Oulun seutu

Kelloon tehdään 25 asuntoa käsittävä kerrostalokortteli
Tilaajille

Kelloon tehdään 25 asuntoa kä­sit­tä­vä ker­ros­ta­lo­kort­te­li

18.10.2021 21:40
Oulun Yli-Iihin suunnitteilla uusi monitoimitalo – kirjasto, päiväkoti, palvelukeskus ja hyvinvointipiste saman katon alle

Oulun Yli-Ii­hin suun­nit­teil­la uusi mo­ni­toi­mi­ta­lo – kir­jas­to, päi­vä­ko­ti, pal­ve­lu­kes­kus ja hy­vin­voin­ti­pis­te saman katon alle

18.10.2021 20:14 2
Tilaajille
Jättimäinen ostoskeskus nousemassa Kaakkurin Citymarketin viereiselle tontille

Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nou­se­mas­sa Kaak­ku­rin Ci­ty­mar­ke­tin vie­rei­sel­le ton­til­le

18.10.2021 20:10 30
Tilaajille
"Te olette jo piessyt pankin käräjillä", totesi ällistyttävän oikeusjutun tuomari – Oulussa seilanneen laivan päällikkö kuvaili yli 30-vuotista kiistaansa raunioittavaksi

"Te olette jo piessyt pankin kä­rä­jil­lä", totesi äl­lis­tyt­tä­vän oi­keus­ju­tun tuomari – Oulussa sei­lan­neen laivan pääl­lik­kö kuvaili yli 30-vuo­tis­ta kiis­taan­sa rau­nioit­ta­vak­si

18.10.2021 20:03 4
Tilaajille
Villisikoja Stora Enson Oulun tehdasalueella – eläimiä uhkaa lopettaminen

Vil­li­si­ko­ja Stora Enson Oulun teh­das­alueel­la – eläimiä uhkaa lo­pet­ta­mi­nen

18.10.2021 18:53 24
Tilaajille
Entinen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila on keskustan yllätysnimi aluevaalien ehdokaslistalla

Entinen so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirkko Mattila on kes­kus­tan yl­lä­tys­ni­mi alue­vaa­lien eh­do­kas­lis­tal­la

18.10.2021 18:05 11
Tilaajille
Urokselta jää nyt maksamatta pieniäkin laskuja – HS: Trattoja lähetetty satasienkin summista

Urok­sel­ta jää nyt mak­sa­mat­ta pie­niä­kin laskuja – HS: Trat­to­ja lä­he­tet­ty sa­ta­sien­kin sum­mis­ta

18.10.2021 17:10 17
Tilaajille
Pureeko IoT-laite vai mikä se on? ­Esineiden internet ja robotiikka tarvitsevat osaajia eri portaisiin

Pureeko IoT-lai­te vai mikä se on? Esi­nei­den in­ter­net ja ro­bo­tiik­ka tar­vit­se­vat osaajia eri por­tai­siin

18.10.2021 17:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus palaa suullisessa käsittelyssä normimenettelyyn – korona-ajan laajasta etäyhteyden käytöstä luovutaan

Hal­lin­to-oi­keus palaa suul­li­ses­sa kä­sit­te­lys­sä nor­mi­me­net­te­lyyn – ko­ro­na-ajan laa­jas­ta etä­yh­tey­den käy­tös­tä luo­vu­taan

18.10.2021 15:44 1
Pääkirjasto tyhjenee ensi vuonna – 20 miljoonan euron remontin ajaksi etsitään väistötiloja ydinkeskustasta

Pää­kir­jas­to tyh­je­nee ensi vuonna – 20 mil­joo­nan euron re­mon­tin ajaksi et­si­tään väis­tö­ti­lo­ja ydin­kes­kus­tas­ta

18.10.2021 15:30 29
Tilaajille
Kaupunginkirjasto tarjoaa Oulussa ilmaisia tiloja kokoontumiseen omatoimiajalla

