Kolumnit

Viikon lopuksi: Oulu ei tarvitse enää uutta asuinaluetta jokaiselle sukupolvelle - Jättikoulu uudella asuinalueella voi jo vuosikymmenen kuluttua käydä väljäksi
Tilaajille

Viikon lo­puk­si: Oulu ei tar­vit­se enää uutta asuin­aluet­ta jo­kai­sel­le su­ku­pol­vel­le - Jät­ti­kou­lu uudella asuin­alueel­la voi jo vuo­si­kym­me­nen ku­lut­tua käydä väl­jäk­si

17:12 0
Kolumni: Therese Johaugin juoksukello tikittää – "Hän juoksi lenkkikengät jalassaan kantapäille astuen"
Kolumni Kai Nevala

Ko­lum­ni: Therese Jo­hau­gin juok­su­kel­lo ti­kit­tää – "Hän juoksi lenk­ki­ken­gät ja­las­saan kan­ta­päil­le astuen"

08:00 2
Korona synnyttää valtioille ennätysvelat - jos talous ei kasva, velan pienentäminen on vaikeaa
Kolumni Risto Murto

Korona syn­nyt­tää val­tioil­le en­nä­tys­ve­lat - jos talous ei kasva, velan pie­nen­tä­mi­nen on vaikeaa

28.05.2020 20:00 2
Poliittinen ja tekninen jargon uhkaavat selkeää kieltä – sumea kieli jättää muut ulkopuolelle
Kolumni Kaisa Karppinen

Po­liit­ti­nen ja tek­ni­nen jargon uh­kaa­vat selkeää kieltä – sumea kieli jättää muut ul­ko­puo­lel­le

28.05.2020 12:15 0
Niin ruma taajama, että silmiin sattuu – mutta yhdestä hyvästä syystä
Kolumni Petri Laukka

Niin ruma taa­ja­ma, että silmiin sattuu – mutta yhdestä hyvästä syystä

28.05.2020 06:25 0
Ulkovaltojen valvontaverkostot pysäytettävä Suomessa
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Ul­ko­val­to­jen val­von­ta­ver­kos­tot py­säy­tet­tä­vä Suo­mes­sa

27.05.2020 14:00 3
Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen torjuntaan ei tepsi vain yksi keino
Kolumni Jarmo Kiuru

Val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen tor­jun­taan ei tepsi vain yksi keino

27.05.2020 10:00 0
Talouspolitiikka on turvallisuuskysymys – edessä on keskustelu mikä hyvinvointiyhteiskunnassa on välttämätöntä
Kolumni Jarmo Limnéll

Ta­lous­po­li­tiik­ka on tur­val­li­suus­ky­sy­mys – edessä on kes­kus­te­lu mikä hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nas­sa on vält­tä­mä­tön­tä

26.05.2020 20:00 4
Politiikka on portti viestintätoimistoihin, entiset poliitikot tietävät ajoituksen merkityksen
Kolumni Markus Mykkänen

Po­li­tiik­ka on portti vies­tin­tä­toi­mis­toi­hin, entiset po­lii­ti­kot tie­tä­vät ajoi­tuk­sen mer­ki­tyk­sen

25.05.2020 10:00 1
Jokien voimataloudesta siirryttävä monikäytön kehittämiseen. - Putaiden ansiosta jokiluonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti kasvaa.
Kolumni Hannu Metso

Jokien voi­ma­ta­lou­des­ta siir­ryt­tä­vä mo­ni­käy­tön ke­hit­tä­mi­seen. - Pu­tai­den an­sios­ta jo­ki­luon­non mo­ni­muo­toi­suus eli bio­di­ver­si­teet­ti kasvaa.

