Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kolumnit

Luontokadon aiheuttaminen pitäisi laittaa verolle – Puupolttoaineiden verottomuus luo kilpailuetua, mutta aiheuttaa ympäristöhaittoja
Tilaajille
Kolumni
Pekka Rahko

Luon­to­ka­don ai­heut­ta­mi­nen pitäisi laittaa verolle – Puu­polt­to­ai­nei­den ve­rot­to­muus luo kil­pai­lue­tua, mutta ai­heut­taa ym­pä­ris­tö­hait­to­ja

06:00 7
Ajaudummeko jälleen kohti asuntotuotannon ja velkaantumisen ongelmia?
Kolumni Taisto Kangas

Ajau­dum­me­ko jälleen kohti asun­to­tuo­tan­non ja vel­kaan­tu­mi­sen on­gel­mia?

24.09.2023 14:00 3
Tilaajille
Maailma muuttuu, mutta median tehtävä on kirkas
Kolumni Antti Kokkonen

Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

23.09.2023 06:05 25
Tilaajille
Tiede on ihmiskunnan koetelluin keino hankkia tietoa ympäröivästä todellisuudesta, mutta se ei ole vallankäytöstä vapaata
Kolumni Tero Vainio

Tiede on ih­mis­kun­nan koe­tel­luin keino hankkia tietoa ym­pä­röi­väs­tä to­del­li­suu­des­ta, mutta se ei ole val­lan­käy­tös­tä vapaata

23.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Totuutta tulee etsiä, jottei saamelaisten oikeuksia enää loukattaisi
Kolumni Hannele Pokka

To­tuut­ta tulee etsiä, jottei saa­me­lais­ten oi­keuk­sia enää lou­kat­tai­si

22.09.2023 14:00 9
Tilaajille
Piilottakaa joulusuklaat ja antakaa meidän leikata meidän ruohomme rauhassa
Kolumni Timo Myllykoski

Pii­lot­ta­kaa jou­lu­suk­laat ja antakaa meidän leikata meidän ruo­hom­me rau­has­sa

22.09.2023 08:30 2
Tilaajille
Kun kesken parhaimpien työvuosien saa musertavan diagnoosin, pitääkö olla valmis kuolemaan?
Kolumni Anna Kilponen

Kun kesken par­haim­pien työ­vuo­sien saa mu­ser­ta­van diag­noo­sin, pitääkö olla valmis kuo­le­maan?

20.09.2023 06:00 8
Tilaajille
Suomalaisten ostovoimaa vahvistuu
Kolumni Ville Vähämäki

Suo­ma­lais­ten os­to­voi­maa vah­vis­tuu

19.09.2023 16:00 21
Valokuitukisa käy kuumana, mutta pitäisikö juuri nyt uskoa myyntipuheisiin?
Kolumni Pasi Klemettilä

Va­lo­kui­tu­ki­sa käy kuu­ma­na, mutta pi­täi­si­kö juuri nyt uskoa myyn­ti­pu­hei­siin?

18.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Kehittyvä museo rakentaa ekososiaalista sivistystä – museoiden katse tulee olla tulevaisuudessa
Kolumni Leena Paaskoski

Ke­hit­ty­vä museo ra­ken­taa eko­so­siaa­lis­ta si­vis­tys­tä – mu­seoi­den katse tulee olla tu­le­vai­suu­des­sa

17.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Kiitos Oulu, kiitos Pohjois-Pohjanmaa – on hyvästien aika
Kolumni Sanna Keskinen

Kiitos Oulu, kiitos Poh­jois-Poh­jan­maa – on hy­väs­tien aika

16.09.2023 06:05 40
Tilaajille
Vallanpitäjät varmistavat omat etunsa myös rehellisyydellään rehentelevässä Suomessa
Kolumni Tero Vainio

Val­lan­pi­tä­jät var­mis­ta­vat omat etunsa myös re­hel­li­syy­del­lään re­hen­te­le­väs­sä Suo­mes­sa

16.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Miksi lasten urheilussa on pakko menestyä?
Kolumni Jussi Karhunen

Miksi lasten ur­hei­lus­sa on pakko me­nes­tyä?

15.09.2023 14:00 3
Tilaajille
Maksulliset virkistysmetsät tulevaisuuden vaihtoehto – olisitko halukas maksamaan metsänomistajalle nuotiopaikasta?
Kolumni Risto Pikkupeura

Mak­sul­li­set vir­kis­tys­met­sät tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to – oli­sit­ko halukas mak­sa­maan met­sän­omis­ta­jal­le nuo­tio­pai­kas­ta?

