Forum24

Esikoislevynsä julkaiseva kansanmusiikkiyhtye Rällä ei ole mikään tylsä tuohivirsutrio – "Kunnioitamme perinteitä, mutta emme halua olla väinämöisiä"

Esikoislevynsä julkaiseva kansanmusiikkiyhtye Rällä ei ole mikään tylsä tuohivirsutrio – "Kunnioitamme perinteitä, mutta emme halua olla väinämöisiä"

07:15
Jazzilla toivon pilkahduksia – hiljattain oululaistunut jazzmuusikko Elena Mindru julkaisee tänään uutta musiikkia

Jazzilla toivon pilkahduksia – hiljattain oululaistunut jazzmuusikko Elena Mindru julkaisee tänään uutta musiikkia

11.06.2021 18:11
Forum24 listasi Oulun valtuuston läsnäolot: Kuudella täydet minuutit, neljä kävi alle puolessa kokouksista – Katso vuoden 2017 vaaleissa valittujen kokousläsnäolot nimi nimeltä

Forum24 listasi Oulun val­tuus­ton läs­näo­lot: Kuu­del­la täydet mi­nuu­tit, neljä kävi alle puo­les­sa ko­kouk­sis­ta – Katso vuoden 2017 vaa­leis­sa va­lit­tu­jen ko­kous­läs­nä­olot nimi nimeltä

11.06.2021 06:12 5
Jazzilla toivon pilkahduksia – hiljattain oululaistunut jazzmuusikko Elena Mindru julkaisee tänään uutta musiikkia
Ihmiset

Jaz­zil­la toivon pil­kah­duk­sia – hil­jat­tain ou­lu­lais­tu­nut jazz­muu­sik­ko Elena Mindru jul­kai­see tänään uutta mu­siik­kia

11.06.2021 18:11
Oulun Matkailun toimitusjohtajan paikalta vetäytyvä Päivi Penttilä toivoo, että Oulussa panostettaisiin enemmän matkailuun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

Oulun Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta ve­täy­ty­vä Päivi Pent­ti­lä toivoo, että Oulussa pa­nos­tet­tai­siin enemmän mat­kai­luun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

06.06.2021 06:15 11
Rautiaisen sisarukset jakavat nykyisin yhdessä tuomioita – "Pieni sävy on edelleen jäljellä, kun Jymyn otteluita tuomaroi, mutta se vähenee koko ajan"

Rau­tiai­sen si­sa­ruk­set jakavat ny­kyi­sin yhdessä tuo­mioi­ta – "Pieni sävy on edel­leen jäl­jel­lä, kun Jymyn ot­te­lui­ta tuo­ma­roi, mutta se vähenee koko ajan"

05.06.2021 19:35
Heini Peltomäki maalaa tauluja päällään – "Vaikka käteni ja jalkani eivät toimi, minulla on sellainen taito, jota ei kaikilla ole"

Heini Pel­to­mä­ki maalaa tauluja pääl­lään – "Vaikka käteni ja jalkani eivät toimi, minulla on sel­lai­nen taito, jota ei kai­kil­la ole"

01.06.2021 06:30 6
Oulun uusi valtuusto jatkaa Pikisalissa – toiveena on, että ensimmäinen kokous elokuussa pidettäisiin fyysisenä kokouksena

Oulun uusi val­tuus­to jatkaa Pi­ki­sa­lis­sa – toi­vee­na on, että en­sim­mäi­nen kokous elo­kuus­sa pi­det­täi­siin fyy­si­se­nä ko­kouk­se­na

10.06.2021 06:15 2
Oulu on valtakunnan innokkain rengaslukottaja, mutta siihen ei paljoa vaadita

Oulu on val­ta­kun­nan in­nok­kain ren­gas­lu­kot­ta­ja, mutta siihen ei paljoa vaadita

09.06.2021 06:12 8
Haukiputaan keskusta kaunistettiin talkoovoimin – "Oli pakko ottaa ohjakset omiin käsiin"

Hau­ki­pu­taan kes­kus­ta kau­nis­tet­tiin tal­koo­voi­min – "Oli pakko ottaa oh­jak­set omiin käsiin"

08.06.2021 16:19 16
Tuhansien työnhakijoiden kohtaamiset jäivät TE-toimistolla tekemättä – Oulun kaupungille lankesi päivitysvelasta arvioitua isompi urakka työllisyyden kuntakokeilun alkuun

Tu­han­sien työn­ha­ki­joi­den koh­taa­mi­set jäivät TE-toi­mis­tol­la te­ke­mät­tä – Oulun kau­pun­gil­le lankesi päi­vi­tys­ve­las­ta ar­vioi­tua isompi urakka työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun alkuun

07.06.2021 06:12 3
Kolumnit
Suomi on valloitettu maa
Kolumni Erkki Karvonen

Suomi on val­loi­tet­tu maa

11.06.2021 15:42
Oulu-huumaa ansaitusti
Kolumni Niina Hentilä

Ou­lu-huu­maa an­sai­tus­ti

09.06.2021 14:58
Kuka seisauttaisi kellot?
Kolumni Susanna Eksymä

Kuka sei­saut­tai­si kellot?

