Oulun seutu

Oulu haluaa säästää henkilöstöeduista, leikkauslistalla kulttuuri- ja liikuntaedut sekä henkilöstön ruokaedun lopettaminen – säästöjä kaavaillaan kunniamerkeistäkin
Tilaajille

Oulu haluaa säästää hen­ki­lös­töe­duis­ta, leik­kaus­lis­tal­la kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­edut sekä hen­ki­lös­tön ruo­ka­edun lo­pet­ta­mi­nen – sääs­tö­jä kaa­vail­laan kun­nia­mer­keis­tä­kin

06:00 0
Oulukin saa osansa poikkeuksellisesta lämmöstä: Elohopea nousee maanantaina 17 asteeseen, viikosta tulossa muutenkin lämmin ja poutainen

Oulukin saa osansa poik­keuk­sel­li­ses­ta läm­mös­tä: Elo­ho­pea nousee maa­nan­tai­na 17 as­tee­seen, vii­kos­ta tulossa muu­ten­kin lämmin ja pou­tai­nen

27.09.2020 20:56 1
Korona vaikuttaa opistojen syksyyn, mutta alkaneet kurssit on otettu ilolla vastaan: "Ihan selvästi huomaa, että ihmiset ovat kaivanneet lähiopetusta"

Korona vai­kut­taa opis­to­jen syk­syyn, mutta al­ka­neet kurssit on otettu ilolla vas­taan: "Ihan sel­väs­ti huomaa, että ihmiset ovat kai­van­neet lä­hio­pe­tus­ta"

27.09.2020 19:01 0
Tilaajille
Oulun kaupungin suhdetoimintapäällikkönä menestyksekkään uran tehnyt Anneli Korhonen on vuoden Etta – "Koen, että nimitykseni on samalla kiitos myös koko virkakunnalle"

Oulun kau­pun­gin suh­de­toi­min­ta­pääl­lik­kö­nä me­nes­tyk­sek­kään uran tehnyt Anneli Kor­ho­nen on vuoden Etta – "Koen, että ni­mi­tyk­se­ni on samalla kiitos myös koko vir­ka­kun­nal­le"

27.09.2020 18:16 0
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen Saaran Tallin pe­rus­ta­jal­le SRL:n kul­tai­nen an­sio­merk­ki

27.09.2020 15:21 2
Kaleva Live: OLS voittoon jämäkällä esityksellä – katso ottelu tallenteena

Kaleva Live: OLS voit­toon jä­mä­käl­lä esi­tyk­sel­lä – katso ottelu tal­len­tee­na

27.09.2020 14:30 0
Tilaajille
THL: Suomessa 105 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja rekisteröitiin viisi, joista kaksi Oulussa

THL: Suo­mes­sa 105 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja re­kis­te­röi­tiin viisi, joista kaksi Oulussa

27.09.2020 12:14 9
OLS isännöi kauden toiseksi viimeisessä kotiottelussaan GBK:ta – Kaleva näyttää ottelun suorana tilaajilleen

OLS isännöi kauden toi­sek­si vii­mei­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­saan GBK:ta – Kaleva näyttää ottelun suorana ti­laa­jil­leen

27.09.2020 11:00 1
Sijaisvanhempien löytyminen pelasti heitteille jätetyn oululaisen Kaisa Hourulan, joka söi nälkäänsä ketsuppia ja unohdettiin tarhaan – "Tämä on suuri rakkaustarina", sanoo Kaisan äidiksi ottama Kristiina Ketola-Orava

Si­jais­van­hem­pien löy­ty­mi­nen pelasti heit­teil­le jätetyn ou­lu­lai­sen Kaisa Hou­ru­lan, joka söi näl­kään­sä ket­sup­pia ja unoh­det­tiin tarhaan – "Tämä on suuri rak­kaus­ta­ri­na", sanoo Kaisan äidiksi ottama Kris­tii­na Ke­to­la-Ora­va

27.09.2020 11:00 3
Tilaajille
Huumeita käyttäneen kuljettajan autosta löytyi patruunoita ja huumetta Oulussa – Muhoksella ja Tyrnävällä kuskeja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon

