Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Niilo Keränen

Alue­val­tuus­tos­sa ei ole kuntien edus­ta­jia – so­te-lain­sää­dän­nön idea on, että edus­ta­jat va­li­taan suo­ral­la vaa­lil­la

06:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Alatossava, Emma Terämä, Eeva Kaunismaa

Kunnat ja valtio yhdessä kohti hii­li­neut­raa­liut­ta

06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marja Irjala

Jär­jes­tö­jen voi­ma­va­rat vah­vas­ti mukaan so­te-uu­dis­tuk­seen

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markus Hirvonen, Pauli Harju, Jyrki Kaiponen, Marko Korhonen, Pentti Malinen, Pentti Mäkinen, Mika Riipi

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­ta­joh­ta­jat: EU:n Suo­mel­le osoit­ta­ma ra­hoi­tus tulee koh­dis­taa täy­si­mää­räi­ses­ti al­ku­pe­räi­sen aja­tuk­sen mukaan

15.06.2021 15:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­neil­lään on il­mas­ton ja luonnon hä­tä­ti­la – siitä sekä sitä hoi­ta­vis­ta toi­mis­ta pitää tie­dot­taa ja uu­ti­soi­da kuten ko­ro­na­krii­sis­tä

15.06.2021 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sofia-Charlotta Kakko

Nuorten ja ai­kuis­ten aja­tuk­set työ­elä­mäs­tä eivät kohtaa

15.06.2021 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Silja Paavola

Van­hus­ten ko­ti­hoi­don työolot on jär­jes­tet­tä­vä in­hi­mil­li­sik­si

15.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Terho Lipsonen

Mikä on mah­dol­li­ses­ti Oulun uusi terva?

15.06.2021 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haas­tam­me uudet kun­ta­päät­tä­jät kuun­te­le­maan aidosti lapsia ja nuoria – heillä on pai­na­vaa sa­not­ta­vaa niin oman elämän asian­tun­ti­joi­na kuin kunnan pää­tök­sen­te­koon­kin

14.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija-Leena Kärkimaa

Il­mas­to­rat­kai­sua ei löydy tur­ve­pel­lois­ta eikä tuu­li­voi­ma­lois­ta

14.06.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Valto Salonperä

Sotessa on sel­vit­tä­mät­tä monta ky­sy­mys­tä

14.06.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Koskela

Miten hy­vin­voin­ti-Suo­mea ra­hoi­te­taan?

14.06.2021 04:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Yrjö Mikkonen

Ha­luat­ko olla tyy­pil­li­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­ja?

13.06.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Styng

Yri­te­tään ym­mär­tää toi­siam­me, ka­vee­ra­ta kes­ke­näm­me

13.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aarre Olavi Kylmänen

Ham­mas­hoi­dos­sa 60 vuotta sitten oli eri­lais­ta – silloin "hy­my­ham­paat" olivat ke­hut­tu­ja

13.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Kat­see­ni suunta

13.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Styng

Yri­te­tään ym­mär­tää toi­siam­me – ava­ruus­ra­ket­te­ja­kin opit­tiin ra­ken­ta­maan, miksei sitten ka­vee­raa­maan kans­sa­ih­mis­ten kanssa

12.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Raudaskoski

Puun mer­ki­tys ener­gian­läh­tee­nä kasvaa, kun monista muista läh­teis­tä jou­du­taan luo­pu­maan

12.06.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Henna Määttä

Oulusta hyvän mielen kau­pun­ki! – ih­mis­ten ko­ko­nais­val­tai­nen hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­nen ase­tet­ta­va etu­si­jal­le kau­pun­gis­sa

11.06.2021 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Vehkaoja

Vaa­li­lu­paus­ten aikaan – Oulun täytyy lo­pet­taa yli va­ro­jem­me elä­mi­nen

11.06.2021 07:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarkko Ruottinen

Mitä Raksila tar­vit­see? – eh­di­tään­kö inf­ra-asiat saada kuntoon ennen juh­la­vuot­ta

12.06.2021 18:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivikki Pulkkinen

Olemme kaikki yhtä ar­vok­kai­ta – viime vuosi on py­säyt­tä­nyt meidät kaikki

12.06.2021 19:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tero Lausala

Han­kin­ta­la­ki antaa kun­nil­le liik­ku­ma­ti­laa – ny­kyi­nen han­kin­ta­la­ki on mai­net­taan huo­mat­ta­vas­ti parempi

14.06.2021 08:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Rapeli

Oulua ke­hi­tet­tä­vä met­ro­po­li­na, vaikka kau­pun­ki­mai­suus onkin pientä

12.06.2021 18:11 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veli Kalaoja

Metsät ovat hy­vin­voin­tim­me perusta – Suomen talous ei nouse pit­kos­pui­ta te­ke­mäl­lä ja ojia tuk­ki­mal­la

11.06.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heikki Ylisirniö

Meillä ei ole enää varaa leikkiä yh­tei­sil­lä va­roil­lam­me

12.06.2021 18:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Karoliina Niemelä

Ei kahta ilman kol­mat­ta – Oulun uusi kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma on jatkoa hie­no­jen uu­tis­ten sarjaan

12.06.2021 18:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Sianoja, Jukka Mönkkönen

SYKin tavoite hii­li­ja­lan­jäl­jen nol­laa­mi­ses­sa on osa jat­ku­vaa toi­min­taa

12.06.2021 23:49 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarlo Tuomaala

Tem­mek­sen kir­jas­ton alasajo

11.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Pietikäinen

Suomen me­nes­ty­mi­nen tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa on suu­res­ti riip­pu­vai­nen lah­jak­kais­ta maa­han­muut­ta­jis­ta

10.06.2021 07:00 26
Tilaajille