Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Ulla-Maija Luoma, Miia Länsitie, Riitta Pyky, Katja Nuottila, Päivi Vuokila-Oikkonen

Ou­lu­lais­ten lu­kio­lais­ten jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia vah­vis­te­taan yh­teis­työl­lä

06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Niilo Heinonen

Ah­ke­rien ou­lu­lais­ten ve­ro­tus­ta ei ole varaa ki­ris­tää – kär­si­jöi­nä oli­si­vat Oulun elin­voi­ma ja työl­li­syys

05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouko Huhta

Pla­neet­tam­me on hä­tä­ti­las­sa – jat­ku­van kasvun sijaan on pys­tyt­tä­vä las­ke­maan ku­lu­tus­ta

05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Johanna Laitala

Ta­lo­yh­tiö voi jäädä ilman säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­te­avus­tus­ta

05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raija Huhtiniemi

Runo lu­ki­jal­ta: Ou­lu-kier­ros

04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Kess

Vinoa pää­tök­sen­te­koa – on­gel­mia tulee siitä, että asian­tun­te­mat­to­man ”eks­per­tin” nä­ke­myk­set vai­kut­ta­vat muiden mie­li­pi­tee­seen ja jopa toi­men­pi­tei­siin

24.10.2021 06:30 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tällä het­kel­lä laa­du­kas var­hais­kas­va­tus re­vi­tään työn­te­ki­jöi­den sel­kä­na­has­ta ja hy­vin­voin­nis­ta

24.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veli Pohjonen

Joko ri­su­pa­ket­ti pääsee maa­liin, joko hakkeen kysyntä nousee?

24.10.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Venla Isometsä

Tu­kah­dut­taa­ko to­dis­tus­va­lin­ta aidon op­pi­mi­sen ilon?

23.10.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lauri Oilinki

Lohta kan­nat­taa pyytää, vaikka mitään ei saisi

23.10.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Solja Peltovuori

Mie­len­ter­veys­yh­dis­tyk­ses­tä tukea mie­len­ter­vey­den on­gel­miin – on tär­keää, että vai­kei­ta aikoja ei tar­vit­se kohdata yksin

23.10.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Satu Grekin

Kelan pitää jat­kos­sa­kin jär­jes­tää kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­piaa, ei ole nä­kö­pii­ris­sä, että hy­vin­voin­ti­alueet oli­si­vat val­mii­ta ny­ky­ti­laan

23.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouko Pelkonen

Runo lu­ki­jal­ta: Kesän kaipuu

23.10.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Hautamäki

Mikä olisi kes­kus­tan oikea tie? – puo­lueen on roh­keas­ti vas­tat­ta­va niihin muu­tos­vaa­ti­muk­siin, joita ym­pä­röi­vä maailma asettaa

22.10.2021 07:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tiia Vakkala

So­me­ryh­mät syr­jäyt­tä­vät ha­ku­ko­neet – on it­se­op­pi­nei­ta vi­ro­lo­ge­ja, ul­ko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­joi­ta ja vi­ras­to­kie­len eri­tyis­osaa­jia

22.10.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Huhtela

Pak­ko­kei­not vää­ris­tä­vät kuvaa oi­keu­den­mu­kai­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta

22.10.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Johanna Takanen

Nais­yrit­tä­jä on päi­vän­sä an­sain­nut – useam­man­kin!

22.10.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Turo Vääräniemi

Satu pik­ku­po­jas­ta, joka ajat­te­li, että oman hiek­ka­laa­ti­kon paras asian­tun­ti­ja on hän itse

22.10.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Terho Lipsonen

Kes­kus­tan kan­na­tus junnaa

22.10.2021 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien py­rit­tä­vä mah­dol­li­sim­man to­den­mu­kai­seen so­te-bud­je­toin­tiin

22.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Leskelä

Val­ta­osa liittää rik­kau­den tapaan elää ja omis­taa, mutta elämä voi olla myös laa­dul­li­ses­ti rikasta

21.10.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Atte Harjanne

Vih­rei­den ener­gia­po­li­tiik­ka pohjaa tut­kit­tuun tietoon – olen­nais­ta on punnita eri vaih­to­eh­to­jen hyötyjä ja hait­to­ja ta­sa­pai­noi­ses­ti

21.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Hyytinen

Syksyn kirja minulle

21.10.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuija Pohjola

Asu­kas­tu­pa­toi­min­ta tukee yh­tei­söl­li­syyt­tä

21.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna-Maria Kantola

Kenen eh­doil­la ja kenelle Oulun kes­kus­taa ra­ken­ne­taan? Asu­mi­sen laa­duk­si näyttää nyt riit­tä­vän, ettei kaava ole lain­vas­tai­nen

20.10.2021 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija Säilynoja

Kes­keis­tä on miten te­ho­hoi­to selviää ro­kot­ta­mat­to­mien sai­ras­tu­mi­seen joh­tu­vas­ta yli­kuor­mi­tuk­ses­ta

20.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kerttu Laukka

Kau­pas­sa

20.10.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Vaikeaa puut­tua, vai­keam­paa jättää puut­tu­mat­ta

20.10.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarina Kailo, Terttu Kuusela

Se, että pesemme kie­len­käyt­töä ei-toi­vo­tuis­ta as­so­siaa­tiois­ta on myös osa si­vis­tys­tä

20.10.2021 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirkko Lindberg, Marjatta Kurtén, Tiina Prittinen, Elisabeth Nordgren

Suomen vih­rei­den kurja ydin­voi­ma­po­li­tiik­ka

20.10.2021 03:15 2
Tilaajille