Oulun seutu

Punainen aitta Oulun torilla kätkee sisäänsä kolmen opiskelijan toteutuneen unelman – "Emme ole vain koruja turisteille myyvä sesonkikauppa"
Tilaajille

Pu­nai­nen aitta Oulun torilla kätkee si­sään­sä kolmen opis­ke­li­jan to­teu­tu­neen unelman – "Emme ole vain koruja tu­ris­teil­le myyvä se­son­ki­kaup­pa"

20:01 0
Oulun Pyrinnön telinevoimisteluvalmentaja Pauliina Savola osaa tehdä eron vaativan ja ilkeän valmennustyylin välille – "Valmentajan pitää olla tietoinen huippu-urheilijan kokonaiskuormituksen hallinnasta, jotta urheilijaa voidaan auttaa"

Oulun Py­rin­nön te­li­ne­voi­mis­te­lu­val­men­ta­ja Pau­lii­na Savola osaa tehdä eron vaa­ti­van ja ilkeän val­men­nus­tyy­lin välille – "Val­men­ta­jan pitää olla tie­toi­nen huip­pu-ur­hei­li­jan ko­ko­nais­kuor­mi­tuk­sen hal­lin­nas­ta, jotta ur­hei­li­jaa voidaan auttaa"

20:00 0
Tilaajille
Lippoaminen turvaa siian säilymisen Oulujoessa – tutkija: "Lohta ja taimenta on tutkittu paljon mutta siian osalta tietous on takamatkalla"

Lip­poa­mi­nen turvaa siian säi­ly­mi­sen Ou­lu­joes­sa – tut­ki­ja: "Lohta ja tai­men­ta on tut­kit­tu paljon mutta siian osalta tietous on ta­ka­mat­kal­la"

19:00 1
Tilaajille
Haukiputaalla ja Kellossa nähty lasten räjäyttelevän omatekoisia pommeja – Poliisi: "Järkyttävän vaarallisia"

Hau­ki­pu­taal­la ja Kel­los­sa nähty lasten rä­jäyt­te­le­vän oma­te­koi­sia pommeja – Po­lii­si: "Jär­kyt­tä­vän vaa­ral­li­sia"

18:52 0
Tilaajille
Oulun monitoimiareenan sijainti tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn: Vahvimmiksi vaihtoehdoiksi nousemassa poliisitalon tontti radan varressa ja Raksilan pesäpallostadionin paikka

Oulun mo­ni­toi­mi­aree­nan si­jain­ti tulossa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn: Vah­vim­mik­si vaih­to­eh­doik­si nou­se­mas­sa po­lii­si­ta­lon tontti radan var­res­sa ja Rak­si­lan pe­sä­pal­lo­sta­dio­nin paikka

17:32 6
Tilaajille

Läm­mön­ja­ke­lus­sa kes­key­tys Oulun Pel­to­las­sa ensi vii­kol­la

16:46 0
Koronatapausten määrä nousi Oulussa dramaattisesti, tartuntoja jäljitetään kiivaasti – "Jos kaikki tartunnat ovat eri lähteistä eivätkä tartuntaketjut tule tietoomme, niin silloin huoli kasvaa"

Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä nousi Oulussa dra­maat­ti­ses­ti, tar­tun­to­ja jäl­ji­te­tään kii­vaas­ti – "Jos kaikki tar­tun­nat ovat eri läh­teis­tä eivätkä tar­tun­ta­ket­jut tule tie­toom­me, niin silloin huoli kasvaa"

16:08 0
Tilaajille
Jätevesitutkimukset paljastivat: Oulussa ennätyskorkea piikki huumeiden käytössä maaliskuussa – Loppukeväästä käyttömäärät laskivat, mutta kääntyivät kesällä taas kasvuun

Jä­te­ve­si­tut­ki­muk­set pal­jas­ti­vat: Oulussa en­nä­tys­kor­kea piikki huu­mei­den käy­tös­sä maa­lis­kuus­sa – Lop­pu­ke­vääs­tä käyt­tö­mää­rät las­ki­vat, mutta kään­tyi­vät kesällä taas kasvuun

15:29 0
Tilaajille
Arvio: Meissä kaikissa asuu pieni Loviisa, Heta, Juhani, Siipirikko, Malviina...