07.06.2021 10:40
Oulun poliisi lähtee tehtävälle viiden minuutin välein
Kolumni Mika Heinilä

Oulun poliisi lähtee teh­tä­väl­le viiden mi­nuu­tin välein

04.06.2021 15:19
Tervasta aieluettelon kautta maailmanperintöä
Kolumni Pasi Kovalainen

Ter­vas­ta aie­luet­te­lon kautta maail­man­pe­rin­töä

03.06.2021 15:33
Sisältää juonipaljastuksen, joka koskee Oulussa käytävää kaupunkipyöräkeskustelua
Kolumni Jussi Korhonen

Si­säl­tää juo­ni­pal­jas­tuk­sen, joka koskee Oulussa käy­tä­vää kau­pun­ki­pyö­rä­kes­kus­te­lua

02.06.2021 08:20
Aaron Gorman kertoo YouTubessa suomalaisille Suomesta – ja hänelle Oulu on yhtä kuin Suomi

Aaron Gorman kertoo You­Tu­bes­sa suo­ma­lai­sil­le Suo­mes­ta – ja hänelle Oulu on yhtä kuin Suomi

06.06.2021 19:35
Oulun Matkailun toimitusjohtajan paikalta vetäytyvä Päivi Penttilä toivoo, että Oulussa panostettaisiin enemmän matkailuun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

Oulun Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta ve­täy­ty­vä Päivi Pent­ti­lä toivoo, että Oulussa pa­nos­tet­tai­siin enemmän mat­kai­luun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

06.06.2021 06:15 11
Rautiaisen sisarukset jakavat nykyisin yhdessä tuomioita – "Pieni sävy on edelleen jäljellä, kun Jymyn otteluita tuomaroi, mutta se vähenee koko ajan"

Rau­tiai­sen si­sa­ruk­set jakavat ny­kyi­sin yhdessä tuo­mioi­ta – "Pieni sävy on edel­leen jäl­jel­lä, kun Jymyn ot­te­lui­ta tuo­ma­roi, mutta se vähenee koko ajan"

05.06.2021 19:35
Nuorisovaalit olisivat nostaneet Oulun valtuustoon uuden ykkösen ja jymy-yllättäjän – Katrina Immonen ja Julia Kelloniemi pitävät itsestään selvänä, että äänioikeutta käytetään, kun sen saa

Nuo­ri­so­vaa­lit oli­si­vat nos­ta­neet Oulun val­tuus­toon uuden ykkösen ja jy­my-yl­lät­tä­jän – Katrina Immonen ja Julia Kel­lo­nie­mi pitävät it­ses­tään sel­vä­nä, että ää­ni­oi­keut­ta käy­te­tään, kun sen saa

05.06.2021 07:38 1
Hannu "Enzo" Pulkkinen joi Take Thatin viinat Keravalla vuonna 1993 – Lauantaina haukiputaalaistunut Hausmylly-tähti konsertoi oululaisen kirpputorin parkkipaikalla ja kokee sen kunnia-asiaksi

Hannu "Enzo" Pulk­ki­nen joi Take Thatin viinat Ke­ra­val­la vuonna 1993 – Lauan­tai­na hau­ki­pu­taa­lais­tu­nut Haus­myl­ly-täh­ti kon­ser­toi ou­lu­lai­sen kirp­pu­to­rin park­ki­pai­kal­la ja kokee sen kun­nia-asiak­si

04.06.2021 19:35
Ensimmäinen vuosi evakossa sujuikin mukavasti –Ritaharjun kakkosluokkalaisten vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä järjestelyihin Kaukovainiolla

En­sim­mäi­nen vuosi eva­kos­sa su­jui­kin mu­ka­vas­ti –Ri­ta­har­jun kak­kos­luok­ka­lais­ten van­hem­mat ovat olleet tyy­ty­väi­siä jär­jes­te­lyi­hin Kau­ko­vai­niol­la

04.06.2021 06:12
Keskustan junttausasema katkolla Oulun seudulla – Forum24 kysyi Hailuodon, Lumijoen ja Limingan kokeneilta päättäjiltä, kuinka muut puolueet ovat saaneet äänensä kuuluviin

Kes­kus­tan junt­taus­ase­ma kat­kol­la Oulun seu­dul­la – Forum24 kysyi Hai­luo­don, Lu­mi­joen ja Li­min­gan ko­ke­neil­ta päät­tä­jil­tä, kuinka muut puo­lueet ovat saaneet äänensä kuu­lu­viin

03.06.2021 19:51 4
Koulunsa päättävien nuorten juhlintaa valvoo monikymmenpäinen nuorisotyöntekijöiden joukko – "Ratkomme tilanteita puhumalla"

Kou­lun­sa päät­tä­vien nuorten juh­lin­taa valvoo mo­ni­kym­men­päi­nen nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den joukko – "Rat­kom­me ti­lan­tei­ta pu­hu­mal­la"

