Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Ulkomaat

Puukotettu Salman Rushdie pääsi pois hengityskoneesta ja pystyy puhumaan

Puu­ko­tet­tu Salman Rushdie pääsi pois hen­gi­tys­ko­nees­ta ja pystyy pu­hu­maan

08:40 5
Zaporizhzhjan ydinvoimalan alueella tulitusta jälleen lauantaina, kaksi uutta viljalaivaa lähti Ukrainan satamista

Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan alueel­la tu­li­tus­ta jälleen lauan­tai­na, kaksi uutta vil­ja­lai­vaa lähti Uk­rai­nan sa­ta­mis­ta

13.08.2022 18:42 8
Kävimme katsomassa, miten yli 20 000 asukkaan kaupungin siirtäminen sujuu – Kiirunan keskustan jättimäinen muutto on nyt kriittisessä vaiheessa

Kävimme kat­so­mas­sa, miten yli 20 000 asuk­kaan kau­pun­gin siir­tä­mi­nen sujuu – Kii­ru­nan kes­kus­tan jät­ti­mäi­nen muutto on nyt kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa

13.08.2022 08:00 14
Tilaajille
Harvat riippumattomat venäläistoimittajat jatkavat sinnikkäästi vaarallista työtään – Väkivallan uhkaa Georgiaan paennut kertoo: "Varaudumme pahimpaan"

Harvat riip­pu­mat­to­mat ve­nä­läis­toi­mit­ta­jat jat­ka­vat sin­nik­kääs­ti vaa­ral­lis­ta työtään – Vä­ki­val­lan uhkaa Geor­giaan paennut kertoo: "Va­rau­dum­me pa­him­paan"

13.08.2022 06:30 9
Tilaajille
WSJ: Trumpin kotietsinnässä paljastui 11 salaiseksi luokiteltua asiakirjaa, etsintä perustui epäilyihin puolustusasiakirjojen laittomasta säilytyksestä

WSJ: Trumpin ko­ti­et­sin­näs­sä pal­jas­tui 11 sa­lai­sek­si luo­ki­tel­tua asia­kir­jaa, etsintä pe­rus­tui epäi­lyi­hin puo­lus­tus­asia­kir­jo­jen lait­to­mas­ta säi­ly­tyk­ses­tä

12.08.2022 23:17 18
NYT: Kaulaan ja vatsaan puukotettu kirjailija Salman Rushdie sai vakavia vammoja ja on hengityskoneessa

NYT: Kaulaan ja vatsaan puu­ko­tet­tu kir­jai­li­ja Salman Rushdie sai vakavia vammoja ja on hen­gi­tys­ko­nees­sa

13.08.2022 08:24 7
WP: Liittovaltion poliisi FBI etsi ydinaseisiin liittyviä salaisia dokumentteja Trumpin kartanon ratsiassa

WP: Liit­to­val­tion poliisi FBI etsi ydin­asei­siin liit­ty­viä sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja Trumpin kar­ta­non rat­sias­sa

12.08.2022 06:39 3
YK:n pääsihteeri pyytää Venäjää ja Ukrainaa lopettamaan sotatoimet Zaporizhzhjan alueella

YK:n pää­sih­tee­ri pyytää Venäjää ja Uk­rai­naa lo­pet­ta­maan so­ta­toi­met Za­po­rizh­zhjan alueel­la

11.08.2022 23:12 16
Katso video: Satelliittikuvat näyttävät laajat tuhot Venäjän lentotukikohdassa miehitetyllä Krimillä

Katso video: Sa­tel­liit­ti­ku­vat näyt­tä­vät laajat tuhot Venäjän len­to­tu­ki­koh­das­sa mie­hi­te­tyl­lä Kri­mil­lä

11.08.2022 09:03 3
Voimakkaat räjähdykset lentotukikohdassa Krimillä näyttävät tuhonneen toistakymmentä Venäjän sotilaskonetta – WP: Iskun takana Ukrainan erikoisjoukot

