Pohjois-Suomi

Kauko Launosella on vaativa, mutta mielekäs elinkautinen kultamailla
Tilaajille

Kauko Lau­no­sel­la on vaa­ti­va, mutta mie­le­käs elin­kau­ti­nen kul­ta­mail­la

19:42
Heinä- ja kuivikekasa syttyi palamaan hevostallin pihalla Kemijärvellä – nopea alkusammutus esti palon leviämiseen talliin

Heinä- ja kui­vi­ke­ka­sa syttyi pa­la­maan he­vos­tal­lin pihalla Ke­mi­jär­vel­lä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­seen talliin

17:34
Mikroaaltouuni kärähti huoneistossa Rovaniemellä

Mik­ro­aal­to­uu­ni kärähti huo­neis­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä

16:08
Tilaajille
Maineenhallinta hiipii kansalaisten tiedonsaannin tulpaksi yhä useammassa kunnassa
Kolumni Sanna Keskinen

Mai­neen­hal­lin­ta hiipii kan­sa­lais­ten tie­don­saan­nin tul­pak­si yhä useam­mas­sa kun­nas­sa

16:00 1
Tilaajille
THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa tänään 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

15:19 7
Maastopalo levisi puolen hehtaarin alueelle Pudasjärvellä – alueella oli tehty kulotustöitä edellisellä viikolla

Maas­to­pa­lo levisi puolen heh­taa­rin alueel­le Pu­das­jär­vel­lä – alueel­la oli tehty ku­lo­tus­töi­tä edel­li­sel­lä vii­kol­la

19:40 9
Maastopalo aiheuttaa runsaasti savua Kajaanissa – alueella on tehty aikaisemmin metsänhoidollista kulotusta

Maas­to­pa­lo ai­heut­taa run­saas­ti savua Ka­jaa­nis­sa – alueel­la on tehty ai­kai­sem­min met­sän­hoi­dol­lis­ta ku­lo­tus­ta

20:08
Tornion Citymarketissa ja Tokmannissa on voinut altistua koronavirukselle

Tornion Ci­ty­mar­ke­tis­sa ja Tok­man­nis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

10:48 5
Pellossa Pantsarin sahalla lämpökeskuksesta aiheutunut tulipalo

Pel­los­sa Pant­sa­rin sahalla läm­pö­kes­kuk­ses­ta ai­heu­tu­nut tu­li­pa­lo

11.06.2021 21:29
Tilaajille
Matkailuauto kaatui kyljelleen risteyskolarissa Vaalassa

Mat­kai­lu­au­to kaatui kyl­jel­leen ris­teys­ko­la­ris­sa Vaa­las­sa

11.06.2021 15:31
THL jatkaa koronaseurantaa Oulun jätevesipuhdistamolla – pienemmät paikkakunnat pudotettiin pois

THL jatkaa ko­ro­na­seu­ran­taa Oulun jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mol­la – pie­nem­mät paik­ka­kun­nat pu­do­tet­tiin pois

11.06.2021 13:14 1
Tilaajille
Osuuskauppa Arinalta 50 000 euroa lasten ja nuorten toimintaan Pohjois-Suomessa – katso tästä kaikki tuensaajat

Osuus­kaup­pa Ari­nal­ta 50 000 euroa lasten ja nuorten toi­min­taan Poh­jois-Suo­mes­sa – katso tästä kaikki tuen­saa­jat

11.06.2021 13:09 4
Yksityisten lääkäriasemien koronatesteissä satojen eurojen hintaeroja – vertailussa mukana myös Pohjois-Suomessa toimivia yrityksiä

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:26 1
Tilaajille
Pakettiauto syttyi ilmiliekkeihin kesken ajon Oulun ja Pudasjärven välillä

Pa­ket­ti­au­to syttyi il­mi­liek­kei­hin kesken ajon Oulun ja Pu­das­jär­ven välillä

10.06.2021 22:27 6
Pienkone teki pakkolaskun Muoniossa

Pien­ko­ne teki pak­ko­las­kun Muo­nios­sa

10.06.2021 20:56
Tilaajille
Tuli levisi isoon heinäpaalikasaan Kalajoella – palavia heitteitä lensi metsään

Tuli levisi isoon hei­nä­paa­li­ka­saan Ka­la­joel­la – palavia heit­tei­tä lensi metsään

10.06.2021 20:37
Laitakaupungin valot Pudasjärvellä – naapuruuden kunniaksi kaupunginjohtajat ja merkittävät luottamushenkilöt kävivät ihastelemassa Hirvisuolla valtatie 20 varrella uutta rajatolppaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00 2
Vastaan tullut auto suistui kaiteen yli ojaan Oulaisten ja Vihannin välillä, sen jälkeen Jarmo Häyrysen oli vaarannettava oma henkensä ­– "Kaikki tuntui tapahtuvan kuin hidastetulla filmillä"

