Nato-jäsenyys: Edus­kun­nas­sa 188 kan­san­edus­ta­jaa kan­nat­ti Natoon ha­ke­mis­ta

Tasavallan presidentti: Nii­nis­tö jälleen Val­koi­seen taloon

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Forum24

Baletilta valtavat taikakukat kevään iloksi lastenosastolle: "Laitamme ilon kiertämään"

Baletilta valtavat taikakukat kevään iloksi lastenosastolle: "Laitamme ilon kiertämään"

16.05.2022 06:02 2
Rytmi menee jalan alle – Maailman vahvin pupu esittää luonnonläheistä, folkvaikutteista hyvän tuulen musiikkia

Rytmi menee jalan alle – Maailman vahvin pupu esittää luonnonläheistä, folkvaikutteista hyvän tuulen musiikkia

15.05.2022 06:02 1
Ortotopologialla kerättiin apua opiskelijoiden hyvinvointiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tulevaisuudessakin dosentti Aapo Heikkilän kenkiin

Or­to­to­po­lo­gial­la ke­rät­tiin apua opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tu­le­vai­suu­des­sa­kin do­sent­ti Aapo Heik­ki­län kenkiin

14.05.2022 06:08 8
Oululaislähtöinen näyttelijä Laura Ollikainen tekee uraa Hollywoodissa – "Kilpailu pienistäkin rooleista on tosi kovaa"
Ihmiset

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Laura Ol­li­kai­nen tekee uraa Hol­ly­woo­dis­sa – "Kil­pai­lu pie­nis­tä­kin roo­leis­ta on tosi kovaa"

09.05.2022 06:10
Kun suurpeto tassuttelee pihapiirissä, Janne Perätalo kiiruhtaa paikalle – kevät on petoyhdyshenkilölle vuoden kiireisintä sesonkia

Kun suur­pe­to tas­sut­te­lee pi­ha­pii­ris­sä, Janne Pe­rä­ta­lo kii­ruh­taa pai­kal­le – kevät on pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le vuoden kii­rei­sin­tä se­son­kia

15.04.2022 06:25
Home- ja hajusteallergikon arki on täynnä haasteita – "Se suututtaa ja turhauttaa kun sanotaan, että ongelma on korvien välissä"

Home- ja ha­jus­te­al­ler­gi­kon arki on täynnä haas­tei­ta – "Se suu­tut­taa ja tur­haut­taa kun sa­no­taan, että ongelma on korvien vä­lis­sä"

11.04.2022 06:15 14
Sota Euroopassa sai koomikko Iikka Kiven haluamaan takaisin reserviin – Toistaiseksi paluun estää lakipykälä

Sota Eu­roo­pas­sa sai koo­mik­ko Iikka Kiven ha­lua­maan ta­kai­sin re­ser­viin – Tois­tai­sek­si paluun estää la­ki­py­kä­lä

07.04.2022 06:08 27
Oululaisille tutun Hietasaaren maamerkin pihaan nousi kupoli, ja lauantaina siellä soivat satoja vuosia vanhat sävelet – "Akustiikka toimii aivan käsittämättömän mielenkiintoisella tavalla"

Ou­lu­lai­sil­le tutun Hie­ta­saa­ren maa­mer­kin pihaan nousi kupoli, ja lauan­tai­na siellä soivat satoja vuosia vanhat sävelet – "A­kus­tiik­ka toimii aivan kä­sit­tä­mät­tö­män mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la"

13.05.2022 06:02
Kiertokaaren uudella talteenottopisteellä kerätään käyttökelpoista tavaraa myyntiin – "Isoin ajatus tässä taustalla on se, ettei poistettaisi jätteenä tavaraa, joka on käytettävissä"

