Kolumnit

Patsaiden kaatajat yrittävät putsata historian juuriharjalla, vaikka heidän kannattaisi mieluummin tutustua sen opetuksiin
Tilaajille
Kolumni
Tero Vainio

Pat­sai­den kaa­ta­jat yrit­tä­vät putsata his­to­rian juu­ri­har­jal­la, vaikka heidän kan­nat­tai­si mie­luum­min tu­tus­tua sen ope­tuk­siin

03.07.2020 20:00 2
EU:n suurissa liikennehankkeissa ryhtiliikkeen paikka
Kolumni Hannu Takkula

EU:n suu­ris­sa lii­ken­ne­hank­keis­sa ryh­ti­liik­keen paikka

03.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Työyhteisöjen nopea digiloikka vahvisti vuorovaikutusta
Kolumni Reetta Oksa

Työ­yh­tei­sö­jen nopea di­gi­loik­ka vah­vis­ti vuo­ro­vai­ku­tus­ta

02.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Kohti luovaa joutenoloa – multitaskaus vie meiltä keskittymiskyvyn!
Kolumni Heidi Köngäs

Kohti luovaa jou­ten­oloa – mul­ti­tas­kaus vie meiltä kes­kit­ty­mis­ky­vyn!

01.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Black Face -ilmiö on väärin ja siksi siitä on keskusteltava kriittisesti
Kolumni Jarno Hietalahti

Black Face -ilmiö on väärin ja siksi siitä on kes­kus­tel­ta­va kriit­ti­ses­ti

01.07.2020 12:00 3
Tilaajille
Nyt on aika harjoittaa kansallisen edun mukaista talouspolitiikkaa
Kolumni Olli Immonen

Nyt on aika har­joit­taa kan­sal­li­sen edun mu­kais­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa

30.06.2020 20:30 3
Tilaajille
Pekka, Pekko, Petter, Petri, metsänpeikko ja pellonpekko - Pekka-nimeen liittyy vahvaa historiaa
Kolumni Eeva-Maija Lappalainen

Pekka, Pekko, Petter, Petri, met­sän­peik­ko ja pel­lon­pek­ko - Pek­ka-ni­meen liittyy vahvaa his­to­riaa

29.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kirkko näivettyy tai katsoo eteenpäin ja uudistuu
Kolumni Karina Jutila

Kirkko näi­vet­tyy tai katsoo eteen­päin ja uu­dis­tuu

29.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston hilautumisessa kohti keskustaa on monia ristiriitoja ja epäilyttävyyksiä
Kolumni Antti Ervasti

Oulun yli­opis­ton hi­lau­tu­mi­ses­sa kohti kes­kus­taa on monia ris­ti­rii­to­ja ja epäi­lyt­tä­vyyk­siä

28.06.2020 20:00 14
Tilaajille
Pokkitörmäilijä: Vanhaan vankilaan koronasta parantumaan tai vihaa purkamaan

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Vanhaan van­ki­laan ko­ro­nas­ta pa­ran­tu­maan tai vihaa pur­ka­maan

28.06.2020 16:00 0
Tilaajille
Uusista uhkista selviytyminen edellyttää laajaa turvallisuuskäsitystä - "ilmastonmuutokseen on rokote ollut jo jonkin aikaa"
Kolumni Lassi Heininen

Uusista uhkista sel­viy­ty­mi­nen edel­lyt­tää laajaa tur­val­li­suus­kä­si­tys­tä - "il­mas­ton­muu­tok­seen on rokote ollut jo jonkin aikaa"

28.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkihankkeen kritiikki kohdistuu Oulussa vääriin asioihin
Kolumni Sanna Keskinen

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen kri­tiik­ki koh­dis­tuu Oulussa vääriin asioi­hin

27.06.2020 20:00 18
Tilaajille
Turvalliset ihmissuhteet ovat tärkeintä lapselle - koronakevään jälkeen ei ole varaa samoihin virheisiin kuin 1990-luvun laman aikana
Kolumni Johanna Linner Matikka

Tur­val­li­set ih­mis­suh­teet ovat tär­kein­tä lap­sel­le - ko­ro­na­ke­vään jälkeen ei ole varaa sa­moi­hin vir­hei­siin kuin 1990-lu­vun laman aikana

27.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Valkokangas kutsuu jälleen, mutta palaavatko katsojat?
Kolumni Tero Vainio

Val­ko­kan­gas kutsuu jäl­leen, mutta pa­laa­vat­ko kat­so­jat?

26.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Pitääkö valtionvelka maksaa takaisin? – "Käytännössä sijoittajat maksavat valtiolle, että se ottaisi lisää velkaa."
Kolumni Risto Murto

Pitääkö val­tion­vel­ka maksaa ta­kai­sin? – "Käy­tän­nös­sä si­joit­ta­jat mak­sa­vat val­tiol­le, että se ottaisi lisää vel­kaa."