15.09.2023 16:11 12
Tilaajille
Tornitaloja ei saa missään nimessä rakentaa, ei Hailuodon siltaa, rooppia ei olisi saanut kaivaa, ei mitään, ei, ei, ei
Kolumni Antti Ervasti

Tor­ni­ta­lo­ja ei saa missään nimessä ra­ken­taa, ei Hai­luo­don siltaa, rooppia ei olisi saanut kaivaa, ei mitään, ei, ei, ei

13.09.2023 06:00 199
Tilaajille
Rasismisyytökset eivät kuulu politiikan keppihevoseksi
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Ra­sis­mi­syy­tök­set eivät kuulu po­li­tii­kan kep­pi­he­vo­sek­si

12.09.2023 16:00 32
Kolumni: Bunnamanin vitja viitoittaa Kärppien tietä kohti suoraa puolivälieräpaikkaa
Kolumni Teemu Wilenius

Ko­lum­ni: Bun­na­ma­nin vitja vii­toit­taa Kärp­pien tietä kohti suoraa puo­li­vä­li­erä­paik­kaa

11.09.2023 15:00 12
Tilaajille
Kinkkisessä tilanteessa oleva jätetään herkästi omiin oloihinsa rämpimään – kaikesta kohteliaisuudesta
Kolumni Anne Lilja

Kink­ki­ses­sä ti­lan­tees­sa oleva jä­te­tään her­käs­ti omiin oloi­hin­sa räm­pi­mään – kai­kes­ta koh­te­liai­suu­des­ta

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Huuhkajat on ilmiö lopputuloksista riippumatta – Stadion näyttää täyttyvän jokaisessa karsintaottelussa
Kolumni Kai Nevala

Huuh­ka­jat on ilmiö lop­pu­tu­lok­sis­ta riip­pu­mat­ta – Stadion näyttää täyt­ty­vän jo­kai­ses­sa kar­sin­ta­ot­te­lus­sa

10.09.2023 20:18 3
Tilaajille
Alaikäisten videoidussa väkivallassa on yksi piirre, josta ei saa puhua, vaikka pitäisi
Kolumni Tero Vainio

Ala­ikäis­ten vi­deoi­dus­sa vä­ki­val­las­sa on yksi piirre, josta ei saa puhua, vaikka pitäisi

10.09.2023 14:00 36
Tilaajille
Junttilassa jurnutellaan, kaupungissa kauhistellaan, maailmalla mullistuu
Kolumni Antti Niemelä

Junt­ti­las­sa jur­nu­tel­laan, kau­pun­gis­sa kau­his­tel­laan, maail­mal­la mul­lis­tuu

10.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Demokratian halveksuntaa vai oikeutettu päätös? – Marinin lähtö ei ole yllätys, etenkään inhimillisesti tarkastellen
Kolumni Sanna Keskinen

De­mo­kra­tian hal­vek­sun­taa vai oi­keu­tet­tu päätös? – Marinin lähtö ei ole yl­lä­tys, eten­kään in­hi­mil­li­ses­ti tar­kas­tel­len

08.09.2023 18:00 51
Tilaajille
Kansa ei nauti hallituksen luottamusta – Erilaiset pakkokeinot tulevat ennen pitkää kääntymään itseään vastaan
Kolumni Maria Bešlić

Kansa ei nauti hal­li­tuk­sen luot­ta­mus­ta – Eri­lai­set pak­ko­kei­not tulevat ennen pitkää kään­ty­mään itseään vastaan

08.09.2023 10:00 54
Tilaajille
Egenland-matkalla kotimaassa – reissataanko tulevaisuudessa vain virtuaalisesti?
Kolumni Heli Rintala

Egen­land-mat­kal­la ko­ti­maas­sa – reis­sa­taan­ko tu­le­vai­suu­des­sa vain vir­tuaa­li­ses­ti?

07.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Kommentti: Jalkapallostadionia puuhaava yhtiö vaikeiden päätösten edessä
Kolumni Kai Nevala

Kom­ment­ti: Jal­ka­pal­lo­sta­dio­nia puu­haa­va yhtiö vai­kei­den pää­tös­ten edessä

06.09.2023 19:46 19
Tilaajille
Koulua on käyty kolme viikkoa ja lapseni on taas sairaana, mutta pitääkö pikkuköhän vuoksi edes jäädä kotiin?
Kolumni Jenny Halvari

Koulua on käyty kolme viikkoa ja lapseni on taas sai­raa­na, mutta pitääkö pik­ku­kö­hän vuoksi edes jäädä kotiin?

06.09.2023 08:29 15
Tilaajille
Velkakriisi oli vaalipuhetta
Kolumni Tytti Tuppurainen

Vel­ka­krii­si oli vaa­li­pu­het­ta

05.09.2023 16:00 155
Tilaajille
Suomalaiset ovat sukeltaneet taidokkaasti ja mukisematta itsepalveluputkeen
Kolumni

Suo­ma­lai­set ovat su­kel­ta­neet tai­dok­kaas­ti ja mu­ki­se­mat­ta it­se­pal­ve­lu­put­keen

04.09.2023 06:00 18
Tilaajille
Miten moraalittomasta käytöksestä työpaikoilla voi päästä eroon?
Kolumni Anna-Maija Lämsä

Miten mo­raa­lit­to­mas­ta käy­tök­ses­tä työ­pai­koil­la voi päästä eroon?

03.09.2023 14:00 9
Tilaajille
Kolumni: Arvokisahuuma Susijengin ympärillä ei ehtinyt edes nousta ennen kuin turnaus oli käytännössä ohi
Kolumni Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Ar­vo­ki­sa­huu­ma Su­si­jen­gin ym­pä­ril­lä ei ehtinyt edes nousta ennen kuin turnaus oli käy­tän­nös­sä ohi

02.09.2023 16:00 3
Tilaajille