Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Koulutus
Kuukausi ja vanhemmat
Peruskoulun oppimäärässä on luovan kirjoittamisen mentävä aukko
Kolumni

Pe­rus­kou­lun op­pi­mää­räs­sä on luovan kir­joit­ta­mi­sen mentävä aukko

24.06.2022 14:00 9
Tilaajille
Kouluverkkoa karsitaan kahdella Oulun alueella – Taustalla sisäilmaongelmat ja ennusteet lasten määrän vähenemisestä

Kou­lu­verk­koa kar­si­taan kah­del­la Oulun alueel­la – Taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­mat ja en­nus­teet lasten määrän vä­he­ne­mi­ses­tä

21.06.2022 19:46 7
Tilaajille
Oulun yliopiston hallitus aloittaa selvityksen johdon vastuuvapauden osittaisen epäämisen juridisista kysymyksistä – arvioitavana ainakin yliopiston edun ja huolellisuusvelvoitteen periaatteet

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus aloit­taa sel­vi­tyk­sen johdon vas­tuu­va­pau­den osit­tai­sen epää­mi­sen ju­ri­di­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä – ar­vioi­ta­va­na ainakin yli­opis­ton edun ja huo­lel­li­suus­vel­voit­teen pe­ri­aat­teet

21.06.2022 16:50 42
Tilaajille
Heinätorin päiväkoti on oodi arjen arkkitehtuurille – Uudet rakennukset rajaavat korttelin keskelle jäävää leikki- ja oleskelupihaa

Hei­nä­to­rin päi­vä­ko­ti on oodi arjen ark­ki­teh­tuu­ril­le – Uudet ra­ken­nuk­set ra­jaa­vat kort­te­lin kes­kel­le jäävää leikki- ja oles­ke­lu­pi­haa

21.06.2022 10:52 9
Tilaajille
Oulun yliopiston hallitus jatkaa pohdintaa – Yliopistokollegio ei voi erottaa hallitusta, vaan ainoastaan nostaa vahingonkorvauskanteita

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus jatkaa poh­din­taa – Yli­opis­to­kol­le­gio ei voi erottaa hal­li­tus­ta, vaan ai­noas­taan nostaa va­hin­gon­kor­vaus­kan­tei­ta

20.06.2022 20:01 55
Tilaajille
Opistovuoden kysyntä räjähti Reisjärven opistossa – maksuttomuus söi lukion suosiota Ylivieskassa: "Nuoret hakeutuvat pois kotipaikkakunnalta"

Opis­to­vuo­den kysyntä räjähti Reis­jär­ven opis­tos­sa – mak­sut­to­muus söi lukion suo­sio­ta Yli­vies­kas­sa: "Nuoret ha­keu­tu­vat pois ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta"

19.06.2022 06:00 9
Tilaajille
"Sitä ei ole meille toimitettu, ja vahva epäilys on, ettei sitä ole olemassa" – Oulun yliopistokollegio ei saanut pyytämäänsä suunnitelmaa, yliopisto eri mieltä

"Sitä ei ole meille toi­mi­tet­tu, ja vahva epäilys on, ettei sitä ole ole­mas­sa" – Oulun yli­opis­to­kol­le­gio ei saanut pyy­tä­mään­sä suun­ni­tel­maa, yli­opis­to eri mieltä

17.06.2022 17:38 33
Tilaajille
Oulun yliopiston sisäinen tilanne muistuttaa jo kriisiä, ja mitä pitempään se kestää, sitä pahempi
Pääkirjoitus

Oulun yli­opis­ton si­säi­nen tilanne muis­tut­taa jo krii­siä, ja mitä pi­tem­pään se kestää, sitä pahempi

17.06.2022 15:40 83
Tilaajille
Niinimäelle ja Kallolle ei myönnetty täyttä vastuuvapautta – Oulun yliopiston kol­le­gio vaati johdolta li­sä­sel­vi­tyk­siä kiinteis­töst­ra­te­gias­ta ja kulujen koh­den­ta­mi­ses­ta

Nii­ni­mäel­le ja Kal­lol­le ei myön­net­ty täyttä vas­tuu­va­paut­ta – Oulun yli­opis­ton kol­le­gio vaati joh­dol­ta li­sä­sel­vi­tyk­siä kiin­teis­tö­stra­te­gias­ta ja kulujen koh­den­ta­mi­ses­ta

17.06.2022 07:58 128
Tilaajille
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukioon korkein keskiarvoraja oululaislukioista – katso pisterajat tästä

Oulun suo­ma­lai­sen yh­teis­kou­lun lukioon korkein kes­ki­ar­vo­ra­ja ou­lu­lais­lu­kiois­ta – katso pis­te­ra­jat tästä

