Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Ilona Hatakka, Toni Jokinen

Il­mas­ton­muu­tos väijyy pan­de­mian var­jos­sa – tu­le­vai­suu­des­sa epä­suh­ta tar­pei­den ja voi­ma­va­ro­jen välillä pahenee

06:00 2
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Oulu – poh­joi­nen suis­to­kau­pun­ki

05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Nygård

Yli­opis­ton toi­min­nal­li­suus ja yh­te­näi­syys kärsisi siir­tä­mäl­lä kampus Rak­si­laan – jäl­jel­le jäisi vain kaksi kor­kea­kou­lua

05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Amira Bushnaief

Korona sulki rajat, mutta huu­mei­den virta jatkuu – Oulussa päih­de­toi­mi­joi­den yh­teis­työ­ver­kos­to on tehnyt ko­ro­na­epi­de­mian ajan sek­to­ri­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä

22.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Hiltunen

Psy­kiat­ris­ten alojen ahdinko ei ole hel­pot­ta­mas­sa – jul­ki­sel­le puo­lel­le jää­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä ei ar­vos­te­ta ja heidät ajetaan re­surs­si­pu­las­sa vä­sy­myk­seen

22.11.2020 05:45 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kai­kil­le tilaa osal­lis­tua po­liit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon – ensi kevään kun­ta­vaa­lit tulee käydä ilman vi­ha­pu­het­ta

22.11.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maarit Patokoski, Netta Auranen

Oulun kau­pun­gin sääs­tö­toi­met koh­dis­tu­vat ikä­ih­mis­ten koko pal­ve­lu­ket­juun

21.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eetu Leinonen, Kauko Keskisärkkä

Etä­ope­tus on kas­vat­ta­nut opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­ti­ero­ja – eri­tyi­ses­ti var­hai­sen vaiheen oh­jaus­ta tulee kas­vat­taa

21.11.2020 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Kartano, Mika King

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ja Ve­ro­hal­lin­to pa­ran­ta­vat val­tuuk­sien oh­jeis­tus­ta

21.11.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Nä­ky­mät­tö­mät lapset tulevat eri­lai­sis­ta per­heis­tä – tär­kein­tä olisi, että van­hem­pi si­joit­tai­si lap­sen­sa tar­pei­neen aina ar­vo­jär­jes­tyk­sen­sä kärkeen

20.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Reijo Kehus

Kun va­hin­ko­ja esiin­tyy, on selvää, että susien kestävä määrä va­hin­ko­alueel­la on yli­tet­ty

20.11.2020 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Autio, Elina Kuusikko

Oulun teat­te­ri jou­tu­mas­sa kier­tee­seen, jossa lii­ke­vaih­to ja tuet su­pis­tui­si­vat au­to­maat­ti­ses­ti

20.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna Rounaja, Jari Laru, Mikko Merihaara, Niilo Heinonen, Kaisu Tuomi

Säästöt tulee etsiä yhdessä teat­te­rin toi­mi­van johdon kanssa, jotta ne oli­si­vat to­teu­tet­ta­vis­sa ilman, että teat­te­rin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set vaa­ran­tu­vat

20.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Asial­li­seen ja kun­nioit­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen Oulun val­tuus­tos­sa

20.11.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hilkka Haaga, Miina-Anniina Heiskanen

Ensi vuonna teat­te­rit hakevat uuteen val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mään, ja tuol­loin Oulun teat­te­rin pitäisi olla hyvässä ha­ku­kun­nos­sa

20.11.2020 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Tarkka ta­lou­den­pi­to antaa Oululle mah­dol­li­suuk­sia pitää kau­pun­kiam­me kaikin puolin kun­nos­sa

20.11.2020 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Holm

Kou­lu­jen di­gi­ta­li­saa­tio – tie­to­tek­nii­kan lisäksi tar­vi­taan myös uusia so­pi­mus­mal­le­ja ja han­kin­ta­ta­po­ja

20.11.2020 03:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapani Hautamäki

Olym­pia­ko­mi­tea – keisari ilman vaat­tei­ta

19.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Salminen

Ar­vos­ta­kaam­me ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­osaa­mis­ta ja sen tuomaa ai­nee­ton­ta hyötyä

19.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arto Tahkola

Mitä jos alet­tai­siin­kin myymään omat roskat?

19.11.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oli kuin minut olisi rii­sut­tu alasti muiden eteen, kun nimeäni ja hen­ki­lö­tun­nus­ta­ni oli käy­tet­ty

18.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria Säkö, Sara Nyberg

Avoin kirje Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le – teat­te­rin mer­ki­tys suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin edis­tä­jä­nä on suuri

18.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Saarela

Lai­tos­teat­te­rien aika on ohitse – Oulun teat­te­ri siis oma­ra­hoit­tei­sek­si siten, että kau­pun­ki tarjoaa pelkän teat­te­ri­ta­lon sen käyt­töön

17.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ahti Ahonen

Kult­tuu­ri­lai­tok­set ovat alueen­sa kruu­nun­ja­lo­ki­viä

17.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Hänninen

Val­tuus­ton kokous ei ollut Oululle eikä val­tuus­to­työn arvolle kun­niak­si – tu­le­vis­sa ko­kouk­sis­sa puu­tu­taan her­käs­ti kaik­keen epä­asial­li­seen käy­tök­seen

17.11.2020 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aino-Kaisa Manninen

Oulu ja ou­lu­lai­set tar­vit­se­vat kult­tuu­ria – tietoa kult­tuu­rin vai­ku­tuk­sis­ta elin­voi­maan on

17.11.2020 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

EU tar­vit­see ark­ti­sen he­rä­tyk­sen

17.11.2020 04:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pirjo Sirviö, Mika Pietilä

So­te-uu­dis­tus hel­pot­taa kuntien ta­lous­ti­lan­net­ta etenkin eri­kois­sai­raan­hoi­don mit­ta­vien ja vai­keas­ti en­nus­tet­ta­vien kus­tan­nus­ten siir­tyes­sä le­veäm­mil­le har­teil­le

17.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Joonas Kilpivaara

Valtio epä­on­nis­tuu di­gi­ta­li­saa­tios­sa – läh­tö­koh­ta on aina kui­ten­kin se, että jo kerätty data säilyy, vaikka muu­tok­sia ta­pah­tui­si

16.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Partanen

Rat­kai­si­si­ko raha kilvan Pin­ta­mon ve­des­tä?

16.11.2020 05:45 2
Tilaajille