Oulun seutu

Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat Lentokentäntien risteyksessä Oulussa

Pa­ket­ti­au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­ses­sä Oulussa

25.11.2020 21:14 0
Kari Eriksson Hippoksen puheenjohtajaksi – "Nyt on haasteita tiedossa, liittyen ennen muuta alan rahoitukseen"

Kari Eriks­son Hip­pok­sen pu­heen­joh­ta­jak­si – "Nyt on haas­tei­ta tie­dos­sa, liit­tyen ennen muuta alan ra­hoi­tuk­seen"

25.11.2020 21:14 0
Tilaajille
Irene Marttila oli lähes poikkeuksetta mitaleilla Kalevan kisoissa – 1984 hän juoksi kultaa Oulun Pyrinnön nimissä vaan ei seuran väreissä

Irene Mart­ti­la oli lähes poik­keuk­set­ta mi­ta­leil­la Kalevan ki­sois­sa – 1984 hän juoksi kultaa Oulun Py­rin­nön nimissä vaan ei seuran vä­reis­sä

25.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Oulussa enemmän päiväkohtaisia koronatartuntoja kuin koko epidemian aikana: 40 uutta tartuntaa, joista kolmannes liittyy laajaan tartuntaryppääseen työpaikalla

Oulussa enemmän päi­vä­koh­tai­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kuin koko epi­de­mian aikana: 40 uutta tar­tun­taa, joista kol­man­nes liittyy laajaan tar­tun­ta­ryp­pää­seen työ­pai­kal­la

25.11.2020 18:29 47
Liisa Jaakonsaarelle myönnettiin Oulu-mitali: "On 40 vuoden ajan toiminut monipuolisesti Oulun alueen, Pohjois-Pohjanmaan, pohjoisen ja Suomen puolestapuhujana"

Liisa Jaa­kon­saa­rel­le myön­net­tiin Ou­lu-mi­ta­li: "On 40 vuoden ajan toi­mi­nut mo­ni­puo­li­ses­ti Oulun alueen, Poh­jois-Poh­jan­maan, poh­joi­sen ja Suomen puo­les­ta­pu­hu­ja­na"

25.11.2020 18:00 15
Poliisi ja virkamiehet ovat pääosassa, kun media kertoo nuorten jengiytymisestä ja häiriköinnistä – kysyimme, kuuluuko oululaisten nuorten ääni

Poliisi ja vir­ka­mie­het ovat pääo­sas­sa, kun media kertoo nuorten jen­giy­ty­mi­ses­tä ja häi­ri­köin­nis­tä – ky­syim­me, kuu­luu­ko ou­lu­lais­ten nuorten ääni

25.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Oulussa lähetetty virheellisiä hulevesilaskuja

Oulussa lä­he­tet­ty vir­heel­li­siä hu­le­ve­si­las­ku­ja

25.11.2020 17:03 2
Tätä uusi maskisuositus tarkoittaa: Nyt maskit myös toiseen asteen opetukseen, korkeakouluihin ja sisätöihin

Tätä uusi mas­ki­suo­si­tus tar­koit­taa: Nyt maskit myös toiseen asteen ope­tuk­seen, kor­kea­kou­lui­hin ja si­sä­töi­hin

25.11.2020 15:48 1
Tilaajille
Kysyimme Oulun terveysjohtajalta, mistä THL:n keskiviikkona Ouluun raportoimassa tartuntapiikissä on kyse

Ky­syim­me Oulun ter­veys­joh­ta­jal­ta, mistä THL:n kes­ki­viik­ko­na Ouluun ra­por­toi­mas­sa tar­tun­ta­pii­kis­sä on kyse

25.11.2020 15:17 8
Tilaajille
Poliisi korjasi tietojaan: Kiimingin kuolonkolarin turma-auto tulikin Kuusamon suunnasta

Poliisi korjasi tie­to­jaan: Kii­min­gin kuo­lon­ko­la­rin tur­ma-au­to tulikin Kuu­sa­mon suun­nas­ta

