Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Uusimmat

Viimeisin tunti
Oulun torin ja Nallikarin välille on tulossa kesäksi vesitaksi – merellisen Oulun kehittäminen yrittäjien tavoitteena

Oulun torin ja Nal­li­ka­rin välille on tulossa kesäksi ve­si­tak­si – me­rel­li­sen Oulun ke­hit­tä­mi­nen yrit­tä­jien ta­voit­tee­na

14:49
Tilaajille
Yhdysvaltalaistoimittaja otettu kiinni Venäjällä, epäillään vakoilusta – järjestön mukaan toimittaja tutki palkkasotilasyhtiö Wagneria

Yh­dys­val­ta­lais­toi­mit­ta­ja otettu kiinni Ve­nä­jäl­lä, epäil­lään va­koi­lus­ta – jär­jes­tön mukaan toi­mit­ta­ja tutki palk­ka­so­ti­las­yh­tiö Wag­ne­ria

14:47
Elokuva-arvio: Järjestetystä avioliitosta ja pakistanilaisesta vihkikaavasta syntyy mukiinmenevää romanttista komediaa

Elo­ku­va-ar­vio: Jär­jes­te­tys­tä avio­lii­tos­ta ja pa­kis­ta­ni­lai­ses­ta vih­ki­kaa­vas­ta syntyy mu­kiin­me­ne­vää ro­mant­tis­ta ko­me­diaa

14:45
Tilaajille
Andy Warholin julistenäyttely saapuu maailmankiertueeltaan kesäksi Ouluun

Andy War­ho­lin ju­lis­te­näyt­te­ly saapuu maail­man­kier­tueel­taan kesäksi Ouluun

14:20
Elokuva-arvio: Klassikkoroolipeliin pohjautuva fantasiaseikkailu viihdyttää, mutta sen runsaassa huumorissa on väkinäinen sivumaku

Elo­ku­va-ar­vio: Klas­sik­ko­roo­li­pe­liin poh­jau­tu­va fan­ta­sia­seik­kai­lu viih­dyt­tää, mutta sen run­saas­sa huu­mo­ris­sa on vä­ki­näi­nen si­vu­ma­ku

13:55
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Vaalivartti analysoi eduskuntavaalien viime hetken ennakkotunnelmia: "Pidän hyvin todennäköisenä, että valta vaihtuu meidän vaalipiirissämme"

Vaa­li­vart­ti ana­ly­soi edus­kun­ta­vaa­lien viime hetken en­nak­ko­tun­nel­mia: "Pidän hyvin to­den­nä­köi­se­nä, että valta vaihtuu meidän vaa­li­pii­ris­säm­me"

13:00
Tilaajille
Kenen iskulause on lainattu juhlatunnelmissa olleelta Timo Jutilalta? Mikä on perussuomalaisten taikaseinä? Kalevan Vaalivartissa äänessä Heikki Uusitalo: "Mielipidetiedustelut eivät tunnu saavan kiinni perussuomalaisten todellista kannatusta"

Kenen is­ku­lau­se on lai­nat­tu juh­la­tun­nel­mis­sa ol­leel­ta Timo Ju­ti­lal­ta? Mikä on pe­rus­suo­ma­lais­ten tai­ka­sei­nä? Kalevan Vaa­li­var­tis­sa äänessä Heikki Uu­si­ta­lo: "Mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut eivät tunnu saavan kiinni pe­rus­suo­ma­lais­ten to­del­lis­ta kan­na­tus­ta"

13:00 3
Tilaajille
Oulun Energia tyytyväinen tulokseensa viime vuodelta– liikevaihto ja tulos kasvoivat

Oulun Energia tyy­ty­väi­nen tu­lok­seen­sa viime vuo­del­ta– lii­ke­vaih­to ja tulos kas­voi­vat

12:00 19
Oululaistutkimus: Noin joka viides pörssiyhtiön toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä tuomittu rikoksesta – tutkijat suosittavat taustojen tarkistamista rekrytointivaiheessa

