Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koulutus
Viikko
Oulun yliopiston uudeksi koulutusvararehtoriksi Mirja Illikainen

Oulun yli­opis­ton uudeksi kou­lu­tus­va­ra­reh­to­rik­si Mirja Il­li­kai­nen

27.02.2024 17:28 7
Oulun ainoa kaksikielinen enkkuluokka pyörii Pohjois-Ritaharjussa – Kaksikielinen opetus on tarkoitus tuoda muihinkin peruskouluihin

Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa – Kak­si­kie­li­nen opetus on tar­koi­tus tuoda mui­hin­kin pe­rus­kou­lui­hin

27.02.2024 09:08 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton tie­de­vies­tin­nän mais­te­ri­oh­jel­ma on ris­teys­koh­das­sa

27.02.2024 05:00 6
Muistokirjoitus: Rehtori, professori Juhani Kärjä 1934–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Reh­to­ri, pro­fes­so­ri Juhani Kärjä 1934–2024

24.02.2024 09:00
Muistokirjoitus: FM Ulla Marketta Haverinen 1955–2023

Muis­to­kir­joi­tus: FM Ulla Mar­ket­ta Ha­ve­ri­nen 1955–2023

23.02.2024 12:39 1
Riitaisassa työryhmässä vastustusta aikuiskoulutustuen korvaamiseen opintolainalla – lähivuosina opiskelevan työntekijän toimeentulo uhkaa jäädä omalle vastuulle

Rii­tai­sas­sa työ­ryh­mäs­sä vas­tus­tus­ta ai­kuis­kou­lu­tus­tuen kor­vaa­mi­seen opin­to­lai­nal­la – lä­hi­vuo­si­na opis­ke­le­van työn­te­ki­jän toi­meen­tu­lo uhkaa jäädä omalle vas­tuul­le

23.02.2024 07:33 24
Oululainen Leevi, 9, on jonottanut koulupsykologin tutkimuksiin kahdeksan kuukautta – Tapaus ei etene ilman psykologin lausuntoa

Ou­lu­lai­nen Leevi, 9, on jo­not­ta­nut kou­lu­psy­ko­lo­gin tut­ki­muk­siin kah­dek­san kuu­kaut­ta – Tapaus ei etene ilman psy­ko­lo­gin lau­sun­toa

22.02.2024 06:00 29
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
OSAOssa kaivosalaa opiskeleva Jenna sai tukea valintaansa äiti Lauralta – “Vanhemman rooli on kannustaa ja tukea”
Mainos OSAO

OSAOssa kai­vosalaa opis­ke­le­va Jenna sai tukea va­lin­taan­sa äiti Lau­ral­ta – “Van­hem­man rooli on kan­nus­taa ja tukea”

20.02.2024 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä asiois­sa ha­luam­me ke­hit­tyä?

20.02.2024 05:00
Oululainen Paavali Soini ei päässyt kadettikouluun, joten paikka piti löytää ulkomailta – Nyt hänestä tulee ensimmäinen suomalainen upseeri Irlannissa

Ou­lu­lai­nen Paavali Soini ei päässyt ka­det­ti­kou­luun, joten paikka piti löytää ul­ko­mail­ta – Nyt hänestä tulee en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen upseeri Ir­lan­nis­sa

18.02.2024 18:00 9
Tilaajille
Oamk aloittaa yhteistyön tradenomien koulutuksessa kahden muun ammattikorkeakoulun kanssa

Oamk aloit­taa yh­teis­työn tra­de­no­mien kou­lu­tuk­ses­sa kahden muun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa

16.02.2024 09:00
Ivalon rajajääkärikomppanian sekä Sodankylän jääkäriprikaatin varusmiehet vannovat sotilasvalan

Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian sekä So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tin va­rus­mie­het van­no­vat so­ti­las­va­lan

15.02.2024 19:59 2
Tilaajille
HS: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän epäillään haalineen kielitaidottomia opiskelijoita – joutuu opetushallituksen tarkastukseen

HS: Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män epäil­lään haa­li­neen kie­li­tai­dot­to­mia opis­ke­li­joi­ta – joutuu ope­tus­hal­li­tuk­sen tar­kas­tuk­seen

15.02.2024 21:04 18
31 prosenttia opiskelijoista suosittelee vahvasti Oulua opiskelijakaupunkina – asemanseutu sekä kaupungin ilme kaipaavat kehitystä

31 pro­sent­tia opis­ke­li­jois­ta suo­sit­te­lee vah­vas­ti Oulua opis­ke­li­ja­kau­pun­ki­na – ase­man­seu­tu sekä kau­pun­gin ilme kai­paa­vat ke­hi­tys­tä

13.02.2024 12:24 7
Kaleva Live: Reikunmäki täyttyi taas opiskelijoista, mäkeä laskettiin alas mitä erikoisimmilla vekottimilla – katso tallenne laskiaisriehasta

Kaleva Live: Rei­kun­mä­ki täyttyi taas opis­ke­li­jois­ta, mäkeä las­ket­tiin alas mitä eri­koi­sim­mil­la ve­kot­ti­mil­la – katso tal­len­ne las­kiais­rie­has­ta

13.02.2024 11:30 6
Tilaajille
Miltä näyttäisi kaikille avoin viskitislaamo Hupisaarilla? Oulun arkkitehtiopiskelijat pääsivät visioimaan tyhjäksi jääneelle tontille

Miltä näyt­täi­si kai­kil­le avoin vis­ki­tis­laa­mo Hu­pi­saa­ril­la? Oulun ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jat pää­si­vät vi­sioi­maan tyh­jäk­si jää­neel­le ton­til­le

13.02.2024 06:00 20
Tilaajille
Urheilulukiolaisestakin voi tulla kokki – 16-vuotiaana ei tarvitse tietää, mitä isona halua tehdä
Kolumni

Ur­hei­lu­lu­kio­lai­ses­ta­kin voi tulla kokki – 16-vuo­tiaa­na ei tar­vit­se tietää, mitä isona halua tehdä

13.02.2024 06:00 11
Kampaamoala vetää eniten opiskelijoita Kontinkankaalle – Kolme opiskelijaa kertoo, miksi he lähtivät hiusalalle

Kam­paa­mo­ala vetää eniten opis­ke­li­joi­ta Kon­tin­kan­kaal­le – Kolme opis­ke­li­jaa kertoo, miksi he läh­ti­vät hius­alal­le

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille