Forum24

Alexander Saloranta: "Ilman pesäpallon lopettamista ja sukupuolen korjaamista en olisi tässä kertomassa kuulumisiani"

Alexander Saloranta: "Ilman pesäpallon lopettamista ja sukupuolen korjaamista en olisi tässä kertomassa kuulumisiani"

09.04.2021 06:30 4
Ouluntullin louhosmonttu tarjoilee talvisukeltajalle unenomaisen maailman täynnä joulukuusia ja polkupyöriä

Ouluntullin louhosmonttu tarjoilee talvisukeltajalle unenomaisen maailman täynnä joulukuusia ja polkupyöriä

08.04.2021 06:10 12
Onnikat palaavat tuhansien ihmisten työpaikka-alueelle vuosien tauon jälkeen, mutta korona lykkäsi Ruskon pilottilinjan aloituksen ensi vuoteen

Onnikat pa­laa­vat tu­han­sien ih­mis­ten työ­paik­ka-alueel­le vuosien tauon jäl­keen, mutta korona lykkäsi Ruskon pi­lot­ti­lin­jan aloi­tuk­sen ensi vuoteen

07.04.2021 06:12 20
Ouluntullin louhosmonttu tarjoilee talvisukeltajalle unenomaisen maailman täynnä joulukuusia ja polkupyöriä
Urheilu ja vapaa-aika

Ou­lun­tul­lin lou­hos­mont­tu tar­joi­lee tal­vi­su­kel­ta­jal­le unen­omai­sen maail­man täynnä jou­lu­kuu­sia ja pol­ku­pyö­riä

08.04.2021 06:10 12
Hermanni Aitto-oja kasvoi pelkurista hurjapääksi – "Snowcross on kuin huumetta, jota on pakko saada lisää"

Her­man­ni Ait­to-oja kasvoi pel­ku­ris­ta hur­ja­pääk­si – "S­nowc­ross on kuin huu­met­ta, jota on pakko saada lisää"

19.03.2021 06:17 3
Talvilomaviikko käynnistyi Köykkyrin ja Ruskotunturin rinteissä vilkkaasti – "Suksien ja lumilautojen kanssa turvavälit säilyvät luonnostaan"

Tal­vi­lo­ma­viik­ko käyn­nis­tyi Köyk­ky­rin ja Rus­ko­tun­tu­rin rin­teis­sä vilk­kaas­ti – "Suk­sien ja lu­mi­lau­to­jen kanssa tur­va­vä­lit säi­ly­vät luon­nos­taan"

09.03.2021 20:30
Oululainen lumilautailijalupaus Topias Joensuu laskee kohti ammattilaisuutta

Ou­lu­lai­nen lu­mi­lau­tai­li­ja­lu­paus Topias Joensuu laskee kohti am­mat­ti­lai­suut­ta

20.02.2021 06:49
Vaikea siitepölykausi alkamassa – allergikkojen syytä aloittaa lääkitys jo Oulussakin

Vaikea sii­te­pö­ly­kau­si al­ka­mas­sa – al­ler­gik­ko­jen syytä aloit­taa lää­ki­tys jo Ou­lus­sa­kin

06.04.2021 20:39
Eskarilaiset haastavat roskatalkoisiin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

Es­ka­ri­lai­set haas­ta­vat ros­ka­tal­koi­siin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

03.04.2021 09:13 8
Oululaislähtöinen näyttelijä Jaakko Ohtonen sai Vikings-roolin – koe-esiintyminen kuvattiin kännykällä anoppilan vierashuoneessa julkkispuolison avustuksella

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Jaakko Ohtonen sai Vi­kings-roo­lin – koe-esiin­ty­mi­nen ku­vat­tiin kän­ny­käl­lä anop­pi­lan vie­ras­huo­nees­sa julk­kis­puo­li­son avus­tuk­sel­la

02.04.2021 07:17
Pääsiäinen maistuu keväältä – lue oululaisten ruokabloggaajien vinkit juhlapöytään

Pää­siäi­nen maistuu ke­vääl­tä – lue ou­lu­lais­ten ruo­ka­blog­gaa­jien vinkit juh­la­pöy­tään

01.04.2021 14:01
Kolumnit
Pysähtymisen ihana vapaus
Kolumni Martu Väisänen

Py­säh­ty­mi­sen ihana vapaus

08.04.2021 12:04
Suomen johtava burgerikaupunki?
Kolumni Niina Hentilä

Suomen johtava bur­ge­ri­kau­pun­ki?

