Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Ulkomaat

Tällainen Mariupol oli ennen kuin ukrainalaiskaupunki muuttui hautausmaaksi – Vaalitarkkailija muistaa: "Siellä oli katusoittoa, leivoksia ja toritapahtumia"
Tilaajille

Täl­lai­nen Ma­riu­pol oli ennen kuin uk­rai­na­lais­kau­pun­ki muuttui hau­taus­maak­si – Vaa­li­tark­kai­li­ja muis­taa: "Siellä oli ka­tu­soit­toa, lei­vok­sia ja to­ri­ta­pah­tu­mia"

08:00 1

Ainakin yksi ihminen kuollut mas­sii­vi­ses­sa os­tos­kes­kuk­sen tu­li­pa­los­sa lähellä Mos­ko­vaa – palo saattoi sit­ten­kin johtua tur­val­li­suu­den lai­min­lyön­nis­tä

09.12.2022 09:17 3
Venäjä on iskenyt Ukrainan sähköntuotantoon yli tuhannella ohjuksella ja ammuksella, sanoo sähköyhtiön edustaja

Venäjä on iskenyt Uk­rai­nan säh­kön­tuo­tan­toon yli tu­han­nel­la oh­juk­sel­la ja am­muk­sel­la, sanoo säh­kö­yh­tiön edus­ta­ja

08.12.2022 14:19 19
Ruotsin junaliikenne pysäytettiin tunneiksi puhelinjärjestelmän häiriön takia

Ruotsin ju­na­lii­ken­ne py­säy­tet­tiin tun­neik­si pu­he­lin­jär­jes­tel­män häiriön takia

07.12.2022 21:32
Putin: 150 000 syksyllä mobilisoitua venäläissotilasta lähetetty Ukrainaan

Putin: 150 000 syk­syl­lä mo­bi­li­soi­tua ve­nä­läis­so­ti­las­ta lä­he­tet­ty Uk­rai­naan

07.12.2022 20:03 30
Saksan viranomaiset tekivät jättiratsian äärioikeistolaista järjestöä vastaan – havitteli hallinnon kaatamista

Saksan vi­ran­omai­set tekivät jät­ti­rat­sian ää­ri­oi­keis­to­lais­ta jär­jes­töä vastaan – ha­vit­te­li hal­lin­non kaa­ta­mis­ta

07.12.2022 11:14 7
Demokraatit saavat suoran enemmistön senaattiin – Raphael Warnock päihitti republikaanihaastajansa Georgiassa

De­mo­kraa­tit saavat suoran enem­mis­tön se­naat­tiin – Raphael Warnock päi­hit­ti re­pub­li­kaa­ni­haas­ta­jan­sa Geor­gias­sa

07.12.2022 07:24 8
Unkari jumitti Ukrainan 18 miljardin apupaketin – Saarikko luonnehtii lopputulosta kiusalliseksi

Unkari jumitti Uk­rai­nan 18 mil­jar­din apu­pa­ke­tin – Saa­rik­ko luon­neh­tii lop­pu­tu­los­ta kiu­sal­li­sek­si

06.12.2022 17:32 43
Ukrainan presidentti kävi tapaamassa sotilaita Donetskissa, missä on käyty raskaita taisteluita viikkokausia – Ukrainassa yritettiin palauttaa sähköjä Venäjän ohjusiskujen jäljiltä

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti kävi ta­paa­mas­sa so­ti­lai­ta Do­nets­kis­sa, missä on käyty ras­kai­ta tais­te­lui­ta viik­ko­kau­sia – Uk­rai­nas­sa yri­tet­tiin pa­laut­taa sähköjä Venäjän oh­jus­is­ku­jen jäl­jil­tä

06.12.2022 16:01 3
Ukrainassa useissa kaupungeissa sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen jäljiltä

Uk­rai­nas­sa useissa kau­pun­geis­sa sähkö- ja ve­si­kat­ko­ja Venäjän iskujen jäl­jil­tä

05.12.2022 18:48
Venäläisessä lentotukikohdassa räjähti, syynä ehkä Ukrainan lennokki-isku – Venäjä moukaroinut Ukrainaa maanantaina