Kier­to­kaa­ren uudella tal­teen­ot­to­pis­teel­lä ke­rä­tään käyt­tö­kel­pois­ta tavaraa myyn­tiin – "I­soin ajatus tässä taus­tal­la on se, ettei pois­tet­tai­si jät­tee­nä ta­va­raa, joka on käy­tet­tä­vis­sä"

12.05.2022 06:08 7
Oulun citybussien kilpailutuksesta syntyi riita – tarjouskilpailusta ulos jäänyt yhtiö vaatii kaupungilta miljoonan euron hyvitystä

Oulun ci­ty­bus­sien kil­pai­lu­tuk­ses­ta syntyi riita – tar­jous­kil­pai­lus­ta ulos jäänyt yhtiö vaatii kau­pun­gil­ta mil­joo­nan euron hy­vi­tys­tä

11.05.2022 06:03 24
Oululaislähtöinen näyttelijä Laura Ollikainen tekee uraa Hollywoodissa – "Kilpailu pienistäkin rooleista on tosi kovaa"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Laura Ol­li­kai­nen tekee uraa Hol­ly­woo­dis­sa – "Kil­pai­lu pie­nis­tä­kin roo­leis­ta on tosi kovaa"

09.05.2022 06:10
Kolumnit
Otakko rälläkkää vai kaulinta käteen?
Kolumni Laura Seppä

Otakko räl­läk­kää vai kau­lin­ta käteen?

12.05.2022 08:40
Piia Rantala-Korhosen kolumni: Oulun  kulttuuripääkaupunkiohjelman isoin lippulaivahanke käynnistyi – "Helmikuussa Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti suunnitelmamme"
Lukijalta Kolumni Piia Rantala-Korhonen

Piia Ran­ta­la-Kor­ho­sen ko­lum­ni: Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­oh­jel­man isoin lip­pu­lai­va­han­ke käyn­nis­tyi – "­Hel­mi­kuus­sa Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan muutti suun­ni­tel­mam­me"

11.05.2022 06:00
Ville Vähämäen kolumni: Oululaisten turvallisuustieto on hyvällä tasolla – Voisiko meiltä löytyä jotain kaupallistettavaa tuotetta tai konseptia, jolla voisimme lähteä hakemaan maallemme vientituloja?
Lukijalta Kolumni Ville Vähämäki

Ville Vä­hä­mäen ko­lum­ni: Ou­lu­lais­ten tur­val­li­suus­tie­to on hyvällä tasolla – ­Voi­si­ko meiltä löytyä jotain kau­pal­lis­tet­ta­vaa tuo­tet­ta tai kon­sep­tia, jolla voi­sim­me lähteä ha­ke­maan maal­lem­me vien­ti­tu­lo­ja?

04.05.2022 06:06
Tubetanssi käy terapiasta
Kolumni Eija Eskola

Tu­be­tans­si käy te­ra­pias­ta

04.05.2022 06:00
Terwa Tower ei varjosta Torinrantaa
Kolumni Niina Hentilä

Terwa Tower ei var­jos­ta To­rin­ran­taa

27.04.2022 22:20 1
Lahti 27.4.1987 ja sen perintö
Kolumni Kari Ahokas

Lahti 27.4.1987 ja sen perintö

27.04.2022 22:10
Äitien hartioilla riittää odotuksia: "On korkeat ihanteet siitä, miten lapsi tulee kasvattaa"

Äitien har­tioil­la riittää odo­tuk­sia: "On korkeat ihan­teet siitä, miten lapsi tulee kas­vat­taa"

08.05.2022 06:02
V8:n röplätys on varma kevään merkki – "Onhan se mahtava tunne, kun pääsee kuivalle asfaltille kruisailemaan"

V8:n röp­lä­tys on varma kevään merkki – "Onhan se mahtava tunne, kun pääsee kui­val­le as­fal­til­le krui­sai­le­maan"

07.05.2022 06:05 14
Vimpan päälle, mutta ei hampaat irvessä – Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuorisoseuraksi valittu Vilikas kasvoi 12 vuodessa merkittäväksi kansantanssitoimijaksi Oulussa

