Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Kolumnit

Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä
Tilaajille
Kolumni
Elina Ursin

Nyt riitti – ta­lo­yh­tiön huol­to­töi­den tilk­ku­täk­ki­paik­kaa­mi­nen on kal­lis­ta ja sieppaa syvältä

06:00 19
Suomesta tuulivoiman avulla öljyvaltio
Kolumni Juha Sipilä

Suo­mes­ta tuu­li­voi­man avulla öl­jy­val­tio

25.01.2022 16:00 79
Tilaajille
Maantieteelle voi jotain kun kääntelee päätään ja katselee asioita eri etäisyyksiltä ja eri paikoista
Kolumni Erkki Hujanen

Maan­tie­teel­le voi jotain kun kään­te­lee päätään ja kat­se­lee asioita eri etäi­syyk­sil­tä ja eri pai­kois­ta

24.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Luonnolla ei ole varaa elää kuplissa – luontokato tai ilmastonmuutos eivät tunne rajoja
Kolumni Maija Toivanen

Luon­nol­la ei ole varaa elää kup­lis­sa – luon­to­ka­to tai il­mas­ton­muu­tos eivät tunne rajoja

23.01.2022 14:00 17
Tilaajille
Rähmällään oloa, itsesensuuria ja ylitsevuotavan ystävyyden teatteria – Suomettumisen aika on ajanjakso, josta yhä katsotaan mieluummin poispäin
Kolumni Sanna Keskinen

Räh­mäl­lään oloa, it­se­sen­suu­ria ja ylit­se­vuo­ta­van ys­tä­vyy­den teat­te­ria – Suo­met­tu­mi­sen aika on ajan­jak­so, josta yhä kat­so­taan mie­luum­min pois­päin

22.01.2022 16:00 54
Tilaajille
Rajoitustoimet vain jatkuvat, ja kerta toisensa jälkeen samoilla iskuilla kuin aiemmin
Kolumni Tero Vainio

Ra­joi­tus­toi­met vain jat­ku­vat, ja kerta toi­sen­sa jälkeen sa­moil­la is­kuil­la kuin aiemmin

22.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Terveysalan kehittämistyö saatava Pohjois-Suomen yhteiseksi asiaksi
Kolumni Minna Komu, Pasi Parkkila

Ter­veys­alan ke­hit­tä­mis­työ saatava Poh­jois-Suo­men yh­tei­sek­si asiaksi

21.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Pekingiin matkaavassa leijonalaumassa on kuusi kärppää – Pasi Mustosen filosofiset selitykset Noora Rädyn poissaolosta ainoastaan lisäsivät spekulaatioita
Kolumni Joonas Hentilä

Pe­kin­giin mat­kaa­vas­sa lei­jo­na­lau­mas­sa on kuusi kärppää – Pasi Mus­to­sen fi­lo­so­fi­set se­li­tyk­set Noora Rädyn pois­sa­olos­ta ai­noas­taan li­sä­si­vät spe­ku­laa­tioi­ta

20.01.2022 20:10 23
Tilaajille
Maakunnan vai Oulun hyvinvointialue? Kiinnostus vaaleja kohtaan on hämmentävän vaisua niin poliitikkojen kuin äänestäjien keskuudessa
Kolumni Risto Pikkupeura

Maa­kun­nan vai Oulun hy­vin­voin­tia­lue? Kiin­nos­tus vaaleja kohtaan on häm­men­tä­vän vaisua niin po­lii­tik­ko­jen kuin ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa

20.01.2022 20:00 2
"Mikä siinä on niin kamalaa", kysyy toimittaja Antti Ervasti Oulun yliopiston Raksila-suunnitelmasta
Kolumni Antti Ervasti

"Mikä siinä on niin ka­ma­laa", kysyy toi­mit­ta­ja Antti Ervasti Oulun yli­opis­ton Rak­si­la-suun­ni­tel­mas­ta

19.01.2022 06:00 410
Tilaajille
Valtaa siirtyy heille, joita sunnuntaina äänestetään
Kolumni Jenna Simula

Valtaa siirtyy heille, joita sun­nun­tai­na ää­nes­te­tään

18.01.2022 16:00 7
Tilaajille
Mikä tämä München 2022 oikein on?
Kolumni Kai Nevala

Mikä tämä München 2022 oikein on?

17.01.2022 07:20
Tilaajille
Vakavasti sairastuneen munkin opetukset lohduttavat
Kolumni Arja Mikkola

Va­ka­vas­ti sai­ras­tu­neen munkin ope­tuk­set loh­dut­ta­vat

17.01.2022 11:32
Tilaajille
Hengityssuojaimet toimivat, vaikka jotkut muuta väittävätkin
Kolumni Ari Laaksonen

Hen­gi­tys­suo­jai­met toi­mi­vat, vaikka jotkut muuta väit­tä­vät­kin

16.01.2022 14:00 11
Tilaajille
KKO:n Vehkoo-päätös laittoi kiusanteolle stopin ja vahvisti sananvapautta
Kolumni Sanna Keskinen

KKO:n Veh­koo-pää­tös laittoi kiu­san­teol­le stopin ja vah­vis­ti sa­nan­va­paut­ta

15.01.2022 16:00 30
Tilaajille
Tapaus Johanna Vehkoon jälkipuinnissa tulkintoja ohjaavat ideologiat – sananvapausjuttujen tulee olla johdonmukaisia
Kolumni Tero Vainio

