Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ulkomaat

Ukrainan maavoimien komentaja lupailee vastahyökkäystä Bahmutissa, kun Venäjän joukot kärsivät tappioita – "He menettävät merkittävästi voimaa ja tulevat hyvin uupuneiksi"

Uk­rai­nan maa­voi­mien ko­men­ta­ja lu­pai­lee vas­ta­hyök­käys­tä Bah­mu­tis­sa, kun Venäjän joukot kär­si­vät tap­pioi­ta – "He me­net­tä­vät mer­kit­tä­väs­ti voimaa ja tulevat hyvin uu­pu­neik­si"

23.03.2023 12:24 4
Mediat: Britannia lähettää köyhdytettyä uraania sisältäviä panssariammuksia Ukrainaan – Venäjän mielestä ydinsota on vain muutaman askeleen päässä

Mediat: Bri­tan­nia lä­het­tää köyh­dy­tet­tyä uraania si­säl­tä­viä pans­sa­ri­am­muk­sia Uk­rai­naan – ­Ve­nä­jän mie­les­tä ydin­so­ta on vain muu­ta­man as­ke­leen päässä

22.03.2023 11:05 60
Brittitiedustelu: Venäjän hyökkäys Ukrainan Bahmutissa saattaa olla menettämässä vauhtiaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjän hyök­käys Uk­rai­nan Bah­mu­tis­sa saattaa olla me­net­tä­mäs­sä vauh­tiaan

22.03.2023 10:01 3
Yhdysvalloissa valmistaudutaan ex-presidentti Trumpin mahdolliseen rikossyytteeseen

Yh­dys­val­lois­sa val­mis­tau­du­taan ex-pre­si­dent­ti Trumpin mah­dol­li­seen ri­kos­syyt­tee­seen

21.03.2023 23:53 2
Xin mukaan Kiina ja Venäjä ovat strategiset kumppanit

Xin mukaan Kiina ja Venäjä ovat stra­te­gi­set kump­pa­nit

21.03.2023 13:11 33
Yhdysvallat aikoo julkaista tiedustelupalvelun asiakirjoja, jotka koskevat koronapandemian alkuperää

Yh­dys­val­lat aikoo jul­kais­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­lun asia­kir­jo­ja, jotka kos­ke­vat ko­ro­na­pan­de­mian al­ku­pe­rää

21.03.2023 08:05 4
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:18 3
Tuorein ilmastoraportti toimii yhä kansainvälisen ilmastopolitiikan tukijalkana – Nykyteknologialla päästään pitkälle, mutta mullistavia muutoksia vaaditaan

Tuorein il­mas­to­ra­port­ti toimii yhä kan­sain­vä­li­sen il­mas­to­po­li­tii­kan tu­ki­jal­ka­na – Ny­ky­tek­no­lo­gial­la pääs­tään pit­käl­le, mutta mul­lis­ta­via muu­tok­sia vaa­di­taan

20.03.2023 16:24 8
Tilaajille
EU:n ulkoministerit hyväksyivät kahden miljardin suunnitelman Ukrainan ammustilanteen  petraamiseksi, kertoo AFP

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit hy­väk­syi­vät kahden mil­jar­din suun­ni­tel­man Uk­rai­nan am­mus­ti­lan­teen pet­raa­mi­sek­si, kertoo AFP

20.03.2023 15:30 9
Putin vieraili miehitetyssä Mariupolissa Ukrainassa – ukrainalaisviranomaisten mukaan vierailu tapahtui yöaikaan "kuten varkaalle sopiikin"

Putin vie­rai­li mie­hi­te­tys­sä Ma­riu­po­lis­sa Uk­rai­nas­sa – uk­rai­na­lais­vi­ran­omais­ten mukaan vie­rai­lu ta­pah­tui yö­ai­kaan "kuten var­kaal­le so­pii­kin"

19.03.2023 18:34 10
Yle: Useita suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita haavoittunut kranaatti-iskussa Ukrainassa

