Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Miten saan verkkosivuni näkymään paremmin ilman maksettua mainontaa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miten saan verk­ko­si­vu­ni nä­ky­mään pa­rem­min ilman mak­set­tua mai­non­taa?

22.10.2021 08:32
Kestävä liiketoiminta haastaa: ”Yritysten pitää omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan – olla rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kestävä lii­ke­toi­min­ta haas­taa: ”Y­ri­tys­ten pitää omilla toi­mil­laan ja va­lin­noil­laan vai­kut­taa ym­pä­röi­vään yh­teis­kun­taan – olla ra­ken­ta­mas­sa kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta”

08.10.2021 12:54
Yrittäjä harrastaa: Jaana Leino on pelannut 15 vuotta sählyä samassa porukassa – peliporukka auttaa irrottautumaan arjesta eikä kukaan rasita toisia omilla työhuolillaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä har­ras­taa: Jaana Leino on pe­lan­nut 15 vuotta sählyä samassa po­ru­kas­sa – pe­li­po­ruk­ka auttaa ir­rot­tau­tu­maan arjesta eikä kukaan rasita toisia omilla työ­huo­lil­laan

08.10.2021 12:52
Uuden yhteistoimintalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta: ”Vaatiiko se välittömiä toimenpiteitä yritykseltä?”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uuden yh­teis­toi­min­ta­lain on tar­koi­tus tulla voimaan vuoden 2022 alusta: ”Vaa­tii­ko se vä­lit­tö­miä toi­men­pi­tei­tä yri­tyk­sel­tä?”

08.10.2021 12:48
Jari Pirinen: ”Vähemmistösijoittaja kumppanina on paras ratkaisu kasvuun – ohjat pysyvät yrittäjän omissa käsissä ja rahoituksen saatavuus helpottuu”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Jari Pi­ri­nen: ”Vä­hem­mis­tö­si­joit­ta­ja kump­pa­ni­na on paras rat­kai­su kasvuun – ohjat pysyvät yrit­tä­jän omissa käsissä ja ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuus hel­pot­tuu”

08.10.2021 08:06
Kolme lääkettä työvoiman kohtaanto-ogelmaan: Työnteosta tehtävä aina kannattavaa, työperäistä maahanmuuttoa lisättävä sekä koulutuksesta tehtävä nopeampaa ja täsmällisempää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Kolme lää­ket­tä työ­voi­man koh­taan­to-ogel­maan: Työn­teos­ta tehtävä aina kan­nat­ta­vaa, työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa li­sät­tä­vä sekä kou­lu­tuk­ses­ta tehtävä no­peam­paa ja täs­mäl­li­sem­pää

21.10.2021 14:55
Oman elämänsä sankarit koolla – vaikuttajaverkoston alumnitapaamisessa 40 Sankaria pääsi kohtaamaan ja vaihtamaan kuulumisia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oman elä­män­sä san­ka­rit koolla – vai­kut­ta­ja­ver­kos­ton alum­ni­ta­paa­mi­ses­sa 40 San­ka­ria pääsi koh­taa­maan ja vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia

07.10.2021 12:34
Myyntiin tulee kokoajan uusia yrityksiä – liikkeellä ovat erityisesti ostajat: ”Nyt kokeillaan yrityksen omistajanvaihdosta anonyyminä”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Myyn­tiin tulee ko­koa­jan uusia yri­tyk­siä – liik­keel­lä ovat eri­tyi­ses­ti os­ta­jat: ”Nyt ko­keil­laan yri­tyk­sen omis­ta­jan­vaih­dos­ta ano­nyy­mi­nä”

07.10.2021 12:18
Suvi Partanen ei jaksaisi tehdä vain yhtä työtä: Hän työskentelee musiikin- ja kieltenopettajana, kuoronjohtajana, muusikkona ja kääntäjänä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suvi Par­ta­nen ei jak­sai­si tehdä vain yhtä työtä: Hän työs­ken­te­lee mu­sii­kin- ja kiel­te­no­pet­ta­ja­na, kuo­ron­joh­ta­ja­na, muu­sik­ko­na ja kään­tä­jä­nä

07.10.2021 11:58
Oulu vetää kansainvälisiä opiskelijoita – tutuksi tullut kaupunki houkuttelee heitä myös jäämään valmistumisen jälkeen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oulu vetää kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta – tutuksi tullut kau­pun­ki hou­kut­te­lee heitä myös jäämään val­mis­tu­mi­sen jälkeen

