Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun yliopisto
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan yli­op­pi­las­ta­lo – so­siaa­lis­ten kon­tak­tien tärkeys ko­ros­tuu yksin asu­mi­sen ja etä­opis­ke­lun aikana

05.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Giffit ja meemit kertovat vahvemmin kuin sanat – Päivi Jokinen haluaisi muuttaa luutuneita käsityksiä lukutaidosta ja tuoda opetukseen tunteet järjen ja älyn rinnalle

Giffit ja meemit ker­to­vat vah­vem­min kuin sanat – Päivi Jokinen ha­luai­si muuttaa luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä lu­ku­tai­dos­ta ja tuoda ope­tuk­seen tunteet järjen ja älyn rin­nal­le

03.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Inkooseen jättimäistä terästehdasta suunnittelevan yhtiön johto vieraili Oulussa – toimitusjohtaja Wittusen: "Meillä on kunnianhimoinen projekti"

In­koo­seen jät­ti­mäis­tä te­räs­teh­das­ta suun­nit­te­le­van yhtiön johto vie­rai­li Oulussa – toi­mi­tus­joh­ta­ja Wit­tu­sen: "Meillä on kun­nian­hi­moi­nen pro­jek­ti"

02.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Oulun yliopisto jää ilman antiikin kielten ja kulttuurin lehtoraattia, sillä opiskelijamäärät ovat pienentyneet – latinan kursseja tarjotaan yhä

Oulun yli­opis­to jää ilman an­tii­kin kielten ja kult­tuu­rin leh­to­raat­tia, sillä opis­ke­li­ja­mää­rät ovat pie­nen­ty­neet – latinan kurs­se­ja tar­jo­taan yhä

30.01.2023 13:00 11
Tilaajille
Oululaistutkijat selvittivät, että kutina voi kuormittaa mieltä ja viedä unet – "Tiedän, miltä tuntuu valvoa öisin, kun iho ei suostu olemaan hiljaa"

Ou­lu­lais­tut­ki­jat sel­vit­ti­vät, että kutina voi kuor­mit­taa mieltä ja viedä unet – "Tie­dän, miltä tuntuu valvoa öisin, kun iho ei suostu olemaan hiljaa"

29.01.2023 17:00 4
Tilaajille
Kun purovedet tummenevat, pinnan alla monimuotoisuus romahtaa – Virtavesitutkijan mukaan pienvesien tila on huolestuttava ja metsäsertifikaatit ovat viherpesua

Kun pu­ro­ve­det tum­me­ne­vat, pinnan alla mo­ni­muo­toi­suus ro­mah­taa – Vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan pien­ve­sien tila on huo­les­tut­ta­va ja met­sä­ser­ti­fi­kaa­tit ovat vi­her­pe­sua

29.01.2023 07:55 7
Tilaajille
Mitä Oulun yliopistolla tapahtuu, kun hektinen arki hiljenee viikonlopun viettoon? Katso Kalevan kuvareportaasi Linnanmaan kampuksen perjantai-illasta

Mitä Oulun yli­opis­tol­la ta­pah­tuu, kun hek­ti­nen arki hil­je­nee vii­kon­lo­pun viet­toon? Katso Kalevan ku­va­re­por­taa­si Lin­nan­maan kam­puk­sen per­jan­tai-il­las­ta

27.01.2023 12:00 14
Tilaajille
Drooni kertoo soiden ennallistamisen onnistumisesta – Turvemailla joenvarsipellot alttiita tulville

Drooni kertoo soiden en­nal­lis­ta­mi­sen on­nis­tu­mi­ses­ta – Tur­ve­mail­la joen­var­si­pel­lot alt­tii­ta tul­vil­le

27.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Oulun normaalikoulun sisäilmaongelmat jälleen tapetilla – viimeisimmät korjaustoimenpiteet tehtiin vuodenvaihteessa: "Olemme jatkoajalla"

Oulun nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat jälleen ta­pe­til­la – vii­mei­sim­mät kor­jaus­toi­men­pi­teet tehtiin vuo­den­vaih­tees­sa: "Olemme jat­koa­jal­la"

