Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
Kolumni

Sa­ta­kak­si­kymp­piä jää Poh­jan­tiel­lä vielä lä­hi­ai­koi­na haa­veek­si - säh­kö­au­to­ai­ka­na tilanne voi muuttua

06:00 61
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pääs­tö­vä­hen­nyk­set useiden te­ki­jöi­den summa – kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn mer­ki­tys ko­ros­tuu, koska yli 80 pro­sent­tia lii­ken­teen lain­sää­dän­nös­tä val­mis­tel­laan EU-ta­sol­la

05:15 3
Tilaajille
Viikko

Peltiä ru­tat­tiin ket­ju­ko­la­ris­sa Ne­los­tiel­lä Iissä

18.09.2021 14:41 4

Auto on vält­tä­mä­tön kul­ku­vä­li­ne, jos jul­ki­nen lii­ken­ne on ole­ma­ton­ta – Kil­pi­maan per­hees­sä tank­kaa­mi­seen kuluu enemmän rahaa kuin asu­mi­seen

18.09.2021 06:30 10
Tilaajille

Poh­joi­sen kau­pun­git, kaup­pa­ka­ma­rit ja maa­kun­ta­lii­tot väy­lä­ver­kos­tos­ta: Suun­ni­tel­mas­sa unoh­det­tu ko­ko­naan poh­joi­sen asuk­kai­den tarpeet

17.09.2021 12:04 26
Tilaajille

Raskaan ka­lus­ton ra­ja­rat­siaan ajoi kar­meas­sa kun­nos­sa ollut rekka, jossa oli lähes kaikki mah­dol­li­set viat

17.09.2021 09:02 9

Poh­joi­sen lii­ken­ne­kult­tuu­ris­sa on ta­pah­tu­nut paljon ke­hi­tys­tä, mutta Ruot­sis­sa ollaan edel­leen va­lo­vuo­sia edellä, sanoo Lii­ken­ne­tur­van alue­pääl­lik­kö Rainer Ki­nis­jär­vi

16.09.2021 18:30 16
Tilaajille

Älä lähde hopussa Py­hä-Nat­ta­sil­le tai Lokan erä­mai­hin – tie­re­mon­tis­ta jopa tunnin kat­kok­sia lii­ken­tee­seen

16.09.2021 15:11 1
Tilaajille

Vain harva säh­kö­pot­ku­lau­ta on pää­ty­nyt pu­sik­koon – "Olen jopa po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt, miten hyvin niitä on koh­del­tu"

16.09.2021 06:07 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen alueen pi­det­tä­vä puo­len­sa – roh­keas­ti toimien Koil­lis­kai­ran asuk­kail­la on mah­dol­li­suu­det saada myös val­tio­val­lan hy­väk­syn­tä ta­voit­tei­den taakse

16.09.2021 05:15
Tilaajille

Poliisi valvoo au­toi­li­joi­ta viikon ajan te­hos­te­tus­ti – eri­tyi­ses­ti kiin­ni­te­tään huo­mio­ta tur­va­lait­tei­den käyt­töön ja tark­kaa­mat­to­muu­teen

15.09.2021 13:57

Oulun Ase­ma­ka­dun lii­ken­ne pa­lau­tuu yk­si­suun­tai­sek­si ensi yönä, myös py­sä­köin­ti sal­lit­tu

15.09.2021 12:09 6
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de Oulusta etelään lähti kohti to­teu­tus­ta, mutta vielä ei ole tuu­let­te­lun aika

14.09.2021 20:00 7
Tilaajille

Junalla yksin mat­kus­ta­van on pakko ostaa koko ma­kuu­hyt­ti, oman hytin tyhjän pe­ti­pai­kan voi kui­ten­kin kau­pi­tel­la kenelle haluaa – "Niin voi tehdä"

14.09.2021 19:20 2
Tilaajille

Lä­hi­mak­sul­la ostettu 600–1 000 bus­si­lip­pua päi­väs­sä – onko Walt­ti-kort­ti jat­kos­sa tur­ha­ke?

14.09.2021 16:13 21

Oulun poliisi antaa mo­po­mii­tin nuo­ril­le kehuja ja moit­tei­ta – cros­si­pyö­räi­li­jä pakeni vi­ran­omai­sia

14.09.2021 13:59 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dion­hank­keel­la on to­teu­tues­saan kau­pun­ki­lai­sia kos­ket­ta­via kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia

14.09.2021 11:00 13
Tilaajille

Kes­tä­vän liik­ku­mi­sen suun­ni­tel­ma jäi pöy­däl­le Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – suun­ni­tel­ma tähtää mal­li­kun­nan asemaan

13.09.2021 18:14 15
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kak­sois­rai­teen tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta on en­si­ar­voi­sen tärkeää saada suun­nit­te­lu­vai­he val­miik­si

13.09.2021 16:00 6
Tilaajille

Alas­sal­men lossi Vaa­las­sa ei kuljeta tois­tai­sek­si ras­kas­ta lii­ken­net­tä

13.09.2021 13:56