Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Virpi Ruotsalaisen uniikki aitta kisaa Suomen kauneimman mökin tittelistä: ”Mummon aikanaan pelastama romanttinen Koskenmökki on häämatkalaisten suosiossa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Virpi Ruot­sa­lai­sen uniikki aitta kisaa Suomen kau­neim­man mökin tit­te­lis­tä: ”Mummon ai­ka­naan pe­las­ta­ma ro­mant­ti­nen Kos­ken­mök­ki on hää­mat­ka­lais­ten suo­sios­sa”

29.04.2022 06:00
Yrityksen kasvuun keskittynyt verkostotoiminta alkoi – vierailukohteena oululainen Hiottu, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 77 prosenttia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­sen kasvuun kes­kit­ty­nyt ver­kos­to­toi­min­ta alkoi – vie­rai­lu­koh­tee­na ou­lu­lai­nen Hiottu, jonka lii­ke­vaih­to kasvoi viime vuonna lähes 77 pro­sent­tia

27.04.2022 15:00
Pyhäjokinen maatalousyrittäjä Toni Kippola tuplaa karjalukunsa – Rautalan tilalle valmistuva sadan emolehmän pihatto- ja ruokintatila on 800 000 euron investointi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Py­hä­jo­ki­nen maa­ta­lous­yrit­tä­jä Toni Kippola tuplaa kar­ja­lu­kun­sa – Rau­ta­lan tilalle val­mis­tu­va sadan emo­leh­män pi­hat­to- ja ruo­kin­ta­ti­la on 800 000 euron in­ves­toin­ti

27.04.2022 12:00
Veikko Hulkko: ”Koska yritys on osa yhteiskuntaa, sen tulisi näkyä suhteessa työntekijöihin – koska me ihmisethän lopulta tämän homman hoidamme”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Veikko Hulkko: ”Koska yritys on osa yh­teis­kun­taa, sen tulisi näkyä suh­tees­sa työn­te­ki­jöi­hin – koska me ih­mi­set­hän lopulta tämän homman hoi­dam­me”

27.04.2022 06:00
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hyvinvointirahasto tukee paikallisyhdistyksiä – Oulun Yrittäjien startti hyvinvointiin sain lentävän lähdön rahaston tuen avulla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien hy­vin­voin­ti­ra­has­to tukee pai­kal­lis­yh­dis­tyk­siä – Oulun Yrit­tä­jien startti hy­vin­voin­tiin sain len­tä­vän lähdön ra­has­ton tuen avulla

26.04.2022 15:00
Vapaus, terveys ja omien arvojen mukainen toiminta ovat tärkeitä – yrittäjät pääsee kokemaan myös onnistumisen tunteita ja omien vahvuuksien hyödyntämistä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vapaus, terveys ja omien arvojen mu­kai­nen toi­min­ta ovat tär­kei­tä – yrit­tä­jät pääsee ko­ke­maan myös on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta ja omien vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mis­tä

26.04.2022 12:00
Vain neljäsosa kunnista arvioi päätösten vaikutusta yrityksille, vaikka se helpottaisi yritysten toimintaedellytyksiä ja lisäisi kunnan elinvoimaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vain nel­jäs­osa kun­nis­ta arvioi pää­tös­ten vai­ku­tus­ta yri­tyk­sil­le, vaikka se hel­pot­tai­si yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ja lisäisi kunnan elin­voi­maa

26.04.2022 06:00
Tyrnäväläinen Matinollin Peruna on palkannut sesonkityöläisiä ulkomailta jo 15 vuotta – syksyllä perunannostoon saadaan taas apuvoimia Ukrainasta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tyr­nä­vä­läi­nen Ma­ti­nol­lin Peruna on pal­kan­nut se­son­ki­työ­läi­siä ul­ko­mail­ta jo 15 vuotta – syk­syl­lä pe­ru­nan­nos­toon saadaan taas apu­voi­mia Uk­rai­nas­ta

25.04.2022 15:00
Hyvinvointialueen palvelustrategia hyväksyttiin – syksyllä käsittelyyn nousevat yrittäjille tärkeät monituottajamalli, palveluseteli ja kustannusten läpinäkyvyys
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­stra­te­gia hy­väk­syt­tiin – syk­syl­lä kä­sit­te­lyyn nou­se­vat yrit­tä­jil­le tärkeät mo­ni­tuot­ta­ja­mal­li, pal­ve­lu­se­te­li ja kus­tan­nus­ten lä­pi­nä­ky­vyys

25.04.2022 12:00
Vastuullisuus kumpuaa yrityksen arvoista ja strategiasta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Vas­tuul­li­suus kumpuaa yri­tyk­sen ar­vois­ta ja stra­te­gias­ta

