Kolumnit

Suurpetoihin talojen nurkilla on vaikea tottua, kun ne ovat lymynneet vuosikymmeniä korvissa
Tilaajille
Kolumni
Hannele Pokka

Suur­pe­toi­hin talojen nur­kil­la on vaikea tottua, kun ne ovat ly­myn­neet vuo­si­kym­me­niä kor­vis­sa

14:00 4
Moraalisen oikeutuksen pimeä puoli ­– Temptation Island -realityn perimmäinen viehätys piillee mahdollisuudessa tuomita
Kolumni Tero Vainio

Mo­raa­li­sen oi­keu­tuk­sen pimeä puoli – Temp­ta­tion Island -rea­li­tyn pe­rim­mäi­nen vie­hä­tys piillee mah­dol­li­suu­des­sa tuomita

07:00 1
Tilaajille
Euroopassa kytee tulipaloja ja kuuluu kylmän sodan kaikuja
Kolumni Sanna Keskinen

Eu­roo­pas­sa kytee tu­li­pa­lo­ja ja kuuluu kylmän sodan kaikuja

17.04.2021 16:00 6
Tilaajille
Kärppien kiusana ensi kauden kärppä – Huttulan ja Puution maisema vaihtuu kauden jälkeen
Kolumni Teemu Wilenius

Kärp­pien kiusana ensi kauden kärppä – Hut­tu­lan ja Puution maisema vaihtuu kauden jälkeen

16.04.2021 20:56 46
Tilaajille
Autoilun kunnianhimoiset päästötavoitteet liian kalliita Pohjois-Suomessa – autoilijoiden syyllistäminen ja veroruuvin kiristäminen ei tunnu hyvältä
Kolumni Pasi Kinnunen

Au­toi­lun kun­nian­hi­moi­set pääs­tö­ta­voit­teet liian kal­lii­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – au­toi­li­joi­den syyl­lis­tä­mi­nen ja ve­ro­ruu­vin ki­ris­tä­mi­nen ei tunnu hyvältä

16.04.2021 18:00 26
Tilaajille
Ulkoveistokset Linnanmaalla edustavat komeinta Oulussa olevaa nykytaidetta
Kolumni Elna Stjerna

Ul­ko­veis­tok­set Lin­nan­maal­la edus­ta­vat ko­mein­ta Oulussa olevaa ny­ky­tai­det­ta

16.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Tulvaturismi on jokivarressa toistuva kevätilmiö
Kolumni Sirpa Kortet

Tul­va­tu­ris­mi on jo­ki­var­res­sa tois­tu­va ke­vät­il­miö

15.04.2021 18:00
Tilaajille
Pudotuspelit ovat tänä liigakeväänä välttämätön paha
Kolumni Joonas Hentilä

Pu­do­tus­pe­lit ovat tänä lii­ga­ke­vää­nä vält­tä­mä­tön paha

15.04.2021 17:33 3
Tilaajille
Pieni metsänomistaja ansaitsisi selvempää metsätietoa – huutelu poteroista ei edistä puukauppaa
Kolumni Pasi Klemettilä

Pieni met­sän­omis­ta­ja an­sait­si­si sel­vem­pää met­sä­tie­toa – huutelu po­te­rois­ta ei edistä puu­kaup­paa

14.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Kärppien taskulaskinharjoituksen onneton loppu
Kolumni Kimmo Siira

Kärp­pien tas­ku­las­kin­har­joi­tuk­sen onneton loppu

13.04.2021 22:53 19
Tilaajille
Kuntavaaleja kohti – terveysturvallinen eteneminen vaatii meiltä kaikilta vastuullista toimintaa edelleen
Kolumni Raimo Piirainen

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen

13.04.2021 16:00 4
Tilaajille
Unkaroituminen voi ulottua Suomeenkin – ensin vaihdetaan tuomareita
Kolumni Petri Laukka