06.10.2021 13:33
”Myin parhaassa iskussa olevan yritykseni” – Antti Pietilä jatkaa uuden omistajan palveluksessa yrittäjämäista työntekoa yksikön päällikkönä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

”Myin par­haas­sa iskussa olevan yri­tyk­se­ni” – Antti Pietilä jatkaa uuden omis­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa yrit­tä­jä­mäis­ta työn­te­koa yksikön pääl­lik­kö­nä

20.10.2021 12:57
Oppisopimuskoulutus vetää nyt enemmän kuin vuosikymmeniin – koulutettavat ovat yrityksille hyvää työvoimaa ja opiskelijat pääsevät kiinni työelämään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus vetää nyt enemmän kuin vuo­si­kym­me­niin – kou­lu­tet­ta­vat ovat yri­tyk­sil­le hyvää työ­voi­maa ja opis­ke­li­jat pää­se­vät kiinni työe­lä­mään

20.10.2021 10:17
Juha Väyrynen haluaa nostaa hankintaviranomaisten ja yrittäjien välisen markkinavuoropuhelun avainasemaan hankintoja tehtäessä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Juha Väy­ry­nen haluaa nostaa han­kin­ta­vi­ra­no­mais­ten ja yrit­tä­jien välisen mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lun avai­na­se­maan han­kin­to­ja teh­täes­sä

05.10.2021 14:05
Pohjois-Pohjanmaan saama EU-tukiraha vie turpeen jälkeiseen aikaan: Tuki ei kompensoi turvetuotannon alasajoa, mutta sen avulla voi uudistaa aluetalouden rakennetta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan saama EU-tu­ki­ra­ha vie turpeen jäl­kei­seen aikaan: Tuki ei kom­pen­soi tur­ve­tuo­tan­non ala­sa­joa, mutta sen avulla voi uu­dis­taa alue­ta­lou­den ra­ken­net­ta

05.10.2021 13:03
Uusi maksuton ja luottamuksellinen tukiverkosto lupaa: Kun yrittäjä ajautuu maksuvaikeuksiin, apu on vain yhden soiton päässä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uusi mak­su­ton ja luot­ta­muk­sel­li­nen tu­ki­ver­kos­to lupaa: Kun yrit­tä­jä ajautuu mak­su­vai­keuk­siin, apu on vain yhden soiton päässä

05.10.2021 12:59
Kunta- ja yrittäjätapaaminen nosti pöydälle yrityskummi-idean: Luottamushenkilöllä on nimetty yrittäjä, johon hän pitää yhteyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kunta- ja yrit­tä­jä­ta­paa­mi­nen nosti pöy­däl­le yri­tys­kum­mi-idean: Luot­ta­mus­hen­ki­löl­lä on nimetty yrit­tä­jä, johon hän pitää yh­teyt­tä

04.10.2021 09:54
Yrittäjän roolit ovat monet teatterissa: Pitää olla oman osaamisen mestari, uskottava päättäjä it-asioista taloushallinnon kiemuroihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jän roolit ovat monet teat­te­ris­sa: Pitää olla oman osaa­mi­sen mes­ta­ri, us­kot­ta­va päät­tä­jä it-asiois­ta ta­lous­hal­lin­non kie­mu­roi­hin

04.10.2021 07:00
Korona-aika teki Pitja Simistä käsityöyrittäjän – Oulun yliopiston täsmäkoulutuksesta hän sai eväitä somen hyödyntämiseen ja digimarkkinointiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ko­ro­na-ai­ka teki Pitja Simistä kä­si­työy­rit­tä­jän – Oulun yli­opis­ton täs­mä­kou­lu­tuk­ses­ta hän sai eväitä somen hyö­dyn­tä­mi­seen ja di­gi­mark­ki­noin­tiin

10.09.2021 06:00
Olemme veljeni kanssa ostamassa perheyhtiömme osakkeita vanhemmiltamme: Kannattaako meidän tehdä osakassopimus?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Olemme veljeni kanssa os­ta­mas­sa per­heyh­tiöm­me osak­kei­ta van­hem­mil­tam­me: Kan­nat­taa­ko meidän tehdä osa­kas­so­pi­mus?

