Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uusimmat

Viimeisin tunti
Entinen terveysjohtaja Jorma Mäkitalo junaili ensimmäisen irlantilaisen säkkipillin Ouluun – Nyt harrastajia piisaa ja oululainen irlantilaisen musiikin festivaali tunnetaan maailmallakin

Entinen ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo junaili en­sim­mäi­sen ir­lan­ti­lai­sen säk­ki­pil­lin Ouluun – Nyt har­ras­ta­jia piisaa ja ou­lu­lai­nen ir­lan­ti­lai­sen mu­sii­kin fes­ti­vaa­li tun­ne­taan maail­mal­la­kin

20:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Kun kirkkaimmat tähdet tuskailivat yleisurheilukauden aikana suorituksiaan, loistivat Oulun alueen nuoret lahjakkuudet ikäluokkiensa kärkiyksilöinä

Kun kirk­kaim­mat tähdet tus­kai­li­vat yleis­ur­hei­lu­kau­den aikana suo­ri­tuk­siaan, lois­ti­vat Oulun alueen nuoret lah­jak­kuu­det ikä­luok­kien­sa kär­ki­yk­si­löi­nä

19:00
Tilaajille
Kolumni: Oululaiset nuoret nukkuvat koulun lattialla, koska eivät voi muutakaan – Ja sekös ärsyttää
Kolumni Tinja Huoviala

Ko­lum­ni: Ou­lu­lai­set nuoret nuk­ku­vat koulun lat­tial­la, koska eivät voi muu­ta­kaan – Ja sekös är­syt­tää

18:00 13
Tilaajille
Opiskelijoiden protestit kertovat perustelluista huolista, vaikka tukien romahduksesta ei olekaan kysymys
Pääkirjoitus

Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta, vaikka tukien ro­mah­duk­ses­ta ei olekaan kysymys

17:00 21
Pohde on maksanut omaishoitajan sijaiselle liian pientä palkkiota – Palkkiot nostettiin Suomen korkeimmiksi, mutta kaikkia omaishoidon sopimuksia ei ole ehditty päivittää

Pohde on mak­sa­nut omais­hoi­ta­jan si­jai­sel­le liian pientä palk­kio­ta – Palk­kiot nos­tet­tiin Suomen kor­keim­mik­si, mutta kaikkia omais­hoi­don so­pi­muk­sia ei ole ehditty päi­vit­tää

17:00 4
Tilaajille
Asuntovelallisia kurmuuttavat korkojen nostot saattavat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Välimäki: "Euroalue välttämässä taantuman"

Asun­to­ve­lal­li­sia kur­muut­ta­vat kor­ko­jen nostot saat­ta­vat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Vä­li­mä­ki: "Eu­roa­lue vält­tä­mäs­sä taan­tu­man"

16:41 2
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Oulun poliisilaitoksen alueella on tutkittu ihmiskauppaa useilla eri aloilla – Asiantuntija: ilmiöstä tunnistetaan vasta jäävuoren huippu

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on tut­kit­tu ih­mis­kaup­paa useilla eri aloilla – Asian­tun­ti­ja: il­miös­tä tun­nis­te­taan vasta jää­vuo­ren huippu

16:32 7
Tilaajille
Alavieskan lintuinfluenssatapaus: Turkistarhaajat pelkäävät, että eläimiä joudutaan lopettamaan turhaan, kun Ruokavirasto massatestaa kaikki Suomen tarhat

Ala­vies­kan lin­tuinf­luens­sa­ta­paus: Tur­kis­tar­haa­jat pel­kää­vät, että eläimiä jou­du­taan lo­pet­ta­maan tur­haan, kun Ruo­ka­vi­ras­to mas­sa­tes­taa kaikki Suomen tarhat

16:10 8
Tilaajille
Velalla ei ole väliä, he sanoivat
Kolumni Janne Heikkinen

Velalla ei ole väliä, he sa­noi­vat

16:00 24
Sosiaalisessa mediassa tehtiin Ivalon koulukeskukseen kohdistunut uhkaus – tunteja kestäneen eristyksen aikana noin 300 henkilöä oli suljettuna koulun sisälle

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tehtiin Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen koh­dis­tu­nut uhkaus – tunteja kes­tä­neen eris­tyk­sen aikana noin 300 hen­ki­löä oli sul­jet­tu­na koulun sisälle

19:01 1
Lääketieteen tekniikan koulutus alkaa Oulun yliopistossa – perustuu pitkään alan tutkimukseen

Lää­ke­tie­teen tek­nii­kan kou­lu­tus alkaa Oulun yli­opis­tos­sa – pe­rus­tuu pitkään alan tut­ki­muk­seen

14:42 5
Merikosken ohijuoksutukset ovat olleet poikkeuksellisen suuret – Tiistaina kuohut tasaantuvat

Me­ri­kos­ken ohi­juok­su­tuk­set ovat olleet poik­keuk­sel­li­sen suuret – Tiis­tai­na kuohut ta­saan­tu­vat

14:37 4
Tilaajille
Hailuodon lautan aikataulunäyttö poistuu käytöstä eikä uutta kannata tehdä – Yksi syy on tuleva kiinteä yhteys saareen

Hai­luo­don lautan ai­ka­tau­lu­näyt­tö poistuu käy­tös­tä eikä uutta kannata tehdä – Yksi syy on tuleva kiinteä yhteys saareen

14:17 5
Menestyssarja palaa juurilleen – pohjoisen poliisien väkinäistä säntäilyä on suitsittu