Voi­mak­kaat rä­jäh­dyk­set len­to­tu­ki­koh­das­sa Kri­mil­lä näyt­tä­vät tu­hon­neen tois­ta­kym­men­tä Venäjän so­ti­las­ko­net­ta – WP: Iskun takana Uk­rai­nan eri­kois­jou­kot

11.08.2022 09:04 25
Paikallisviranomaiset: Toistakymmentä siviiliä kuoli Venäjän iskuissa Ukrainan keskiosassa

Pai­kal­lis­vi­ra­no­mai­set: Tois­ta­kym­men­tä si­vii­liä kuoli Venäjän is­kuis­sa Uk­rai­nan kes­ki­osas­sa

10.08.2022 19:27 2
"Valitettavasti emme olleet väärässä" – Suurlähettiläs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin kehottaneen Yhdysvaltoja keskittymään Venäjään jo keväällä 2021

"Va­li­tet­ta­vas­ti emme olleet vää­räs­sä" – Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin ke­hot­ta­neen Yh­dys­val­to­ja kes­kit­ty­mään Ve­nä­jään jo ke­vääl­lä 2021

10.08.2022 10:53 7
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin: "Tämä on melkoisen suuri päivä"

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Joe Biden on al­le­kir­joit­ta­nut Suomen Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nin: "Tämä on mel­koi­sen suuri päivä"

09.08.2022 22:29 25
Brittitiedustelu: Venäjä edennyt Itä-Ukrainassa enimmillään kymmenen kilometriä kuukauden aikana

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä edennyt Itä-Uk­rai­nas­sa enim­mil­lään kym­me­nen ki­lo­met­riä kuu­kau­den aikana

09.08.2022 21:16 8
Etsintä ex-presidentin kotiin on hyvin poikkeuksellinen – "Jos mitään raskauttavaa ei löydy, Trump ja republikaanit pääsevät käyttämään poliittisen ajojahdin korttia"

Etsintä ex-pre­si­den­tin kotiin on hyvin poik­keuk­sel­li­nen – "Jos mitään ras­kaut­ta­vaa ei löydy, Trump ja re­pub­li­kaa­nit pää­se­vät käyt­tä­mään po­liit­ti­sen ajo­jah­din kort­tia"

09.08.2022 14:48 17
Donald Trump sanoo FBI:n tehneen kotietsinnän hänen Floridan-kodissaan

Donald Trump sanoo FBI:n tehneen ko­ti­et­sin­nän hänen Flo­ri­dan-ko­dis­saan

09.08.2022 06:40 5
Ukrainalle uudet miljardien ase- ja apupaketit: USA toimittaa HIMARS-raketinheittimiin ja tykistölle lisää ampumatarvikkeita, paketissa myös ilmatorjuntaohjuksia

Uk­rai­nal­le uudet mil­jar­dien ase- ja apu­pa­ke­tit: USA toi­mit­taa HI­MARS-ra­ke­tin­heit­ti­miin ja ty­kis­töl­le lisää am­pu­ma­tar­vik­kei­ta, pa­ke­tis­sa myös il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sia

08.08.2022 22:38 15

NRK: Suo­ma­lai­nen ret­kei­li­jä putosi vuoren rin­teel­tä Nar­vi­kis­sa Poh­jois-Nor­jas­sa – va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­nut mies kul­je­tet­tiin he­li­kop­te­ril­la Troms­saan

08.08.2022 21:57
Tilaajille
Analyysi: Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muuttuu vimmatuksi taisteluksi miehitysalueista – Elokuu voi tuoda ratkaisevan käänteen näihin kymmeneen asiaan

Ana­lyy­si: Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­nas­sa muuttuu vim­ma­tuk­si tais­te­luk­si mie­hi­tys­alueis­ta – Elokuu voi tuoda rat­kai­se­van kään­teen näihin kym­me­neen asiaan

08.08.2022 17:30 5
Tilaajille
NRK: Yli sadan poron kuparimyrkytys ihmetyttää Norjan Herøyllä – samalla alueella laiduntaneet lampaat ja naudat eivät kuolleet

