Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Taina Kylmänen

Lu­kuin­to, sen kas­va­mi­nen tai hä­viä­mi­nen, on yh­teis­kun­nal­li­nen asia

10:00 2
Lukijalta Mielipide Johanna Riihijärvi

Kun pää­tök­set on­tu­vat, nil­kut­taa pian koko kun­to­kes­kus­ala

06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veijo Manninen

Puolet Suo­mes­ta unoh­det­tu ra­ta­ver­kos­ton ke­hit­tä­mi­ses­sä

05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Paakki

Nyt toimii par­hai­ten se vanha maa­lais­jär­ki

04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Muhos osal­lis­tui sel­vi­tys­työ­hön, mutta päätti jät­täy­tyä mo­ni­kun­ta­lii­tok­sen ul­ko­puo­lel­le – it­se­näi­sek­si itsensä ää­nes­tä­mi­nen on hyvä ki­rit­tä­jä

04.03.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Siiri Kylmänen

Ihmiset tar­vit­se­vat ta­ri­noi­ta – lapsia pitäisi jo ihan pie­nes­tä asti käyttää kir­jas­tois­sa, roh­kais­ta käymään kirjoja läpi ja va­lit­se­maan mie­lei­siään ta­ri­noi­ta

04.03.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Jurvelin

Sierilä on menneen maail­man pro­jek­ti – Onko Matti Ahteen perintö ka­don­nut?

04.03.2021 08:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

Uu­dis­tu­va ja kun­nian­hi­moi­nen EU-lain­sää­dän­tö on mah­dol­li­suus Suomen vas­tuul­li­sel­le akku- ja raa­ka-ai­ne­tuo­tan­nol­le

04.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jussi Tuusa

Kirkon teo­lo­gial­le, myös koskien avio­liit­toa, on tyy­pil­lis­tä, että se väittää jotakin – näin teh­des­sään se ei väitä mitä tahansa

03.03.2021 17:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Korhonen

Ladulla po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä – palaute in­noit­ti pa­luu­mat­kal­la yrit­tä­mään vielä ko­vem­paa vauhtia ja ko­meam­paa tyyliä

03.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kiisa Kemilä

Os­tos­pää­tök­sil­lä­si voit vai­kut­taa maa­pal­lom­me tu­le­vai­suu­teen – ihmiset muut­tu­vat joskus suo­ras­taan hul­luik­si teh­des­sään os­tok­sia

03.03.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Kotamäki

Ko­ro­na­vies­tin­tää sel­kiy­tet­tä­vä – val­tio­val­lan tulisi pohtia mah­dol­li­suut­ta kan­sa­lai­sel­le suun­na­tun kes­ki­te­tyn, sel­ko­kie­li­sen ja ajan­koh­tai­sen si­vus­ton pe­rus­ta­mi­seen

03.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Teija Jerkku, Leila Kakko

Ta­val­li­nen siivous kotona riittää – de­sin­fioin­ti­ai­nei­den käyttö on tarpeen vain, jos on ole­mas­sa eri­tyi­nen riski

02.03.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Kreivi-Palosaari

Yksi avio­liit­to, kaksi kaavaa?

02.03.2021 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kyösti Oikarinen

On­gel­mis­sa syy­te­tään hel­pos­ti joh­ta­mis­ta ja pai­su­nut­ta hal­lin­toa

02.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

”Rip­pi­kou­lun käynyt ja ro­ko­tet­tu”

02.03.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Hautala, Satu Saarinen

Kir­kol­la tulisi olla yksi laaja avio­liit­to­kä­si­tys, joka kattaa niin avio­liit­toon vih­ki­mi­sen kuin siu­naa­mi­sen

01.03.2021 13:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jani Ronkainen

Oi­keal­la tuella työl­lis­ty­mi­sen polulle – työn­ha­ku­tai­to­jen ko­hen­ta­mi­sen tärkeä työ­vä­li­ne on kii­ree­tön koh­taa­mi­nen

01.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Tuokila

Ke­mi­jo­ki – iki­ai­kai­nen

01.03.2021 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Kiin­teis­tö­ve­ro pi­det­tä­vä koh­tuul­li­se­na – nyt va­lit­ta­vil­la kuntien val­tuu­te­tuil­la on aiem­paa­kin suu­rem­pi vastuu kiin­teis­tö­ve­ron ke­hi­tyk­sen ja pu­re­vuu­den aset­ta­ji­na

01.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olavi Stoor

Lapin elä­ke­läis­jär­jes­töt kan­nus­ta­vat kun­ta­vaa­lieh­dok­kuu­teen, eri ikä­ryh­mien edustus on tärkeää

01.03.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Vilkuna

Ha­vain­to­ja vi­ran­omais­tie­dot­teis­ta – onko kukaan vai­vau­tu­nut miet­ti­mään tie­dot­tei­den tar­peel­li­suut­ta ja tehoa?

28.02.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Pasanen

Minulla on ikävä äitiäni – hänet on hau­dat­tu pal­ve­lu­ta­lon elä­mään, pois meidän lä­heis­ten ulot­tu­vil­ta

28.02.2021 10:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kirsti Korhonen

Muual­la­kin osataan – Suomi voisi ottaa ter­veys­pal­ve­lui­hin oppia Es­pan­jas­ta

28.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Koronan vai­ku­tuk­set kun­ta­lai­siin ar­vioi­ta­va – ar­vioin­ti on hyvä tehdä pei­la­ten Oulun ti­lan­net­ta ajan­ta­sai­siin tut­ki­mus­tu­lok­siin

27.02.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riitta Jouppila

Syn­kis­te­lyl­lä­kin on rajansa – ter­ve­tu­loa Ouluun, kyllä täällä elämä sykkii!

27.02.2021 08:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Inka Karvonen

Luon­to­ka­toa pitää torjua monella tasolla – myös kun­nis­sa

27.02.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Tyhtilä

Jääkö turve käyt­tä­mät­tä ko­ko­naan? – höpinät siitä, että ura­koit­si­jat voivat kou­lut­tau­tua vaikka tuu­li­voi­ma­loi­den huol­ta­jik­si otetaan maa­kun­nas­sa ih­me­tel­len vastaan

26.02.2021 11:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paavo Vasala

Bu­si­ness Oulu tekee hyvää työtä, kau­pun­gin tulee kou­lut­taa päät­tä­jän­sä ja vir­ka­mie­hen­sä yri­tys­myön­tei­sik­si

26.02.2021 09:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Myllyniemi

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen lo­pe­tet­ta­va – kou­lul­le an­net­ta­va sel­lai­set vä­li­neet, että se pystyy te­ke­mään työnsä

26.02.2021 06:00 9
Tilaajille