Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät–­Sai­Pa lii­ga­ot­te­lu tästä

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Talouskasvu
Jäähtyvä talous iskee jo miestyöpaikkoihin – ja uhkakuvia kasvattavat tiedot Saksasta ja Kiinasta
Pääkirjoitus

Jääh­ty­vä talous iskee jo mies­työ­paik­koi­hin – ja uh­ka­ku­via kas­vat­ta­vat tiedot Sak­sas­ta ja Kii­nas­ta

23.08.2023 20:00 6
Tilaajille
Uudet taloustiedot: Suomen teollisuustuotannon notkelma syvenee − Sota Ukrainassa ja vihreä siirtymä tuovat lohtua teollisuusyritysten synkkenevään syksyyn

Uudet ta­lous­tie­dot: Suomen teol­li­suus­tuo­tan­non not­kel­ma syvenee − Sota Uk­rai­nas­sa ja vihreä siir­ty­mä tuovat lohtua teol­li­suus­yri­tys­ten synk­ke­ne­vään syksyyn

10.08.2023 16:24 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Halpa raha tekee ah­neek­si – Sääs­tä­mi­sen sijasta yl­ly­te­tään si­joit­ta­maan, että ku­lut­ta­mi­nen ja tuo­tan­to saa­tai­siin kasvuun

15.05.2023 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vah­vis­te­taan Oulun kasvua kes­ki­suu­ril­la yri­tyk­sil­lä – uudet työ­pai­kat ovat syn­ty­neet 50–1 000 hengen ko­ko­luok­kaan

13.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teyk­siä eri len­to­ken­til­tä li­sät­tä­vä – vaikka Hel­sin­ki mää­rän­pää­nä on tärkeä, ei maa­kun­nas­ta maail­mal­le mat­kus­ta­va tar­vit­se mat­ka­ket­juun­sa vä­li­las­kua Hel­sin­gis­sä

11.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Talous ja raha ovat kevään tär­keim­mät teemat – pel­käs­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta ei ole lopulta mitään hyötyä, jos ta­lous­kas­vua ei saada kun­nol­la käyn­tiin

17.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­he­in­ves­toin­nit jar­rut­ti­vat Suomen ta­lou­den tuot­ta­vuu­den kasvua

17.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Ennallistamisasetus uhkaa talouskasvua
Kolumni

En­nal­lis­ta­mis­ase­tus uhkaa ta­lous­kas­vua

01.11.2022 16:00 11
Tilaajille
Talouskasvu on avain velkaantumisen taittamiseksi, sanoo pääministeri Marin – kiistää kritiikin toimien puutteesta julkisen talouden tasapainottamiseksi

Ta­lous­kas­vu on avain vel­kaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sek­si, sanoo pää­mi­nis­te­ri Marin – kiistää kri­tii­kin toimien puut­tees­ta jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si

27.10.2022 21:02 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­va­ro­jen käyt­töön no­jau­tu­va ta­lous­kas­vu ei voi jatkua ikui­ses­ti – firmat osal­lis­tu­vat ym­pä­ris­tön­suo­je­luun tasan niin vähän kuin on pakko

26.09.2022 05:30
Tilaajille
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

Venäjän sodan vai­ku­tuk­set ta­lou­teen työl­lis­tä­vät Brys­se­lis­sä vielä pitkään – Eu­roo­pan ko­mis­sio kaa­vai­lee Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen omaa vä­li­net­tä

22.05.2022 18:30 15
Tilaajille
Talouskasvu tarkoittaa tiedostavissa piireissä pahaa – mutta jos kasvu sakkaa, mistä taide tukirahansa sitten saa?
Kolumni

Ta­lous­kas­vu tar­koit­taa tie­dos­ta­vis­sa pii­reis­sä pahaa – mutta jos kasvu sakkaa, mistä taide tu­ki­ra­han­sa sitten saa?

14.05.2022 06:00 10
Tilaajille
Pankkien ennusteet Suomen talouskasvusta laskivat – inflaatio nopeinta sitten vuoden 1990

Pank­kien en­nus­teet Suomen ta­lous­kas­vus­ta las­ki­vat – inf­laa­tio no­pein­ta sitten vuoden 1990

11.03.2022 10:18 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työ­tä kan­nat­taa vaalia koko Poh­jois-Suo­mes­sa

04.03.2022 06:00 2
Tilaajille
Metsä Fibre laski Kemin biotuotetehtaan luovan 2500 työpaikkaa, tuore selvitys arvioi määräksi 4300

Metsä Fibre laski Kemin bio­tuo­te­teh­taan luovan 2500 työ­paik­kaa, tuore sel­vi­tys arvioi mää­räk­si 4300

23.11.2021 11:04 6
Tilaajille
Maailmanloppu on edelleenkin peruutettu: "Ilmastokriisi on selvästi ottanut maallisen uskonnon aseman laajoissa piireissä"
Kolumni

Maail­man­lop­pu on edel­leen­kin pe­ruu­tet­tu: "Il­mas­tok­rii­si on sel­väs­ti ottanut maal­li­sen us­kon­non aseman laa­jois­sa pii­reis­sä"

05.11.2021 20:00 23
Tilaajille
Koronakurimus helpottaa: Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille

Ko­ro­na­ku­ri­mus hel­pot­taa: Poh­jois-Poh­jan­maan talous kas­vus­sa – lisää te­ki­jöi­tä tar­vi­taan useille aloille

22.10.2021 13:09 12
Essee: Ylläpitäminen on huolenpitoa itsestä, toisista ja ympäristöstä – se on tärkeämpää kuin kasvu
Essee

Essee: Yl­lä­pi­tä­mi­nen on huo­len­pi­toa it­ses­tä, toi­sis­ta ja ym­pä­ris­tös­tä – se on tär­keäm­pää kuin kasvu

19.09.2021 09:00
Tilaajille
PTT nosti ennustetaan ensi vuoden talouskasvusta neljään prosenttiin – Ongelmiakin on: "Palvelujen kasvua tulee hidastamaan työvoimapula"

PTT nosti en­nus­te­taan ensi vuoden ta­lous­kas­vus­ta neljään pro­sent­tiin – On­gel­mia­kin on: "Pal­ve­lu­jen kasvua tulee hi­das­ta­maan työ­voi­ma­pu­la"

14.09.2021 10:12 8
Talouskasvun vuosina ei pelätty ympäristön tuhoutumista, mutta olemmeko nyt viimein heränneet?
Kolumni

Ta­lous­kas­vun vuosina ei pelätty ym­pä­ris­tön tu­hou­tu­mis­ta, mutta olem­me­ko nyt viimein he­rän­neet?

13.08.2021 18:00 18
Tilaajille