Me­nes­tys­sar­ja palaa juu­ril­leen – poh­joi­sen po­lii­sien vä­ki­näis­tä sän­täi­lyä on suit­sit­tu

13:48
Tilaajille
Kaukolämpökeskuksessa syttyi tulipalo Iissä

Kau­ko­läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Iissä

13:15
37 rattijuoppoa ja lähes 900 muuta tehtävää – Lue, millainen oli Oulun poliisinlaitoksen viikonloppu

37 rat­ti­juop­poa ja lähes 900 muuta teh­tä­vää – Lue, mil­lai­nen oli Oulun po­lii­sin­lai­tok­sen vii­kon­lop­pu

12:20 3
Tulli: Nuuskan laiton maahantuonti romahtanut

Tulli: Nuuskan laiton maa­han­tuon­ti ro­mah­ta­nut

11:40
Tilaajille
Madetojan musiikkilukion valtaajat jäävät koululle yöksi – Lukiolaiset vaativat hallituksen leikkausten perumista

Ma­det­ojan mu­siik­ki­lu­kion val­taa­jat jäävät kou­lul­le yöksi – Lu­kio­lai­set vaa­ti­vat hal­li­tuk­sen leik­kaus­ten pe­ru­mis­ta

11:24 39
Tilaajille
Oulun molemmat Fafa's-ravintolat lopetetaan, Valkeassa tilalle tulee uudenlainen kebab-ravintola

Oulun mo­lem­mat Fa­fa's-ra­vin­to­lat lo­pe­te­taan, Val­keas­sa tilalle tulee uu­den­lai­nen ke­bab-ra­vin­to­la

12:28 17
Kirja-arvio: Limingan kulttuuripomon tuore teos saa odottamaan seuraavaa kirjaa – Kerronta toimii niin hyvin, että lukijaa naurattaa

Kir­ja-ar­vio: Li­min­gan kult­tuu­ri­po­mon tuore teos saa odot­ta­maan seu­raa­vaa kirjaa – Ker­ron­ta toimii niin hyvin, että lukijaa nau­rat­taa

10:35
Tilaajille
Kauden päätteeksi hotelli lennättää työntekijät yllätyslomalle etelään – Tällaista on Lapin matkailuyrityksissä, joista työntekijät puhuvat lähes pelkästään hyvää

Kauden päät­teek­si hotelli len­nät­tää työn­te­ki­jät yl­lä­tys­lo­mal­le etelään – Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

10:25 11
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Arveluttavatko Oulun Kivisydämen pysäköintijärjestelmän muutokset?

Vastaa ky­se­lyyn: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

10:13 11
HS: Puolustusvoimat lopetti kiinalaisten droonien käytön tietoturvasyiden vuoksi

HS: Puo­lus­tus­voi­mat lopetti kii­na­lais­ten droo­nien käytön tie­to­tur­va­syi­den vuoksi

12:35 1
Vanha Kaleva: Eurooppaa uhkaa sitkeähenkinen perunasyöpä

Vanha Kaleva: Eu­roop­paa uhkaa sit­keä­hen­ki­nen pe­ru­na­syö­pä

10:00
Vastaa Kalevan kyselyyn: Ovatko lasten liikuntaharrastukset jo liian kalliita?

Vastaa Kalevan ky­se­lyyn: Ovatko lasten lii­kun­ta­har­ras­tuk­set jo liian kal­lii­ta?

09:28 2
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Sähköisiä opasteita testataan Nelostiellä Oulun seudulla – näytöissä voi olla hetkellisesti testinäkymiä

Säh­köi­siä opas­tei­ta tes­ta­taan Ne­los­tiel­lä Oulun seu­dul­la – näy­töis­sä voi olla het­kel­li­ses­ti tes­ti­nä­ky­miä

08:30 7
Oulun lukioita vallataan tiistaina – hallituksen leikkauksia vastustavia mielenilmauksia luvassa ainakin kahdella koululla

Oulun lu­kioi­ta val­la­taan tiis­tai­na – hal­li­tuk­sen leik­kauk­sia vas­tus­ta­via mie­len­il­mauk­sia luvassa ainakin kah­del­la kou­lul­la

08:10 28
Tilaajille
”Korkein tunnustus, joka voidaan yksittäiselle ensihoitajalle antaa” – Vuoden ensihoitaja, oululainen Petri Roivainen kertoo, mikä auttaa jaksamaan rankassa työssä

”Kor­kein tun­nus­tus, joka voidaan yk­sit­täi­sel­le en­si­hoi­ta­jal­le antaa” – Vuoden en­si­hoi­ta­ja, ou­lu­lai­nen Petri Roi­vai­nen kertoo, mikä auttaa jak­sa­maan ran­kas­sa työssä

12:06
Helena Immonen, 37, kertoo kirjoissaan, millaista on tehdä päätös toisen ihmisen ampumisesta – Mutta miten sotatrilleristä saa niin todentuntuisen?

Helena Im­mo­nen, 37, kertoo kir­jois­saan, mil­lais­ta on tehdä päätös toisen ihmisen am­pu­mi­ses­ta – Mutta miten so­ta­tril­le­ris­tä saa niin to­den­tun­tui­sen?

06:00 2
Tilaajille
Bussilipun hinta Oulun keskustassa voi jopa kaksinkertaistua – Selvitimme, mitä ehdotettu lippu-uudistus käytännössä tarkoittaa

Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua – Sel­vi­tim­me, mitä eh­do­tet­tu lip­pu-uu­dis­tus käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

05:00 71
Tilaajille