25.04.2022 06:00
Tilkkutöiden tekniikka on jo hallussa – nyt yrittäjä Katriina Raunio keskittyy töiden taiteelliseen puoleen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tilk­ku­töi­den tek­niik­ka on jo hal­lus­sa – nyt yrit­tä­jä Kat­rii­na Raunio kes­kit­tyy töiden tai­teel­li­seen puoleen

11.02.2022 08:00
Aluevaltuutettujen matka luoda yhteistyössä uutta on alkanut: ”Uskaltakaa olla rohkeita – alueen ihmisten hyvinvointi on sen arvoista”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Alue­val­tuu­tet­tu­jen matka luoda yh­teis­työs­sä uutta on al­ka­nut: ”Us­kal­ta­kaa olla roh­kei­ta – alueen ih­mis­ten hy­vin­voin­ti on sen ar­vois­ta”

11.02.2022 06:00
Topi Hämeenniemi opettelee yrittämistä Terwa-akatemiassa – Osuuskunta Pahkissa kehitteillä oleva markkinointitoimisto Someksi julkaisi jo nettisivunsa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Topi Hä­meen­nie­mi opet­te­lee yrit­tä­mis­tä Ter­wa-aka­te­mias­sa – Osuus­kun­ta Pah­kis­sa ke­hit­teil­lä oleva mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Someksi jul­kai­si jo net­ti­si­vun­sa

11.02.2022 06:00
Yrittäjä älä jää yksin: ”Taloudellisten ja jaksamiseen liittyvien vaikeuksien kanssa kamppaileville on tarjolla luottamuksellista ja maksutonta apua”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä älä jää yksin: ”Ta­lou­del­lis­ten ja jak­sa­mi­seen liit­ty­vien vai­keuk­sien kanssa kamp­pai­le­vil­le on tar­jol­la luot­ta­muk­sel­lis­ta ja mak­su­ton­ta apua”

10.02.2022 06:00
Justin Eveleens vetää Kuusamon Porttia Iijärven rannassa: ”Rohkeuden lisäksi tässä vaaditaan hiven hulluutta ja ripaus uhkarohkeutta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Justin Eve­leens vetää Kuu­sa­mon Porttia Ii­jär­ven ran­nas­sa: ”Roh­keu­den lisäksi tässä vaa­di­taan hiven hul­luut­ta ja ripaus uh­ka­roh­keut­ta

10.02.2022 06:00
Riikka ja Toni Väyrysellä on rohkeutta kasvaa: Yrittäjäpariskunta avaa toisen Voimalansa Hiukkavaaraan ja kolmaskin kuntosali on jo mietinnässä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Riikka ja Toni Väy­ry­sel­lä on roh­keut­ta kasvaa: Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta avaa toisen Voi­ma­lan­sa Hiuk­ka­vaa­raan ja kol­mas­kin kun­to­sa­li on jo mie­tin­näs­sä

09.02.2022 06:00
Liminkalainen Kuljetusliike Syrjäpalo osti alavieskalaisen K. Isotalo Oy:n – haasteena on saada kaikki pyörimään niin, ettei asiakas huomaa muutosta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Li­min­ka­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Syr­jä­pa­lo osti ala­vies­ka­lai­sen K. Isotalo Oy:n – haas­tee­na on saada kaikki pyö­ri­mään niin, ettei asiakas huomaa muu­tos­ta

09.02.2022 06:00
Riikka Pesämaan kroppa alkoi kipuilla ja kärsiä ylipainosta – monien laihdutuskuurien jälkeen yrittäjä otti yhteyttä lääkäriin ja sai avun laihdutusleikkauksesta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Riikka Pe­sä­maan kroppa alkoi ki­puil­la ja kärsiä yli­pai­nos­ta – monien laih­du­tus­kuu­rien jälkeen yrit­tä­jä otti yh­teyt­tä lää­kä­riin ja sai avun laih­du­tus­leik­kauk­ses­ta

08.02.2022 06:00
Raksilan hornankattilan pelätty puolustaja kasvoi yrittäjäksi – KukkoLasse parantaa nyt yritysten ryhmädynamiikkaa ja antaa psyykkistä valmennusta etenkin urheilijoille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Rak­si­lan hor­nan­kat­ti­lan pelätty puo­lus­ta­ja kasvoi yrit­tä­jäk­si – Kuk­ko­Las­se pa­ran­taa nyt yri­tys­ten ryh­mä­dy­na­miik­kaa ja antaa psyyk­kis­tä val­men­nus­ta etenkin ur­hei­li­joil­le

