Kolumnit

Essee: Kassajonossa etuilu raivostuttaa, radiosta tulee pelkkää sontaa ja me kolumnistit vasta tarpeettomia olemmekin – taidan potea jo koronaväsymystä
Tilaajille

Essee: Kas­sa­jo­nos­sa etuilu rai­vos­tut­taa, ra­dios­ta tulee pelkkää sontaa ja me ko­lum­nis­tit vasta tar­peet­to­mia olem­me­kin – taidan potea jo ko­ro­na­vä­sy­mys­tä

09:00 0
Yli 30-vuotisen kunnallisseurannan johtopäätös: Kunnat joutaisi lakkauttaa
Kolumni Ilari Tapio

Yli 30-vuo­ti­sen kun­nal­lis­seu­ran­nan joh­to­pää­tös: Kunnat jou­tai­si lak­kaut­taa

08:00 2
Tv-kolumni: Itseironinen Community-komedia nauraa meille kaikille

Tv-ko­lum­ni: It­se­iro­ni­nen Com­mu­ni­ty-ko­me­dia nauraa meille kai­kil­le

07:00 0
Palvelut valuvat roboteille  - "roboteista ei ole uhkaa, sillä niiden virukset eivät meihin tartu"
Kolumni Lauri Tähtinen

Pal­ve­lut valuvat ro­bo­teil­le - "ro­bo­teis­ta ei ole uhkaa, sillä niiden vi­ruk­set eivät meihin tartu"

04.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Ostin laukun nimeltä Tasku
Kolumni Heidi Köngäs

Ostin laukun nimeltä Tasku

03.06.2020 20:00 1
Tilaajille
"Sisäinen työskentely" luo asiakirjojen julkisuudelle porsaanreikiä – ilmiö murentaa luottamusta viranomaisiin
Kolumni Heikki Kuutti

"Si­säi­nen työs­ken­te­ly" luo asia­kir­jo­jen jul­ki­suu­del­le por­saan­rei­kiä – ilmiö mu­ren­taa luot­ta­mus­ta vi­ran­omai­siin

03.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Colin Kaepernick yritti rauhallista protestia ja se maksoi hänelle uran NFL:ssä
Kolumni Joonas Hentilä

Colin Kae­per­nick yritti rau­hal­lis­ta pro­tes­tia ja se maksoi hänelle uran NFL:ssä

03.06.2020 09:00 0
Tilaajille
Suomen kasvavat vastuut laittavat pohtimaan euroalueesta eroamista – mikä määrä takausriskiä on liikaa?
Kolumni Ville Vähämäki

Suomen kas­va­vat vastuut lait­ta­vat poh­ti­maan eu­ro­aluees­ta eroa­mis­ta – mikä määrä ta­kaus­ris­kiä on liikaa?

02.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Kevät opetti kansanvaltaa päättäjille – "poissa olivat ylimielisyys, kiire ja koukeroinen kieli"
Kolumni Karina Jutila

Kevät opetti kan­san­val­taa päät­tä­jil­le – "poissa olivat yli­mie­li­syys, kiire ja kou­ke­roi­nen kieli"

02.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Toto tuli, Toto meni – Salvatore Schillaci teki Italialle kuusi maalia MM-kotikisoissa, sen jälkeen hän osui vain kerran
Kolumni Kai Nevala

Toto tuli, Toto meni – Sal­va­to­re Schil­la­ci teki Ita­lial­le kuusi maalia MM-ko­ti­ki­sois­sa, sen jälkeen hän osui vain kerran

02.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Piispanistuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kampanjan ja kansalliskokouksen avulla
Kolumni Hannu Mustakallio

Piis­pan­is­tuin saatiin Ouluun 120 vuotta sitten kam­pan­jan ja kan­sal­lis­ko­kouk­sen avulla

01.06.2020 12:00 2
Tilaajille
Tarina kuninkaallisesta kylmävesihoidosta – Elian Web on ilmaissut kiitollisuutensa taustajoukoilleen juoksemalla kovaa, yhdeksi Suomen ravihistorian suurhevosista
Kolumni Kimmo Siira

Tarina ku­nin­kaal­li­ses­ta kyl­mä­ve­si­hoi­dos­ta – Elian Web on il­mais­sut kii­tol­li­suu­ten­sa taus­ta­jou­koil­leen juok­se­mal­la kovaa, yhdeksi Suomen ra­vi­his­to­rian suur­he­vo­sis­ta

31.05.2020 20:30 0
Tilaajille
35 miljoonaa havaintoa ja lisää tulee joka päivä
Kolumni Pekka Rahko

35 mil­joo­naa ha­vain­toa ja lisää tulee joka päivä

31.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunki ei ole ohikiitävä festivaalivuosi – sen avulla ratkaistaan kaupungin perusongelmia
Kolumni Piia Rantala-Korhonen

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ei ole ohi­kii­tä­vä fes­ti­vaa­li­vuo­si – sen avulla rat­kais­taan kau­pun­gin pe­rus­on­gel­mia

31.05.2020 12:00 1
Tilaajille
Koronakriisi riisti siirtymäriitin, mutta irti on silti päästettävä
Kolumni Sanna Keskinen

Ko­ro­na­krii­si riisti siir­ty­mä­rii­tin, mutta irti on silti pääs­tet­tä­vä

30.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Jokainen on oma mediansa, ja niin informaation tulva menee yli hilseen
Kolumni Tero Vainio