25.11.2020 15:12 4
”Pohjoispohjalaiset eivät ole äkillisesti tervehtyneet” – Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vaikutuksista muihin kansanterveydellisiin ongelmiin

”Poh­jois­poh­ja­lai­set eivät ole äkil­li­ses­ti ter­veh­ty­neet” – Sai­raan­hoi­to­pii­rin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta koronan vai­ku­tuk­sis­ta muihin kan­san­ter­vey­del­li­siin on­gel­miin

25.11.2020 13:26 3

Poh­jois­suo­ma­lai­sia kuntia pal­kit­tiin: Tun­nus­tus­ta muun muassa Li­min­gan kunnan hen­ki­lös­tö­juh­lal­le ja Py­hä­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­val­men­nuk­sel­le

25.11.2020 13:00 0
Sairaanhoitopiiri: Nyt on toimittava, ettei tilanne mene pääkaupunkiseudun tasolle – yksi trendi huolestuttaa johtajaylilääkäriä

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Nyt on toi­mit­ta­va, ettei tilanne mene pää­kau­pun­ki­seu­dun tasolle – yksi trendi huo­les­tut­taa joh­ta­ja­yli­lää­kä­riä

25.11.2020 12:38 83
THL raportoi Ouluun peräti 32 uutta koronatartuntaa, koko maassa 363 uutta tapausta – Suomessa neljä uutta koronaan liittyvää kuolemaa

THL ra­por­toi Ouluun peräti 32 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko maassa 363 uutta ta­paus­ta – Suo­mes­sa neljä uutta ko­ro­naan liit­ty­vää kuo­le­maa

25.11.2020 11:58 45
Terveysjohtaja: Oulun Stora Ensolla ilmennyt hallinnassa oleva tartuntaryväs, yhtiön mukaan tartunnat ja altistumiset keskittyvät ulkopuolisiin työntekijöihin kartonkitehdasprojektissa

Ter­veys­joh­ta­ja: Oulun Stora Ensolla il­men­nyt hal­lin­nas­sa oleva tar­tun­ta­ry­väs, yhtiön mukaan tar­tun­nat ja al­tis­tu­mi­set kes­kit­ty­vät ul­ko­puo­li­siin työn­te­ki­jöi­hin kar­ton­ki­teh­das­pro­jek­tis­sa

25.11.2020 11:37 6
Tilaajille
Oulu valittiin vuoden 2020 pyöräilykunnaksi – kehut ulottuvat nykyhetkestä 1970-luvulle ja Mauri Myllylän toimintaan

Oulu va­lit­tiin vuoden 2020 pyö­räi­ly­kun­nak­si – kehut ulot­tu­vat ny­ky­het­kes­tä 1970-lu­vul­le ja Mauri Myl­ly­län toi­min­taan

25.11.2020 10:46 15
Oulun kaupungin influenssarokotteet ovat loppumassa – uusia rokotusaikoja ei voi tällä hetkellä varata

Oulun kau­pun­gin inf­luens­sa­ro­kot­teet ovat lop­pu­mas­sa – uusia ro­ko­tus­ai­ko­ja ei voi tällä het­kel­lä varata

25.11.2020 10:07 4
Laura Myllymäki himoitsee SM-kultaa – tulevaisuudessa Oulun Nyrkkeilyseuran iskijä haluaa päästä kansainvälisiin ympyröihin

Laura Myl­ly­mä­ki hi­moit­see SM-kul­taa – tu­le­vai­suu­des­sa Oulun Nyrk­kei­ly­seu­ran iskijä haluaa päästä kan­sain­vä­li­siin ym­py­röi­hin

25.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Ilman heijastimia ja valoja kulkevat ihmiset aiheuttavat bussikuskille vaikeita tilanteita: "On se heijastin halpa henkivakuutus"

Ilman hei­jas­ti­mia ja valoja kul­ke­vat ihmiset ai­heut­ta­vat bus­si­kus­kil­le vai­kei­ta ti­lan­tei­ta: "On se hei­jas­tin halpa hen­ki­va­kuu­tus"

