Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yliopisto
Kuukausi
Miten Oulun kouluille käy, kun ilmanvaihto suljetaan yöksi? Selvitimme vastaukset viiteen Kalevan lukijoita huolettavaan kysymykseen

Miten Oulun kou­luil­le käy, kun il­man­vaih­to sul­je­taan yöksi? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set viiteen Kalevan lu­ki­joi­ta huo­let­ta­vaan ky­sy­myk­seen

29.09.2023 18:00 44
Tilaajille
Jo perinteeksi muodostunut Tutkijoiden yö jälleen Oulun yliopistolla – järjestelyhommissa mukana 135 tutkijaa

Jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Tut­ki­joi­den yö jälleen Oulun yli­opis­tol­la – jär­jes­te­ly­hom­mis­sa mukana 135 tut­ki­jaa

29.09.2023 17:48 3
Tilaajille
Oulun yliopiston tiloissa kaasuvuoto – ei aiheuttanut vaaraa ihmisille

Oulun yli­opis­ton ti­lois­sa kaa­su­vuo­to – ei ai­heut­ta­nut vaaraa ih­mi­sil­le

28.09.2023 11:10 2
Mielenosoittajat valtasivat Oulun yliopiston vastalauseena hallituksen aikeille –"Opiskelijoilta leikkaamisen pitää loppua nyt"

Mie­len­osoit­ta­jat val­ta­si­vat Oulun yli­opis­ton vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen ai­keil­le –"O­pis­ke­li­joil­ta leik­kaa­mi­sen pitää loppua nyt"

25.09.2023 09:29 144
Tilaajille
Oululaisopettaja: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Ou­lu­lai­so­pet­ta­ja: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 76
Tilaajille
Oulun farmaseuttikoulutukselta puuttuu enää 5 miljoonaa – Pohjois-Suomen apteekkeja vaivaa pula osaajista

Oulun far­ma­seut­ti­kou­lu­tuk­sel­ta puuttuu enää 5 mil­joo­naa – Poh­jois-Suo­men ap­teek­ke­ja vaivaa pula osaa­jis­ta

21.09.2023 17:07 13
Tilaajille
Oulun normaalikoulun oppilaat muuttavat kalliisiin väistötiloihin ensi syksynä – vanhaa ei korjata, vaan tilalle nousee uusi koulurakennus

Oulun nor­maa­li­kou­lun op­pi­laat muut­ta­vat kal­lii­siin väis­tö­ti­loi­hin ensi syksynä – vanhaa ei kor­ja­ta, vaan tilalle nousee uusi kou­lu­ra­ken­nus

21.09.2023 14:56 41
Tilaajille
Oulu sai aikaan puolen miljoonan säästöt, kun kymmenissä kouluissa ja päiväkodeissa sammutettiin ilmanvaihto yöllä

Oulu sai aikaan puolen mil­joo­nan sääs­töt, kun kym­me­nis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa sam­mu­tet­tiin il­man­vaih­to yöllä

21.09.2023 06:00 87
Tilaajille
Sähkökatko pimensi Linnanmaan kampuksen yli tunniksi, syynä sähköverkon suojamekanismin virheellinen toiminta

Säh­kö­kat­ko pimensi Lin­nan­maan kam­puk­sen yli tun­nik­si, syynä säh­kö­ver­kon suo­ja­me­ka­nis­min vir­heel­li­nen toi­min­ta

20.09.2023 13:15
Talopaketin osto on iso riski, joten myyjän taloustiedot kannattaa selvittää – oululainen professori Juha-Pekka Kallunki vinkkaa, miten se onnistuu jopa ilmaiseksi

Ta­lo­pa­ke­tin osto on iso riski, joten myyjän ta­lous­tie­dot kan­nat­taa sel­vit­tää – ou­lu­lai­nen pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­ki vink­kaa, miten se on­nis­tuu jopa il­mai­sek­si

15.09.2023 06:00 20
Tilaajille
Oulun yliopiston uudet tutkimushankkeet käsittelevät vetysiirtymän ja energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä

Oulun yli­opis­ton uudet tut­ki­mus­hank­keet kä­sit­te­le­vät ve­ty­siir­ty­män ja ener­gia­mur­rok­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ky­sy­myk­siä

13.09.2023 11:54 5
"Raatoja tuntuu kerääntyvän rannoille yllättävänkin paljon, ja sen kyllä valitettavasti myös haistaa" – lähes kaikki kutemaan nousseet kyttyrälohet ovat nyt kuolleet

"Raa­to­ja tuntuu ke­rään­ty­vän ran­noil­le yl­lät­tä­vän­kin paljon, ja sen kyllä va­li­tet­ta­vas­ti myös hais­taa" – ­lä­hes kaikki ku­te­maan nous­seet kyt­ty­rä­lo­het ovat nyt kuol­leet

13.09.2023 11:04 2
Tilaajille
Oulussa opiskelevat Harini Nanayakkara ja Dimuthu Lakshan joutuivat ravintolassa huutelun kohteeksi –  Valtaosa Kalevan kyselyyn vastanneista opiskelijoista on huolissaan rasismista

Oulussa opis­ke­le­vat Harini Na­nayak­ka­ra ja Dimuthu Lakshan jou­tui­vat ra­vin­to­las­sa huu­te­lun koh­teek­si – Val­ta­osa Kalevan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opis­ke­li­jois­ta on huo­lis­saan ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Oulun yliopistossa eettiset toimintaohjeet selkeämmiksi –  henkilöstö ja opiskelijat kutsutaan syksyn aikana pohtimaan ja laatimaan yhteisiä pelisääntöjä

Oulun yli­opis­tos­sa eet­ti­set toi­min­ta­oh­jeet sel­keäm­mik­si – hen­ki­lös­tö ja opis­ke­li­jat kut­su­taan syksyn aikana poh­ti­maan ja laa­ti­maan yh­tei­siä pe­li­sään­tö­jä

04.09.2023 20:00 6
Tilaajille
Oulun yliopisto aloittaa saamen kielen koulutuksen sotealan ammattilaisille

Oulun yli­opis­to aloit­taa saamen kielen kou­lu­tuk­sen so­tea­lan am­mat­ti­lai­sil­le

04.09.2023 18:19 1
Lukijat paljastivat opiskelumuistonsa korkeakoulussa Oulussa – "Opeista, verkostoista ja elinikäistä ystävistä olen ikuisesti kiitollinen"

Lukijat pal­jas­ti­vat opis­ke­lu­muis­ton­sa kor­kea­kou­lus­sa Oulussa – "O­peis­ta, ver­kos­tois­ta ja elin­ikäis­tä ys­tä­vis­tä olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen"

03.09.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oululainen rasismintutkija Jani Sinokki näkee rasismikeskustelun tervehdyttävänä: "Osalla poliitikoista on ollut piiloviestintää ja manipulatiivinen agenda"

Ou­lu­lai­nen ra­sis­min­tut­ki­ja Jani Sinokki näkee ra­sis­mi­kes­kus­te­lun ter­veh­dyt­tä­vä­nä: "Osalla po­lii­ti­kois­ta on ollut pii­lo­vies­tin­tää ja ma­ni­pu­la­tii­vi­nen agenda"

02.09.2023 06:00 29
Tilaajille
Kysely: Kerro parhaat tai huonoimmat opiskelumuistosi Oulun yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta

Kysely: Kerro parhaat tai huo­noim­mat opis­ke­lu­muis­to­si Oulun yli­opis­tos­ta tai am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta

28.08.2023 10:02 1
Kun oululainen Mira Timlin aloitti opinnot yliopistossa, hän huomasi istuvansa illat yksiönsä sängyllä – Tänään aloittavia fukseja hän neuvoo ensimmäiseksi tekemään yhden asian toisin

Kun ou­lu­lai­nen Mira Timlin aloitti opinnot ylio­pis­tos­sa, hän huomasi is­tu­van­sa illat yk­siön­sä sän­gyl­lä – Tänään aloit­ta­via fukseja hän neuvoo en­sim­mäi­sek­si te­ke­mään yhden asian toisin

28.08.2023 06:00 21
Tilaajille