NRK: Yli sadan poron ku­pa­ri­myr­ky­tys ih­me­tyt­tää Norjan Herøyl­lä – samalla alueel­la lai­dun­ta­neet lampaat ja naudat eivät kuol­leet

08.08.2022 08:48 1
Tilaajille
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

07.08.2022 11:25 16
Analyysi: Suomen Nato-jäsenyys painaa trumpisteja ja nostaa Ronald Reaganin oppeja – Uudet vahvat jäsenmaat vapauttavat Yhdysvalloilta voimaa Kiinan varalle

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-jä­se­nyys painaa trum­pis­te­ja ja nostaa Ronald Rea­ga­nin oppeja – Uudet vahvat jä­sen­maat va­paut­ta­vat Yh­dys­val­loil­ta voimaa Kiinan varalle

06.08.2022 18:30 9
Tilaajille
Euroopan suurin ydinvoimala Ukrainassa on vaurioitunut pahasti tulituksessa, kertoo voimalayhtiö – Vakava riski vuodosta

Eu­roo­pan suurin ydin­voi­ma­la Uk­rai­nas­sa on vau­rioi­tu­nut pahasti tu­li­tuk­ses­sa, kertoo voi­ma­la­yh­tiö – Vakava riski vuo­dos­ta

06.08.2022 16:59 8
Venäjä-tutkija Arkady Moshes ei usko, että lännen talouspakotteet syöksevät Putinin vallasta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan kapinaan: "Ihmiset, jotka odottavat Venäjällä nopeaa muutosta, ovat naiiveja"

Ve­nä­jä-tut­ki­ja Arkady Moshes ei usko, että lännen ta­lous­pa­kot­teet syök­se­vät Putinin val­las­ta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan ka­pi­naan: "Ih­mi­set, jotka odot­ta­vat Ve­nä­jäl­lä nopeaa muu­tos­ta, ovat naii­ve­ja"

06.08.2022 06:30 12
Tilaajille
Amnesty puolusti raporttiaan, jonka mukaan ukrainalaiset vaarantavat tahallaan siviilejä joukkojensa sijoituksella – Ukrainan presidentiltä voimakasta arvostelua raportille

Amnesty puo­lus­ti ra­port­tiaan, jonka mukaan uk­rai­na­lai­set vaa­ran­ta­vat ta­hal­laan si­vii­le­jä jouk­ko­jen­sa si­joi­tuk­sel­la – Uk­rai­nan pre­si­den­til­tä voi­ma­kas­ta ar­vos­te­lua ra­por­til­le

05.08.2022 20:26 37
Amnestyn mukaan Ukrainan taistelutaktiikat vaarantavat siviilien turvallisuutta – kahdeksan kuoli Venäjän iskussa bussipysäkille torstaina

Am­nes­tyn mukaan Uk­rai­nan tais­te­lu­tak­tii­kat vaa­ran­ta­vat si­vii­lien tur­val­li­suut­ta – kah­dek­san kuoli Venäjän iskussa bus­si­py­sä­kil­le tors­tai­na

04.08.2022 18:05 45
Ukraina etenee hitaasti vastahyökkäyksessään Etelä-Ukrainassa

Ukraina etenee hi­taas­ti vas­ta­hyök­käyk­ses­sään Ete­lä-Uk­rai­nas­sa

04.08.2022 13:47 5
Taiwan: Kiina on ampunut useita ballistisia ohjuksia sotaharjoituksissaan

Taiwan: Kiina on ampunut useita bal­lis­ti­sia oh­juk­sia so­ta­har­joi­tuk­sis­saan

04.08.2022 11:32 15
Yhdysvaltain senaatti äänesti 95-1 Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta

Yh­dys­val­tain se­naat­ti äänesti 95-1 Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den puo­les­ta

04.08.2022 06:12 37
USA:n senaatissa äänestetään Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä – republikaanijohtaja soitti Sauli Niinistölle

USA:n se­naa­tis­sa ää­nes­te­tään Suomen ja Ruotsin NA­TO-jä­se­nyy­des­tä – re­pub­li­kaa­ni­joh­ta­ja soitti Sauli Nii­nis­töl­le

04.08.2022 00:19