Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Kolumnit

Elämme yhä enemmän oman navan ympärillä, vaikka se ei välttämättä ole meille hyväksi
Tilaajille
Kolumni
Sanna Keskinen

Elämme yhä enemmän oman navan ym­pä­ril­lä, vaikka se ei vält­tä­mät­tä ole meille hyväksi

16:00 8
Leikatako taiteen ja kulttuurin tukirahoista vai eikö, siinä pulma
Kolumni Tero Vainio

Lei­ka­ta­ko taiteen ja kult­tuu­rin tu­ki­ra­hois­ta vai eikö, siinä pulma

06:00 2
Tilaajille
Ota nuori vastaan nollatuntuntisopimus, ja arvosta työnantaja nuorta
Kolumni Aki Keisu

Ota nuori vastaan nol­la­tun­tun­ti­so­pi­mus, ja arvosta työn­an­ta­ja nuorta

15.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Kansallismielisyys on siivottu häpeillen pois – sitä tarvittaisiin edelleen politiikan käyttövoimaksi
Kolumni Tytti Isohookana-Asunmaa

Kan­sal­lis­mie­li­syys on sii­vot­tu hä­peil­len pois – sitä tar­vit­tai­siin edel­leen po­li­tii­kan käyt­tö­voi­mak­si

15.10.2021 06:00 29
Tilaajille
64 000 minuuttia maitolaiturilla loi turvallisen ja inspiroivan alun elämälle – maaseudun monipuolinen kohtauspaikka ja rakkaustarinoiden syntysija ansaitsisi kansallisen monumentin
Kolumni Sauli Pahkasalo

64 000 mi­nuut­tia mai­to­lai­tu­ril­la loi tur­val­li­sen ja ins­pi­roi­van alun elä­mäl­le – maa­seu­dun mo­ni­puo­li­nen koh­taus­paik­ka ja rak­kaus­ta­ri­noi­den syn­ty­si­ja an­sait­si­si kan­sal­li­sen mo­nu­men­tin

14.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Matkaan viikonlopuiksi Oulusta itään – millaisella harjalla sinä putsaat pääsi työviikon kuonasta?
Kolumni Susanna Kemppainen

Matkaan vii­kon­lo­puik­si Oulusta itään – mil­lai­sel­la har­jal­la sinä putsaat pääsi työ­vii­kon kuo­nas­ta?

13.10.2021 06:00 6
Tilaajille
Pelikoneet pois marketeista – kabinettien sopupeli koituu kansalaisille kalliiksi
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Pe­li­ko­neet pois mar­ke­teis­ta – ka­bi­net­tien so­pu­pe­li koituu kan­sa­lai­sil­le kal­liik­si

12.10.2021 16:00 13
Tilaajille
Mauttoman huono käytös tuo poliitikolle julkisuutta
Kolumni Petri Laukka

Maut­to­man huono käytös tuo po­lii­ti­kol­le jul­ki­suut­ta

11.10.2021 06:00 6
Tilaajille
Kirjailijan esillä olo viestii uudenlaisesta kirjallisuuden sukupolvesta
Kolumni Maria Bešlić

Kir­jai­li­jan esillä olo viestii uu­den­lai­ses­ta kir­jal­li­suu­den su­ku­pol­ves­ta

10.10.2021 14:00
Tilaajille
Todellisuus voi olla rujo, jos avaa silmät – ja Oulussa tästä saa säännöllisesti muistutuksen
Kolumni Sanna Keskinen

To­del­li­suus voi olla rujo, jos avaa silmät – ja Oulussa tästä saa sään­nöl­li­ses­ti muis­tu­tuk­sen

09.10.2021 16:00 16
Tilaajille
Media maailmanlopun tunnelmissa: "kärjistyksistä elävä media puhuu ilmastonmuutoksesta pääasiallisesti katastrofitunnelmin"
Kolumni Tero Vainio

Media maail­man­lo­pun tun­nel­mis­sa: "kär­jis­tyk­sis­tä elävä media puhuu il­mas­ton­muu­tok­ses­ta pää­asial­li­ses­ti ka­tast­ro­fi­tun­nel­min"

09.10.2021 06:00 17
Tilaajille
Laitetaan hyvä mieli kiertämään – ei tartuteta pahaa mieltä haukotuksen tapaan
Kolumni Iina Kuvaja

Lai­te­taan hyvä mieli kier­tä­mään – ei tar­tu­te­ta pahaa mieltä hau­ko­tuk­sen tapaan

08.10.2021 18:00
Tilaajille
Ruokakulttuuri Pohjois-Pohjanmaalla on nyt aika nostaa ylpeästi esiin
Kolumni Kirsi Korhonen ja Ronja Kuorikoski

Ruo­ka­kult­tuu­ri Poh­jois-Poh­jan­maal­la on nyt aika nostaa yl­peäs­ti esiin

08.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Tule sinäkin tänne, nimikkopuusi on jo täällä!
Kolumni Sirpa Kortet

Tule sinäkin tänne, ni­mik­ko­puu­si on jo täällä!

