Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun seutu

Pohjois-Suomen asioiden ajaminen oli päällimmäisenä Kalevan vaalitentissä, eikä riitasointuja ei kovin paljon kuulunut
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men asioi­den aja­mi­nen oli pääl­lim­mäi­se­nä Kalevan vaa­li­ten­tis­sä, eikä rii­ta­soin­tu­ja ei kovin paljon kuu­lu­nut

22:10 1
Suomi on päässyt esille USA:ssa – Nato-keskustelu on tuonut paljon myönteistä julkisuutta, sanoo Oulussa vieraillut suurlähettiläs Douglas Hickey

Suomi on päässyt esille USA:ssa – Na­to-kes­kus­te­lu on tuonut paljon myön­teis­tä jul­ki­suut­ta, sanoo Oulussa vie­rail­lut suur­lä­het­ti­läs Douglas Hickey

21:00 2
Tilaajille
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

18:00
Tilaajille
Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin  kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos nuoret saisivat päättää

Ou­lu­lai­nen Se­bas­tian Tynk­ky­nen ja pe­rus­suo­ma­lai­set nuorten suo­sik­ke­ja – Katso, ketkä muut va­lit­tai­siin kan­san­edus­ta­jik­si Oulun vaa­li­pii­ris­tä, jos nuoret sai­si­vat päättää

17:37 10
Tilaajille
Dokumentaristi seurasi nuoren saamelaisräppääjän elämää – "Ylpeys omasta kielestä ja kulttuurista on nousemassa"

Do­ku­men­ta­ris­ti seurasi nuoren saa­me­lais­räp­pää­jän elämää – "Ylpeys omasta kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta on nou­se­mas­sa"

16:30 1
Toimitus suosittelee
Kärppien kausitodistukset: Miljoonanipussa vain yksi kiitettävän arvosanan mies

Kärp­pien kau­si­to­dis­tuk­set: Mil­joo­na­ni­pus­sa vain yksi kii­tet­tä­vän ar­vo­sa­nan mies

18.03.2023 15:55
Tilaajille
Natsien ampuma-alueelle kohosi Oulun yliopisto ja öljysatama putkahti merestä – 14 vaikuttavaa ilmakuvaa paljastavat yllättäviä muutoksia Oulusta

Natsien am­pu­ma-alueel­le kohosi Oulun yli­opis­to ja öl­jy­sa­ta­ma put­kah­ti merestä – 14 vai­kut­ta­vaa il­ma­ku­vaa pal­jas­ta­vat yl­lät­tä­viä muu­tok­sia Oulusta

18.03.2023 05:00 36
Tilaajille
Oulussa opettajat kovilla huoltajien törkyviesteistä – "Kiroilua, panettelua, persoonan arviointia", kuvailee OAJ Oulun puheen­johtaja

Oulussa opet­ta­jat kovilla huol­ta­jien tör­ky­vies­teis­tä – "Ki­roi­lua, pa­net­te­lua, per­soo­nan ar­vioin­tia", ku­vai­lee OAJ Oulun pu­heen­joh­ta­ja

14.03.2023 05:00 261
Tilaajille
Raksilan uudet marketit voivat valmistua jo vuonna 2025 – kaupunki tehnyt sopimuksen Keskon ja Arinan kanssa

Rak­si­lan uudet mar­ke­tit voivat val­mis­tua jo vuonna 2025 – kau­pun­ki tehnyt so­pi­muk­sen Keskon ja Arinan kanssa

13.03.2023 06:00 135
Tilaajille
Lääkärit suostuivat tutkimaan sodankyläläisen Inga Kavakan kunnolla vasta 13 vuoden kärsimyksen jälkeen — tähystyksen aikana jopa epäuskoinen kirurgi hätkähti näkemästään

Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan so­dan­ky­lä­läi­sen Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen — tä­hys­tyk­sen aikana jopa epä­us­koi­nen kirurgi hät­käh­ti nä­ke­mäs­tään

19.03.2023 19:30 11
Tilaajille
Heikko laatu houkuttelee asiakkaita katsastusasemille, Pohjois-Pohjanmaalla annettu 12 varoitusta vuosina 2020–2023: "Valvontaa pitäisi tehdä enemmän"

