Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Juhani Leppäluoto

Ke­vyel­lä­kin kä­ve­lyl­lä vai­ku­tus­ta

05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Väyrynen

Mikä muuttaa työ­elä­män taan­tu­muk­sel­li­set ra­ken­teet?

16.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ville Kivijärvi

Len­tä­mi­sen hyö­dyis­tä pu­hu­taan liian vähän, kes­kus­te­lu on on­gel­ma­läh­töis­tä

16.05.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirjo Sirviö

Miten ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­tus on Oulussa su­ju­nut?

16.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ahti Matinlassi

Miksi minä en voi hy­väk­syä ka­pi­ta­lis­mia?

16.05.2022 04:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martta Tervonen

On kä­sit­tä­mä­tön­tä, ettei Pi­ki­saa­ren arvoa ym­mär­re­tä

15.05.2022 07:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miia Länsitie, Anna-Maiju Leinonen

Is­tu­mi­nen maksaa – mistä löytyy rat­kai­su?

15.05.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­sia muut­to­voit­to­te­ki­jöi­tä esille laa­jal­la kun­ta­yh­teis­työl­lä – lä­hi­lii­ken­ne on yksi tärkeä mah­dol­li­suus

15.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pertti Marttinen

Runo lu­ki­jal­ta: So­ta­or­po

15.05.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tero Lausala

Var­mis­te­taan, että Suomi toimii poik­keus­olois­sa­kin – huol­to­var­muus tar­koit­taa paitsi ma­te­riaa­lien toi­mi­tus­var­muut­ta, myös laa­jem­min teol­li­sen osaa­mi­sen ja tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin yl­lä­pi­toa

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lauri Nikula

Luot­ta­muk­sel­le on poik­keus­olois­sa ky­syn­tää

14.05.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Asko Lampinen

Na­to-so­ti­las voi olla myös sinun lapsesi

14.05.2022 04:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Kannala

Valtiot käyt­tä­vät us­kon­to­ja hy­väk­seen

14.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jaakko Iho

Suomen muut­tu­nut tur­val­li­suus­ti­lan­ne

14.05.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Saara Tikkakoski

Abortti on ih­mis­oi­keus­ky­sy­mys – laki mo­der­ni­soi­daan toi­vot­ta­vas­ti pian, kan­sa­lais­aloi­te pe­rus­te­lu­vaa­ti­muk­sen ku­moa­mi­sek­si on edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä

13.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen po­liit­ti­set joh­ta­jat ovat hy­län­neet aja­tuk­sen Eu­roo­pan tur­val­li­suus­ark­ki­teh­tuu­ris­ta ja vuo­ro­pu­he­lus­ta

13.05.2022 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riitta Järvenpää

Eläköön eläke!

13.05.2022 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Annukka von Kaufmann

Glo­baa­li näl­kä­krii­si leviää – ruo­ka­krii­si ke­hit­tyi jo ennen Uk­rai­nan sotaa, mutta sota on pa­hen­ta­nut ja laa­jen­ta­nut sitä

12.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalevi E. Tikkanen

Ha­luam­me rauhaa, siksi Nato

12.05.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouni Bruun

Venäjän tulee nähdä Suomi tar­peel­li­se­na naa­pu­ri­na

12.05.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Koskela

Jat­ku­vas­sa kas­va­tuk­ses­sa huo­leh­di­taan, että jäl­jel­le jää aina hy­vä­laa­tui­nen puusto

12.05.2022 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Soili Poijula

Kun kan­sal­li­nen tur­val­li­suus on uhat­tu­na, tar­vi­taan trau­ma­ti­soi­vien ta­pah­tu­mien psy­ko­so­siaa­li­sen tuen ja pal­ve­lui­den val­ta­kun­nal­lis­ta asian­tun­ti­ja­kes­kus­ta

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esa Karjalainen

Tuntuu olevan muo­di­kas­ta puhua Na­to-pe­lot­tees­ta, jonka ole­te­taan tur­vaa­van maamme kos­ke­mat­to­muu­den

11.05.2022 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veijo Koivula

Säh­kö­lau­to­jen se­ka­mels­ka – säännöt ovat vält­tä­mät­tö­mät sekä lau­doil­la aja­mi­seen että niiden py­sä­köi­mi­seen

11.05.2022 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heikki Holopainen

Har­joit­te­lu­mak­su­jen poisto vah­vis­tai­si am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tus­ta

11.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Heikkinen, Mia Laiho

YTHS:n pai­net­ta ke­ven­net­tä­vä – hal­li­tuk­sen on tar­tut­ta­va toimeen ja to­teu­tet­ta­va te­ra­pia­ta­kuu

10.05.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gil­la ja yli­opis­tol­la on vastuu luon­non­his­to­rial­li­ses­ta mu­seos­ta

10.05.2022 05:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu­pe­ri­aat­tees­ta on pi­det­tä­vä kiinni – ala­kou­lu­verk­ko on kes­kei­nen Oulun yh­dys­kun­ta­ra­ken­net­ta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä mah­dol­lis­ta­va tekijä

10.05.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ulla Riekki

Oi­keus­val­tio­ta on puo­lus­tet­ta­va joka päivä

10.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Tapio

Mie­len­ter­veys­avo­hoi­to­jen tak­kui­lu Oulussa ih­me­tyt­tää

09.05.2022 08:00
Tilaajille