Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Ulkomaat

Moscow Times: Ulkoministeri Lavrovin mukaan sotaa ei tule, jos se riippuu Venäjästä

Moscow Times: Ul­ko­mi­nis­te­ri Lav­ro­vin mukaan sotaa ei tule, jos se riippuu Ve­nä­jäs­tä

28.01.2022 12:42 37
Euroopan lääkevirasto hyväksyi Pfizerin koronapillerin – kyseessä ensimmäinen Euroopassa hyväksytty suun kautta otettava koronalääke

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to hy­väk­syi Pfi­ze­rin ko­ro­na­pil­le­rin – ky­sees­sä en­sim­mäi­nen Eu­roo­pas­sa hy­väk­syt­ty suun kautta otet­ta­va ko­ro­na­lää­ke

27.01.2022 18:12
Venäjä käyttää sotilaallista voimaa ennen helmikuun puoliväliä, uskoo Yhdysvaltain varaulkoministeri – Venäjä pitää Putiniin kohdistuvia henkilökohtaisia pakotteita tehottomina mutta haitallisina

Venäjä käyttää so­ti­laal­lis­ta voimaa ennen hel­mi­kuun puo­li­vä­liä, uskoo Yh­dys­val­tain va­ra­ul­ko­mi­nis­te­ri – Venäjä pitää Pu­ti­niin koh­dis­tu­via hen­ki­lö­koh­tai­sia pa­kot­tei­ta te­hot­to­mi­na mutta hai­tal­li­si­na

26.01.2022 22:49 49
Länsimaat varoittavat vakavista seurauksista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan– Macron: "Hinta tulee olemaan Venäjälle korkea"

Län­si­maat va­roit­ta­vat va­ka­vis­ta seu­rauk­sis­ta, jos Venäjä hyökkää Uk­rai­naan– Macron: "Hinta tulee olemaan Ve­nä­jäl­le korkea"

25.01.2022 21:24 27
Saksassa nainen kuoli ja kolme muuta ihmistä haavoittui ampumisessa – epäilty ampuja oli 18-vuotias mies

Sak­sas­sa nainen kuoli ja kolme muuta ihmistä haa­voit­tui am­pu­mi­ses­sa – epäilty ampuja oli 18-vuo­tias mies

24.01.2022 21:41
Näkökulma: Venäjän aggressio Ukrainassa on jo käynnissä – Putin tavoittelee sotasaaliita monella rintamalla, Itä-Ukrainan valevaltioista Valko-Venäjän asemaan

Nä­kö­kul­ma: Venäjän ag­gres­sio Uk­rai­nas­sa on jo käyn­nis­sä – Putin ta­voit­te­lee so­ta­saa­lii­ta monella rin­ta­mal­la, Itä-Uk­rai­nan va­le­val­tiois­ta Val­ko-Ve­nä­jän asemaan

22.01.2022 18:30 55
Tilaajille
Naton sotalaiva asemissa Itämerellä Ruotsin eteläpuolella – Naton mukaan se on tarkkailemassa alueen tilannetta

Naton so­ta­lai­va ase­mis­sa Itä­me­rel­lä Ruotsin ete­lä­puo­lel­la – Naton mukaan se on tark­kai­le­mas­sa alueen ti­lan­net­ta

17.01.2022 10:20 6
Gotlannin puolustuksen vahvistaminen on Ruotsilta selkeä viesti – ja Suomelle tervetullut siirto, arvioi tutkija

Got­lan­nin puo­lus­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen on Ruot­sil­ta selkeä viesti – ja Suo­mel­le ter­ve­tul­lut siirto, arvioi tutkija

16.01.2022 17:44 43
USA sanoo Venäjän valmistelevan valehyökkäystä saadakseen tekosyyn hyökätä Ukrainaan – Venäjä kiistää ja sanoo väitteitä perättömiksi

USA sanoo Venäjän val­mis­te­le­van va­le­hyök­käys­tä saa­dak­seen te­ko­syyn hyökätä Uk­rai­naan – Venäjä kiistää ja sanoo väit­tei­tä pe­rät­tö­mik­si

14.01.2022 23:36 50
Analyysi: Putin ajaa panssarivaununsa samaan monttuun kuin Neuvostoliitto – Itämerta turvaavan Suomen jäsenyys Natossa saa uutta pontta kireästä tilanteesta

Ana­lyy­si: Putin ajaa pans­sa­ri­vau­nun­sa samaan mont­tuun kuin Neu­vos­to­liit­to – Itä­mer­ta tur­vaa­van Suomen jä­se­nyys Natossa saa uutta pontta ki­reäs­tä ti­lan­tees­ta

