Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tiina Taka-Eilola

Etä­opis­ke­lu lisää yk­si­näi­syyt­tä – on vaikea ym­mär­tää, miksi Oulun yli­opis­to jär­jes­tää edel­leen kurs­se­ja etänä

06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paul Betcke

Suomi tar­vit­see ko­ko­nais­val­tai­sen kie­li­po­liit­ti­sen oh­jel­man

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo Hatva

Suomen yh­tey­det suoraan At­lan­til­le kuntoon

05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Oona Tähkänen

Ta­lou­del­li­nen ta­sa-ar­vo vaatii si­joit­ta­mis­ta tyt­tö­jen kou­lu­tuk­seen

05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mariya Gabriel

Eu­roo­pan ko­mis­sio haluaa tuoda tut­ki­jat op­pi­tun­neil­le – meidän on roh­kais­ta­va op­pi­lai­den ute­liai­suut­ta, jotta he eivät turhaan aras­te­li­si luon­non­tie­tei­tä

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Pirinen

Pää­tös­ten syn­nyt­tä­vä ri­peäm­min – meno on kuin pi­ha­tal­kois­sa: teh­tä­vää olisi, mutta tekijät puut­tu­vat

30.09.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus H. Tapio Hanhela

Venäjä uhkaa ja uhit­te­lee, haastaa tois­tu­vas­ti länttä ja muuta maail­maa

30.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Milja Karasti

Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

29.09.2022 06:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Neittaanmäki

Yksi asia­kas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä riittää Suomeen

29.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heimo Härmä

Su­ku­pol­vien vas­tuus­ta – Suomi on ta­lou­del­li­ses­ti vä­hin­tään yhtä sairas ja ha­jal­laan kuin maamme oli sodan aikana, mutta sitä ei haluta nähdä

28.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Ran­gais­tus­ta edeltää aina rikos – tässä ta­pauk­ses­sa oli rikos ää­nes­tää pe­ri­aat­tei­den­sa mukaan

28.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mervi Kauppila

Nyt neu­vo­tel­laan hoi­ta­jien tu­le­vai­suu­des­ta – työ­nan­ta­ja ja hal­li­tus eivät olleet huo­lis­saan po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta ennen neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

27.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Perander

Ja­ko­hih­na­kes­kus­te­lu jatkuu, nyt kai­va­taan rat­kai­su­ja

27.09.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Vilkuna

Jäl­ki­vii­sas­te­li­joi­ta piisaa

27.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kristian Koskenpato

Kunnat näyt­tä­mään esi­merk­kiä ener­gia­tal­kois­sa – rat­kai­sut tulee tehdä kes­tä­väl­tä poh­jal­ta ulot­tuen kym­me­nien vuosien päähän

26.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Alaniska

Luon­non­va­ro­jen käyt­töön no­jau­tu­va ta­lous­kas­vu ei voi jatkua ikui­ses­ti – firmat osal­lis­tu­vat ym­pä­ris­tön­suo­je­luun tasan niin vähän kuin on pakko

26.09.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aino Uitamo

Tur­kis­tar­hauk­sen aika on ohi

26.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Emilia Paaso, Siiri Ulvinen

Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

25.09.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Isoaho

Tuu­li­ener­gian va­ras­toin­ti vaatii uuden rat­kai­sun – Suomen oloihin sopivat pump­pu­voi­ma­lat

25.09.2022 05:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha K. Tapio

Elo­ku­vat ovat te­le­vi­sion parasta antia

25.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Julia Kerkelä, Silja Keränen

Elin­voi­mai­nen Itä- ja Poh­jois-Suo­mi on koko Suomen etu

25.09.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha P. Korhonen

EU-rai­de­le­vey­den käyttö Suo­mes­sa

25.09.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marjo Kolehmainen

Kil­pai­lu­tus­ten kier­tä­mi­sel­le on lai­tet­ta­va piste – on näh­tä­vis­sä, että jul­ki­nen sektori lähtee mukaan yh­tiö­him­me­lei­hin sääs­tääk­seen aikaa

24.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arto Tahkola

Mo­der­nin vi­her­ajan sil­ta­po­li­tiik­kaa

24.09.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pia Hiltunen

Toimiva op­pi­mis­ym­pä­ris­tö – rat­kai­see­ko koulun koko?

24.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Hulkko

Tär­kein­tä ei ole raha, vaan ih­mis­kun­nan etu

24.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vuokko Klasila

Hoi­ta­jien työolot ja palk­kaus kor­jat­ta­va – aina on jou­dut­tu tyy­ty­mään uh­kai­lun ja pai­nos­tuk­sen alla laihaan sopuun

23.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Karjalainen

Suo­ras­ta öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä tulisi luopua

23.09.2022 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhana Salonen

Vuo­ro­pu­he­lu on tärkeää – ollaan avoimia toisten egoille ja per­soo­nal­li­suuk­sil­le

23.09.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Saija Hyvönen

Miten no­peas­ti hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ottaa kopin sil­loin, kun kun­ta­lai­sen hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­viin te­ki­jöi­hin tulee poik­kea­ma?

23.09.2022 04:30
Tilaajille