Vastaan tullut auto suistui kaiteen yli ojaan Ou­lais­ten ja Vi­han­nin vä­lil­lä, sen jälkeen Jarmo Häy­ry­sen oli vaa­ran­net­ta­va oma hen­ken­sä – "Kaikki tuntui ta­pah­tu­van kuin hi­das­te­tul­la fil­mil­lä"

10.06.2021 17:57 7
Tilaajille
Yli 100-vuotias rakennus tuhoutui tulipalossa Reisjärvellä – palon epäillään aiheutuneen salamasta

Yli 100-vuo­tias ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Reis­jär­vel­lä – palon epäil­lään ai­heu­tu­neen sa­la­mas­ta

10.06.2021 19:18
Valtioneuvosto esittää Sallan kansallispuiston perustamista – Puistoon tulisi vajaan tuhannen hehtaarin metsästysrajoitusalue, jolla hirvenajo olisi kuitenkin sallittua

Val­tio­neu­vos­to esittää Sallan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta – Puis­toon tulisi vajaan tu­han­nen heh­taa­rin met­säs­tys­ra­joi­tu­sa­lue, jolla hir­ven­ajo olisi kui­ten­kin sal­lit­tua

10.06.2021 21:04 1
Tilaajille
Perhokalastaja koki karun yllätyksen jokivarressa Pudasjärvellä – "Kivet kuhisivat niin kuin ne olisi peitetty elävällä, mustalla matolla"

Per­ho­ka­las­ta­ja koki karun yl­lä­tyk­sen jo­ki­var­res­sa Pu­das­jär­vel­lä – "Kivet ku­hi­si­vat niin kuin ne olisi pei­tet­ty elä­väl­lä, mus­tal­la ma­tol­la"

10.06.2021 15:07 11
Tilaajille
Poliisille vankeustuomio törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Raahessa - Poliisipäällikkö: Hyvin poikkeuksellinen tapaus

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Hyvin poik­keuk­sel­li­nen tapaus

10.06.2021 15:18
Tilaajille
Nelostielle suunnitellaan isoa remonttia Limingassa ja Tyrnävällä, esillä uusi tie ja ohituskaistat  – suunnitelmat esitetään yleisölle ensi viikolla

Ne­los­tiel­le suun­ni­tel­laan isoa re­mont­tia Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä, esillä uusi tie ja ohi­tus­kais­tat – suun­ni­tel­mat esi­te­tään ylei­söl­le ensi vii­kol­la

10.06.2021 11:38 8
Tilaajille
Aurinko pimenee tänään osittain – Oulussa pimennys on syvimmillään alkuiltapäivällä

Aurinko pimenee tänään osit­tain – Oulussa pi­men­nys on sy­vim­mil­lään al­ku­il­ta­päi­väl­lä

10.06.2021 08:01 1
Tilaajille
Joutsen sotkeutui kalaverkkoihin Raahessa – pelastuslaitos vapautti pitkäkaulan pinteestä

Joutsen sot­keu­tui ka­la­verk­koi­hin Raa­hes­sa – pe­las­tus­lai­tos va­paut­ti pit­kä­kau­lan pin­tees­tä

10.06.2021 07:32
Omakotitalo roihahti liekkeihin Raahessa – asukkaat heräsivät palohälyttimeen

Oma­ko­ti­ta­lo roi­hah­ti liek­kei­hin Raa­hes­sa – asuk­kaat he­rä­si­vät pa­lo­hä­lyt­ti­meen

10.06.2021 11:22 2
Varasto meinasi syttyä tuleen Kemissä – Lapin pelastuslaitos esti onnettomuuden

Varasto meinasi syttyä tuleen Kemissä – Lapin pe­las­tus­lai­tos esti on­net­to­muu­den

10.06.2021 06:21
Raskasajoneuvo jäi jumiin Rovaniemellä rautatiesillan alikulkuun aamupäivällä – Haittaa liikenteelle molempiin suuntiin

Ras­ka­sa­jo­neu­vo jäi jumiin Ro­va­nie­mel­lä rau­ta­tie­sil­lan ali­kul­kuun aa­mu­päi­väl­lä – Haittaa lii­ken­teel­le mo­lem­piin suun­tiin

09.06.2021 15:57 2
Tilaajille
Nuoret aikuiset määrittävät Lapin väestökehityksen suunnan – eniten maakunnasta muutetaan Ouluun ja Helsinkiin

Nuoret ai­kui­set mää­rit­tä­vät Lapin väes­tö­ke­hi­tyk­sen suunnan – eniten maa­kun­nas­ta muu­te­taan Ouluun ja Hel­sin­kiin

09.06.2021 15:10
Tilaajille