Huu­mei­ta käyt­tä­neen kul­jet­ta­jan autosta löytyi pat­ruu­noi­ta ja huu­met­ta Oulussa – Mu­hok­sel­la ja Tyr­nä­väl­lä kuskeja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon

27.09.2020 08:51 2
Myymälävaras uhkasi myyjää väkivallalla Oulussa – poliisi epäilee ryöstöstä

Myy­mä­lä­va­ras uhkasi myyjää vä­ki­val­lal­la Oulussa – poliisi epäilee ryös­tös­tä

27.09.2020 08:30 3
Tutkimusjohtaja Antti Järvenpää Oulun yliopistosta kantaa päivittäin sata kiloa rehua kasvateilleen – kalkkunafarmarin työt tuovat vastapainoa toimistohommiin

Tut­ki­mus­joh­ta­ja Antti Jär­ven­pää Oulun yli­opis­tos­ta kantaa päi­vit­täin sata kiloa rehua kas­va­teil­leen – kalk­ku­na­far­ma­rin työt tuovat vas­ta­pai­noa toi­mis­to­hom­miin

27.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Oulu vie ja maakunta soittelee lehdellä: Ison kaupungin ota tai jätä -asenne, sooloilu ja kampitus ei miellytä naapureita– "On Oulun etu, että maakunta menestyy"

Oulu vie ja maa­kun­ta soit­te­lee leh­del­lä: Ison kau­pun­gin ota tai jätä -a­sen­ne, soo­loi­lu ja kam­pi­tus ei miel­ly­tä naa­pu­rei­ta– "On Oulun etu, että maa­kun­ta me­nes­tyy"

27.09.2020 06:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala pitää ympäristökuntien kritiikkiä yllättävän kovana – "Yhteistyössä on parantamisen varaa, sitä ei voi kiistää"

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala pitää ym­pä­ris­tö­kun­tien kri­tiik­kiä yl­lät­tä­vän kovana – "Yh­teis­työs­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa, sitä ei voi kiis­tää"

27.09.2020 06:00 3
Tilaajille
Kainuun rakastetuin oululainen – Antti Korhosen unelmalyönti johdatti mestariksi seuran, jota hän lapsena vihasi

Kainuun ra­kas­te­tuin ou­lu­lai­nen – Antti Kor­ho­sen unel­ma­lyön­ti joh­dat­ti mes­ta­rik­si seuran, jota hän lapsena vihasi

26.09.2020 20:01 5
Tilaajille
Jyty tyrmää Oulun suunnitelmat koulusihteerien ulkoistamisesta: "Ei ole mitään syytä erottaa samanlaista työtä tekeviä ja samoissa työtiloissa toimivia työntekijöitä eri organisaatioihin"

Jyty tyrmää Oulun suun­ni­tel­mat kou­lu­sih­tee­rien ul­kois­ta­mi­ses­ta: "Ei ole mitään syytä erottaa sa­man­lais­ta työtä tekeviä ja sa­mois­sa työ­ti­lois­sa toi­mi­via työn­te­ki­jöi­tä eri or­ga­ni­saa­tioi­hin"

26.09.2020 18:03 4
"Tämä on tavallisen ihmisen lähtö" – Oulun tuomiokirkkoon sijoittuva Taivaanranta-teos on Sampo Kaikkosen suuren unelman toteutuma

"Tämä on ta­val­li­sen ihmisen lähtö" – Oulun tuo­mio­kirk­koon si­joit­tu­va Tai­vaan­ran­ta-teos on Sampo Kaik­ko­sen suuren unelman to­teu­tu­ma

26.09.2020 10:00 5
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen start up -yritys pal­kit­tiin glu­tee­nit­to­man ohran ke­hit­tä­mi­ses­tä Nuor­kaup­pa­ka­ma­rien kil­pai­lus­sa

26.09.2020 09:45 0
Oululaistytölle oikeus nähdä ex-sijaisperhettä säännöllisesti – Biologisen äidin mielestä vahvasti uskovaisessa ympäristössä oleminen on lapsen edun vastaista

