Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Koulutus
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vis­tys on uu­siu­tu­va luon­non­va­ram­me

05:15 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Oululaisille menestystä Neljän tieteen kisojen finaalissa – Lukion fysiikka -sarjan voitto Oulun Lyseon lukioon

Ou­lu­lai­sil­le me­nes­tys­tä Neljän tieteen kisojen fi­naa­lis­sa – Lukion fy­siik­ka -sarjan voitto Oulun Lyseon lukioon

25.01.2022 15:07 2
Viikko
Viidessä oululaiskoulussa testataan sovellusta somekiusaamisen kitkemiseen – muutamassa kuukaudessa kymmeniä ilmoituksia sopimattomista ehdotuksista, haukkumisesta ja uhkailusta

Vii­des­sä ou­lu­lais­kou­lus­sa tes­ta­taan so­vel­lus­ta so­me­kiu­saa­mi­sen kit­ke­mi­seen – muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kym­me­niä il­moi­tuk­sia so­pi­mat­to­mis­ta eh­do­tuk­sis­ta, hauk­ku­mi­ses­ta ja uh­kai­lus­ta

25.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Oulun lukiot siirtyvät takaisin 75 minuutin oppitunteihin elokuussa

Oulun lukiot siir­ty­vät ta­kai­sin 75 mi­nuu­tin op­pi­tun­tei­hin elo­kuus­sa

24.01.2022 15:53 17
Tilaajille
Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustus myönnettiin Raahen kaupungille

Vuoden kou­lu­tus­vai­kut­ta­ja 2021 -tun­nus­tus myön­net­tiin Raahen kau­pun­gil­le

24.01.2022 15:32 1
Hornetit harjoittelevat ilmatankkausta Yhdysvaltojen ilmavoimien kanssa

Hor­ne­tit har­joit­te­le­vat il­ma­tank­kaus­ta Yh­dys­val­to­jen il­ma­voi­mien kanssa

24.01.2022 13:41 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ny­kyi­nen kou­lu­tus­po­li­tiik­ka on tullut tiensä päähän

23.01.2022 05:15 8
Tilaajille
Matematiikan opettajaksi haluaa yhä harvempi ja se näkyy jo sijaispulana Oulussa – työmäärä voi tulla uran alussa olevalle järkytyksenä, sanoo oululaisopettaja

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jak­si haluaa yhä har­vem­pi ja se näkyy jo si­jais­pu­la­na Oulussa – ­työ­mää­rä voi tulla uran alussa ole­val­le jär­ky­tyk­se­nä, sanoo ou­lu­lais­opet­ta­ja

22.01.2022 11:47 62
Tilaajille
Penkkarit järjestetään Oulussa alkuperäisen aikataulun mukaan helmikuussa – vanhojen tanssit siirtyvät huhtikuun loppuun

Penk­ka­rit jär­jes­te­tään Oulussa al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mukaan hel­mi­kuus­sa – van­ho­jen tanssit siir­ty­vät huh­ti­kuun loppuun

21.01.2022 11:41 6
Tilaajille
Oamkin englanninkielisiin koulutuksiin ennätyspaljon hakijoita, vetovoimaisin oli uusi sairaanhoitajakoulutus

Oamkin eng­lan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin en­nä­tys­pal­jon ha­ki­joi­ta, ve­to­voi­mai­sin oli uusi sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus

19.01.2022 21:35 3
Oulun yliopiston hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juhani Damski

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Juhani Damski

19.01.2022 13:31 6
Kuukausi ja vanhemmat
Ikä ei ole este oppimiselle, ajattelee 85-vuotias yliopisto-opiskelija Esko Jaatinen

Ikä ei ole este op­pi­mi­sel­le, ajat­te­lee 85-vuo­tias yli­opis­to-opis­ke­li­ja Esko Jaa­ti­nen

17.01.2022 10:00 10
Tilaajille
Oulun penkkareita ja vanhojenpäiviä ehdotetaan siirrettäviksi huhtikuulle – Myös vuosi sitten tapahtumia siirrettiin myöhempään kevääseen koronan takia

Oulun penk­ka­rei­ta ja van­ho­jen­päi­viä eh­do­te­taan siir­ret­tä­vik­si huh­ti­kuul­le – Myös vuosi sitten ta­pah­tu­mia siir­ret­tiin myö­hem­pään ke­vää­seen koronan takia

14.01.2022 18:33
Tilaajille
Oulun kaupunki aloittaa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen OSAOn kanssa – hakemuksia tullut jo paljon, haettavana 20 paikkaa

Oulun kau­pun­ki aloit­taa lä­hi­hoi­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen OSAOn kanssa – ha­ke­muk­sia tullut jo paljon, haet­ta­va­na 20 paikkaa

14.01.2022 13:23 2
Yli puolet tekniikan alan opiskelijoista huolissaan jaksamisestaan – ”Työmarkkinoille valmistuu loppuunpalaneita ihmisiä”

Yli puolet tek­nii­kan alan opis­ke­li­jois­ta huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan – ”­Työ­mark­ki­noil­le val­mis­tuu lop­puun­pa­la­nei­ta ih­mi­siä”

14.01.2022 09:35 3
Oulun koulut jatkavat lähiopetuksessa – laajoja tartuntaryppäitä tai altistumisia ei ole ilmennyt

Oulun koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa – laajoja tar­tun­ta­ryp­päi­tä tai al­tis­tu­mi­sia ei ole il­men­nyt

13.01.2022 12:07 17
Tilaajille
JHL: Koulunkäynninohjaajille saatava laillinen oikeus pitää aggressiivista oppilasta aloillaan – väkivalta on kouluissa yleistä

JHL: Kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jil­le saatava lail­li­nen oikeus pitää ag­gres­sii­vis­ta op­pi­las­ta aloil­laan – vä­ki­val­ta on kou­luis­sa yleistä

13.01.2022 09:43 10
Oulun yliopisto siirtyy etäopetukseen maaliskuuhun asti

Oulun yli­opis­to siirtyy etä­ope­tuk­seen maa­lis­kuu­hun asti

10.01.2022 17:01 7
Opetusministeri Li Andersson ei usko, että koululaisten kotitestejä saadaan heti käyttöön

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son ei usko, että kou­lu­lais­ten ko­ti­tes­te­jä saadaan heti käyt­töön

08.01.2022 17:57 29
Etäopetus kaataisi koronataakkaa liiaksi lasten ja nuorten niskaan
Pääkirjoitus

Etä­ope­tus kaa­tai­si ko­ro­na­taak­kaa liiaksi lasten ja nuorten niskaan

07.01.2022 20:00 6
Tilaajille