Oulun seutu

Kaupunginsairaalassa kolme uutta koronatartuntaa, liittyvät OYSin tautitapauksiin – vierailukielto voimaan

Kau­pun­gin­sai­raa­las­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, liit­ty­vät OYSin tau­ti­ta­pauk­siin – vie­rai­lu­kiel­to voimaan

16:52 1
Oulun yliopiston professori Steven LaValle sai 2,5 miljoonan euron rahoituksen virtuaalitodellisuus-hankkeeseen

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Steven LaValle sai 2,5 mil­joo­nan euron ra­hoi­tuk­sen vir­tuaa­li­to­del­li­suus-hank­kee­seen

14:51
Hankejohtaja kertoo, miksi Oulusta pitäisi tulla kulttuuripääkaupunki: ”Haluamme, että kova insinöörikaupunki tulisi pehmeämmäksi”

Han­ke­joh­ta­ja kertoo, miksi Oulusta pitäisi tulla kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki: ”Ha­luam­me, että kova in­si­nöö­ri­kau­pun­ki tulisi peh­meäm­mäk­si”

14:26 25
Uudet tuulet puhaltavat Oulun torilla: Rantakadun ravintoloiden terassit levittäytyvät tulevana kesänä pysäköintiruutujen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan aikaan", ravintoloitsija kiittelee

Uudet tuulet pu­hal­ta­vat Oulun to­ril­la: Ran­ta­ka­dun ra­vin­to­loi­den te­ras­sit le­vit­täy­ty­vät tu­le­va­na kesänä py­sä­köin­ti­ruu­tu­jen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan ai­kaan", ra­vin­to­loit­si­ja kiit­te­lee

17:04 33
Tilaajille
THL: Oulussa 13 uutta koronavirustartuntaa – koko maassa 280 uutta tapausta

THL: Oulussa 13 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa 280 uutta ta­paus­ta

16:23 45
Virtuaalisesti järjestettävä Stara-aluetapahtuma esittelee voimistelun tulevaisuuden tähtiä, mukana 33 esitystä ja 253 urheilijaa – Kaleva näyttää suorana

Vir­tuaa­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vä Sta­ra-alue­ta­pah­tu­ma esit­te­lee voi­mis­te­lun tu­le­vai­suu­den tähtiä, mukana 33 esi­tys­tä ja 253 ur­hei­li­jaa – Kaleva näyttää suorana

11:00
Vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat Oulussa reilusti, eniten nousua oli Porvoossa

Van­ho­jen asun­to­jen kaup­pa­mää­rät las­ki­vat Oulussa rei­lus­ti, eniten nousua oli Por­voos­sa

10:09 2
Droonien tanssia joella, taidegalleria taivaalla, lastenkulttuurin keskus, matalan kynnyksen oopperaa ja festivaaleja ­­­­­­­­­­­– katso, mitä kaikkea vuosi kulttuuripääkaupunkina toisi Ouluun

Droo­nien tanssia joella, tai­de­gal­le­ria tai­vaal­la, las­ten­kult­tuu­rin keskus, matalan kyn­nyk­sen oop­pe­raa ja fes­ti­vaa­le­ja – katso, mitä kaikkea vuosi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­na toisi Ouluun

10:00 13
Tilaajille
Vanha Kaleva: Muhoksen kutomakurssilla loihdittiin väririkkaita kankaita

Vanha Kaleva: Mu­hok­sen ku­to­ma­kurs­sil­la loih­dit­tiin vä­ri­rik­kai­ta kan­kai­ta

10:00
Tilaajille
Stora Enso: Oulun tehtaalta leviävät hajut ovat peräisin kolmesta kohteesta, joista yksi on korjattu

Stora Enso: Oulun teh­taal­ta le­viä­vät hajut ovat pe­räi­sin kol­mes­ta koh­tees­ta, joista yksi on kor­jat­tu

09:35 16
Oulun Infra -liikelaitos tarjoaa kaupunkilaisille jätesäkkejä ja lainaa roskapihtejä siivoustalkoisiin

Oulun Infra -lii­ke­lai­tos tarjoaa kau­pun­ki­lai­sil­le jä­te­säk­ke­jä ja lainaa ros­ka­pih­te­jä sii­vous­tal­koi­siin

13:25
Limingan Rantakylän hiekkakenttä hautautui veden alle, frisbeegolf mahdollista pitkävartiset kumpparit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin korkealla"

Li­min­gan Ran­ta­ky­län hiek­ka­kent­tä hau­tau­tui veden alle, fris­bee­golf mah­dol­lis­ta pit­kä­var­ti­set kump­pa­rit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin kor­keal­la"

09:14
Tilaajille
Oulun auto-osaaminen alkaa kiinnostaa ulkomailla – eri autonvalmistajat kiinnostuneita yhteistyöstä

Oulun au­to-osaa­mi­nen alkaa kiin­nos­taa ul­ko­mail­la – eri au­ton­val­mis­ta­jat kiin­nos­tu­nei­ta yh­teis­työs­tä

08:00 7
Tilaajille
ONS:n edustusjoukkueen 17-vuotias kapteeni Aurora Harila ei tee iästään ongelmaa: "Koko joukkue on niin nuori, että se ei ole niin ihmeellistä"

ONS:n edus­tus­jouk­kueen 17-vuo­tias kap­tee­ni Aurora Harila ei tee iästään on­gel­maa: "Koko joukkue on niin nuori, että se ei ole niin ih­meel­lis­tä"

07:59
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Juha Sipilä toivoo politiikkaan enemmän ratkaisukeskeistä keskustelua – politiikan puhetapa on muuttunut huonompaan suuntaan