02.04.2021 08:03
Hömötiainen valtuustoon
Kolumni Arto Tahkola

Hö­mö­tiai­nen val­tuus­toon

01.04.2021 08:51 2
Vauvat eivät voi odottaa
Kolumni Timo Peltovuori

Vauvat eivät voi odottaa

25.03.2021 06:30
Oululaisen on helpompi hyväksyä rokotesorsinta, jos sen ei ajatella johtuvan holtittoman käytöksen palkitsemisesta
Kolumni Jussi Korhonen

Ou­lu­lai­sen on hel­pom­pi hy­väk­syä ro­ko­te­sor­sin­ta, jos sen ei aja­tel­la joh­tu­van hol­tit­to­man käy­tök­sen pal­kit­se­mi­ses­ta

24.03.2021 12:52
Näytös jota ei siirretä verkkoon – maailmasta löytyy vielä yksi asia, mihin koronan tautiset lonkerot eivät yllä
Kolumni Susanna Eksymä

Näytös jota ei siir­re­tä verk­koon – maail­mas­ta löytyy vielä yksi asia, mihin koronan tau­ti­set lon­ke­rot eivät yllä

17.03.2021 09:32
Valtuuston pienet hakevat kasvua Oulussa – suuremmat kosiskelleet yhden valtuutetun ryhmiä kantojensa taakse tiukkojen äänestysten alla

Val­tuus­ton pienet hakevat kasvua Oulussa – suu­rem­mat ko­sis­kel­leet yhden val­tuu­te­tun ryhmiä kan­to­jen­sa taakse tiuk­ko­jen ää­nes­tys­ten alla

01.04.2021 06:12 2
Never Grow Oldiin pääsee jälleen muutenkin kuin muistoissa – Mikko Huovisen harrastus avaa virtuaalisesti koronan sulkemia pubeja ja herättää henkiin purettuja baaritiloja

Never Grow Oldiin pääsee jälleen muu­ten­kin kuin muis­tois­sa – Mikko Huo­vi­sen har­ras­tus avaa vir­tuaa­li­ses­ti koronan sul­ke­mia pubeja ja he­rät­tää henkiin pu­ret­tu­ja baa­ri­ti­lo­ja

31.03.2021 21:11 1
Nallikariin valmistuu täksi kesäksi uusi pysäköintialue – "Tavoitteena on, että autot eivät dominoi rantanäkymää"

Nal­li­ka­riin val­mis­tuu täksi kesäksi uusi py­sä­köin­ti­alue – "Ta­voit­tee­na on, että autot eivät dominoi ran­ta­nä­ky­mää"

31.03.2021 06:13 41
Eläkeläiset Raili ja Eero Yrjänäinen harrastavat mainosten jakamista – "On kivaa nähdä uusia alueita"

Elä­ke­läi­set Raili ja Eero Yr­jä­näi­nen har­ras­ta­vat mai­nos­ten ja­ka­mis­ta – "On kivaa nähdä uusia aluei­ta"

28.03.2021 06:10 5
Sanna "Sana" Rönnberg jatkaa lauseita – "Twerkkausvideon julkaiseminen Instassa oli vapauttavaa"

Sanna "Sana" Rönn­berg jatkaa lau­sei­ta – "T­werk­kaus­vi­deon jul­kai­se­mi­nen Ins­tas­sa oli va­paut­ta­vaa"

27.03.2021 20:10 3
Yksityinen pienvenesatama täksi kesäksi Toppilansalmeen – "Vesimiljöö on olennainen osa turismia"

Yk­si­tyi­nen pien­ve­ne­sa­ta­ma täksi kesäksi Top­pi­lan­sal­meen – "Ve­si­mil­jöö on olen­nai­nen osa tu­ris­mia"

26.03.2021 06:10 26
Oululainen Sampo Salmela haaveilee isojen lavojen valloittamisesta stadion­iskelmillään - "Koskaan ei pidä lopettaa unelmoimasta"

Ou­lu­lai­nen Sampo Salmela haa­vei­lee isojen lavojen val­loit­ta­mi­ses­ta sta­dion­is­kel­mil­lään - "Kos­kaan ei pidä lo­pet­taa unel­moi­mas­ta"

25.03.2021 20:44
Perussuomalaiset tavoittelee Oulussa tuplausta – kansanedustajat miehisen listan kärkinä

Pe­rus­suo­ma­lai­set ta­voit­te­lee Oulussa tup­laus­ta – kan­san­edus­ta­jat mie­hi­sen listan kärkinä

25.03.2021 06:12 56
Abien outo vuosi – ”Korona on syönyt yhden vuoden pois elämämme parhaasta ajasta”

Abien outo vuosi – ”Korona on syönyt yhden vuoden pois elä­mäm­me par­haas­ta ajasta”

24.03.2021 19:40 8
Pulut saavat pian häädön "Alvarin katedraalista" – siilon kunnostustyöt herättäneet kiinnostusta ympäri maailmaa

Pulut saavat pian häädön "Al­va­rin ka­ted­raa­lis­ta" – siilon kun­nos­tus­työt he­rät­tä­neet kiin­nos­tus­ta ympäri maail­maa

24.03.2021 06:13 18
The Voice of Finlandista pudonnut oululainen Ellu Malkamäki sai kehut yllättävältä taholta

