Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Forum24

Värikkään vesilohikäärmeen voi bongata kesän aikana Sanginsuu–Lapinkangas–Sanginjoki-alueella – tulevan kulttuurimatkailureitin maskotti heräsi koululaisten käsissä eloon

Vä­rik­kään ve­si­lo­hi­käär­meen voi bongata kesän aikana San­gin­suu–­La­pin­kan­gas–­San­gin­jo­ki-alueel­la – ­tu­le­van kult­tuu­ri­mat­kai­lu­rei­tin mas­kot­ti heräsi kou­lu­lais­ten käsissä eloon

06:05
Kelluva Lava järjestää Ouluun luovaa ja kokeilevaa kaupunkikulttuuria – kesäkauden avaus siirtyi sään vuoksi

Kelluva Lava jär­jes­tää Ouluun luovaa ja ko­kei­le­vaa kau­pun­ki­kult­tuu­ria – ke­sä­kau­den avaus siirtyi sään vuoksi

08.06.2023 14:33 4
Nallikarin palvelutarjonta laajenee ensi vuonna – tulossa italialaisvivahteinen ravintola ja SUP-laudan vuokrausta

Nal­li­ka­rin pal­ve­lu­tar­jon­ta laa­je­nee ensi vuonna – tulossa ita­lia­lais­vi­vah­tei­nen ra­vin­to­la ja SUP-lau­dan vuok­raus­ta

07.06.2023 06:05 11
Oululainen Meri Saranki sairastui syömishäiriöön 14-vuotiaana – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jatkamaan ja valehtelemaan"
Ihmiset

Ou­lu­lai­nen Meri Saranki sai­ras­tui syö­mis­häi­riöön 14-vuo­tiaa­na – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jat­ka­maan ja va­leh­te­le­maan"

02.06.2023 06:10 1
Oululaisen Topias Rajalan elektroninen tanssimusiikki kerää kuuntelijoita ympäri maailmaa – "Suomessa koko genre on lapsen kengissä"

Ou­lu­lai­sen Topias Rajalan elekt­ro­ni­nen tans­si­mu­siik­ki kerää kuun­te­li­joi­ta ympäri maail­maa – "Suo­mes­sa koko genre on lapsen ken­gis­sä"

14.05.2023 06:15 4
Kempeleen Kirissä aloittava Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauksen kynnyksellä – ”Meillä on mahdollisuudet yllättää kaikki”

Kem­pe­leen Kirissä aloit­ta­va Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauk­sen kyn­nyk­sel­lä – ”Meillä on mah­dol­li­suu­det yl­lät­tää kaikki”

12.05.2023 06:05
Kempeleläinen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 kilometriä – "Kempeleen kolmatta latukonetta" ei kyllästytä kiertää samaa seitsemän kilometrin lenkkiä

Kem­pe­le­läi­nen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 ki­lo­met­riä – "Kem­pe­leen kol­mat­ta la­tu­ko­net­ta" ei kyl­läs­ty­tä kiertää samaa seit­se­män ki­lo­met­rin lenkkiä

11.05.2023 06:04 13
Oululaisnuorten kunnianhimoinen The Southgates esiintyy Kaikkien Kesäfestarilla heti Portion Boysin jälkeen – "Potentiaalia menestykselle todellakin on"

Ou­lu­lais­nuor­ten kun­nian­hi­moi­nen The South­ga­tes esiin­tyy Kaik­kien Ke­sä­fes­ta­ril­la heti Portion Boysin jälkeen – "­Po­ten­tiaa­lia me­nes­tyk­sel­le to­del­la­kin on"

06.06.2023 06:05 2
Oululainen Meri Saranki sairastui syömishäiriöön 14-vuotiaana – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jatkamaan ja valehtelemaan"

Ou­lu­lai­nen Meri Saranki sai­ras­tui syö­mis­häi­riöön 14-vuo­tiaa­na – "Terve osa minusta suri ja tunsi häpeää, sairas osa pakotti jat­ka­maan ja va­leh­te­le­maan"

02.06.2023 06:10 1
Intiönkankaan koirapuisto uusitaan tänä kesänä – Ouluun rakennetaan yksi uusi koirapuisto joka vuosi, tai yksi vanhoista peruskorjataan

In­tiön­kan­kaan koi­ra­puis­to uu­si­taan tänä kesänä – Ouluun ra­ken­ne­taan yksi uusi koi­ra­puis­to joka vuosi, tai yksi van­hois­ta pe­rus­kor­ja­taan

01.06.2023 10:23 15
Oulun yliopistollisen sairaalan kahviloiden ulkoistusta valmistellaan – "Haluamme keskittyä ydintoimintaamme"

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan kah­vi­loi­den ul­kois­tus­ta val­mis­tel­laan – "­Ha­luam­me kes­kit­tyä ydin­toi­min­taam­me"

31.05.2023 06:03 16
Kolumnit
Kuka pystyy tähän muutaman tunnin varoitusajalla?
Kolumni Alma Lehmuskallio

Kuka pystyy tähän muu­ta­man tunnin va­roi­tu­sa­jal­la?

