Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Liput liehumaan Yrittäjän päivän kunniaksi – PPY ajaa hartiavoimin yrittäjän asiaa vuoden kaikkina päivinä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Liput lie­hu­maan Yrit­tä­jän päivän kun­niak­si – PPY ajaa har­tia­voi­min yrit­tä­jän asiaa vuoden kaik­ki­na päivinä

05.09.2023 06:00
Bussifirma kasvoi matkailutoimistoksi: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös hotellimajoitusta, ruokailuja, kiertoajeluja ja esittelyjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Bus­si­fir­ma kasvoi mat­kai­lu­toi­mis­tok­si: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös ho­tel­li­ma­joi­tus­ta, ruo­kai­lu­ja, kier­to­aje­lu­ja ja esit­te­ly­jä

08.05.2023 06:00
Matti Toljamon kiekot kilahtelevat koriin – kesällä aikaa kuluu kavereiden kanssa frisbeegolf-radalla ja kilpailuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Matti Tol­ja­mon kiekot ki­lah­te­le­vat koriin – kesällä aikaa kuluu ka­ve­rei­den kanssa fris­bee­golf-ra­dal­la ja kil­pai­luis­sa

28.04.2023 09:00
Hyvä Pomo -hanke tuli yrittäjien avuksi, kun korona kuritti ja Ukrainan sota sotki markkinoita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä Pomo -hanke tuli yrit­tä­jien avuksi, kun korona kuritti ja Uk­rai­nan sota sotki mark­ki­noi­ta

28.04.2023 06:00
Conlog palkkaa lisää työvoimaa ja kasvaa valmistamalla räätälöityjä puolustustuotteita osana Suomen ja Naton puolustusketjuja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Conlog palkkaa lisää työ­voi­maa ja kasvaa val­mis­ta­mal­la rää­tä­löi­ty­jä puo­lus­tus­tuot­tei­ta osana Suomen ja Naton puo­lus­tus­ket­ju­ja

10.05.2023 08:21
PPY kansainvälistymisen tiellä: ”Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia ja maahanmuuttajia yrittäjiksi”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tiellä: ”Tar­vit­sem­me kan­sain­vä­li­siä osaajia ja maa­han­muut­ta­jia yrit­tä­jik­si”

26.04.2023 06:00
Yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusohjelma on talouskasvun ja hyvän tulevaisuuden tae
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyyt­tä ym­mär­tä­vä hal­li­tus­oh­jel­ma on ta­lous­kas­vun ja hyvän tu­le­vai­suu­den tae

26.04.2023 06:00
Pohteen hankala alku: Laskutus takkuaa, asiakkaan valinnanvapaus unohtui eikä tieto kulje
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pohteen hankala alku: Las­ku­tus tak­kuaa, asiak­kaan va­lin­nan­va­paus unohtui eikä tieto kulje

25.04.2023 09:00
Iso muutos työnhakuun – lokakuun loppuun mennessä pitäisi päättää, miten TE-palvelut järjestetään Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Iso muutos työn­ha­kuun – lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä pitäisi päät­tää, miten TE-pal­ve­lut jär­jes­te­tään Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.04.2023 06:00
Metsäalalla on nyt buumi päällä – yritykset etsivät työvoimaa ja kampanjoivat alaa tutuksi opiskelijoille ja työnhakijoille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Met­sä­alal­la on nyt buumi päällä – yri­tyk­set etsivät työ­voi­maa ja kam­pan­joi­vat alaa tutuksi opis­ke­li­joil­le ja työn­ha­ki­joil­le

25.04.2023 06:00
Pentikäinen hallitusneuvottelijoille: ”Lisää kannustimia ja kasvun esteet pois – Suomen talouskasvu on suomalaisten yritysten kasvun summa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pen­ti­käi­nen hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: ”Lisää kan­nus­ti­mia ja kasvun esteet pois – Suomen ta­lous­kas­vu on suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kasvun summa”

