Oulun seutu

Melkoinen määrä romua sai lähteä, kun Teatteri Villa Mirjamille kunnostettiin tila vanhaan ulkorakennukseen Oulun Hietasaaressa – ryhmä esittää ensitöikseen muutaman ärsyttävän naishahmon monologin
Tilaajille

Mel­koi­nen määrä romua sai lähteä, kun Teat­te­ri Villa Mir­ja­mil­le kun­nos­tet­tiin tila vanhaan ul­ko­ra­ken­nuk­seen Oulun Hie­ta­saa­res­sa – ryhmä esittää en­si­töik­seen muu­ta­man är­syt­tä­vän nais­hah­mon mo­no­lo­gin

09:01 0
Moottoripyöräilijä loukkaantui kolarissa Oulun keskustassa

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Oulun kes­kus­tas­sa

06:30 1
Oulu tähtää pyhiinvaelluskartalle kuuden kirkon Olavinreitillä – Oulun tuomiokirkolta alkava reitti veisi vaeltajan Tervareitistön kainalossa Perämereltä Kainuun merelle

Oulu tähtää py­hiin­vael­lus­kar­tal­le kuuden kirkon Ola­vin­rei­til­lä – Oulun tuo­mio­kir­kol­ta alkava reitti veisi vael­ta­jan Ter­va­rei­tis­tön kai­na­los­sa Pe­rä­me­rel­tä Kainuun merelle

06:00 2
Tilaajille
Pikisaaressa väännetään terassista, kiista voi päätyä jopa poliisille – rakennuslautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona

Pi­ki­saa­res­sa vään­ne­tään te­ras­sis­ta, kiista voi päätyä jopa po­lii­sil­le – ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asiaa kes­ki­viik­ko­na

06:00 1
Tilaajille
Hiukkavaaraan tulee haettavaksi tontteja erityisryhmien tarpeisiin – hakuaika alkaa syyskuun alussa

Hiuk­ka­vaa­raan tulee haet­ta­vak­si tont­te­ja eri­tyis­ryh­mien tar­pei­siin – ha­ku­ai­ka alkaa syys­kuun alussa

11.08.2020 20:33 0
Koronakäytännöt ovat yhä voimassa kaupoissa ja kahviloissa, mutta meinaavat unohtua monilta asiakkailta – turvaväleistä muistuttavia tarroja uusitaan ja kuulutusten lisäämistä pohditaan

Ko­ro­na­käy­tän­nöt ovat yhä voi­mas­sa kau­pois­sa ja kah­vi­lois­sa, mutta mei­naa­vat unohtua monilta asiak­kail­ta – tur­va­vä­leis­tä muis­tut­ta­via tarroja uu­si­taan ja kuu­lu­tus­ten li­sää­mis­tä poh­di­taan

11.08.2020 20:00 4
Tilaajille
Oulussa esitetään abeille etäopetusjaksoa ennen syksyn ylioppilaskirjoituksia

Oulussa esi­te­tään abeille etä­ope­tus­jak­soa ennen syksyn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia

11.08.2020 19:33 0
Tilaajille
Päällystystyöt sulkevat Haukiputaan liittymän ramppeja Pohjantiellä tiistai-illasta keskiviikkoaamuun

Pääl­lys­tys­työt sul­ke­vat Hau­ki­pu­taan liit­ty­män ramp­pe­ja Poh­jan­tiel­lä tiis­tai-il­las­ta kes­ki­viik­ko­aa­muun

11.08.2020 18:19 0
Kärppien mukana harjoittelevan Miikka Salomäen suunta toistaiseksi hukassa – "Tässä nyt kovasti mietitään, mikä olisi järkevin vaihtoehto"

Kärp­pien mukana har­joit­te­le­van Miikka Sa­lo­mäen suunta tois­tai­sek­si hukassa – "Tässä nyt kovasti mie­ti­tään, mikä olisi jär­ke­vin vaih­toeh­to"

11.08.2020 18:10 1
Tilaajille
Kerrostalohuoneisto paloi asuinkelvottomaksi Pyykösjärvellä tiistai-iltapäivänä – palo onnistuttiin rajaamaan yhteen asuntoon

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­to paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Pyy­kös­jär­vel­lä tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä – palo on­nis­tut­tiin ra­jaa­maan yhteen asun­toon

11.08.2020 17:14 0
Oysin yhteispäivystyksessä siirrytään takaisin kevään koronatestausjärjestelyihin – viikonloppuna tehtiin molempina päivinä yli sata koronatestiä