07.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Kommentti: Duarten pikasiirrossa AC Ouluun oli looginen ajoitus ja maltillinen kompensaatio
Kolumni Kai Nevala

Kom­ment­ti: Duarten pi­ka­siir­ros­sa AC Ouluun oli loo­gi­nen ajoitus ja mal­til­li­nen kom­pen­saa­tio

06.10.2021 21:38 1
Tilaajille
Sanginjoki kansallispuistoksi – Metsähallitus laatii suunnitelmaa Sanginjoen tulevaisuudesta, on paikallaan nostaa esiin vanha haave
Kolumni Tytti Tuppurainen

San­gin­jo­ki kan­sal­lis­puis­tok­si – Met­sä­hal­li­tus laatii suun­ni­tel­maa San­gin­joen tu­le­vai­suu­des­ta, on pai­kal­laan nostaa esiin vanha haave

06.10.2021 06:00 16
Tilaajille
Tynkkysen tapaus osoittaa, että perussuomalaisissa kaksinaismoralismi voi hyvin
Kolumni Heikki Uusitalo

Tynk­ky­sen tapaus osoit­taa, että pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa kak­si­nais­mo­ra­lis­mi voi hyvin

05.10.2021 14:19 18
Tilaajille
Rusinapullakunnat tulevia menestyjiä – Kempele sijoittuu veto- ja elinvoimatutkimuksessa kärkijoukkoon
Kolumni Markku Rättilä

Ru­si­na­pul­la­kun­nat tulevia me­nes­ty­jiä – Kempele si­joit­tuu veto- ja elin­voi­ma­tut­ki­muk­ses­sa kär­ki­jouk­koon

04.10.2021 06:00 18
Tilaajille
Pohjoinen helvetti palasi pyöräilykartalle
Kolumni Joonas Hentilä

Poh­joi­nen hel­vet­ti palasi pyö­räi­ly­kar­tal­le

03.10.2021 18:28 2
Tilaajille
Myötätuntouupumus, empatiaväsymys satuttaa erityisesti ihmisammattien tekijöitä, mutta elämä ei ole väsymistä varten
Kolumni Hilkka Olkinuora

Myö­tä­tun­touu­pu­mus, em­pa­tia­vä­sy­mys sa­tut­taa eri­tyi­ses­ti ih­mis­am­mat­tien te­ki­jöi­tä, mutta elämä ei ole vä­sy­mis­tä varten

03.10.2021 14:00 5
Tilaajille
Presidentti Niinistö ja Elokapina ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?
Kolumni Sanna Keskinen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Elo­ka­pi­na ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?

02.10.2021 16:00 32
Tilaajille
Identiteettipolitiikka tuputtaa sorretun rooleja, karsinointia, joka ei tarjoa vapautusta
Kolumni

Iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­ka tu­put­taa sor­re­tun roo­le­ja, kar­si­noin­tia, joka ei tarjoa va­pau­tus­ta

02.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Sotesta lankeaa iso lisälasku – "Veronmaksajista tuntuu yhä useammin, että heidät on vedetty kölin alta"
Kolumni

Sotesta lankeaa iso li­sä­las­ku – "Ve­ron­mak­sa­jis­ta tuntuu yhä useam­min, että heidät on vedetty kölin alta"

01.10.2021 18:00 10
Tilaajille
Synninkantajat-näytelmä lestadiolaisista kuvaa, miten valituksi tulemisen kaipuu koskettaa kaikkia tavallaan
Kolumni Kristiina Soronen

Syn­nin­kan­ta­jat-näy­tel­mä les­ta­dio­lai­sis­ta kuvaa, miten va­li­tuk­si tu­le­mi­sen kaipuu kos­ket­taa kaikkia ta­val­laan

01.10.2021 06:00 12
Tilaajille
Kisat Kiinassa herättävät ajatuksia – alkava olympiatalvi tulee näkymään Kuusamossakin
Kolumni Janne Kaikkonen

Kisat Kii­nas­sa he­rät­tä­vät aja­tuk­sia – alkava olym­pia­tal­vi tulee nä­ky­mään Kuu­sa­mos­sa­kin

30.09.2021 18:00
Tilaajille
Olisitko valmis tekemään töitä omilla ehdoillasi? – Oululaisen Fingersoftin kokeilu on yksi työelämän uutta ajattelua
Kolumni Anja Harju

Oli­sit­ko valmis te­ke­mään töitä omilla eh­doil­la­si? – Ou­lu­lai­sen Fin­ger­sof­tin kokeilu on yksi työ­elä­män uutta ajat­te­lua

29.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Lipon pelinjohtajan sanoissa suuri viisaus
Kolumni Kimmo Siira

Lipon pe­lin­joh­ta­jan sa­nois­sa suuri viisaus

29.09.2021 08:39 4
Tilaajille
TKI-panostuksilla hyvinvointia ja kestävää kasvua
Kolumni Mari-Leena Talvitie

TKI-pa­nos­tuk­sil­la hy­vin­voin­tia ja kes­tä­vää kasvua

28.09.2021 16:00 4
Tilaajille
Suomi-pesäpallon tähtitehdas silmiemme edessä
Kolumni Kimmo Siira

Suo­mi-pe­sä­pal­lon täh­ti­teh­das sil­miem­me edessä

27.09.2021 20:44 5
Tilaajille
Kaupunginteatterin, pääkirjaston ja entisen hotelli Vaakunan rakennusten muodostama triangeli suorastaan huutaa vielä yhtä korkeaa rakennusta
Kolumni Antti Ervasti

Kau­pun­gin­teat­te­rin, pää­kir­jas­ton ja entisen hotelli Vaa­ku­nan ra­ken­nus­ten muo­dos­ta­ma trian­ge­li suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

27.09.2021 06:00 120
Tilaajille