Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pia Hiltunen

Koulut tekevät val­ta­vas­ti päi­vit­täin työtä kiu­saa­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sek­si

07:00 2
Lukijalta Mielipide Jonne Kettunen

Yli­opis­to on vau­rau­den lähde, ei kuluerä

06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terho Lipsonen

Jul­ki­sen pää­tök­sen­teon ki­pu­pis­tei­tä

05:45 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mervi Järkkälä, Tiina Toivonen

Luo­te­taan jat­kos­sa­kin kuntien omaan kykyyn päättää omasta jä­te­huol­los­taan

05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Kilpeläinen

Terva Tower ja kong­res­si­kes­kus Rak­si­laan – Vän­man­nin saari yk­sin­ker­tai­ses­ti liian ahdas

23.10.2020 06:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arja Heikkinen

Oulun tar­koi­tuk­se­na on edistää ke­hi­tys­vam­mai­sen omien asu­mis­va­lin­to­jen huo­mioi­mis­ta – per­he­hoi­dol­le olisi tar­vet­ta

23.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Raatikainen

Ke­hi­te­tään Rak­si­laa in­no­va­tii­vi­sel­la asen­teel­la

23.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Joni Meriläinen

Kun­ta­ve­ron korotus yksi oi­keu­den­mu­kai­sim­pia tapoja ta­sa­pai­not­taa Oulun ta­lout­ta

23.10.2020 05:45 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anne Huotari

Jos Oulussa todella ha­lut­tai­siin säästää mil­joo­nia, työl­li­syys­pal­ve­lui­hin pitäisi pa­nos­taa paljon enemmän kuin nyt

23.10.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mirja Vehkaperä

Sääs­tö­pää­tök­sis­tä huo­li­mat­ta Oulun ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön ja laa­tu­suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

23.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tarja Laitinen, Anne Pitkäranta, Päivi Rautava, Miia Turpeinen, Esko Vanninen

Yli­opis­to­sai­raa­lat ovat alueen­sa ve­tu­rei­ta tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­vas­sa ke­hit­tä­mi­ses­sä – mihin pe­rus­tuu par­haim­man ja vai­kut­ta­vim­man hoidon va­lin­ta?

22.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tauno Ruuska

Asian­mu­kai­nen kan­nan­hoi­dol­li­nen suden met­säs­tys tu­kah­dut­tai­si jo kär­jis­ty­neen ti­lan­teen

22.10.2020 05:45 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Heikkilä, Sami Hirvonen, Harri Kallio, Olavi Soinio

Yh­dys­kun­ta­jä­te­huol­lon kes­kit­tä­mi­nen kun­nal­le tekee toi­min­nas­ta te­hok­kaam­paa ja kun­ta­lai­sel­le edul­li­sem­paa

22.10.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuula Lausmaa-Samuelli

Suomen ko­ro­na­vi­rus­oh­jei­den epä­mää­räi­syy­den jälkeen oli va­paut­ta­vaa palata Roo­maan, siellä kas­vo­mas­ke­ja ei ky­seen­alais­te­ta

21.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pirkko Sivonen

Oulun kau­pun­gin ter­veys­me­not – onko sääs­tet­ty vää­ris­tä asiois­ta?

21.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Tuovinen

Hoidon jat­ku­vuu­den takaava yleis­lää­kä­ri on kul­taa­kin kal­liim­pi, ja löytyy ny­kyi­sin useim­mi­ten yk­si­tyis­sek­to­ril­ta

20.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Björkroth

Enemmän kuin puu­kam­pus – Oulun tulisi kou­lut­taa Suomen puu­ra­ken­ta­mi­sen parhaat osaajat

20.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Kolmonen

Oulu haluaa turvata pal­ve­lut kun­ta­lai­sil­le

20.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Paloniemi

Oulun van­ki­lan ton­til­le mah­tui­si useampi ker­ros­ta­lo

20.10.2020 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anja Dammert

Soten eteen tar­vi­taan par­la­men­taa­ris­ta työs­ken­te­lyä

20.10.2020 04:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Leena Jumisko, Annemari Eskola

Vam­mais­ten elämän mit­tai­sia pal­ve­lu­ja ei pitäisi kil­pai­lut­taa

19.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Montako teh­das­ta voiton mak­si­moin­ti vielä syö?

19.10.2020 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Per-Olof Moberg

Onko maamme il­mas­to­suun­ni­tel­mis­sa kyse ima­gos­ta vai ideo­lo­gias­ta?

19.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna-Maria Kantola

Tornin ra­ken­ta­mi­ses­ta Vän­man­nin saareen on luo­vut­ta­va – torni on jäänne 1960-lu­vun mo­nu­men­taa­li­kes­kuk­sen ase­ma­kaa­vas­ta, joka oli oman aikansa tuote

18.10.2020 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mirja Vehkaperä, Antti Ollikainen, Kari Ylönen, Johannes Tuomela, Minna Matinlauri, Jaana Ollakka, Sauli Pramila

Lä­hi­ju­nan hyödyt oli­si­vat Oulun seu­dul­le mer­kit­tä­vät

18.10.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eino Jämsä

Il­mas­ton­muu­tok­sel­le kiitos

18.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Huhtinen

Oma­ko­ti­ta­lon tont­ti­vuok­ran ko­ro­tuk­set rajuja Oulussa

18.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuula Rajaniemi, Sami Heistaro

Lää­kä­ri­kou­lu­tus­ta on jo lisätty rei­lus­ti – ter­veys­kes­kuk­sis­sa tar­vi­taan riit­tä­väs­ti muuta hen­ki­lö­kun­taa, jotta lää­kä­rit voivat kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa

17.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kirsti Kuusterä

Köyhyys kos­ket­taa monia suo­ma­lai­sia – lääke siihen on ko­ko­nais­val­tai­nen tuki

17.10.2020 05:30 0
Tilaajille