Kolumnit

Olemme kulttuurivirrassa laskijoita kaikki tyynni – ja se muutosliike toivottavasti vie kohti parempaa
Tilaajille
Kolumni
Kai Latvalehto

Olemme kult­tuu­ri­vir­ras­sa las­ki­joi­ta kaikki tyynni – ja se muu­tos­lii­ke toi­vot­ta­vas­ti vie kohti pa­rem­paa

06:00 1
EM-kolumni: ”Tanska-ottelun huumassa meiltä tuppaa unohtumaan, että Venäjä on keskiviikkona massiivinen suosikki" – Mikä on Suomen mahdollinen avauskokoonpano?
Kolumni Kai Nevala

EM-ko­lum­ni: ”Tans­ka-ot­te­lun huu­mas­sa meiltä tuppaa unoh­tu­maan, että Venäjä on kes­ki­viik­ko­na mas­sii­vi­nen suo­sik­ki" – Mikä on Suomen mah­dol­li­nen avaus­ko­koon­pa­no?

15.06.2021 19:44 5
Tilaajille
Vaalit ovat toistaiseksi ohi
Kolumni Ville Vähämäki

Vaalit ovat tois­tai­sek­si ohi

15.06.2021 17:30 2
Tilaajille
Avataanpa ylisukupolvinen trauma
Kolumni Tinja Huoviala

Ava­taan­pa yli­su­ku­pol­vi­nen trauma

14.06.2021 06:00 9
Tilaajille
Oletko tarpeeksi varakas periäksesi vanhempasi? – Peritty asunto ei olekaan onnenpotku vaan pallo jalkaan
Kolumni Jussi Karhunen

Oletko tar­peek­si varakas pe­riäk­se­si van­hem­pa­si? – Peritty asunto ei olekaan on­nen­pot­ku vaan pallo jalkaan

13.06.2021 14:00 4
Tilaajille
Maineenhallinta hiipii kansalaisten tiedonsaannin tulpaksi yhä useammassa kunnassa
Kolumni Sanna Keskinen

Mai­neen­hal­lin­ta hiipii kan­sa­lais­ten tie­don­saan­nin tul­pak­si yhä useam­mas­sa kun­nas­sa

12.06.2021 16:00 3
Tilaajille
Historiallista arvokisapaikkaa on rummutettu jo puolentoista vuoden ajan – vastaus kisapaikkaa ihmettelevälle vaatii pitkän esseen
Kolumni Kai Nevala

His­to­rial­lis­ta ar­vo­ki­sa­paik­kaa on rum­mu­tet­tu jo puo­len­tois­ta vuoden ajan – vastaus ki­sa­paik­kaa ih­met­te­le­väl­le vaatii pitkän esseen

12.06.2021 08:00
Tilaajille
Byrokratia yhteiskunnan tukena ja tukkona: "Yhden sanonnan mukaan byrokratia on taidetta, jolla mahdollinen muutetaan mahdottomaksi"
Kolumni Tero Vainio

By­ro­kra­tia yh­teis­kun­nan tukena ja tuk­ko­na: "Yhden sa­non­nan mukaan by­ro­kra­tia on tai­det­ta, jolla mah­dol­li­nen muu­te­taan mah­dot­to­mak­si"

12.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Kuntavaalit huipentuvat finaalipeliin – kuka puolustaa parhaiten kasvavia kuluja vastaan?
Kolumni Aki Keisu

Kun­ta­vaa­lit hui­pen­tu­vat fi­naa­li­pe­liin – kuka puo­lus­taa par­hai­ten kas­va­via kuluja vas­taan?

11.06.2021 18:00 4
Tilaajille
Kaksoisrataa Pohjolan valkeaan kaupunkiin – terva ja lohijoki palautettava osaksi Oulua!
Kolumni Helena Petäistö

Kak­sois­ra­taa Poh­jo­lan val­keaan kau­pun­kiin – terva ja lo­hi­jo­ki pa­lau­tet­ta­va osaksi Oulua!

11.06.2021 08:30 36
Tilaajille
Euroopan komission nootti Saksalle ilmentää tuomareiden valtakiistoja EU:n integraatiosta
Kolumni Antti Ronkainen

Eu­roo­pan ko­mis­sion nootti Sak­sal­le il­men­tää tuo­ma­rei­den val­ta­kiis­to­ja EU:n in­teg­raa­tios­ta

11.06.2021 06:00 4
EM-kolumni: Klovnin maskin takana on huippu-urheilija: "Osa kansasta varmaankin oikeasti luulee, että maalivahti siemailee olutta päivät pääksytysten"
Kolumni Kai Nevala

EM-ko­lum­ni: Klovnin maskin takana on huip­pu-ur­hei­li­ja: "Osa kan­sas­ta var­maan­kin oi­keas­ti luulee, että maa­li­vah­ti sie­mai­lee olutta päivät pääk­sy­tys­ten"

10.06.2021 20:55
Tilaajille
Laitakaupungin valot Pudasjärvellä – naapuruuden kunniaksi kaupunginjohtajat ja merkittävät luottamushenkilöt kävivät ihastelemassa Hirvisuolla valtatie 20 varrella uutta rajatolppaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00 2
Covid-19, Euro 2020 ja turnaus 2021 – Venäjällä on erilaista myös korona-aikana
Kolumni Kai Nevala

