Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Mikko Viitanen

Saako val­tuus­to sel­vi­tyk­set Rak­si­la­kam­puk­ses­ta?

17:00
Lukijalta Mielipide Helka-Maria Kinnunen

His­to­ria tuntee taiteen mer­ki­tyk­sen hen­gen­nos­tat­ta­ja­na, iden­ti­tee­tin vah­vis­ta­ja­na, jäl­leen­ra­ken­ta­ja­na – tun­tee­ko ny­ky­het­ki sen?

07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aino-Kaisa Manninen, Teemu Virtanen

Oululla on mah­dol­li­suus pro­fi­loi­tua hy­vin­voi­vien opis­ke­li­joi­den kau­pun­ki­na

06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Harri Holtinkoski

Nämä ovat aina ar­vo­va­lin­to­ja

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Huusko

Psy­ko­te­ra­peut­ti­pu­la ei ole to­del­li­nen, esi­mer­kik­si perhe- ja pa­ri­te­ra­pia­re­surs­se­ja on käyt­tä­mät­tä

04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti J. Mikkonen

Missä viipyy Oulun alueen lo­gis­tiik­ka­kes­kus?

03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Ekmark

Ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri on vaa­ral­li­nen sii­leil­le, myös trim­me­riä käyt­täes­sä pitää olla va­ro­vai­nen

21.04.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Siikaluoma

Baanoja ei ra­ken­ne­ta mihin sattuu – hank­keet ovat pää­sään­töi­ses­ti pe­rus­kor­jaus­tar­pees­sa olevien pyö­rä­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­hank­kei­ta

21.04.2021 07:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Martti Rytivaara

Oulu ta­kai­sin tieteen kau­pun­gik­si – jos yli­opis­to haluaa Rak­si­lan kam­puk­sen niin saakoon sen, mutta vasta sitten, kun PSOAS on myös si­tou­tu­nut asiaan

21.04.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Tieksola

Kaksi ky­sy­mys­tä Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le, mo­lem­mat liit­ty­vät Rak­si­laan

21.04.2021 06:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terttu Kuusela

Han­kin­nat voivat ra­joit­taa de­mo­kra­tiaa

21.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Hulkko

De­mo­kra­tias­sa valta kuuluu kan­sal­le, mutta ei pysy sillä ellei de­mo­kra­tiaa puo­lus­te­ta viisain ja rohkein toimin

20.04.2021 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Kivelä

Oulun kes­ki­kau­pun­gil­la on toivoa – tar­vit­sem­me uuden master planin, jossa ku­va­taan sekä tu­le­vai­suu­den tah­to­ti­la että reitit sen saa­vut­ta­mi­seen

20.04.2021 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Styng

Ihminen tuppaa val­pas­tu­maan hädän het­kel­lä

20.04.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Kauppi

Kohti kes­tä­vää ra­ken­net­tua ym­pä­ris­töä

20.04.2021 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Huttu

Ou­lu­hal­lin ro­ko­tus­pai­kal­la kaikki toimi ihail­ta­vas­ti

20.04.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Niku

Poi­kit­tai­set mailat kit­ket­tä­vä kie­kos­ta

20.04.2021 04:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Kettunen

Di­gi­ta­li­saa­tion ja glo­ba­li­saa­tion nimissä

20.04.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaarina Kailo

Olen tullut joh­to­pää­tök­seen, että uuden tuot­to­ta­lou­den ja te­ho­loi­kan myötä olemme nyt kaikki pos­ti­nei­te­jä

19.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Tarkkinen

Kie­li­tai­to köyh­tyy, maailma kan­sain­vä­lis­tyy

19.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Huovinen

Iin kir­kon­ran­ta tulee muut­tu­maan – kun­ta­lai­sil­la on oltava ny­kyi­seen tapaan mah­dol­li­suus liikkua ja oles­kel­la ran­nas­sa

19.04.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anssi Kujala, Tero Lausala, Juha Marttila

Han­kin­ta­la­ki on mai­net­taan paljon parempi – kun­ta­päät­tä­jäl­le han­kin­nat ovat avain työl­li­syy­den ja elin­voi­man nos­ta­mi­seen

19.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalevi Hirvonen

Syys­kuun hir­vi­jah­dil­le ei olisi ollut tar­vet­ta Tai­val­kos­ken ja Kuu­sa­mon alueel­la

19.04.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pauli Miettinen

Kuntien tuki seu­ra­toi­min­taan ja lii­kun­ta­olo­suh­tei­den ke­hit­tä­mi­seen on vält­tä­mä­tön­tä

19.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Taneli

Glo­baa­lie­tiik­ka ja toivo maail­man­rau­han mah­dol­lis­ta­ji­na

19.04.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Inka Karvonen

Ruo­ka­mur­ros on täynnä mah­dol­li­suuk­sia – ehkäpä ruo­ka­mark­ki­noi­ta val­loi­te­taan seu­raa­vak­si ko­ti­mai­sel­la öl­jy­ham­pul­la, si­ni­lu­pii­nil­la ja soi­jal­la

18.04.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jere Tapio, Urho Haho, Severi Kemppainen

Kuntien ko­ro­na­tu­kia kor­va­mer­kit­tä­vä mie­len­ter­veys­krii­siin vas­taa­mi­seen

18.04.2021 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Manu Vuontisjärvi

Poroja on ollut liikaa suh­tees­sa jä­kä­lä­lai­tu­miin

18.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Taina Pihlajaniemi, Tapio Koivu

Yli­opis­ton tu­lok­sel­li­suus on paljon muu­ta­kin kuin ran­kin­ge­ja

17.04.2021 06:30 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Taponen

Ikä­ih­mis­ten vi­ri­ke­toi­min­nan vä­häi­syys hä­lyt­tä­väl­lä tasolla

17.04.2021 05:30 1
Tilaajille