Ou­lu­lais­tut­ki­mus: Noin joka viides pörs­si­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jis­ta ja hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä tuo­mit­tu ri­kok­ses­ta – tut­ki­jat suo­sit­ta­vat taus­to­jen tar­kis­ta­mis­ta rek­ry­toin­ti­vai­hees­sa

13:35 1
Oulun poliisilaitos sai uuden poliisiaseman Kuusamoon, rakennus otettiin käyttöön tammikuussa

Oulun po­lii­si­lai­tos sai uuden po­lii­si­ase­man Kuu­sa­moon, ra­ken­nus otet­tiin käyt­töön tam­mi­kuus­sa

10:55 1
Viimeisin 12 tuntia
Oulun seurakuntayhtymä ottaa Caritaksen vuokraustoiminnan hoidettavakseen

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä ottaa Ca­ri­tak­sen vuok­raus­toi­min­nan hoi­det­ta­vak­seen

13:13
Vanha Kaleva: Oulun yliopistossa alkaa hammaslääkäreiden koulutus

Vanha Kaleva: Oulun yli­opis­tos­sa alkaa ham­mas­lää­kä­rei­den kou­lu­tus

10:00
Tilaajille
Kaisa Rönkkö Taiteen edistämiskeskuksen johtajaksi – Oululaislähtöisen Paula Tuovisen kausi päättyy toukokuussa

Kaisa Rönkkö Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sen joh­ta­jak­si – Ou­lu­lais­läh­töi­sen Paula Tuo­vi­sen kausi päättyy tou­ko­kuus­sa

09:40
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja Kärsämäellä syksyllä tapahtuneista varastopaloista

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Kär­sä­mäel­lä syk­syl­lä ta­pah­tu­neis­ta va­ras­to­pa­lois­ta

09:37 1
Il­miök­si noussut keräys innosti ihmiset lah­joit­ta­maan val­ta­via summia Al­zhei­me­r-tut­ki­muk­seen: Oulun yli­opis­to saa han­kit­tua ai­vo­pe­su­rin lah­joi­tus­ten turvin – "2,2 mil­joo­naa euroa vetää nöy­räk­si"

Il­miök­si noussut keräys innosti ihmiset lah­joit­ta­maan val­ta­via summia Al­zhei­mer-tut­ki­muk­seen: Oulun yli­opis­to saa han­kit­tua ai­vo­pe­su­rin lah­joi­tus­ten turvin – "2,2 mil­joo­naa euroa vetää nöy­räk­si"

09:32 7
Tilaajille
Sotaa Suomeen paennut ukrainalainen Vitali Tsenski: "Hailuoto on ollut minulle paikka, jossa voin selviytyä" – Kriisiresidenssi tarjoaa taiteilijoille suojaa Hailuodossa

Sotaa Suomeen paennut uk­rai­na­lai­nen Vitali Tsens­ki: "Hai­luo­to on ollut minulle paikka, jossa voin sel­viy­tyä" – Krii­si­re­si­dens­si tarjoaa tai­tei­li­joil­le suojaa Hai­luo­dos­sa

08:00
Tilaajille
Kokoomus jatkaa kärjessä Ylen kannatusmittauksessa – erot kolmen suosituimman puolueen välillä ovat pienet

Ko­koo­mus jatkaa kär­jes­sä Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – erot kolmen suo­si­tuim­man puo­lueen välillä ovat pienet

07:06 60
Kevättervehdys lautasella tuo mieleen auringon – kokkaa pääsiäisenä kasvisateria, jonka voi syödä kylmänä tai lämpimänä

Ke­vät­ter­veh­dys lau­ta­sel­la tuo mieleen au­rin­gon – kokkaa pää­siäi­se­nä kas­vi­sa­te­ria, jonka voi syödä kylmänä tai läm­pi­mä­nä

06:30
Tilaajille
Oululaisnuoret ryhtyivät kampanjoimaan ilkivaltaa vastaan – "Koripallotelineet voivat jäädä tilaamatta, jos paikkoja töhrii"

Ou­lu­lais­nuo­ret ryh­tyi­vät kam­pan­joi­maan il­ki­val­taa vastaan – "Ko­ri­pal­lo­te­li­neet voivat jäädä ti­laa­mat­ta, jos paik­ko­ja töhrii"

