HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Ella Helena Torvinen

Ouluun mat­ka­kes­kus vai jotain muuta – aina on sal­kul­li­nen uusia ideoi­ta, mutta milloin tar­tu­taan to­del­li­seen?

09:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Johanna Halvari, Marja Kinisjärvi, Minna Manninen, Satu Rainto

Suo­mes­sa on tur­val­lis­ta olla ras­kaa­na ja syn­nyt­tää, äi­tiys­neu­vo­lat ta­voit­ta­vat 99,6 pro­sent­tia ras­kaa­na ole­vis­ta

06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ritva Tienari

Vai­kut­taa siltä, että Oulun kehitys py­säh­tyi­si ja koko kau­pun­ki taan­tui­si, ellei mah­dol­li­sim­man korkea torni nousisi to­rin­ran­taan!

05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirjo Isoniemi

Hen­ki­lö­kor­tin ha­ke­mi­nen on­nis­tui Oulun po­lii­si­ta­lol­la lois­ta­vas­ti

04:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kristiina Manninen

Huoli ou­lu­lais­ten lasten hy­vin­voin­nis­ta – lapsi voi joutua jo­not­ta­maan jopa vuosia hänelle kuu­lu­via pal­ve­lu­ja

03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirjo Luokkala

Unoh­dam­me­ko lapsen ja nuoren kan­na­bis­kes­kus­te­lus­sa?

17.09.2021 02:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mari-Leena Talvitie

Ark­ti­nen huip­pu­ko­kous Suomeen – korkean tason po­liit­ti­set ko­kouk­set ovat keino si­tout­taa val­tioi­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta yh­tei­siin toi­men­pi­tei­siin

16.09.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ritva Puolakka

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­löil­le: aloi­te­taan lä­hi­de­mo­kra­tia omasta hal­lin­nos­tam­me ja sal­li­taan va­ra­jä­sen­ten läs­nä­olo-oi­keus muil­le­kin kuin vain val­tuus­ton va­ra­jä­se­nil­le

16.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sakari Jussi-Pekka, Kati Ketola

Lah­joi­tuk­set yli­opis­tol­le mah­dol­lis­ta­vat uusia avauk­sia

16.09.2021 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Leskelä

Poh­joi­sen alueen pi­det­tä­vä puo­len­sa – roh­keas­ti toimien Koil­lis­kai­ran asuk­kail­la on mah­dol­li­suu­det saada myös val­tio­val­lan hy­väk­syn­tä ta­voit­tei­den taakse

16.09.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Rauno Kesseli

Mat­ka­kes­kus­han­ke to­teu­tet­ta­va pi­kai­ses­ti

16.09.2021 04:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Siika-aho

Mainiot SM-vies­ti­juok­sun kil­pai­lut Oulussa

16.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Inka Svahn

Ketään ei saa pai­nos­taa ko­ro­na­pii­kil­le

15.09.2021 16:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ainola pe­rus­kor­jat­ta­va mu­seol­le – on eri­kois­ta, että Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si valittu Oulu haluaa si­joit­taa museon tie­de­kes­kuk­sen yh­tey­teen

15.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pertti Huovinen

Parkrun ei ole ihan uusi asia

15.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elina Heiniemi, Mauno Murtoniemi, Kari Parkkinen

Hei­nä­pään sta­dion­hank­keel­la on to­teu­tues­saan kau­pun­ki­lai­sia kos­ket­ta­via kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia

14.09.2021 11:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset ko­ti­ares­tiin päiviä al­tis­tu­mi­sen jälkeen – olisiko ka­ran­tee­ni­tou­hus­sa nyt kor­jaa­mi­sen paikka?

14.09.2021 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Kolmonen

Por­mes­ta­ri vai kau­pun­gin­joh­ta­ja – mo­lem­mis­sa rat­kai­suis­sa on hyvät ja huonot puolet

14.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Niilo Keränen

Ko­ro­na­tau­ti ei ole vaa­ra­ton, mutta ra­joi­tus­ten oi­kea­suh­tai­suut­ta on tar­peel­lis­ta pohtia

14.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Autere

Oulun ei pidä mennä por­mes­ta­ri­mal­liin

14.09.2021 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tytti Tuppurainen

Kak­sois­rai­teen tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta on en­si­ar­voi­sen tärkeää saada suun­nit­te­lu­vai­he val­miik­si

13.09.2021 16:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Soili Poijula

Vä­ki­val­taa käyt­tä­viä nuoria yh­dis­tää häiriö – tun­ne­ta­son em­pa­tian puute on yh­tey­des­sä an­ti­so­siaa­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen, agg­res­sioon, nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­teen ja kou­lu­vä­ki­val­taan

13.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Pirinen

Arkemme on uh­ka­ku­via tul­vil­laan – mer­kit­tä­vä ter­veys­uh­ka on yleis­ty­vä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys, joka näkyy lii­ken­tees­sä

13.09.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riitta Järvenpää

Lu­ke­mi­sen onni – missä olit sil­loin, kun ra­dios­sa tuli il­moi­tus kir­jas­to­jen sul­ke­mi­ses­ta?

13.09.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Niin pieni on ihminen

13.09.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­vi­rus 1. runo

13.09.2021 02:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Yrjö Myllylä

Työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­su alue­ta­son työn­an­ta­ja­haas­tat­te­luis­sa ja yh­teis­työs­sä

12.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leea-Kaisa Sarkkinen

On ih­mi­siä, jotka har­mit­te­le­vat ”jar­ru­na” toi­mi­vaa pe­rus­tus­la­kiam­me

12.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Virpi Tolonen

Maailma muuttuu – eh­käis­tä vai so­peu­tua?

12.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Helena Mustikainen, Milma Arola

Huo­maat­ko osaa­mi­sen? Osaa­ja­pu­lan kes­kel­lä onkin kan­nus­ta­vaa huomata kaik­kien ja kai­ken­lai­nen osaa­mi­nen

11.09.2021 06:00
Tilaajille