03.06.2021 10:38
Sykkeleille sähkö­avusteiset seuraajat – kaupunki käynnistää neuvottelut viiden toimittajakandidaatin kanssa

Syk­ke­leil­le säh­kö­avus­tei­set seu­raa­jat – kau­pun­ki käyn­nis­tää neu­vot­te­lut viiden toi­mit­ta­ja­kan­di­daa­tin kanssa

02.06.2021 06:06 62
Heini Peltomäki maalaa tauluja päällään – "Vaikka käteni ja jalkani eivät toimi, minulla on sellainen taito, jota ei kaikilla ole"

Heini Pel­to­mä­ki maalaa tauluja pääl­lään – "Vaikka käteni ja jalkani eivät toimi, minulla on sel­lai­nen taito, jota ei kai­kil­la ole"

01.06.2021 06:30 6
Kaduille ja puistoille tarvitaan nimet, ja Oulussa se vaatii monesti luovuutta – asemakaava-arkkitehti Virpi Rajala kahlaa alueiden historiaa löytääkseen sopivat nimistöaiheet

Ka­duil­le ja puis­toil­le tar­vi­taan nimet, ja Oulussa se vaatii monesti luo­vuut­ta – ase­ma­kaa­va-ark­ki­teh­ti Virpi Rajala kahlaa aluei­den his­to­riaa löy­tääk­seen sopivat ni­mis­tö­ai­heet

31.05.2021 09:12 6
Oululaisnaiset valtaavat skeittiparkit – ”Lenkkarit jalkaan ja vaikka hame päälle”

Ou­lu­lais­nai­set val­taa­vat skeit­ti­par­kit – ”Lenk­ka­rit jalkaan ja vaikka hame päälle”

30.05.2021 20:10
Rulla-Risto takaisin raiteille – oululainen Lasse Tauriainen kunnostaa historiallista höyryveturia ajokuntoon

Rul­la-Ris­to ta­kai­sin rai­teil­le – ou­lu­lai­nen Lasse Tau­riai­nen kun­nos­taa his­to­rial­lis­ta höy­ry­ve­tu­ria ajo­kun­toon

30.05.2021 07:10 5
Pudasjärvellä ei ole krokotiilejä

Pu­das­jär­vel­lä ei ole kro­ko­tii­le­jä

29.05.2021 07:21
Talvi on tulossa, ja sen hyisimpään aikaan Oulun Nallikarin edustan jäälle kasvatetaan brutaalia konemusiikkitapahtumaa

Talvi on tu­los­sa, ja sen hyi­sim­pään aikaan Oulun Nal­li­ka­rin edustan jäälle kas­va­te­taan bru­taa­lia ko­ne­mu­siik­ki­ta­pah­tu­maa

28.05.2021 19:05 5
Jälkiruokia rakastavat Julie ja Gabe Marty toivat Ranskasta Ouluun uuden taidemuodon

Jäl­ki­ruo­kia ra­kas­ta­vat Julie ja Gabe Marty toivat Rans­kas­ta Ouluun uuden tai­de­muo­don

28.05.2021 06:18 8
Ruskon jätekeskus kasvaa reilulla parilla hehtaarilla

Ruskon jä­te­kes­kus kasvaa rei­lul­la parilla heh­taa­ril­la

27.05.2021 06:25
Koulujen väliset virtuaalisoutukisat saivat vauhtia Rajakylän oppilaisiin – ”Tullaan ehkä ekaksi tai tokaksi”

Kou­lu­jen väliset vir­tuaa­li­sou­tu­ki­sat saivat vauhtia Ra­ja­ky­län op­pi­lai­siin – ”Tul­laan ehkä ekaksi tai to­kak­si”

26.05.2021 06:18 3
Vaalien siirto teki demokratiasta turvallisempaa, uskoo Oulun keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Heinonen – Ennakkoäänestää voi myös ulkona

Vaalien siirto teki de­mo­kra­tias­ta tur­val­li­sem­paa, uskoo Oulun kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Aulikki Hei­no­nen – En­nak­koää­nes­tää voi myös ulkona

25.05.2021 20:21 2
Suvi Teräsniska asteli Satulinnaan toistamiseen – "Oon onnellinen ollessani just tässä"

Suvi Te­räs­nis­ka asteli Sa­tu­lin­naan tois­ta­mi­seen – "Oon on­nel­li­nen ol­les­sa­ni just tässä"

25.05.2021 16:04 4
Kohta valitaan kunnissa ylintä valtaa käyttävät valtuustot, mutta se vaihtelee, mistä ne käytännössä päättävät – Oulussa toimivaltajupakka johti hallintosääntömuutokseen, joka ei ole ollut ihan ongelmaton

Kohta va­li­taan kun­nis­sa ylintä valtaa käyt­tä­vät val­tuus­tot, mutta se vaih­te­lee, mistä ne käy­tän­nös­sä päät­tä­vät – Oulussa toi­mi­val­ta­ju­pak­ka johti hal­lin­to­sään­tö­muu­tok­seen, joka ei ole ollut ihan on­gel­ma­ton

25.05.2021 06:12 2