Oysin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä siir­ry­tään ta­kai­sin kevään ko­ro­na­tes­taus­jär­jes­te­lyi­hin – vii­kon­lop­pu­na tehtiin mo­lem­pi­na päivinä yli sata ko­ro­na­tes­tiä

11.08.2020 16:47 4
Yli viisi vuotta rapistuneiden Limmin talon palaneet rauniot todennäköisesti puretaan – kaupunginlakimies arvioi, että kohtalo selviää jopa "ihan pikapuoliin"

Yli viisi vuotta ra­pis­tu­nei­den Limmin talon pa­la­neet rauniot to­den­nä­köi­ses­ti pu­re­taan – kau­pun­gin­la­ki­mies arvioi, että kohtalo selviää jopa "ihan pi­ka­puo­liin"

11.08.2020 16:05 4
Tilaajille
Meeri saapui Oulun rautatieasemalle – Radantarkastusvaunu tutkii rautateiden kuntoa ja varmistaa, ettei raiteiden vieressä ole esteitä

Meeri saapui Oulun rau­ta­tie­ase­mal­le – Ra­dan­tar­kas­tus­vau­nu tutkii rau­ta­tei­den kuntoa ja var­mis­taa, ettei rai­tei­den vie­res­sä ole esteitä

11.08.2020 15:49 1
Tilaajille
Oulun kauppahallin avajaisissa noudatetaan turvavälejä – Korttelihaipakassa ei ole ohjelmallista osuutta

Oulun kaup­pa­hal­lin ava­jai­sis­sa nou­da­te­taan tur­va­vä­le­jä – Kort­te­li­hai­pa­kas­sa ei ole oh­jel­mal­lis­ta osuutta

11.08.2020 14:43 2
Rivitalohuoneisto paloi asuinkelvottomaksi Iissä – pelastuslaitos tutkii syttymissyytä

Ri­vi­ta­lo­huo­neis­to paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Iissä – pe­las­tus­lai­tos tutkii syt­ty­mis­syy­tä

11.08.2020 13:21 0
Henkilöauto suistui liikenneympyrästä Oulun Kaakkurissa - turvatyynyt laukesivat, pohja vaurioitui

Hen­ki­lö­au­to suistui lii­ken­ne­ym­py­räs­tä Oulun Kaak­ku­ris­sa - tur­va­tyy­nyt lau­ke­si­vat, pohja vau­rioi­tui

11.08.2020 13:14 2
Vesijohto katkesi putkiremontin yhteydessä – omakotitalon parkettilattia vaurioitui remonttikuntoon

Ve­si­joh­to katkesi put­ki­re­mon­tin yh­tey­des­sä – oma­ko­ti­ta­lon par­ket­ti­lat­tia vau­rioi­tui re­mont­ti­kun­toon

11.08.2020 11:27 1
Valtava määrä yhteydenottoja ruuhkautti Oulun terveyspalveluiden puhelimet – terveysjohtaja uskoo, että syynä on kesälomien päättymisen jälkeen virinnyt koronahuoli

Valtava määrä yh­tey­den­ot­to­ja ruuh­kaut­ti Oulun ter­veys­pal­ve­lui­den pu­he­li­met – ter­veys­joh­ta­ja uskoo, että syynä on ke­sä­lo­mien päät­ty­mi­sen jälkeen vi­rin­nyt ko­ro­na­huo­li

11.08.2020 10:31 5
MGP Services Oy uskoo torihotellin valmistuvan vuonna 2021 – töiden on tarkoitus jatkua elokuussa

MGP Ser­vi­ces Oy uskoo to­ri­ho­tel­lin val­mis­tu­van vuonna 2021 – töiden on tar­koi­tus jatkua elo­kuus­sa

11.08.2020 08:56 28
Yhteiskuntatieteitä opiskelleet rillipäiset maalaispojat ovat nyt 30 vuotta vanhempia, silti heidän älykköhuumorinsa puree yhä – "Alivaltiosihteeri ei ole muuttunut, mutta maailma sen ympärillä on"

Yh­teis­kun­ta­tie­tei­tä opis­kel­leet ril­li­päi­set maa­lais­po­jat ovat nyt 30 vuotta van­hem­pia, silti heidän älyk­kö­huu­mo­rin­sa puree yhä – "A­li­val­tio­sih­tee­ri ei ole muut­tu­nut, mutta maailma sen ym­pä­ril­lä on"

11.08.2020 08:00 0
Tilaajille
OTP dominoi Kolmosessa ja suunnittelee suuria – "Ajatus on, että nousemme ylemmäs ja etenemme päivä kerrallaan"

