Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Mielipide
Sampsa Saralehto

No­peut­ta EU:n pää­tök­sen­te­koon – teemoja jau­he­taan vuo­si­kau­sia, tämä vie­raan­nut­taa kan­sa­lai­set yh­tei­sös­tä

10:00 0
Mielipide Reijo Angeria

Toi­puu­ko ra­vin­to­la-ala en­ti­sel­leen?

09:00 0
Mielipide Juhani Paakki

Yli­opis­ton siir­to­ideal­la tu­ke­vas­ti jalat il­mas­sa, tai tietty tar­koi­tus­pe­rä, jossa Poh­jois-Suo­men etu ei ole ky­sy­myk­ses­sä?

08:00 0
Mielipide Timo Paakki

Raksila olisi näpsä paikka Oulun yli­opis­tol­le – jos muutto to­teu­tui­si, olisi huo­leh­dit­ta­va ettei Lin­nan­maa näivety

07:00 0
Mielipide Jari Pirinen

Yli­opis­ton siir­tä­mi­sen tulisi tuottaa uutta elin­voi­maa ja ta­lou­del­li­sia re­surs­se­ja enemmän kuin se niitä veisi

06:00 0
Mielipide Jouni Jussinniemi

Valtion ja yri­tys­ten kan­net­ta­va vas­tuun­sa, kun mak­sam­me laskua

05:00 0
Mielipide Timo Timonen

D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­den tut­ki­mis­ta ko­ro­na­po­ti­lail­ta tar­vi­taan – aika näyt­tää, onko ko­ro­naan sai­ras­tu­vil­la D-vi­ta­mii­nin puu­tet­ta ja aut­ta­vat­ko lisät?

26.05.2020 08:00 0
Mielipide Mauno Murtoniemi

Välitön keino Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­man li­sää­mi­sek­si: aloi­te­taan psy­ko­lo­gi­kou­lu­tus ny­kyi­sis­sä Lin­nan­maan ti­lois­sa

26.05.2020 07:00 0
Mielipide Pohjois-Pohjanmaan puolueiden piirijärjestöt

Poh­jois-Poh­jan­maan puo­luei­den pii­ri­jär­jes­töt: kak­sois­rai­det­ta jat­ket­ta­va Tor­nioon saakka

26.05.2020 06:00 0
Mielipide Sami Luukela

Huoli opis­ke­li­joi­den jak­sa­mi­ses­ta ko­ros­tuu poik­keus­olo­jen aikana

25.05.2020 07:00 0
Mielipide Hannu Karjalainen

So­pi­mus­pa­lo­kun­nat maa­seu­dun kuntien pe­las­tus­toi­men sel­kä­ran­ka – pois­tuu­ko pe­las­tus­toi­men va­ral­lao­lo?

25.05.2020 06:00 0
Mielipide Annukka Oksman-Hiukka

Va­paa­eh­toi­set osa ko­ro­na-ajan sel­viy­ty­mis­ta­ri­naa

24.05.2020 07:30 0
Mielipide Juhani Iivari

Yli­opis­tol­le uusi hyb­ri­di­ark­ki­teh­tuu­ri – Rak­si­laan si­joit­tu­va yli­opis­ton osa olisi Oulun yli­opis­ton näkyvä lip­pu­lai­va­kam­pus

24.05.2020 07:00 16
Mielipide Kerttu Ek

Nuoret potevat il­mas­to­ah­dis­tus­ta – ai­kuis­ten pitäisi ottaa vas­tuu­ta ja tehdä to­del­li­sia sekä toi­mi­via pää­tök­siä ym­pä­ris­tön hyväksi

24.05.2020 06:00 1
Mielipide Timo Aho

Rak­si­lan yli­opis­to testiin – si­joit­ta­jat voi­si­vat koota ryhmän, joka ra­ken­tai­si yli­opis­tol­le tilat, ja vuok­rai­si ne alle Lin­nan­maan vuok­rien

23.05.2020 07:30 12
Mielipide Jari-Petteri Suutari

Kuu­sa­mon­tie­tä ei tar­vit­se le­ven­tää – mitään muuta syytä hank­keel­le ei ole kuin yk­si­tyis­au­toi­lun tu­ke­mi­nen

23.05.2020 07:00 13
Mielipide Juha Vuorio

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus, mitä tehdä Ou­lus­sa?

23.05.2020 06:00 0
Mielipide Terttu Jurvakainen

Uusi tai­de­mu­seo tekisi Oulusta kau­pun­gin, johon kan­nat­tai­si mat­kus­taa kau­kaa­kin

22.05.2020 09:30 6
Mielipide Tilmann Bösinger

Yli­opis­to tar­vit­see työ­rau­haa – ollaan ylpeitä Lin­nan­maas­ta ja ke­rä­tään ne he­del­mät, joita sen ai­nut­laa­tui­set mah­dol­li­suu­det tar­joa­vat

22.05.2020 08:30 7
Mielipide Marjo Tapaninen

Äkil­li­siä hank­kei­ta vai kes­tä­vää kau­pun­ki­ke­hi­tys­tä? Jou­tuu­ko Kar­ja­sil­lan ase­ma­kaa­va­muu­tos väis­tä­mään?

22.05.2020 06:00 0
Mielipide Arto Tahkola

Kuntien kan­nat­taa tarttua ti­lai­suu­teen avaa­mal­la uusia tapoja maal­le­muut­toon – vuok­ra-asun­non asu­mis­tuel­la omaan taloon?

22.05.2020 05:30 0
Mielipide Satu Haapanen

Ko­vim­man hinnan lä­hi­vuo­si­na mak­sa­vat pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat kau­pun­ki­lai­set – mitä Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus oi­keas­ti päätti?

21.05.2020 07:00 3
Mielipide Pekka Pesonen

Oulun yli­opis­tos­ta kahden siirron matti reaa­li­maail­mas­sa?

21.05.2020 06:30 14
Mielipide Annikki Niemi

Kevät on kohta kau­neim­mil­laan – ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian aikana tar­vi­taan uskoa uuteen päivään

20.05.2020 07:00 0
Mielipide Pertti Keski-Korsu

Rek­ko­jen aja­mi­nen juniin ei ole kus­tan­nus­te­ho­kas­ta – uusi kon­sep­ti kont­tien, vaih­to­kuor­ma­ti­lo­jen ja ir­to­pe­rä­vau­nu­jen poh­jal­le

20.05.2020 06:00 1
Mielipide Anita Saariaho

Tut­ki­mus­tie­don mukaan opis­ke­lu­pai­kan va­lin­taan vai­kut­ta­vat eniten yli­opis­ton tar­joa­man ope­tuk­sen sisältö ja laatu

19.05.2020 11:30 15
Mielipide Tapio Pudas

Yli­opis­ton ve­to­voi­ma tur­va­taan jat­kos­sa­kin toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä

19.05.2020 10:30 2
Mielipide Jukka Kolmonen

Mihin on ka­don­nut Oulun yli­opis­ton ar­vos­tus?

19.05.2020 09:00 9
Mielipide Kyösti Oikarinen

Yli­opis­ton si­jain­nil­la­kin on mer­ki­tys­tä – yli­opis­to ja areena aseman lähellä rat­kai­si­si­vat myös kong­res­si­kes­kuk­sen

19.05.2020 08:00 6
Mielipide Niilo Pesonen

Poik­keus­olo­jen rip­pi­kou­lu Oulussa – kesän rip­pi­kou­lu­lei­rit päi­vä­rip­pi­kou­lu­ja

19.05.2020 07:00 0