10.09.2021 06:00
Tuukka Lisko harrastaa purjehdusta – tuulen voima ja luonnon äänet tuovat hyvää vastapainoa yrittäjä arkeen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tuukka Lisko har­ras­taa pur­jeh­dus­ta – tuulen voima ja luonnon äänet tuovat hyvää vas­ta­pai­noa yrit­tä­jä arkeen

10.09.2021 06:00
Työvoimapula uhkaa koronan jälkeen kasvuun kääntynyttä taloutta: Tarvitaan vetovoimaa, pitovoimaa ja työntekoon kannustavia toimia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Työ­voi­ma­pu­la uhkaa koronan jälkeen kasvuun kään­ty­nyt­tä ta­lout­ta: Tar­vi­taan ve­to­voi­maa, pi­to­voi­maa ja työn­te­koon kan­nus­ta­via toimia

24.09.2021 13:37
Yksinyrittäjänä minun olisi välillä hyvä purkaa mieltäni jonkun kanssa: Onko työnohjauksesta apua työpaineiden purkamisessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jä­nä minun olisi välillä hyvä purkaa miel­tä­ni jonkun kanssa: Onko työ­noh­jauk­ses­ta apua työ­pai­nei­den pur­ka­mi­ses­sa?

10.09.2021 06:00
Työntekijä on ollut koko koeajan sairauslomalla: Voiko työnantaja tässä tapauksessa purkaa työntekijän koeajan?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työn­te­ki­jä on ollut koko koeajan sai­raus­lo­mal­la: Voiko työ­nan­ta­ja tässä ta­pauk­ses­sa purkaa työn­te­ki­jän koea­jan?

10.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kunta- ja yrit­tä­jä­ta­paa­mi­ses­sa nos­te­taan pöy­däl­le ky­sy­mys, mil­lai­set ovat yrit­tä­jä­myön­tei­sen kunnan mah­dol­li­suu­det

09.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ta­pah­tu­ma-alan yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to putosi Suo­mes­sa yli vii­den­nek­sen ja kan­nat­ta­vuus romahti 65 pro­sent­tia

09.09.2021 06:00
Kaleva Media tutki, miten globaalit megatrendit vaikuttavat pohjoissuomalaisten elämään, kuluttamiseen ja ostovalintoihin – tulokset julkistetaan lokakuussa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kaleva Media tutki, miten glo­baa­lit me­gat­ren­dit vai­kut­ta­vat poh­jois­suo­ma­lais­ten elä­mään, ku­lut­ta­mi­seen ja os­to­va­lin­toi­hin – tu­lok­set jul­kis­te­taan lo­ka­kuus­sa

09.09.2021 06:00
Sairauspoissaolot, tapaturmat ja työkyvyttömyys vähenivät – Fennia ja Elo auttavat talotekniikkayritys Amplitia johtamaan työkykyä tuloksellisesti
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sai­raus­pois­sao­lot, ta­pa­tur­mat ja työ­ky­vyt­tö­myys vä­he­ni­vät – Fennia ja Elo aut­ta­vat ta­lo­tek­niik­kay­ri­tys Amp­li­tia joh­ta­maan työ­ky­kyä tu­lok­sel­li­ses­ti

09.09.2021 06:00
Uusia kontakteja, pisnesmahdollisuuksia ja muita yrittäjiä – Parempaa Pisnestä Yhdessä -verkosto kuopii kohti syksyä uusin teemoin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uusia kon­tak­te­ja, pis­nes­mah­dol­li­suuk­sia ja muita yrit­tä­jiä – Pa­rem­paa Pis­nes­tä Yhdessä -ver­kos­to kuopii kohti syksyä uusin teemoin

08.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tar­vit­set­ko rin­nal­le­si kes­kus­te­li­jaa tai spar­raa­jan? Yrit­tä­jän tu­ki­verk­ko on uusi palvelu yrit­tä­jän avuksi

08.09.2021 06:00
Irtisanominen ei lannistanut: Katja Alatalo kouluttautui uuteen ammattiin linja-autonkuljettajaksi OSAOlla ja on tyytyväinen työhönsä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ir­ti­sa­no­mi­nen ei lan­nis­ta­nut: Katja Alatalo kou­lut­tau­tui uuteen am­mat­tiin lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jak­si OSAOlla ja on tyy­ty­väi­nen työ­hön­sä

08.09.2021 06:00