Arvio: Meissä kai­kis­sa asuu pieni Lo­vii­sa, Heta, Juhani, Sii­pi­rik­ko, Mal­vii­na...

14:57 0
Tilaajille
Oulussa peräti 15 uutta koronatapausta, noin sata ihmistä karanteenissa, kouluilla altistumisia – koko maassa 222 uutta tartuntaa

Oulussa peräti 15 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, noin sata ihmistä ka­ran­tee­nis­sa, kou­luil­la al­tis­tu­mi­sia – koko maassa 222 uutta tar­tun­taa

12:44 49

Lap­sil­le tar­jol­la mak­sut­to­mia al­keis­luis­te­lu­kou­lu­ja Rak­si­las­sa – ryhmiä sekä ai­kuis­ten tukea tar­vit­se­vil­le että it­se­näi­ses­ti luis­te­le­vil­le lap­sil­le

11:08 1
Battle Beastin konsertti siirtyy taas – bändi tulee Oulun jäähalliin ensi vuoden joulukuussa

Battle Beastin kon­sert­ti siirtyy taas – bändi tulee Oulun jää­hal­liin ensi vuoden jou­lu­kuus­sa

10:44 3
Vanha Kaleva: Oulujokivarren kyliin sähkövoimaa Oulusta

Vanha Kaleva: Ou­lu­jo­ki­var­ren kyliin säh­kö­voi­maa Oulusta

10:00 0
Tilaajille
Kaleva Live tuo alueen puhuttavimmat urheilutapahtumat kotisohvallesi – Loppuvuoden aikana luvassa monipuolista sisältöä jääkiekosta tanssiin ja lentopallosta cheerleadingiin

Kaleva Live tuo alueen pu­hut­ta­vim­mat ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat ko­ti­soh­val­le­si – Lop­pu­vuo­den aikana luvassa mo­ni­puo­lis­ta si­säl­töä jää­kie­kos­ta tans­siin ja len­to­pal­los­ta cheer­lea­din­giin

09:06 0
Ihmiset matkustavat erikoiseen ravintolaan jopa 100 kilometrin päästä: "Asiakkaita tulee laidasta laitaan" – listasimme Suomen ruokamatkailukohteita

Ihmiset mat­kus­ta­vat eri­koi­seen ra­vin­to­laan jopa 100 ki­lo­met­rin päästä: "A­siak­kai­ta tulee lai­das­ta lai­taan" – lis­ta­sim­me Suomen ruo­ka­mat­kai­lu­koh­tei­ta

08:00 2
Tilaajille
Lapsiperheiden suosiminen Oulun kaupungin tonttihauissa jakaa mielipiteitä – syksyn arvonnassa hakijoita oli yli nelinkertainen määrä tontteihin nähden

Lap­si­per­hei­den suo­si­mi­nen Oulun kau­pun­gin tont­ti­hauis­sa jakaa mie­li­pi­tei­tä – syksyn ar­von­nas­sa ha­ki­joi­ta oli yli ne­lin­ker­tai­nen määrä tont­tei­hin nähden

06:00 15
Tilaajille
Jätevedet kertovat: kokaiinin käytön pohjoisraja on Tampereella – koronarajoitukset hillitsivät huumeiden käyttöä Oulussa

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Oulussa

21.10.2020 02:00 0
Oululaiset Saara Kokko ja Tero Leinonen kuuluvat fitness-urheilussa lajiensa Suomen parhaisiin: "Pitää olla hyvännäköinen ja sporttinen fysiikka"

Ou­lu­lai­set Saara Kokko ja Tero Lei­no­nen kuu­lu­vat fit­ness-ur­hei­lus­sa la­jien­sa Suomen par­hai­siin: "Pitää olla hy­vän­nä­köi­nen ja sport­ti­nen fy­siik­ka"

20.10.2020 20:35 0
Tilaajille
Sykkeli-kaupunkipyörien jatkoa käsitellään marraskuussa – "Oulu on Suomen pyöräilypääkaupunki"

Syk­ke­li-kau­pun­ki­pyö­rien jatkoa kä­si­tel­lään mar­ras­kuus­sa – "Oulu on Suomen pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki"

