Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Mielipide
Hanna-Leena Mattila

Val­ko­pos­ki­han­hien suo­ja­met­säs­tys sal­lit­ta­va – hanhet tu­hoa­vat kas­va­vas­sa määrin re­hu­vil­je­lyk­siä, joten maa­ta­lou­den va­hin­ko­kor­vauk­set tulevat olemaan entistä mit­ta­vam­mat

09:30 2
Mielipide Pekka Fredriksson

Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­nen ei ole kou­lu­tus­uu­dis­tus – ky­sy­myk­ses­sä näyt­täi­si olevan enem­män­kin so­siaa­li­tur­van osit­tai­nen uu­dis­ta­mi­nen kuin kou­lu­tus­po­liit­ti­nen tai pe­da­go­gi­nen uu­dis­tus

08:30 0
Mielipide Vesa Puuronen

Muutto ei rat­kai­se Oulun yli­opis­ton on­gel­mia – yli­opis­ton tu­li­si­kin laa­jen­taa op­pi­ai­ne­va­li­koi­maan­sa eri­tyi­ses­ti ali­edus­tet­tu­jen ih­mis­tie­tei­den osalta

08:00 3
Mielipide Kia-Frega Tyynismaa

Surun kään­tö­pii­ri

06:00 0
Mielipide Koillismaan Vihreät hallitus

Ta­va­jär­ven tun­tu­ri­jär­vi Nuo­ru­sen tun­tu­rin­juu­res­sa an­sait­see tulla osaksi Paa­na­jär­ven kan­sal­lis­puis­toa

05:00 0
Mielipide Aila T. Virtanen

Po­li­tiik­ka on mah­dol­li­suuk­sien tai­det­ta

05:00 0
Suvivirsi myös ouluksi!
Mielipide Ari Savuoja

Su­vi­vir­si myös ou­luk­si!

28.05.2020 08:00 2
Mielipide Ritva Tienari

Mo­ni­puo­li­ses­ti pal­ve­le­va mat­ka­kes­kus pal­ve­lee paitsi mat­kai­li­joi­ta, myös Oulun asuk­kai­ta

28.05.2020 07:00 4
Mielipide Esko Eklund

Maail­man­ta­lous kärsii suu­ris­ta me­ne­tyk­sis­tä, mutta kun osaamme asettaa arvot oikein, niin tu­le­vai­suus saattaa olla jopa pa­rem­pi, ainakin in­hi­mil­li­sem­pi

28.05.2020 06:00 0
Mielipide Sampsa Saralehto

No­peut­ta EU:n pää­tök­sen­te­koon – teemoja jau­he­taan vuo­si­kau­sia, tämä vie­raan­nut­taa kan­sa­lai­set yh­tei­sös­tä

27.05.2020 10:00 1
Mielipide Reijo Angeria

Toi­puu­ko ra­vin­to­la-ala en­ti­sel­leen?

27.05.2020 09:00 4
Mielipide Juhani Paakki

Yli­opis­ton siir­to­ideal­la tu­ke­vas­ti jalat il­mas­sa, tai tietty tar­koi­tus­pe­rä, jossa Poh­jois-Suo­men etu ei ole ky­sy­myk­ses­sä?

27.05.2020 08:00 2
Mielipide Timo Paakki

Raksila olisi näpsä paikka Oulun yli­opis­tol­le – jos muutto to­teu­tui­si, olisi huo­leh­dit­ta­va ettei Lin­nan­maa näivety

27.05.2020 07:00 5
Mielipide Jari Pirinen

Yli­opis­ton siir­tä­mi­sen tulisi tuottaa uutta elin­voi­maa ja ta­lou­del­li­sia re­surs­se­ja enemmän kuin se niitä veisi

27.05.2020 06:00 1
Mielipide Jouni Jussinniemi

Valtion ja yri­tys­ten kan­net­ta­va vas­tuun­sa, kun mak­sam­me laskua

27.05.2020 05:00 0
Mielipide Timo Timonen

D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­den tut­ki­mis­ta ko­ro­na­po­ti­lail­ta tar­vi­taan – aika näyt­tää, onko ko­ro­naan sai­ras­tu­vil­la D-vi­ta­mii­nin puu­tet­ta ja aut­ta­vat­ko lisät?