24.04.2023 09:00
Vastuullista ja kestävää – yritykset ja turistit vaikuttavat omilla valinnoillaan siihen, millaisen jalanjäljen matkailu jättää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vas­tuul­lis­ta ja kes­tä­vää – yri­tyk­set ja tu­ris­tit vai­kut­ta­vat omilla va­lin­noil­laan siihen, mil­lai­sen ja­lan­jäl­jen mat­kai­lu jättää

24.04.2023 06:00
Ravintolat kärsivät työvoimapulasta, mutta Ravintolakortteli saa työhakemuksia – Anne Mikkola löytää syitä yrityksen arvoista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­vin­to­lat kär­si­vät työ­voi­ma­pu­las­ta, mutta Ra­vin­to­la­kort­te­li saa työ­ha­ke­muk­sia – Anne Mikkola löytää syitä yri­tyk­sen ar­vois­ta

22.03.2023 06:00
Hosumisesta takaisin huolellisuuteen – tarvitsemme tehokasta ja laadukasta lainsäädäntöprosessia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Ho­su­mi­ses­ta ta­kai­sin huo­lel­li­suu­teen – tar­vit­sem­me te­ho­kas­ta ja laa­du­kas­ta lain­sää­dän­tö­pro­ses­sia

22.03.2023 10:26
Kysyimme kahdeksalta eduskuntavaalien ehdokkaalta, mitä hänen puolueensa aikoo tehdä yrittäjien hyväksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ky­syim­me kah­dek­sal­ta edus­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaal­ta, mitä hänen puo­lueen­sa aikoo tehdä yrit­tä­jien hyväksi

08.03.2023 06:00
Nyt loppuu velaksi eläminen: Suomen Yrittäjät pistäisi vauhtia maan talouteen ja suitsisi julkisia menoja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nyt loppuu velaksi elä­mi­nen: Suomen Yrit­tä­jät pis­täi­si vauhtia maan ta­lou­teen ja suit­si­si jul­ki­sia menoja

07.03.2023 09:00
Kaupunginjohtaja Seppo Määttä kutsuu yrityksiä keskusteluihin – tarkoituksena on lisätä Ouluun yrittäjämyönteisyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kutsuu yri­tyk­siä kes­kus­te­lui­hin – tar­koi­tuk­se­na on lisätä Ouluun yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä

07.03.2023 06:00
Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen karatetreeneissä – ”Samalla mieli virkistyy sekä keskittymiskyky ja paineensietokyky kasvavat”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen ka­ra­te­tree­neis­sä – ”Sa­mal­la mieli vir­kis­tyy sekä kes­kit­ty­mis­ky­ky ja pai­neen­sie­to­ky­ky kas­va­vat”

07.03.2023 06:00
Silkkitukka sai uuden omistajan – 36 vuotta yrittäjänä toiminut Riitta Väisänen: ”En myynyt elämäntyötäni vaan vain liiketoiminnan”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Silk­ki­tuk­ka sai uuden omis­ta­jan – 36 vuotta yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Riitta Väi­sä­nen: ”En myynyt elä­män­työ­tä­ni vaan vain lii­ke­toi­min­nan”

06.03.2023 06:00
PPY kokosi rahoittajia tiimiin lisäämään yrittäjien tietoa rahoituksesta – tekeillä on myös rahoitustyökalu
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kokosi ra­hoit­ta­jia tiimiin li­sää­mään yrit­tä­jien tietoa ra­hoi­tuk­ses­ta – te­keil­lä on myös ra­hoi­tus­työ­ka­lu

06.03.2023 05:00
Ihmisten hoiva on uuden hyvinvointialueen tärkeä ydintehtävä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyykitkin?”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ten hoiva on uuden hy­vin­voin­ti­alueen tärkeä ydin­teh­tä­vä – ”Mutta miksi sen pitää pestä itse pyy­kit­kin?”