Kau­pun­gin­kir­jas­to tarjoaa Oulussa il­mai­sia tiloja ko­koon­tu­mi­seen oma­toi­mi­ajal­la

18.10.2021 15:11 1
Poliisi valvoi raskasta liikennettä Oulun poliisilaitoksen alueella: Saldona ajo- ja lepoaikarikkomuksia, ylikuormia ja epäkunnossa olevia ajoneuvoja

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la: Saldona ajo- ja le­poai­ka­rik­ko­muk­sia, yli­kuor­mia ja epä­kun­nos­sa olevia ajo­neu­vo­ja

18.10.2021 14:39 1
Tilaajille
Oululainen Ginolis Oy rakentaa uutta pääkonttoria Kempeleen Vihikarin yritysalueelle – hyvät kulkuyhteydet saavat kiitosta

Ou­lu­lai­nen Ginolis Oy ra­ken­taa uutta pää­kont­to­ria Kem­pe­leen Vi­hi­ka­rin yri­tys­alueel­le – hyvät kul­ku­yh­tey­det saavat kii­tos­ta

18.10.2021 14:21 11
Tilaajille
Oulun Limingantullissa sijaitsevan rengasliikkeen lämpökeskuksessa syttyi tulipalo

Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa si­jait­se­van ren­gas­liik­keen läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo

18.10.2021 13:39
Tilaajille
Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä

Kaleva Liven tal­vi­kau­den oh­jel­mis­to täy­den­tyy kovaa vauh­tia, luvassa mo­ni­puo­li­nen kattaus pa­de­lis­ta cheer­lea­din­giin – katso lista tu­le­vis­ta si­sä­pal­loi­lu­kau­den lä­he­tyk­sis­tä täältä

18.10.2021 13:00 1
Kärppä-ottelussa voi käydä koronapiikillä – Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 77 uutta koronatartuntaa viikonlopun aikana

Kärp­pä-ot­te­lus­sa voi käydä ko­ro­na­pii­kil­lä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 77 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aikana

18.10.2021 17:36 66
Oulussa tarjolla maksutonta tekemistä koulujen syyslomaviikolla:  Liikuntatapahtuma X-ON Ouluhallissa, Raksilan ja Pateniemen tekojäät avataan, museoon vapaa pääsy

Oulussa tar­jol­la mak­su­ton­ta te­ke­mis­tä kou­lu­jen syys­lo­ma­vii­kol­la: Lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma X-ON Ou­lu­hal­lis­sa, Rak­si­lan ja Pa­te­nie­men te­ko­jäät ava­taan, museoon vapaa pääsy

18.10.2021 11:27
Poliisi: Yksi ihminen kuoli perjantaina työtapaturmassa Pohjantiellä Ritaharjun rampissa – tilanteessa oltiin korjaamassa rikkoutunutta betoniautoa

Po­lii­si: Yksi ihminen kuoli per­jan­tai­na työ­ta­pa­tur­mas­sa Poh­jan­tiel­lä Ri­ta­har­jun ram­pis­sa – ti­lan­tees­sa oltiin kor­jaa­mas­sa rik­kou­tu­nut­ta be­to­ni­au­toa

18.10.2021 11:27
Sähköpotkulautailu loppui Oulussa maanantaina – "Tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi on jo luvattu lunta"

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lu loppui Oulussa maa­nan­tai­na – "Tiis­tain ja kes­ki­vii­kon vä­li­sek­si yöksi on jo luvattu lunta"

18.10.2021 11:17 20
Tilaajille
Oululainen opettaja Tanja-Maria Nyman lähti kahdeksi vuodeksi opettajaksi Malediiveille – "Työ muslimivaltaisessa kulttuurissa on iso loikka oman mukavuusalueen ulkopuolelle"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Tan­ja-Ma­ria Nyman lähti kah­dek­si vuo­dek­si opet­ta­jak­si Ma­le­dii­veil­le – "Työ mus­li­mi­val­tai­ses­sa kult­tuu­ris­sa on iso loikka oman mu­ka­vuus­alueen ul­ko­puo­lel­le"

