Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Hanna Honkamäkilä

Oulun yli­opis­toa on ke­hi­tet­tä­vä Poh­jois-Suo­men hyväksi

07:00 4
Lukijalta Mielipide Jussi Vaarala

Luon­to­koh­tei­den toi­min­not ja ma­joi­tuk­set kuntien omis­tuk­seen

06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riitta Järvenpää

Jul­ki­si­vun ehostus – asuk­kaan kokemus

06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marja Kostamojärvi, Anne Laurila, Markku Laurila, Erkki Saarinen, Heli Saarinen

Itä-La­pin vah­vuu­det ovat luon­nos­sa – kai­vok­set eivät tue hal­li­tuk­sen ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­ta

02.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arto Ylisaukko-oja

Tor­ni­ta­lot Oulun kau­pun­ki­ku­vas­sa – mah­dol­li­suuk­sia olisi paljon pa­rem­paan

02.08.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Yhdessä puur­ta­mi­nen ja tal­koi­lu in­nos­ta­vat

02.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Airi Pulkkinen

El­py­mis­ra­has­to paikkaa EU-mai­den huonoa ta­lou­den­pi­toa

01.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Sei­ree­ni­lau­lu elä­ke­läi­sil­le on ve­ro­po­pu­lis­mia

01.08.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Runo lu­ki­jal­ta: Miksi salamoi

01.08.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari-Petteri Suutari

Elin­ta­som­me täällä kuuluu laskea rei­lus­ti – Jul­ki­nen il­mas­to­kir­je vih­reil­le

31.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anita Kangaskorte

Yk­si­puo­lis­ta pu­he­kon­tak­tia bus­si­mat­kal­la

31.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Seit­se­män vuoden syk­lil­lä ennen ja EU-ai­kaan

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Lindgren

Ho­pea­pa­ju on Me­ri­kos­ken mai­se­ma­hait­ta

30.07.2020 07:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Moilanen

Ky­sy­myk­siä Oulun kau­pun­gil­le kam­puk­sen siir­ros­ta

30.07.2020 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paula Puolakka

Pro­to­kol­las­ta li­peä­mi­nen ei ole lop­pu­jen lopuksi niin paha asia

30.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Lipponen

Van­he­ne­mi­nen on Oulussa tur­val­lis­ta

29.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Moilanen

Kan­na­tet­ta­va ehdotus elä­ke­läis­ten ve­ro­tuk­ses­ta

29.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anu Määttä

Kou­lu­tuk­sen li­sää­mi­nen ei rat­kai­se psy­ko­lo­gi­pu­laa

28.07.2020 07:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antti Roine

Val­tioi­den ei kannata maksaa lainoja ta­kai­sin

28.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Pietilä

Sitova hoi­ta­ja­mi­toi­tus on vält­tä­mä­tön pa­ran­nus van­hus­pal­ve­lui­den laatuun

28.07.2020 05:31 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Paloniemi

Suomi voi tu­le­vai­suu­des­sa myydä vettä ul­ko­mail­le hyvään hin­taan, mikäli pidämme ve­si­va­ram­me omissa kä­sis­säm­me

27.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Raudaskoski

Jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen myötä Lappi nousi ko­ko­naan uudelle tuo­tan­to­ta­sol­le – kar­jo­jen kes­ki­tuo­tos nousi val­ta­kun­nan kärkeen

27.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Ne pa­huk­sen ae­ro­so­lit

27.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Dina Solatie

Itä-La­pil­la on mah­dol­li­suus muuttaa syr­jä­seu­dun ke­hi­tyk­sen suuntaa – alueel­la on suun­nit­teil­la kaksi isoa teol­lis­ta han­ket­ta, toinen kai­vos­teol­li­suu­teen ja toinen met­sä­teol­li­suu­teen

26.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola

Palk­ka­tu­kea tulee ke­hit­tää niin, että se tukee op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eri­tyi­ses­ti aloil­le, joissa on kova pula osaa­jis­ta

26.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kiinan vas­tai­sia pa­kot­tei­ta ui­guu­rien sorron lo­pet­ta­mi­sek­si

26.07.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riitta Kuismanen

Syr­jäy­ty­mi­nen ei ratkea li­sä­vuo­sil­la kou­lus­sa – ne eivät kom­pen­soi niitä hu­kat­tu­ja vuosia, jolloin tukea olisi pitänyt saada

25.07.2020 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Koskela

Kohta Oulua voi kutsua Poh­jo­lan pi­meäk­si kau­pun­gik­si

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kauko Määttä

Lii­ken­teen muo­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja to­teut­ta­mi­ses­sa tulee ottaa mark­ki­na­ta­lou­den nä­kö­kul­ma mukaan

25.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eeva-Maria Parkkinen, Tuija Patana

Edis­tyk­sel­lis­tä puu­ra­ken­ta­mis­ta pa­raa­ti­pai­kal­le Ouluun – ur­hei­lu­ta­lon kort­te­li 23 voidaan hyö­dyn­tää mo­der­nin puu­ra­ken­ta­mi­sen lip­pu­lai­va­na

24.07.2020 07:00 1
Tilaajille