08.02.2022 06:00
Yrittäjäpuolueen aluevaltuutetut Anu Mattila ja Matti Matinheikki käärivät hihansa – Pohjois-Pojanmaan hyvinvointialueen rakentaminen on alkanut
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­puo­lueen alue­val­tuu­te­tut Anu Mattila ja Matti Ma­tin­heik­ki kää­ri­vät hihansa – Poh­jois-Po­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­nen on alkanut

07.02.2022 06:00
Jäsen kiittää: ”Yrittäjäjärjestö on tuonut laajan verkoston kollegoita, ystäviä ja pari kertaa on käynyt vaarallisen lähellä, että olisin jopa rakkauttakin löytänyt”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Jäsen kiit­tää: ”Y­rit­tä­jä­jär­jes­tö on tuonut laajan ver­kos­ton kol­le­goi­ta, ystäviä ja pari kertaa on käynyt vaa­ral­li­sen lä­hel­lä, että olisin jopa rak­kaut­ta­kin löy­tä­nyt”

27.12.2021 09:54
Tyrnävän Yrittäjät vahvasti mukana – uusi yhtiö perustettiin kehittämään kunnan palveluja sekä elinkeino- ja yritystoimintaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tyr­nä­vän Yrit­tä­jät vah­vas­ti mukana – uusi yhtiö pe­rus­tet­tiin ke­hit­tä­mään kunnan pal­ve­lu­ja sekä elin­kei­no- ja yri­tys­toi­min­taa

27.12.2021 08:48
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kokoaa yhteen äärilaidat – vähäväkiset maaseutukunnat, isot kaupungit sekä ikääntyvät ja Suomen nuorimmat kunnat
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue kokoaa yhteen ää­ri­lai­dat – vä­hä­vä­ki­set maa­seu­tu­kun­nat, isot kau­pun­git sekä ikään­ty­vät ja Suomen nuo­rim­mat kunnat

09.12.2021 06:00
Hyvä pomo -hanke tarjoaa pk-yrityksille koulutusta, apua ja tukea henkilöstöjohtamiseen – yritys voi saada tukea maksimissaan 2000 euroa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä pomo -hanke tarjoaa pk-yri­tyk­sil­le kou­lu­tus­ta, apua ja tukea hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen – yritys voi saada tukea mak­si­mis­saan 2000 euroa

09.12.2021 06:00
Nuorten ja nuorekkaiden yrittäjien Poppis nostaa sykettä: Luvassa on liikuntalajien kokeiluja ja hyvinvoinnin lisäämistä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nuorten ja nuo­rek­kai­den yrit­tä­jien Poppis nostaa sy­ket­tä: Luvassa on lii­kun­ta­la­jien ko­kei­lu­ja ja hy­vin­voin­nin li­sää­mis­tä

08.12.2021 14:01
Hammarin Sähkön joulupukki oli aluksi merimies – valtava suosio alkoi, kun mainion reklaamiäijän päälle puettiin punainen nuttu
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ham­ma­rin Sähkön jou­lu­puk­ki oli aluksi me­ri­mies – valtava suosio alkoi, kun mainion rek­laa­mi­äi­jän päälle puet­tiin pu­nai­nen nuttu

08.12.2021 12:00
Tammikuun aluevaaleissa tavoitteena on yrittäjien huikea menestys: Viidennes valittavan aluevaltuuston jäsenistä pitäisi olla yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tam­mi­kuun alue­vaa­leis­sa ta­voit­tee­na on yrit­tä­jien huikea me­nes­tys: Vii­den­nes va­lit­ta­van alue­val­tuus­ton jä­se­nis­tä pitäisi olla yrit­tä­jiä

08.12.2021 06:00
Miikka Kallioinen osti juuri aloittaneen vannefirman – ”Nyt käsissä on maan tunnetuimpia alan tekijöitä ja laaja asiakaskunta”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miikka Kal­lioi­nen osti juuri aloit­ta­neen van­ne­fir­man – ”Nyt käsissä on maan tun­ne­tuim­pia alan te­ki­jöi­tä ja laaja asia­kas­kun­ta”

07.12.2021 06:00
Oululainen Slatek löysi maakunnallisen yrittäjäpalkinnon reseptin: Luotettavan perheyrityksen henki, työn korkea laatu ja kyky kasvaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­nen Slatek löysi maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non re­sep­tin: Luo­tet­ta­van per­he­yri­tyk­sen henki, työn korkea laatu ja kyky kasvaa

06.12.2021 16:00
”Ei tule onnistumaan”, kommentoi sukulainen innokkaan ja aloittelevan yrittäjän yritysideaa – onneksi hän oli väärässä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

”Ei tule on­nis­tu­maan”, kom­men­toi su­ku­lai­nen in­nok­kaan ja aloit­te­le­van yrit­tä­jän yri­tys­ideaa – onneksi hän oli vää­räs­sä

06.12.2021 13:00