Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Kolumnit

Miro Heiskanen liittyy Leijoniin, joukkueessa on auki vielä yksi paikka
Tilaajille
Kolumni
Joonas Hentilä

Miro Heis­ka­nen liittyy Lei­jo­niin, jouk­kuees­sa on auki vielä yksi paikka

14:13 3
Se tärsky oli lopettaa pyöräilyn alkuunsa, mutta toisin kävi
Kolumni Riitta Taulavuori

Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

06:00 4
Tilaajille
Venäjää ei ole ikävä, mutta maan poissaolo korostaa MM-kisojen joukkuemäärän ongelmallisuutta
Kolumni Joonas Hentilä

Venäjää ei ole ikävä, mutta maan pois­sa­olo ko­ros­taa MM-ki­so­jen jouk­kue­mää­rän on­gel­mal­li­suut­ta

15.05.2022 20:22 13
Tilaajille
Ovatko Naton epäilijät putinisteja? – Pelaanko Putinin vai Suomen pussiin?
Kolumni Petteri Sihvonen

Ovatko Naton epäi­li­jät pu­ti­nis­te­ja? – Pe­laan­ko Putinin vai Suomen pus­siin?

15.05.2022 14:00 12
Tilaajille
Talouskasvu tarkoittaa tiedostavissa piireissä pahaa – mutta jos kasvu sakkaa, mistä taide tukirahansa sitten saa?
Kolumni Tero Vainio

Ta­lous­kas­vu tar­koit­taa tie­dos­ta­vis­sa pii­reis­sä pahaa – mutta jos kasvu sakkaa, mistä taide tu­ki­ra­han­sa sitten saa?

14.05.2022 06:00 10
Tilaajille
Leijonien kisapassien leimaamisessa maltti olisi ollut valttia
Kolumni Joonas Hentilä

Lei­jo­nien ki­sa­pas­sien lei­maa­mi­ses­sa maltti olisi ollut valttia

13.05.2022 19:03 3
Tilaajille
Kiekkoleijonien opit sopivat kaikille työpaikoille – keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä on jokaisella mahdollisuus kukoistaa, ja voittavassa joukkueessa on ilo pelata
Kolumni Jussi Karjula

Kiek­ko­lei­jo­nien opit sopivat kai­kil­le työ­pai­koil­le – kes­ki­näi­sen kun­nioi­tuk­sen il­ma­pii­ris­sä on jo­kai­sel­la mah­dol­li­suus ku­kois­taa, ja voit­ta­vas­sa jouk­kuees­sa on ilo pelata

13.05.2022 18:00 3
Tilaajille
Oulun ministereiltä ja kansanedustajilta tarvitaan vahvaa vaikuttamista pohjoisen väylähankkeissa
Kolumni Matti Matinheikki

Oulun mi­nis­te­reil­tä ja kan­san­edus­ta­jil­ta tar­vi­taan vahvaa vai­kut­ta­mis­ta poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­sa

13.05.2022 06:00 11
Tilaajille
Autoilijat eivät ole millään mittarilla teiden kunkkuja
Kolumni Heli Nurkkala

Au­toi­li­jat eivät ole millään mit­ta­ril­la teiden kunk­ku­ja

12.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Kolumni: Kahden ja puolen viikon kiekko-hulabaloo
Kolumni Teemu Wilenius

Ko­lum­ni: Kahden ja puolen viikon kiek­ko-hu­la­ba­loo

12.05.2022 08:55 1
Tilaajille
KeKi hamuaa mitalipeleihin, mutta se vaatisi valtavia harppauksia yksilö- ja joukkuetasolla
Kolumni Joonas Hentilä

KeKi hamuaa mi­ta­li­pe­lei­hin, mutta se vaatisi val­ta­via harp­pauk­sia yksilö- ja jouk­kue­ta­sol­la

11.05.2022 09:30
Tilaajille
Autokuume juuri nyt tuottaa tuskanhikeä
Kolumni Pasi Klemettilä

Au­to­kuu­me juuri nyt tuottaa tus­kan­hi­keä

11.05.2022 06:00 13
Tilaajille
Omavaraisuussopimuksella turvaa kriiseihin
Kolumni Juha Pylväs

Oma­va­rai­suus­so­pi­muk­sel­la turvaa krii­sei­hin

10.05.2022 16:00 1
Tilaajille
Taide soluttautui lapsiperhearkeemme uudella tavalla ihan itsekseen – Miten niin pääsi käymään?
Kolumni Martta Oinas-Panuma

Taide so­lut­tau­tui lap­si­per­he­ar­keem­me uudella tavalla ihan it­sek­seen – Miten niin pääsi käy­mään?

08.05.2022 18:00
Tilaajille
Äidit – toivossa väkevät
Kolumni Hannele Pokka

Äidit – toi­vos­sa väkevät

08.05.2022 14:00
Tilaajille
Ukrainan sota terästi äidinvaistot ja muutti lapset aikuisiksi
Kolumni Sanna Keskinen

Uk­rai­nan sota terästi äi­din­vais­tot ja muutti lapset ai­kui­sik­si

07.05.2022 16:00 9
Tilaajille
Venäjän sotilaiden teot osoittavat, että kaikki moraaliset rajat ylitettyään ihminen kykenee uskomattomiin raakuuksiin
Kolumni Tero Vainio

Venäjän so­ti­lai­den teot osoit­ta­vat, että kaikki mo­raa­li­set rajat yli­tet­tyään ihminen kykenee us­ko­mat­to­miin raa­kuuk­siin

07.05.2022 06:00 22
Tilaajille
Historia tuppaa unohtamaan vastustajat – olisiko aika pystyttää patsas Raksilan kampuksen kaatajille?
Kolumni Aki Keisu

His­to­ria tuppaa unoh­ta­maan vas­tus­ta­jat – olisiko aika pys­tyt­tää patsas Rak­si­lan kam­puk­sen kaa­ta­jil­le?