The Voice of Fin­lan­dis­ta pu­don­nut ou­lu­lai­nen Ellu Mal­ka­mä­ki sai kehut yl­lät­tä­väl­tä taholta

23.03.2021 15:34 8
Kannattaako paastoaminen vai ei? – Kysyimme ravitsemusterapeutilta kymmenen kysymystä paastosta

Kan­nat­taa­ko paas­toa­mi­nen vai ei? – Ky­syim­me ra­vit­se­mus­te­ra­peu­til­ta kym­me­nen ky­sy­mys­tä paas­tos­ta

20.03.2021 07:25 7
Hermanni Aitto-oja kasvoi pelkurista hurjapääksi – "Snowcross on kuin huumetta, jota on pakko saada lisää"

Her­man­ni Ait­to-oja kasvoi pel­ku­ris­ta hur­ja­pääk­si – "S­nowc­ross on kuin huu­met­ta, jota on pakko saada lisää"

19.03.2021 06:17 3
SDP tavoittelee Oulussa vaalivoittoa – "Vihervasemmistoakselin" enemmistö helpottaisi, sanoo Oulun demareiden puheenjohtaja Pirjo Sirviö

SDP ta­voit­te­lee Oulussa vaa­li­voit­toa – "Vi­her­va­sem­mis­toak­se­lin" enem­mis­tö hel­pot­tai­si, sanoo Oulun de­ma­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Pirjo Sirviö

18.03.2021 06:12 51
"Kesän suurtapahtumien kannalta ei näytä kovin hyvältä", Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo arvioi – koronarokotusten takkuaminen ja muuntovirus uhkana

"Kesän suur­ta­pah­tu­mien kan­nal­ta ei näytä kovin hy­väl­tä", Oulun ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo arvioi – ko­ro­na­ro­ko­tus­ten tak­kua­mi­nen ja muun­to­vi­rus uhkana

17.03.2021 21:14 11
Oululainen yritys haastaa kotiinkuljetusjätit – "Aloimme pohtia, eikö tosiaan ole mitään muuta vaihtoehtoa"

Ou­lu­lai­nen yritys haastaa ko­tiin­kul­je­tus­jä­tit – "A­loim­me pohtia, eikö tosiaan ole mitään muuta vaih­toeh­toa"

18.03.2021 08:25 31
Tarvitaanko ihmistä pian edes taiteilijaksi? – Ei ainakaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo oululainen Jukka Aalho, joka loi tekoälyn avulla runokirjan vuorokaudessa

Tar­vi­taan­ko ihmistä pian edes tai­tei­li­jak­si? – Ei ai­na­kaan samalla tavalla kuin nyt, uskoo ou­lu­lai­nen Jukka Aalho, joka loi te­ko­älyn avulla ru­no­kir­jan vuo­ro­kau­des­sa

16.03.2021 21:13 6
Kirjailija Joni Skiftesvik kirjoittaa edelleen, mutta työtahti on leppoistunut – "Se tuntuu ylelliseltä"

Kir­jai­li­ja Joni Skif­tes­vik kir­joit­taa edel­leen, mutta työ­tah­ti on lep­pois­tu­nut – "Se tuntuu ylel­li­sel­tä"

13.03.2021 08:35 7
Takavuosien tv-kasvo Alex Cast tähtää Coffeella uuteen nousuun – "Viiden vuoden kuluttua olen toivottavasti isompi nimi musiikkikentällä"

Ta­ka­vuo­sien tv-kas­vo Alex Cast tähtää Cof­feel­la uuteen nousuun – "Viiden vuoden ku­lut­tua olen toi­vot­ta­vas­ti isompi nimi mu­siik­ki­ken­täl­lä"

12.03.2021 18:29 1
Vihreillä voitto kiikarissa Oulussa – "Pitää asettaa tavoitteet korkealle, että pääsemme edistämään vihreitä poliittisia tavoitteita, torjumaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa"

Vih­reil­lä voitto kii­ka­ris­sa Oulussa – "Pitää asettaa ta­voit­teet kor­keal­le, että pää­sem­me edis­tä­mään vih­rei­tä po­liit­ti­sia ta­voit­tei­ta, tor­ju­maan il­mas­ton­muu­tos­ta ja luon­to­ka­toa"

11.03.2021 06:12 83
Kaukovainiolle kaavaillaan sadan miljoonan euron mullistusta – "Voi olla, että päädymme sellaiseenkin ratkaisuun, että puramme kaiken Kotkantie kakkosen puolelta"

Kau­ko­vai­niol­le kaa­vail­laan sadan mil­joo­nan euron mul­lis­tus­ta – "Voi olla, että pää­dym­me sel­lai­seen­kin rat­kai­suun, että puramme kaiken Kot­kan­tie kak­ko­sen puo­lel­ta"

10.03.2021 06:12 12