08.06.2023 13:22
Oulua uudesta perspektiivistä
Kolumni Susanna Eksymä

Oulua uudesta pers­pek­tii­vis­tä

31.05.2023 06:00
Nuorilla on tarve kokeilla rajoja
Kolumni Niina Hentilä

Nuo­ril­la on tarve ko­keil­la rajoja

26.05.2023 15:54
Kirveellä veistetty – Hahtiperän hylky
Kolumni Pasi Kovalainen

Kir­veel­lä veis­tet­ty – Hah­ti­pe­rän hylky

26.05.2023 15:51
Lähisuhdeväkivalta – vaiettu salaisuus
Kolumni Pia Kangas

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta – vaiettu sa­lai­suus

19.05.2023 15:57
Mikä on parasta Oulussa?
Kolumni Erika Benke

Mikä on parasta Ou­lus­sa?

17.05.2023 21:36
Kysäisimme: Voisiko Toripolliisi-patsasta kääntää? "Vaihtelu voisi virkistää ja tuoda Oulua esille uudesta näkökulmasta"

Ky­säi­sim­me: Voisiko To­ri­pol­lii­si-pat­sas­ta kään­tää? "Vaih­te­lu voisi vir­kis­tää ja tuoda Oulua esille uudesta nä­kö­kul­mas­ta"

30.05.2023 13:45 47
Ouluun pestattiin kesän ajaksi kolme katusirkustaiteilijaa, ja Kaakkurissa asuva abiturientti Miina Ebeling on yksi heistä

Ouluun pes­tat­tiin kesän ajaksi kolme ka­tu­sir­kus­tai­tei­li­jaa, ja Kaak­ku­ris­sa asuva abi­tu­rient­ti Miina Ebeling on yksi heistä

28.05.2023 06:04 4
Kolmensadan euron autonraato muuttui oululaisen tuninkikerhon hallissa 30 000 euron sauna-autoksi – "Porukalla päissään syntyvät parhaat ideat"

Kol­men­sa­dan euron au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si – "Po­ru­kal­la päis­sään syn­ty­vät parhaat ideat"

27.05.2023 06:15 12
Oulun keskustassa järjestetään joka lauantai ilmainen juoksutapahtuma­ – maailman pohjoisin parkrun houkuttelee turisteja kaupunkiin

Oulun kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään joka lauan­tai il­mai­nen juok­su­ta­pah­tu­ma – maail­man poh­joi­sin parkrun hou­kut­te­lee tu­ris­te­ja kau­pun­kiin

26.05.2023 06:06 1
Oulunlahden uimaranta kunnostettiin oululaisten toiveesta, ja tänä kesänä kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan myös 5 000 euron niittylaikuista

Ou­lun­lah­den ui­ma­ran­ta kun­nos­tet­tiin ou­lu­lais­ten toi­vees­ta, ja tänä kesänä kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät naut­ti­maan myös 5 000 euron niit­ty­lai­kuis­ta

25.05.2023 06:03 8
Oulunsalon lauttarannassa tehdään kesän aikana tuulivoimalatöitä – purkutyöt alkavat ensi viikolla, syksyllä Riutunkarissa pyörii kaksi uutta voimalaa

Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa tehdään kesän aikana tuu­li­voi­ma­la­töi­tä – pur­ku­työt alkavat ensi vii­kol­la, syk­syl­lä Riu­tun­ka­ris­sa pyörii kaksi uutta voi­ma­laa

24.05.2023 06:15 16
Televisiokamerat seurasivat oululaista Sebastian Hietikkoa au pair -reissulle Etelä-Afrikkaan – "Se oli monella tavalla suurien tunteiden kokemus"

Te­le­vi­sio­ka­me­rat seu­ra­si­vat ou­lu­lais­ta Se­bas­tian Hie­tik­koa au pair -reis­sul­le Ete­lä-Af­rik­kaan – "Se oli monella tavalla suurien tun­tei­den ko­ke­mus"

23.05.2023 13:31 2
150 oppilasta nousee lavalle Oulunsalon kirkonkylän koulun suuressa kevätjuhlaspektaakkelissa – "Tällaista tulee kun on tarpeeksi monta hullua saman katon alla"

150 op­pi­las­ta nousee lavalle Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län koulun suu­res­sa ke­vät­juh­la­spek­taak­ke­lis­sa – "Täl­lais­ta tulee kun on tar­peek­si monta hullua saman katon alla"

22.05.2023 06:05
Lontoossa kuninkaan kruunajaisia seuranneet oululaisanopit kuvailevat tunnelman olleen kuin silakoilla purkissa – selfiet ja nimmarit jäivät saamatta, mutta vilkutuspaikan kanssa kävi tuuri

Lon­toos­sa ku­nin­kaan kruu­na­jai­sia seu­ran­neet ou­lu­lais­ano­pit ku­vai­le­vat tun­nel­man olleen kuin si­la­koil­la pur­kis­sa – selfiet ja nim­ma­rit jäivät saa­mat­ta, mutta vil­ku­tus­pai­kan kanssa kävi tuuri

20.05.2023 15:28
Kysäisimme: Maalataanko uusitut Hupisaarten sillat valkoisiksi?

