Yrittäjyys
Korona lisäsi oululaisen tatuointitaiteilijan Kerttu Kunnarin asiakasmäärää, sillä vaikeina aikoina ihmiset haluavat elämäänsä jotain muuttumatonta – "Tatuointihan on aika lailla pysyvin asia, mitä voi olla"

Korona lisäsi ou­lu­lai­sen ta­tuoin­ti­tai­tei­li­jan Kerttu Kun­na­rin asia­kas­mää­rää, sillä vai­kei­na aikoina ihmiset ha­lua­vat elä­mään­sä jotain muut­tu­ma­ton­ta – "Ta­tuoin­ti­han on aika lailla pysyvin asia, mitä voi olla"

02.08.2020 17:00 4
Tilaajille
Kysyimme oululaisilta yrittäjiltä, mitä mieltä he ovat Oulun yliopiston muuttoaikeista kaupungin keskustaan – "Nykyisillä tiedoilla suhtaudun nihkeästi"

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta yrit­tä­jil­tä, mitä mieltä he ovat Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keis­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – "Ny­kyi­sil­lä tie­doil­la suh­tau­dun nih­keäs­ti"

11.07.2020 06:00 7
Tilaajille
Pääkirjoitus: Oululla riittää petrattavaa yrityskaupunkina
Pääkirjoitus Kaleva

Pää­kir­joi­tus: Oululla riittää pet­rat­ta­vaa yri­tys­kau­pun­ki­na

01.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Oulu sijoittuu isojen kaupunkien yrityskantatilastossa hännille, eikä pärjää vertailussa maan suurien kaupunkien kanssa – yritysten määrä on kuitenkin kasvussa

Oulu si­joit­tuu isojen kau­pun­kien yri­tys­kan­ta­ti­las­tos­sa hän­nil­le, eikä pärjää ver­tai­lus­sa maan suurien kau­pun­kien kanssa – yri­tys­ten määrä on kui­ten­kin kas­vus­sa

30.06.2020 06:00 9
Tilaajille
Kesätyö kasvatti kolme nuorta hautakivialan yrittäjiksi –  "Omaiset jakavat surua puhumalla, meidän tehtävä on kuunnella"

Kesätyö kas­vat­ti kolme nuorta hau­ta­ki­vi­alan yrit­tä­jik­si –  "O­mai­set jakavat surua pu­hu­mal­la, meidän tehtävä on kuun­nel­la"

15.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Tuore barometri: Kärsämäki on yrittäjien mielestä yrittäjämyönteisyydessä ykkönen

Tuore ba­ro­met­ri: Kär­sä­mä­ki on yrit­tä­jien mie­les­tä yrit­tä­jä­myön­tei­syy­des­sä ykkönen

09.06.2020 14:11 2
Tilaajille
Yhä useampi yrittäjä lähellä loppuunpalamista – huoli yrityksen tulevaisuudesta on kuormittanut työssä jaksamista koronakeväänä

Yhä useampi yrit­tä­jä lähellä lop­puun­pa­la­mis­ta – huoli yri­tyk­sen tu­le­vai­suu­des­ta on kuor­mit­ta­nut työssä jak­sa­mis­ta ko­ro­na­ke­vää­nä

05.06.2020 16:31 0
Pienet kunnat nopeimpia tukipäätösten tekijöitä – yksinyrittäjän tuen hakuajoissa viikkojen eroja

Pienet kunnat no­peim­pia tu­ki­pää­tös­ten te­ki­jöi­tä – yk­sin­yrit­tä­jän tuen ha­ku­ajois­sa viik­ko­jen eroja

19.05.2020 12:26 0
Kun työn todellinen luonne selvisi, moni ostajaehdokas katosi – Kempeleen mattokutomon aiempi yrittäjä Sauli Annola iloitsee saatuaan jatkajakseen oppimishaluisen käsityöharrastajan

Kun työn to­del­li­nen luonne sel­vi­si, moni os­ta­ja­eh­do­kas katosi – Kem­pe­leen mat­to­ku­to­mon aiempi yrit­tä­jä Sauli Annola iloit­see saa­tuaan jat­ka­jak­seen op­pi­mis­ha­lui­sen kä­si­työ­har­ras­ta­jan

19.05.2020 06:00 0
Tilaajille