Ulkomaat

Ruotsi aikoo vahvistaa reilusti maanpuolustusta – Miljardeja lisärahaa ja asevelvollisuus laajenee
Tilaajille

Ruotsi aikoo vah­vis­taa rei­lus­ti maan­puo­lus­tus­ta – Mil­jar­de­ja li­sä­ra­haa ja ase­vel­vol­li­suus laa­je­nee

19:30 1
Sotilaat ampuivat kohti mielenosoittajia Lagosissa – "tämä on synkin hetki historiassamme", sanoo kuvernööri

So­ti­laat am­pui­vat kohti mie­len­osoit­ta­jia La­go­sis­sa – "tämä on synkin hetki his­to­rias­sam­me", sanoo ku­ver­nöö­ri

16:35 0
Näkökulma: Ranskan presidentti Macron yrittää integroida muslimeja ajamalla jyrkempää uskontopolitiikkaa, mutta toimivatko rajoitukset?

Nä­kö­kul­ma: Ranskan pre­si­dent­ti Macron yrittää in­teg­roi­da mus­li­me­ja aja­mal­la jyr­kem­pää us­kon­to­po­li­tiik­kaa, mutta toi­mi­vat­ko ra­joi­tuk­set?

16:31 2
Euroopan vaikein koronatilanne – Tshekissä tuli lähes 12 000 uutta tartuntaa päivässä

Eu­roo­pan vaikein ko­ro­na­ti­lan­ne – Tshe­kis­sä tuli lähes 12 000 uutta tar­tun­taa päi­väs­sä

10:55 0
Tanskan oikeusministeri lupaa estää vankilapaot – sukellusvenemurhaaja Madsen jäi kiinni alle kilometrin päässä vankilasta

Tanskan oi­keus­mi­nis­te­ri lupaa estää van­ki­la­paot – su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja Madsen jäi kiinni alle ki­lo­met­rin päässä van­ki­las­ta

20.10.2020 19:25 1
Chileläisille mahdollisuus astua pois diktatuurin varjosta sunnuntain perustuslakia koskevassa kansanäänestyksessä

Chi­le­läi­sil­le mah­dol­li­suus astua pois dik­ta­tuu­rin var­jos­ta sun­nun­tain pe­rus­tus­la­kia kos­ke­vas­sa kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä

20.10.2020 16:11 0
Murhattu opettaja saa postuumisti Ranskan korkeimman kunniamerkin – pidätettyjen koululaisten epäillään auttaneen murhaajaa opettajan tunnistamisessa

Mur­hat­tu opet­ta­ja saa pos­tuu­mis­ti Ranskan kor­keim­man kun­nia­mer­kin – pi­dä­tet­ty­jen kou­lu­lais­ten epäil­lään aut­ta­neen mur­haa­jaa opet­ta­jan tun­nis­ta­mi­ses­sa

20.10.2020 11:08 2
Irlanti tuo takaisin liikkumisrajoitukset koronan takia – kodista pääsee viiden kilometrin päähän

Irlanti tuo ta­kai­sin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set koronan takia – kodista pääsee viiden ki­lo­met­rin päähän

20.10.2020 10:23 0
Opettajasurma: Ranskan poliisi ratsasi kymmeniä uskonnollisesta ääriajattelusta epäiltyjä koteja ja yhdistyksiä

Opet­ta­ja­sur­ma: Ranskan poliisi ratsasi kym­me­niä us­kon­nol­li­ses­ta ää­ri­ajat­te­lus­ta epäil­ty­jä koteja ja yh­dis­tyk­siä

19.10.2020 20:23 4
Thaimaassa protestoijat saavat oppia viranomaisten hämäykseen Hongkongin demokratia-aktivisteilta

Thai­maas­sa pro­tes­toi­jat saavat oppia vi­ran­omais­ten hä­mäyk­seen Hong­kon­gin de­mo­kra­tia-ak­ti­vis­teil­ta