Ky­säi­sim­me: Maa­la­taan­ko uusitut Hu­pi­saar­ten sillat val­koi­sik­si?

20.05.2023 06:11 7
Myllytullissa on paikka, jossa pääsee palautumaan maksua vastaan – Oululaisen Jenna Lempisen, 30, pyörittämän Palauttamon voi varata itselleen 90 minuutiksi

Myl­ly­tul­lis­sa on paikka, jossa pääsee pa­lau­tu­maan maksua vastaan – Ou­lu­lai­sen Jenna Lem­pi­sen, 30, pyö­rit­tä­män Pa­laut­ta­mon voi varata it­sel­leen 90 mi­nuu­tik­si

19.05.2023 06:15 12
Aleksinkulma on menossa remonttiin – historiallinen yhteisötalo on saamassa myös uudisosan

Alek­sin­kul­ma on menossa re­mont­tiin – his­to­rial­li­nen yh­tei­sö­ta­lo on saa­mas­sa myös uu­dis­osan

18.05.2023 06:02 10
Merikosken alakanavassa tehdään sukellustöitä – veden alta on paljastunut pohjaan kertynyt tavaramäärä: "On polkupyörää, paistinpannua, kattilaa – kaikkea mahdollista"

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­vas­sa tehdään su­kel­lus­töi­tä – veden alta on pal­jas­tu­nut pohjaan ker­ty­nyt ta­va­ra­mää­rä: "On pol­ku­pyö­rää, pais­tin­pan­nua, kat­ti­laa – kaikkea mah­dol­lis­ta"

17.05.2023 06:03 11
Oululaisen Topias Rajalan elektroninen tanssimusiikki kerää kuuntelijoita ympäri maailmaa – "Suomessa koko genre on lapsen kengissä"

Ou­lu­lai­sen Topias Rajalan elekt­ro­ni­nen tans­si­mu­siik­ki kerää kuun­te­li­joi­ta ympäri maail­maa – "Suo­mes­sa koko genre on lapsen ken­gis­sä"

14.05.2023 06:15 4
Kempeleen Kirissä aloittava Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauksen kynnyksellä – ”Meillä on mahdollisuudet yllättää kaikki”

Kem­pe­leen Kirissä aloit­ta­va Tuomas Jussila puhkuu intoa kauden avauk­sen kyn­nyk­sel­lä – ”Meillä on mah­dol­li­suu­det yl­lät­tää kaikki”

12.05.2023 06:05
Kempeleläinen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 kilometriä – "Kempeleen kolmatta latukonetta" ei kyllästytä kiertää samaa seitsemän kilometrin lenkkiä

Kem­pe­le­läi­nen Pirkko Kova hiihti talven aikana yli 5 000 ki­lo­met­riä – "Kem­pe­leen kol­mat­ta la­tu­ko­net­ta" ei kyl­läs­ty­tä kiertää samaa seit­se­män ki­lo­met­rin lenkkiä

11.05.2023 06:04 13
Raatin urheilukenttiä halutaan korjata, mutta pika-aikataululla järjestettyyn kilpailutukseen ei tullut yhtään tarjousta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

Raatin ur­hei­lu­kent­tiä ha­lu­taan kor­ja­ta, mutta pi­ka-ai­ka­tau­lul­la jär­jes­tet­tyyn kil­pai­lu­tuk­seen ei tullut yhtään tar­jous­ta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

10.05.2023 06:04 16
Olavi Henttunen tarttuu porakoneeseen, ja kohta ämpäriin virtaa makeaa superjuomaa – Yhdestä koivusta voi saada jopa 500 litran sadon

Olavi Hent­tu­nen tarttuu po­ra­ko­nee­seen, ja kohta äm­pä­riin virtaa makeaa su­per­juo­maa – Yhdestä koi­vus­ta voi saada jopa 500 litran sadon

09.05.2023 14:32 9
Näyttävät hyppypotkut ovat oululaisen Perttu Pisilän mieleen – katso videolta tuoreen SM-mitalistin taidonnäyte

Näyt­tä­vät hyp­py­pot­kut ovat ou­lu­lai­sen Perttu Pisilän mieleen – katso vi­deol­ta tuoreen SM-mi­ta­lis­tin tai­don­näy­te

07.05.2023 13:47
Rock Band From Hell tarjoilee tuoretta punk rockia Oulusta – "Jos Nirvana soittaisi Post Mallonea tai toisin päin"

Rock Band From Hell tar­joi­lee tuo­ret­ta punk rockia Oulusta – "Jos Nirvana soit­tai­si Post Mal­lo­nea tai toisin päin"

06.05.2023 06:20
Oululaiset anopit lähtivät Lontooseen hakemaan selfietä kuningasparin kanssa – Pelipaikoille mennään jo aamukuudeksi

Ou­lu­lai­set anopit läh­ti­vät Lon­too­seen ha­ke­maan sel­fie­tä ku­nin­gas­pa­rin kanssa – Pe­li­pai­koil­le mennään jo aa­mu­kuu­dek­si

05.05.2023 06:10 4