Oulun yliopisto
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Martti Rytivaara

Oulu ta­kai­sin tieteen kau­pun­gik­si – jos yli­opis­to haluaa Rak­si­lan kam­puk­sen niin saakoon sen, mutta vasta sitten, kun PSOAS on myös si­tou­tu­nut asiaan

06:30 3
Tilaajille
Viikko
Yliopiston kampusselvitys ei vastaa ohjeita – paljon kysymyksiä jää auki

Yli­opis­ton kam­pus­sel­vi­tys ei vastaa ohjeita – paljon ky­sy­myk­siä jää auki

19.04.2021 20:30 59
Tilaajille
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa tarjolla itsepuolustuskurssi salaliittoteorioita vastaan – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa tar­jol­la it­se­puo­lus­tus­kurs­si sa­la­liit­to­teo­rioi­ta vastaan – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

19.04.2021 16:30
Oulun yliopiston valintakokeet hajautetaan laajemmalle alueelle, Linnanmaan liikuntahalli otetaan valintakoekäyttöön – “Kokeissa noudatetaan tarkkoja turvajärjestelyitä”

Oulun yli­opis­ton va­lin­ta­ko­keet ha­jau­te­taan laa­jem­mal­le alueel­le, Lin­nan­maan lii­kun­ta­hal­li otetaan va­lin­ta­koe­käyt­töön – “Ko­keis­sa nou­da­te­taan tark­ko­ja tur­va­jär­jes­te­lyi­tä”

19.04.2021 09:00 2
Tilaajille
Ulkoveistokset Linnanmaalla edustavat komeinta Oulussa olevaa nykytaidetta
Kolumni Elna Stjerna

Ul­ko­veis­tok­set Lin­nan­maal­la edus­ta­vat ko­mein­ta Oulussa olevaa ny­ky­tai­det­ta

16.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tauno O. Mehtälä

Ko­ro­na­pan­de­mia tuo mu­ka­naan uu­den­lai­sia nä­kö­alo­ja – voisiko Oulun yli­opis­to tarjota kodin Turkuun suun­ni­tel­lul­le lää­ke­teh­taal­le?

15.04.2021 05:45
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun yliopiston professori ehdottaa mikroyrityksille omaa vientiohjelmaa – perustettaisiin Business Finlandiin

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri eh­dot­taa mik­ro­yri­tyk­sil­le omaa vien­ti­oh­jel­maa – pe­rus­tet­tai­siin Bu­si­ness Fin­lan­diin

13.04.2021 12:09 5
Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimusohjelma julkaisi uuden numeron lehdestään, hanke saanut aiemmin 251 miljoonan euron budjetin Suomen Akatemialta

Oulun yli­opis­ton 6G Flags­hip -tut­ki­mus­oh­jel­ma jul­kai­si uuden numeron leh­des­tään, hanke saanut aiemmin 251 mil­joo­nan euron bud­je­tin Suomen Aka­te­mial­ta

13.04.2021 07:38 2
Kysyimme: Onko Oulun yliopiston asema ranking-listoilla kohdallaan? Rehtori Niinimäki: "Olen siihen ihan tyytyväinen"

Ky­syim­me: Onko Oulun yli­opis­ton asema ran­king-lis­toil­la koh­dal­laan? Rehtori Nii­ni­mä­ki: "Olen siihen ihan tyy­ty­väi­nen"

13.04.2021 06:00 23
Tilaajille
Oululaistutkija: "Some provosoi vertailuun ja altistaa laskelmoinnille" ­–  Masentuneet kokevat helposti huonommuutta, toisilla sosiaalinen media voi jopa parantaa itsetuntoa

Ou­lu­lais­tut­ki­ja: "Some pro­vo­soi ver­tai­luun ja al­tis­taa las­kel­moin­nil­le" – Ma­sen­tu­neet kokevat hel­pos­ti huo­nom­muut­ta, toi­sil­la so­siaa­li­nen media voi jopa pa­ran­taa it­se­tun­toa

11.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Kess

Oulun yli­opis­tos­sa on aloja, joissa tehdään kan­sain­vä­li­ses­ti kor­kea­ta­sois­ta aka­tee­mis­ta työtä – tämä ei kui­ten­kaan ole le­vin­nyt riit­tä­vän laa­jal­le yli­opis­tos­sa

