Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Mika Seppänen

Mal­min­et­sin­tä huo­let­taa – Milloin Oulun kau­pun­ki ottaa kantaa mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­seen?

07:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lauri Oilinki

Kurimon rau­ta­ruuk­ki uu­del­leen eloon kuvin

06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli Kohonen

Mielen hy­vin­voin­ti pa­rem­mak­si muut­ta­mal­la yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­ta – Työ­kult­tuu­rim­me kaipaa ra­vis­te­lua

04.08.2021 07:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anja Dammert

Vai­kut­ta­va Su­per­na­tu­ral-näyt­te­ly Oulun tai­de­mu­seos­sa

04.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riitta Järvenpää

Miksi Laa­nao­jan kuk­ki­vat pien­ta­reet nii­tet­tiin?

04.08.2021 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Risto Tolonen, Markku Sotisaari, Timo Matinlassi

Valtion suo­je­lu­kar­ja syö lä­hi­ruo­kaam­me

04.08.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Ervasti

Yli­ku­lu­tus­päi­vä meni taas – Olemme jo ku­lut­ta­neet tämän vuoden uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen tuo­tan­non

03.08.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paula Risikko

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nosto asettaa nuoret eri­ar­voi­seen asemaan

02.08.2021 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Heiskari

Hidasta ta­kai­sin­mak­sua – Ma­te­ma­tiik­kaa säh­kö­au­ton la­taa­mi­ses­ta au­rin­ko­pa­nee­leil­la

02.08.2021 06:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Reiman

Miksi bitcoin ei ole raha

02.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Väyrynen

Kä­ve­le­mi­nen on parasta lää­ket­tä

01.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Autere

Kesäyön suuri op­ti­mis­ti

01.08.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pertti Marttinen

Kar­ja­las­ta evak­koon Poh­jan­maal­le – hei­mo­kult­tuu­rit tör­mä­si­vät

31.07.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Alaniska

Kohtuus unohtuu Tor­nion–­Muo­nion­joen lo­hen­pyyn­nis­sä

31.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anita Hahl-Weckström, Johanna Saarivaara

Jär­jes­tö­jen osaa­mi­nen kan­nat­taa hyö­dyn­tää täy­si­pai­noi­ses­ti so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

31.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Saija Hyvönen, Ilona Ritola

Puo­lueen arvot kiin­nos­ta­vat – Pe­rus­suo­ma­lai­siin ha­keu­tuu myös aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­ja

30.07.2021 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Aaltokoski

Täy­den­kuun Tanssit edistää so­pui­saa rin­nak­kai­ne­loa

29.07.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Luomanmäki

Akuutit vam­mais­pal­ve­lu­jen tarpeet on rat­kais­ta­va – Avoin kirje Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le

29.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pasi Haapakorva

Kuu­si­saa­ren ta­pah­tu­mien ajaksi tar­vi­taan laa­du­kas kier­to­reit­ti

28.07.2021 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veli Kalaoja

Miten metsien hii­li­nie­lu­ja kas­va­te­taan

28.07.2021 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marketta Filppa

Bravo, Kuhmon ka­ma­ri­mu­siik­ki!

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Pirinen

Po­li­tii­kan pakka se­koit­tuu – Riit­tää­kö op­po­si­tio­ase­ma pe­rus­suo­ma­lais­ten uu­dis­tu­val­le jä­sen­kun­nal­le?

27.07.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miikka Särkiniemi

Aika ja yh­teis­kun­nat muut­tu­vat – samoin avio­liit­to­kä­si­tys

27.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Merja Rasinkangas

Kou­lu­pu­dok­kaat saatava ta­kai­sin kou­lun­pen­kil­le – on­nis­tu­nut esi­merk­ki Oulussa on Laa­ni­lan ylä­kou­lun py­säk­ki­luok­ka

26.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pertti Björkroth

Oulun Osuus­pan­kil­le uusi toi­mis­to­ta­lo – olisi ollut toi­vot­ta­vaa, että pankki olisi edes yrit­tä­nyt kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen vaih­to­eh­tois­ta rat­kai­sua kil­pai­lu­oh­jel­mas­saan

25.07.2021 07:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Seppänen

Pitääkö mun kaikki hoitaa?

25.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teemu Kangas

Ter­veh­dys luon­nos­ta!

25.07.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aki Heiskanen

Mat­kai­lul­la on Hai­luo­don elin­kei­no­elä­mäl­le tärkeä mer­ki­tys – ta­pah­tu­mat ovat usealle yrit­tä­jäl­le elin­eh­to

24.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mervi Koski

Oulussa hoi­va­yk­si­köi­den mah­dol­li­suu­det huo­ne­il­man jääh­dyt­tä­mi­seen ovat hyvällä tasolla

24.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Make Tervomaa

Tun­tei­den tu­ruil­la

24.07.2021 04:00
Tilaajille