Co­vid-19, Euro 2020 ja turnaus 2021 – Ve­nä­jäl­lä on eri­lais­ta myös ko­ro­na-ai­ka­na

10.06.2021 15:06 1
Tilaajille
Vahvalla Kiinalla on myös heikko lenkkinsä – mahtivaltiokin on riippuvainen dollarista
Kolumni

Vah­val­la Kii­nal­la on myös heikko lenk­kin­sä – mah­ti­val­tio­kin on riip­pu­vai­nen dol­la­ris­ta

09.06.2021 06:00 12
Tilaajille
EM-kolumni: Harvemmin kokonaisen tieosuuden liikennettä on katkaistu Suomen A-maajoukkueen vuoksi.
Kolumni Kai Nevala

EM-ko­lum­ni: Har­vem­min ko­ko­nai­sen tie­osuu­den lii­ken­net­tä on kat­kais­tu Suomen A-maa­jouk­kueen vuoksi.

08.06.2021 18:30
Tilaajille
Siviileihin kohdistuvan rakettisateen tuomitsemisen ei pitäisi olla rakettitiedettä
Kolumni Sebastian Tynkkynen

Si­vii­lei­hin koh­dis­tu­van ra­ket­ti­sa­teen tuo­mit­se­mi­sen ei pitäisi olla ra­ket­ti­tie­det­tä

08.06.2021 16:00 9
Tilaajille
Sähköä nyt tulee kumminkin aina töpselistä
Kolumni Pasi Klemettilä

Sähköä nyt tulee kum­min­kin aina töp­se­lis­tä

07.06.2021 06:00 2
Tilaajille
Hurjasti taistelleen leijonalauman rajat tulivat vastaan kultamitalin kynnyksellä
Kolumni Joonas Hentilä

Hur­jas­ti tais­tel­leen lei­jo­na­lau­man rajat tulivat vastaan kul­ta­mi­ta­lin kyn­nyk­sel­lä

06.06.2021 22:57 3
Tilaajille
Kesän ydin on seikkailussa – seikkailu on mielentila
Kolumni Maria Bešlić

Kesän ydin on seik­kai­lus­sa – seik­kai­lu on mie­len­ti­la

06.06.2021 14:00
Tilaajille
Nuoret tarvitsevat uskoa tulevaan, mutta nykyhetki tarjoilee sitä kitsaasti
Kolumni Sanna Keskinen

Nuoret tar­vit­se­vat uskoa tu­le­vaan, mutta ny­ky­het­ki tar­joi­lee sitä kit­saas­ti

05.06.2021 16:00 7
Tilaajille
Kulttuuri on saavuttanut sensitiivisen vaiheen: "Mitkä ilmaisut tai kuvauksen muodot ovat vääränlaisia, ja kuka sen päättää?"
Kolumni Tero Vainio

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

05.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Verotietojen julkaisu turhaa mässäilyä
Kolumni Iina Kuvaja

Ve­ro­tie­to­jen jul­kai­su turhaa mäs­säi­lyä

04.06.2021 18:00 17
Tilaajille
Keskustan yliopistokampus on merkittävä Oulun vetovoimatekijä
Kolumni Päivi Laajala Kaija Puhakka

Kes­kus­tan yli­opis­to­kam­pus on mer­kit­tä­vä Oulun ve­to­voi­ma­te­ki­jä

04.06.2021 06:00 95
Tilaajille
Leijonat on senttejä ja kilojaan suurempi joukkue
Kolumni Joonas Hentilä

Lei­jo­nat on sent­te­jä ja ki­lo­jaan suu­rem­pi joukkue

03.06.2021 22:53 2
Tilaajille
Antaako Nelostie elämyksiä vuonna 2040?
Kolumni Tiina Haapalainen

Antaako Ne­los­tie elä­myk­siä vuonna 2040?

03.06.2021 20:00 10
Tilaajille
Alkulohkojen jälkeen MM-kisojen pudotuspeleihin tuli painotettu kaavio
Kolumni Joonas Hentilä

Al­ku­loh­ko­jen jälkeen MM-ki­so­jen pu­do­tus­pe­lei­hin tuli pai­no­tet­tu kaavio

03.06.2021 07:55
Tilaajille
Kampuksen sijainnista kannattaa kysyä nuorilta  – Ei riitä, että me oululaiset rakastamme Oulua ja yliopistoa
Kolumni Mirja Niemitalo

Kam­puk­sen si­jain­nis­ta kan­nat­taa kysyä nuo­ril­ta – Ei riitä, että me ou­lu­lai­set ra­kas­tam­me Oulua ja yli­opis­toa

02.06.2021 06:00 67
Tilaajille
Paha olo täytyy huomata
Kolumni Tytti Tuppurainen

Paha olo täytyy huomata

01.06.2021 16:00 8
Tilaajille
Kolumni: ”Älkää siis tulko väittämään, ettei yleisurheilu kiinnosta tai innosta suomalaisia"
Kolumni Kai Nevala

Ko­lum­ni: ”Älkää siis tulko väit­tä­mään, ettei yleis­ur­hei­lu kiin­nos­ta tai innosta suo­ma­lai­sia"

01.06.2021 07:17
Tilaajille