Yle: Useita suo­ma­lai­sia va­paa­eh­tois­tais­te­li­joi­ta haa­voit­tu­nut kra­naat­ti-is­kus­sa Uk­rai­nas­sa

18.03.2023 23:05 2
Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Putinista

Kan­sain­vä­li­nen ri­kos­tuo­miois­tuin on antanut pi­dä­tys­mää­räyk­sen Pu­ti­nis­ta

17.03.2023 18:03 61
Turkki ja Unkari vahvistamassa Suomen Nato-jäsenyyden kevään aikana – Niinistö kertoo vahvistavansa Nato-lait ensi viikolla

Turkki ja Unkari vah­vis­ta­mas­sa Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kevään aikana – Nii­nis­tö kertoo vah­vis­ta­van­sa Na­to-lait ensi vii­kol­la

17.03.2023 18:55 26
Slovakia päätti lahjoittaa 13 MiG-29-hävittäjää Ukrainalle, myös Puola toimittamassa samoja hävittäjiä

Slo­va­kia päätti lah­joit­taa 13 MiG-29-hä­vit­tä­jää Uk­rai­nal­le, myös Puola toi­mit­ta­mas­sa samoja hä­vit­tä­jiä

17.03.2023 12:22 30
Puola kertoo hajottaneensa Venäjälle tiedustelutietoa Ukrainaan suunnanneista sotatarviketoimituksista keränneen vakoojaringin

Puola kertoo ha­jot­ta­neen­sa Ve­nä­jäl­le tie­dus­te­lu­tie­toa Uk­rai­naan suun­nan­neis­ta so­ta­tar­vi­ke­toi­mi­tuk­sis­ta ke­rän­neen va­koo­ja­rin­gin

16.03.2023 18:01 3
Turkin ratifiointipäätös veisi Unkarilta tekosyyn olla hyväksymättä Suomen Nato-jäsenyyttä, sanoo tutkija – "Varmasti panee vauhtia Unkarissakin"

Turkin ra­ti­fioin­ti­pää­tös veisi Un­ka­ril­ta te­ko­syyn olla hy­väk­sy­mät­tä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoo tutkija – "Var­mas­ti panee vauhtia Un­ka­ris­sa­kin"

16.03.2023 15:56 5
Mediat: Venäläisjoukot päässeet pudonneen yhdysvaltalaiskoneen luo Mustallamerellä – törmäyshetkestä julkaistu videokuvaa

Mediat: Ve­nä­läis­jou­kot pääs­seet pu­don­neen yh­dys­val­ta­lais­ko­neen luo Mus­tal­la­me­rel­lä – tör­mäys­het­kes­tä jul­kais­tu vi­deo­ku­vaa

16.03.2023 14:05 19
Erdoganin esikunnan edustaja vahvisti: Ilmoitusta Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisestä odotetaan perjantaina

Er­do­ga­nin esi­kun­nan edus­ta­ja vah­vis­ti: Il­moi­tus­ta Suomen Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­ses­tä odo­te­taan per­jan­tai­na

15.03.2023 18:18 9
Näin amerikkalaisen SVB-pankin kaatuminen näkyy suomalaisten kukkarossa: vaikuttaa asuntovelallisiin – Etlan toimitusjohtaja uskoo korkovaikutuksen jäävän lyhytaikaiseksi

Näin ame­rik­ka­lai­sen SVB-pan­kin kaa­tu­mi­nen näkyy suo­ma­lais­ten kuk­ka­ros­sa: vai­kut­taa asun­to­ve­lal­li­siin – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo kor­ko­vai­ku­tuk­sen jäävän ly­hyt­ai­kai­sek­si

15.03.2023 14:55 2
Tilaajille
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 20
Tilaajille
HS: Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden kahden kuukauden sisällä – Niinistö matkustaa Turkkiin tällä viikolla

HS: Turkki ra­ti­fioi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kahden kuu­kau­den sisällä – Nii­nis­tö mat­kus­taa Turk­kiin tällä vii­kol­la

