Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Forum24

Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 1
Kalaportailla hyppelyä ja maailman tarkkailua pörriäisten silmin – projektipäällikkö Anna Taskinen suunnittelee jo kovaa kyytiä Tietomaan Eläinten jäljillä -näyttelyä

Ka­la­por­tail­la hyp­pe­lyä ja maail­man tark­kai­lua pör­riäis­ten silmin – p­ro­jek­ti­pääl­lik­kö Anna Tas­ki­nen suun­nit­te­lee jo kovaa kyytiä Tie­to­maan Eläin­ten jäl­jil­lä -näyt­te­lyä

25.06.2022 06:08 2
Ronja Koskela hipoo MM-rajaa – oululainen juoksija on vauhtikunnossa talven tauon jälkeen

Ronja Koskela hipoo MM-ra­jaa – ou­lu­lai­nen juok­si­ja on vauh­ti­kun­nos­sa talven tauon jälkeen

24.06.2022 06:02 1
"Kaikilla on omat rajansa ja mieltymyksensä ja ne on tärkeää sanoa ääneen" – oululainen seksuaalikasvattaja Mari Korpela puhuu asioista niiden oikeilla nimillä
Ihmiset

"Kai­kil­la on omat rajansa ja miel­ty­myk­sen­sä ja ne on tärkeää sanoa ääneen" – ou­lu­lai­nen sek­suaa­li­kas­vat­ta­ja Mari Korpela puhuu asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä

13.06.2022 06:10 15
Silmät tarkkana testien taustalla – Aarne Mäkelä kiertää PISA-tutkimuksen laaduntarkkailijana kouluilla

Silmät tark­ka­na testien taus­tal­la – Aarne Mäkelä kiertää PI­SA-tut­ki­muk­sen laa­dun­tark­kai­li­ja­na kou­luil­la

30.05.2022 06:02 1
Soma Kuosmanen poltti yliajetut soittimensa nuotiossa ja rakensi rummun – Nyt hän opettaa Amazonilta siirtynyttä taitoa muille ja vie äänimatkoille viidakkoon

Soma Kuos­ma­nen poltti yli­aje­tut soit­ti­men­sa nuo­tios­sa ja rakensi rummun – Nyt hän opettaa Ama­zo­nil­ta siir­ty­nyt­tä taitoa muille ja vie ää­ni­mat­koil­le vii­dak­koon

28.05.2022 06:31
Oululaislähtöinen näyttelijä Laura Ollikainen tekee uraa Hollywoodissa – "Kilpailu pienistäkin rooleista on tosi kovaa"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Laura Ol­li­kai­nen tekee uraa Hol­ly­woo­dis­sa – "Kil­pai­lu pie­nis­tä­kin roo­leis­ta on tosi kovaa"

09.05.2022 06:10
Koivun tuoksu, saunominen ja paljussa lilluminen saavat oululaiset juhannustuulelle, mutta tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo

Koivun tuoksu, sau­no­mi­nen ja pal­jus­sa lil­lu­mi­nen saavat ou­lu­lai­set ju­han­nus­tuu­lel­le, mutta tär­kein­tä on kui­ten­kin yh­des­sä­olo

23.06.2022 06:10 1
Liminganlahden luontokeskukseen rakentuu parhaillaan Kukkala, jonka toivotaan houkuttelevan alueelle uusia kävijöitä

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen ra­ken­tuu par­hail­laan Kuk­ka­la, jonka toi­vo­taan hou­kut­te­le­van alueel­le uusia kä­vi­jöi­tä

22.06.2022 06:08 1
Vilu hoituu karaisulla ja villasukilla
Kolumni Laura Seppä

Vilu hoituu ka­rai­sul­la ja vil­la­su­kil­la

22.06.2022 06:02
Oululainen Anne Linna päätti toteuttaa unelmansa rakastuttuaan dreijaukseen – "En halua jäädä miettimään, etten koskaan uskaltanut kokeilla"

