Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pasi Haapakangas

Ym­pä­ris­tö­ar­vot mur­rok­ses­sa – toi­vot­ta­vas­ti ener­gia­puun käy­töl­le löytyy uu­del­leen ja­lan­si­ja

07:00 1
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

Met­sä­val­lan­kaap­pauk­sel­le on lai­tet­ta­va stoppi – met­sä­ti­lo­ja on viime aikoina myyty vauh­dil­la ul­ko­mais­ten si­joit­ta­jien hal­lin­noi­mil­le ra­has­toil­le

06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antti Ylitalo

Fortum väistää vas­tuun­sa Ou­lu­joen voi­ma­loi­den ka­la­vel­voit­teis­sa

05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jussi Ylitalo

Ohi­tus­tie on nos­tet­ta­va aidoksi vaih­to­eh­dok­si Tem­mek­sen koh­dal­la

17.05.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anu Määttä, Riitta Laurinolli

Psy­ko­lo­geil­la on paljon an­net­ta­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­to­ta­soi­sel­le mie­len­ter­veys­työl­le

17.05.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antti Saari

Tuu­li­voi­man hintaa las­ket­taes­sa on kat­sot­ta­va su­ku­pol­vien päähän – EU toteaa, ettei uu­siu­tu­vaa ener­giaa saa tuottaa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den kus­tan­nuk­sel­la

17.05.2021 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Val­tuus­to­se­mi­naa­ri yli­opis­ton Rak­si­la-hank­kees­ta jäi puut­teel­li­sek­si – eri­tyi­sen kiis­tan­alai­sia olivat arviot vai­ku­tuk­sis­ta lii­ken­tee­seen ja py­sä­köin­tiin sekä yri­tys­ten toi­min­taan

17.05.2021 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ou­lun­sa­lon en­ti­ses­tä kun­nan­ta­los­ta Ou­lun­sa­lon sydän

17.05.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Ruopsa

Yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen on ke­hit­ty­neen yh­teis­kun­nan tavoite – aloit­ta­vil­la yri­tyk­sil­lä on puute ni­men­omaan sie­men­vai­heen ra­hoi­tuk­ses­ta

16.05.2021 10:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Leena Kokkonen-Weisshäupl

Oulu pakkaa ydin­kes­kus­tan täyteen – Eu­roo­pan met­ro­po­leis­sa on paljon um­pi­kort­te­lei­ta, ja niiden kes­kel­le jäävät osat ovat vi­he­ra­luei­ta, jopa sa­lai­sia puu­tar­ho­ja

16.05.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Nissinen, Hannu Rannanjärvi, Risto Väänänen

Pan­de­mia on sy­ven­tä­nyt kuntien ta­lous­haas­tei­ta, ja jo­kai­nen työ­paik­ka on eri­tyi­sen arvokas

16.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Elna Stjerna

Mark­ki­na­pö­hi­nä näyttää kor­van­neen yli­opis­to­lain – moni paik­ka­kun­ta ja yli­opis­to olisi ylpeä Lin­nan­maan kes­kit­ty­mäs­tä

15.05.2021 06:30 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Tervola

Oulun yli­opis­ton johdon vies­tin­tä kam­pus­asias­sa ris­ti­rii­tais­ta

15.05.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tomi Lantto, Auli Hänninen

La­tu­ver­kos­to­jen hyvä hoito esi­merk­ki Oulun suo­ri­tus­ky­vys­tä kriisin aikana

15.05.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Lotvonen

On eh­dot­to­man tär­keää, että tram­po­lii­nil­la hy­pi­tään yksi ker­ral­laan ja omaa vuoroa odo­te­taan suo­ja­verk­ko­jen ul­ko­puo­lel­la

13.05.2021 13:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pauli Väisänen

Pouk­koi­le­vat tie­de­leik­kauk­set ram­paut­ta­vat myös kou­lu­tus­ta ja työuria

13.05.2021 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Kilpeläinen

Yli­opis­ton ti­la­hal­lin­ta pitää muuttaa – ky­sy­myk­ses­sä on mil­joo­nien eurojen vuo­tui­set säästöt kunkin yli­opis­ton ta­lou­des­sa

13.05.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Kan­nat­taa kuun­nel­la ja ää­nes­tää eh­do­kas­ta, joka on osaa puhua ja kir­joit­taa ym­mär­ret­tä­väs­ti, ja vielä kuun­nel­la­kin

13.05.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouko Pelkonen

Runo lu­ki­jal­ta: Rauhan talo

13.05.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Näpänkangas, Tarja Tanner, Jukka Kuusela, Hilkka Pernu, Anne Ekman, Ville Saarenpää, Larissa Tursas

Suun­ter­veys on tärkeä osa kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tia

12.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Teuvo Laurinolli

Ma­te­ma­tii­kan puo­lus­tus – ei heti tule mielen luo­tet­ta­vam­paa pe­rus­tet­ta tie­de­poh­jais­ten opin­to­jen ylei­sek­si va­lin­ta­kri­tee­rik­si

12.05.2021 09:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria Juurikka

Kau­pun­gis­sa pitää olla kaup­paa, tai­det­ta ja tie­det­tä

12.05.2021 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Pietikäinen

Yli­opis­to­jen hal­lin­to­ra­ken­ne ei vastaa huip­pu­tut­ki­muk­sen tar­pei­ta

12.05.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Päivi Laitinen

Yli­opis­ton hou­kut­te­le­vuus ei riipu sen si­jain­nis­ta, vaan tut­ki­muk­sen ja ope­tuk­sen tasosta

11.05.2021 11:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Rauno Holappa

Nyt tehdään Oulun yli­opis­ton tu­le­vai­suut­ta

11.05.2021 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Susanna Hyrkäs

Fortum on si­tou­tu­nut vael­lus­ka­la-asioi­hin – tavoite tulisi olla vael­lus­ka­la­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­nen, ei toi­men­pi­de millä se to­teu­te­taan

11.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauno Murtoniemi

Oulun yli­opis­ton imago on kun­nos­sa – olisiko seu­raa­va askel suo­sit­tu­jen oi­keus­tie­teen ja tai­tei­den opis­ke­lu­alo­jen käyn­nis­tä­mi­nen?

11.05.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Saija Hyvönen, Johanna Nummela

Kou­lu­tus­ta kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le rat­kai­su­kes­kei­sen työ­ta­van käy­tös­tä

11.05.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola

Ikä­ih­mis­ten kotiin an­net­ta­via en­nal­ta­eh­käi­se­viä pal­ve­lu­ja tulee ke­hit­tää

11.05.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Keijo Minerva

Oulu tar­vit­see ki­peäs­ti mat­ka­kes­kuk­sen

11.05.2021 03:00 3
Tilaajille