26.06.2020 12:00 4
Tilaajille
Rötösherra oli meille rakas, eli kuinka paljon enemmän saisimme, jos emme aina heti tuomitsisi

Rö­tös­her­ra oli meille rakas, eli kuinka paljon enemmän sai­sim­me, jos emme aina heti tuo­mit­si­si

26.06.2020 08:00 3
Tilaajille
Tarvitsemme erilaisuutta hyväksyvää vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista – onnistuakseen työelämä kaipaa rakentavaa erimielisyyttä.
Kolumni Pauliina Lappi ja Merja Männikkö

Tar­vit­sem­me eri­lai­suut­ta hy­väk­sy­vää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osaa­mi­sen ja­ka­mis­ta – on­nis­tuak­seen työ­elä­mä kaipaa ra­ken­ta­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

25.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Saako diktaattorin musiikkia kuunnella? Juche-popiksi kutsutusta genrestä on tullut kuin varkain salainen paheeni
Kolumni Maria Bešlić

Saako dik­taat­to­rin mu­siik­kia kuun­nel­la? Juc­he-po­pik­si kut­su­tus­ta gen­res­tä on tullut kuin varkain sa­lai­nen paheeni

24.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Brexit ja koronakriisi kiihdyttävät EU:n murrosta – elpymisrahastolla voi olla keskeinen rooli eurooppalaisen teollisuuspolitiikan synnyssä
Kolumni Antti Ronkainen

Brexit ja ko­ro­na­krii­si kiih­dyt­tä­vät EU:n mur­ros­ta – el­py­mis­ra­has­tol­la voi olla kes­kei­nen rooli eu­roop­pa­lai­sen teol­li­suus­po­li­tii­kan syn­nys­sä

24.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Oppivelvollisuus on mahdollisuus, ei pakko
Kolumni Katja Hänninen

Op­pi­vel­vol­li­suus on mah­dol­li­suus, ei pakko

23.06.2020 20:00 4
Tilaajille
Asetelma kärjistyy USA:n vaalikampanjassa – 77-vuotiaan Bidenin ja 73-vuotiaan Trumpin koetuksesta tulee erikoinen
Kolumni Raimo Väyrynen

Ase­tel­ma kär­jis­tyy USA:n vaa­li­kam­pan­jas­sa – 77-vuo­tiaan Bidenin ja 73-vuo­tiaan Trumpin koe­tuk­ses­ta tulee eri­koi­nen

23.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Miesasia maskulismi aatepohjana olisi väkevä viesti – kuin nortti huulessa
Kolumni Petri Laukka

Mies­asia mas­ku­lis­mi aa­te­poh­ja­na olisi väkevä viesti – kuin nortti huu­les­sa

21.06.2020 20:00 11
Tilaajille
Raksilan marketalue, monitoimia-areena ja asemanseutu sekä Kiikelin löyly -hanke ja asuntomessut 2025 ovat Oulun elinvoimalle ratkaisevia kohteita
Kolumni Matti Matinheikki ja Juha Ala-Mursula

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille
Korona-aika toi realismia Viron ja Suomen suhteisiin  – moni virolainen pettyi Suomeen
Kolumni Kristi Raik

Ko­ro­na-ai­ka toi rea­lis­mia Viron ja Suomen suh­tei­siin – moni vi­ro­lai­nen pettyi Suomeen

19.06.2020 12:00 5
Tilaajille
On maan tapa Suomessa myöntää rakennuslupia paikoille, joille tulvavesien tiedetään nousevan
Kolumni Reijo Solantie

On maan tapa Suo­mes­sa myöntää ra­ken­nus­lu­pia pai­koil­le, joille tul­va­ve­sien tie­de­tään nou­se­van

18.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Some suututtaa, joten se pitää välillä unohtaa
Kolumni Riina Rastas

Some suu­tut­taa, joten se pitää välillä unohtaa

18.06.2020 07:00 0
Kuinka saisin rikki kokouspähkinän –  entä jos näkisimme kokoukset innostavina työviikon huippuhetkinä
Kolumni Heta Haanperä

Kuinka saisin rikki ko­kous­päh­ki­nän – entä jos nä­ki­sim­me ko­kouk­set in­nos­ta­vi­na työ­vii­kon huip­pu­het­ki­nä

17.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Onko Oululla kykyä pelata isojen kaupunkien sarjassa, vai päästetäänkö juna menemään ohi, kuten Raahessa aikoinaan?
Kolumni Sanna Keskinen

Onko Oululla kykyä pelata isojen kau­pun­kien sar­jas­sa, vai pääs­te­tään­kö juna me­ne­mään ohi, kuten Raa­hes­sa ai­koi­naan?

17.06.2020 18:00 5
Tilaajille
Junien katoilla nuorukaisena elänyt hobo Niilo Wälläri oli ay-johtajana vaikea vastus Urho Kekkoselle
Kolumni Kari Sallamaa

Junien ka­toil­la nuo­ru­kai­se­na elänyt hobo Niilo Wälläri oli ay-joh­ta­ja­na vaikea vastus Urho Kek­ko­sel­le

17.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Kolumni Janne Heikkinen

Sil­po­mis­kult­tuu­rin pe­siy­ty­mi­nen Suomeen tor­jut­ta­va päät­tä­väi­ses­ti

16.06.2020 20:00 0
Tilaajille