Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Harri Perunka

Par­la­men­taa­ri­nen työ­mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mi­sen kaava on kuin etanan matelua – jääkö 30000 uutta työ­paik­kaa vain "nä­ky­mäk­si"?

07:00 2
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Kau­pun­ki­pyö­rä­sol­mu avat­ta­va – jos tämä ei onnistu Oulusta joh­tu­vis­ta syistä, to­teu­tuu selkeä mai­ne­ris­ki

06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Pitko

Vih­rei­den maa­ta­lous­po­liit­ti­nen ohjelma tähtää elin­voi­mai­seen ja ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­seen maa­ta­lou­teen, jossa eläi­mis­tä pi­de­tään hyvää huolta

06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jussi Lähde

Suo­mel­la on oltava viisas mal­min­et­sin­tä­stra­te­gia – mal­min­et­sin­tä on ak­ku­teol­li­suu­den si­joit­tu­mi­sen edel­ly­tys

13.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Häyrynen

EU:n pitkät tummat varjot kas­va­vat – paheet ovat kään­ty­neet hy­veik­si ja hyveet pa­heik­si

13.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Onni Aatos Latvala

Sie­lul­li­nen luovuus ei tunne mitään rajoja

13.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Salminen

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

12.07.2020 07:00 51
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu Rönkkömäki

Kaiken maail­man do­sen­tit ja kun­nia­toh­to­rit – kun­nia­toh­to­rin ar­vo­ni­mi­kin pitää mie­les­tä­ni an­sai­ta, vaikka se on kui­ten­kin vain huo­mion­osoi­tus

12.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Kainulainen

Vii­me­ai­kai­nen kehitys on mer­kin­nyt ikään­ty­nei­den syr­jäy­ty­mis­tä pal­ve­lu­jen pii­ris­tä

12.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Oulun yli­opis­ton etu on Oulun ja ou­lu­lais­ten etu

11.07.2020 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Koskela

Minulle ei ole vuosien saa­tos­sa val­jen­nut, miksi Suo­mes­sa ei ar­vos­te­ta maa­seu­tua

11.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Päivi Laurila, Teija Puhto, Riitta Mäkitaro, Eila Alavahtola

Ko­ro­na­tes­ti Oulun seudun yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä – po­si­tii­vi­nen vastaus il­moi­te­taan pu­he­li­mit­se

11.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Mihin Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen ”e­lä­vöit­tä­vä vai­ku­tus” pe­rus­tuu?

10.07.2020 07:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terttu Kuusela

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län ru­muut­ta se­lit­tää his­to­ria

10.07.2020 06:45 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Rajasärkkä

Luonto ei tee tuhoja San­gin­joel­la­kaan – met­sä­luon­to en­nal­lis­tui ker­ta­ry­säyk­sel­lä ja lähes il­mai­sek­si

10.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Heritty

Met­sä­hak­kuut tulisi saada naa­pu­ri­kuu­le­mi­sen alai­sek­si kuten ra­ken­ta­mi­nen

10.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Eero

Ah­dis­tus­lää­ki­tyk­sel­le tulee olla selkeä pe­rus­te, tar­vet­ta ar­vioi­ta­va haas­tat­te­luil­la ja ky­se­ly­mit­ta­reil­la

10.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paavo Jauhiainen

Ajatus, että kor­keas­ti ve­ro­te­tut Poh­jois­maat mak­sa­vat avus­tuk­sia ma­ta­las­ti ve­ro­tu­lo­ja ke­rän­neil­le Vä­li­me­ren maille, on jär­je­tön

10.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Oiva Välikangas

Lii­ken­ne­tar­pei­ta on koko pit­käs­sä Suomen maassa

09.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ko­ro­na­tes­tis­sä nöy­ryy­tet­ty – vas­tai­lin ky­sy­myk­siin lähes lakki kou­ras­sa

09.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vuokko Törmänen

Sinetti omaisen ovella – toi­voi­sim­me pi­kais­ta kor­jaus­ta pa­laut­taa hoi­to­ko­tien vie­rai­lut en­nal­leen

08.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Kaakinen

Oulun kaup­pa­hal­lin kaup­piai­ta kur­mo­te­taan

08.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pia Hytönen

Monet mie­len­ter­veys­omai­sis­ta ovat jak­sa­mi­sen­sa ää­ri­ra­joil­la – sai­ras­tu­neen hoitoon pääsy ja vastuu hoi­dos­ta ei saa kaatua omais­ten har­teil­le

07.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Meriläinen

Park­ki­ruu­tu­jen pa­lau­tus maan päälle Oulussa on hal­vin­ta el­vy­tys­tä

07.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Laitinen

Mistä on hyvät isän­nöit­si­jät tehty?

06.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Eilola-Jokivirta

Oulun ylio­pis­to, ter­ve­tu­loa kau­pun­gin syk­kee­seen

06.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paavo Turakainen

Runo lu­ki­jal­ta: Ihminen Eino Leino, il grande poeta fin­lan­de­se

06.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Valto Salonperä

Tu­le­viin so­te-aluei­siin on pe­rus­tet­ta­va van­hus­val­tuu­te­tun tehtävä

05.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Lahdenperä

Etä­ope­tus mul­lis­taa ope­tus­alan – yli­opis­to-ope­tuk­ses­sa kaikki luennot etä­opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­del­la on tätä päivää

05.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaj I. Hemming

Hal­vim­man hinnan ta­voit­te­lu jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa pitää us­kal­taa hylätä, se estää kes­tä­vää ke­hi­tys­tä

05.07.2020 06:00 1
Tilaajille