Vimpan päälle, mutta ei hampaat irvessä – ­Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden nuo­ri­so­seurak­si valittu Vilikas kasvoi 12 vuo­des­sa mer­kit­tä­väk­si kan­san­tans­si­toi­mi­jak­si Oulussa

06.05.2022 15:45
Kauppojen ovet eivät aukene koirille, vaikka laki sen sallii – Ella ehti kuitenkin kokeilla shoppailua hetkisen

Kaup­po­jen ovet eivät aukene koi­ril­le, vaikka laki sen sallii – Ella ehti kui­ten­kin ko­keil­la shop­pai­lua het­ki­sen

06.05.2022 06:03 15
Väkivallan tekijöiden tukeminen kannattaa – Liisa Kytömäki nousi rikoskierteestä normaaliin elämään ja kokemusasiantuntijaksi, joka osaltaan ehkäisee väkivaltaa ennalta

Vä­ki­val­lan te­ki­jöi­den tu­ke­mi­nen kan­nat­taa – Liisa Ky­tö­mä­ki nousi ri­kos­kier­tees­tä nor­maa­liin elämään ja ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jak­si, joka osal­taan eh­käi­see vä­ki­val­taa ennalta

05.05.2022 06:03 1
Hietasaaren uuden siirtola­puutarhan 28 palstasta enää kolme on vapaana – alueen rakentaminen käynnistyy tänä kesänä

Hie­ta­saa­ren uuden siir­to­la­puu­tar­han 28 pals­tas­ta enää kolme on vapaana – alueen ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy tänä kesänä

04.05.2022 06:00 6
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

29.04.2022 09:56 17
Sata ihmistä päivässä ja ulkona jono – avun tarvitsijoita virtaa ympäri Pohjois-Suomea Help Center Ukraine -keskukseen

Sata ihmistä päi­väs­sä ja ulkona jono – avun tar­vit­si­joi­ta virtaa ympäri Poh­jois-Suo­mea Help Center Ukraine -kes­kuk­seen

28.04.2022 06:02 1
Rattoradiosta kasvoi vertaiskeskustelukanava – "Erityisesti pandemia-aikana tämä on ollut keino tuoda vappu opiskelijoille"

Rat­to­ra­dios­ta kasvoi ver­tais­kes­kus­te­lu­ka­na­va – "E­ri­tyi­ses­ti pan­de­mia-ai­ka­na tämä on ollut keino tuoda vappu opis­ke­li­joil­le"

27.04.2022 18:04 1
Hietasaareen ryhdytään kesällä rakentamaan uutta luontokeskusta – tavoitteena ekologinen virkistyskohde

Hie­ta­saa­reen ryh­dy­tään kesällä ra­ken­ta­maan uutta luon­to­kes­kus­ta – ­ta­voit­tee­na eko­lo­gi­nen vir­kis­tys­koh­de

27.04.2022 06:10 13
Saksalaisyhtiö TIER tuo Oulun katukuvaan jopa satoja sähköavusteisia polkupyöriä ja lisää sähköpotkulautoja

Sak­sa­lais­yh­tiö TIER tuo Oulun ka­tu­ku­vaan jopa satoja säh­kö­avus­tei­sia pol­ku­pyö­riä ja lisää säh­kö­pot­ku­lau­to­ja

26.04.2022 18:04 97
Fredin suosikit soivat, kun Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen nousevat yhtyeineen lavalle Oulussa

Fredin suo­si­kit soivat, kun Merja La­ri­vaa­ra ja Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen nou­se­vat yh­tyei­neen lavalle Oulussa

25.04.2022 06:03 38
Turhan tiedon alttarilla kuudesti viikossa – oululainen pubivisajoukkue mittelöi yli kolmesataa pubivisaa vuodessa ja pyrkii Guinessin ennätystenkirjaan

