Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Simo Kekäläinen

Ää­nes­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on yhtä vahva kan­nan­ot­to kuin ää­nes­tä­mi­nen­kin

06:00 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teemu Hassinen

Si­vis­tys on uu­siu­tu­va luon­non­va­ram­me

05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Mäkinen

Mistä saadaan sää­tö­voi­maa?

04:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leea-Kaisa Sarkkinen

Ko­ronapas­si – van­hen­tu­nut jo syn­tyes­sään

04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirkku Valkola

Keitä oi­keas­taan va­lit­sim­me? Pelkoni on, että alue­val­tuus­tos­ta tulee so­te-alan työn­te­ki­jöi­den uusi edun­val­von­ta­osas­to

25.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elisabet Shnoro

Voidaan olet­taa, että moni jätti ää­nes­tä­mät­tä, koska uu­dis­tuk­sel­le ei nähty tar­vet­ta

25.01.2022 05:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elsi Katainen

Kiel­to­jen po­li­tiik­ka lisää il­mas­to­ah­dis­tuk­sen määrää, ja aja­tus­mal­li pitää kääntää mah­dol­li­suuk­sien nä­ke­mi­seen, il­mas­to­iloon

25.01.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reijo Huhtala

Säh­kö­myyn­ti­yh­tiön "luo­vaa" lii­ke­toi­min­taa

25.01.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Styng

EU-lain­sää­dän­nön pääs­tö­ra­ja-ar­vot ovat rat­kai­se­va tekijä autojen ke­hi­tyk­ses­sä

24.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna-Maija Räihä

Sam­mal­tien asuk­kai­den asuin­viih­ty­vyys on mo­ni­kan­sal­li­sen yhtiön laa­jen­tu­mis­ha­lu­ja tär­keäm­pää

24.01.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Rapeli

Na­to-ha­ke­mus on laa­dit­ta­va nyt, ja jä­tet­tä­vä pienen kyp­syt­te­lyn jälkeen

23.01.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kekkonen, Matti Taneli

Ny­kyi­nen kou­lu­tus­po­li­tiik­ka on tullut tiensä päähän

23.01.2022 05:15 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Johannes Nissinen

Iloiset uutiset tie­to­jär­jes­tel­mä­rin­ta­mal­ta tun­tu­vat olevan har­vas­sa

23.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Hulkko

Lii­ke­toi­min­nan vas­tuul­li­suu­den to­teut­ta­mi­nen vaatii halua, kykyä ja taitoa

23.01.2022 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Risto Laitinen

Minulla on unelma, että jonakin päivänä ko­ti­kau­pun­ki­ni Oulu olisi kiin­nos­ta­va ke­sä­kau­pun­ki

23.01.2022 03:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ella Rissanen

Tieto eläin­ko­keis­ta kuuluu ku­lut­ta­jan oi­keuk­siin

22.01.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Silja Paavola

Hy­vin­voin­ti­alueet jou­tu­vat rat­ko­maan hoi­ta­ja­pu­laa

22.01.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Saija Hyvönen

Mikä on nä­ke­myk­se­si Oulun hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­tees­ta?

22.01.2022 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maija Heinonen

Olisi mah­ta­vaa, jos kaikki tur­kik­set oli­si­vat joko luon­non­tur­kik­sia tai kirp­pu­to­ril­ta os­tet­tu­ja

22.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Vial­li­nen vinyyli

22.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jenni Järvelä

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta tar­jol­la nyt kai­kil­le vuo­si­luo­kil­le kou­luis­sa

22.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Räisänen

Po­si­tii­vis­ta puhetta hoi­to­työs­tä, saanko pyytää

21.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arto Tahkola

So­te-mal­li tar­vit­see enää kan­sa­lais­ten hy­väk­syn­nän

21.01.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Taanila

Ainolan ke­hit­tä­mi­nen an­sait­see pa­rem­paa poh­din­taa

21.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paula Ylikulju, Satu Vaskuri

Muis­ti­sai­rau­det ovat kan­san­ta­lou­den ja -ter­vey­den haaste, johon hy­vin­voin­ti­alueen on ke­hit­tä­vä rat­kai­su­ja

21.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aleksanteri Kekonen

Me tar­vit­sem­me työ­ky­kyi­siä nuoria

21.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pertti Latvala

Me emme voi luvata kuuta tai­vaal­ta, vaan pe­rus­jär­ke­viä asioita

21.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katja Hänninen

Il­mas­to­ta­voit­teet eivät saa johtaa pie­ni­tu­lois­ten asu­mis­kus­tan­nus­ten koh­tuut­to­maan kasvuun

20.01.2022 17:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun ter­vey­den­hoi­to on hy­vin­voin­ti­alueil­la tärkeä lä­hi­pal­ve­lu – pal­ve­lui­hin tulee in­ves­toi­da nyt, jotta ham­pai­den ja suun sai­rau­det eivät ehdi edetä

20.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Siiri Ruokola

Poh­jois-Poh­jan­maas­ta on­nel­lis­ten nuorten maa­kun­ta

20.01.2022 05:30 4
Tilaajille