Koulutus
Opetusministeri Saramo luottavainen isoon koulutusuudistukseen: Jokaisesta nuoresta otetaan koppi

Ope­tus­mi­nis­te­ri Saramo luot­ta­vai­nen isoon kou­lu­tu­suu­dis­tuk­seen: Jo­kai­ses­ta nuo­res­ta otetaan koppi

13.01.2021 10:55 12
Oululaislähtöinen Ilkka Vuojala sai kuvituksiaan Jarkko Martikaisen kirjaan ja rohkaisee oppilaitaan laittamaan verkkoja vesille – "Yllättäviä asioita voi tapahtua"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Ilkka Vuojala sai ku­vi­tuk­siaan Jarkko Mar­ti­kai­sen kirjaan ja roh­kai­see op­pi­lai­taan lait­ta­maan verk­ko­ja vesille – "Yl­lät­tä­viä asioita voi ta­pah­tua"

05.01.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Pietilä

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän pi­den­nys on tu­le­vai­suus­in­ves­toin­ti

17.12.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Kivijärvi

Mikään ei ole niin pe­lot­ta­va kuin to­tuu­den jäl­kei­nen aika – miksi tiede ei kiin­nos­ta ih­mi­siä?

13.12.2020 06:00 8
Tilaajille
Vihreät esittää reppurahaa lisätukea tarvitseville koululaisille – "Jos lisäresursseja ei järjestetä, tilanne kuormittaa koko luokkaa"

Vihreät esittää rep­pu­ra­haa li­sä­tu­kea tar­vit­se­vil­le kou­lu­lai­sil­le – "Jos li­sä­re­surs­se­ja ei jär­jes­te­tä, tilanne kuor­mit­taa koko luok­kaa"

07.12.2020 18:19 18
Lukijalta Mielipide Viljo Lehmusketo

Raahen haas­teet: naiset läh­te­vät, miehet jäävät – jos paik­ka­kun­nal­la ei ole nuoria naisia, ei myös­kään synny lapsia

07.12.2020 06:00 2
Tilaajille
"Kyllä se niin on, ettei teekkariutta saa minusta irti kirveelläkään" – Tapio Koivu siirtyi tiedekeskus Heurekan johdosta Oulun yliopistoon ja miettii nyt keinoja, joilla tehdä Oulun koulutuksesta houkuttelevampaa

"Kyllä se niin on, ettei teek­ka­riut­ta saa minusta irti kir­veel­lä­kään" – Tapio Koivu siirtyi tie­de­kes­kus Heu­re­kan joh­dos­ta Oulun yli­opis­toon ja miettii nyt kei­no­ja, joilla tehdä Oulun kou­lu­tuk­ses­ta hou­kut­te­le­vam­paa

15.11.2020 06:00 8
Tilaajille
Leikkimielinen testi: Ohuenohut erikoisluja teräs kestää mainiosti professorin painon – Oulussa terästutkimus on maailman huippua

Leik­ki­mie­li­nen testi: Ohuen­ohut eri­kois­lu­ja teräs kestää mai­nios­ti pro­fes­so­rin painon – Oulussa te­räs­tut­ki­mus on maail­man huippua

13.11.2020 18:00 4
Tilaajille
Oulu kehittää suurten kaupunkien kanssa koulutukseen kaikenkattavaa digitaalista palvelua – kaupunginjohtaja Laajala: "Tavoitteena on saada tästä kansallinen alusta"

Oulu ke­hit­tää suurten kau­pun­kien kanssa kou­lu­tuk­seen kai­ken­kat­ta­vaa di­gi­taa­lis­ta pal­ve­lua – kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­la: "Ta­voit­tee­na on saada tästä kan­sal­li­nen alusta"

11.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna Sarkkinen

Op­pi­vel­vol­li­suus­uu­dis­tus on ta­sa-ar­vo- ja työl­li­syys­te­ko – 15-vuo­tias on liian nuori päät­tä­mään, että hän pärjää elä­mäs­sä ilman toisen asteen kou­lu­tus­ta

08.11.2020 05:45 10
Tilaajille
Joka kunnan ei tarvitse järjestää uudistettavaa nivelvaiheen koulutusta – kansanopistojen tarjontaa mukaan oppivelvollisuuteen

Joka kunnan ei tar­vit­se jär­jes­tää uu­dis­tet­ta­vaa ni­vel­vai­heen kou­lu­tus­ta – kan­san­opis­to­jen tar­jon­taa mukaan op­pi­vel­vol­li­suu­teen

02.11.2020 20:19
Opetusministeri: Oppivelvollisuuden pidennys koskee ensimmäisenä vuonna 2005 syntyneitä – nivelvaiheeseen tulee uusi valmentava koulutus

Ope­tus­mi­nis­te­ri: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­nys koskee en­sim­mäi­se­nä vuonna 2005 syn­ty­nei­tä – ni­vel­vai­hee­seen tulee uusi val­men­ta­va kou­lu­tus

15.10.2020 16:06 4
Lukijalta Mielipide Pekka Aittakumpu

Onko meillä roh­keut­ta tun­nus­taa ta­lou­den to­sia­siat?

09.10.2020 05:30
Tilaajille
Kaikista ei tule alansa huippuja, mutta kuka tahansa voi tehostaa oppimista – "Synnynnäiset lahjat eivät riitä, vaan ne vaativat kehittämistä"

Kai­kis­ta ei tule alansa huip­pu­ja, mutta kuka tahansa voi te­hos­taa op­pi­mis­ta – "Syn­nyn­näi­set lahjat eivät riitä, vaan ne vaa­ti­vat ke­hit­tä­mis­tä"

06.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Soila Lemmetty, 29, ajatteli koko ikänsä, ettei ole lukuihmisiä – Sitten hän väitteli tohtoriksi: Todistusvalinta ei todellakaan ole ainoa tie korkeakouluun

Soila Lem­met­ty, 29, ajat­te­li koko ikänsä, ettei ole lu­ku­ih­mi­siä – Sitten hän väit­te­li toh­to­rik­si: To­dis­tus­va­lin­ta ei to­del­la­kaan ole ainoa tie kor­kea­kou­luun

26.09.2020 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pia Hiltunen

Lapsen oikeus laa­duk­kaa­seen, yh­den­ver­tai­seen kou­lu­tuk­seen on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

25.09.2020 06:15
Tilaajille
Tutkimus: suurin osa yläkoululaisista aikoo hakeutua lukioon, vanhemmilla suuri vaikutus valintoihin

Tut­ki­mus: suurin osa ylä­kou­lu­lai­sis­ta aikoo ha­keu­tua lu­kioon, van­hem­mil­la suuri vai­ku­tus va­lin­toi­hin

10.08.2020 09:41 1
Miksi en saisi valita lapselleni parasta koulua? Uusi podcast käsittelee koulumaailman kuumottavia kysymyksiä

Miksi en saisi valita lap­sel­le­ni parasta koulua? Uusi podcast kä­sit­te­lee kou­lu­maail­man kuu­mot­ta­via ky­sy­myk­siä

10.08.2020 07:00 1
Lukijalta Mielipide Ritva Johansson

Ih­mis­ar­vo ka­dok­sis­sa vi­ran­omais­ten ar­moil­la

10.08.2020 07:00
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni Pasi Klemettilä

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

09.08.2020 20:00 10
Tilaajille