Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Kolumnit

Kolumni: Museo ei ole enää menneen tallentaja vaan myös tulevaisuuden ikkuna
Tilaajille
Kolumni
Erkki Hujanen

Ko­lum­ni: Museo ei ole enää menneen tal­len­ta­ja vaan myös tu­le­vai­suu­den ikkuna

22.09.2021 06:00 5
Yllätys: uransa paketoinut mäkihyppysuuruus Gregor Schlierenzauer on vasta 31-vuotias
Kolumni Joonas Hentilä

Yl­lä­tys: uransa pa­ke­toi­nut mä­ki­hyp­py­suu­ruus Gregor Schlie­ren­zauer on vasta 31-vuo­tias

21.09.2021 21:05
Tilaajille
Uusi teknologia avuksi ilmastotalkoisiin
Kolumni Juha Sipilä

Uusi tek­no­lo­gia avuksi il­mas­to­tal­koi­siin

21.09.2021 16:00 13
Tilaajille
Satakaksikymppiä jää Pohjantiellä vielä lähiaikoina haaveeksi - sähköautoaikana tilanne voi muuttua
Kolumni Pasi Klemettilä

Sa­ta­kak­si­kymp­piä jää Poh­jan­tiel­lä vielä lä­hi­ai­koi­na haa­veek­si - säh­kö­au­to­ai­ka­na tilanne voi muuttua

20.09.2021 06:00 89
Tilaajille
Nautitko luontoannoksen aistein vai purkista?
Kolumni Maija Toivanen

Nau­tit­ko luon­to­an­nok­sen aistein vai pur­kis­ta?

19.09.2021 14:00 1
Tilaajille
Yleisö haastaa yhteiskunnan auktoriteetit, mutta sillä ei ole vipuvoimaa eikä pitkäjänteisyyttä muutokseen
Kolumni Tero Vainio

Yleisö haastaa yh­teis­kun­nan auk­to­ri­tee­tit, mutta sillä ei ole vi­pu­voi­maa eikä pit­kä­jän­tei­syyt­tä muu­tok­seen

19.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Ainolan museon myyntiaikeet nostattivat vilkkaan keskustelun – mutta opittiinko edellisestä museokohusta mitään?
Kolumni Sanna Keskinen

Ainolan museon myyn­ti­ai­keet nos­tat­ti­vat vilk­kaan kes­kus­te­lun – mutta opit­tiin­ko edel­li­ses­tä mu­seo­ko­hus­ta mitään?

18.09.2021 16:00 10
Tilaajille
Ensimmäinen periaate: varasta kuin taiteilija
Kolumni Hanna Manninen

En­sim­mäi­nen pe­riaa­te: varasta kuin tai­tei­li­ja

17.09.2021 18:00 1
Tilaajille
Kesän ensimmäiset lumiukotkin on jo tehty
Kolumni Helge Murtovaara, toimittaja

Kesän en­sim­mäi­set lu­mi­ukot­kin on jo tehty

17.09.2021 06:00 3
Tilaajille
EU:n kriisinkestävyyttä on lujitettava omiin vahvuuksiin luottaen – vain aidosti kilpailukykyinen EU voi olla taloudellinen suurvalta
Kolumni Tytti Tuppurainen

EU:n krii­sin­kes­tä­vyyt­tä on lu­ji­tet­ta­va omiin vah­vuuk­siin luot­taen – vain aidosti kil­pai­lu­ky­kyi­nen EU voi olla ta­lou­del­li­nen suur­val­ta

17.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Michael Schumacherin perhe kertoo uutuusdokumentissa, kuinka heidän elämänsä muuttui silmänräpäyksessä
Kolumni Joonas Hentilä

Michael Schu­ma­che­rin perhe kertoo uu­tuus­do­ku­men­tis­sa, kuinka heidän elä­män­sä muuttui sil­män­rä­päyk­ses­sä

16.09.2021 14:07 2
Tilaajille
Vastuullisuudesta toitotetaan nyt joka puolella, ja se alkaa jo jurppia
Kolumni Hanna Kuonanoja

Vas­tuul­li­suu­des­ta toi­to­te­taan nyt joka puo­lel­la, ja se alkaa jo jurppia

15.09.2021 06:00 15
Tilaajille
Ulkomaisen työvoiman monet ongelmat
Kolumni Jenna Simula

Ul­ko­mai­sen työ­voi­man monet on­gel­mat

14.09.2021 16:00 63
Tilaajille
Lionel Messi jäi Pariisissa palkkakuoppaan, mutta pärjännee 35 miljoonan euron nettoansioillaan
Kolumni Joonas Hentilä

Lionel Messi jäi Pa­rii­sis­sa palk­ka­kuop­paan, mutta pär­jän­nee 35 mil­joo­nan euron net­to­an­sioil­laan

14.09.2021 11:59 2
Tilaajille
Raksilan linja-autoasema on Oulun häpeäpilkku
Kolumni Elina Ursin

Rak­si­lan lin­ja-au­to­ase­ma on Oulun hä­peä­pilk­ku

13.09.2021 06:00 132
Tilaajille
Ilmastomallien sielunelämä perustuu tieteeseen
Kolumni Ari Laaksonen

Il­mas­to­mal­lien sie­lun­elä­mä pe­rus­tuu tie­tee­seen

12.09.2021 14:00 13
Tilaajille
Koronarajoitukset ovat poistumassa, mutta miten käy etätyön?
Kolumni Sanna Keskinen

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa, mutta miten käy etä­työn?

