Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tuija Pohjola, Suvi Lindén

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kä­vi­jä­mää­rät ovat Suomen toi­sek­si kor­keim­mat – ui­ma­hal­li on monille meistä mie­lui­sin si­sä­lii­kun­ta­paik­ka

07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Helena Autio

Kes­kel­lä Tui­ran­puis­toa vas­tas­sam­me oli upea kuk­ka­me­ri, alp­pi­ruu­su­ja val­koi­sis­ta vaa­lean­pu­nai­siin

25.06.2022 10:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kati Koskinen

Kirje van­hem­mil­le kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jäl­tä: Kesät koulun jälkeen ovat lapsen parasta tai pahinta aikaa

24.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Mononen-Mikkilä

Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä on aina val­lan­käyt­töä

24.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Perunka

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus vie van­huk­sil­ta hoi­va­pai­kat – mitä po­lii­ti­kot aikovat tehdä ka­tast­ro­fin kor­jaa­mi­sek­si?

23.06.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maire-Liisa Salmela

Käännä toi­nen­kin poski – kilt­teys on vää­rän­lais­ta, jos se estää itsensä puo­lus­ta­mi­sen

23.06.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­te­ni pe­rus­teel­la tulee tunne, ettei ter­vey­den­huol­toa kiin­nos­ta se, saako potilas hoitoa, pa­ra­nee­ko hän tai pär­jää­kö hän kotona

22.06.2022 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miina-Anniina Heiskanen

Oulu, Poh­jo­lan valkea kau­pun­ki, an­sait­see ve­to­nau­lak­si oman kir­sik­ka­puis­ton

22.06.2022 05:45 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarina Kailo

Lap­si­li­sät ovat hy­vin­voin­ti­val­tion uni­ver­saa­li oikeus

22.06.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kimmo Savolainen

Au­toi­li­joi­den asen­teet – huonoa lii­ken­ne­ku­ria ja piit­taa­mat­to­muut­ta muiden tur­val­li­suu­des­ta

22.06.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­hoi­don alamäki – miksi per­he­hoi­ta­jil­le ei makseta Oulussa asian­mu­kais­ta kor­vaus­ta?

21.06.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jonna Tamminen, Anna Taskinen, Jouni Aspi

Tie­to­maan tu­le­vas­sa luon­to­näyt­te­lys­sä esillä myös Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seon ko­koel­mia

21.06.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Iina Vartia, Toni Auvinen

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to tar­vit­see di­gi­taa­li­sen tu­le­vai­suu­ten­sa – asiak­kai­den tar­peis­ta yli puolet pys­ty­tään kar­toit­ta­maan ja hoi­ta­maan etä­pal­ve­lu­na

20.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Mäkelä

Metsien hoi­dos­sa kat­so­taan pit­käl­le, mutta miten on asian laita puu­kau­pas­sa?

19.06.2022 06:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jani Leppänen

Mikä on, kun pik­ku­ky­län charmi ei riitä kamp­pai­le­maan kau­pun­kia vas­taan?

19.06.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elias Tornberg

Hy­vin­voin­ti­val­tio voidaan säi­lyt­tää vain yli­su­ku­pol­vi­sel­la ajat­te­lul­la

19.06.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olavi Keinänen

Rauhan pohjola – ka­lot­ti­ta­paa­mi­nen vuonna 1966

19.06.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Hyytinen

Toisiko Putinin syr­jäyt­tä­mi­nen rauhan?

19.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuija Pohjola

Yli 75-vuo­tiai­den ou­lu­lais­ten lii­kun­ta-ak­tii­vi­suus koko maan kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la – liik­ku­mis­ky­vyn menetys johtaa ko­ti­pal­ve­lu­jen tar­pee­seen

18.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Valto Salonperä

Ko­ke­muk­sia net­ti­ajas­ta – "aikani kun soit­te­lin, joku sieltä vastasi ja yksi soitti ta­kai­sin, mutta kukaan ei tun­te­nut asiaa"

18.06.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Latomaa

Hätä ei näytä kuu­lu­van val­tio­neu­vos­toon asti

18.06.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Pieni portti

18.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Siiri Rautio

Runo lu­ki­jal­ta: Met­sä­po­lul­la­ni tänään

18.06.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Essi Nuortimo

Nyt on Va­res­säi­käs­sä­kin näh­tä­vis­sä se ”ke­hi­tys”, joka tuntuu pint­ty­neen päät­tä­jien päähän: Tuu­li­voi­maa on saatava

17.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Tikkanen

Ydin­voi­ma­la on to­teu­tet­ta­va, Han­hi­ki­ven­nie­meä ei saa jättää pus­kit­tu­maan

17.06.2022 05:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu K. Taskila

Vai­kut­taa siltä, ettei Naton jä­sen­ha­ku­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä ole takeita

17.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sofia Syväoja

Päih­de­on­gel­mat eivät ratkea twit­te­rin huu­to­ää­nes­tyk­sil­lä – ter­vey­den­huol­lon ra­hoi­tuk­sen nosto ja te­ra­pia­ta­kuun hy­väk­sy­mi­nen on hyvä alku

16.06.2022 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Viholainen

Ih­mis­oi­keus kuo­le­man edessä

16.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Yrjö Saraste

Saako Suo­mi­kin oman muurin?

16.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Aho

Epä­var­ma aika ko­ros­taa maa­ta­lou­den tär­keyt­tä

16.06.2022 05:00
Tilaajille