16.12.2022 06:00
Maalausyritys sai alkunsa lukiolaispoikien vitsistä – nyt Laatutrion toimitusjohtaja sai Vuoden nuoren yrittäjän palkinnon
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Maa­laus­yri­tys sai alkunsa lu­kio­lais­poi­kien vit­sis­tä – nyt Laa­tu­trion toi­mi­tus­joh­ta­ja sai Vuoden nuoren yrit­tä­jän pal­kin­non

12.12.2022 06:00
Yrittäjä Katja Koskimies on Kärpät Tyttöjen vastuuvalmentaja – treenejä hän vetää kolmena iltana viikossa: ”Koska se on niin kivaa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä Katja Kos­ki­mies on Kärpät Tyt­tö­jen vas­tuu­val­men­ta­ja – tree­ne­jä hän vetää kolmena iltana vii­kos­sa: ”Koska se on niin kivaa”

01.12.2022 06:00
Sotealan yrittäjä on historiallisen muutoksen edessä: Pekka Poukkulassa se herättää pelkoja, mutta myös toiveita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

So­tea­lan yrit­tä­jä on his­to­rial­li­sen muu­tok­sen edessä: Pekka Pouk­ku­las­sa se he­rät­tää pel­ko­ja, mutta myös toi­vei­ta

30.11.2022 09:00
Joulupukki, tonttuja ja suomalaisia elämyksiä – matkailuyrittäjä tekee turistille joulun, mutta ei ehdi juuri itse rauhoittumaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Jou­lu­puk­ki, tont­tu­ja ja suo­ma­lai­sia elä­myk­siä – mat­kai­lu­yrit­tä­jä tekee tu­ris­til­le joulun, mutta ei ehdi juuri itse rau­hoit­tu­maan

30.11.2022 06:00
PPY laatii vastuullisuusohjelman: Vastuullisuus vaikuttaa tulevaisuudessa rahoituksen ja yritystukien saantiin – myös kumppanit voivat vaatia vastuullisuutta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY laatii vas­tuul­li­suu­soh­jel­man: Vas­tuul­li­suus vai­kut­taa tu­le­vai­suu­des­sa ra­hoi­tuk­sen ja yri­tys­tu­kien saan­tiin – myös kump­pa­nit voivat vaatia vas­tuul­li­suut­ta

29.11.2022 09:00
Muhoksen elinkeinoelämälle kuuluu hyvää: Tahtia lyö Mika Mattila, joka palkittiin PPY:n vuoden puheenjohtajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mu­hok­sen elin­kei­no­elä­mäl­le kuuluu hyvää: Tahtia lyö Mika Mat­ti­la, joka pal­kit­tiin PPY:n vuoden pu­heen­joh­ta­ja­na

29.11.2022 06:00
Vuoden yksinyrittäjä Jarna Julkunen ottaa asiakkaita vastaan Oulussa, Kemissä ja Helsingissä: ”Olen omalla työllä raivannut tien ja saanut asiakkaita”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä Jarna Jul­ku­nen ottaa asiak­kai­ta vastaan Ou­lus­sa, Kemissä ja Hel­sin­gis­sä: ”Olen omalla työllä rai­van­nut tien ja saanut asiak­kai­ta”

28.11.2022 12:00
Tulevaisuus on sumussa ja lama lähes varma – oululainen Hätälä hakee kasvua viennistä ja uusista kalalajeista: ”Ei auta kuin selviytyä”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tu­le­vai­suus on sumussa ja lama lähes varma – ou­lu­lai­nen Hätälä hakee kasvua vien­nis­tä ja uusista ka­la­la­jeis­ta: ”Ei auta kuin sel­viy­tyä”

28.11.2022 06:00
Oululaisten mopopoikien innostuksesta alkanut Euro Motor Center palkittiin vuosikymmenten työstä – toimitusjohtaja antoi haastatteluun Kööpenhaminan lentokentältä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lais­ten mo­po­poi­kien in­nos­tuk­ses­ta alkanut Euro Motor Center pal­kit­tiin vuo­si­kym­men­ten työstä – toi­mi­tus­joh­ta­ja antoi haas­tat­te­luun Köö­pen­ha­mi­nan len­to­ken­täl­tä

28.11.2022 06:00