14.01.2022 18:30 15
Tilaajille
Paperitiikeriksi moitittu Etyj toimii siellä, minne EU ei pääse – näistä syistä Venäjä pysyy mukana häiritsevästä ihmisoikeuspainotuksesta huolimatta

Pa­pe­ri­tii­ke­rik­si moi­tit­tu Etyj toimii siellä, minne EU ei pääse – näistä syistä Venäjä pysyy mukana häi­rit­se­väs­tä ih­mis­oi­keus­pai­no­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

13.01.2022 18:30 15
Tilaajille
Naton entinen huippujohtaja kertoo, millainen kirje Vladimir Putinille pitäisi lähettää – "Eniten minua pelottaa, että Macron kertoo täydellisen idean"

Naton entinen huip­pu­joh­ta­ja kertoo, mil­lai­nen kirje Vla­di­mir Pu­ti­nil­le pitäisi lä­het­tää – "Eniten minua pe­lot­taa, että Macron kertoo täy­del­li­sen idean"

11.01.2022 18:30 33
Tilaajille
Ruokapula Afganistanissa vaikeutuu kehitysrahojen kaikottua – Suomalainen avustustyön tekijä: "Lapset ovat nälänhädän partaalla"

Ruo­ka­pu­la Af­ga­nis­ta­nis­sa vai­keu­tuu ke­hi­tys­ra­ho­jen kai­kot­tua – Suo­ma­lai­nen avus­tus­työn tekijä: "Lapset ovat nä­län­hä­dän par­taal­la"

08.01.2022 18:30 3
Tilaajille
Analyysi: Natoon ei vain marssita sisään – jos tilanne kärjistyy hakuprosessin aikana, Suomen Nato-optio voi kääntyä Naton optioksi valita jäsenensä

Ana­lyy­si: Natoon ei vain mars­si­ta sisään – jos tilanne kär­jis­tyy ha­ku­pro­ses­sin aikana, Suomen Na­to-op­tio voi kääntyä Naton op­tiok­si valita jä­se­nen­sä

08.01.2022 08:00 59
Tilaajille
Venäjän "mini-Nato" kurittaa Kazakstanissa tyytymätöntä kansaa – Putin paaluttaakin neuvostoimperiumia nyt Ukrainan itäisessä lähimaassa

Venäjän "mi­ni-Na­to" ku­rit­taa Ka­zaks­ta­nis­sa tyy­ty­mä­tön­tä kansaa – Putin paa­lut­taa­kin neu­vos­to­im­pe­riu­mia nyt Uk­rai­nan itäi­ses­sä lä­hi­maas­sa

08.01.2022 06:30 6
Tilaajille
Venäläisjoukkojen lisäksi korona haittaa sovun hieromista Ukrainassa – Rauhanvälittäjä Mikko Kinnunen kertoo työstään kriisidiplomatian etulinjassa

Ve­nä­läis­jouk­ko­jen lisäksi korona haittaa sovun hie­ro­mis­ta Uk­rai­nas­sa – Rau­han­vä­lit­tä­jä Mikko Kin­nu­nen kertoo työs­tään krii­si­dip­lo­ma­tian etu­lin­jas­sa

07.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Kazakstanin presidentin mukaan mielenosoittajien kanssa ei neuvotella ja joukot ampuvat varoituksetta

Ka­zaks­ta­nin pre­si­den­tin mukaan mie­len­osoit­ta­jien kanssa ei neu­vo­tel­la ja joukot ampuvat va­roi­tuk­set­ta

07.01.2022 11:27 16
Biden syytti Trumpia vuoden takaisista Capitolin tapahtumista – ei maininnut edeltäjäänsä nimeltä

Biden syytti Trumpia vuoden ta­kai­sis­ta Ca­pi­to­lin ta­pah­tu­mis­ta – ei mai­nin­nut edel­tä­jään­sä nimeltä

06.01.2022 20:29 12
Kazakstanin poliisi kertoo "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia

Ka­zaks­ta­nin poliisi kertoo "e­li­mi­noi­neen­sa" kym­me­niä mie­len­osoit­ta­jia

06.01.2022 10:17 36
Novak Djokovic pysäytettiin Melbournen lentokentällä ja vietiin säilöönottokeskuksena käytettyyn hotelliin – Australia perui tennistähden viisumin

Novak Djo­ko­vic py­säy­tet­tiin Mel­bour­nen len­to­ken­täl­lä ja vietiin säi­löön­ot­to­kes­kuk­se­na käy­tet­tyyn ho­tel­liin – Aust­ra­lia perui ten­nis­täh­den vii­su­min

