Uusimmat

Viimeisin tunti

Ka­jaa­nin kau­pun­ki aloit­taa yt-neu­vot­te­lut laa­jo­jen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten varalta – lo­maut­ta­mi­nen uhkaa enin­tään 356 työn­te­ki­jää

15:42
Viimeisin 4 tuntia
Ravintoloiden rajoitukset tiukkenevat Pohjois-Pohjanmaalla lauantaina – muutoksia aukioloon, anniskeluaikaan ja asiakasmäärään

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set tiuk­ke­ne­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la lauan­tai­na – muu­tok­sia au­kio­loon, an­nis­ke­lu­ai­kaan ja asia­kas­mää­rään

14:48 5
Ouluun uusi metallifestivaali kesällä 2021 – vanhasta sanonnasta nimensä saanut Metal Capital järjestetään kesäkuussa Äimäraution raviradan alueella

Ouluun uusi me­tal­li­fes­ti­vaa­li kesällä 2021 – van­has­ta sa­non­nas­ta nimensä saanut Metal Capital jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dan alueel­la

14:47 2
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

14:39 4
Oys sijoittui kärkisijalle, kun THL vertaili yliopistosairaaloiden tuottavuutta – Pohjois-Pohjanmaalla verovaroja käytetään erikoissairaanhoitoon tehokkaimmin koko Suomessa

Oys si­joit­tui kär­ki­si­jal­le, kun THL ver­tai­li yli­opis­to­sai­raa­loi­den tuot­ta­vuut­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään eri­kois­sai­raan­hoi­toon te­hok­kaim­min koko Suo­mes­sa

14:10
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Oulun ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistusta ei tarvitse keskeyttää

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Oulun ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus­ta ei tar­vit­se kes­keyt­tää

13:01
Rokote ensin terveydenhuollon ammattilaisille – rokotukset alkavat tammikuussa

Rokote ensin ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sil­le – ro­ko­tuk­set alkavat tam­mi­kuus­sa

12:28 5
THL: Suomessa todettu 540 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 36 uutta tartuntatapausta, joista 24 Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 540 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 36 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta, joista 24 Oulussa

12:25 13
Elävä keskusta-alue luo kaupungille merkityksen
Kolumni Helka-Liisa Hentilä

Elävä kes­kus­ta-alue luo kau­pun­gil­le mer­ki­tyk­sen

12:00 5
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Kainuun koronatilanne on pysynyt vakaana – rajoitusten ja ohjeiden noudattamista toivotaan yhä

Kainuun ko­ro­na­ti­lan­ne on pysynyt vakaana – ra­joi­tus­ten ja oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta toi­vo­taan yhä

11:15
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön saneerausmenettelyn lakkaamaan

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­raus­me­net­te­lyn lak­kaa­maan

11:12
Kalevan mobiilisovelluksessa uusia ominaisuuksia

Kalevan mo­bii­li­so­vel­luk­ses­sa uusia omi­nai­suuk­sia

11:06
STM ja THL huolissaan koronavirustartuntojen hälyttävästä kasvusta, viime viikolla todettiin 3023 uutta tapausta – sairaanhoidon paineet kohdistuvat vuodenvaihteeseen

STM ja THL huo­lis­saan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen hä­lyt­tä­väs­tä kas­vus­ta, viime vii­kol­la to­det­tiin 3023 uutta ta­paus­ta – sai­raan­hoi­don paineet koh­dis­tu­vat vuo­den­vaih­tee­seen

10:50 2
Vanha Kaleva: Siniristilippuja voi käyttää kuusen koristukseksi, kun muitakaan koristeita ei juuri ole saatavilla

Vanha Kaleva: Si­ni­ris­ti­lip­pu­ja voi käyttää kuusen ko­ris­tuk­sek­si, kun mui­ta­kaan ko­ris­tei­ta ei juuri ole saa­ta­vil­la

10:00
Tilaajille
Kemin tuore kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kommentoi valintaansa: "Olen otettu luottamuksesta, positiivinen paine tässä syntyy"

Kemin tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen kom­men­toi va­lin­taan­sa: "Olen otettu luot­ta­muk­ses­ta, po­si­tii­vi­nen paine tässä syntyy"

09:00
Tilaajille

Syö­mäs­sä: Pi­to­pa­dan lounas maistuu ko­ti­keit­tiöl­tä

09:00
Tilaajille
Sinustako Kalevan uusi piparkakkumestari? Taiteile Oulu-aiheinen teoksesi ja osallistu joulun maukkaimpaan kisaan – Lasten ja aikuisten sarjojen voittajat palkitaan lahjakorteilla

Si­nus­ta­ko Kalevan uusi pi­par­kak­ku­mes­ta­ri? Tai­tei­le Ou­lu-ai­hei­nen teok­se­si ja osal­lis­tu joulun mauk­kaim­paan kisaan – Lasten ja ai­kuis­ten sar­jo­jen voit­ta­jat pal­ki­taan lah­ja­kor­teil­la

09:00
Suomalaista designia myyvän Kuren perustajat valittiin Oulun ammattikorkeakoulun vuoden alumneiksi

