Ulkomaat

Kalixissa on havaittu koronatartuntoja, joiden ketjuja ei ole voitu selvittää – tartuntatilanne Ruotsin Tornionlaaksossa on rauhallinen
Tilaajille

Ka­li­xis­sa on ha­vait­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja, joiden ketjuja ei ole voitu sel­vit­tää – tar­tun­ta­ti­lan­ne Ruotsin Tor­nion­laak­sos­sa on rau­hal­li­nen

19:28 0
Neljän poliisin syytteitä kovennettiin George Floydin surmasta

Neljän po­lii­sin syyt­tei­tä ko­ven­net­tiin George Floydin sur­mas­ta

15:35 0

NRK: Norjan Altassa kah­dek­san taloa valui mereen maan­vyö­rys­sä

03.06.2020 22:14 0
Tilaajille
Mielenosoittajat uhmasivat ulkonaliikkumiskieltoa USA:ssa – protestit laajalti rauhallisia

Mie­len­osoit­ta­jat uh­ma­si­vat ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa USA:ssa – pro­tes­tit laa­jal­ti rau­hal­li­sia

03.06.2020 11:00 0
Supervaltojen kotiinpäin veto uhkaa koronarokotteiden jakoa – EU tähtää tasapuolisuuteen, mutta Kiinaa ja Yhdysvaltoja kiinnostaa valtapolitiikka

Su­per­val­to­jen ko­tiin­päin veto uhkaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den jakoa – EU tähtää ta­sa­puo­li­suu­teen, mutta Kiinaa ja Yh­dys­val­to­ja kiin­nos­taa val­ta­po­li­tiik­ka

03.06.2020 07:00 0
Aktivistisukupolven tyytymättömyys purskahti Yhdysvaltojen kaduille – poliisin väkivalta on yksi useista protestin aiheista

Ak­ti­vis­ti­su­ku­pol­ven tyy­ty­mät­tö­myys purs­kah­ti Yh­dys­val­to­jen ka­duil­le – po­lii­sin vä­ki­val­ta on yksi useista pro­tes­tin ai­heis­ta

02.06.2020 20:37 1
Japani alkaa testata koronavirusta myös sylkitestillä

Japani alkaa testata ko­ro­na­vi­rus­ta myös syl­ki­tes­til­lä

02.06.2020 12:30 0
Trump uhkasi mielenosoittajia armeijalla – New Yorkissa ulkonaliikkumiskielto alkaa jo iltakahdeksalta

Trump uhkasi mie­len­osoit­ta­jia ar­mei­jal­la – New Yor­kis­sa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to alkaa jo il­ta­kah­dek­sal­ta

02.06.2020 11:56 0
Trump uhkaili kutsuvansa armeijan laittamaan mellakat kuriin – rinnasti mellakoitsijat terroristeihin

Trump uhkaili kut­su­van­sa ar­mei­jan lait­ta­maan mel­la­kat kuriin – rin­nas­ti mel­la­koit­si­jat ter­ro­ris­tei­hin

02.06.2020 09:12 4
Britanniassa osa kouluista avautui – monet pelkäävät rajoitusten liian aikaista höllentämistä

Bri­tan­nias­sa osa kou­luis­ta avautui – monet pel­kää­vät ra­joi­tus­ten liian ai­kais­ta höl­len­tä­mis­tä

01.06.2020 14:47 0
Mustien poliisiprotesti heiluttaa presidentinvaalien kampanjaa Yhdysvalloissa – Biden kävi puhumassa mielenosoittajille

Mustien po­lii­si­pro­tes­ti hei­lut­taa pre­si­den­tin­vaa­lien kam­pan­jaa Yh­dys­val­lois­sa – Biden kävi pu­hu­mas­sa mie­len­osoit­ta­jil­le

01.06.2020 14:42 1
USA:n protestien pelätään aiheuttavan toisen korona-aallon – tartuntariskiä nostaa poliisin käyttämä kyynelkaasu

USA:n pro­tes­tien pe­lä­tään ai­heut­ta­van toisen ko­ro­na-aal­lon – tar­tun­ta­ris­kiä nostaa po­lii­sin käyt­tä­mä kyy­nel­kaa­su

01.06.2020 12:05 0
Neljä ihmistä on kuollut USA:ssa mielenosoituksiin liittyvissä väkivaltaisuuksissa – Kansalliskaarti aktivoitiin koko Minnesotan osavaltiossa

Neljä ihmistä on kuollut USA:ssa mie­len­osoi­tuk­siin liit­ty­vis­sä vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa – Kan­sal­lis­kaar­ti ak­ti­voi­tiin koko Min­ne­so­tan osa­val­tios­sa

31.05.2020 10:49 0
Mustan miehen pidätyskuolemasta alkaneet mellakat levisivät ympäri Yhdysvaltoja - ulkonaliikkumiskielto ei saanut protestoijia pysymään poissa kaduilta

Mustan miehen pi­dä­tys­kuo­le­mas­ta al­ka­neet mel­la­kat le­vi­si­vät ympäri Yh­dys­val­to­ja - ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to ei saanut pro­tes­toi­jia py­sy­mään poissa ka­duil­ta

30.05.2020 11:13 1
Twitter puuttui taas Trumpin kirjoituksiin – rajoitti presidentin twiittiä, jonka katsoi ihannoivan väkivaltaa

Twitter puuttui taas Trumpin kir­joi­tuk­siin – ra­joit­ti pre­si­den­tin twiit­tiä, jonka katsoi ihan­noi­van vä­ki­val­taa