OTP dominoi Kol­mo­ses­sa ja suun­nit­te­lee suuria – "Ajatus on, että nou­sem­me ylemmäs ja ete­nem­me päivä ker­ral­laan"

11.08.2020 07:00 4
Tilaajille
Koirilta on pääsy kielletty yleisille uimarannoille – ranta-alueiden rajat hämmentävät, eivätkä koiranulkoiluttajat tiedä missä liikkuminen on sallittua

Koi­ril­ta on pääsy kiel­let­ty ylei­sil­le ui­ma­ran­noil­le – ran­ta-aluei­den rajat häm­men­tä­vät, eivätkä koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat tiedä missä liik­ku­mi­nen on sal­lit­tua

11.08.2020 06:00 4
Tilaajille
Kokoomuksen Åman-Toivio haluaa jättää Oulun kaupunginhallituksen – vetoaa eropyynnössä henkilökohtaisiin syihin

Ko­koo­muk­sen Åman-Toi­vio haluaa jättää Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen – vetoaa ero­pyyn­nös­sä hen­ki­lö­koh­tai­siin syihin

10.08.2020 21:31 0
Oululaiset yllättyivät, kun Ville Tikkanen siirtyi 17-vuotiaana SJK:hon: Nyt hän pelaa jo kolmatta kauttaan liigaotteluita – "Osaan arvostaa, kun pääsen avauskokoonpanoon"

Ou­lu­lai­set yl­lät­tyi­vät, kun Ville Tik­ka­nen siirtyi 17-vuo­tiaa­na SJK:hon: Nyt hän pelaa jo kol­mat­ta kaut­taan lii­ga­ot­te­lui­ta – "Osaan ar­vos­taa, kun pääsen avaus­ko­koon­pa­noon"

10.08.2020 19:15 0
Tilaajille
Syntetisaattoreilla voidaan nykyään tehdä mullistavia tai outoja ääniä, eikä käyttäjän tarvitse varsinaisesti osata soittaa – muhoslaisen Örö-yhtyeen jäsen sukelsi pää edellä syntikoiden maailmaan

Syn­te­ti­saat­to­reil­la voidaan nykyään tehdä mul­lis­ta­via tai outoja ääniä, eikä käyt­tä­jän tar­vit­se var­si­nai­ses­ti osata soittaa – mu­hos­lai­sen Örö-yh­tyeen jäsen sukelsi pää edellä syn­ti­koi­den maail­maan

10.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus saa asiantuntijoilta kiitoksia teemoista ja kritiikkiä rahoituskuvioista – "Raati oli myös sitä mieltä, että terva saisi olla esillä enemmänkin"

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus saa asian­tun­ti­joil­ta kii­tok­sia tee­mois­ta ja kri­tiik­kiä ra­hoi­tus­ku­viois­ta – "Raati oli myös sitä mieltä, että terva saisi olla esillä enem­män­kin"

10.08.2020 17:15 0
Tilaajille
Arvio: Teatteri Saagan musiikkinäytelmä Elbe! on kunnianosoitus värikkäälle taiteilijapersoonalle, jonka elämä oli täynnä draamaa ja tragediaa

Arvio: Teat­te­ri Saagan mu­siik­ki­näy­tel­mä Elbe! on kun­nian­osoi­tus vä­rik­kääl­le tai­tei­li­ja­per­soo­nal­le, jonka elämä oli täynnä draamaa ja tra­ge­diaa

10.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Suomessa on todettu 17 uutta koronavirustartuntaa, yhteensä tartuntoja on nyt 7 601 – Oulussa 98 tartuntaa

Suo­mes­sa on todettu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, yh­teen­sä tar­tun­to­ja on nyt 7 601 – Oulussa 98 tar­tun­taa

10.08.2020 15:16 3
Yleisötapahtumat ja yöelämä ovat palanneet osaksi ihmisten elämää – kysyimme, unohtuvatko turvavälit ja käsihygienia juhliessa

Ylei­sö­ta­pah­tu­mat ja yöelämä ovat pa­lan­neet osaksi ih­mis­ten elämää – ky­syim­me, unoh­tu­vat­ko tur­va­vä­lit ja kä­si­hy­gie­nia juh­lies­sa

10.08.2020 14:59 3
Tilaajille
Oulun terveyspalveluiden puhelimet ruuhkautuivat maanantaina

Oulun ter­veys­pal­ve­lui­den pu­he­li­met ruuh­kau­tui­vat maa­nan­tai­na

10.08.2020 14:02 4