Mielipiteet

Kaleva julkaisee yleisön mielipidekirjoituksia päivittäin lehdessä ja verkossa.
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Heidi Jern

YouTube tukee luovia aloja – Te­ki­jän­oi­keuk­sien hal­lin­ta on terveen lii­ke­toi­min­nan avain

07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari P. Tuovinen

Yli­opis­ton katseen pitää olla tu­le­vai­suu­des­sa

06:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Pirinen

Avoimia ky­sy­myk­siä lasten ja nuorten tu­le­vai­suu­des­ta

06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija Flink

Olemme uuden edessä alue­vaa­leis­sa

06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Suutari

Runo lu­ki­jal­ta: Se maa on Suomi!

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

OYSin or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tus on koettu nöy­ryyt­tä­vä­nä

02.12.2021 07:20 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Niemelä

Pitää varoa, mitä toivoo lää­kä­ri­kou­lu­tuk­ses­ta

02.12.2021 07:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Uhari

Pis­tos­pel­ko voi olla ro­ko­tus­ten esteenä

02.12.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Loukkola

Alle kaksi kuu­kaut­ta vaa­lei­hin – mutta mistä alue­vaa­leis­sa onkaan kyse?

02.12.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Heikkinen

Suo­je­lu­suun­ni­tel­mat aset­ta­vat met­säs­tyk­sen uhan­alai­sek­si

02.12.2021 06:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Siiri Rautio

Runo lu­ki­jal­ta: Kaunis ko­ti­maa­ni

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pasi Laukka

Hy­vin­voin­nin seu­raa­va askel otetaan alue­uu­dis­tuk­sel­la

01.12.2021 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Ruippo

Ter­vey­den­huol­to le­veäm­mil­le har­tioil­le

01.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arttu Alanärä

Jou­lu­ka­len­te­rit ampuvat ihan yli – Krää­sä­ka­len­te­reil­le on vaih­to­eh­to­ja

30.11.2021 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ville Savolainen

Suurin ekoteko on jättää uusi kampus ra­ken­ta­mat­ta

30.11.2021 06:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katri Salonen, Elina Heiniemi, Kari Parkkinen, Mauno Murtoniemi

Hei­nä­pää on huono paikka sta­dio­nil­le – mil­lai­nen on suun­ni­tel­lun ra­ken­nuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen suu­ruus, onko se so­pu­soin­nus­sa Oulun kau­pun­gin ta­voit­tei­den kanssa?

29.11.2021 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Essi Pätsi

Jospa jo­kai­nen ju­lis­tai­si it­sel­leen jou­lu­rau­han tänä vuonna vähän ai­kai­sem­min

29.11.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarmo Viinala

Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa ei tule säi­ly­mään ny­kyi­set pal­ve­lut

29.11.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aila Outinen

Työ­suh­teen ja va­paa­eh­tois­työn se­koit­tu­mi­nen kis­mit­tää

29.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija Taavitsainen

Oulun muis­to­ja 1950-lu­vul­ta – aseman au­kiol­la pe­la­sim­me ne­li­maa­lia ja kul­jim­me ta­lois­sa, joista saattoi saada joskus pi­pa­rei­ta

29.11.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vo­kui­lu umpeen myös Suo­mes­sa

29.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapani Piirala

Maa­kun­nan ran­nik­ko­seu­dul­la on mah­dol­li­suu­ten­sa – Raahe, Py­hä­jo­ki ja Ka­la­jo­ki muo­dos­tai­si­vat asuk­kai­den ja yri­tys­ten nä­kö­kul­mas­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän ve­to­voi­mai­sen yhtälön

28.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li löytyi har­ras­ta­mal­la – cosp­layn avulla voi ennen kaikkea tes­ta­ta, miltä tuntuu näyttää joltain muulta

28.11.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heli Kiiskilä

Ve­ren­luo­vu­tuk­sen jäl­kei­nen fiilis on upea, kun tietää voi­neen­sa auttaa – tai jopa pe­las­taa ih­mis­hen­gen

28.11.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Timonen, Kalle Marttinen

Hal­li­tus väistää vas­tuu­ta ta­pah­tu­ma-alan krii­sis­tä

27.11.2021 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tytti Tuppurainen, Jari Vilén

Eu­roop­pa olemme me – käytä ään­tä­si!

27.11.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marika Rissanen

Ar­vos­tat­ko sinä vil­la­suk­kie­si te­ki­jää?

27.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jaana Pikkupeura

Päi­vys­tys on lää­kä­rei­den vir­ka­vel­vol­li­suus

26.11.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuija Aitto-oja

Ke­vy­ty­rit­tä­jil­le on tar­jol­la mo­ni­puo­lis­ta ja il­mais­ta neu­von­taa, mutta sitä pitää osata kysyä

26.11.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Niemi

Olenko puu­läm­mit­tä­jä­nä il­mas­to­ak­tii­vi vai ilman- ja il­mas­ton­pi­laa­ja, tai jopa kuo­le­man ai­heut­ta­ja?

25.11.2021 06:00 25
Tilaajille