Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Aino Autio, Anu Keränen, Suvi Näpänkangas, Marko Venäläinen

Kas­va­tus­psy­ko­lo­git tu­ke­maan lasten ja nuorten kasvua ja ke­hi­tys­tä

06:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomas Haarala

Ui­ma­hal­lin mallia Ni­va­las­ta – toi­vot­ta­vas­ti Oulusta ei tar­vit­se har­ras­ta­jan jat­kos­sa lähteä hal­li­har­joi­tuk­siin kovin kauas

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Silja Paavola

Van­hus­ten­hoi­dos­sa hen­ki­lös­tö­pu­la on to­si­asia – hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­seen ka­joa­mal­la saadaan palk­ka­ku­lut ta­lous­ar­vios­sa ma­ta­lam­mal­le ta­sol­le, mutta to­del­li­suus pal­jas­tuu vii­veel­lä

05:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Kannala

Ke­hi­tys­apu prog­res­sii­vi­sek­si veroksi – ve­ro­mal­li täyt­täi­si hen­ki­lö­koh­tai­sen, kan­sal­li­sen ja glo­baa­lin oi­keu­den­mu­kai­suu­den vaa­ti­muk­set

05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Aitto-oja

Dip­lo­ma­tia petti

05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juho Lindgren

Säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat tulleet jää­däk­seen – pie­nil­lä muu­tok­sil­la voi­sim­me hyötyä mik­ro­liik­ku­mi­ses­ta sen täy­des­sä po­ten­tiaa­lis­sa

02.06.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juho Korpi

Ke­la-kor­vaus­ta ei tule rajata yleis­lää­kä­ri­käyn­tei­hin – rajaus pa­laut­tai­si tuki- ja lii­kun­ta­elin­vai­vo­jen hoidon men­nei­syy­teen

02.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Sarenius

Kor­vauk­set met­sä­pals­tan pi­laa­mi­ses­ta ole­mat­to­mat

02.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Pihakivi

Kun ai­kui­suus on ammatti – pit­kä­jän­tei­nen nuo­ri­so­työ pa­ran­taa val­ta­vas­ti nuorten hy­vin­voin­tia

02.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouko Sohlberg

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen kestoa ei saa ly­hen­tää – esi­mer­kik­si autoala tarjoaa ke­hit­ty­viä työu­ria, joita kou­lu­tuk­sel­la on kyet­tä­vä tu­ke­maan

01.06.2023 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ale Luokkanen

Ai­kuis­ten on puo­lus­tet­ta­va lapsia – eri­ar­vois­ta­vat pää­tök­set sulkea pie­nem­mät Oulun koulut mu­ren­ta­vat myös de­mo­kra­tiaa

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heidi Fagerholm

Luon­to­ka­to on yh­tei­nen haas­teem­me – Oamkin nol­la­pääs­töis­ten työ­ko­nei­den tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ym­pä­ris­tö si­jait­see Lin­nan­maan kam­puk­sel­la

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anja Garanvölgyi

Taksin kuin taksin pitäisi voida ajaa Ke­la-kyy­te­jä

01.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Hoikkaniemi

Suomen stra­te­gi­nen tila – arvot ker­to­vat

01.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juho Ikonen

Maan­omis­ta­jan rooli vih­reäs­sä siir­ty­mäs­sä – metsien ar­vioin­nis­sa las­ken­ta­ta­vat ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa

31.05.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katri Kulmuni, Jussi Ylitalo, Sakari Seppänen, Timo Pärkkä

Poh­joi­nen vauh­dit­taa ta­lout­ta ja turvaa hy­vin­voin­tia – seu­raa­van hal­li­tuk­sen käyn­nis­tet­tä­vä val­tio­neu­vos­to­ta­soi­nen Poh­joi­sen ohjelma

31.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on avain ter­veyt­tä edis­tä­vään asuin­ym­pä­ris­töön

31.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Antti Järventaus

Di­gi­lait­tei­den kou­kut­ta­vuus on liian iso haaste yk­si­löi­den rat­kais­ta­vak­si

30.05.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli Haanpää, Hannu I. Heikkinen, Karoliina Kikuchi, Aleksi Räsänen

Kii­min­ki­joel­le tar­vi­taan va­lu­ma-alue­koor­di­naat­to­ri

30.05.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirkko-Liisa Luhta, Mauri Huhtala

Luon­to­tap­piot mi­ni­moi­ta­va tuu­li­voi­man hyö­dyn­tä­mi­ses­sä – man­ner­tuu­li­voi­man li­sää­mi­seen otet­ta­va ai­ka­li­sä

29.05.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jussi Kemppainen

Jär­jes­tö­jen mer­kit­tä­vä rooli tulee tun­nis­taa, tun­nus­taa ja turvata

29.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Saarinen

Pohteen linja vai­keut­taa te­ra­pian saa­ta­vuut­ta – yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen sek­to­rin työ­paik­ko­jen tar­pee­ton vas­tak­kain­aset­te­lu ei auta

29.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jenni Hintzell

Yri­tyk­sen vas­tuul­li­suus alkaa rek­ry­toin­nis­ta

28.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esa Rantakeisu

Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus ala­mäes­sä – työn­an­ta­jil­ta tulee karua pa­lau­tet­ta siitä, että ne eivät saa op­pi­lai­tok­sis­ta osaavia työn­te­ki­jöi­tä

28.05.2023 05:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo ’Torni’ Tuppurainen

Poh­joi­sen kah­li­tut joet en­nal­lis­tet­ta­va

28.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­pa­pyör­teen myö­häi­nen rikko pelasti Eu­roo­pan ener­gia­krii­sil­tä

27.05.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esa Konola

Onko tuu­li­voi­mas­sa ideaa? – 1970-lu­vun las­kel­mil­la tuu­li­voi­maa ei saatu kan­nat­ta­vak­si Suomen tuu­li­mää­ril­lä

27.05.2023 05:45 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jaana Husu-Kallio, Timo Jokelainen

Tul­va­suo­jauk­set saatava ta­voi­tel­lul­le tasolle – il­mas­ton­muu­tos ää­re­vöit­tää sää­il­miöi­tä ja lisää tulvien to­den­nä­köi­syyk­siä ja va­ka­vuut­ta

27.05.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Harri Pullola

Säh­köl­lä ra­has­te­taan, kansa ei tykkää

27.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Saara Hyrkkö, Aino-Kaisa Manninen

Kou­lu­tus ja tut­ki­mus ovat si­joi­tuk­sia tu­le­vai­suu­teen

27.05.2023 05:00 2
Tilaajille