Ou­lu­lai­nen Anne Linna päätti to­teut­taa unel­man­sa ra­kas­tut­tuaan drei­jauk­seen – "En halua jäädä miet­ti­mään, etten koskaan us­kal­ta­nut ko­keil­la"

19.06.2022 06:10
Kolumnit
Katse omaan napaan
Kolumni Jenna Simula

Katse omaan napaan

23.06.2022 12:40
Vilu hoituu karaisulla ja villasukilla
Kolumni Laura Seppä

Vilu hoituu ka­rai­sul­la ja vil­la­su­kil­la

22.06.2022 06:02
Jokainen on lomansa ansainnut
Kolumni Niina Hentilä

Jo­kai­nen on lomansa an­sain­nut

16.06.2022 15:49
Kaupunkikeskustat tulevaisuudessa
Kolumni Leena Vuotovesi

Kau­pun­ki­kes­kus­tat tu­le­vai­suu­des­sa

15.06.2022 10:22
Tuulahdus taikaa ja tähtipölyä
Kolumni Eija Eskola

Tuu­lah­dus taikaa ja täh­ti­pö­lyä

08.06.2022 18:22
Maailma muuttuu, ja me aikuiset voisimme ottaa mallia nuorista
Kolumni Perttu Kemppainen

Maailma muut­tuu, ja me ai­kui­set voi­sim­me ottaa mallia nuo­ris­ta

06.06.2022 06:08
Oululaisen Jaana Skytän esikoiskirja kertoo Yläneen pahamaineisesta tyttökodista, jonne hänen isosiskonsakin ajautui 70-luvulla – "Itkin ja kirjoitin, se meni niin syvälle"

Ou­lu­lai­sen Jaana Skytän esi­kois­kir­ja kertoo Yläneen pa­ha­mai­nei­ses­ta tyt­tö­ko­dis­ta, jonne hänen iso­sis­kon­sa­kin ajautui 70-lu­vul­la – "Itkin ja kir­joi­tin, se meni niin sy­väl­le"

18.06.2022 06:07 3
Kellon keskustaan talkoohengellä rakennetusta skeittirampista muodostui nuorten oma ulko-olohuone – "Itse tekemällä kaikki on mahdollista"

Kellon kes­kus­taan tal­koo­hen­gel­lä ra­ken­ne­tus­ta skeit­ti­ram­pis­ta muo­dos­tui nuorten oma ul­ko-olo­huo­ne – "Itse te­ke­mäl­lä kaikki on mah­dol­lis­ta"

17.06.2022 06:10 4
Hartaanselkä alkaa hiljalleen houkuttaa lohenpyytäjiä – ruuhkaa helpottamaan asetetut kalastusvuorot saavat kalastajilta kiitosta

Har­taan­sel­kä alkaa hil­jal­leen hou­kut­taa lo­hen­pyy­tä­jiä – ruuhkaa hel­pot­ta­maan ase­te­tut ka­las­tus­vuo­rot saavat ka­las­ta­jil­ta kii­tos­ta

16.06.2022 06:06 7
Myrskyn kaatamasta poppelista on alettu veistää Raatissa taideteosta – "Tarkoitus on pitää veistos mahdollisimman massiivisena"

Myrskyn kaa­ta­mas­ta pop­pe­lis­ta on alettu veistää Raa­tis­sa tai­de­teos­ta – "Tar­koi­tus on pitää veistos mah­dol­li­sim­man mas­sii­vi­se­na"

15.06.2022 06:08 8
"Kaikilla on omat rajansa ja mieltymyksensä ja ne on tärkeää sanoa ääneen" – oululainen seksuaalikasvattaja Mari Korpela puhuu asioista niiden oikeilla nimillä

"Kai­kil­la on omat rajansa ja miel­ty­myk­sen­sä ja ne on tärkeää sanoa ääneen" – ou­lu­lai­nen sek­suaa­li­kas­vat­ta­ja Mari Korpela puhuu asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä

13.06.2022 06:10 15
Eveliina Kallio huomasi, että puheterapeutteja tarvitaan palliatiivisessa hoidossakin – "Ajatellaan, että tämä on pelkkää ärräjumppaa, mutta se on paljon muutakin"

Eve­lii­na Kallio huo­ma­si, että pu­he­te­ra­peut­te­ja tar­vi­taan pal­lia­tii­vi­ses­sa hoi­dos­sa­kin – "A­ja­tel­laan, että tämä on pelkkää är­rä­jump­paa, mutta se on paljon muu­ta­kin"

12.06.2022 06:02 2
Kaukovainion "sininen talo" on asukkaidensa silmäterä – "Ei täällä olisi 50 vuotta asunut, jos ei olisi viihtynyt"

Kau­ko­vai­nion "si­ni­nen talo" on asuk­kai­den­sa sil­mä­te­rä – "Ei täällä olisi 50 vuotta asunut, jos ei olisi viih­ty­nyt"

11.06.2022 06:07 3
Paula Moilanen herättää kaarnan palaset henkiin maalaamalla – "Olen lapsesta asti löytänyt hahmoja joka paikasta"

Paula Moi­la­nen he­rät­tää kaarnan palaset henkiin maa­laa­mal­la – "Olen lap­ses­ta asti löy­tä­nyt hahmoja joka pai­kas­ta"

10.06.2022 06:08 5
Liisa Virta istutti syksyllä tuhat kukkasipulia kotinsa pihalle – nyt hän on saanut ihailla työnsä tulosta

Liisa Virta istutti syk­syl­lä tuhat kuk­ka­si­pu­lia kotinsa pihalle – nyt hän on saanut ihailla työnsä tulosta

09.06.2022 17:06 3
Startup Refugees etsii Oulussa töitä maahanmuuttajille – "Monet firmat miettivät, mitä muutoksia yrityksessä pitäisi tehdä, että ukrainalaisen työllistäminen olisi mahdollista"

Startup Re­fu­gees etsii Oulussa töitä maa­han­muut­ta­jil­le – "Monet firmat miet­ti­vät, mitä muu­tok­sia yri­tyk­ses­sä pitäisi tehdä, että uk­rai­na­lai­sen työl­lis­tä­mi­nen olisi mah­dol­lis­ta"

09.06.2022 06:07 11
Oulussa valmistuu tänä kesänä 40 kilometriä pitkä maastoliikuntareitti Kempeleen rajalta Ruskoon – tavoitteena yhteensä 400 kilometrin mittainen verkosto

Oulussa val­mis­tuu tänä kesänä 40 ki­lo­met­riä pitkä maas­to­lii­kun­ta­reit­ti Kem­pe­leen rajalta Ruskoon – ta­voit­tee­na yh­teen­sä 400 ki­lo­met­rin mit­tai­nen ver­kos­to

08.06.2022 06:07 12
Oulun kaupunkijunat ovat kysyttyjä tilausajokyytejä – "Saa nähdä, mistä sitä itsensä löytää", Kaarina Rytilä mietti istahtaessaan Potnapekan kyytiin Oulunsalossa

Oulun kau­pun­ki­ju­nat ovat ky­syt­ty­jä ti­laus­ajo­kyy­te­jä – "Saa nähdä, mistä sitä itsensä löy­tää", Kaarina Rytilä mietti is­tah­taes­saan Pot­na­pe­kan kyytiin Ou­lun­sa­los­sa

05.06.2022 12:56 2
Eini muistelee esiintyneensä Oulussa ensimmäisen kerran vuonna 1978, ja lauantaina hän palaa kaupunkiin – takavuosilta kaupungista mieleen on jäänyt keikkapaikkoja, joita ei enää ole

Eini muis­te­lee esiin­ty­neen­sä Oulussa en­sim­mäi­sen kerran vuonna 1978, ja lauan­tai­na hän palaa kau­pun­kiin – ­ta­ka­vuo­sil­ta kau­pun­gis­ta mieleen on jäänyt keik­ka­paik­ko­ja, joita ei enää ole