Tapaus Johanna Vehkoon jäl­ki­puin­nis­sa tul­kin­to­ja oh­jaa­vat ideo­lo­giat – sa­nan­va­paus­jut­tu­jen tulee olla joh­don­mu­kai­sia

15.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Ranska puolustaa ranskaksi Euroopan monikielisyyttä – EU:n puheenjohtajamaa ilmoitti lopettavansa murteellisen englannin hallintokielenä
Kolumni Ari Turunen

Ranska puo­lus­taa rans­kak­si Eu­roo­pan mo­ni­kie­li­syyt­tä – EU:n pu­heen­joh­ta­ja­maa il­moit­ti lo­pet­ta­van­sa mur­teel­li­sen eng­lan­nin hal­lin­to­kie­le­nä

14.01.2022 06:00 21
Tilaajille
Autoilijat saavat kuraa niskaansa ja usein ihan syystä – silti huudan sen ääneen: Minä rakastan autoja!
Kolumni Tuomas Hirvonen

Au­toi­li­jat saavat kuraa nis­kaan­sa ja usein ihan syystä – silti huudan sen ääneen: Minä ra­kas­tan autoja!

11.01.2022 20:00 20
Tilaajille
Eriarvoisuuden torjunta on tulevien hyvinvointialueiden tärkeä tehtävä
Kolumni Hanna Sarkkinen

Eri­ar­voi­suu­den tor­jun­ta on tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den tärkeä tehtävä

11.01.2022 16:00 7
Tilaajille
Oletko valtamedian aivopesemä vai foliohattu? – Myös toisinajattelijoille pitäisi olla sijansa, mutta kovin kärkkäästi langetamme eri mieltä oleville vähintään häpeätuomion
Kolumni Henrik Ahola

Oletko val­ta­me­dian ai­vo­pe­se­mä vai fo­lio­hat­tu? – Myös toi­sin­ajat­te­li­joil­le pitäisi olla si­jan­sa, mutta kovin kärk­kääs­ti lan­ge­tam­me eri mieltä ole­vil­le vä­hin­tään hä­peä­tuo­mion

10.01.2022 06:00 15
Tilaajille
Aikuisten huolilinssien läpi nuoria ei näe selvästi
Kolumni Tomi Kiilakoski

Ai­kuis­ten huo­li­lins­sien läpi nuoria ei näe sel­väs­ti

09.01.2022 14:00 3
Tilaajille
Nato-keskustelu kömpi pois maton alta, eikä sitä kannata lakaista sinne takaisin
Kolumni Sanna Keskinen

Na­to-kes­kus­te­lu kömpi pois maton alta, eikä sitä kannata la­kais­ta sinne ta­kai­sin

08.01.2022 16:00 55
Tilaajille
Paratiisissa oli varjoja Ranskan Rivierallakin – Pekka Eronen pohtii kolumnissaan lauantain dokumenttia
Kolumni Pekka Eronen

Pa­ra­tii­sis­sa oli varjoja Ranskan Ri­vie­ral­la­kin – Pekka Eronen pohtii ko­lum­nis­saan lauan­tain do­ku­ment­tia

08.01.2022 12:00
Tilaajille
Ylellä on julkisen palvelun tehtävä – mitä kaikkea sen tulee kustantaa verorahoilla?
Kolumni Tero Vainio

Ylellä on jul­ki­sen pal­ve­lun tehtävä – mitä kaikkea sen tulee kus­tan­taa ve­ro­ra­hoil­la?

08.01.2022 06:00 26
Tilaajille
Pohjois-Ruotsi on nyt esimerkki ja mahdollisuus Suomelle – Norrbottenin alueesta on tullut Ruotsin talouden yksi veturi
Kolumni Maimo Henriksson ja Kjell Skoglund

Poh­jois-Ruot­si on nyt esi­merk­ki ja mah­dol­li­suus Suo­mel­le – Norr­bot­te­nin aluees­ta on tullut Ruotsin ta­lou­den yksi veturi

07.01.2022 06:00 23
Tilaajille
Kolumni: Olympialaiset – tuo bisneksen ja politiikan jalo pelikenttä
Kolumni Markku Rättilä

Ko­lum­ni: Olym­pia­lai­set – tuo bis­nek­sen ja po­li­tii­kan jalo pe­li­kent­tä

05.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Tammikuun vaali on tavalliselle ihmiselle tärkein vaali
Kolumni Juha Pylväs

Tam­mi­kuun vaali on ta­val­li­sel­le ih­mi­sel­le tärkein vaali

04.01.2022 16:00 27
Tilaajille
Aloitin työpäiväni vauhdikkaasti, lopuksi kuorsasin pöydän alla
Kolumni Tinja Huoviala

Aloitin työ­päi­vä­ni vauh­dik­kaas­ti, lopuksi kuor­sa­sin pöydän alla

03.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Nuoriso kasvattaa nuorison – ja opettajat ovat kovilla lasten ja nuorten vanhempien kanssa
Kolumni Petteri Sihvonen

Nuoriso kas­vat­taa nuo­ri­son – ja opet­ta­jat ovat kovilla lasten ja nuorten van­hem­pien kanssa

02.01.2022 14:00 1
Tilaajille
Aluevaalit tulevat, ja äänestäjällä on syttymisvaikeuksia, vaikka kyse on elintärkeistä palveluista
Kolumni Sanna Keskinen

Alue­vaa­lit tu­le­vat, ja ää­nes­tä­jäl­lä on syt­ty­mis­vai­keuk­sia, vaikka kyse on elin­tär­keis­tä pal­ve­luis­ta

01.01.2022 16:00 17
Tilaajille