25.11.2020 06:00 12
Tilaajille
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan viimein käyttöön

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta saadaan viimein käyt­töön

24.11.2020 21:38 10
Raksilan liiketonttien vuokra-aikaa jatketaan vuosi kerrallaan

Rak­si­lan lii­ke­tont­tien vuok­ra-ai­kaa jat­ke­taan vuosi ker­ral­laan

24.11.2020 20:16 3
Tilaajille
Analyysi: AC Oulun liigajoukkueen palaset kohta kasassa – sama runko ja maltillisia hankintoja avainpaikoille

Ana­lyy­si: AC Oulun lii­ga­jouk­kueen palaset kohta kasassa – sama runko ja mal­til­li­sia han­kin­to­ja avain­pai­koil­le

24.11.2020 20:00 2
Tilaajille
Nihkeää marraskuuta ei päihitä edes vuosi 1999, kun pakkasta oli 50, turverekat hyytyivät ja putketkin jäätyivät
Kolumni Anne Lilja

Nihkeää mar­ras­kuu­ta ei päihitä edes vuosi 1999, kun pak­kas­ta oli 50, tur­ve­re­kat hyy­tyi­vät ja put­ket­kin jää­tyi­vät

24.11.2020 20:00 1
Tilaajille
Oululaisen Onségen Ensemblen uutuuslevy äänitettiin huipputuottajan studiossa brittiläisessä kyläpahasessa

Ou­lu­lai­sen Onségen En­semb­len uu­tuus­le­vy ää­ni­tet­tiin huip­pu­tuot­ta­jan stu­dios­sa brit­ti­läi­ses­sä ky­lä­pa­ha­ses­sa

24.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Intiön hautausmaan kesyistä oravista tehty valituksia ja eläimet ovat aiheuttaneet osassa jopa pelkoa – kysyimme, onko oravia hautausmaalla ongelmaksi asti

Intiön hau­taus­maan ke­syis­tä ora­vis­ta tehty va­li­tuk­sia ja eläimet ovat ai­heut­ta­neet osassa jopa pelkoa – ky­syim­me, onko oravia hau­taus­maal­la on­gel­mak­si asti

24.11.2020 19:00 11
Tilaajille
Uudesta tieliikennelaista huolimatta Oulussa renkaat on vaihdettu kuten ennenkin – rengasliikkeen mukaan renkaat ovat tänä vuonna normaalia huonokuntoisempia

Uudesta tie­lii­ken­ne­lais­ta huo­li­mat­ta Oulussa renkaat on vaih­det­tu kuten en­nen­kin – ren­gas­liik­keen mukaan renkaat ovat tänä vuonna nor­maa­lia huo­no­kun­toi­sem­pia

24.11.2020 18:00 9
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, nämä uudet suositukset tulevat voimaan torstaina – "Pelätään, että epidemia leviää Oulun ulkopuolellekin"

Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, nämä uudet suo­si­tuk­set tulevat voimaan tors­tai­na – "Pe­lä­tään, että epi­de­mia leviää Oulun ul­ko­puo­lel­le­kin"

24.11.2020 17:48 93
Kuurojenpappi Sari Timonen harjoittelee Herran siunauksen viittomista

Kuu­ro­jen­pap­pi Sari Timonen har­joit­te­lee Herran siu­nauk­sen viit­to­mis­ta

24.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Sari Timonen oppi vuosia sitten viittomakielen taidon ja on nyt yksi Suomen kuudesta kuurojenpapista: "Jokaisen tulisi voida kuulla evankeliumia omalla kielellään"

Sari Timonen oppi vuosia sitten viit­to­ma­kie­len taidon ja on nyt yksi Suomen kuu­des­ta kuu­ro­jen­pa­pis­ta: "Jo­kai­sen tulisi voida kuulla evan­ke­liu­mia omalla kie­lel­lään"

24.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto muuttaa Antellin tiloihin Höyhtyälle

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton virasto muuttaa An­tel­lin ti­loi­hin Höyh­tyäl­le

24.11.2020 14:44 0