
Kolumni Pasi Kinnunen

Met­sä­kes­kus­te­lus­sa ovat lopulta kaikki oi­keas­sa

26.02.2021 18:00 7
Tilaajille
Kirkko tarvitsee kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä – näin evankelisluterilainen katsomusyhteisö säilyttää uskottavuutensa
Kolumni Juhani Lavanko

Kirkko tar­vit­see kaksi rin­nak­kais­ta avio­liit­to­kä­si­tys­tä – näin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen kat­so­mus­yh­tei­sö säi­lyt­tää us­kot­ta­vuu­ten­sa

26.02.2021 06:00 23
Tilaajille
Virittäkää jälkipyykinpesukone valmiiksi
Kolumni Joonas Hentilä

Vi­rit­tä­kää jäl­ki­pyy­kin­pe­su­ko­ne val­miik­si

25.02.2021 09:00 1
Tilaajille
Arkipäivän sankareista sekä tähtiareenoiden idoleista on kova kysyntä
Kolumni Elina Ursin

Ar­ki­päi­vän san­ka­reis­ta sekä täh­ti­aree­noi­den ido­leis­ta on kova kysyntä

24.02.2021 06:00 2
Tilaajille
EU:n sääntöperusteisuus vaakalaudalla
Kolumni Janne Heikkinen

EU:n sään­tö­pe­rus­tei­suus vaa­ka­lau­dal­la

23.02.2021 16:00 5
Tilaajille
Tolkun ihminen on hyvinvointivaltioihminen – hän ei katso asioita liian vasemmalta eikä turhan oikealta
Kolumni Petteri Sihvonen

Tolkun ihminen on hy­vin­voin­ti­val­tio­ih­mi­nen – hän ei katso asioita liian va­sem­mal­ta eikä turhan oi­keal­ta

21.02.2021 14:00 26
Tilaajille
Kamelin selkä on katkennut jo kulttuurin kentällä: useampi taiteen alan etujärjestö perää oikeuksiaan poikkeuksellisessa tilanteessa
Kolumni Tero Vainio

Kamelin selkä on kat­ken­nut jo kult­tuu­rin ken­täl­lä: useampi taiteen alan etu­jär­jes­tö perää oi­keuk­siaan poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa

21.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Miksi nuoren pitää kuolla väkivaltaisesti ennen kuin yhteiskunta herää?
Kolumni Sanna Keskinen

Miksi nuoren pitää kuolla vä­ki­val­tai­ses­ti ennen kuin yh­teis­kun­ta herää?

20.02.2021 16:00 11
Tilaajille
Tärkeimmät vaalit eivät kiinnosta pienituloisia: "Jos ja kun päättäjät valikoituvat hyväosaisten äänillä valtuustoihin, niin on päivänselvää, että myös päätökset ovat hyvätuloisia suosivia"
Kolumni Risto Kalliorinne

Tär­keim­mät vaalit eivät kiin­nos­ta pie­ni­tu­loi­sia: "Jos ja kun päät­tä­jät va­li­koi­tu­vat hy­vä­osais­ten äänillä val­tuus­toi­hin, niin on päi­vän­sel­vää, että myös pää­tök­set ovat hy­vä­tu­loi­sia suo­si­via"

19.02.2021 18:00 32
Tilaajille
Oulu ansaitsee tulla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi – lisääntynyt matkailutulo ja uudet työpaikat luovilla aloilla luovat uudenlaista taloudellista pohjaa.
Kolumni Samu Forsblom

Oulu an­sait­see tulla Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si – li­sään­ty­nyt mat­kai­lu­tu­lo ja uudet työ­pai­kat luo­vil­la aloilla luovat uu­den­lais­ta ta­lou­del­lis­ta pohjaa.

19.02.2021 06:00 18
Tilaajille
Kaikuja aikakerrostumien keskeltä
Kolumni Anna Hämeenaho

Kaikuja ai­ka­ker­ros­tu­mien kes­kel­tä

18.02.2021 16:00 1
Tilaajille
Kaksoiskuntalaisuudesta pitää viimeinkin tulla totta
Kolumni Pekka Vuollo

Kak­sois­kun­ta­lai­suu­des­ta pitää vii­mein­kin tulla totta

16.02.2021 20:00 9
Tilaajille
Nuori, hyviä uutisia sinulle
Kolumni Pekka Aittakumpu

Nuori, hyviä uutisia sinulle

16.02.2021 18:00 8
Tilaajille
Oululaisilla ei ole talvipyöräilygeeniä – olosuhteet talvipyöräilylle on luotu tietoisella valinnalla
Kolumni Silja Aitoaho

Ou­lu­lai­sil­la ei ole tal­vi­pyö­räi­ly­gee­niä – olo­suh­teet tal­vi­pyö­räi­lyl­le on luotu tie­toi­sel­la va­lin­nal­la

14.02.2021 20:00 17
Tilaajille
Kun internetin sananvapaudesta tuli ongelma
Kolumni Tero Vainio

Kun in­ter­ne­tin sa­nan­va­pau­des­ta tuli ongelma

14.02.2021 15:00 5
Tilaajille
Työelämäprofessori Hannele Pokka: Akkukilpailussa Suomen on satsattava osaamiseen
Kolumni Hannele Pokka

Työ­elä­mä­pro­fes­so­ri Hannele Pokka: Ak­ku­kil­pai­lus­sa Suomen on sat­sat­ta­va osaa­mi­seen

14.02.2021 12:00 5
Tilaajille
Kaisa Mäkäräisen SM-hopea ei ollut hyvää mainosta hiihtomaajoukkueelle
Kolumni Joonas Hentilä

Kaisa Mä­kä­räi­sen SM-ho­pea ei ollut hyvää mai­nos­ta hiih­to­maa­jouk­kueel­le

13.02.2021 18:00 13
Tilaajille
Meren pitäisi näkyä, tuoksua ja maistua, mutta nyt se ei sitä tee
Kolumni Sanna Keskinen

Meren pitäisi näkyä, tuoksua ja mais­tua, mutta nyt se ei sitä tee

13.02.2021 17:00 21
Tilaajille