Ulkomaat

Yhdysvaltain presidentti Biden: Tapaamisen henki Putinin kanssa oli myönteinen

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden: Ta­paa­mi­sen henki Putinin kanssa oli myön­tei­nen

21:58
USA:n ja Venäjän presidentit tapaavat Genevessä, keskustelut alkavat iltapäivällä

USA:n ja Venäjän pre­si­den­tit ta­paa­vat Ge­ne­ves­sä, kes­kus­te­lut alkavat il­ta­päi­väl­lä

13:11 5
Venäjän Karjalaan aiotaan rakentaa uusi suuri sellu- ja paperitehdas

Venäjän Kar­ja­laan aiotaan ra­ken­taa uusi suuri sellu- ja pa­pe­ri­teh­das

12:34 5
Tilaajille
Tuhannet osoittivat mieltään Unkarissa homoseksuaalisuuden mainostamista kieltävää lakia vastaan

Tu­han­net osoit­ti­vat miel­tään Un­ka­ris­sa ho­mo­sek­suaa­li­suu­den mai­nos­ta­mis­ta kiel­tä­vää lakia vastaan

15.06.2021 23:12
Näkökulma: Biden riisuu Putinilta taruvihollisen viittaa – amerikkalaiset pyrkivät Geneven huipputapaamisessa tekemään Venäjä-suhteesta jälleen tylsän

Nä­kö­kul­ma: Biden riisuu Pu­ti­nil­ta ta­ru­vi­hol­li­sen viittaa – ame­rik­ka­lai­set pyr­ki­vät Geneven huip­pu­ta­paa­mi­ses­sa te­ke­mään Ve­nä­jä-suh­tees­ta jälleen tylsän

15.06.2021 18:30 2
Tilaajille
Vasemmistoliitto menetti kaksi paikkaa Oulussa – "Kun jossakin ollaan vastuussa, se näkyy paikallistasollakin"

Va­sem­mis­to­liit­to menetti kaksi paikkaa Oulussa – "Kun jos­sa­kin ollaan vas­tuus­sa, se näkyy pai­kal­lis­ta­sol­la­kin"

14.06.2021 01:19 1
Tilaajille
Yhdysvaltalaismediat: Venäjä aikoo toimittaa Iranille vakoilua helpottavan satelliittijärjestelmän – Putin kiistää

Yh­dys­val­ta­lais­me­diat: Venäjä aikoo toi­mit­taa Ira­nil­le va­koi­lua hel­pot­ta­van sa­tel­liit­ti­jär­jes­tel­män – Putin kiistää

12.06.2021 08:46 5
Navalnyin järjestöt luokiteltiin äärijärjestöiksi Venäjällä – Asiantuntija: Maassa on käynnissä ennennäkemättömän kova opposition vaino, jossa on siirrytty uuteen vaiheeseen

Na­val­nyin jär­jes­töt luo­ki­tel­tiin ää­ri­jär­jes­töik­si Ve­nä­jäl­lä – Asian­tun­ti­ja: Maassa on käyn­nis­sä en­nen­nä­ke­mät­tö­män kova op­po­si­tion vaino, jossa on siir­ryt­ty uuteen vai­hee­seen

09.06.2021 23:26 3
Analyysi: Venäjä sammuttaa valoja demokratialta – duumanvaalien lähestyessä agentiksi leimattu uutismedia kuolee ja oppositiopoliitikoilta estetään ehdokkuus

Ana­lyy­si: Venäjä sam­mut­taa valoja de­mo­kra­tial­ta – duu­man­vaa­lien lä­hes­tyes­sä agen­tik­si lei­mat­tu uu­tis­me­dia kuolee ja op­po­si­tio­po­lii­ti­koil­ta es­te­tään eh­dok­kuus

08.06.2021 18:51 6
Tilaajille

Flo­ri­das­sa jouk­koam­pu­mi­nen, ainakin kaksi kuol­lut­ta ja kym­me­niä haa­voit­tu­nei­ta

30.05.2021 15:07 6
Vietnamista löytyi uusi herkästi leviävä koronavirusvariantti – kyseessä brittiläisen ja intialaisen viruksen yhdistelmä

Viet­na­mis­ta löytyi uusi her­käs­ti leviävä ko­ro­na­vi­rus­va­riant­ti – ky­sees­sä brit­ti­läi­sen ja in­tia­lai­sen vi­ruk­sen yh­dis­tel­mä

29.05.2021 13:40 8
Niinistö Ylellä: Lentokoneen pakottaminen laskeutumaan oli käänteentekevä puuttuminen kansainväliseen käytäntöön

Nii­nis­tö Ylellä: Len­to­ko­neen pa­kot­ta­mi­nen las­keu­tu­maan oli kään­teen­te­ke­vä puut­tu­mi­nen kan­sain­vä­li­seen käy­tän­töön

29.05.2021 11:46 23
EU:n elpymispaketti sai hyväksynnän kaikkien jäsenmaiden parlamenteilta

EU:n el­py­mis­pa­ket­ti sai hy­väk­syn­nän kaik­kien jä­sen­mai­den par­la­men­teil­ta

27.05.2021 23:23 7
Analyysi: Helsingin jääminen ilman huipputapaamista oli odotettua – yksittäisestä maasta ei haluta vakituista kokouspaikkaa

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin jää­mi­nen ilman huip­pu­ta­paa­mis­ta oli odo­tet­tua – yk­sit­täi­ses­tä maasta ei haluta va­ki­tuis­ta ko­kous­paik­kaa

26.05.2021 20:28 4
Tilaajille
Hollantilainen oikeusistuin määräsi öljyjätti Shellin vähentämään päästöjään historiallisessa ratkaisussa

