Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Koulutus
Viikko

Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

23.09.2021 06:00 6
Tilaajille

Van­hem­muu­den mer­ki­tys­tä lapsen ke­hi­tyk­ses­sä tut­ki­nut Julia Jäkel psy­ko­lo­gian pro­fes­so­rik­si Oulun yli­opis­toon

21.09.2021 13:12 2
Tilaajille

Oulussa vie­rail­lut mi­nis­te­ri Kur­vi­nen tukisi tai­de­han­kin­to­ja ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sel­lä – tie­teel­le ja ur­hei­lul­le lah­joit­ta­mi­nen­kin voisi olla ve­ro­vä­hen­nys­kel­pois­ta

20.09.2021 17:50 14
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen kokoa pie­nen­ne­tään – yli­opis­to­yh­tei­sön edus­ta­jien ääntä ha­lut­tiin vah­vis­taa

20.09.2021 15:55 16
Tilaajille

To­dis­tus­va­lin­ta lisäsi am­ma­til­li­sel­la tut­kin­nol­la kor­kea­kou­lui­hin pääs­sei­den määrää – osuus lä­hen­te­lee jo puolta am­mat­ti­kor­kea­kou­luis­sa aloit­ta­neis­ta

20.09.2021 15:10
Tilaajille

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly: Oma mie­li­ala huo­let­taa yhä useam­paa poh­jois­poh­jan­maa­lais­ta nuorta, yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt, huu­mei­ta on helppo hankkia

19.09.2021 18:00 2
Tilaajille

Ti­la­pu­la vaivaa Oulussa var­sin­kin kes­ki­sen alueen lu­kioi­den lii­kun­na­no­pe­tus­ta, mutta pi­kais­ta rat­kai­sua ei ole nä­kö­pii­ris­sä

19.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pön­kit­tää­kö kou­lu­tus­po­li­tiik­ka eriar­voi­suut­ta?

19.09.2021 06:00 3
Tilaajille

Jos sai­raan­hoi­ta­ja alen­ne­taan lä­hi­hoi­ta­jak­si ja työ­yh­tei­sö vie­rok­suu, hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

18.09.2021 06:00 29
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Tuore tut­ki­mus­ra­port­ti: Suo­mes­sa kou­lu­tuk­sen alueel­li­set erot pieniä ja kus­tan­nuk­set las­ke­via – pan­de­mia lisäsi lasten ja nuorten eri­ar­voi­suut­ta

16.09.2021 13:41

Oulun yli­opis­to aloit­taa ra­ken­nus­ter­veys- ja si­sä­il­ma-asian­tun­ti­joi­den kou­lu­tuk­set

16.09.2021 07:50 3

Ky­syim­me: Jääkö Oulun yli­opis­to jälkeen kil­pai­li­jois­taan, jotka laa­jen­ta­vat kou­lu­tus­va­li­koi­maan­sa?

16.09.2021 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lah­joi­tuk­set yli­opis­tol­le mah­dol­lis­ta­vat uusia avauk­sia

16.09.2021 05:30 5
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to­vaa­lien ää­nes­tys siirtyy mo­bii­li­so­vel­luk­seen – ta­voit­tee­na nostaa ää­nes­tys­pro­sent­tia

13.09.2021 18:40

Lap­suu­den aikana ta­pah­tu­nut muutto toi­sel­le seu­tu­kun­nal­le näyttää li­sää­vän kou­lu­pu­dok­kaak­si pää­ty­mi­sen riskiä – haa­voit­tu­vin vaihe on ylä­as­te­ikäi­se­nä

12.09.2021 08:52 1

Oulu saa noin mil­joo­na euroa valtion avus­tus­ta ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­ses­sa

10.09.2021 11:05
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pi­sa-kun­niaa niit­tä­nyt suo­ma­lai­nen koulu tar­vit­see kor­jaus­lii­ket­tä

06.09.2021 10:58 21
Tilaajille

Lii­kun­ta­neu­vo­jien kou­lu­tus­paik­ko­ja Kuu­sa­moon syk­sys­tä 2022 alkaen

05.09.2021 18:37