Un­ka­roi­tu­mi­nen voi ulottua Suo­meen­kin – ensin vaih­de­taan tuo­ma­rei­ta

12.04.2021 06:00 33
Tilaajille
Kättelyä ei tarvita koronan jälkeen takaisin – uuden ihmisen nimi jäisi mieleen helpommin, kun nimeä ei olisi sanottava ihokontaktissa vieraaseen ihmiseen
Kolumni Jussi Karhunen

Kät­te­lyä ei tarvita koronan jälkeen ta­kai­sin – uuden ihmisen nimi jäisi mieleen hel­pom­min, kun nimeä ei olisi sa­not­ta­va iho­kon­tak­tis­sa vie­raa­seen ih­mi­seen

11.04.2021 14:00 2
Tilaajille
Hallitus piirsi tien ulos epidemiasta, mutta sitä odottaa vielä suurempi ja tärkeämpi urakka
Kolumni Sanna Keskinen

Hal­li­tus piirsi tien ulos epi­de­mias­ta, mutta sitä odottaa vielä suu­rem­pi ja tär­keäm­pi urakka

10.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Totuuden tavoittelua vai ideologiaa – Länsimaisen kulttuurin itsekritiikissä piilee kaunaisuuden elementti
Kolumni Tero Vainio

To­tuu­den ta­voit­te­lua vai ideo­lo­giaa – Län­si­mai­sen kult­tuu­rin it­se­kri­tii­kis­sä piilee kau­nai­suu­den ele­ment­ti

10.04.2021 07:00 45
Tilaajille
Viikon lopuksi: Viihteen piirileikissä tähdet haastattelevat toisiaan – Erityisesti MTV Oy:n ohjelmissa samat näyttelijät, juontajat ja vakiintuneet televisioesiintyjät kimpoilevat kuin flipperipallot toinen toistensa vieraiksi
Kolumni Kai Nevala

Viikon lo­puk­si: Viih­teen pii­ri­lei­kis­sä tähdet haas­tat­te­le­vat toi­siaan – Eri­tyi­ses­ti MTV Oy:n oh­jel­mis­sa samat näyt­te­li­jät, juon­ta­jat ja va­kiin­tu­neet te­le­vi­sio­esiin­ty­jät kim­poi­le­vat kuin flip­pe­ri­pal­lot toinen tois­ten­sa vie­raik­si

09.04.2021 19:00 26
Tilaajille
Palveluilla nousukauteen: Tulevaisuudessa on satsattava palvelualojen vetovoimaan, jotta työvoimapula ei tukahduta tulevia kasvunäkymiä
Kolumni Risto Kalliorinne

Pal­ve­luil­la nou­su­kau­teen: Tu­le­vai­suu­des­sa on sat­sat­ta­va pal­ve­lu­alo­jen ve­to­voi­maan, jotta työ­voi­ma­pu­la ei tu­kah­du­ta tulevia kas­vu­nä­ky­miä

09.04.2021 18:00 4
Tilaajille
Sebastian Aho tähdittää oululaisten NHL-kiekkoilijoiden joukkoa, mutta hänen takanaankin on useita onnistujia
Kolumni Joonas Hentilä

Se­bas­tian Aho täh­dit­tää ou­lu­lais­ten NHL-kiek­koi­li­joi­den jouk­koa, mutta hänen ta­ka­naan­kin on useita on­nis­tu­jia

09.04.2021 15:46 2
Tilaajille
Vasta nyt viranomaisille on asetettu suoranainen velvollisuus vastata asianosaisten vaatimuksiin – hallintoprosesseihin kaivataan terävöitymistä
Kolumni Mikko Pikkujämsä

Vasta nyt vi­ran­omai­sil­le on ase­tet­tu suo­ra­nai­nen vel­vol­li­suus vastata asian­osais­ten vaa­ti­muk­siin – hal­lin­to­pro­ses­sei­hin kai­va­taan te­rä­vöi­ty­mis­tä

09.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Koululiikunta remonttiin – lapsille ja nuorille hikiliikuntaa tunti päivässä
Kolumni Erkki Ahola

Kou­lu­lii­kun­ta re­mont­tiin – lap­sil­le ja nuo­ril­le hi­ki­lii­kun­taa tunti päi­väs­sä

09.04.2021 10:08 2
Tilaajille
Pekka Erosen televisiokolumni: Seitsemän kertaa seitsemän on...
Kolumni Pekka Eronen

Pekka Erosen te­le­vi­sio­ko­lum­ni: Seit­se­män kertaa seit­se­män on...