Suo­ma­lais­ta de­sig­nia myyvän Kuren pe­rus­ta­jat va­lit­tiin Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden alum­neik­si

08:26 2
Tekoäly ja tietokonemallinnus selvittävät välilevynrappeuman vaikutuksia – Oulun yliopisto mukana tutkimuksessa

Tekoäly ja tie­to­ko­ne­mal­lin­nus sel­vit­tä­vät vä­li­le­vyn­rap­peu­man vai­ku­tuk­sia – Oulun yli­opis­to mukana tut­ki­muk­ses­sa

07:55
Yle: Perussuomalaiset nousi Suomen suosituimmaksi puolueeksi – SDP:n kannatus laski hieman

Yle: Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi Suomen suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si – SDP:n kan­na­tus laski hieman

07:21 79
Urheilijalle kolmenkympin kriisi voi olla ahdistava kokemus, mutta Harri Heliövaaran peli on vain parantunut ikävuosien karttuessa

Ur­hei­li­jal­le kol­men­kym­pin kriisi voi olla ah­dis­ta­va ko­ke­mus, mutta Harri He­liö­vaa­ran peli on vain pa­ran­tu­nut ikä­vuo­sien kart­tues­sa

07:15
Tilaajille
Yön uutiskooste: Trump kiistää yhä vaalitappio, republikaanien vaaliviranomaiset arvostelevat presidenttiä – Ranskassa entinen presidentti kuoli koronaan

Yön uu­tis­koos­te: Trump kiistää yhä vaa­li­tap­pio, re­pub­li­kaa­nien vaa­li­vi­ran­omai­set ar­vos­te­le­vat pre­si­dent­tiä – Rans­kas­sa entinen pre­si­dent­ti kuoli ko­ro­naan

07:02 6
Kun venäläiset valloittivat Detroitin – dokumentti Detroit Red Wings -joukkueesta pitää hyvin otteessaan

Kun ve­nä­läi­set val­loit­ti­vat Det­roi­tin – do­ku­ment­ti Detroit Red Wings -jouk­kuees­ta pitää hyvin ot­tees­saan

07:00
Päivän leffapoiminnat: Samurain kunnia ja rakkaus puntarissa verkkaisessa tragediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sa­mu­rain kunnia ja rakkaus pun­ta­ris­sa verk­kai­ses­sa tra­ge­dias­sa

07:00
Leipä on lastattu Suomen parhailla mauilla – tänä vuonna itsenäisyyttä juhlitaan rennosti pienellä porukalla runsaan leipäbaarin ääressä

Leipä on las­tat­tu Suomen par­hail­la mauilla – tänä vuonna it­se­näi­syyt­tä juh­li­taan ren­nos­ti pie­nel­lä po­ru­kal­la runsaan lei­pä­baa­rin ääressä

07:00
Tilaajille
Moni painii työuupumuksen kanssa, mutta mistä siihen voi saada apua? Yhden vastauksen tarjoaa Oulussa alkunsa saanut Uupuneet ry, joka toimii jo eri puolilla maata

Moni painii työ­uu­pu­muk­sen kanssa, mutta mistä siihen voi saada apua? Yhden vas­tauk­sen tarjoaa Oulussa alkunsa saanut Uu­pu­neet ry, joka toimii jo eri puo­lil­la maata

06:00
Tilaajille
Joulutarina: Piparkakkuyllätys – luukku 3

Jou­lu­ta­ri­na: Pi­par­kak­ku­yl­lä­tys – luukku 3

06:00
Tilaajille
Siikalatvan Pelkoperällä toimii yritys, jolla on maailmanluokan maine raskaan konekaluston piirilevyjen korjaajana – Jani Lehdon osaaminen tunnetaan Japania ja Australiaa myöten

Sii­ka­lat­van Pel­ko­pe­räl­lä toimii yritys, jolla on maail­man­luo­kan maine raskaan ko­ne­ka­lus­ton pii­ri­le­vy­jen kor­jaa­ja­na – Jani Lehdon osaa­mi­nen tun­ne­taan Japania ja Aust­ra­liaa myöten

06:00 9
Tilaajille
Vilja-Eerika kuoli isän ja äitipuolen mielivallan uhrina vain kahdeksanvuotiaana – Tällaisia muutoksia Suomea järkyttänyt tapaus toi lastensuojeluun

Vil­ja-Ee­ri­ka kuoli isän ja äi­ti­puo­len mie­li­val­lan uhrina vain kah­dek­san­vuo­tiaa­na – Täl­lai­sia muu­tok­sia Suomea jär­kyt­tä­nyt tapaus toi las­ten­suo­je­luun

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Juventus voitti Mestarien liigassa helposti Dynamon, mutta illan tähti oli tämä nainen – Ranskalainen Stéphanie Frappart teki historiaa Torinossa

Ju­ven­tus voitti Mes­ta­rien lii­gas­sa hel­pos­ti Dy­na­mon, mutta illan tähti oli tämä nainen – Rans­ka­lai­nen Stép­ha­nie Frap­part teki his­to­riaa To­ri­nos­sa

03.12.2020 00:01