Kolumnit

Elämä Tove Janssonin paratiisissa on mahdotonta – koskettaako se meitä?
Tilaajille
Kolumni
Karina Jutila

Elämä Tove Jans­so­nin pa­ra­tii­sis­sa on mah­do­ton­ta – kos­ket­taa­ko se meitä?

12:00 0
Kamppailu Oulun yliopiston kampuksesta syntyy kahdesta tarinasta
Kolumni Anssi Paasi

Kamp­pai­lu Oulun ylio­pis­ton kam­puk­ses­ta syntyy kah­des­ta ta­ri­nas­ta

21.09.2020 12:00 77
Tilaajille
Lipon nousu-unelma siirtyi ainakin vuodella – pahin virhe olisi päräyttää vuoden päästä Superpesikseen niin, että ovet putoavat saranoiltaan

Lipon nou­su-unel­ma siirtyi ainakin vuo­del­la – pahin virhe olisi pä­räyt­tää vuoden päästä Su­per­pe­sik­seen niin, että ovet pu­toa­vat sa­ra­noil­taan

20.09.2020 20:48 14
Tilaajille
Se hetki, kun raivo pyrkii rattiin ja sekoittaa pään
Kolumni Anja Harju

Se hetki, kun raivo pyrkii rattiin ja se­koit­taa pään

20.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Pysyykö Oulu mukana kaupungistumisen imussa?
Kolumni Helka-Liisa Hentilä

Pysyykö Oulu mukana kau­pun­gis­tu­mi­sen imussa?

20.09.2020 12:00 12
Tilaajille
Nyt rivit suoriksi, Pohjois-Suomi!
Kolumni Sanna Keskinen

Nyt rivit suo­rik­si, Poh­jois-Suo­mi!

19.09.2020 20:00 9
Tilaajille
Kansallisteatterin roolitusmetakka on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka taiteen tekeminen on ahtaalla
Kolumni Tero Vainio

Kan­sal­lis­teat­te­rin roo­li­tus­me­tak­ka on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka taiteen te­ke­mi­nen on ah­taal­la

19.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Kansallisteatteri kompuroi transsotkussa, mutta kaikki keskustelu ei ole tyhjää somekohinaa
Kolumni Pirjo-Liisa Niinimäki

Kan­sal­lis­teat­te­ri kom­pu­roi trans­sot­kus­sa, mutta kaikki kes­kus­te­lu ei ole tyhjää so­me­ko­hi­naa

19.09.2020 08:00 4
Tilaajille
Yhteistyössä on voimaa sekä viisauden alku ja juuri
Kolumni Iina Kuvaja

Yh­teis­työs­sä on voimaa sekä vii­sau­den alku ja juuri

18.09.2020 20:00 0
Tilaajille
USA:n Venäjän-politiikka tärkeää Suomen kannalta - muuttaisiko presidentin vaihdos USA:n ulko- ja kauppapolitiikkaa?
Kolumni Risto Murto

USA:n Ve­nä­jän-po­li­tiik­ka tärkeää Suomen kan­nal­ta - muut­tai­si­ko pre­si­den­tin vaihdos USA:n ulko- ja kaup­pa­po­li­tiik­kaa?

18.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Kun kuningas taipui saksipotkuun

Kun ku­nin­gas taipui sak­si­pot­kuun

18.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Kuntavaaliehdokas, älä lupaa liikoja – keväällä on tarjolla paikkoja rehellisille niukkuuden jakajille
Kolumni Jussi Orell

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas, älä lupaa liikoja – ke­vääl­lä on tar­jol­la paik­ko­ja re­hel­li­sil­le niuk­kuu­den ja­ka­jil­le

18.09.2020 07:00 3
Musta surma aiheutti myös protestimielialaa
Kolumni Matti Lackman

Musta surma ai­heut­ti myös pro­tes­ti­mie­lia­laa

17.09.2020 12:00 3
Tilaajille
Error 404 not found – Avoin tiede ei ole ikuista
Kolumni Pekka Rahko

Error 404 not found – Avoin tiede ei ole ikuista

16.09.2020 20:00 2
Tilaajille
Työllisyyden kasvuun tarvitaan yhteistyötä – yhdessä olemme enemmän
Kolumni Mari Tuomikoski

Työl­li­syy­den kasvuun tar­vi­taan yh­teis­työ­tä – yhdessä olemme enemmän

16.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Tiekarttojen sijaan päätöksiä työpaikoista
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Tie­kart­to­jen sijaan pää­tök­siä työ­pai­kois­ta

15.09.2020 20:00 1
Tilaajille
Kyberpandemia voi olla seuraava harmaa sarvikuono - olemmeko valmiina kohtaamaan sen?
Kolumni Jarno Limnéll

Ky­ber­pan­de­mia voi olla seu­raa­va harmaa sar­vi­kuo­no - olem­me­ko val­mii­na koh­taa­maan sen?

