Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kolumnit

Työelämä tarvitsee osaajia tulevaisuudessakin
Tilaajille
Kolumni
Pia Hiltunen

Työ­elä­mä tar­vit­see osaajia tu­le­vai­suu­des­sa­kin

16:00 1
Syrjäseudulla ei kannata sairastua, sillä se voi olla kuolemaksi
Kolumni Tuomas Hirvonen

Syr­jä­seu­dul­la ei kannata sai­ras­tua, sillä se voi olla kuo­le­mak­si

05.06.2023 05:57 26
Tilaajille
Monialaista valtion aluehallintoa tarvitaan enemmän kuin koskaan
Kolumni Terttu Savolainen, Kaisa Ainasoja

Mo­ni­alais­ta valtion alue­hal­lin­toa tar­vi­taan enemmän kuin koskaan

04.06.2023 14:00 12
Tilaajille
NHL:n voittopokaali Stanley Cup on vuosien saatossa kiertänyt etenkin pohjoissuomalaisia kiekkoilijoita
Kolumni Joonas Hentilä

NHL:n voit­to­po­kaa­li Stanley Cup on vuosien saa­tos­sa kier­tä­nyt etenkin poh­jois­suo­ma­lai­sia kiek­koi­li­joi­ta

04.06.2023 07:16 1
Tilaajille
Oulu on jäänyt pussin perälle, ja se tekee monen arjesta raivostuttavan hankalaa ja kallista
Kolumni Sanna Keskinen

Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

03.06.2023 06:05 56
Tilaajille
Kotimaisen elokuvan tunnettuus laajenee – Suomessa historiallisesti hyljeksitty niin sanottu genre-elokuva alkaakin osoittautua hyväksi kanavaksi maailmalle
Kolumni Tero Vainio

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van tun­net­tuus laa­je­nee – Suo­mes­sa his­to­rial­li­ses­ti hyl­jek­sit­ty niin sanottu gen­re-elo­ku­va al­kaa­kin osoit­tau­tua hyväksi ka­na­vak­si maail­mal­le

03.06.2023 06:00
Tilaajille
Katsotaan pitkää ja leveää tulevaisuutta, sillä tarjolla on aina useita tulevaisuuksia
Kolumni Mikko Dufva

Kat­so­taan pitkää ja leveää tu­le­vai­suut­ta, sillä tar­jol­la on aina useita tu­le­vai­suuk­sia

02.06.2023 14:00
Tilaajille
Suomalaisurheilijan Timanttiliigan osakilpailuvoitosta on kulunut kahdeksan vuotta – Wilma Murto on vahvin ehdokas katkaisemaan kuiva kausi
Kolumni Jarkko Harjumaa

Suo­ma­lais­ur­hei­li­jan Ti­mant­ti­lii­gan osa­kil­pai­lu­voi­tos­ta on kulunut kah­dek­san vuotta – Wilma Murto on vahvin ehdokas kat­kai­se­maan kuiva kausi

02.06.2023 07:15
Tilaajille
Enää ei Ameno soi, mutta toiveissa silti kylmät väreet – Kärpät voisi harjoitella ottelutapahtuman viihteellistämistä jo Raksilassa
Kolumni Jussi Väätäinen

Enää ei Ameno soi, mutta toi­veis­sa silti kylmät väreet – Kärpät voisi har­joi­tel­la ot­te­lu­ta­pah­tu­man viih­teel­lis­tä­mis­tä jo Rak­si­las­sa

01.06.2023 18:00 13
Tilaajille
Tasapainottelua Oulun taivaalla – Yhteys Tukholmaan voisi peitota Helsingin lennot
Kolumni Panu Sivula

Ta­sa­pai­not­te­lua Oulun tai­vaal­la – Yh­teys Tuk­hol­maan voisi peitota Hel­sin­gin lennot

31.05.2023 09:00 25
Tilaajille
Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä
Kolumni Janne Heikkinen