08.04.2021 16:19
Tilaajille
Kolumni: Naapuri, olet lähellä, mutta samaan aikaan niin etäällä
Kolumni Saara Karjalainen

Ko­lum­ni: Naa­pu­ri, olet lä­hel­lä, mutta samaan aikaan niin etäällä

07.04.2021 10:32 4
Tilaajille
Raahen aikuisneuvolatoiminnan laajentuminen lakisääteiseksi sote-toiminnaksi toisi merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Raahen ai­kuis­neu­vo­la­toi­min­nan laa­jen­tu­mi­nen la­ki­sää­tei­sek­si so­te-toi­min­nak­si toisi mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä jul­ki­seen ta­lou­teen

06.04.2021 16:00 3
Tilaajille
Koronavuosi paljasti opiskelijoiden tukalan aseman – on sietämätöntä verrata nykynuoria talvisodasta selvinneisiin
Kolumni Maria Bešlić

Ko­ro­na­vuo­si pal­jas­ti opis­ke­li­joi­den tukalan aseman – on sie­tä­mä­tön­tä verrata ny­ky­nuo­ria tal­vi­so­das­ta sel­vin­nei­siin

04.04.2021 12:00 20
Tilaajille
Ylivieskassa on sunnuntaina juhla, joka on päätepiste tragedialle
Kolumni Sanna Keskinen

Yli­vies­kas­sa on sun­nun­tai­na juhla, joka on pää­te­pis­te tra­ge­dial­le

03.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Pääsiäinen on oivallista aikaa perinteiden jakamiseen ja jatkamiseen – halutessaan perinteistä voi myös poiketa
Kolumni Laura Hiltunen

Pää­siäi­nen on oi­val­lis­ta aikaa pe­rin­tei­den ja­ka­mi­seen ja jat­ka­mi­seen – ha­lu­tes­saan pe­rin­teis­tä voi myös poiketa

01.04.2021 18:00
Tilaajille
Kansalaispaneeli mielipiderikollisia jahtaamassa
Kolumni Tero Vainio

Kan­sa­lais­pa­nee­li mie­li­pi­de­ri­kol­li­sia jah­taa­mas­sa

01.04.2021 18:00 10
Tilaajille
Kolumni: Lauri Markkasen taival Chicago Bullsissa lähestyy vääjämättömästi loppuaan, uusi osoite selviää kesällä
Kolumni Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Lauri Mark­ka­sen taival Chicago Bull­sis­sa lä­hes­tyy vää­jä­mät­tö­mäs­ti lop­puaan, uusi osoite selviää kesällä

31.03.2021 09:00 1
Tilaajille
Bensakapinan taustalla perusteettomia väitteitä nykyhallituksen tekemisistä
Kolumni Merja Kyllönen

Ben­sa­ka­pi­nan taus­tal­la pe­rus­teet­to­mia väit­tei­tä ny­ky­hal­li­tuk­sen te­ke­mi­sis­tä

30.03.2021 16:00 43
Tilaajille
Ettei vain kenellekään tulisi paha mieli – turhan kiltti ihminen ei tohdi lyödä luuria korvaan edes silloin, kun ilmiselvä huijari soittaa
Kolumni Anne Lilja

Ettei vain ke­nel­le­kään tulisi paha mieli – turhan kiltti ihminen ei tohdi lyödä luuria korvaan edes sil­loin, kun il­mi­sel­vä huijari soittaa

29.03.2021 10:53 7
Tilaajille