26.01.2023 18:15 87
Tilaajille
Kansainvälisestä yliopistoharjoittelusta lisäpotkua liiketoimintaan
Mainos Oulun yliopisto

Kan­sain­vä­li­ses­tä yli­opis­to­har­joit­te­lus­ta li­sä­pot­kua lii­ke­toi­min­taan

30.01.2023 11:23
"Pohjoinen alue ei ole erillään muusta maailmasta, alueen muutokset heijastuvat myös muualle" – Oulun yliopisto julkisti ensimmäisen arktisen strategiansa

"Poh­joi­nen alue ei ole eril­lään muusta maail­mas­ta, alueen muu­tok­set hei­jas­tu­vat myös muual­le" – Oulun yli­opis­to jul­kis­ti en­sim­mäi­sen ark­ti­sen stra­te­gian­sa

24.01.2023 22:26 2
Tilaajille
Oulun ja Jyväskylän yliopistoille yhteinen 1,2 miljoonan euron rahoitus kvanttilaskelmaan

Oulun ja Jy­väs­ky­län yli­opis­toil­le yh­tei­nen 1,2 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus kvant­ti­las­kel­maan

24.01.2023 13:26
Linnanmaa kehittyy yliopistokampuksen avulla siitä huolimatta, että yliopistolla on pyrkimyksiä perustaa uusi kampus lähemmäs keskustaa

Lin­nan­maa ke­hit­tyy yli­opis­to­kam­puk­sen avulla siitä huo­li­mat­ta, että yli­opis­tol­la on pyr­ki­myk­siä pe­rus­taa uusi kampus lä­hem­mäs kes­kus­taa

22.01.2023 18:00 86
Tilaajille
Presidentti myönsi kolme akateemikon arvonimeä – yksi uusista akateemikoista on Oulun yliopiston professori

Pre­si­dent­ti myönsi kolme aka­tee­mi­kon ar­vo­ni­meä – yksi uusista aka­tee­mi­kois­ta on Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri

19.01.2023 17:45 7
Tilaajille
Oulun yliopisto sai miljoonarahoituksen uudenlaisen hampaiston ja pään kuvantamismenetelmän kehittämiseen

Oulun yli­opis­to sai mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sen uu­den­lai­sen ham­pais­ton ja pään ku­van­ta­mis­me­ne­tel­män ke­hit­tä­mi­seen

19.01.2023 13:34
Kysyimme tekoälyltä neljä Oulu-aiheista kysymystä ja pyysimme sitä kertomaan vitsin – naurattaako murjaisu Oulun torista sinua?

Ky­syim­me te­ko­älyl­tä neljä Ou­lu-ai­heis­ta ky­sy­mys­tä ja pyy­sim­me sitä ker­to­maan vitsin – nau­rat­taa­ko mur­jai­su Oulun torista sinua?

14.01.2023 17:30 11
Tilaajille
Oulun yliopisto sai 12 miljoonan rahoituksen Suomen Akatemialta – vetytutkimuksen rooli korostuu

Oulun yli­opis­to sai 12 mil­joo­nan ra­hoi­tuk­sen Suomen Aka­te­mial­ta – ­ve­ty­tut­ki­muk­sen rooli ko­ros­tuu

13.01.2023 11:16 3
Kolumni

Korkean paikan lei­ril­lä laih­tu­vat hiiret eivät vielä rat­kai­se li­ha­vuus­on­gel­maa

11.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun yliopiston professori Peppi Karppinen kertoo hapenpuutteen vaikutuksesta hiirten painoon

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Peppi Karp­pi­nen kertoo ha­pen­puut­teen vai­ku­tuk­ses­ta hiirten painoon

07.01.2023 12:00
Tilaajille
Hiiret val­jas­tet­tiin ihmisten li­ha­vuu­den tut­ki­muk­seen Oulussa – hap­pi­va­jeen vai­ku­tus yllätti tut­ki­jat

Hiiret val­jas­tet­tiin ih­mis­ten li­ha­vuu­den tut­ki­muk­seen Oulussa – hap­pi­va­jeen vai­ku­tus yllätti tut­ki­jat

07.01.2023 12:00 4
Tilaajille