Oulun seutu

Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, Oulussa nollapäivä – tartuntoja nyt eteläosassa maakuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­lä­osas­sa maa­kun­taa

14:45 2
Analyysi: Oulun valtuusto kipuili talouden kanssa koko vaalikauden – kuumin keskustelu käytiin kuitenkin yliopiston kampushankkeesta

Ana­lyy­si: Oulun val­tuus­to kipuili ta­lou­den kanssa koko vaa­li­kau­den – kuumin kes­kus­te­lu käytiin kui­ten­kin yli­opis­ton kam­pus­hank­kees­ta

14:00 5
Tilaajille
Kysyimme: Tuottaako ammattiopetus taitajia?

Ky­syim­me: Tuot­taa­ko am­mat­ti­ope­tus tai­ta­jia?

13:28 4
Oululainen 11 laudaturin ylioppilas Ali Ylikoski meni opinnoissa kiinnostus edellä – "Ei sitä muuten edes kannata tällaiseen ryhtyä"

Ou­lu­lai­nen 11 lau­da­tu­rin yli­op­pi­las Ali Yli­kos­ki meni opin­nois­sa kiin­nos­tus edellä – "Ei sitä muuten edes kannata täl­lai­seen ryhtyä"

13:26 14
Tilaajille
Hailuotoon saadaan väliaikainen varalautta – jos Merisiltaan tulee vika, kuljetukset hoitaa Falco

Hai­luo­toon saadaan vä­li­ai­kai­nen va­ra­laut­ta – jos Me­ri­sil­taan tulee vika, kul­je­tuk­set hoitaa Falco

10:28 3
Tilaajille
Laura Avoniuksen biisien "lintuväreily" houkutteli pulmusetkin Hailuotoon

Laura Avo­niuk­sen biisien "lin­tu­vä­rei­ly" hou­kut­te­li pul­mu­set­kin Hai­luo­toon

10:00
Tilaajille
Merja La­ri­vaa­ran ja Oulun ­teat­te­rin oikeuskiistan käsittely alkoi, esiin nousi uusi rikosilmoitus

Merja La­ri­vaa­ran ja Oulun teat­te­rin oi­keus­kiis­tan kä­sit­te­ly alkoi, esiin nousi uusi ri­kos­il­moi­tus

13:55 11
Tilaajille
Kevään ylioppilastulokset saapuivat, oululaislukion abiturientti kirjoitti 11 laudaturia – katso listoja Pohjois-Pohjanmaan uusista ylioppilaista

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set saa­pui­vat, ou­lu­lais­lu­kion abi­tu­rient­ti kir­joit­ti 11 lau­da­tu­ria – katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

16:28 2
Tilaajille
Oulu havittelee isoja AV-tuotantoja kannustimen avulla – "Alueella käytetään suuri rahamäärä hyvin lyhyessä ajassa"

Oulu ha­vit­te­lee isoja AV-tuo­tan­to­ja kan­nus­ti­men avulla – "A­lueel­la käy­te­tään suuri ra­ha­mää­rä hyvin ly­hyes­sä ajassa"

09:35 2
Tilaajille
Valo Hotel & Work mielii jo Ouluun – Koronakriisi on vauhdittanut uudenlaisen toimintamallin läpilyöntiä, liminkalainen yrittäjä Tommi Saari sanoo

Valo Hotel & Work mielii jo Ouluun – Ko­ro­na­krii­si on vauh­dit­ta­nut uu­den­lai­sen toi­min­ta­mal­lin lä­pi­lyön­tiä, li­min­ka­lai­nen yrit­tä­jä Tommi Saari sanoo

06:00
Tilaajille
Vanhan rautatieaseman 130-vuotiaat piharakennukset Oulun Toppilassa on purettu – kysyimme, miksi

Vanhan rau­ta­tie­ase­man 130-vuo­tiaat pi­ha­ra­ken­nuk­set Oulun Top­pi­las­sa on purettu – ky­syim­me, miksi