Hol­lan­ti­lai­nen oi­keus­is­tuin määräsi öl­jy­jät­ti Shellin vä­hen­tä­mään pääs­tö­jään his­to­rial­li­ses­sa rat­kai­sus­sa

26.05.2021 20:24 2
Valko-Venäjän Lukashenka puolustelee Ryanairin lennon ohjaamista Minskiin – sanoo suojelleensa ihmisiä

Val­ko-Ve­nä­jän Lu­kas­hen­ka puo­lus­te­lee Rya­nai­rin lennon oh­jaa­mis­ta Mins­kiin – sanoo suo­jel­leen­sa ihmisiä

26.05.2021 12:15 4
Analyysi: Diktaattori Lukashenka kaivaa kuoppaansa yhä syvemmäksi – törkeään temppuun kesken EU:n sisäisen matkustajalennon lännen on pakko vastata kovin ottein

Ana­lyy­si: Dik­taat­to­ri Lu­kas­hen­ka kaivaa kuop­paan­sa yhä sy­vem­mäk­si – tör­keään temp­puun kesken EU:n si­säi­sen mat­kus­ta­ja­len­non lännen on pakko vastata kovin ottein

25.05.2021 20:55 8
Tilaajille
Pääministeri Marin pitää EU-johtajien sopimia toimia voimakkaana vastauksena Valko-Venäjälle

Pää­mi­nis­te­ri Marin pitää EU-joh­ta­jien sopimia toimia voi­mak­kaa­na vas­tauk­se­na Val­ko-Ve­nä­jäl­le

25.05.2021 06:26 37
Ulkoministeri Haavisto äärimmäisen huolestunut Valko-Venäjän toimista: "Aivan ennenkuulumatonta Euroopassa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ää­rim­mäi­sen huo­les­tu­nut Val­ko-Ve­nä­jän toi­mis­ta: "Aivan en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta Eu­roo­pas­sa"

24.05.2021 13:33 32

Val­ko-Ve­nä­jäl­le pa­ko­te­tun len­to­ko­neen mat­kus­ta­jat: Op­po­si­tio­ak­ti­vis­ti Pro­ta­se­vitsh panikoi reit­ti­muu­tok­sen vuoksi ja kertoi, että häntä odottaa kuo­le­man­tuo­mio

24.05.2021 08:35 11
14 sai surmansa Italiassa köysiratavaunun rysähdettyä maahan

14 sai sur­man­sa Ita­lias­sa köy­si­ra­ta­vau­nun ry­säh­det­tyä maahan

24.05.2021 06:55 5
Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu viikoksi arvioimaan pandemiaopetuksia – johdon suomalaisjäsen Päivi Sillanaukee näki koronakriisin uhat ensimmäisten joukossa

Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO ko­koon­tuu vii­kok­si ar­vioi­maan pan­de­mia­ope­tuk­sia – johdon suo­ma­lais­jä­sen Päivi Sil­la­nau­kee näki ko­ro­na­krii­sin uhat en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

23.05.2021 06:30 4
Tilaajille
SVT: Norrbottenin koronatilanne Euroopan hurjimpia, naapurimailta toivottaisiin apua tehohoitoon

SVT: Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­ne Eu­roo­pan hur­jim­pia, naa­pu­ri­mail­ta toi­vot­tai­siin apua te­ho­hoi­toon

21.05.2021 21:22 11
Tilaajille
WHO: Pandemiaan liittyvien kuolemien todellinen määrä voi olla jopa kolme kertaa virallisia koronalukuja suurempi

WHO: Pan­de­miaan liit­ty­vien kuo­le­mien to­del­li­nen määrä voi olla jopa kolme kertaa vi­ral­li­sia ko­ro­na­lu­ku­ja suu­rem­pi

21.05.2021 15:10 4
Odotettu tulitauko Israelin ja Hamasin välillä alkoi yöllä – vajaan parin viikon aikana väkivaltaisuuksissa on kuollut lähes 250 ihmistä

Odo­tet­tu tu­li­tau­ko Is­rae­lin ja Hamasin välillä alkoi yöllä – vajaan parin viikon aikana vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa on kuollut lähes 250 ihmistä

21.05.2021 07:17 4
Israelin ja Hamasin välillä sovittu tulitauosta

Is­rae­lin ja Hamasin välillä sovittu tu­li­tauos­ta

20.05.2021 23:38 1
Analyysi: Venäjän irtautuminen näivettää sopimuksen valvontalennoista

Ana­lyy­si: Venäjän ir­tau­tu­mi­nen näi­vet­tää so­pi­muk­sen val­von­ta­len­nois­ta

20.05.2021 20:49 4
Tilaajille
Suojelupoliisi Syyrian leireiltä palaavista lapsista: "Tarvitsevat laajaa tukea todennäköisesti vuosien ajan"

Suo­je­lu­po­lii­si Syyrian lei­reil­tä pa­laa­vis­ta lap­sis­ta: "Tar­vit­se­vat laajaa tukea to­den­nä­köi­ses­ti vuosien ajan"

20.05.2021 06:30
Tilaajille
New Yorkin osavaltion syyttäjä: Ex-presidentti Trumpin konsernin toimista aloitettu rikostutkinta

New Yorkin osa­val­tion syyt­tä­jä: Ex-pre­si­dent­ti Trumpin kon­ser­nin toi­mis­ta aloi­tet­tu ri­kos­tut­kin­ta

19.05.2021 10:49 3
Arktisen neuvoston puheenjohtajana aloittava Venäjä varoittelee Pohjoisen jäämeren naapureitaan

Ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­va Venäjä va­roit­te­lee Poh­joi­sen jää­me­ren naa­pu­rei­taan

17.05.2021 18:37 18