20.10.2020 20:16 36
Limingantien ja Lentokentäntien risteyksessä peräänajokolari – autoihin minimaalisia vahinkoja

Li­min­gan­tien ja Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­ses­sä pe­rään­ajo­ko­la­ri – au­toi­hin mi­ni­maa­li­sia va­hin­ko­ja

20.10.2020 19:39 0
Syyslomalla viimeinkin, voi ottaa iisimmin – Oulussa lapset nauttivat lomailusta koronarajoitteista huolimatta

Syys­lo­mal­la vii­mein­kin, voi ottaa ii­sim­min – Oulussa lapset naut­ti­vat lo­mai­lus­ta ko­ro­na­ra­joit­teis­ta huo­li­mat­ta

20.10.2020 19:05 0
Tilaajille
CPT antoi alustavat havaintonsa tarkastuksesta suljettuihin laitoksiin – myös Oulun vankila tarkistuksen kohteena

CPT antoi alus­ta­vat ha­vain­ton­sa tar­kas­tuk­ses­ta sul­jet­tui­hin lai­tok­siin – myös Oulun vankila tar­kis­tuk­sen koh­tee­na

20.10.2020 18:01 0
Kärppien loput koronatestit negatiivisia – "Näyttää siltä, että joukkueissa voimassa olevat varotoimet ovat olleet oikeita ja ne ovat tehonneet"

Kärp­pien loput ko­ro­na­tes­tit ne­ga­tii­vi­sia – "Näyt­tää siltä, että jouk­kueis­sa voi­mas­sa olevat va­ro­toi­met ovat olleet oikeita ja ne ovat te­hon­neet"

20.10.2020 17:19 3
Kertakäyttömaskien käytön yleistyminen näkyy Oulussa erityisesti bussipysäkkien pursuavissa roskiksissa – "Tilannetta seurataan koko ajan, ja tarvittaessa roskisten tyhjennysväliä tihennetään"

Ker­ta­käyt­tö­mas­kien käytön yleis­ty­mi­nen näkyy Oulussa eri­tyi­ses­ti bus­si­py­säk­kien pur­sua­vis­sa ros­kik­sis­sa – "Ti­lan­net­ta seu­ra­taan koko ajan, ja tar­vit­taes­sa ros­kis­ten tyh­jen­nys­vä­liä ti­hen­ne­tään"

20.10.2020 17:00 5
Tilaajille
Liikenne pysäytetään 5 minuutiksi Oulujoen sillalla Pohjantiellä

Lii­ken­ne py­säy­te­tään 5 mi­nuu­tik­si Ou­lu­joen sil­lal­la Poh­jan­tiel­lä

20.10.2020 15:21 2
Mies vei asuntomurron yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

20.10.2020 14:52 9
Tilaajille
Oulussakin toteutetun kotouttamiskokeilun alustavat tulokset lupaavia – TEM: Yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi

Ou­lus­sa­kin to­teu­te­tun ko­tout­ta­mis­ko­kei­lun alus­ta­vat tu­lok­set lu­paa­via – TEM: Yli puolet ko­kei­luun osal­lis­tu­neis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta työl­lis­tyi

20.10.2020 11:16 0
Marraskuussa Oulussa järjestetty Lumo-valofestivaali perutaan koronatilanteen vuoksi – "Riskialttiita ruuhkasumppuja voisi järjestelyistä huolimatta syntyä"

Mar­ras­kuus­sa Oulussa jär­jes­tet­ty Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li pe­ru­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi – "Ris­kialt­tii­ta ruuh­ka­sump­pu­ja voisi jär­jes­te­lyis­tä huo­li­mat­ta syntyä"

20.10.2020 10:15 9
Kaukolämmön käyttömaksut kalleimpia pientaloissa – lämpöpumput lisäävät suosiotaan jatkuvasti oululaisissa omakotitaloissa

Kau­ko­läm­mön käyt­tö­mak­sut kal­leim­pia pien­ta­lois­sa – läm­pö­pum­put li­sää­vät suo­sio­taan jat­ku­vas­ti ou­lu­lai­sis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa

20.10.2020 06:00 6
Tilaajille