06.01.2022 09:01 10
Kazakstan pyytää Venäjältä ja muilta ex-neuvostotasavalloilta sotilaallista apua levottomuuksien tukahduttamiseksi

Ka­zaks­tan pyytää Ve­nä­jäl­tä ja muilta ex-neu­vos­to­ta­sa­val­loil­ta so­ti­laal­lis­ta apua le­vot­to­muuk­sien tu­kah­dut­ta­mi­sek­si

05.01.2022 21:34 63
Ruotsin kuningasparilla on koronatartunta – kummallakin lieviä oireita

Ruotsin ku­nin­gas­pa­ril­la on ko­ro­na­tar­tun­ta – kum­mal­la­kin lieviä oireita

04.01.2022 16:44
Yhä useampi amerikkalainen hyväksyy väkivallan hallintoa vastaan joissain tapauksissa, kertoo tutkimus

Yhä useampi ame­rik­ka­lai­nen hy­väk­syy vä­ki­val­lan hal­lin­toa vastaan jois­sain ta­pauk­sis­sa, kertoo tut­ki­mus

02.01.2022 15:00 11
Rokotekuilu vauraiden ja köyhien maiden välillä on yhä ammottava – syyttävä sormi osoittaa niin rokotevalmistajien kuin rokotteita hamstraavien teollisuusmaidenkin suuntaan

Ro­ko­te­kui­lu vau­rai­den ja köyhien maiden välillä on yhä am­mot­ta­va – syyt­tä­vä sormi osoit­taa niin ro­ko­te­val­mis­ta­jien kuin ro­kot­tei­ta hamst­raa­vien teol­li­suus­mai­den­kin suun­taan

01.01.2022 20:17 9
Tilaajille
Oliko pelottelu Nato-jäsenyyden seurauksilla "vakava varoitus Suomelle"? – Zaharova ei ole Venäjän supertiedottaja vaan ulkoministeriön propagandisti

Oliko pe­lot­te­lu Na­to-jä­se­nyy­den seu­rauk­sil­la "vakava va­roi­tus Suo­mel­le"? – Za­ha­ro­va ei ole Venäjän su­per­tie­dot­ta­ja vaan ul­ko­mi­nis­te­riön pro­pa­gan­dis­ti

28.12.2021 18:30 82
Tilaajille
Venäjän korkein oikeus päätti lakkauttaa ihmisoikeusjärjestö Memorialin toiminnan

Venäjän korkein oikeus päätti lak­kaut­taa ih­mis­oi­keus­jär­jes­tö Me­mo­ria­lin toi­min­nan

28.12.2021 15:20 7
Putin esittää perättömiä väitteitä Venäjän turvallisuudesta ja Ukrainasta – Professori arvioi, mistä on kyse "naurettavien" syytöspuheiden takana

Putin esittää pe­rät­tö­miä väit­tei­tä Venäjän tur­val­li­suu­des­ta ja Uk­rai­nas­ta – Pro­fes­so­ri arvioi, mistä on kyse "nau­ret­ta­vien" syy­tös­pu­hei­den takana

28.12.2021 06:30 23
Tilaajille
Apartheidin vastustajana tunnettu arkkipiispa Desmond Tutu on kuollut 90-vuotiaana – Etelä-Afrikan "moraalinen kompassi" ei kaihtanut kannanottoja

Apart­hei­din vas­tus­ta­ja­na tun­net­tu ark­ki­piis­pa Desmond Tutu on kuollut 90-vuo­tiaa­na – Ete­lä-Af­ri­kan "mo­raa­li­nen kom­pas­si" ei kaih­ta­nut kan­nan­ot­to­ja

26.12.2021 11:40
Euroopan suurten politiikka muuttuu: Macronia uhkaa nainen äärioikealta ja Scholz vasta sytyttelee liikennevalojaan – vuonna 2021 kaiken voitti Italia

Eu­roo­pan suurten po­li­tiik­ka muut­tuu: Mac­ro­nia uhkaa nainen ää­ri­oi­keal­ta ja Scholz vasta sy­tyt­te­lee lii­ken­ne­va­lo­jaan – vuonna 2021 kaiken voitti Italia

26.12.2021 08:00 10
Tilaajille
Interfax: Venäjä vetänyt Ukrainan rajalta takaisin yli 10 000 sotilasta

In­ter­fax: Venäjä vetänyt Uk­rai­nan rajalta ta­kai­sin yli 10 000 so­ti­las­ta

25.12.2021 21:59 27