06:04 4
Raportti osoittaa lukuisia puutteita asiakkaiden ja potilaiden asemassa Pohteen alueella – Palveluun pääsy hyvinvointialueella ykkösongelma

Ra­port­ti osoit­taa lu­kui­sia puut­tei­ta asiak­kai­den ja po­ti­lai­den ase­mas­sa Pohteen alueel­la – Pal­ve­luun pääsy hy­vin­voin­ti­alueel­la yk­kös­on­gel­ma

11:58 7
Tilaajille
Kahdeksan Oulun seudun urakoitsijaa moittii Kiertokaarta: "Pelottaa osallistua tarjouskilpailuun näillä tiedoilla"

Kah­dek­san Oulun seudun ura­koit­si­jaa moittii Kier­to­kaar­ta: "Pe­lot­taa osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­luun näillä tie­doil­la"

05:00 47
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Kiinteistöpalvelualalla saavutettiin sittenkin sopu, lakko peruuntui viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alal­la saa­vu­tet­tiin sit­ten­kin sopu, lakko pe­ruun­tui viime het­kel­lä

29.03.2023 23:40 3
Kraton Chemical rajoittaa tuotantoaan Nuottasaaressa heikentyneen menekin vuoksi – arviolta viisipäiväisellä toiminnan alasajolla ei henkilöstövaikutuksia

Kraton Che­mi­cal ra­joit­taa tuo­tan­toaan Nuot­ta­saa­res­sa hei­ken­ty­neen menekin vuoksi – ar­viol­ta vii­si­päi­väi­sel­lä toi­min­nan alas­ajol­la ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia

29.03.2023 23:45 4
Varastorakennus tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä – palosta ei henkilövahinkoja

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä – ­pa­los­ta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

29.03.2023 23:39
Yt-neuvottelut päättyivät, osaa Oulun Infra-liikelaitoksen toimintoja uhkaa ulkoistaminen – "Voi tapahtua asioita, joita on mahdotonta ennakoida"

Yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, osaa Oulun Inf­ra-lii­ke­lai­tok­sen toi­min­to­ja uhkaa ul­kois­ta­mi­nen – "Voi ta­pah­tua asioi­ta, joita on mah­do­ton­ta en­na­koi­da"

29.03.2023 21:55 50
Tilaajille
Pelastuslaitos varoittaa: Älä lähde nyt avotuntureille – lumivyöryriski korkea ja näkyvyys olematon

Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa: Älä lähde nyt avo­tun­tu­reil­le – lu­mi­vyö­ry­ris­ki korkea ja nä­ky­vyys ole­ma­ton

29.03.2023 21:06
Tilaajille
Tuore tutkimus tuo esiin Oulun monet arkiset vahvuudet, ja siksi kielteisissä mielikuvissa rypemistä kannattaa jo hillitä
Pääkirjoitus

Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

29.03.2023 20:00 23
Tilaajille
"Tässä kyllästetään Pohjois-Suomea huumausaineilla" – pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittely päättyi

"Tässä kyl­läs­te­tään Poh­jois-Suo­mea huu­mau­sai­neil­la" – poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly päättyi

29.03.2023 19:37 4
Tilaajille
SM-sarjan parhaana pelaajana palkitun Markus Loposen tehoketju johtaa Kärpät kultajahtiin – "Olisi mahtavaa, jos saisimme myös Poromafian ja muun kannattajaryhmän paikalle"

SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin – "Olisi mah­ta­vaa, jos sai­sim­me myös Po­ro­ma­fian ja muun kan­nat­ta­ja­ryh­män pai­kal­le"

29.03.2023 19:37 7
Tilaajille
Kiinteistöpalvelualan lakko olisi vaikuttanut myös Oulun kaupungin toimintaan – työriidassa saatiin sopu viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko olisi vai­kut­ta­nut myös Oulun kau­pun­gin toi­min­taan – ­työ­rii­das­sa saatiin sopu viime het­kel­lä

29.03.2023 23:25 7