11.09.2021 16:00 17
Tilaajille
Käännöskirjallisuus saa kipeästi tarvitsemaansa tukea, mutta hakusäännöissä on pieni porsaanreikä
Kolumni Tero Vainio

Kään­nös­kir­jal­li­suus saa ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa tukea, mutta ha­ku­sään­nöis­sä on pieni por­saan­rei­kä

11.09.2021 06:00 2
Tilaajille
Työpaikalla, koulussa ja kunnanvaltuustossa kannattaa ottaa mallia karavaanareista
Kolumni Jussi Karjula

Työ­pai­kal­la, kou­lus­sa ja kun­nan­val­tuus­tos­sa kan­nat­taa ottaa mallia ka­ra­vaa­na­reis­ta

10.09.2021 18:00 5
Tilaajille
Tyrnävältä kulkisi sujuvasti fillarilla Tupoksen tai Kempeleen asemalle, ja pyörällä matka Oulun asemalta Peltolaan olisi helppo, kirjoittaa kolumnisti Aki Keisu
Kolumni Aki Keisu

Tyr­nä­väl­tä kulkisi su­ju­vas­ti fil­la­ril­la Tu­pok­sen tai Kem­pe­leen ase­mal­le, ja pyö­räl­lä matka Oulun ase­mal­ta Pel­to­laan olisi helppo, kir­joit­taa ko­lum­nis­ti Aki Keisu

10.09.2021 14:00 5
Tilaajille
Kärppien hyökkäys on täynnä samasta muotista valettuja pelaajia
Kolumni Joonas Hentilä

Kärp­pien hyök­käys on täynnä samasta muo­tis­ta va­let­tu­ja pe­laa­jia

10.09.2021 10:05 5
Tilaajille
Kaupungin johtamismallia voi kehittää Oulussa ilman pormestariakin
Kolumni Riikka Moilanen ja Kyösti Oikarinen

Kau­pun­gin joh­ta­mis­mal­lia voi ke­hit­tää Oulussa ilman por­mes­ta­ria­kin

10.09.2021 06:00 25
Tilaajille
Koulumatka kakkoskodista maksetaan isän kukkarosta – onko se lapsen, koulun vai kunnan etu?
Kolumni Risto Pikkupeura

Kou­lu­mat­ka kak­kos­ko­dis­ta mak­se­taan isän kuk­ka­ros­ta – onko se lapsen, koulun vai kunnan etu?

09.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Osasin jo odottaa koronajäljittäjän puhelua
Kolumni Silja Aitoaho

Osasin jo odottaa ko­ro­na­jäl­jit­tä­jän puhelua

08.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Perusturvan vahvistamiseen tarvitaan ylivaalikautinen sitoumus
Kolumni Hanna Sarkkinen

Pe­rus­tur­van vah­vis­ta­mi­seen tar­vi­taan yli­vaa­li­kau­ti­nen si­tou­mus

07.09.2021 16:00 16
Tilaajille
Suomen luontoon mahtuu tonttu jos toinenkin
Kolumni Raimo Pirttikoski

Suomen luon­toon mahtuu tonttu jos toi­nen­kin

06.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Hymyilevän miehen siisti kosto
Kolumni Kimmo Siira

Hy­myi­le­vän miehen siisti kosto

05.09.2021 19:40 1
Tilaajille
Konfliktit kaupunkien suunnittelussa eivät voi perustua yksin kokemustietoon ja paikallisiin erityispiirteisiin
Kolumni Mari Vaattovaara

Konf­lik­tit kau­pun­kien suun­nit­te­lus­sa eivät voi pe­rus­tua yksin ko­ke­mus­tie­toon ja pai­kal­li­siin eri­tyis­piir­tei­siin

05.09.2021 14:00 4
Tilaajille
Unelman elämisen raskas hinta
Kolumni Kimmo Siira

Unelman elä­mi­sen raskas hinta

04.09.2021 20:04
Tilaajille
Halutaanko hyvinvointiyhteiskunnasta pitää kiinni?
Kolumni Sanna Keskinen

Ha­lu­taan­ko hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nas­ta pitää kiinni?

04.09.2021 16:00 44
Tilaajille