Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jouni Ovaska

Pu­he­lin­myyn­nin sään­te­lyä tulee tiu­ken­taa

04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomas Koivuniemi

Kiu­saa­mi­nen on yh­tei­sön syöpä

26.09.2021 16:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jan nä­ke­mys: Hoi­to­alas­ta ve­to­voi­mai­nen työ­olo­ja pa­ran­ta­mal­la

26.09.2021 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Yliniemi

Äi­mä­rau­tion ma­nee­sin myynti mer­kit­si­si Oulun Rat­sas­ta­jat ry:n yleis­hyö­dyl­li­sen yh­dis­tyk­sen toi­min­nan vai­keu­tu­mis­ta

26.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Snellman, Maija Piippo

Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus­ta te­hos­tet­ta­va, myös ha­ja-asu­tus­alueel­le voitava ra­ken­taa su­ju­vas­ti

26.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Suvi Helanen, Heikki Kontturi, Jari Laru

Luuppi an­sait­see kat­ta­van ko­ko­nais­rat­kai­sun – sen takaa par­hai­ten se, että asiat kä­si­tel­lään pe­rin­poh­jai­ses­ti nor­maa­lis­sa po­liit­ti­ses­sa kä­sit­te­ly­jär­jes­tyk­ses­sä

25.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna-Leena Mattila

Leikkiä vaa­ral­li­sel­la asialla – on va­li­tet­ta­vaa, että vihreät haluaa pro­fi­loi­tua huu­me­myön­tei­se­nä puo­luee­na

25.09.2021 05:30 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Jokinen

Opet­ta­jien pe­reh­dyt­tä­mi­nen työ­teh­tä­vään on heikkoa

25.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Lyysaari

Ouluun tekee mieli tulla uu­des­taan, neljä päivää hei­nä­kui­ses­sa kau­pun­gis­sa avasi tam­pe­re­lai­sen­kin silmät

24.09.2021 11:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eira Huusko-Kukkonen

Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seoyh­dis­tys: Olemme seu­ran­neet epä­us­koi­si­na kes­kus­te­lua, jota Ainolan myyn­ti­pää­tös on syn­nyt­tä­nyt

24.09.2021 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirjo Sirviö

Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ali­bud­je­toin­nit otet­ta­va va­ka­vas­ti

24.09.2021 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eino Jämsä

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sel­le ase­tet­ta­va eko­lo­gi­nen kom­pen­saa­tio

24.09.2021 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Ervasti

Oulun suun­ni­tel­mat eivät ole eduksi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si va­li­tul­le

24.09.2021 04:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Pietilä

Hoi­to­ta­kuu etenee – hoito- ja hoi­va­ve­lan pur­ka­mi­sen on oltava kes­kiös­sä ko­ro­na­pan­de­mian jäl­ki­hoi­dos­sa

24.09.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aki Isidor Halminen

Runo lu­ki­jal­ta: Prisman tyttö

24.09.2021 02:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Vuorio

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin työ­näy­te Hin­tan­ran­taan?

23.09.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anu Fedotoff, Satu Kreivi-Palosaari

Kirkko paikkaa mo­nen­lais­ta vajetta – syk­syi­sin dia­ko­nias­sa näkyvät eri­tyi­ses­ti lap­si­per­hei­den yh­tey­de­no­tot

23.09.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Huotari

Ou­lu­lai­set ovat jo pitkään vaa­ti­neet pa­ran­nus­ta lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin

23.09.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari H. Heinonen

Säh­kön­siir­to­lin­ja­hank­keet jat­kos­sa yhä useam­pien met­sä­omis­ta­jien ar­ki­päi­vää

23.09.2021 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Soili Taskinen

Oulun päät­tä­jät, nyt Kuo­pioon tu­tus­tu­maan

22.09.2021 16:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Simonen

Soten ali­bud­je­toin­ti kun­nis­sa sattuu nyt omaan nilk­kaan

22.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Kalmakoski

Minkä ra­joi­tuk­sen sinä ha­luai­sit omalle ko­ti­ka­dul­le­si? – suu­rim­pien kau­pun­kien ver­tai­lus­sa Oulussa vähiten 30 km/h tie­osuuk­sia

22.09.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivikki Läksy, Miia-Mari Viljanen

Kuka saa ra­ken­taa vi­he­ra­lueel­le, millä hin­nal­la ja mitä – asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le mah­dol­li­sen Hei­nä­pään sta­dio­nin yh­tey­teen ei ole pe­rus­tet­ta

22.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvi Seppänen

Ka­don­neet ja löy­de­tyt tavarat

22.09.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kristiina Ketola-Orava

Teat­te­ri huutaa hätää – näy­tel­mä "Poi­ka­ni joka katosi" lä­väyt­tää voi­mak­kaas­ti Oulun huu­me­on­gel­man kat­so­jien eteen

21.09.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirjo Karhu

Kyllä pie­nis­sä­kin ky­lä­kou­luis­sa on hyviä lii­kun­ta­ti­lo­ja

21.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauno Murtoniemi

Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen myynti on kes­key­tet­tä­vä

21.09.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ville Kivijärvi

Len­tä­mi­nen voisi olla rat­kai­su il­mas­to­krii­siin – len­to­ko­nei­den jät­tö­va­nat läm­mit­tä­vät il­mas­toa, joten ne voivat myös vii­len­tää sitä

20.09.2021 09:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jukka Huotari

Oulun talous vaatii so­peut­ta­mis­ta ja se täytyy tehdä nyt

20.09.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aila Orabi

Pääs­tö­vä­hen­nyk­set useiden te­ki­jöi­den summa – kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn mer­ki­tys ko­ros­tuu, koska yli 80 pro­sent­tia lii­ken­teen lain­sää­dän­nös­tä val­mis­tel­laan EU-ta­sol­la

20.09.2021 05:15 3
Tilaajille