Ve­nä­läi­ses­sä len­to­tu­ki­koh­das­sa rä­jäh­ti, syynä ehkä Uk­rai­nan len­nok­ki-is­ku – Venäjä mou­ka­roi­nut Uk­rai­naa maa­nan­tai­na

05.12.2022 16:13 7
Venäjän ilmavoimat ei kykene laajoihin hyökkäyksiin Ukrainassa, sanoo Britannian puolustusministeriö

Venäjän il­ma­voi­mat ei kykene laa­joi­hin hyök­käyk­siin Uk­rai­nas­sa, sanoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

05.12.2022 10:21 11
Taistelut Ukrainassa hidastunevat talvella, arvioi Yhdysvaltojen tiedustelu – Venäjän iskut sähköinfrastruktuuriin ovat kuitenkin jatkuneet

Tais­te­lut Uk­rai­nas­sa hi­das­tu­ne­vat tal­vel­la, arvioi Yh­dys­val­to­jen tie­dus­te­lu – Venäjän iskut säh­kö­inf­ra­struk­tuu­riin ovat kui­ten­kin jat­ku­neet

04.12.2022 15:24 13
Näkökulma: Putin voi tavoitella Ukrainaan Tshetshenian Hasavjurtin kaltaista "rauhaa" – neuvottelujen takana Venäjä valmistautui uuteen, vielä raaempaan sotaan

Nä­kö­kul­ma: Putin voi ta­voi­tel­la Uk­rai­naan Tshe­tshe­nian Ha­sav­jur­tin kal­tais­ta "rau­haa" – neu­vot­te­lu­jen takana Venäjä val­mis­tau­tui uuteen, vielä raaem­paan sotaan

04.12.2022 14:30 16
Tilaajille
Iranin oikeuskanslerin mukaan maan siveyspoliisi lakkautetaan – "Siveyspoliisilla ei ole mitään tekemistä oikeuslaitoksen kanssa"

Iranin oi­keus­kans­le­rin mukaan maan si­veys­po­lii­si lak­kau­te­taan – "Si­veys­po­lii­sil­la ei ole mitään te­ke­mis­tä oi­keus­lai­tok­sen kanssa"

04.12.2022 13:58 1
Analyysi: Tarkkaile näitä 12 polttopistettä Ukrainan sodassa: Venäjän iskuista siviilikohteisiin aiheutuu katastrofin vaara – Joulukuu tuskin tuo taistelutaukoa

Ana­lyy­si: Tark­kai­le näitä 12 polt­to­pis­tet­tä Uk­rai­nan so­das­sa: Venäjän is­kuis­ta si­vii­li­koh­tei­siin ai­heu­tuu ka­tast­ro­fin vaara – Jou­lu­kuu tuskin tuo tais­te­lu­tau­koa

03.12.2022 18:30 6
Tilaajille
Anadolu: Ruotsi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen miehen Turkkiin, miehellä Turkissa tuomio PKK:hon kuulumisesta

Ana­do­lu: Ruotsi kar­kot­ti kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saaneen miehen Turk­kiin, mie­hel­lä Tur­kis­sa tuomio PKK:hon kuu­lu­mi­ses­ta

03.12.2022 13:34 5
Venäjä jatkoi lännen parjaamista ja perättömien väitteiden levittämistä Ukrainan sodasta

Venäjä jatkoi lännen par­jaa­mis­ta ja pe­rät­tö­mien väit­tei­den le­vit­tä­mis­tä Uk­rai­nan sodasta

02.12.2022 20:31 38
Venäjän joukkojen jatkuva pula ammuksista rajoittaa mahdollisuuksia hyökätä Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Venäjän jouk­ko­jen jatkuva pula am­muk­sis­ta ra­joit­taa mah­dol­li­suuk­sia hyökätä Uk­rai­nas­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

02.12.2022 11:46 18
Fingrid toimittaa Ukrainalle varaosia, jotta maa saa korjattua Venäjän tuhoamaa sähköverkkoa

Fingrid toi­mit­taa Uk­rai­nal­le va­rao­sia, jotta maa saa kor­jat­tua Venäjän tu­hoa­maa säh­kö­verk­koa