Heikko laatu hou­kut­te­lee asiak­kai­ta kat­sas­tu­sa­se­mil­le, Poh­jois-Poh­jan­maal­la annettu 12 va­roi­tus­ta vuosina 2020–2023: "Val­von­taa pitäisi tehdä enem­män"

27.02.2023 05:00 59
Tilaajille
Katso tallenne Kalevan vaalitentistä: Mukana kuusi nimekästä Oulun vaalipiirin ehdokasta, jotka kertoivat näkemyksensä taloudesta ja pohjoisen asioista

Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä: Mukana kuusi ni­me­käs­tä Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­ta, jotka ker­toi­vat nä­ke­myk­sen­sä ta­lou­des­ta ja poh­joi­sen asiois­ta

19:28 18
Tilaajille
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

15:06 3
Tilaajille
Henkilöauto ja kuorma-auto kolaroivat Kuusamontiellä, yksi loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to ja kuor­ma-au­to ko­la­roi­vat Kuu­sa­mon­tiel­lä, yksi louk­kaan­tui

14:39
Fenniarail porskuttaa lakosta huolimatta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei ongelmia, Metsä Groupin Kemin tehtaan raidekuljetukset seisahtuneet

Fen­nia­rail pors­kut­taa lakosta huo­li­mat­ta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei on­gel­mia, Metsä Groupin Kemin tehtaan rai­de­kul­je­tuk­set sei­sah­tu­neet

13:29 3
Tilaajille
Kärppähyökkääjät Antti-Roiko ja Havana ottivat paikkansa Naisleijonien MM-joukkueesta

Kärp­pä­hyök­kää­jät Ant­ti-Roi­ko ja Havana ottivat paik­kan­sa Nais­lei­jo­nien MM-jouk­kuees­ta

13:12 1
Tilaajille
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Oulun ja Pudasjärven rajalla

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Oulun ja Pu­das­jär­ven rajalla

12:59 1
Kiskolta rohkea ratkaisu – vie 1-sarjan lauantaisen finaaliavauksen Pitkäkankaan koulun pienestä salista Ouluhallin väljiin tiloihin

Kis­kol­ta rohkea rat­kai­su – vie 1-sar­jan lauan­tai­sen fi­naa­li­avauk­sen Pit­kä­kan­kaan koulun pie­nes­tä salista Ou­lu­hal­lin väljiin ti­loi­hin

12:08 1
Tilaajille
Rintamamiestalon kellarissa syttyi tulipalo Oulun Karjasillalla

Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun Kar­ja­sil­lal­la

11:41
Vesi virtasi Kempeleen Alkoon ja aiheutti mittavat vahingot – liike kiinni jopa viikkoja

Vesi virtasi Kem­pe­leen Alkoon ja ai­heut­ti mit­ta­vat va­hin­got – liike kiinni jopa viik­ko­ja

11:11 45
Näkökulma: Oulun vaalipiirissä edessä käänteentekevät jännitysvaalit – Miten käy keskustan, säilyttääkö se ykköspaikkansa vai  nouseeko perussuomalaiset rinnalle?

Nä­kö­kul­ma: Oulun vaa­li­pii­ris­sä edessä kään­teen­te­ke­vät jän­ni­tys­vaa­lit – Miten käy kes­kus­tan, säi­lyt­tää­kö se yk­kös­paik­kan­sa vai nou­see­ko pe­rus­suo­ma­lai­set rin­nal­le?

06:00 16
Tilaajille
Kalevan vaalitentin kuusikko pääsee tänään pureutumaan pohjoiseen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

06:00 8
Hinttaan tekeillä suuri hoivakortteli – kahteen rakennukseen kaavaillaan paikkoja 60–70 asukkaalle

Hint­taan te­keil­lä suuri hoi­va­kort­te­li – kahteen ra­ken­nuk­seen kaa­vail­laan paik­ko­ja 60–70 asuk­kaal­le

05:00 24
Tilaajille
Lakko lyhensi matka-aikaa Lontoosta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Junamatkustaminen olisi ollut meille helpompaa"

Lakko lyhensi mat­ka-ai­kaa Lon­toos­ta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Ju­na­mat­kus­ta­mi­nen olisi ollut meille hel­pom­paa"

