Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Talousarvioesitys
Oulun kaupunginhallitus teki pieniä muutoksia Seppo Määtän talousarvioesitykseen – jengiytymisen ehkäisyyn panostetaan, teatterille kannustinrahaa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus teki pieniä muu­tok­sia Seppo Määtän ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen – jen­giy­ty­mi­sen eh­käi­syyn pa­nos­te­taan, teat­te­ril­le kan­nus­tin­ra­haa

14.11.2023 19:09 2
Pohteen rajut säästövaatimukset tulivat poliitikoille järkytyksenä – Näin viiden suurimman puolueen ryhmäjohtajat kommentoivat ehdotettuja leikkauksia

Pohteen rajut sääs­tö­vaa­ti­muk­set tulivat po­lii­ti­koil­le jär­ky­tyk­se­nä – Näin viiden suu­rim­man puo­lueen ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat eh­do­tet­tu­ja leik­kauk­sia

27.10.2023 18:00 169
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun 650 miljoonan jätti-investoinnit vievät kaupunkia niin paljon eteenpäin, että velkaa kannattaa ottaa vaikka riskillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun 650 mil­joo­nan jät­ti-in­ves­toin­nit vievät kau­pun­kia niin paljon eteen­päin, että velkaa kan­nat­taa ottaa vaikka ris­kil­lä

01.10.2023 05:00 102
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä julkisti ensimmäisen talousarvioesityksensä – Oulu investoi ennätykselliset 650 miljoonaa euroa tulevaisuuden rakentamiseen

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä jul­kis­ti en­sim­mäi­sen ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä – Oulu in­ves­toi en­nä­tyk­sel­li­set 650 mil­joo­naa euroa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen

27.09.2023 11:49 32
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä julkistaa talousarvioesityksensä vuodelle 2024 – seuraa livelähetystä täältä

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä jul­kis­taa ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä vuo­del­le 2024 – ­seu­raa li­ve­lä­he­tys­tä täältä

27.09.2023 09:13
Seppo Määttä antaa ensimmäisen budjettiesityksensä – Valmistelu ei ollut vaikeaa, sanoo kaupunginjohtaja

Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä – Val­mis­te­lu ei ollut vai­keaa, sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja

26.09.2023 15:17 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meillä roh­keut­ta tun­nus­taa ta­lou­den to­sia­siat?

09.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijat ovat puhuneet: Oulun pitäisi leikata menojaan ja korottaa veroja – velanotto saa vain vähän kannatusta

Lukijat ovat pu­hu­neet: Oulun pitäisi leikata me­no­jaan ja ko­rot­taa veroja – ve­lan­ot­to saa vain vähän kan­na­tus­ta

30.09.2020 15:56 8
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala julkisti tiistaina esityksensä talousarvioksi – nyt on sinun vuorosi ottaa kantaa

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala jul­kis­ti tiis­tai­na esi­tyk­sen­sä ta­lous­ar­viok­si – nyt on sinun vuorosi ottaa kantaa

30.09.2020 15:06 16
Oulu nostaa veroprosenttia ja ottaa lisää velkaa: tulorahoitus ei riitä palveluihin ja investointeihin, joita pidetään elinvoiman kannalta välttämättöminä

Oulu nostaa ve­ro­pro­sent­tia ja ottaa lisää velkaa: tu­lo­ra­hoi­tus ei riitä pal­ve­lui­hin ja in­ves­toin­tei­hin, joita pi­de­tään elin­voi­man kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mi­nä

29.09.2020 18:34 11
Tilaajille
Päivi Laajala: Kaavoitus, rakentaminen ja liikenneyhteydet luovat Ouluun elinvoimaa: "Tulemme ajamaan Liminka–Oulu-kaksoisraidetta"

Päivi Laa­ja­la: Kaa­voi­tus, ra­ken­ta­mi­nen ja lii­ken­ne­yh­tey­det luovat Ouluun elin­voi­maa: "Tu­lem­me ajamaan Li­min­ka–Ou­lu-kak­sois­rai­det­ta"

29.09.2020 18:12 6
Tilaajille
Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu alkaa kiihtyä Oulussa – terveyspalveluissa jatketaan etävastaanottojen laajentamista

Yli 75-vuo­tiai­den määrän kasvu alkaa kiihtyä Oulussa – ter­veys­pal­ve­luis­sa jat­ke­taan etä­vas­taan­ot­to­jen laa­jen­ta­mis­ta

29.09.2020 12:26 1
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala antoi budjettiesityksensä: Koronan tuomat vaikeudet näkyvät alijäämäiseksi painuvassa taloudessa, veroprosenttiin esitetään korotusta – uutta lainaa 100 miljoonaa

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala antoi bud­jet­tie­si­tyk­sen­sä: Koronan tuomat vai­keu­det näkyvät ali­jää­mäi­sek­si pai­nu­vas­sa ta­lou­des­sa, ve­ro­pro­sent­tiin esi­te­tään ko­ro­tus­ta – uutta lainaa 100 mil­joo­naa

29.09.2020 12:53 36
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Laajala julkistaa talousarvioesityksensä – katso suora lähetys kello 11 alkaen

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala jul­kis­taa ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä – katso suora lähetys kello 11 alkaen

29.09.2020 10:30
Korona pakottaa velanottoon – elvyttävällä finanssipolitiikalla rakennetaan siltaa vaikean vaiheen yli
Pääkirjoitus

Korona pa­kot­taa ve­lan­ot­toon – el­vyt­tä­väl­lä fi­nans­si­po­li­tii­kal­la ra­ken­ne­taan siltaa vaikean vaiheen yli

16.09.2020 20:00 7
Tilaajille