Oulun yliopisto
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide Tapani Sillanpää, Tuomas Kuusniemi, Heidi Hietalahti, Mari Vauhkonen, Kalervo Ukkola

Ke­hit­ty­vä kam­pus­kau­pun­ki, mo­ni­alai­nen ja ve­to­voi­mai­nen yli­opis­to

06:30 13
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Yh­teis­kun­ta on in­ves­toi­nut Lin­nan­maan kam­puk­seen kym­me­niä mil­joo­nia

08.08.2020 07:15 28
Lukijalta Mielipide Tiina Rajala

Hal­lit­se, hajauta ja hävitä on tuhon tie – Yli­opis­ton ha­jaut­ta­mi­nen joh­tai­si poh­joi­sen kil­pai­lu­ky­vyn heik­ke­ne­mi­seen

06.08.2020 07:00 10
Tilaajille
Älyvaatteet tulevat ehkä piankin kuluttajien käyttöön - "Olen nähnyt erilaisia paitoja, housuja tai vaikka rintaliivejä, jotka mittaavat mitä moninaisimpia asioita"

Äly­vaat­teet tulevat ehkä piankin ku­lut­ta­jien käyt­töön - "Olen nähnyt eri­lai­sia pai­to­ja, housuja tai vaikka rin­ta­lii­ve­jä, jotka mit­taa­vat mitä mo­ni­nai­sim­pia asioi­ta"

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Oululainen huippukeksintö mullistaa murskausalan – Hugger-telaketjumurskainta voidaan käyttää melkein kaikkien materiaalin hienontamiseen

Ou­lu­lai­nen huip­pu­kek­sin­tö mul­lis­taa murs­kaus­alan – Hug­ger-te­la­ket­ju­murs­kain­ta voidaan käyttää melkein kaik­kien ma­te­riaa­lin hie­non­ta­mi­seen

02.08.2020 06:00 8
Tilaajille
Kaupunki aikoo tehdä kaikkensa, jotta Oulun yliopistosta valmistuvat psykologit jäisivät töihin työvoimavajauksesta kärsivälle alueelle – Oulussa psykologipula on ollut jatkuvaa

Kau­pun­ki aikoo tehdä kaik­ken­sa, jotta Oulun yli­opis­tos­ta val­mis­tu­vat psy­ko­lo­git jäi­si­vät töihin työ­voi­ma­va­jauk­ses­ta kär­si­väl­le alueel­le – Oulussa psy­ko­lo­gi­pu­la on ollut jat­ku­vaa

25.07.2020 07:00 13
Tilaajille
Oulun yliopisto ryhtyy kouluttamaan psykologeja – kandidaattikoulutus alkamassa syksyllä 2021

Oulun yli­opis­to ryhtyy kou­lut­ta­maan psy­ko­lo­ge­ja – kan­di­daat­ti­kou­lu­tus al­ka­mas­sa syk­syl­lä 2021

23.07.2020 14:28 6
Vetääkö keskustakampus opiskelijoita muualta vai ei? – Kokosimme yhteen keskeisimpiä väitteitä, joilla Oulun yliopisto perustelee muuttoa ja Pro Linnanmaa -liike vastustaa sitä

Vetääkö kes­kus­ta­kam­pus opis­ke­li­joi­ta muualta vai ei? – Ko­ko­sim­me yhteen kes­kei­sim­piä väit­tei­tä, joilla Oulun yli­opis­to pe­rus­te­lee muuttoa ja Pro Lin­nan­maa -liike vas­tus­taa sitä

18.07.2020 06:00 148
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Maamäki, Vesa-Matti Sarenius

Avoin yli­opis­to on sa­na­mu­kai­ses­ti kai­kil­le avointa poh­ja­kou­lu­tuk­ses­ta ja iästä riip­pu­mat­ta

17.07.2020 06:15 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ensi syksy näyttää, miten ammattikorkeakoululaisten muutto Linnanmaalle vaikuttaa opiskelijaruokaloiden ruuhkiin – paikkoja on tarpeeksi, mutta ongelmana on ajoitus

Ensi syksy näyt­tää, miten am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten muutto Lin­nan­maal­le vai­kut­taa opis­ke­li­ja­ruo­ka­loi­den ruuh­kiin – paik­ko­ja on tar­peek­si, mutta on­gel­ma­na on ajoitus