60 vuotta täyt­tä­vä Juha Sipilä toivoo po­li­tiik­kaan enemmän rat­kai­su­kes­keis­tä kes­kus­te­lua – po­li­tii­kan pu­he­ta­pa on muut­tu­nut huo­nom­paan suun­taan

07:00 12
Tilaajille
Enimmillään liki kolmasosa Otaxin autoista on seissyt tallissa – ”Yrityksiä myydään nyt joka kuukausi”

Enim­mil­lään liki kol­mas­osa Otaxin au­tois­ta on seissyt tal­lis­sa – ”Y­ri­tyk­siä myydään nyt joka kuu­kau­si”

06:08 15
VR kunnostaa Oulun varikolla 60 vuotta vanhoja saksalaisia junavaunuja norjalaisille, samaan aikaan oma tuoreempi kalusto matkaa romuttamolle – "Tilanteessa ei ole mitään ihmeellistä"

VR kun­nos­taa Oulun va­ri­kol­la 60 vuotta vanhoja sak­sa­lai­sia ju­na­vau­nu­ja nor­ja­lai­sil­le, samaan aikaan oma tuo­reem­pi kalusto matkaa ro­mut­ta­mol­le – "Ti­lan­tees­sa ei ole mitään ih­meel­lis­tä"

06:00 11
Tilaajille
Keväällä kalastus vain kiihtyy Lumijoen Varjakassa – "Kynnän mieluimmin ja parhaiten merta kuin peltoa"

Ke­vääl­lä ka­las­tus vain kiihtyy Lu­mi­joen Var­ja­kas­sa – "Kynnän mie­luim­min ja par­hai­ten merta kuin peltoa"

06:00 2
Tilaajille
Kolumni: Juopuneiden kaappausyritys päättyi parissa päivässä
Kolumni Kai Nevala

Ko­lum­ni: Juo­pu­nei­den kaap­paus­yri­tys päättyi parissa päi­väs­sä

21.04.2021 20:56 4
Tilaajille
Ruskon aluetta palveleva bussilinja aloittaa tammikuussa 2022 – linjalla liikennöidään talvikausina arkisin 60 minuutin vuorovälillä

Ruskon aluetta pal­ve­le­va bus­si­lin­ja aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2022 – lin­jal­la lii­ken­nöi­dään tal­vi­kau­si­na arkisin 60 mi­nuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä

21.04.2021 19:29 8
Tilaajille

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos hankkii uuden öl­jyn­tor­jun­ta-aluk­sen myrs­kys­sä upon­neen tilalle

21.04.2021 19:02
Tilaajille
Kysyimme: Ovatko seniorit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko korona-ajan sisällä ja liikkumatta."

Ky­syim­me: Ovatko se­nio­rit jumissa kotona? "Moni on jo yli vuoden ollut kotinsa vanki ja koko ko­ro­na-ajan sisällä ja liik­ku­mat­ta."

21.04.2021 17:59 1
Tilaajille
Oulun kartonkitehtaalla luja usko tulevaisuuteen – Stora Enson irtisanomat ovat työllistyneet hyvin

Oulun kar­ton­ki­teh­taal­la luja usko tu­le­vai­suu­teen – Stora Enson ir­ti­sa­no­mat ovat työl­lis­ty­neet hyvin

21.04.2021 17:38 6
Tilaajille
Kärpät tarvitsee leveyttä ratkaisijarintamalle – pelkkä konkarien panos ja tehokas ykkösylivoima eivät riitä

Kärpät tar­vit­see le­veyt­tä rat­kai­si­ja­rin­ta­mal­le – pelkkä kon­ka­rien panos ja tehokas yk­kös­yli­voi­ma eivät riitä

21.04.2021 17:35 19
Tilaajille

Onni ostaa ou­lu­lai­sen Walkea Sydän Oy:n

21.04.2021 17:08
Tuirassa ja Limingassa joulukuussa tehdyt kirveshyökkäykset siirtyvät syyteharkintaan – epäilty edelleen vangittuna

Tui­ras­sa ja Li­min­gas­sa jou­lu­kuus­sa tehdyt kir­ves­hyök­käyk­set siir­ty­vät syy­te­har­kin­taan – epäilty edel­leen van­git­tu­na

21.04.2021 15:58
Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kirjastoauto Onneli valittiin airueeksi viemään kulttuuripääkaupunkihakemus Oulusta Helsinkiin

Oulu2026 on kuin rakas lapsi – kir­jas­to­au­to Onneli va­lit­tiin ai­rueek­si viemään kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus Oulusta Hel­sin­kiin

21.04.2021 13:41 24
Tilaajille
Ympäristötalo toimii nyt Oulun kaupungintalona

Ym­pä­ris­tö­ta­lo toimii nyt Oulun kau­pun­gin­ta­lo­na

21.04.2021 13:39 1
Pohjois-Pohjanmaan tulvat huipussaan loppuviikolla, Kiiminkijoella avataan jääpatoa

Poh­jois-Poh­jan­maan tulvat hui­pus­saan lop­pu­vii­kol­la, Kii­min­ki­joel­la avataan jää­pa­toa

21.04.2021 13:16 1
Tilaajille
Valvontaiskun saldo: Tulli takavarikoi yli 86 kiloa nuuskaa, poliisi jakoi 12 sakkoa raskaan liikenteen rikkeistä, kolme kuljettajaa ajokieltoon ylinopeudesta

Val­von­ta­is­kun saldo: Tulli ta­ka­va­ri­koi yli 86 kiloa nuus­kaa, poliisi jakoi 12 sakkoa raskaan lii­ken­teen rik­keis­tä, kolme kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon yli­no­peu­des­ta

21.04.2021 11:36 3