29.05.2020 14:32 1
Unkarilta paimenkirjeitä maata kritisoineille – maan hallitusta arvostellutta Heino Nyyssöstä kehotettiin pyytämään anteeksi

Un­ka­ril­ta pai­men­kir­jei­tä maata kri­ti­soi­neil­le – maan hal­li­tus­ta ar­vos­tel­lut­ta Heino Nyys­sös­tä ke­ho­tet­tiin pyy­tä­mään an­teek­si

29.05.2020 12:32 5
14-vuotiaan tytön kunniamurha raivostuttaa Iranissa

14-vuo­tiaan tytön kun­nia­mur­ha rai­vos­tut­taa Ira­nis­sa

29.05.2020 09:59 0
Mielenosoittajat ovat sytyttäneet Minneapolisin poliisiaseman palamaan – kaupunkiin on julistettu hätätila ja kansalliskaarti kutsuttu apuun

Mie­len­osoit­ta­jat ovat sy­tyt­tä­neet Min­nea­po­li­sin po­lii­si­ase­man pa­la­maan – kau­pun­kiin on ju­lis­tet­tu hä­tä­ti­la ja kan­sal­lis­kaar­ti kut­sut­tu apuun

29.05.2020 08:52 2
Trump yrittää saada sosiaalisen median alustat kuriin uudella lainsäädännöllä

Trump yrittää saada so­siaa­li­sen median alustat kuriin uudella lain­sää­dän­nöl­lä

29.05.2020 08:24 0
Europarlamentin puolueetkin eri mieltä EU-komission elvytyspaketista – suomalaismepeistä osa vähemmistössä omassa europuolueessaan

Eu­ro­par­la­men­tin puo­lueet­kin eri mieltä EU-ko­mis­sion el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – suo­ma­lais­me­peis­tä osa vä­hem­mis­tös­sä omassa eu­ro­puo­luees­saan

28.05.2020 18:24 1
Kiinan kansankongressi hyväksyi Hongkongin turvallisuuslain – Yhdysvallat uhkaa taloudellisilla seurauksilla

Kiinan kan­san­kong­res­si hy­väk­syi Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lain – Yh­dys­val­lat uhkaa ta­lou­del­li­sil­la seu­rauk­sil­la

28.05.2020 16:34 0
Venäläiset lääkärit ja hoitajat taistelevat koronavirusta vastaan keskellä pelkoa, epäluottamusta ja jopa vihamielisyyttä

Ve­nä­läi­set lää­kä­rit ja hoi­ta­jat tais­te­le­vat ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan kes­kel­lä pelkoa, epä­luot­ta­mus­ta ja jopa vi­ha­mie­li­syyt­tä

28.05.2020 14:29 0
Amazonin sademetsän tuhoaminen uhkaa kiihtyä Brasiliassa – Greenpeace: Hallituksen tavoite on heikentää toimintatapoja ja lisätä metsien tuhoa

Ama­zo­nin sa­de­met­sän tu­hoa­mi­nen uhkaa kiihtyä Bra­si­lias­sa – Green­pea­ce: Hal­li­tuk­sen tavoite on hei­ken­tää toi­min­ta­ta­po­ja ja lisätä metsien tuhoa

28.05.2020 12:13 0
Koronaviruskuolemien määrä ylitti Yhdysvalloissa sadantuhannen rajan

Ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mien määrä ylitti Yh­dys­val­lois­sa sa­dan­tu­han­nen rajan

28.05.2020 09:10 0
Twitterille suuttunut Trump aikoo allekirjoittaa sosiaaliseen mediaan liittyvän presidentin asetuksen

Twit­te­ril­le suut­tu­nut Trump aikoo al­le­kir­joit­taa so­siaa­li­seen mediaan liit­ty­vän pre­si­den­tin ase­tuk­sen

28.05.2020 06:17 1
Europarlamentissa velvoitetaan käyttämään kasvosuojainta – tavoitteena varmistaa lainsäädäntötyön jatkuminen koronakriisin aikana

Eu­ro­par­la­men­tis­sa vel­voi­te­taan käyt­tä­mään kas­vo­suo­jain­ta – ta­voit­tee­na var­mis­taa lain­sää­dän­tö­työn jat­ku­mi­nen ko­ro­na­krii­sin aikana

27.05.2020 16:25 0
Trump uhkasi jopa sulkea sosiaalisen median yhtiöitä Twitterin kehotettua lukijoita tarkistamaan tämän esittämät faktat

Trump uhkasi jopa sulkea so­siaa­li­sen median yh­tiöi­tä Twit­te­rin ke­ho­tet­tua lu­ki­joi­ta tar­kis­ta­maan tämän esit­tä­mät faktat

27.05.2020 15:27 4
Koronaviruspandemia raivoaa nyt pahiten Latinalaisessa Amerikassa

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia raivoaa nyt pahiten La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa

27.05.2020 13:38 0
Protesteja Yhdysvaltain Minneapolisissa pidätetyn mustan miehen kuoltua poliisin käsissä

Pro­tes­te­ja Yh­dys­val­tain Min­nea­po­li­sis­sa pi­dä­te­tyn mustan miehen kuoltua po­lii­sin käsissä

27.05.2020 09:59 0
Näkökulma: Koronakriisi vaikeutti EU:n ennestäänkin hankalia budjettineuvotteluita – tänään tulossa uusi kompromissiesitys

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­krii­si vai­keut­ti EU:n en­nes­tään­kin han­ka­lia bud­jet­ti­neu­vot­te­lui­ta – tänään tulossa uusi komp­ro­mis­si­esi­tys

27.05.2020 06:00 0