19.10.2020 16:30 0
Venäjällä uusien koronatartuntojen vuorokausiennätys – lähes 16 000 tartuntaa päivässä ei ole johtanut tiukkoihin rajoitustoimiin

Ve­nä­jäl­lä uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen vuo­ro­kau­si­en­nä­tys – lähes 16 000 tar­tun­taa päi­väs­sä ei ole joh­ta­nut tiuk­koi­hin ra­joi­tus­toi­miin

19.10.2020 15:29 0

Vaa­li­tu­los kään­ty­mäs­sä so­sia­lis­ti­eh­dok­kaan hyväksi Bo­li­vias­sa – sun­nun­tain ää­nes­tys sujui rau­hal­li­ses­ti, vaikka vä­ki­val­tai­suuk­sia pe­lät­tiin

19.10.2020 11:08 0
Separatistimielinen pääministeri Tatar voitti Pohjois-Kyproksen presidentinvaalit – Erdoganin tukeman ehdokkaan voitto vie kiisteltyä aluetta lähemmäs Turkkia ja kauemmas sovusta Kyproksen kanssa

Se­pa­ra­tis­ti­mie­li­nen pää­mi­nis­te­ri Tatar voitti Poh­jois-Kyp­rok­sen pre­si­den­tin­vaa­lit – Er­do­ga­nin tukeman eh­dok­kaan voitto vie kiis­tel­tyä aluetta lä­hem­mäs Turkkia ja kauem­mas sovusta Kyp­rok­sen kanssa

19.10.2020 09:09 2
Näkökulma: Venäjä ottaa sulavan Arktiksen vastaan avosylin, ja se on pelottava viesti meille kaikille

Nä­kö­kul­ma: Venäjä ottaa sulavan Ark­tik­sen vastaan avo­sy­lin, ja se on pe­lot­ta­va viesti meille kai­kil­le

19.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Pandemia nosti itsemurhalukuja Japanissa – kolme näyttelijää päätyi äärimmäiseen ratkaisuun

Pan­de­mia nosti it­se­mur­ha­lu­ku­ja Ja­pa­nis­sa – kolme näyt­te­li­jää päätyi ää­rim­mäi­seen rat­kai­suun

18.10.2020 15:17 2
Viron sisäministeri kehotti homoja muuttamaan Ruotsiin – pääministeri ja presidentti tuomitsivat lausunnot

Viron si­sä­mi­nis­te­ri kehotti homoja muut­ta­maan Ruot­siin – pää­mi­nis­te­ri ja pre­si­dent­ti tuo­mit­si­vat lau­sun­not

18.10.2020 13:22 0
Koronaviruspandemia uhkaa lisätä nälkäisten määrää – sitkeä nälkä jäi vaivaamaan maailmaa

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia uhkaa lisätä näl­käis­ten määrää – sitkeä nälkä jäi vai­vaa­maan maail­maa

18.10.2020 08:00 1
Armenia ja Azerbaidzhan syyttelivät toisiaan siviileihin kohdistuneista iskuista – konfliktissa on kuollut jo satoja

Armenia ja Azer­baid­zhan syyt­te­li­vät toi­siaan si­vii­lei­hin koh­dis­tu­neis­ta is­kuis­ta – konf­lik­tis­sa on kuollut jo satoja

17.10.2020 23:52 0
Ruotsin politiikka pysyy solmussa – oppositio uhkaa hallituksen kaatamisella, mutta uudet vaalit tekisivät elämästä valtiopäivillä vielä vaikeampaa

Ruotsin po­li­tiik­ka pysyy sol­mus­sa – op­po­si­tio uhkaa hal­li­tuk­sen kaa­ta­mi­sel­la, mutta uudet vaalit te­ki­si­vät elä­mäs­tä val­tio­päi­vil­lä vielä vai­keam­paa

17.10.2020 20:29 3
Yhdeksän ihmistä on pidätetty raakaan surmaan liittyen Ranskassa – pidätettyjen joukossa on useita epäillyn sukulaisia