16.06.2022 12:40 13
Valvontaeläinlääkärit eivät havainneet huolestuttavia merkkejä eläintenpidosta Ruukin hevoskeskuksessa – poliisille tutkintapyyntö ontuvaa hevosta esittävästä videosta

Val­von­ta­eläin­lää­kä­rit eivät ha­vain­neet huo­les­tut­ta­via merk­ke­jä eläin­ten­pi­dos­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa – po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­tö ontuvaa hevosta esit­tä­väs­tä vi­deos­ta

15.06.2022 19:03 1
Tilaajille
Arvio: Oululaisopettaja ei kaunistele kouluväkivaltaa kipeänkutkuttavassa nuortenromaanissa

Arvio: Ou­lu­lais­opet­ta­ja ei kau­nis­te­le kou­lu­vä­ki­val­taa ki­peän­kut­kut­ta­vas­sa nuor­ten­ro­maa­nis­sa

10.06.2022 16:05
Tilaajille
Ravureiden valmennus päättyy Ruukin hevoskeskuksessa mutta raviopetus jatkuu – yhteistyö ravivalmentajan kanssa loppuu

Ra­vu­rei­den val­men­nus päättyy Ruukin he­vos­kes­kuk­ses­sa mutta ra­vi­ope­tus jatkuu – yh­teis­työ ra­vi­val­men­ta­jan kanssa loppuu

09.06.2022 19:13 16
Tilaajille
Oulun ja Itä-Suomen yliopistot aloittavat metsäbiotalouden opintojen tarjoamisen Kainuussa – "Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi myös olemassa olevan henkilöstön osaamista on kehitettävä"

Oulun ja Itä-Suo­men yli­opis­tot aloit­ta­vat met­sä­bio­ta­lou­den opin­to­jen tar­joa­mi­sen Kai­nuus­sa – "Kil­pai­lu­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­sek­si myös ole­mas­sa olevan hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta on ke­hi­tet­tä­vä"

09.06.2022 08:32 8
Ammattikorkeakoulujen pääsykoetilanteissa kukkii nyt virastokankeus, joka on arkijärjelle vierasta ja armotonta
Pääkirjoitus

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­koe­ti­lan­teis­sa kukkii nyt vi­ras­to­kan­keus, joka on ar­ki­jär­jel­le vie­ras­ta ja ar­mo­ton­ta

08.06.2022 20:00 22
Tilaajille
HS: Valintakokeista on käännytetty hakijoita pois vanhentuneiden passien vuoksi – myös Oulussa vastaavanlaisia tapauksia vuosittain

HS: Va­lin­ta­ko­keis­ta on kään­ny­tet­ty ha­ki­joi­ta pois van­hen­tu­nei­den passien vuoksi – myös Oulussa vas­taa­van­lai­sia ta­pauk­sia vuo­sit­tain

07.06.2022 18:00 11
Tilaajille
Vielä ei ole Niinistö vastannut, mutta kempeleläiset Sasu Haataja ja Väinö Piipponen toivovat, että pääsisivät haastattelemaan uutislähetykseensä presidenttiä – ulkoministerin he ovat jo jututtaneet

Vielä ei ole Nii­nis­tö vas­tan­nut, mutta kem­pe­le­läi­set Sasu Haataja ja Väinö Piip­po­nen toi­vo­vat, että pää­si­si­vät haas­tat­te­le­maan uu­tis­lä­he­tyk­seen­sä pre­si­dent­tiä – ul­ko­mi­nis­te­rin he ovat jo ju­tut­ta­neet

07.06.2022 09:37 1
Tilaajille
Seikkailuja lähimetsässä, hauskoja leikkejä ja ympäröivän maailman tutkimista – Oulun kaupunki tarjoaa lapsille maksutonta avointa varhaiskasvatusta
Mainos Oulun Kaupunki

Seik­kai­lu­ja lä­hi­met­säs­sä, haus­ko­ja leik­ke­jä ja ym­pä­röi­vän maail­man tut­ki­mis­ta – Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le mak­su­ton­ta avointa var­hais­kas­va­tus­ta

07.06.2022 06:00
Valtuusto päätti yksimielisesti: Tyrnävälle rakennetaan hirsinen monitoimikoulu

Val­tuus­to päätti yk­si­mie­li­ses­ti: Tyr­nä­väl­le ra­ken­ne­taan hir­si­nen mo­ni­toi­mi­kou­lu

06.06.2022 20:34 4
Tilaajille
Oulun yliopistossa onnistuttiin tuottamaan vetyä luonnonvedestä – Täysin päästötön energia voi olla mahdollista tulevaisuudessa

Oulun yli­opis­tos­sa on­nis­tut­tiin tuot­ta­maan vetyä luon­non­ve­des­tä – ­Täy­sin pääs­tö­tön energia voi olla mah­dol­lis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

06.06.2022 12:42 1