Oulun seutu

Tiesitkö, että Oulujoen suisto henkii kulttuurihistoriaa? – näistä 13 merkittävästä kohteesta voi nauttia aivan Oulun keskustan välittömässä läheisyydessä
Tilaajille

Tie­sit­kö, että Ou­lu­joen suisto henkii kult­tuu­ri­his­to­riaa? – näistä 13 mer­kit­tä­väs­tä koh­tees­ta voi nauttia aivan Oulun kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä

19:00 1
Oulun nuorisovaltuusto ONE toivoo päättäjiltä kauaskatseista ja kestävää ajattelua – "Nuorilla on huoli nuorten jaksamisesta"

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE toivoo päät­tä­jil­tä kauas­kat­seis­ta ja kes­tä­vää ajat­te­lua – "Nuo­ril­la on huoli nuorten jak­sa­mi­ses­ta"

17:00 3
Tilaajille
Maineenhallinta hiipii kansalaisten tiedonsaannin tulpaksi yhä useammassa kunnassa
Kolumni Sanna Keskinen

Mai­neen­hal­lin­ta hiipii kan­sa­lais­ten tie­don­saan­nin tul­pak­si yhä useam­mas­sa kun­nas­sa

16:00 1
Tilaajille
THL: Suomessa tänään 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa tänään 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

15:19 7
Kaleva Live: Hercules lähti venyttämään voittoputkeaan, vastassa yllätysvalmis pietarsaarelaisjoukkue JBK – katso tallenne iltapäiväottelusta

Kaleva Live: Her­cu­les lähti ve­nyt­tä­mään voit­to­put­keaan, vas­tas­sa yl­lä­tys­val­mis pie­tar­saa­re­lais­jouk­kue JBK – katso tal­len­ne il­ta­päi­vä­ot­te­lus­ta

13:30
Tilaajille
Suuri rakennus syttyi tuleen Oulun Holstinmäellä – palo vaurioitti myös viereistä sähkölinjaa, sähkönjakelussa saattaa olla häiriöitä

Suuri ra­ken­nus syttyi tuleen Oulun Hols­tin­mäel­lä – palo vau­rioit­ti myös vie­reis­tä säh­kö­lin­jaa, säh­kön­ja­ke­lus­sa saattaa olla häi­riöi­tä

20:13 8
Kalevan Eurovisioita-podcast: Satu Haapanen avaa alueiden komitean roolia EU:n päätöksenteossa, vuoropuhelu Angela Merkelin kanssa jäi elävästi mieleen – kuuntele jakso täältä

Kalevan Eu­ro­vi­sioi­ta-pod­cast: Satu Haa­pa­nen avaa aluei­den ko­mi­tean roolia EU:n pää­tök­sen­teos­sa, vuo­ro­pu­he­lu Angela Mer­ke­lin kanssa jäi elä­väs­ti mieleen – kuun­te­le jakso täältä

10:30
Tieliikennekeskus varoittaa: Oulussa Nelostiellä havaittu hirviä – poliisi saanut ilmoituksia eläimistä jo muutaman päivän ajan

Tie­lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa: Oulussa Ne­los­tiel­lä ha­vait­tu hirviä – poliisi saanut il­moi­tuk­sia eläi­mis­tä jo muu­ta­man päivän ajan

10:24 13
Yle: Lähes 700 kuntavaaliehdokasta kertoo kohdanneensa vaalihäirintää – Oulun vaalipiirin kokoomusehdokas harkitsi vaaleista jättäytymistä häirinnän takia

Yle: Lähes 700 kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta kertoo koh­dan­neen­sa vaa­li­häi­rin­tää – Oulun vaa­li­pii­rin ko­koo­mus­eh­do­kas har­kit­si vaa­leis­ta jät­täy­ty­mis­tä häi­rin­nän takia

