Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tero Lausala

Toive tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: työtä ja huol­to­var­muut­ta fik­suil­la han­kin­noil­la

06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Henna Koskela, Elise Lépy, Anssi Ruismäki, Anne Suihkonen

Nuorten teemoja on nos­tet­ta­va esiin – miksi Pöl­lön­kan­kaal­la ei ole nuo­ri­so­ti­lo­ja?

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannes Manninen

Miksi kes­kus­ta on hyvä va­lin­ta?

05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esa Aittokallio

Erdogan pani Suomen ul­ko­po­li­tii­kan rai­teil­leen

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sulo Tokkonen

Mikä on joh­ta­nut Suomen vel­kaan­tu­mi­seen ja kur­juu­teen?

05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Markkula-Kivisilta

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön sääs­tö­eh­do­tuk­set ovat kylmää kyytiä lap­si­per­heil­le

20.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Nafisa Yeasmin

Ra­sis­mis­ta pu­hu­mi­nen pe­lot­taa, vaikka ei pitäisi

20.03.2023 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teemu Hassinen

Miksi emme käy kou­lu­tus­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua mah­dol­li­suuk­sien kautta, siihen on kyllä pe­rus­tei­ta

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun ter­vey­den­huol­to tar­vit­see lisää re­surs­se­ja

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo "Torni" Tuppurainen

Ketä ää­nes­täi­sin?

20.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Henri Pakisjärvi

Heit­to­ur­hei­lu huutaa har­joit­te­lu­paik­ko­ja Oulussa – ur­hei­lu­vä­ki otet­ta­va mukaan Pa­te­nie­men heit­to­alueen suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen

19.03.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Paakki

Kan­san­val­lan juhla taas edessä – ha­lu­tes­saan pääsee ää­nes­tä­mään jo en­nak­koon muu­ta­mien päivien ku­lut­tua

19.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Rönkkömäki

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus – onko syn­ty­nyt iki­liik­ku­ja?

19.03.2023 05:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Yrjö Saraste

Ope­tuk­sen laatu on tur­vat­ta­va

19.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vikke Saarelainen

Suomen tie ve­ty­ta­lou­teen käy pie­nes­tä suureen

19.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tarja Hooli

Itsensä ke­hit­tä­mi­nen on kaik­kien kan­sa­lais­ten oikeus – tulevan edus­kun­nan suun­na­ta­va seit­se­män mil­joo­nan vuo­tui­nen li­sä­ra­hoi­tus kan­sa­lais­opis­to­jen opin­to­se­te­lei­hin

18.03.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paavo Syrjö, Anssi Kujala

Lii­ken­ne­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen edel­lyt­tää infran ke­hit­tä­mis­tä – kun­nos­sa­pi­don ra­hoi­tus on ollut ali­mi­toi­tet­tu koko 2000-lu­vun

18.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka-Pekka Alanko

Ve­si­lu­vat ot­te­ta­va tar­kas­te­luun – ää­nes­tän eh­do­kas­ta, joka haluaa toimia ym­pä­ris­töm­me suo­je­le­mi­sek­si

18.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Telenius

Suomi elää hen­gel­li­ses­sä suo­ri­tus­ti­las­sa

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Perunka

Rajat ovat rak­kaut­ta, asial­li­nen kes­kus­te­lu on lapsen par­haak­si

17.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kim Nikula, Mika Rautiainen

Si­säis­tä tur­val­li­suut­ta ei ra­ken­ne­ta ilman rahaa – kan­san­edus­ta­jien ja hal­li­tuk­sen on aidosti kan­net­ta­va huolta pe­las­tus­toi­min­nas­ta

17.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kostia Järviaho

Suomi Naton kyn­nyk­sel­lä

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Kostiainen

Ap­teek­ki­alan ta­voit­tee­na on uu­dis­tus

17.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paula A. M. Puolakka

Jo­kai­nen voi olla auttaja omassa ar­jes­saan

17.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Christian Metsäranta

Suomeen tar­vi­taan laki yk­si­tyi­ses­tä py­sä­köin­nin­val­von­nas­ta – laki hel­pot­tai­si tuo­mio­is­tuin­ten ruuhkia

16.03.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Hulkko

Tar­vit­sem­me nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa joka ainoan nuoren yh­teis­kun­tam­me ak­tii­vi­sek­si jä­se­nek­si

16.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katri Korolainen, Marjaana Teerikangas

Pohteen kun­tou­tus­po­lut ke­hit­ty­mäs­sä ja yh­te­näis­ty­mäs­sä

16.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sirpa Erkkilä-Häkkinen

Nyt on eri­tyi­sen tärkeää ää­nes­tää

16.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juho Korpi

Pohde säästää vää­räs­sä pai­kas­sa – kan­nat­taa­ko lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta sääs­tää, jos se tur­me­lee kahden ihmisen elämän?

15.03.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Veijola

Haasta eh­dok­kaa­si kes­kus­te­le­maan kou­lu­tuk­ses­ta – Suomi pienenä kan­sa­kun­ta­na ei voi pärjätä glo­baa­lis­sa maail­mas­sa muuten kuin pa­nos­ta­mal­la kou­lu­tuk­seen ja osaa­mi­seen

15.03.2023 05:45
Tilaajille