05:00 2
Tilaajille
Oulussa halutaan kehittää joukkoliikennettä työpaikka- ja asuinalueilla – kolme palvelutasovaihtoehtoa esillä ratkaisuiksi

Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

20.03.2023 19:00 35
Tilaajille
Drooni kuvaa, kun oululainen hurjapää Tero Savolainen kirittää jäänmurtajaa merellä läskipyörän selässä – katso video

Drooni kuvaa, kun ou­lu­lai­nen hur­ja­pää Tero Sa­vo­lai­nen ki­rit­tää jään­mur­ta­jaa merellä läs­ki­pyö­rän selässä – katso video

20.03.2023 17:53 10
Tilaajille
Oulun seurakunnat mukana Earth Hour -tempauksessa – tuomiokirkossa ja Hiukkavaarassa kokoonnutaan kynttilän valossa

Oulun seu­ra­kun­nat mukana Earth Hour -tem­pauk­ses­sa – tuo­mio­kir­kos­sa ja Hiuk­ka­vaa­ras­sa ko­koon­nu­taan kynt­ti­län valossa

20.03.2023 17:46 4
Veturinkuljettajien lakossa on kyse työhyvinvoinnista –  RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja: "Miksi meidän pitäisi vuodesta toiseen joustaa"

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakossa on kyse työ­hy­vin­voin­nis­ta –  RAU:n Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja: "Miksi meidän pitäisi vuo­des­ta toiseen jous­taa"

20.03.2023 16:37 29
Tilaajille
Herukassa lasketaan nopeusrajoituksia

He­ru­kas­sa las­ke­taan no­peus­ra­joi­tuk­sia

20.03.2023 15:50 2
Tilaajille

Oulun val­tuus­tos­sa istuvan Susanna Kis­ne­rin tie nousi pystyyn Pellon kun­nan­joh­ta­ja­haus­sa

20.03.2023 13:15 4
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 10:31
Tilaajille
Mikko Within jännitystä ja huumoria yhdisteleviin nuortenkirjoihin tarttuvat vähän lukevat pojat – Saakelin satasesta tutun Uuno Turhasen seikkailut jatkuvat uudessa nuortenromaanissa

Mikko Within jän­ni­tys­tä ja huu­mo­ria yh­dis­te­le­viin nuor­ten­kir­joi­hin tart­tu­vat vähän lukevat pojat – Saa­ke­lin sa­ta­ses­ta tutun Uuno Tur­ha­sen seik­kai­lut jat­ku­vat uudessa nuor­ten­ro­maa­nis­sa

20.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Oulun tuomiokirkkoa remontoidaan kattavasti seuraavan kolmen vuoden ajan – 1980-luvulla korjattu julkisivurappaus uudistetaan

Oulun tuo­mio­kirk­koa re­mon­toi­daan kat­ta­vas­ti seu­raa­van kolmen vuoden ajan – 1980-lu­vul­la kor­jat­tu jul­ki­si­vu­rap­paus uu­dis­te­taan

20.03.2023 08:52 8
Yleinen sauna lämpiää Kempeleen Hakamaalla joka ilta – uuden saunamaailman avannut Antti Kaski haluaa nostaa saunakulttuurin Oulun seudullakin uuteen nousuun

Yleinen sauna lämpiää Kem­pe­leen Ha­ka­maal­la joka ilta – uuden sau­na­maail­man avannut Antti Kaski haluaa nostaa sau­na­kult­tuu­rin Oulun seu­dul­la­kin uuteen nousuun

20.03.2023 06:15 5
Kyläkauppatuki tuli tarpeeseen Hailuodossa, sillä rahanreikiä riittää saaressakin  – Koko maassa kyläkauppojen isoihin investointeihin tarvittaisiin kymmeniä miljoonia

Ky­lä­kaup­pa­tu­ki tuli tar­pee­seen Hai­luo­dos­sa, sillä ra­han­rei­kiä riittää saa­res­sa­kin – Koko maassa ky­lä­kaup­po­jen isoihin in­ves­toin­tei­hin tar­vit­tai­siin kym­me­niä mil­joo­nia

20.03.2023 06:00 6
Tilaajille