09:41 7
Oulun yliopistoon perustetaan Suomen ensimmäiset kliinisen alan professuurit, ja tämä ilahduttaa professori Juhani Junttilaa:  "Iso vaikutus Oulun vetovoimaan ja pitovoimaan"

Oulun yli­opis­toon pe­rus­te­taan Suomen en­sim­mäi­set klii­ni­sen alan pro­fes­suu­rit, ja tämä ilah­dut­taa pro­fes­so­ri Juhani Junt­ti­laa: "Iso vai­ku­tus Oulun ve­to­voi­maan ja pi­to­voi­maan"

06:00 11
Tilaajille
AC Oulun tuskien taival jatkuu jatkumistaan, Honka haki pisteet jumbofinaalista: "Eihän siellä pukukopissa mikään hyvä fiilis ole"

AC Oulun tuskien taival jatkuu jat­ku­mis­taan, Honka haki pisteet jum­bo­fi­naa­lis­ta: "Eihän siellä pu­ku­ko­pis­sa mikään hyvä fiilis ole"

11.06.2021 22:36 31
Tilaajille
Nainen hukkui Oulussa Valkiaisjärven uimarannalla – Poliisi: vedessä ollut menetti tajuntansa tuntemattomasta syystä

Nainen hukkui Oulussa Val­kiais­jär­ven ui­ma­ran­nal­la – Po­lii­si: vedessä ollut menetti ta­jun­tan­sa tun­te­mat­to­mas­ta syystä

09:15
Oulun vetovoimaan yrittämisen näkökulmasta kytee voimakas tyytymättömyys kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan joukoissa

Oulun ve­to­voi­maan yrit­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta kytee voi­ma­kas tyy­ty­mät­tö­myys ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kes­kus­tan jou­kois­sa

11.06.2021 16:00 11
Tilaajille
Lämsänjärven uimaranta otettiin pois käytöstä – EU-uimavesien laatu on hyvä Oulun seudulla

Läm­sän­jär­ven ui­ma­ran­ta otet­tiin pois käy­tös­tä – EU-ui­ma­ve­sien laatu on hyvä Oulun seu­dul­la

11.06.2021 15:09 16
Tilaajille
Virittäydy Huuhkajien EM-huumaan Kaleva Liven iltapäiväottelun kautta, kärjen tuntumaan noussut Hercules saa lauantaina vastaansa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

Vi­rit­täy­dy Huuh­ka­jien EM-huu­maan Kaleva Liven il­ta­päi­vä­ot­te­lun kautta, kärjen tun­tu­maan noussut Her­cu­les saa lauan­tai­na vas­taan­sa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

11.06.2021 14:00
THL jatkaa koronaseurantaa Oulun jätevesipuhdistamolla – pienemmät paikkakunnat pudotettiin pois

THL jatkaa ko­ro­na­seu­ran­taa Oulun jä­te­ve­si­puh­dis­ta­mol­la – pie­nem­mät paik­ka­kun­nat pu­do­tet­tiin pois

11.06.2021 13:14 1
Tilaajille
Osuuskauppa Arinalta 50 000 euroa lasten ja nuorten toimintaan Pohjois-Suomessa – katso tästä kaikki tuensaajat

Osuus­kaup­pa Ari­nal­ta 50 000 euroa lasten ja nuorten toi­min­taan Poh­jois-Suo­mes­sa – katso tästä kaikki tuen­saa­jat

11.06.2021 13:09 4
Yli puolet Oulun yliopiston työntekijöistä haluaa jatkaa etätyötä – tilanne otetaan huomioon kampusratkaisujen suunnittelussa

Yli puolet Oulun yli­opis­ton työn­te­ki­jöis­tä haluaa jatkaa etä­työ­tä – tilanne otetaan huo­mioon kam­pus­rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­sa

11.06.2021 10:25 21
Tilaajille
Oululaislähtöisen Minna Viitalähde on monessa mukana: esikoislastenkirja on valmistunut ja UMK:n uusi kiertopalkinto on hänen ideoimansa