06.05.2022 18:00 37
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi tavoittelee aluetalouteen kasvua vähintään 260 miljoonaa euroa
Kolumni

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­si ta­voit­te­lee alue­ta­lou­teen kasvua vä­hin­tään 260 mil­joo­naa euroa

06.05.2022 06:00 12
Tilaajille
Kunpa sanoisimme mieluummin sinnepäin, emmekä ihan niin hanakasti silpoisi lähimmäisiä terävällä kielellämme
Kolumni Pia Kaitasuo

Kunpa sa­noi­sim­me mie­luum­min sin­ne­päin, emmekä ihan niin ha­na­kas­ti sil­poi­si lä­him­mäi­siä te­rä­väl­lä kie­lel­läm­me

05.05.2022 18:00 8
Tilaajille
Hanhikivestä Suomen Pripjat – Hylätyn ydinvoimala-alueen voisi rauhoittaa uudenlaiseksi luontokohteeksi
Kolumni Juho Maijala

Han­hi­ki­ves­tä Suomen Pripjat – Hylätyn ydin­voi­ma­la-alueen voisi rau­hoit­taa uu­den­lai­sek­si luon­to­koh­teek­si

03.05.2022 18:00 21
Tilaajille
Myös Natosta voidaan käydä avointa, moniäänistä keskustelua
Kolumni Jenni Pitko

Myös Natosta voidaan käydä avoin­ta, mo­ni­ää­nis­tä kes­kus­te­lua

03.05.2022 16:00 25
Tilaajille
Yrittäjä! Älä luule sijoituksiasi ainoaksi vanhuutesi  vakuutukseksi
Kolumni Jussi Karhunen

Yrit­tä­jä! Älä luule si­joi­tuk­sia­si ai­noak­si van­huu­te­si va­kuu­tuk­sek­si

01.05.2022 14:00 4
Tilaajille
Vuonna 2012 syliini tipahti Fennovoimaan liittyvä uutispommi, jonka koko tuhovoima on paljastunut vasta nyt
Kolumni Sanna Keskinen

Vuonna 2012 syliini tipahti Fen­no­voi­maan liit­ty­vä uu­tis­pom­mi, jonka koko tu­ho­voi­ma on pal­jas­tu­nut vasta nyt

30.04.2022 16:00 22
Tilaajille
Kenen ääni kuuluu somemaailmassa – paradoksaalisesti olemme siirtyneet digimaailmassa eräänlaiseen yksinvaltiaiden aikaan
Kolumni Tero Vainio

Kenen ääni kuuluu so­me­maail­mas­sa – pa­ra­dok­saa­li­ses­ti olemme siir­ty­neet di­gi­maail­mas­sa erään­lai­seen yk­sin­val­tiai­den aikaan

30.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Peikkona TE-keskus: "Miten pienet yrittäjät saataisiin rohkeasti palkkaamaan loistavia ammattilaisia täydennyskoulutuspaketilla"
Kolumni Riikka Pesämaa

Peik­ko­na TE-kes­kus: "Miten pienet yrit­tä­jät saa­tai­siin roh­keas­ti palk­kaa­maan lois­ta­via am­mat­ti­lai­sia täy­den­nys­kou­lu­tus­pa­ke­til­la"

29.04.2022 18:00 2
Tilaajille
Mikä sytyttäisi nuoret liikkumaan?
Kolumni Pauli Miettinen

Mikä sy­tyt­täi­si nuoret liik­ku­maan?

29.04.2022 06:00 9
Tilaajille
Kolumni: Viljelijät suunnittelevat tarkoin kevättyöt
Kolumni Sari Kihnula

Ko­lum­ni: Vil­je­li­jät suun­nit­te­le­vat tarkoin ke­vät­työt

28.04.2022 18:00 1
Tilaajille
Kolumni: Raskas kalusto rantautuu Kärppien keskikaistalle – päät keikkuvat kahdessa metrissä
Kolumni Teemu Wilenius

Ko­lum­ni: Raskas kalusto ran­tau­tuu Kärp­pien kes­ki­kais­tal­le – päät keik­ku­vat kah­des­sa met­ris­sä

27.04.2022 18:13 9
Tilaajille
Kutsumus ei riitä paikkaamaan huonoja työoloja – OYSin sairaanhoitajien kertomuksissa korostuu kokemus työnantajan heittopussina olosta
Kolumni Silja Aitoaho

Kut­su­mus ei riitä paik­kaa­maan huonoja työ­olo­ja – OYSin sai­raan­hoi­ta­jien ker­to­muk­sis­sa ko­ros­tuu kokemus työn­an­ta­jan heit­to­pus­si­na olosta

27.04.2022 06:00 11
Tilaajille