15.03.2023 11:55 12
Ukrainan rautatiet ovat sodan aikana venyneet ihmeisiin, kuten 50 000 ihmisen evakuoimiseen Harkovasta yhden päivän aikana – viime viikolla juna kuljetti perille myös Suomen pääministerin

Uk­rai­nan rau­ta­tiet ovat sodan aikana ve­ny­neet ih­mei­siin, kuten 50 000 ihmisen eva­kuoi­mi­seen Har­ko­vas­ta yhden päivän aikana – viime vii­kol­la juna kul­jet­ti perille myös Suomen pää­mi­nis­te­rin

15.03.2023 08:40 3
Yhdysvaltojen mukaan venäläishävittäjä törmäsi sen miehittämättömään sotilaslentokoneeseen Mustallamerellä – Venäjä kiistää aiheuttaneensa koneen putoamisen

Yh­dys­val­to­jen mukaan ve­nä­läis­hä­vit­tä­jä törmäsi sen mie­hit­tä­mät­tö­mään so­ti­las­len­to­ko­nee­seen Mus­tal­la­me­rel­lä – Venäjä kiistää ai­heut­ta­neen­sa koneen pu­toa­mi­sen

14.03.2023 22:37 6
Venäjän iskussa Kramatorskiin kuoli siviilejä – "pahan valtakunta jatkaa taisteluaan"

Venäjän iskussa Kra­ma­tors­kiin kuoli si­vii­le­jä – "pahan val­ta­kun­ta jatkaa tais­te­luaan"

14.03.2023 17:55 8
Ukrainan rautatieyhtiö on pyytänyt Suomea luovuttamaan sille neljä Allegro-junaa

Uk­rai­nan rau­ta­tie­yh­tiö on pyy­tä­nyt Suomea luo­vut­ta­maan sille neljä Al­leg­ro-ju­naa

14.03.2023 15:41 45
Ukrainalaiskomentaja: Bahmutissa valmistaudutaan pian alkavaan vastahyökkäykseen

Uk­rai­na­lais­ko­men­ta­ja: Bah­mu­tis­sa val­mis­tau­du­taan pian al­ka­vaan vas­ta­hyök­käyk­seen

12.03.2023 20:42 15
Turkin opposition presidenttiehdokas Kemal Kilicdaroglu kiilannut Erdoganin ohi jo kolmessa mielipidemittauksessa

Turkin op­po­si­tion pre­si­dent­ti­eh­do­kas Kemal Ki­lic­da­rog­lu kii­lan­nut Er­do­ga­nin ohi jo kol­mes­sa mie­li­pi­de­mit­tauk­ses­sa

11.03.2023 14:50 3
ISW: Venäjä rakentaa puolustuslinjoja kauas sodan rintamalinjoista, myös Krimille

ISW: Venäjä ra­ken­taa puo­lus­tus­lin­jo­ja kauas sodan rin­ta­ma­lin­jois­ta, myös Kri­mil­le

11.03.2023 14:08 7
Meta kehittelee mahdollista kilpailijaa Twitterille – "Tekstipäivitysten jakamiseen tarkoitettu itsenäinen ja hajautettu verkosto"

Meta ke­hit­te­lee mah­dol­lis­ta kil­pai­li­jaa Twit­te­ril­le – "Teks­ti­päi­vi­tys­ten ja­ka­mi­seen tar­koi­tet­tu it­se­näi­nen ja ha­jau­tet­tu ver­kos­to"

10.03.2023 20:10 1
Suomen käytöstä poistuvien hävittäjien luovuttamista Ukrainaan voidaan arvioida, sanoi pääministeri Marin Kiovassa

Suomen käy­tös­tä pois­tu­vien hä­vit­tä­jien luo­vut­ta­mis­ta Uk­rai­naan voidaan ar­vioi­da, sanoi pää­mi­nis­te­ri Marin Kio­vas­sa

10.03.2023 19:49 149