24.05.2020 20:00 1
Kuolonvuosina tehty Suvivirsi soi koronakeväänä vain vienosti
Kolumni Pekka Vuollo

Kuo­lon­vuo­si­na tehty Su­vi­vir­si soi ko­ro­na­ke­vää­nä vain vie­nos­ti

24.05.2020 20:00 1
Aakkoset saivat lisää kirjaimia – Suomen monimuotoisuuden puolesta on ennenkin otettu kantaa makeisilla ja niiden synnyttämillä kohuilla
Kolumni Leena Huuhka

Aak­ko­set saivat lisää kir­jai­mia – Suomen mo­ni­muo­toi­suu­den puo­les­ta on en­nen­kin otettu kantaa ma­kei­sil­la ja niiden syn­nyt­tä­mil­lä ko­huil­la

24.05.2020 16:00 1
Kriisin keskellä yksi asia voi ratkaista voiton tai häviämisen
Kolumni Sanna Keskinen

Kriisin kes­kel­lä yksi asia voi rat­kais­ta voiton tai hä­viä­mi­sen

23.05.2020 20:00 4
Kolumni: Metelissä lentokentistä on kaikua kyläkouluista – Oulun lentoasemalta voisi olla bussikuljetus Kemiin, Kokkolaan pääsee Helsingistä junallakin kohtuuajassa
Kolumni Marjo Oikarinen

Ko­lum­ni: Me­te­lis­sä len­to­ken­tis­tä on kaikua ky­lä­kou­luis­ta – Oulun len­to­ase­mal­ta voisi olla bus­si­kul­je­tus Kemiin, Kok­ko­laan pääsee Hel­sin­gis­tä ju­nal­la­kin koh­tuu­ajas­sa

23.05.2020 08:00 6
Poistuin sosiaalisesta mediasta, missä asiat riitelevät, ja ihmiset myös
Kolumni Tero Vainio

Pois­tuin so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta, missä asiat rii­te­le­vät, ja ihmiset myös

22.05.2020 21:00 2
Yrityksistä kannattaa pitää huolta työpaikkojen vuoksi
Kolumni Aki Keisu

Yri­tyk­sis­tä kan­nat­taa pitää huolta työ­paik­ko­jen vuoksi

22.05.2020 20:00 1
Maailmanjärjestyksen turvaverkko repeilee: pystyykö EU suojaamaan jäsenmaitaan iskuilta?
Kolumni Kristi Raik

Maail­man­jär­jes­tyk­sen tur­va­verk­ko re­pei­lee: pys­tyy­kö EU suo­jaa­maan jä­sen­mai­taan is­kuil­ta?

22.05.2020 12:00 0
Kolumni: Leijona antoi erien välissä haastatteluita – "Ihan turha laukoa, jos ei ole miehiä maalilla"
Kolumni Kai Nevala

Ko­lum­ni: Leijona antoi erien välissä haas­tat­te­lui­ta – "Ihan turha laukoa, jos ei ole miehiä maa­lil­la"

22.05.2020 08:00 2
Laumasuoja-ajattelusta ollaan nyt luopumassa – ensimmäinen torjuntavoitto tukahduttamalla on saavutettu
Kolumni Petri Lehenkari

Lau­ma­suo­ja-ajat­te­lus­ta ollaan nyt luo­pu­mas­sa – en­sim­mäi­nen tor­jun­ta­voit­to tu­kah­dut­ta­mal­la on saa­vu­tet­tu

21.05.2020 07:00 2
Miheil Saakashvilin suurin riski on Miheil Saakashvili itse – Georgian entinen presidentti yrittää jo toista kertaa uutta uraa Ukrainassa
Kolumni Pekka Mikkola

Miheil Saa­kash­vi­lin suurin riski on Miheil Saa­kash­vi­li itse – Geor­gian entinen pre­si­dent­ti yrittää jo toista kertaa uutta uraa Uk­rai­nas­sa

20.05.2020 19:00 0
Salibandyliiga voi vaihtaa nimeään vaikka joka viikko, mutta tuote kentän tasolla pysyy samana
Kolumni Joonas Hentilä