06:00 6
Tilaajille
Bilehuumeena tunnetun ekstaasin käyttö väheni Oulussa ensi kertaa vuosiin – jätevesistä löytyi ylivoimaisesti eniten amfetamiinia

Bi­le­huu­mee­na tun­ne­tun eks­taa­sin käyttö väheni Oulussa ensi kertaa vuosiin – jä­te­ve­sis­tä löytyi yli­voi­mai­ses­ti eniten am­fe­ta­mii­nia

05:00
Tilaajille
Kiikelin merikylpylälle lisäraha, järjestelyllä halutaan turvata hankkeen eteneminen

Kii­ke­lin me­ri­kyl­py­läl­le li­sä­ra­ha, jär­jes­te­lyl­lä ha­lu­taan turvata hank­keen ete­ne­mi­nen

17.05.2021 21:34 40
Tilaajille
Oulu muuttaa markkinoinnin rahoitusmallia koronan vuoksi

Oulu muuttaa mark­ki­noin­nin ra­hoi­tus­mal­lia koronan vuoksi

17.05.2021 20:55
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus passitti parikymppisen miehen vuosien vankeuteen useista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti pa­ri­kymp­pi­sen miehen vuosien van­keu­teen useista lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

17.05.2021 20:28 2
Tilaajille
Maikkulan baana toteutetaan tänä vuonna – "Nyt tämä päätös mahdollistaa, että se tulee loppuun asti tehtyä", Mikko Salmi kommentoi investointimäärärahan muutosta

Maik­ku­lan baana to­teu­te­taan tänä vuonna – "Nyt tämä päätös mah­dol­lis­taa, että se tulee loppuun asti teh­tyä", Mikko Salmi kom­men­toi in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­han muu­tos­ta

06:11 25
Tilaajille
Ouluhallin rokotuksissa yhtenä hetkenä ruuhkaa, toisena väljyyttä: "Prosessi on tosi herkkä", terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kommentoi rokotusjonojen soljuvuutta

Ou­lu­hal­lin ro­ko­tuk­sis­sa yhtenä hetkenä ruuh­kaa, toisena väl­jyyt­tä: "P­ro­ses­si on tosi herk­kä", ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kom­men­toi ro­ko­tus­jo­no­jen sol­ju­vuut­ta

17.05.2021 19:23 24
Tilaajille
Oulussa maanantaina ilmi kaksi tuoretta koronatartuntaa, viime viikolla kolme altistumismahdollisuutta ravintolassa ja kuntosalilla

Oulussa maa­nan­tai­na ilmi kaksi tuo­ret­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, viime vii­kol­la kolme al­tis­tu­mis­mah­dol­li­suut­ta ra­vin­to­las­sa ja kun­to­sa­lil­la

17.05.2021 18:18 38
Alzheimerin taudin tutkimus harppasi eteenpäin – Oulun yliopiston tutkijat onnistuivat kuvaamaan potilaiden poikkeukselliset pulssiaallot

Al­zhei­me­rin taudin tut­ki­mus harp­pa­si eteen­päin – Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat on­nis­tui­vat ku­vaa­maan po­ti­lai­den poik­keuk­sel­li­set puls­si­aal­lot

17.05.2021 15:51 3
Tilaajille
Oulun ydinkeskustaan nousevan 13-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen alkaa kesäkuussa – Oulun Albert tulee entisen diakoniaopiston paikalle

Oulun ydin­kes­kus­taan nou­se­van 13-ker­rok­si­sen asuin­ker­ros­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­sä­kuus­sa – Oulun Albert tulee entisen dia­ko­nia­opis­ton pai­kal­le

17.05.2021 15:18 19
Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisen pyhiinvaellusreitin avajaisia vietetään torstaina virtuaalisesti

