Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Kolumnit

Söpöt eläinvideot keräävät tykkäyksiä, mutta harva kantaa huolta tuotantoeläinten oloista
Tilaajille
Kolumni
Satu Niskanen

Söpöt eläin­vi­deot ke­rää­vät tyk­käyk­siä, mutta harva kantaa huolta tuo­tan­toe­läin­ten oloista

18:00 3
Vanhempi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tarkista siis nämä tärkeät asiat
Kolumni Heikki Uusitalo

Van­hem­pi, minä en halua ajaa lapsesi päälle – tar­kis­ta siis nämä tärkeät asiat

05.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Sota nostaa sähkön hintaa – kun tästä talvesta selvitään, tulemme energiakriisistä entistä vahvempana ulos
Kolumni Juha Sipilä

Sota nostaa sähkön hintaa – kun tästä tal­ves­ta sel­vi­tään, tulemme ener­giak­rii­sis­tä entistä vah­vem­pa­na ulos

04.10.2022 16:00 23
Tilaajille
Alemmilla nopeusrajoituksilla tulisi säästöjä – osa autoilijoista on jo hiljentänyt vauhtia
Kolumni Pasi Klemettilä

Alem­mil­la no­peus­ra­joi­tuk­sil­la tulisi sääs­tö­jä – osa au­toi­li­jois­ta on jo hil­jen­tä­nyt vauhtia

03.10.2022 06:00 44
Tilaajille
Koronasulut vähensivät hiilidioksidipäästöjä – pitoisuuksissa se ei näy
Kolumni Ari Laaksonen

Ko­ro­na­su­lut vä­hen­si­vät hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä – pi­toi­suuk­sis­sa se ei näy

02.10.2022 14:00 4
Tilaajille
Suomeen syntynyt Kalle-ilmiö käänsi rallin suosion uuteen nousuun jo ennen ylivoimaisen maailmanmestaruuden varmistumista
Kolumni Joonas Hentilä

Suomeen syn­ty­nyt Kal­le-il­miö käänsi rallin suosion uuteen nousuun jo ennen yli­voi­mai­sen maail­man­mes­ta­ruu­den var­mis­tu­mis­ta

02.10.2022 11:51 15
Tilaajille
Itämeri on Suomen elämänlanka, jonka häiriöihin on nyt viisasta varautua
Kolumni Sanna Keskinen

Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

01.10.2022 16:00 10
Tilaajille
Kuka pelaa Putinin pussiin? Näitä syytöksiä on viuhunut niin taajaan, että somen irvileukakin alkaa olla ihmeissään
Kolumni Tero Vainio

Kuka pelaa Putinin pus­siin? Näitä syy­tök­siä on viu­hu­nut niin taa­jaan, että somen ir­vi­leu­ka­kin alkaa olla ih­meis­sään

01.10.2022 06:00 19
Tilaajille
Vaikka sato sai kasvaa suurimmaksi osaksi suotuisasti, on viljelijän mieli huolta täynnä
Kolumni Jari Matinolli

Vaikka sato sai kasvaa suu­rim­mak­si osaksi suo­tui­sas­ti, on vil­je­li­jän mieli huolta täynnä

30.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Viikon lopuksi: Onko tutkijalla enää varaa olla ottamatta kantaa? Lain mukaan yliopistojen pitää edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta
Kolumni Pekka Rahko

Viikon lo­puk­si: Onko tut­ki­jal­la enää varaa olla ot­ta­mat­ta kantaa? Lain mukaan ylio­pis­to­jen pitää edistää tut­ki­mus­tu­los­ten yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­vuut­ta

30.09.2022 14:00 13
Tilaajille
Kuorma-autoille käyttövoiman muutos on valtava haaste – akkuteknologia ei vielä liikuta puutavararekkaa
Kolumni Anssi Kujala

Kuor­ma-au­toil­le käyt­tö­voi­man muutos on valtava haaste – ak­ku­tek­no­lo­gia ei vielä liikuta puu­ta­va­ra­rek­kaa

30.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Kolumni: Ylioppilaskirjoituksista luopuminen on perusteltua – voisiko Ruotsin malli toimia meilläkin?
Kolumni Heli Rintala

Ko­lum­ni: Yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

29.09.2022 18:00 21
Tilaajille
Näkyykö koulushoppailu jo Oulussakin? – Ikävintä ilmiössä on se, että muun kuin lähikoulun valitsevat ne, joilla on vara valita
Kolumni Anna Kilponen

Näkyykö kou­lus­hop­pai­lu jo Ou­lus­sa­kin? – Ikä­vin­tä il­miös­sä on se, että muun kuin lä­hi­kou­lun va­lit­se­vat ne, joilla on vara valita

28.09.2022 06:00 16
Tilaajille
Muiden selän takaa, poistu!
Kolumni Jenna Simula

Muiden selän takaa, poistu!