02.12.2022 09:34 2
Naton Stoltenberg: Jäsenmaat arvioivat Ukrainan tarvitsevan jatkuvaa sotilaallista tukea – varsinkin maan ilmapuolustusta tuettava

Naton Stol­ten­berg: Jä­sen­maat ar­vioi­vat Uk­rai­nan tar­vit­se­van jat­ku­vaa so­ti­laal­lis­ta tukea – var­sin­kin maan il­ma­puo­lus­tus­ta tuet­ta­va

30.11.2022 15:34 64
Ukraina pyysi länsimaita nopeuttamaan aseiden ja sähköverkon korjaamiseen tarvittavien osien toimittamista

Ukraina pyysi län­si­mai­ta no­peut­ta­maan aseiden ja säh­kö­ver­kon kor­jaa­mi­seen tar­vit­ta­vien osien toi­mit­ta­mis­ta

30.11.2022 09:51 8
Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brittitutkija Keir Giles: "Suomen ajatusta kokonaisturvallisuudesta tarvitaan nyt myös muualla Euroopassa"

Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brit­ti­tut­ki­ja Keir Giles: "Suomen aja­tus­ta ko­ko­nais­tur­val­li­suu­des­ta tar­vi­taan nyt myös muualla Eu­roo­pas­sa"

29.11.2022 17:12 2
Tilaajille
Ovien lukitseminen on tavanomaista koronasuluissa – Kiina-professori mielenilmauksista: Kommunistisella puolueella on koronarajoituksissa pattitilanne

Ovien lu­kit­se­mi­nen on ta­van­omais­ta ko­ro­na­su­luis­sa – Kii­na-pro­fes­so­ri mie­le­nil­mauk­sis­ta: Kom­mu­nis­ti­sel­la puo­lueel­la on ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­sa pat­ti­ti­lan­ne

28.11.2022 18:30 2
Tilaajille
Ukraina: Venäjä aloittamassa uutta liikekannallepanoa joulukuun alkupuolella – myös ISW arvioi Venäjän valmistelevan peiteltyä liikekannallepanoa

Uk­rai­na: Venäjä aloit­ta­mas­sa uutta lii­ke­kan­nal­le­pa­noa jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la – myös ISW arvioi Venäjän val­mis­te­le­van pei­tel­tyä lii­ke­kan­nal­le­pa­noa

28.11.2022 10:25 20
Ukrainassa Donetskin alueella kiivaita taisteluita, mutta joukot eivät juuri ole liikkuneet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

Uk­rai­nas­sa Do­nets­kin alueel­la kii­vai­ta tais­te­lui­ta, mutta joukot eivät juuri ole liik­ku­neet – ISW: Sota kiihtyy kun maa jäätyy

27.11.2022 19:02 13
Euroopan ympäristökeskuksen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lopputulosta – Lässähtäneen kokouksen jälkipyykissä odotukset kääntyvät yritysten ilmastoratkaisuihin

Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lop­pu­tu­los­ta – Läs­säh­tä­neen ko­kouk­sen jäl­ki­pyy­kis­sä odo­tuk­set kään­ty­vät yri­tys­ten il­mas­to­rat­kai­sui­hin

26.11.2022 18:30 6
Tilaajille
Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei kuoli yllättäen

Val­ko-Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri Vla­di­mir Makei kuoli yl­lät­täen

26.11.2022 20:10 7
Iranin mielenosoitusaalto on johtanut tuhansien ihmisten pidätykseen – merkkejä pidätettyjen kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta

Iranin mie­len­osoi­tus­aal­to on joh­ta­nut tu­han­sien ih­mis­ten pi­dä­tyk­seen – merk­ke­jä pi­dä­tet­ty­jen ki­du­tuk­ses­ta ja sek­suaa­li­ses­ta vä­ki­val­las­ta

26.11.2022 10:52 2
Brittitiedustelu: Venäjä poistanee ydinkärkiä ikääntyneistä ydinohjuksista ampuakseen niitä kärjettöminä Ukrainaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä pois­ta­nee ydin­kär­kiä ikään­ty­neis­tä ydin­oh­juk­sis­ta am­puak­seen niitä kär­jet­tö­mi­nä Uk­rai­naan

26.11.2022 12:41 36