18.10.2021 10:15 2
Tilaajille
Poliisi otti kiinni Kastellin apteekista lääkkeitä vieneen miehen – käytti voimakeinoja

Poliisi otti kiinni Kas­tel­lin ap­tee­kis­ta lääk­kei­tä vieneen miehen – käytti voi­ma­keinoja

18.10.2021 14:09 10
Tilaajille
Oululainen uusi työvaatemerkki lähtee maailmalle, aikoo erottautua käyttämällä kierrätysmateriaaleja – "Tulevaisuudessa epäekologisten tuotteiden valmistus tulee olemaan jopa mahdotonta"

Ou­lu­lai­nen uusi työ­vaa­te­merk­ki lähtee maail­mal­le, aikoo erot­tau­tua käyt­tä­mäl­lä kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja – "­Tu­le­vai­suu­des­sa epä­eko­lo­gis­ten tuot­tei­den val­mis­tus tulee olemaan jopa mah­do­ton­ta"

18.10.2021 07:30 2
Tilaajille
Uuden OYSin A-taloa sisustetaan jo, ensimmäinen vaihe valmistumassa kuukausia etuajassa – mutta milloin ensimmäinen potilas pääsee sisään?

Uuden OYSin A-taloa si­sus­te­taan jo, en­sim­mäi­nen vaihe val­mis­tu­mas­sa kuu­kau­sia etu­ajas­sa – mutta milloin en­sim­mäi­nen potilas pääsee sisään?

18.10.2021 06:00 14
Tilaajille

Hai­luo­toon lii­ken­nöi pie­nem­pi lautta

17.10.2021 22:07
Ettan pelin kehittäminen on vasta alkuvaiheessa, mutta ajatuksissa muhii oululainen liigajoukkue: "Ensin seuran ja organisaation pitää olla liigatasoinen"

Ettan pelin ke­hit­tä­mi­nen on vasta al­ku­vai­hees­sa, mutta aja­tuk­sis­sa muhii ou­lu­lai­nen lii­ga­jouk­kue: "Ensin seuran ja or­ga­ni­saa­tion pitää olla lii­ga­ta­soi­nen"

17.10.2021 19:43
Tilaajille
Tuore väitös: poliisiuudistus heikensi rikostutkinnan tasoa ja turvallisuutta – poliisiammattikorkeakoulun rehtori ei pidä väitteitä paikkansapitävinä

Tuore väitös: po­lii­si­uu­dis­tus hei­ken­si ri­kos­tut­kin­nan tasoa ja tur­val­li­suut­ta – po­lii­si­am­mat­ti­kor­kea­kou­lun rehtori ei pidä väit­tei­tä paik­kan­sa­pi­tä­vi­nä

17.10.2021 17:30 9
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan Siniset ry ke­hot­taa kaikkia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teen – Pirinen jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na

17.10.2021 17:04 6
Arvio: Jesse Hackmanin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vainajat

Arvio: Jesse Hack­ma­nin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vai­na­jat

17.10.2021 15:20
Tilaajille
Uusi valtuutettu Juha Richter kantaa huolta lähipalveluiden säilymisestä soteuudistuksessa

Uusi val­tuu­tet­tu Juha Richter kantaa huolta lä­hi­pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä so­teuu­dis­tuk­ses­sa

17.10.2021 14:00
Tilaajille
Oulun kaupungin alueelta on löytynyt syksyn aikana jonkin verran kuolleita jäniksiä – ”Normaalia enempää niitä ei ole ollut”

Oulun kau­pun­gin alueel­ta on löy­ty­nyt syksyn aikana jonkin verran kuol­lei­ta jä­nik­siä – ”Nor­maa­lia enempää niitä ei ole ollut”

17.10.2021 12:00
Tilaajille