Jo­kai­nen on oma me­dian­sa, ja niin in­for­maa­tion tulva menee yli hilseen

30.05.2020 10:00 1
Tilaajille
Dipperit valloittivat kauppojen herkkuhyllyt – Nyt Ruokavirasto pitää kohukarkkeja syömäkelvottomina
Kolumni Krista Nummelin

Dip­pe­rit val­loit­ti­vat kaup­po­jen herk­ku­hyl­lyt – Nyt Ruo­ka­vi­ras­to pitää ko­hu­kark­ke­ja syö­mä­kel­vot­to­mi­na

30.05.2020 08:00 0
Ruutanaperälläkin saa haaveilla ja sama se on haaveilla isosti
Kolumni Jussi Karjula

Ruu­ta­na­pe­räl­lä­kin saa haa­veil­la ja sama se on haa­veil­la isosti

29.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oulu ei tarvitse enää uutta asuinaluetta jokaiselle sukupolvelle - Jättikoulu uudella asuinalueella voi jo vuosikymmenen kuluttua käydä väljäksi

Viikon lo­puk­si: Oulu ei tar­vit­se enää uutta asuin­aluet­ta jo­kai­sel­le su­ku­pol­vel­le - Jät­ti­kou­lu uudella asuin­alueel­la voi jo vuo­si­kym­me­nen ku­lut­tua käydä väl­jäk­si

29.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Kolumni: Therese Johaugin juoksukello tikittää – "Hän juoksi lenkkikengät jalassaan kantapäille astuen"
Kolumni Kai Nevala

Ko­lum­ni: Therese Jo­hau­gin juok­su­kel­lo ti­kit­tää – "Hän juoksi lenk­ki­ken­gät ja­las­saan kan­ta­päil­le astuen"

29.05.2020 08:00 2
Tilaajille
Korona synnyttää valtioille ennätysvelat - jos talous ei kasva, velan pienentäminen on vaikeaa
Kolumni Risto Murto

Korona syn­nyt­tää val­tioil­le en­nä­tys­ve­lat - jos talous ei kasva, velan pie­nen­tä­mi­nen on vaikeaa

28.05.2020 20:00 3
Tilaajille
Poliittinen ja tekninen jargon uhkaavat selkeää kieltä – sumea kieli jättää muut ulkopuolelle
Kolumni Kaisa Karppinen

Po­liit­ti­nen ja tek­ni­nen jargon uh­kaa­vat selkeää kieltä – sumea kieli jättää muut ul­ko­puo­lel­le

28.05.2020 12:15 0
Tilaajille
Niin ruma taajama, että silmiin sattuu – mutta yhdestä hyvästä syystä
Kolumni Petri Laukka

Niin ruma taa­ja­ma, että silmiin sattuu – mutta yhdestä hyvästä syystä

28.05.2020 06:25 0
Tilaajille
Ulkovaltojen valvontaverkostot pysäytettävä Suomessa
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Ul­ko­val­to­jen val­von­ta­ver­kos­tot py­säy­tet­tä­vä Suo­mes­sa

27.05.2020 14:00 3
Tilaajille
Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen torjuntaan ei tepsi vain yksi keino
Kolumni Jarmo Kiuru

Val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen tor­jun­taan ei tepsi vain yksi keino

27.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Talouspolitiikka on turvallisuuskysymys – edessä on keskustelu mikä hyvinvointiyhteiskunnassa on välttämätöntä
Kolumni Jarmo Limnéll

Ta­lous­po­li­tiik­ka on tur­val­li­suus­ky­sy­mys – edessä on kes­kus­te­lu mikä hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nas­sa on vält­tä­mä­tön­tä

26.05.2020 20:00 4
Tilaajille
Politiikka on portti viestintätoimistoihin, entiset poliitikot tietävät ajoituksen merkityksen
Kolumni Markus Mykkänen

Po­li­tiik­ka on portti vies­tin­tä­toi­mis­toi­hin, entiset po­lii­ti­kot tie­tä­vät ajoi­tuk­sen mer­ki­tyk­sen

25.05.2020 10:00 1
Tilaajille
Jokien voimataloudesta siirryttävä monikäytön kehittämiseen. - Putaiden ansiosta jokiluonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti kasvaa.
Kolumni Hannu Metso

Jokien voi­ma­ta­lou­des­ta siir­ryt­tä­vä mo­ni­käy­tön ke­hit­tä­mi­seen. - Pu­tai­den an­sios­ta jo­ki­luon­non mo­ni­muo­toi­suus eli bio­di­ver­si­teet­ti kasvaa.

24.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Kuolonvuosina tehty Suvivirsi soi koronakeväänä vain vienosti
Kolumni Pekka Vuollo

Kuo­lon­vuo­si­na tehty Su­vi­vir­si soi ko­ro­na­ke­vää­nä vain vie­nos­ti

24.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Aakkoset saivat lisää kirjaimia – Suomen monimuotoisuuden puolesta on ennenkin otettu kantaa makeisilla ja niiden synnyttämillä kohuilla
Kolumni Leena Huuhka

Aak­ko­set saivat lisää kir­jai­mia – Suomen mo­ni­muo­toi­suu­den puo­les­ta on en­nen­kin otettu kantaa ma­kei­sil­la ja niiden syn­nyt­tä­mil­lä ko­huil­la

24.05.2020 16:00 1