Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Arto Kouri

Ikä­ih­mis­ten vuosi koronan kyn­sis­sä – itse kul­la­kin meillä on ko­ke­mus­ta ja huolta

06:00
Lukijalta Mielipide Matti Lukka

Erä- ja kult­tuu­ri­mu­seol­le löytyy erin­omai­nen paikka Tur­kan­saa­res­ta

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riitta Järvepää

Hyvän pa­laut­teen voi­mal­la jaksaa pitkään

04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Eräs muis­to­kir­joi­tus

17.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Kauppinen, Jukka Pirinen, Mikko Luokkanen

Län­si-Pa­te­lan lä­hi­met­sä säi­ly­tet­tä­vä

17.01.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalle Pyky

Ties­tös­tä saadaan mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­etua ja ve­to­voi­maa poh­joi­seen ver­rat­tu­na muuhun Suomeen

17.01.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Susanna Hoikkala, Elina Pekkarinen

Laki sallii las­ten­suo­je­lun ra­joi­tus­toi­met – par­haa­seen tu­lok­seen pääs­tään, kun hyvä huo­len­pi­to ja tur­val­li­set rajat ovat ta­sa­pai­nos­sa kes­ke­nään

16.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pirjo Sirviö

Miksi ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta et­si­tään por­saan­rei­kiä?

16.01.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Topi Linjama

Hoi­to­ko­kouk­sis­ta tulisi luopua – sie­lun­hoi­to ei ole pak­ko­hoi­toa eikä kirk­ko­ku­rin väline

16.01.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Rautiola

Rak­si­laan uusia työ­paik­ko­ja

16.01.2021 04:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anne Vierelä, Kari Lehtola, Esko Lukkarinen

Hat­ka­lai­nen edustaa tukea tar­vit­se­van joukon ää­ri­pää­tä – ny­kyi­nen op­pi­las- ja opis­ke­lu­huol­to­la­ki ei tue riit­tä­väs­ti mo­ni­alai­sen yh­teis­työn ra­ken­tu­mis­ta

15.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pyr­ki­kääm­me yhdessä pa­rem­paan, kans­sa­les­ta­dio­lai­set

15.01.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sinikka Paakkonen

Omais­hoi­don tuki sub­jek­tii­vi­sek­si oi­keu­dek­si

15.01.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Jussinniemi

Ih­me­tel­lä täytyy Donald Trumpin toi­min­taa

15.01.2021 04:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sinikka Vehkalaht, iIrja Oravisjärvi, Kirsi Mäki

Tipaton on kym­me­niä vuosia jat­ku­nut perinne

15.01.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola, Tarja Pietarila, Taina Vainionpää

Lisää kun­tou­tus­osaa­mis­ta so­te-alan kou­lu­tuk­seen – en­nal­ta­eh­käi­se­vät pal­ve­lut ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa ikä­ih­mis­ten toi­min­ta­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä

14.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yleis­tä­mi­nen ei lisää ra­ken­ta­vaa vuo­ro­pu­he­lua van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten ja muiden välille

14.01.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urho Haho

Sa­nois­ta on lyhyt tie te­koi­hin

14.01.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erja Sankari

Miten valtion vuo­sit­tais­ta ra­ha­säk­kiä kas­va­te­taan? – ve­ron­ko­ro­tuk­sil­la tai li­sä­ve­lan­otol­la ti­lan­net­ta ei rat­kais­ta

13.01.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Moilanen

Van­hus­pal­ve­lu­jen hoi­ta­ja­mi­toi­tus on jäänyt ta­ka-alal­le ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi

13.01.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sari Arolaakso

Van­hus­työn sai­raus­kes­kei­ses­tä ajat­te­lus­ta pääs­tä­vä eroon – en­na­koi­va työ tulee entistä tär­keäm­mäk­si, kun eläk­keel­lä olo elä­män­vai­hee­na pitenee

12.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Siljander

”Varo, täältä tul­laan!” – kuu­si­vuo­tias poika oli ottanut spurtin ja hiih­tä­nyt kan­taa­ni

12.01.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Välkky

Maski on kuin muik­ku­verk­ko, eli maskin teho rau­ta­lan­gas­ta vään­net­ty­nä

12.01.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set­kin ovat vir­hei­siin tai­pu­vai­sia

12.01.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Henna Määttä, Jenni Pitko

Lasten ja nuorten hyvä kas­vu­ym­pä­ris­tö taat­ta­va ko­ro­na-ai­ka­na­kin

12.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Paavo Koho, Atte Syväniemi, Sebastian Stenfors

Ulos­otos­sa valtio lyö lyötyä – korkoja las­ke­val­la muu­tok­sel­la suu­ret­kin ulos­ot­to­ve­lat muut­tu­vat mah­dol­li­sik­si maksaa ta­val­li­sel­la työllä

11.01.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Tuomas Akolahti

Kenelle Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lai­tos­ta ra­ken­ne­taan?

11.01.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Richter

Suomen ja Oulun kau­pun­gin tulisi pi­kai­ses­ti tarjota ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le il­mai­sia FFP2-hen­gi­tys­suo­jai­mia

11.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarkko Auno

Oulu sopisi mai­nios­ti sekä kau­pun­gis­sa että luon­nos­sa viih­ty­vien mat­kai­li­joi­den viikon mit­tai­sen lo­ma­mat­kan koh­teek­si

10.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Alaraasakka

Terve – no tervepä terve

10.01.2021 05:30
Tilaajille