Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kolumnit

Kansakunnan ylevästä perustasta tuli väheksyttyä – sijaintipaikka olemattoman ja näkymättömän välissä
Tilaajille
Kolumni
Petri Laukka

Kan­sa­kun­nan yle­väs­tä pe­rus­tas­ta tuli vä­hek­syt­tyä – si­jain­ti­paik­ka ole­mat­to­man ja nä­ky­mät­tö­män välissä

20.03.2023 06:00 19
Vihreä siirtymä ja pohjoisen luonnonvarat
Kolumni Hannele Pokka

Vihreä siir­ty­mä ja poh­joi­sen luon­non­va­rat

19.03.2023 14:00 8
Tilaajille
Mikä tästäkin pitäisi ajatella – kyllä asiantuntija selittää, kun media taas kerran kysyy
Kolumni Tero Vainio

Mikä täs­tä­kin pitäisi aja­tel­la – kyllä asian­tun­ti­ja se­lit­tää, kun media taas kerran kysyy

18.03.2023 06:00 17
Tilaajille
Kärpillä ei ole helppoa pakotietä ulos – ongelmien kevät jatkuu joka tapauksessa
Kolumni Teemu Wilenius

Kär­pil­lä ei ole helppoa pa­ko­tie­tä ulos – on­gel­mien kevät jatkuu joka ta­pauk­ses­sa

17.03.2023 20:57 75
Tilaajille
Työelämä tarvitsee erilaisia ammattitaitoisia osaajia
Kolumni Hannu Koivula, Seija Karvonen

Työ­elä­mä tar­vit­see eri­lai­sia am­mat­ti­tai­toi­sia osaajia

17.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Kommentti: Kärppien kauden päätös oli häpeällinen katastrofi – pöhöttyneessä seurassa on syvän itsetutkistelun paikka
Kolumni Joonas Hentilä

Kom­ment­ti: Kärp­pien kauden päätös oli hä­peäl­li­nen ka­tast­ro­fi – pö­höt­ty­nees­sä seu­ras­sa on syvän it­se­tut­kis­te­lun paikka

16.03.2023 20:49 167
Tilaajille
Arvoisat lukijat: Liki neljännesvuosisata Kalevan palveluksessa on osaltani ohi – iso kiitos Teille
Kolumni Markku Rättilä

Ar­voi­sat lu­ki­jat: Liki nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta Kalevan pal­ve­luk­ses­sa on osal­ta­ni ohi – iso kiitos Teille

15.03.2023 06:00 43
Tilaajille
Viime vuosi laittoi entistä nopeamman vaihteen mediamurroksen silmään, ja nyt Kalevakin on uuden edessä
Kolumni

Viime vuosi laittoi entistä no­peam­man vaih­teen me­dia­mur­rok­sen sil­mään, ja nyt Ka­le­va­kin on uuden edessä

14.03.2023 18:00 28
Toisten tieto on heidän valtaansa, toiset jäävät vallatuiksi – Lukutaidon rappio on demokratian rappeutumista
Kolumni Pia Kaitasuo

Toisten tieto on heidän val­taan­sa, toiset jäävät val­la­tuik­si – Lu­ku­tai­don rappio on de­mo­kra­tian rap­peu­tu­mis­ta

13.03.2023 06:00 41
Tilaajille
Lobbareita löytyy kyläyhdistyksistäkin – ja hyvä niin
Kolumni Jussi Karhunen

Lob­ba­rei­ta löytyy ky­lä­yh­dis­tyk­sis­tä­kin – ja hyvä niin

12.03.2023 14:00 1
Tilaajille
Kommentti: Surkea Kärpät onnistui vielä kerran alittamaan riman
Kolumni Joonas Hentilä

Kom­ment­ti: Surkea Kärpät on­nis­tui vielä kerran alit­ta­maan riman

11.03.2023 19:39 132
Tilaajille
Kommentti: Norjan ylivoimalle ei enää löydy suomenkielistä sanaa
Kolumni Kai Nevala

Kom­ment­ti: Norjan yli­voi­mal­le ei enää löydy suo­men­kie­lis­tä sanaa

11.03.2023 19:27 11
Tilaajille
Lauri Taneli Lassilan näkemyksiä nationalismista voi syyttää kärjistämisestä, mutta toisaalta hän nostaa esiin kysymyksiä, joihin juuri kukaan ei ole tohtinut tarttua
Kolumni Tero Vainio

Lauri Taneli Las­si­lan nä­ke­myk­siä na­tio­na­lis­mis­ta voi syyttää kär­jis­tä­mi­ses­tä, mutta toi­saal­ta hän nostaa esiin ky­sy­myk­siä, joihin juuri kukaan ei ole toh­ti­nut tarttua

11.03.2023 06:00 14
Tilaajille
Vetytalous ankkuroituu solmukohtiin eli satamiin
Kolumni Janne Hietaniemi, Minna Näsman

Ve­ty­ta­lous ank­ku­roi­tuu sol­mu­koh­tiin eli sa­ta­miin

10.03.2023 06:00 27
Tilaajille
Kolumni: Vartalosta tihkuu outoa nestettä, mitä se on?
Kolumni Sirpa Kortet

Ko­lum­ni: Var­ta­los­ta tihkuu outoa nes­tet­tä, mitä se on?