Ou­lu­lais­ty­töl­le oikeus nähdä ex-si­jais­per­het­tä sään­nöl­li­ses­ti – Bio­lo­gi­sen äidin mie­les­tä vah­vas­ti us­ko­vai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä ole­mi­nen on lapsen edun vas­tais­ta

26.09.2020 09:45 0
Tilaajille
Jääliläisessä hirsitalossa lämpimän selkeää sisustusta maustaa pirskahdus Kiinaa: "Tässä talossa on tämmöinen oma tunnelma"

Jää­li­läi­ses­sä hir­si­ta­los­sa läm­pi­män selkeää si­sus­tus­ta maustaa pirs­kah­dus Kiinaa: "Tässä talossa on täm­möi­nen oma tun­nel­ma"

26.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Harrastuksesta tuli oululaiselle Tiina-Leena Kurjelle uusi ammatti – 55 vuotta täyttäneiden työssäolo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-luvulla

Har­ras­tuk­ses­ta tuli ou­lu­lai­sel­le Tii­na-Lee­na Kur­jel­le uusi ammatti – 55 vuotta täyt­tä­nei­den työs­sä­olo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-lu­vul­la

26.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Oululainen Atso Romakkaniemi on laskenut vuosikymmenet Itämeren lohia ja pitää luonnonkantojen vahvistamista tärkeänä – "Keskustelu on voimistunut siitä, kuka saa kalastaa, minkä verran ja mikä on riittävästi"

Ou­lu­lai­nen Atso Ro­mak­ka­nie­mi on las­ke­nut vuo­si­kym­me­net Itä­me­ren lohia ja pitää luon­non­kan­to­jen vah­vis­ta­mis­ta tär­keä­nä – "Kes­kus­te­lu on voi­mis­tu­nut siitä, kuka saa ka­las­taa, minkä verran ja mikä on riit­tä­väs­ti"

26.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulu on jäämässä pahasti jälkeen houkuttelevana opiskelukaupunkina alle kolmikymppisten keskuudessa – vain 26 prosenttia suosittelee Oulua opiskelupaikkana, kertoo tuore tutkimus

Oulu on jää­mäs­sä pahasti jälkeen hou­kut­te­le­va­na opis­ke­lu­kau­pun­ki­na alle kol­mi­kymp­pis­ten kes­kuu­des­sa – vain 26 pro­sent­tia suo­sit­te­lee Oulua opis­ke­lu­paik­ka­na, kertoo tuore tut­ki­mus

26.09.2020 06:00 256
Tilaajille
Siimaan takertunut joutsenen poikanen pelastettiin pinteestä Kuivasojalla

Siimaan ta­ker­tu­nut jout­se­nen poi­ka­nen pe­las­tet­tiin pin­tees­tä Kui­va­so­jal­la

25.09.2020 21:35 0
Hotelleilta halutaan nyt elämyksiä ja persoonallisuutta – boutique-hotellit sekä minilomat kotikaupungissa ovat nouseva trendi

Ho­tel­leil­ta ha­lu­taan nyt elä­myk­siä ja per­soo­nal­li­suut­ta – bou­ti­que-ho­tel­lit sekä mi­ni­lo­mat ko­ti­kau­pun­gis­sa ovat nouseva trendi

25.09.2020 20:58 2
Tilaajille
Turisti kaipaa hotellilta maisemia – katso, millainen näköala avautuu Radisson Blu -hotellin katolta

Turisti kaipaa ho­tel­lil­ta mai­se­mia – katso, mil­lai­nen näköala avautuu Ra­dis­son Blu -ho­tel­lin katolta

25.09.2020 20:57 1
Tilaajille
Tartuntatautilääkäri kiittelee oululaisia koronakurin noudattamisesta, vaikka pientä unohtamistakin on näkynyt –  "Tarvitaan turnauskestävyyttä"

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kiit­te­lee ou­lu­lai­sia ko­ro­na­ku­rin nou­dat­ta­mi­ses­ta, vaikka pientä unoh­ta­mis­ta­kin on näkynyt –  "Tar­vi­taan tur­naus­kes­tä­vyyt­tä"

25.09.2020 19:00 5
Tilaajille