04.06.2022 06:03 11
Tivoli pysyy pari kuukautta Oulussa työvoimapulan vuoksi – "Maailma muuttuu, ja me muutumme sen mukana"

Tivoli pysyy pari kuu­kaut­ta Oulussa työ­voi­ma­pu­lan vuoksi – "Maail­ma muut­tuu, ja me muu­tum­me sen mukana"

03.06.2022 06:07 20
Oulun kauppatori herää hiljalleen kesään –  "Ihmiset tulevat tänne nykyisin viettämään aikaa, ennen torilta vain haettiin ruokatarvikkeet ja lähdettiin pois"

Oulun kaup­pa­to­ri herää hil­jal­leen kesään – "Ih­mi­set tulevat tänne ny­kyi­sin viet­tä­mään aikaa, ennen torilta vain haet­tiin ruo­ka­tar­vik­keet ja läh­det­tiin pois"

02.06.2022 06:07 27
Oulun kaupungin houkuttelevuus työnantajana on heikentynyt – Irtisanoutumisissa hurja hyppäys

Oulun kau­pun­gin hou­kut­te­le­vuus työn­an­ta­ja­na on hei­ken­ty­nyt – Ir­ti­sa­nou­tu­mi­sis­sa hurja hyppäys

01.06.2022 06:02 50
Silmät tarkkana testien taustalla – Aarne Mäkelä kiertää PISA-tutkimuksen laaduntarkkailijana kouluilla

Silmät tark­ka­na testien taus­tal­la – Aarne Mäkelä kiertää PI­SA-tut­ki­muk­sen laa­dun­tark­kai­li­ja­na kou­luil­la

30.05.2022 06:02 1
Yksi leipoo itse kakkunsa juhliin, toinen pyytää vieraita pukeutumaan vaaleanpunaiseen – oululaisnuoret loihtivat omannäköisensä juhlat

Yksi leipoo itse kak­kun­sa juh­liin, toinen pyytää vie­rai­ta pu­keu­tu­maan vaa­lean­pu­nai­seen – ou­lu­lais­nuo­ret loih­ti­vat oman­nä­köi­sen­sä juhlat

29.05.2022 06:09 4
Soma Kuosmanen poltti yliajetut soittimensa nuotiossa ja rakensi rummun – Nyt hän opettaa Amazonilta siirtynyttä taitoa muille ja vie äänimatkoille viidakkoon

Soma Kuos­ma­nen poltti yli­aje­tut soit­ti­men­sa nuo­tios­sa ja rakensi rummun – Nyt hän opettaa Ama­zo­nil­ta siir­ty­nyt­tä taitoa muille ja vie ää­ni­mat­koil­le vii­dak­koon

28.05.2022 06:31
Ouluun kehitteillä oleva kulttuurilähete voi tukea kuntoutumisessa ja paranemisessa – Heidi Jäärni haluaa tuoda kulttuurin kaikkien ulottuville

Ouluun ke­hit­teil­lä oleva kult­tuu­ri­lä­he­te voi tukea kun­tou­tu­mi­ses­sa ja pa­ra­ne­mi­ses­sa – Heidi Jäärni haluaa tuoda kult­tuu­rin kaik­kien ulot­tu­vil­le

27.05.2022 06:02 2
Forum24:n tekstarit: "Miksi linnut laulaa nykyisin paljon kovempaa kuin ennen? Ei saa aamulla nukkua enää niin pitkään, kun linnut aamulla ulkona kailottaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Forum24

Fo­rum24:n teks­ta­rit: "Miksi linnut laulaa ny­kyi­sin paljon ko­vem­paa kuin ennen? Ei saa aamulla nukkua enää niin pit­kään, kun linnut aamulla ulkona kai­lot­taa"

26.05.2022 18:36 5