15.09.2020 12:00 1
Tilaajille
Tulevaisuus ratkaistaan tämän päivän päätöksillä
Kolumni Liisa Jaakonsaari

Tu­le­vai­suus rat­kais­taan tämän päivän pää­tök­sil­lä

14.09.2020 12:00 71
Tilaajille
Kyllähän se tiietään – fakta pilaa usein hyvän luulon
Kolumni Markku Rättilä

Kyl­lä­hän se tiie­tään – fakta pilaa usein hyvän luulon

13.09.2020 20:00 11
Tilaajille
Mielenstrategiaa koronan keskelle - piispa Jukka Keskitalo kehottaa pitämään huolta itsestään ja toisistaan
Kolumni Jukka Keskitalo

Mie­lenst­ra­te­giaa koronan kes­kel­le - piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ke­hot­taa pi­tä­mään huolta it­ses­tään ja toi­sis­taan

13.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Kevään koronahenki pihisee vain vaivoin – jakolinjat palasivat politiikkaan ja työmarkkinoille
Kolumni Jussi Orell

Kevään ko­ro­na­hen­ki pihisee vain vaivoin – ja­ko­lin­jat pa­la­si­vat po­li­tiik­kaan ja työ­mark­ki­noil­le

13.09.2020 10:56 1
Maahanmuuttopuhe on Suomessa pielessä, ja sen korjaamisella on kiire
Kolumni Sanna Keskinen

Maa­han­muut­to­pu­he on Suo­mes­sa pie­les­sä, ja sen kor­jaa­mi­sel­la on kiire

12.09.2020 20:00 4
Tilaajille
Jo tuhannet yläkoululaiset jättävät tulematta kouluun, koska se ahdistaa eikä kiinnosta – Kouluissa kaivataan järeämpiä keinoja puuttua poissaolojen kasvuun
Kolumni Silja Aitoaho

Jo tu­han­net ylä­kou­lu­lai­set jät­tä­vät tu­le­mat­ta kou­luun, koska se ah­dis­taa eikä kiin­nos­ta – Kou­luis­sa kai­va­taan jä­reäm­piä keinoja puuttua pois­sao­lo­jen kasvuun

12.09.2020 07:00 12
Taiteestakin tuli politiikkaa ja prosenttikiintiöiden mittaamista
Kolumni Tero Vainio

Tai­tees­ta­kin tuli po­li­tiik­kaa ja pro­sent­ti­kiin­tiöi­den mit­taa­mis­ta

11.09.2020 20:00 3
Tilaajille
Palveleeko sinua ihminen vai botti? "Mielikuva siitä, että meitä hoivaisi robotti, tuntuu kauhealta"
Kolumni Pasi Kinnunen

Pal­ve­lee­ko sinua ihminen vai botti? "Mie­li­ku­va siitä, että meitä hoi­vai­si ro­bot­ti, tuntuu kau­heal­ta"

11.09.2020 20:00 3
Tilaajille
Baltian maat tukevat Valko-Venäjän oppositiota – mutta se ei estä Venäjää vahvistamasta otettaan
Kolumni Kristi Raik

Baltian maat tukevat Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio­ta – mutta se ei estä Venäjää vah­vis­ta­mas­ta otet­taan

11.09.2020 12:00 1
Tilaajille
Ruuan mustavalkoinen ilmastojaottelu voi viedä harhaan – ministeriö ilmoitti todellisesta ympäristöteosta
Kolumni Virpi Niemistö

Ruuan mus­ta­val­koi­nen il­mas­to­jaot­te­lu voi viedä harhaan – mi­nis­te­riö il­moit­ti to­del­li­ses­ta ym­pä­ris­tö­teos­ta

11.09.2020 09:10 3
“Tulis sota ja tappais teidät kaikki!” - Asiakaspalvelijoiden arjessa kuulemat lauseet kauhistuttavat
Kolumni Katja Longhursrt

“Tulis sota ja tappais teidät kaik­ki!” - Asia­kas­pal­ve­li­joi­den arjessa kuu­le­mat lauseet kau­his­tut­ta­vat

10.09.2020 12:00 1
Tilaajille
Elinkeinoelämä ja maakunta toipuvat koronakriisistä
Kolumni Petri Keränen

Elin­kei­noe­lä­mä ja maa­kun­ta toi­pu­vat ko­ro­nak­rii­sis­tä

09.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Suomi tarvitsee lisää, ei vähemmän työtä – hämmästelen suuresti visiointia työviikon lyhentämisestä
Kolumni Juha Sipilä

Suomi tar­vit­see lisää, ei vä­hem­män työtä – häm­mäs­te­len suu­res­ti vi­sioin­tia työ­vii­kon ly­hen­tä­mi­ses­tä

08.09.2020 20:00 24
Tilaajille