Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Laura Rönnholm

Ethän anna lap­sel­le turhaa tavaraa – kan­nus­tan ideoi­maan ai­neet­to­mia syn­ty­mä­päi­vä- ja jou­lu­lah­jo­ja

06:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sirma Lampinen, Teija Ylönen

Hal­li­tus ro­mut­taa nuorten työn­te­ki­jöi­den mie­len­rau­han

05:30 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Aittakumpu

Suomea pitää johtaa oi­keu­den­mu­kai­ses­ti

05:30 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Liljamo

Yh­tei­sil­le asu­kas­il­loil­le olisi Oulun alueel­la edel­leen tar­vet­ta – alueet ovat ole­mas­sa, ja niillä asuvat ihmiset

05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sinikka Nyman

Runo lu­ki­jal­ta: Äitin pyyk­ki­päi­vä

05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Paasu-Hynynen, Tiina Mäkinen

Fy­sio­te­ra­pia kuuluu osaksi opis­ke­lu­huol­toa – fy­sio­te­ra­peut­tien si­joit­ta­mi­ses­ta kou­lui­hin on ko­ke­mus­ta

03.12.2023 06:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pasi Saarinen, Sami Toljamo

Omia tai yri­tyk­sen arvoja ei voi kier­rät­tää

03.12.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Annukka Oksman-Hiukka, Taina Kylmänen

Onko Suo­mel­la varaa me­net­tää va­paa­eh­tois­toi­min­nan vai­ku­tus yh­teis­kun­nal­li­seen hy­vin­voin­tiin?

02.12.2023 06:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Irene Bonsdorff, Sari Hyytiäinen

Ylä­kou­lun luku- ja kir­joi­tus­tai­don ope­tus­ta vah­vis­tet­ta­va – yh­teis­kun­nas­sa vaa­di­taan aina vain pa­rem­pia ja mo­ni­puo­li­sem­pia taitoja

02.12.2023 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Jääskeläinen

Yli-ii­läi­set eivät tuu­li­voi­ma­lois­ta hyö­tyi­si – maa­kun­taan mahtuu tuu­li­voi­ma­loi­ta so­pi­vim­mil­le pai­koil­le, asu­mi­sen es­teek­si ja nä­ky­vyy­den hai­toik­si niitä ei tule ra­ken­taa

02.12.2023 05:30 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maire-Liisa Salmela

Us­kon­nos­ta pu­hu­mi­nen on ris­ki­al­tis­ta

02.12.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Satu Taiveaho, Sari Valjakka

Au­tis­mi­kir­jon lasten tarpeet tulee vihdoin huo­mioi­da kou­lus­sa – op­pi­lai­den oi­keus­tur­vaa tulisi pa­ran­taa

01.12.2023 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarina Kailo

En muista näin kovia arvoja – hy­vin­voin­ti­val­tios­ta on kuo­riu­tu­nut pa­hoin­voin­ti­yh­teis­kun­ta

01.12.2023 05:30 46
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Tiirola

Tie­tä­mys met­sis­tä on heikkoa – mil­joo­nat motit eivät sel­väs­ti­kään avaudu kan­sa­lai­sil­le

01.12.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Niku

Turun pi­ka­ju­na jarru poh­joi­sen rai­de­lii­ken­teel­le

01.12.2023 05:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Strandberg, Ansa Holm

Liuk­kaat kelit tie­tä­vät myös luun­mur­tu­mia – Luus­to­lii­ton ta­voit­tee­na kan­sal­li­nen laa­tu­re­kis­te­ri aut­ta­maan os­teo­po­roo­sin pa­rem­paa tun­nis­ta­mis­ta ja hoitoa

30.11.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Harri Hietala

Huoli van­huk­sis­ta

30.11.2023 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maire Mäki

Pohde ei elä tyh­jiös­sä – näyttää siltä, että valtion alue­ta­sol­le antamat vä­li­neet ovat riit­tä­mät­tö­miä

30.11.2023 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirjo Koret, Marjut Nurmivuori, Pekka Fredriksson

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vakava asia – Oulun kau­pun­gis­sa kaikki lasten ja nuorten kanssa työs­ken­te­le­vät ovat vel­vol­li­sia puut­tu­maan ha­vait­tuun kiu­saa­mi­seen

29.11.2023 06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Heikkinen

So­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on vir­ka­vas­tuu päättää asiak­kaan os­to­pal­ve­luis­ta

29.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Jansa

Tais­te­lu mar­ja-alan tu­le­vai­suu­des­ta – huo­noim­mas­sa ta­pauk­ses­sa in­ves­toin­ti­avus­tuk­sil­la ra­ken­net­tu­ja tuo­tan­to­lai­tok­sia jää toi­met­to­mik­si ja marjat metsään

29.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Pyhtinen

Eletään elämän lakien mukaan

29.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veera Tauriainen

Nuori, luota omaan pol­kuu­si – 16-vuo­tiaal­la voi olla pai­nei­ta siitä, mihin suun­taan lähteä elä­mäs­sä

28.11.2023 06:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus Risto Salmi

Suo­mel­la on ra­ja­lain­sää­dän­tö, joka oi­keut­taa sul­ke­maan koko itä­ra­jan

28.11.2023 05:30 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna-Leena Knuuttila, Hanna Männikkölahti, Riikka Tuohimetsä

Sel­ko­kir­jal­li­suu­den tu­ke­mi­nen edistää lu­ku­tai­to­työ­tä

28.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den tila haastaa kuntia yhä voi­mak­kaam­min – to­teu­tues­saan val­tion­osuuk­sien leik­kaus koh­dis­tuu pää­asias­sa si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Jurvakainen

Kirk­kom­me on mennyt maal­lis­tu­mi­sen tiellä huo­les­tut­ta­van pit­käl­le

28.11.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna-Leena Mattila, Sipinen Markku

Alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu olisi konk­reet­ti­nen keino Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­sek­si

28.11.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riikka Jämsén

Pal­jon­ko muu­si­kol­le pitäisi maksaa? – jokin ar­vois­sa on vink­sal­laan sil­loin, kun työtä ja sen tekijää ei ar­vos­te­ta

27.11.2023 06:00 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eerika Saarijärvi

Su­ku­puo­le­ton hen­ki­lö­to­dis­tus sopisi kai­kil­le

27.11.2023 05:30 18