26.05.2020 08:00 1
Mielipide Mauno Murtoniemi

Välitön keino Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­man li­sää­mi­sek­si: aloi­te­taan psy­ko­lo­gi­kou­lu­tus ny­kyi­sis­sä Lin­nan­maan ti­lois­sa

26.05.2020 07:00 9
Mielipide Pohjois-Pohjanmaan puolueiden piirijärjestöt

Poh­jois-Poh­jan­maan puo­luei­den pii­ri­jär­jes­töt: kak­sois­rai­det­ta jat­ket­ta­va Tor­nioon saakka

26.05.2020 06:00 1
Mielipide Sami Luukela

Huoli opis­ke­li­joi­den jak­sa­mi­ses­ta ko­ros­tuu poik­keus­olo­jen aikana

25.05.2020 07:00 0
Mielipide Hannu Karjalainen

So­pi­mus­pa­lo­kun­nat maa­seu­dun kuntien pe­las­tus­toi­men sel­kä­ran­ka – pois­tuu­ko pe­las­tus­toi­men va­ral­lao­lo?

25.05.2020 06:00 0
Mielipide Annukka Oksman-Hiukka

Va­paa­eh­toi­set osa ko­ro­na-ajan sel­viy­ty­mis­ta­ri­naa

24.05.2020 07:30 0
Mielipide Juhani Iivari

Yli­opis­tol­le uusi hyb­ri­di­ark­ki­teh­tuu­ri – Rak­si­laan si­joit­tu­va yli­opis­ton osa olisi Oulun yli­opis­ton näkyvä lip­pu­lai­va­kam­pus

24.05.2020 07:00 17
Mielipide Kerttu Ek

Nuoret potevat il­mas­to­ah­dis­tus­ta – ai­kuis­ten pitäisi ottaa vas­tuu­ta ja tehdä to­del­li­sia sekä toi­mi­via pää­tök­siä ym­pä­ris­tön hyväksi

24.05.2020 06:00 1
Mielipide Timo Aho

Rak­si­lan yli­opis­to testiin – si­joit­ta­jat voi­si­vat koota ryhmän, joka ra­ken­tai­si yli­opis­tol­le tilat, ja vuok­rai­si ne alle Lin­nan­maan vuok­rien

23.05.2020 07:30 12
Mielipide Jari-Petteri Suutari

Kuu­sa­mon­tie­tä ei tar­vit­se le­ven­tää – mitään muuta syytä hank­keel­le ei ole kuin yk­si­tyis­au­toi­lun tu­ke­mi­nen

23.05.2020 07:00 13
Mielipide Juha Vuorio

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus, mitä tehdä Ou­lus­sa?

23.05.2020 06:00 0
Mielipide Terttu Jurvakainen

Uusi tai­de­mu­seo tekisi Oulusta kau­pun­gin, johon kan­nat­tai­si mat­kus­taa kau­kaa­kin

22.05.2020 09:30 6
Mielipide Tilmann Bösinger

Yli­opis­to tar­vit­see työ­rau­haa – ollaan ylpeitä Lin­nan­maas­ta ja ke­rä­tään ne he­del­mät, joita sen ai­nut­laa­tui­set mah­dol­li­suu­det tar­joa­vat

22.05.2020 08:30 7
Mielipide Marjo Tapaninen

Äkil­li­siä hank­kei­ta vai kes­tä­vää kau­pun­ki­ke­hi­tys­tä? Jou­tuu­ko Kar­ja­sil­lan ase­ma­kaa­va­muu­tos väis­tä­mään?

22.05.2020 06:00 0
Mielipide Arto Tahkola

Kuntien kan­nat­taa tarttua ti­lai­suu­teen avaa­mal­la uusia tapoja maal­le­muut­toon – vuok­ra-asun­non asu­mis­tuel­la omaan taloon?

22.05.2020 05:30 0