Poh­jois-Poh­jan­maan en­sim­mäi­sen py­hiin­vael­lus­rei­tin ava­jai­sia vie­te­tään tors­tai­na vir­tuaa­li­ses­ti

17.05.2021 13:35 1
THL: Suomessa 144 uutta koronavirustartuntaa, joista seitsemän Pohjois-Pohjanmaalla – muu Pohjois-Suomi saa tänään nollatuloksen

THL: Suo­mes­sa 144 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista seit­se­män Poh­jois-Poh­jan­maal­la – muu Poh­jois-Suo­mi saa tänään nol­la­tu­lok­sen

17.05.2021 13:44 15
Pohjois-Pohjanmaalla tehdään päällystystöitä touko–lokakuussa – tällä viikolla työt alkavat Nelostiellä Iin pohjoispuolella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä tou­ko–­lo­ka­kuus­sa – tällä vii­kol­la työt alkavat Ne­los­tiel­lä Iin poh­jois­puo­lel­la

17.05.2021 11:36
Hailuodon lauttaliikenteen takkuaminen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään kotoisin"

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen tak­kua­mi­nen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään ko­toi­sin"

17.05.2021 11:20 23
Tilaajille
JHL vaatii Oulun ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamista jäädytettäväksi oikeuskäsittelyn ajaksi – ammattiliiton mukaan on tapahtunut laillisuusvirhe

JHL vaatii Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mis­ta jää­dy­tet­tä­väk­si oi­keus­kä­sit­te­lyn ajaksi – am­mat­ti­lii­ton mukaan on ta­pah­tu­nut lail­li­suus­vir­he

17.05.2021 11:01 47
Tilaajille
OYSin keuhko-osaston työntekijällä todettiin lauantaina koronavirustartunta, ainakin viisi henkilöä altistunut

OYSin keuh­ko-osas­ton työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin lauan­tai­na ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, ainakin viisi hen­ki­löä al­tis­tu­nut

17.05.2021 09:35 10
Tilaajille
Pakkahuoneenkadun Nappi Kikka siirtyi uusiin näppeihin – islantilaisneuleet pitävät pintansa, mutta myös uusi käsityöhitti tekee tuloaan

Pak­ka­huo­neen­ka­dun Nappi Kikka siirtyi uusiin näp­pei­hin – is­lan­ti­lais­neu­leet pitävät pin­tan­sa, mutta myös uusi kä­si­työ­hit­ti tekee tuloaan

17.05.2021 09:00 1
Tilaajille
Osa Oulun kaupungin viljelypalstoista on jäänyt useina kesinä vaille käyttöä – kysyimme, miten kaupunkiviljely kiinnostaa oululaisia tällä hetkellä

Osa Oulun kau­pun­gin vil­je­ly­pals­tois­ta on jäänyt useina kesinä vaille käyttöä – ky­syim­me, miten kau­pun­ki­vil­je­ly kiin­nos­taa ou­lu­lai­sia tällä het­kel­lä

17.05.2021 07:00 7
Tilaajille
Oulussa hammashoidon jono oli jo hallinnassa ennen koronaa, mutta nyt ruuhkan purkaminen voi viedä jopa vuosia – "Kyllä tässä on eräänlainen kauhun tasapaino"

Oulussa ham­mas­hoi­don jono oli jo hal­lin­nas­sa ennen ko­ro­naa, mutta nyt ruuhkan pur­ka­mi­nen voi viedä jopa vuosia – "Kyllä tässä on erään­lai­nen kauhun ta­sa­pai­no"

17.05.2021 06:00 9
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne umpisolmussa yli vuorokauden, autoletka kasvoi hurjaksi – aikatauluun päästään kiinni maanantaina

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne um­pi­sol­mus­sa yli vuo­ro­kau­den, au­to­let­ka kasvoi hur­jak­si – ai­ka­tau­luun pääs­tään kiinni maa­nan­tai­na

17.05.2021 08:52 47