Sota Uk­rai­nas­sa ei saa ar­ki­päi­väis­tyä

31.05.2023 08:43 5
Tilaajille
Ydintuhon jälkeen jää vain säteilyvaara, ja Popeda – joka Ouluunkin vielä ehtii
Kolumni Heikki Uusitalo

Ydin­tu­hon jälkeen jää vain sä­tei­ly­vaa­ra, ja Popeda – joka Ou­luun­kin vielä ehtii

29.05.2023 06:00
Tilaajille
Matilda tekee tarkasti määritellyt tehtävät – kuinka robotista tuli tiimin jäsen
Kolumni Essi Kiuru, Katariina Alha

Matilda tekee tar­kas­ti mää­ri­tel­lyt teh­tä­vät – kuinka ro­bo­tis­ta tuli tiimin jäsen

28.05.2023 14:00
Tilaajille
Tekeekö kone tulevaisuudessa työsi ja manipuloi ajatuksiasi? – Tekoälykeskustelu huutaa pohdintaa pelisäännöistä
Kolumni Sanna Keskinen

Tekeekö kone tu­le­vai­suu­des­sa työsi ja ma­ni­pu­loi aja­tuk­sia­si? – Te­ko­äly­kes­kus­te­lu huutaa poh­din­taa pe­li­sään­nöis­tä

27.05.2023 06:05 30
Tilaajille
Koulun ja terveydenhuollon kriisien takana ovat uudistukset, joiden tehtailijoilta puuttuu kosketus arkeen
Kolumni Tero Vainio

Koulun ja ter­vey­den­huol­lon krii­sien takana ovat uu­dis­tuk­set, joiden teh­tai­li­joil­ta puuttuu kos­ke­tus arkeen

27.05.2023 06:00 3
Tilaajille
Taisteluni George Orwellin kaukovarjostinta vastaan – Twitter-koukusta irrottautumista voi verrata alkoholismista toipumiseen
Kolumni Petteri Sihvonen

Tais­te­lu­ni George Or­wel­lin kau­ko­var­jos­tin­ta vastaan – T­wit­ter-kou­kus­ta ir­rot­tau­tu­mis­ta voi verrata al­ko­ho­lis­mis­ta toi­pu­mi­seen

26.05.2023 14:00 3
Tilaajille
Marko Anttilan kansansuosion pohjimmainen syy ei ole Bratislavan kultaisen kevään maalisuma, vaan se, että näemme hänessä paljon itseämme
Kolumni Kimmo Siira

Marko Ant­ti­lan kan­san­suo­sion poh­jim­mai­nen syy ei ole Bra­tis­la­van kul­tai­sen kevään maa­li­su­ma, vaan se, että näemme hänessä paljon it­seäm­me

26.05.2023 14:34 2
Tilaajille
Kiusana lomastressin kurimus - kuka ehtii rentoutua?
Kolumni Anna Hämeenaho

Kiusana lo­ma­stres­sin kurimus - kuka ehtii ren­tou­tua?

25.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Alakoululaisen vanhempi, näin edistät etätyörauhaa, jos tunnelma kotona kesälomailevien lasten kanssa alkaa muistuttaa villin lännen saluunaa
Kolumni Silja Aitoaho

Ala­kou­lu­lai­sen van­hem­pi, näin edistät etä­työ­rau­haa, jos tun­nel­ma kotona ke­sä­lo­mai­le­vien lasten kanssa alkaa muis­tut­taa villin lännen sa­luu­naa

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Torstaiksi tarjolla ollut Jalonen vs. Jalonen ei toteutunut vielä – Leijonat kohtaa MM-puolivälierässä Kanadan, josta on tänä keväänä vaikea saada selkoa
Kolumni Kimmo Siira

Tors­taik­si tar­jol­la ollut Jalonen vs. Jalonen ei to­teu­tu­nut vielä – Lei­jo­nat kohtaa MM-puo­li­vä­li­eräs­sä Ka­na­dan, josta on tänä keväänä vaikea saada selkoa