10.07.2020 17:05 0
Tilaajille
Oulun yliopisto liittyy Eurooppa-yliopistojen joukkoon – mukaan myös muita suomalaisia korkeakouluja, luvassa lisää EU-tukea

Oulun yli­opis­to liittyy Eu­roop­pa-yli­opis­to­jen jouk­koon – mukaan myös muita suo­ma­lai­sia kor­kea­kou­lu­ja, luvassa lisää EU-tu­kea

09.07.2020 15:51 14
Oulun yliopistoon valituille on nyt ilmoitettu valinnasta – hakijoita oli ennätysmäärä, aloituspaikkoja noin 2 700

Oulun yli­opis­toon va­li­tuil­le on nyt il­moi­tet­tu va­lin­nas­ta – ha­ki­joi­ta oli en­nä­tys­mää­rä, aloi­tus­paik­ko­ja noin 2 700

09.07.2020 07:35 12
Vuokranantajien ekonomisti Oulun tilanteesta: "Nykyinen epävarmuus haittaa asuntokauppaa ja rakentamista sekä keskustassa että Linnanmaalla"

Vuok­ran­an­ta­jien eko­no­mis­ti Oulun ti­lan­tees­ta: "Ny­kyi­nen epä­var­muus haittaa asun­to­kaup­paa ja ra­ken­ta­mis­ta sekä kes­kus­tas­sa että Lin­nan­maal­la"

08.07.2020 15:20 16
Lukijalta Mielipide Markku Eilola-Jokivirta

Oulun ylio­pis­to, ter­ve­tu­loa kau­pun­gin syk­kee­seen

06.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Juha Sipilä tyrmää yliopiston muuttoaikeet – "Kampuksen siirtämisestä Raksilaan on todella vaikea löytää plussia"

Juha Sipilä tyrmää yli­opis­ton muut­to­ai­keet – "Kam­puk­sen siir­tä­mi­ses­tä Rak­si­laan on todella vaikea löytää plus­sia"

04.07.2020 15:00 165
Tilaajille
Oulun ylioppilaslehden uusi päätoimittaja Iida Putkonen haluaa tehdä moniäänistä lehteä – "Toivon lehden palvelevan myös ammattikorkeakoulun opiskelijoita"

Oulun yli­op­pi­las­leh­den uusi pää­toi­mit­ta­ja Iida Put­ko­nen haluaa tehdä mo­ni­ää­nis­tä lehteä – "Toivon lehden pal­ve­le­van myös am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­ta"

03.07.2020 19:02 0
Tilaajille
Iltavirkut liikkuvat vähemmän kuin muut, mutta myös sukupuolella on vaikutusta aktiivisuuteen – "Voisi kannattaa olla aamuvirkku, mutta se asia ei ole itse päätettävissä"

Il­ta­vir­kut liik­ku­vat vä­hem­män kuin muut, mutta myös su­ku­puo­lel­la on vai­ku­tus­ta ak­tii­vi­suu­teen – "Voisi kan­nat­taa olla aa­mu­virk­ku, mutta se asia ei ole itse pää­tet­tä­vis­sä"

01.07.2020 18:00 2
Tilaajille
Oulun yliopisto menestyi Shanghai-vertailussa – kolmen alan osalta sijoitus nousi, ja listalla myös kokonaan uusi koulutusala

Oulun yli­opis­to me­nes­tyi Shang­hai-ver­tai­lus­sa – kolmen alan osalta si­joi­tus nousi, ja lis­tal­la myös ko­ko­naan uusi kou­lu­tus­ala

01.07.2020 13:43 1
Oulun yliopisto vastaa keskustaan muuttoa vastustavien väitteisiin "Oulun Piilaakson" tuhosta – "Osalle yrityksistä uusi kampus olisi nykyistä helpommin saavutettava"

Oulun yli­opis­to vastaa kes­kus­taan muuttoa vas­tus­ta­vien väit­tei­siin "Oulun Pii­laak­son" tuhosta – "Osalle yri­tyk­sis­tä uusi kampus olisi ny­kyis­tä hel­pom­min saa­vu­tet­ta­va"

30.06.2020 18:58 44
Tilaajille
Oulun yliopiston ylioppilaskunta: lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanaliaa ei järjestetä koronaviruksen vuoksi

Oulun yli­opis­ton yliop­pi­las­kun­ta: lu­ku­vuo­den ava­jais­ta­pah­tu­ma Vul­ca­na­liaa ei jär­jes­te­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

29.06.2020 18:39 0