09.03.2023 18:00 5
Tilaajille
Puolueet eivät rakenna peliään nuorisoketjujen varaan Oulun vaalipiirissä
Kolumni Panu Sivula

Puo­lueet eivät rakenna peliään nuo­ri­so­ket­ju­jen varaan Oulun vaa­li­pii­ris­sä

08.03.2023 10:00 4
Tilaajille
Pöytä on katettu – kaikki on vielä omissa käsissämme
Kolumni Ville Vähämäki

Pöytä on katettu – kaikki on vielä omissa kä­sis­säm­me

07.03.2023 16:00 34
Tilaajille
Vain Suomessa: Äärimmäisin liberaali kannattaa naisten pakottamista armeijaan
Kolumni Juho Maijala

Vain Suo­mes­sa: Ää­rim­mäi­sin li­be­raa­li kan­nat­taa naisten pa­kot­ta­mis­ta ar­mei­jaan

06.03.2023 06:00 21
Tilaajille
Lapsi ei kuulu someen – mutta koiraa ei haittaa, että sen elämää voi seurata suorana lähetyksenä
Kolumni Maria Bešlić

Lapsi ei kuulu someen – mutta koiraa ei hait­taa, että sen elämää voi seurata suorana lä­he­tyk­se­nä

05.03.2023 14:00
Tilaajille
Nykyihmistä vaivaa putkinäköisyys, joka saa näkemään kirjat ja elokuvatkin loukkauksina omaa viiteryhmää kohtaan
Kolumni Tero Vainio

Ny­ky­ih­mis­tä vaivaa put­ki­nä­köi­syys, joka saa nä­ke­mään kirjat ja elo­ku­vat­kin louk­kauk­si­na omaa vii­te­ryh­mää kohtaan

04.03.2023 06:00 38
Tilaajille
Lasten liikkumisen merkitys tunnistetaan, miksi silti ei lisätä liikuntatuntien määrää – Missä ovat puolueiden konkreettiset esitykset hikiliikunnan lisäämiseksi koulussa?
Kolumni Erkki Ahola

Lasten liik­ku­mi­sen mer­ki­tys tun­nis­te­taan, miksi silti ei lisätä lii­kun­ta­tun­tien määrää – Missä ovat puo­luei­den konk­reet­ti­set esi­tyk­set hi­ki­lii­kun­nan li­sää­mi­sek­si kou­lus­sa?

03.03.2023 16:45 15
Tilaajille
Hävittääkö uusi tekoäly työpaikkoja jo lähivuosina?
Kolumni Matti Pietikäinen

Hä­vit­tää­kö uusi tekoäly työ­paik­ko­ja jo lä­hi­vuo­si­na?

03.03.2023 06:00 8
Tilaajille
Kolumni: Northugin haamu leijailee Kläbon maineen yläpuolella
Kolumni Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Nort­hu­gin haamu lei­jai­lee Kläbon maineen ylä­puo­lel­la

01.03.2023 15:59 4
Tilaajille
Ouluun pystytettävät ekobetoniset kaupunkikirjaimet luovat lähinnä valjun vaikutelman kaupungista – Tiesitkö, että Toppilansaaressa on jo persoonalliset Oulu-kirjaimet?
Kolumni Anna Kilponen

Ouluun pys­ty­tet­tä­vät eko­be­to­ni­set kau­pun­ki­kir­jai­met luovat lähinnä valjun vai­ku­tel­man kau­pun­gis­ta – Tie­sit­kö, että Top­pi­lan­saa­res­sa on jo per­soo­nal­li­set Ou­lu-kir­jai­met?

01.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Kolumni: Kaikki tietävät, millainen loppu ahneella on – ja se on näkynyt Planicassa
Kolumni Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Kaikki tie­tä­vät, mil­lai­nen loppu ah­neel­la on – ja se on näkynyt Pla­ni­cas­sa

28.02.2023 16:35 1
Tilaajille
Suomea uhkaa ennätyskallis EU-pommi
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Suomea uhkaa en­nä­tys­kal­lis EU-pom­mi

28.02.2023 16:00 48
Tilaajille
Metsälukutaidoissamme on parantamisen varaa
Kolumni Pekka Rahko

Met­sä­lu­ku­tai­dois­sam­me on pa­ran­ta­mi­sen varaa

27.02.2023 06:00 124
Tilaajille
Suomalaiset ovat saaneet huomata Planicassa, että huippuhiihto on raakaa kestävyysurheilua – nollan mitalin saldo näyttää mahdolliselta
Kolumni Joonas Hentilä

Suo­ma­lai­set ovat saaneet huomata Pla­ni­cas­sa, että huip­pu­hiih­to on raakaa kes­tä­vyys­ur­hei­lua – nollan mitalin saldo näyttää mah­dol­li­sel­ta

26.02.2023 18:23 7
Tilaajille
Arvo ja armo ovat vain kirjaimen päässä toisistaan
Kolumni Hilkka Olkinuora

Arvo ja armo ovat vain kir­jai­men päässä toi­sis­taan

26.02.2023 14:00 1
Tilaajille
Lastenkirjailijaklassikon teoksia muokattiin "sensitiivisemmiksi" uusissa painoksissa – Taiteen sensurointi on jälleen muodissa
Kolumni Tero Vainio

Las­ten­kir­jai­li­ja­klas­si­kon teoksia muo­kat­tiin "sen­si­tii­vi­sem­mik­si" uusissa pai­nok­sis­sa – Taiteen sen­su­roin­ti on jälleen muo­dis­sa

25.02.2023 06:00 7
Tilaajille