Kolumnit

Elävä keskusta-alue luo kaupungille merkityksen
Tilaajille
Kolumni
Helka-Liisa Hentilä

Elävä kes­kus­ta-alue luo kau­pun­gil­le mer­ki­tyk­sen

12:00 5
Sähköautojen latauspaikat vaativat jykevän verkon
Kolumni Arto Jokinen

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pai­kat vaa­ti­vat jykevän verkon

02.12.2020 12:00 46
Tilaajille
Moni ehkä ehti jo luulla, että Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla koronasouvista selvitään aika vähällä
Kolumni Raimo Pirttikoski

Moni ehkä ehti jo luulla, että Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­sou­vis­ta sel­vi­tään aika vähällä

01.12.2020 20:01 2
Tilaajille
Kannabiksen laillistaminen lisäisi huumehaittoja – kielto pohjautuu siihen, että elämää ja terveyttä halutaan suojella
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen lisäisi huu­me­hait­to­ja – kielto poh­jau­tuu siihen, että elämää ja ter­veyt­tä ha­lu­taan suo­jel­la

01.12.2020 20:00 5
Tilaajille
Etätöistä voidaan siirtyä kohti paikkariippumatonta palkkausta
Kolumni Tytti Määttä

Etä­töis­tä voidaan siirtyä kohti paik­ka­riip­pu­ma­ton­ta palk­kaus­ta

01.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin talouden tunnusluvut ovat maltillisia
Kolumni Mirja Vehkaperä

Oulun kau­pun­gin ta­lou­den tun­nus­lu­vut ovat mal­til­li­sia

30.11.2020 08:00 9
Tilaajille
Taksin käyttöön on aina liittynyt ylimääräistä jännitystä ulkomailla, ja nyt sitä voi kokea myös kotikulmilla
Kolumni Hanna Kuonanoja

Taksin käyt­töön on aina liit­ty­nyt yli­mää­räis­tä jän­ni­tys­tä ul­ko­mail­la, ja nyt sitä voi kokea myös ko­ti­kul­mil­la

29.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Adventtiaika on ovi ja etuhuone jouluun
Kolumni Eeva-Maija Lappalainen

Ad­vent­ti­ai­ka on ovi ja etu­huo­ne jouluun

29.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Lapsia ja nuoria ei saa unohtaa, sillä tuen tarve on nyt suurta
Kolumni Sanna Keskinen

Lapsia ja nuoria ei saa unoh­taa, sillä tuen tarve on nyt suurta

28.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Minä ja minun mielipide: Tutkimustiedon väheksyjät vaarantavat meidän kaikkien tulevaisuuden
Kolumni Risto Kalliorinne

Minä ja minun mie­li­pi­de: Tut­ki­mus­tie­don vä­hek­sy­jät vaa­ran­ta­vat meidän kaik­kien tu­le­vai­suu­den

28.11.2020 16:00 28
Tilaajille
Mylvivän yleisön puute vei kotikenttäedun myös hiihdossa
Kolumni Joonas Hentilä

Myl­vi­vän yleisön puute vei ko­ti­kent­tä­edun myös hiih­dos­sa

27.11.2020 21:00 1
Tilaajille
Miten käy teattereiden, kun korona hivuttaa elokuvaa kotiruutuihin?
Kolumni Tero Vainio

Miten käy teat­te­rei­den, kun korona hi­vut­taa elo­ku­vaa ko­ti­ruu­tui­hin?

27.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Kuntavaaleissa ei kenelläkään ole varaa hyvänolontunteeseen
Kolumni Jenni Karimäki

Kun­ta­vaa­leis­sa ei ke­nel­lä­kään ole varaa hy­vän­olon­tun­tee­seen

27.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Terveyskeskuslääkärikäynti ei saa olla rahasta kiinni
Kolumni Minna Akimo

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­käyn­ti ei saa olla rahasta kiinni

27.11.2020 07:00 0
Hiihdon maailmancupin kilpailukalenteri on vailla huolta huomisesta rakennettu sillisalaatti
Kolumni Joonas Hentilä

Hiihdon maail­man­cu­pin kil­pai­lu­ka­len­te­ri on vailla huolta huo­mi­ses­ta ra­ken­net­tu sil­li­sa­laat­ti

26.11.2020 21:00 0
Tilaajille
Luovuus on maaseudun lapsen moottori ja yhdistysten tarjoamat kerhot henkireikiä
Kolumni Sirpa Kortet

Luovuus on maa­seu­dun lapsen moot­to­ri ja yh­dis­tys­ten tar­joa­mat kerhot hen­ki­rei­kiä