09.04.2021 09:30 16
Tilaajille
Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnittelu etenee – "Raksilan kampusta koskevat suuret linjat eivät ole muuttuneet matkan varrella"

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lu etenee – "Rak­si­lan kam­pus­ta kos­ke­vat suuret linjat eivät ole muut­tu­neet matkan var­rel­la"

08.04.2021 18:46 106
Tilaajille
Oulun yliopiston pian päättyvä hanke kehittää 5G-teknologian käyttöä teollisuudessa – mukana useita yrityksiä

Oulun yli­opis­ton pian päät­ty­vä hanke ke­hit­tää 5G-tek­no­lo­gian käyttöä teol­li­suu­des­sa – mukana useita yri­tyk­siä

08.04.2021 12:46 1
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tiivistää yhteistyötä Oamkin ja Oulun yliopiston kanssa

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät tii­vis­tää yh­teis­työ­tä Oamkin ja Oulun yli­opis­ton kanssa

06.04.2021 11:33 1
Sammaleentuntua näytteenottotuoliin, revontulia synnärille, virtuaalilasit pitkäaikaissairaalle – Pohjoisen luonnon hoitava vaikutus tulee sairaaloihin virtuaalisena

Sam­ma­leen­tun­tua näyt­tee­not­to­tuo­liin, re­von­tu­lia syn­nä­ril­le, vir­tuaa­li­la­sit pit­kä­ai­kais­sai­raal­le – Poh­joi­sen luonnon hoitava vai­ku­tus tulee sai­raa­loi­hin vir­tuaa­li­se­na

02.04.2021 06:01 1
Tilaajille
Korkeakoulujen yhteishaku päättyi: Oulun yliopistoon haki yli 20 000, Oamkiin hakijoita oli lähes 10 600 – uusi psykologian tutkinto-ohjelma nousi suosituimpien hakukohteiden joukkoon

Kor­kea­kou­lu­jen yh­teis­ha­ku päät­tyi: Oulun yli­opis­toon haki yli 20 000, Oamkiin ha­ki­joi­ta oli lähes 10 600 – uusi psy­ko­lo­gian tut­kin­to-oh­jel­ma nousi suo­si­tuim­pien ha­ku­koh­tei­den jouk­koon

31.03.2021 20:35 9
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa käsitellään liikkumisen yhteyttä ikääntyneiden diabetes- ja kuolemanriskiin – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään liik­ku­mi­sen yh­teyt­tä ikään­ty­nei­den dia­be­tes- ja kuo­le­man­ris­kiin – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

29.03.2021 16:30 2
"Ilmapiiri on muuttunut paljon siitä, kun aloitimme", arvioi oululaisprofessori Mirja Illikainen tutkimustyötä, jossa jätteistä kehitetään sementin korvikkeita

"Il­ma­pii­ri on muut­tu­nut paljon siitä, kun aloi­tim­me", arvioi ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Mirja Il­li­kai­nen tut­ki­mus­työ­tä, jossa jät­teis­tä ke­hi­te­tään se­men­tin kor­vik­kei­ta

29.03.2021 09:18 4
Tilaajille
Tutkimus: Leikkauspotilaat kannattaisi priorisoida rokotuksissa, ehkäisisi kuolemia – Suurtutkimuksessa mukana edustus Oulun yliopistosta

Tut­ki­mus: Leik­kaus­po­ti­laat kan­nat­tai­si prio­ri­soi­da ro­ko­tuk­sis­sa, eh­käi­si­si kuo­le­mia – Suur­tut­ki­muk­ses­sa mukana edustus Oulun yli­opis­tos­ta

25.03.2021 06:29
Kaleva Live: Tiedon valossa -sarjassa käsitellään virtuaalitodellisuuden haasteita ja mahdollisuuksia – seuraa maksutonta lähetystä täältä

Kaleva Live: Tiedon valossa -sar­jas­sa kä­si­tel­lään vir­tuaa­li­to­del­li­suu­den haas­tei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia – seuraa mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

22.03.2021 16:30