Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Oulun yliopisto
Viimeisin 24 tuntia
Suomalaista vetytutkimusta ja -siirtymää esitellään avoimessa seminaarissa Oulun yliopistolla ja etänä

Suo­ma­lais­ta ve­ty­tut­ki­mus­ta ja -siir­ty­mää esi­tel­lään avoi­mes­sa se­mi­naa­ris­sa Oulun yli­opis­tol­la ja etänä

12:25 1
Viikko
Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan valtavasti halpaa tuulivoimasähköä, mutta vain haitat jäävät tänne – Auttaisiko Norjan ja Ruotsin sähkön alueellinen hinnoittelu Pohjois-Suomessa?

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tuo­te­taan val­ta­vas­ti halpaa tuu­li­voi­ma­säh­köä, mutta vain haitat jäävät tänne – Aut­tai­si­ko Norjan ja Ruotsin sähkön alueel­li­nen hin­noit­te­lu Poh­jois-Suo­mes­sa?

02.10.2022 12:00 31
Tilaajille
Hiilensidontaa edistettävä maataloudessa – Tukipolitiikan nähdään olevan liian kankeaa edistämään maataloussektorin päästövähennyksiä

Hii­len­si­don­taa edis­tet­tä­vä maa­ta­lou­des­sa – Tu­ki­po­li­tii­kan nähdään olevan liian kankeaa edis­tä­mään maa­ta­lous­sek­to­rin pääs­tö­vä­hen­nyk­siä

28.09.2022 20:20 8
Tilaajille
Oulun yliopiston hallitus nuiji päätöksen: Kasvatustieteiden tiedekunnan nimeä muutetaan – tähän asti näkymätön psykologian oppiaine mukaan

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus nuiji pää­tök­sen: Kas­va­tus­tie­tei­den tie­de­kun­nan nimeä muu­te­taan – tähän asti nä­ky­mä­tön psy­ko­lo­gian op­pi­ai­ne mukaan

27.09.2022 14:19 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­ko­hih­na­kes­kus­te­lu jatkuu, nyt kai­va­taan rat­kai­su­ja

27.09.2022 05:30 4
Tilaajille
Kuukausi
Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopistolla tulevana perjantaina

Tut­ki­joi­den yötä vie­te­tään Oulun yli­opis­tol­la tu­le­va­na per­jan­tai­na

26.09.2022 07:54
Oululaistutkijat selvittivät, mihin kulmaan aurinkopaneelit kannattaa Oulun korkeudella asentaa ja kuinka paljon keväthanget lisäävät paneelien tuottoa

Ou­lu­lais­tut­ki­jat sel­vit­ti­vät, mihin kulmaan au­rin­ko­pa­nee­lit kan­nat­taa Oulun kor­keu­del­la asentaa ja kuinka paljon ke­vät­han­get li­sää­vät pa­nee­lien tuottoa

17.09.2022 06:00 29
Tilaajille
Oulun kaupunki ja yliopisto aloittavat energian säästämisen: tilojen lämpötilaa lasketaan,  Heinäpään tekonurmea ei lämmitetä

Oulun kau­pun­ki ja yli­opis­to aloit­ta­vat ener­gian sääs­tä­mi­sen: tilojen läm­pö­ti­laa las­ke­taan, Hei­nä­pään te­ko­nur­mea ei läm­mi­te­tä

14.09.2022 11:49 30
Tilaajille
Opiskelija,  näin otat Oulun haltuun – Kokosimme 10 varmaa vinkkiä tullista tulleelle eli juuri Ouluun muuttaneelle

Opis­ke­li­ja, näin otat Oulun haltuun – Ko­ko­sim­me 10 varmaa vinkkiä tul­lis­ta tul­leel­le eli juuri Ouluun muut­ta­neel­le

13.09.2022 12:38
Tilaajille
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisessä Hurmos-tapahtumassa tutustuttiin porukoihin pitkästä aikaa koronan jälkeen

Oulun yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den yh­tei­ses­sä Hur­mos-ta­pah­tu­mas­sa tu­tus­tut­tiin po­ru­koi­hin pit­käs­tä aikaa koronan jälkeen

09.09.2022 08:18
Tilaajille
Ouluun kuuluu lääkäreiden laadukas koulutus
Pääkirjoitus

Ouluun kuuluu lää­kä­rei­den laa­du­kas kou­lu­tus

07.09.2022 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton säästöt uh­kaa­vat ham­mas­lää­ke­tie­teen ope­tus­ta

06.09.2022 06:00 7
Tilaajille
Oulun yliopiston lukukauden avajaiset maanantaina

Oulun yli­opis­ton lu­ku­kau­den ava­jai­set maa­nan­tai­na

05.09.2022 15:53 1
Vanhemmat
Lääkärijärjestöt säästöistä: Henkilöstövähennykset vaarantaisivat lääketieteellisen koulutuksen laadun Oulussa

Lää­kä­ri­jär­jes­töt sääs­töis­tä: Hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set vaa­ran­tai­si­vat lää­ke­tie­teel­li­sen kou­lu­tuk­sen laadun Oulussa

02.09.2022 15:14 8
"Työmäärä verrattuna lukioon yllätti" – Opintojen itsenäisyys voi yllättää toiselta asteelta suoraan korkeakouluun loikkaavan nuoren, mutta tukeakin saa

"Työ­mää­rä ver­rat­tu­na lukioon yl­lät­ti" – Opin­to­jen it­se­näi­syys voi yl­lät­tää toi­sel­ta as­teel­ta suoraan kor­kea­kou­luun loik­kaa­van nuoren, mutta tu­kea­kin saa

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Lähi, etä vai hybridi? Oulun korkeakoulut eivät tee tiukkoja linjauksia – Lopulta opintojakson pedagogiset tavoitteet määrittävät opetustoteutuksen

Lähi, etä vai hyb­ri­di? Oulun kor­kea­kou­lut eivät tee tiuk­ko­ja lin­jauk­sia – Lopulta opin­to­jak­son pe­da­go­gi­set ta­voit­teet mää­rit­tä­vät ope­tus­to­teu­tuk­sen

30.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yritykset satsaavat tutkimukseen ja kehitykseen – Oulun yliopistossa tutkitaan, mikä merkitys yritysten tekemillä investoinneilla on

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set sat­saa­vat tut­ki­muk­seen ja ke­hi­tyk­seen – Oulun yli­opis­tos­sa tut­ki­taan, mikä mer­ki­tys yri­tys­ten te­ke­mil­lä in­ves­toin­neil­la on

28.08.2022 17:40
Tilaajille
Oululaisopiskelijat ideoivat Maailman onnellisin opiskelija -kurssin – "Haluamme tehdä tästä valtakunnallisen ilmiön"

Ou­lu­lais­opis­ke­li­jat ideoi­vat Maail­man on­nel­li­sin opis­ke­li­ja -kurs­sin – "Ha­luam­me tehdä tästä val­ta­kun­nal­li­sen ilmiön"

24.08.2022 06:10 3
Oulussa aloitetaan hanke ohjelmistoalan etäopetuksen kehittämiseksi

Oulussa aloi­te­taan hanke oh­jel­mis­to­alan etä­ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si

18.08.2022 08:32