26.11.2020 20:00 0
Tilaajille
Maahanmuuttajalasten tukeen pitää sijoittaa Oulussa
Kolumni Satu Haapanen

Maa­han­muut­ta­ja­las­ten tukeen pitää si­joit­taa Oulussa

26.11.2020 12:00 15
Tilaajille
Diego Armando Maradona: Jumalasta seuraava – ylöspäin
Kolumni Teemu Wilenius

Diego Armando Ma­ra­do­na: Ju­ma­las­ta seu­raa­va – ylös­päin

25.11.2020 21:22 1
Tilaajille
Puolan ja Unkarin hallitukset katsovat puolustautuvansa – panokset ovat silti kovat
Kolumni Heino Nyyssönen

Puolan ja Unkarin hal­li­tuk­set kat­so­vat puo­lus­tau­tu­van­sa – pa­nok­set ovat silti kovat

25.11.2020 12:00 6
Tilaajille
Valoa marraskuun pimeyteen – asiaa keuhkosyövästä
Kolumni

Valoa mar­ras­kuun pi­mey­teen – asiaa keuh­ko­syö­väs­tä

24.11.2020 20:00
Tilaajille
Nihkeää marraskuuta ei päihitä edes vuosi 1999, kun pakkasta oli 50, turverekat hyytyivät ja putketkin jäätyivät
Kolumni Anne Lilja

Nihkeää mar­ras­kuu­ta ei päihitä edes vuosi 1999, kun pak­kas­ta oli 50, tur­ve­re­kat hyy­tyi­vät ja put­ket­kin jää­tyi­vät

24.11.2020 20:00 1
Tilaajille
Autoritäärisyys on nyt todellinen uhka demokratialle
Kolumni Jouni-Matti Kuukkanen

Au­to­ri­tää­ri­syys on nyt to­del­li­nen uhka de­mo­kra­tial­le

24.11.2020 12:00 10
Tilaajille
Me suomalaiset olemme kaikki metsänomistajia
Kolumni Pekka Rahko

Me suo­ma­lai­set olemme kaikki met­sän­omis­ta­jia

22.11.2020 20:00 21
Tilaajille
Oulussa tuhlataan rahaa brändiä heikentämällä  – teatterirahojen leikkausesitys on mainehaitta Oululle
Kolumni Antti Leikas

Oulussa tuh­la­taan rahaa brändiä hei­ken­tä­mäl­lä – teat­te­ri­ra­ho­jen leik­kaus­esi­tys on mai­ne­hait­ta Oululle

22.11.2020 12:00 20
Tilaajille
Yliopistokeskustelu haastaa meidät kaikki
Kolumni Sanna Keskinen

Yli­opis­to­kes­kus­te­lu haastaa meidät kaikki

21.11.2020 18:00 49
Tilaajille
Idealleni sanottiin jälleen ei – jos ryhtyy yrittäjäksi, pitää olla valmis tulemaan torjutuksi
Kolumni Hanna Manninen

Ideal­le­ni sa­not­tiin jälleen ei – jos ryhtyy yrit­tä­jäk­si, pitää olla valmis tu­le­maan tor­ju­tuk­si

20.11.2020 20:00 5
Tilaajille
Suomessa kuvattu ja ruotsiksi puhuttu White Wall jaksaa pitää katsojan kiinnostusta yllä
Kolumni Tero Vainio

Suo­mes­sa kuvattu ja ruot­sik­si puhuttu White Wall jaksaa pitää kat­so­jan kiin­nos­tus­ta yllä

20.11.2020 19:00 1
Tilaajille
EU:n varojen käytössä on ryhtiliikkeen paikka
Kolumni Hannu Takkula

EU:n varojen käy­tös­sä on ryh­ti­liik­keen paikka

20.11.2020 12:00 2
Tilaajille
Pormestaripeli vauhdittaa kuntavaalikeskustelua, jossa valtakunnalliset teemat uhkaavat jyrätä paikallisuuden
Kolumni Jussi Orell

Por­mes­ta­ri­pe­li vauh­dit­taa kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lua, jossa val­ta­kun­nal­li­set teemat uh­kaa­vat jyrätä pai­kal­li­suu­den

20.11.2020 07:00
Sateen musta päivä – latujen tekeminen sulaan maahan on jo hölmöintä hommaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Sateen musta päivä – latujen te­ke­mi­nen sulaan maahan on jo höl­möin­tä hommaa

19.11.2020 21:05 1
Tilaajille