Sa­li­ban­dy­lii­ga voi vaihtaa nimeään vaikka joka viikko, mutta tuote kentän tasolla pysyy samana

20.05.2020 14:30 3
Nyt on hetki rakentaa pohjoisen uutta nousua – Oulun yliopiston perusrahoitusta on aktiivisesti pyrittävä paikkaamaan
Kolumni Tytti Tuppurainen

Nyt on hetki ra­ken­taa poh­joi­sen uutta nousua – Oulun yli­opis­ton pe­rus­ra­hoi­tus­ta on ak­tii­vi­ses­ti py­rit­tä­vä paik­kaa­maan

20.05.2020 14:00 1
Muuttuuko kaupungistumisen suunta? – Urbaanin elämäntavan arvostus on sidoksissa suurten kaupunkien mahdollisuuksiin.
Kolumni Sami Moisio

Muut­tuu­ko kau­pun­gis­tu­mi­sen suunta? – Ur­baa­nin elä­män­ta­van ar­vos­tus on si­dok­sis­sa suurten kau­pun­kien mah­dol­li­suuk­siin.

20.05.2020 08:00 1
Minulle mieluisa lähiliikuntapaikka sijaitsee kotini viereisessä metsässä
Kolumni Tytti Määttä

Minulle mie­lui­sa lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka si­jait­see kotini vie­rei­ses­sä met­säs­sä

19.05.2020 12:00 0
Brasilian ja maailman kirkkain jalkapallotähti Pele hurmasi 50 vuotta sitten – kaikki pikkupojat halusivat olla Pelejä

Bra­si­lian ja maail­man kirk­kain jal­ka­pal­lo­täh­ti Pele hurmasi 50 vuotta sitten – kaikki pik­ku­po­jat ha­lu­si­vat olla Pelejä

18.05.2020 20:00 0
Miltä näyttäisivät Neuvostoliiton tai Jugoslavian maajoukkueet vuonna 2020? Yltäisivätkö Quebec tai Katalonia maailman huipulle?
Kolumni Joonas Hentilä

Miltä näyt­täi­si­vät Neu­vos­to­lii­ton tai Ju­go­sla­vian maa­jouk­kueet vuonna 2020? Yl­täi­si­vät­kö Quebec tai Ka­ta­lo­nia maail­man hui­pul­le?

18.05.2020 19:02 0
Etätyössä tulee itse huolehtia työn rajaamisesta ja työstä palautumisesta
Kolumni Heli Kiema-Junes, Seppo Väyrynen

Etä­työs­sä tulee itse huo­leh­tia työn ra­jaa­mi­ses­ta ja työstä pa­lau­tu­mi­ses­ta

18.05.2020 18:00 0
Yliopistokeskustelu ryöpsähti vanhempien polvien sanasodaksi, vaikka asia koskee ensisijassa nuoria
Kolumni Sanna Keskinen

Yli­opis­to­kes­kus­te­lu ryöp­säh­ti van­hem­pien polvien sa­na­so­dak­si, vaikka asia koskee en­si­si­jas­sa nuoria

16.05.2020 20:00 66
En usko, että olisin pysynyt näin positiivisena, jos tämä vallitseva maailman tilanne olisi iskenyt marraskuussa.
Kolumni Iina Kuvaja

En usko, että olisin pysynyt näin po­si­tii­vi­se­na, jos tämä val­lit­se­va maail­man tilanne olisi iskenyt mar­ras­kuus­sa.

15.05.2020 20:07 0
Onko kylmän sodan ja 1990-luvun laman ajoilta tutusta vaihtoehdottomuuden politiikasta kriisin ratkaisijaksi?
Kolumni Jenni Karimäki

Onko kylmän sodan ja 1990-lu­vun laman ajoilta tutusta vaih­to­eh­dot­to­muu­den po­li­tii­kas­ta kriisin rat­kai­si­jak­si?

15.05.2020 12:00 0