27.09.2022 16:00 8
Tilaajille
Mieluummin syön omenan puusta kun ihastelen Oulun puistojen risupusikoita
Kolumni Elina Ursin

Mie­luum­min syön omenan puusta kun ihas­te­len Oulun puis­to­jen ri­su­pu­si­koi­ta

26.09.2022 06:00 33
Tilaajille
Hankala, helppo murrosaika
Kolumni Mikko Dufva

Han­ka­la, helppo mur­ro­sai­ka

25.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Digitaalinen dystopia: "Jotkut ihmiset ovat erityisen alttiita teknologian vaikutuksille, kuten suomalaiset –  meistä koneet ottivat vaivattomasti vallan"
Kolumni Taina Kinnunen

Di­gi­taa­li­nen dys­to­pia: "Jotkut ihmiset ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta tek­no­lo­gian vai­ku­tuk­sil­le, kuten suo­ma­lai­set – meistä koneet ottivat vai­vat­to­mas­ti vallan"

25.09.2022 09:00 4
Tilaajille
Talvisota, Marin, Niinistö – Suomella menee nyt imagollisesti lujaa, ja se on meille eduksi
Kolumni Sanna Keskinen

Tal­vi­so­ta, Marin, Nii­nis­tö – Suo­mel­la menee nyt ima­gol­li­ses­ti lujaa, ja se on meille eduksi

24.09.2022 16:00 24
Tilaajille
Kuninkaalliset vastaavat tarpeeseen: "Edes hovin jäsenten moninaiset henkilökohtaiset sotkut eivät ole onnistuneet himmentämään itse idean hohtoa"
Kolumni Tero Vainio

Ku­nin­kaal­li­set vas­taa­vat tar­pee­seen: "Edes hovin jä­sen­ten mo­ni­nai­set hen­ki­lö­koh­tai­set sotkut eivät ole on­nis­tu­neet him­men­tä­mään itse idean hohtoa"

24.09.2022 06:00 6
Tilaajille
Taantuman uhkasta taantumatta – juuri nyt on hyvä hetki tarkastella yrityksensä toimintaa ja kehitystarpeita
Kolumni Hanna Manninen

Taan­tu­man uhkasta taan­tu­mat­ta – juuri nyt on hyvä hetki tar­kas­tel­la yri­tyk­sen­sä toi­min­taa ja ke­hi­tys­tar­pei­ta

23.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Miksi työnantajan kynnys ulkomaisen työntekijän palkkaamiseen on suuri?
Kolumni Anna-Maija Lämsä

Miksi työ­nan­ta­jan kynnys ul­ko­mai­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen on suuri?

23.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Kolumni: Suuret linjat ihmisenkokoisiksi asioiksi
Kolumni Sirpa Kortet

Ko­lum­ni: Suuret linjat ih­mi­sen­ko­koi­sik­si asioik­si

22.09.2022 18:00
Tilaajille
Harvinaisista kärpäsistä tarvitaan lisää tietoa – Puutteellisesti tunnettuihin lajeihin tulisi suhtautua kuin uhanalaisiin
Kolumni Pekka Rahko

Har­vi­nai­sis­ta kär­pä­sis­tä tar­vi­taan lisää tietoa – Puut­teel­li­ses­ti tun­net­tui­hin la­jei­hin tulisi suh­tau­tua kuin uha­na­lai­siin

21.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Yhdessä selviämme talvesta
Kolumni Hanna Sarkkinen

Yhdessä sel­viäm­me tal­ves­ta

20.09.2022 16:00 28
Tilaajille
Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä
Kolumni Tinja Huoviala

Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä

19.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Kolumni Petteri Sihvonen

Ma­to­purk­ki määrää po­lii­ti­kon ta­lu­tus­nuo­raan

18.09.2022 14:00 6
Tilaajille
Kommentti: Pienen kylän suuri mestaruus
Kolumni Joonas Hentilä

Kom­ment­ti: Pienen kylän suuri mes­ta­ruus

17.09.2022 17:44 2
Tilaajille
Talvi voi olla hyytävä monessakin mielessä, ja siitä selviämiseksi kannattaa kiinnittää huomio muutamaan asiaan
Kolumni Sanna Keskinen

Talvi voi olla hyytävä mo­nes­sa­kin mie­les­sä, ja siitä sel­viä­mi­sek­si kan­nat­taa kiin­nit­tää huomio muu­ta­maan asiaan

17.09.2022 16:00 10
Tilaajille
Suomi haluaa olla EU:n mallioppilas vaikka hampaat irvessä, ja se tarkoittaa usein toimimista oman edun vastaisesti
Kolumni Tero Vainio

Suomi haluaa olla EU:n mal­liop­pi­las vaikka hampaat ir­ves­sä, ja se tar­koit­taa usein toi­mi­mis­ta oman edun vas­tai­ses­ti

17.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Suomi tarvitsee nyt laajan ryhtiliikkeen, jolla raivataan yrittämisen ja työnteon esteet – se auttaa myös hoitajapulan ratkaisemisessa
Kolumni Jussi Karjula

Suomi tar­vit­see nyt laajan ryh­ti­liik­keen, jolla rai­va­taan yrit­tä­mi­sen ja työn­teon esteet – se auttaa myös hoi­ta­ja­pu­lan rat­kai­se­mi­ses­sa

16.09.2022 18:00 18
Tilaajille