23.05.2023 18:47
Tilaajille
Kunnian himoaminen on huono lähtökohta politiikalle
Kolumni Pekka Aittakumpu

Kunnian hi­moa­mi­nen on huono läh­tö­koh­ta po­li­tii­kal­le

23.05.2023 16:00 13
Tilaajille
Kölnin kiirastulesta kunniatohtoriksi – harva muistaa, että vuoden 2010 MM-kisoissa Jukka Jalonen oli joutua vastamaan kysymyksistä kiusallisimpaan
Kolumni Kimmo Siira, Tampere

Kölnin kii­ras­tu­les­ta kun­nia­toh­to­rik­si – harva muis­taa, että vuoden 2010 MM-ki­sois­sa Jukka Jalonen oli joutua vas­ta­maan ky­sy­myk­sis­tä kiu­sal­li­sim­paan

22.05.2023 13:45
Tilaajille
Yksi puolue tuomassa 1970-luvun hallitukseen – siksi sivistysporvari nukkuu huonosti
Kolumni Petri Laukka

Yksi puolue tuo­mas­sa 1970-lu­vun hal­li­tuk­seen – siksi si­vis­tys­por­va­ri nukkuu huo­nos­ti

22.05.2023 06:00 62
Tilaajille
Kiertotalouden menestysresepteissä näyttäisi nyt toistuvan kolme osasta
Kolumni Kari Herlevi, Janne Hietaniemi

Kier­to­ta­lou­den me­nes­tys­re­sep­teis­sä näyt­täi­si nyt tois­tu­van kolme osasta

21.05.2023 14:00 1
Tilaajille
Miten saadaan suomalaiset liikkumaan työn luokse, jos työ ei liiku suomalaisten luokse?
Kolumni Sanna Keskinen

Miten saadaan suo­ma­lai­set liik­ku­maan työn luokse, jos työ ei liiku suo­ma­lais­ten luokse?

20.05.2023 06:05 52
Tilaajille
Huomasitko, miten kansainvälistä poikien päivää juhlistettiin? En ihmettele, jos et huomannut
Kolumni Tero Vainio

Huo­ma­sit­ko, miten kan­sain­vä­lis­tä poikien päivää juh­lis­tet­tiin? En ih­met­te­le, jos et huo­man­nut

20.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Arktinen yhteistyö hyytyi, mutta tarve yhteistyölle pohjoisessa on suurempi kuin koskaan
Kolumni Hannele Pokka

Ark­ti­nen yh­teis­työ hyytyi, mutta tarve yh­teis­työl­le poh­joi­ses­sa on suu­rem­pi kuin koskaan

19.05.2023 13:15 5
Tilaajille
Oulussa osataan varmuudella hyödyntää modernia led-kaukaloa paremmin kuin MM-kisoissa – se ei paljon vaadi
Kolumni Teemu Wilenius

Oulussa osataan var­muu­del­la hyö­dyn­tää mo­der­nia led-kau­ka­loa pa­rem­min kuin MM-ki­sois­sa – se ei paljon vaadi

19.05.2023 13:12 3
Tilaajille
Tsatsatsaa – Nobel-kirjailija astui esiintymislavalle sammaleenvihreässä puserossaan
Kolumni Erkki Hujanen

Tsat­sat­saa – No­bel-kir­jai­li­ja astui esiin­ty­mis­la­val­le sam­ma­leen­vih­reäs­sä pu­se­ros­saan

17.05.2023 06:00 3
Tilaajille
Pokka panee biisit soimaan, Manninen ei ole päässyt irti möröstään – pelaajilla on jopa lupa käydä yöunilla kotonaan
Kolumni Teemu Wilenius

Pokka panee biisit soi­maan, Man­ni­nen ei ole päässyt irti mö­rös­tään – pe­laa­jil­la on jopa lupa käydä yö­unil­la ko­to­naan

16.05.2023 12:56 2
Tilaajille