Ou­lu­lais­läh­töi­sen Minna Vii­ta­läh­de on monessa mukana: esi­kois­las­ten­kir­ja on val­mis­tu­nut ja UMK:n uusi kier­to­pal­kin­to on hänen ideoi­man­sa

11.06.2021 10:10 1
Tilaajille
Supe se viheltää vaan –  oululainen Sulo Lehto omaksui jo poikasena kuplettimestari Tannerin neuvon

Supe se vi­hel­tää vaan –  ou­lu­lai­nen Sulo Lehto omaksui jo poi­ka­se­na kup­let­ti­mes­ta­ri Tan­ne­rin neuvon

11.06.2021 10:00
Tilaajille
Yksityisten lääkäriasemien koronatesteissä satojen eurojen hintaeroja – vertailussa mukana myös Pohjois-Suomessa toimivia yrityksiä

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:26 1
Tilaajille
Tyrnävällä nostetaan nuorten vahvuudet pintaan – uusin veneprojekti opetti tulevaisuuden tärkeitä taitoja

Tyr­nä­väl­lä nos­te­taan nuorten vah­vuu­det pintaan – uusin ve­ne­pro­jek­ti opetti tu­le­vai­suu­den tär­kei­tä taitoja

11.06.2021 08:40 3
Tilaajille
Pienen pakon perjantai – AC Oululla on isot panokset liigan jumbokamppailussa Honkaa vastaan: "Pitää antaa vain mennä"

Pienen pakon per­jan­tai – AC Oululla on isot pa­nok­set liigan jum­bo­kamp­pai­lus­sa Honkaa vas­taan: "Pitää antaa vain mennä"

11.06.2021 07:00 3
Tilaajille
Tien sortuma aiheutti ruuhkia Kuusamontiellä Oulussa – liikenne tiellä saatiin palautettua normaaliksi 12 tunnin jälkeen

Tien sortuma ai­heut­ti ruuhkia Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa – lii­ken­ne tiellä saatiin pa­lau­tet­tua nor­maa­lik­si 12 tunnin jälkeen

11.06.2021 18:36 23
Osalle Kempeleen opettajista tulossa palkaton kesäloma, kunta perustelee muutosta taloudella ja tasapuolisuudella

Osalle Kem­pe­leen opet­ta­jis­ta tulossa pal­ka­ton ke­sä­lo­ma, kunta pe­rus­te­lee muu­tos­ta ta­lou­del­la ja ta­sa­puo­li­suu­del­la

11.06.2021 06:00 114
Tilaajille
Oulun Valtatie muuttuu joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi Hartaantien ja Tuirantien välillä

Oulun Val­ta­tie muuttuu jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tei­sek­si kaduksi Har­taan­tien ja Tui­ran­tien välillä

10.06.2021 16:37 11
Uuden uimahallin paikaksi on vahvistumassa nykyinen sijainti – "Raksilan urheilupuiston alue  on nyt selvitetty niin hyvin kuin mahdollista"

Uuden ui­ma­hal­lin pai­kak­si on vah­vis­tu­mas­sa ny­kyi­nen si­jain­ti – "Rak­si­lan ur­hei­lu­puis­ton alue on nyt sel­vi­tet­ty niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta"

10.06.2021 15:32 16
Tilaajille
Resistance Games on Vuoden 2020 startup-yritys Oulussa

Re­sis­tan­ce Games on Vuoden 2020 star­tup-yri­tys Oulussa

10.06.2021 12:45
Oulun kaupunginvaltuuston uusien jäsenten kukitustilaisuutta ei järjestetä tänä vuonna koronan vuoksi

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton uusien jä­sen­ten ku­ki­tus­ti­lai­suut­ta ei jär­jes­te­tä tänä vuonna koronan vuoksi

10.06.2021 12:43 8