Turhan tiedon alt­ta­ril­la kuu­des­ti vii­kos­sa – ou­lu­lai­nen pu­bi­vi­sa­jouk­kue mit­te­löi yli kol­me­sa­taa pu­bi­vi­saa vuo­des­sa ja pyrkii Gui­nes­sin en­nä­tys­ten­kir­jaan

23.04.2022 06:25 7
Oululainen abiturientti Andrea Martín voitti omalla sävellyksellään Pori Jazzin järjestämän kilpailun – "En ajatellut, että siitä olisi tuohon"

Ou­lu­lai­nen abi­tu­rient­ti Andrea Martín voitti omalla sä­vel­lyk­sel­lään Pori Jazzin jär­jes­tä­män kil­pai­lun – "En aja­tel­lut, että siitä olisi tuohon"

22.04.2022 06:09 4
Välivainion Kestävän kehityksen keskuksen pyöräpajalla eletään kiireisiä aikoja – kierrätyspyörät menevät kuin kuumille kiville

Vä­li­vai­nion Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kes­kuk­sen pyö­rä­pa­jal­la eletään kii­rei­siä aikoja – kier­rä­tys­pyö­rät menevät kuin kuu­mil­le kiville

21.04.2022 06:20 6
Polkupyöräpoliisit palaavat Oulun katukuvaan vapun tienoilla – tavoitteena on kiinnittää entistä enemmän huomiota pyörävarkauksiin

Pol­ku­pyö­rä­po­lii­sit pa­laa­vat Oulun ka­tu­ku­vaan vapun tie­noil­la – ­ta­voit­tee­na on kiin­nit­tää entistä enemmän huo­mio­ta pyö­rä­var­kauk­siin

20.04.2022 06:08 10
Kuun pimeä puoli ei jäänyt varjoon – Oulun seudulla vaikuttavat muusikot laittoivat jo toisen levyn maailmalle

Kuun pimeä puoli ei jäänyt varjoon – Oulun seu­dul­la vai­kut­ta­vat muu­si­kot lait­toi­vat jo toisen levyn maail­mal­le

19.04.2022 18:05
Joukko oululaisnuoria pääsee mentoroimaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperää – "Ajattelin, että tässä on mahdollisuus vaikuttaa"

Joukko ou­lu­lais­nuo­ria pääsee men­to­roi­maan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mirja Veh­ka­pe­rää – "A­jat­te­lin, että tässä on mah­dol­li­suus vai­kut­taa"

17.04.2022 06:08 9
Kun suurpeto tassuttelee pihapiirissä, Janne Perätalo kiiruhtaa paikalle – kevät on petoyhdyshenkilölle vuoden kiireisintä sesonkia

Kun suur­pe­to tas­sut­te­lee pi­ha­pii­ris­sä, Janne Pe­rä­ta­lo kii­ruh­taa pai­kal­le – kevät on pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le vuoden kii­rei­sin­tä se­son­kia

15.04.2022 06:25
Tahkokankaan purettujen rakennusten materiaaleista tehdään monenlaista: puusta viljelylaatikoita, ikkunoista kasvihuone-elementtejä

Tah­ko­kan­kaan pu­ret­tu­jen ra­ken­nus­ten ma­te­riaa­leis­ta tehdään mo­nen­lais­ta: puusta vil­je­ly­laa­ti­koi­ta, ik­ku­nois­ta kas­vi­huo­ne-ele­ment­te­jä

14.04.2022 06:08 13
Pekurin Patio avautuu yleisölle tänään – Stockmannin entisellä sisäpihalla voi nyt nauttia neljän eri ravintolan antimista

Pekurin Patio avautuu ylei­söl­le tänään – Stock­man­nin en­ti­sel­lä si­sä­pi­hal­la voi nyt nauttia neljän eri ra­vin­to­lan an­ti­mis­ta

13.04.2022 06:07 32