Yh­dek­sän ihmistä on pi­dä­tet­ty raakaan surmaan liit­tyen Rans­kas­sa – pi­dä­tet­ty­jen jou­kos­sa on useita epäil­lyn su­ku­lai­sia

17.10.2020 20:21 0
Ranskassa yhdeksän ihmistä on pidätetty opettajan raakaan surmaan liittyen – presidentti Macron kuvaili hyökkäystä "islamistiseksi

Rans­kas­sa yh­dek­sän ihmistä on pi­dä­tet­ty opet­ta­jan raakaan surmaan liit­tyen – pre­si­dent­ti Macron kuvaili hyök­käys­tä "is­la­mis­ti­sek­si

17.10.2020 08:19 5

Hyök­kää­jä puu­kot­ti op­pi­lail­leen pro­feet­ta Mu­ham­me­din kuvia näyt­tä­neen opet­ta­jan Pa­rii­sis­sa – syyt­tä­jä tutkii ter­ro­ris­mi­na

16.10.2020 22:32
Trump ja Biden järjestivät omat tilaisuudet peruuntuneen väittelyn sijaan – Trump ei kiistänyt lehtietoja satojen miljoonien veloista

Trump ja Biden jär­jes­ti­vät omat ti­lai­suu­det pe­ruun­tu­neen väit­te­lyn sijaan – Trump ei kiis­tä­nyt leh­ti­eto­ja satojen mil­joo­nien ve­lois­ta

16.10.2020 11:01 2
Tuore mielipidemittaus: Trump ei näytä uusivan vuoden 2016 temppua – koronapandemian takia monet ovat jo antaneet äänensä

Tuore mie­li­pi­de­mit­taus: Trump ei näytä uusivan vuoden 2016 temppua – ko­ro­na­pan­de­mian takia monet ovat jo an­ta­neet äänensä

15.10.2020 19:53 1
Korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan kuulemiskierros loppusuoralla Yhdysvalloissa – Amy Coney Barret antoi vain varovaisia vastauksia, mutta ei suostunut tunnustamaan ilmastonmuutosta

Kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ri­eh­dok­kaan kuu­le­mis­kier­ros lop­pu­suo­ral­la Yh­dys­val­lois­sa – Amy Coney Barret antoi vain va­ro­vai­sia vas­tauk­sia, mutta ei suos­tu­nut tun­nus­ta­maan il­mas­ton­muu­tos­ta

15.10.2020 17:33 6
Eurooppa alkaa jälleen tiukentaa koronarajoituksia – Hollanti ja Tshekki sulkivat jo baarit ja ravintolat

Eu­roop­pa alkaa jälleen tiu­ken­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Hol­lan­ti ja Tshekki sul­ki­vat jo baarit ja ra­vin­to­lat

15.10.2020 15:09 0
Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja: Vallanvaihdos tai yleislakko

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio­joh­ta­ja Svjat­la­na Tsi­ha­nous­ka­ja: Val­lan­vaih­dos tai yleis­lak­ko

14.10.2020 19:11 1

Aust­ra­lian Ison val­li­riu­tan ko­ral­leis­ta on me­ne­tet­ty yli puolet vuoden 1995 jälkeen

14.10.2020 09:23 0
Trumpin hallinnolle voitto väestönlaskentaa koskevassa kiistassa

Trumpin hal­lin­nol­le voitto väes­tön­las­ken­taa kos­ke­vas­sa kiis­tas­sa

14.10.2020 08:30 0
Komissio jatkoi taas valtiontuen koronajoustoja, nyt vuoden lopusta ensi kesäkuuhun – yhdelle yritykselle maksettavaa enimmäistukea ei muutettu

Ko­mis­sio jatkoi taas val­tion­tuen ko­ro­na­jous­to­ja, nyt vuoden lopusta ensi ke­sä­kuu­hun – yhdelle yri­tyk­sel­le mak­set­ta­vaa enim­mäis­tu­kea ei muu­tet­tu

13.10.2020 20:33 0