Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Nyt myydään matkailuyrityksiä – ikääntyvät omistajat etsivät jatkajaa elämäntyölleen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Nyt myydään mat­kai­lu­yri­tyk­siä – ikään­ty­vät omis­ta­jat etsivät jat­ka­jaa elä­män­työl­leen

11.12.2023 07:00
Slatekin Matti Huuki: Puhdas vesi on uhattuna matalan hinnan ja kuntien liian pienten vesihuoltobudjettien takia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Sla­te­kin Matti Huuki: Puhdas vesi on uhat­tu­na matalan hinnan ja kuntien liian pienten ve­si­huol­to­bud­jet­tien takia

30.11.2023 08:00
Kiimingin yrittäjien padelringissä jo lähes 30 yrittäjää on löytänyt liikunnan ilon ja säännöllisen harrastuksen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Kii­min­gin yrit­tä­jien pa­del­rin­gis­sä jo lähes 30 yrit­tä­jää on löy­tä­nyt lii­kun­nan ilon ja sään­nöl­li­sen har­ras­tuk­sen

30.11.2023 08:00
Vuoden nuoreksi yrittäjäksi valittu Rainer Koirikivi toi toimistolle flipperin, Nintendo Switchin ja oluthanan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Vuoden nuo­rek­si yrit­tä­jäk­si valittu Rainer Koi­ri­ki­vi toi toi­mis­tol­le flip­pe­rin, Nin­ten­do Switc­hin ja olut­ha­nan

30.11.2023 07:00
PPY:n kaksivuotinen hanke auttaa yrittäjiä löytämään itselle parhaiten sopivia tapoja edistää omaa hyvinvointia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

PPY:n kak­si­vuo­ti­nen hanke auttaa yrit­tä­jiä löy­tä­mään itselle par­hai­ten sopivia tapoja edistää omaa hy­vin­voin­tia

30.11.2023 06:00
Vuoden puheenjohtajaksi valittu Risto Huovinen on joukkuepelaaja, joka kannustaa paikallisia yrittäjiä tutustumaan toisiinsa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Vuoden pu­heen­joh­ta­jak­si valittu Risto Huo­vi­nen on jouk­kue­pe­laa­ja, joka kan­nus­taa pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä tu­tus­tu­maan toi­siin­sa

30.11.2023 06:00
Vuoden yksinyrittäjä on kauneuden ja tyylin moniottelija Auli Lukkarila, joka tituleeraa itseään tyylimanageriksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä on kau­neu­den ja tyylin mo­ni­ot­te­li­ja Auli Luk­ka­ri­la, joka ti­tu­lee­raa itseään tyy­li­ma­na­ge­rik­si

29.11.2023 09:00
Kontion tarina alkoi 50 vuotta sitten, kun Timo Tiirola osti kenttäsirkkelin – nyt yritys pokkasi maakunnallisen yrittäjäpalkinnon
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Kontion tarina alkoi 50 vuotta sitten, kun Timo Tiirola osti kent­tä­sirk­ke­lin – nyt yritys pokkasi maa­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non

29.11.2023 06:00
Yrittäjän toivovat TE-palvelujen uudistukselta ketteryyttä ja palveluja myös työnantaja-asiakkaille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yrit­tä­jän toi­vo­vat TE-pal­ve­lu­jen uu­dis­tuk­sel­ta ket­te­ryyt­tä ja pal­ve­lu­ja myös työn­an­ta­ja-asiak­kail­le

28.11.2023 09:00
Yrittäjäjärjestö tarvitsee nuoria luomaan tulevaisuuden toimintaa ja määrittelemään suomalaisten suhtautumista yrittäjyyteen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö tar­vit­see nuoria luomaan tu­le­vai­suu­den toi­min­taa ja mää­rit­te­le­mään suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mis­ta yrit­tä­jyy­teen

28.11.2023 06:00
Teköäly ja algoritmit muuttavat maailmaamme vauhdilla – pysymmekö muutoksessa mukana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Teköäly ja al­go­rit­mit muut­ta­vat maail­maam­me vauh­dil­la – py­sym­me­kö muu­tok­ses­sa mukana

27.11.2023 06:00
Taisto Hirvosella viestikapula kulkee jo kolmannessa polvessa – yrityksessä hyvä yhteishenki ja huumori sitovat perheen yhteen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Taisto Hir­vo­sel­la vies­ti­ka­pu­la kulkee jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa – yri­tyk­ses­sä hyvä yh­teis­hen­ki ja huumori sitovat perheen yhteen

03.10.2023 11:26
Leader-rahoituksen kautta saa omistajanvaihdostukea, jota yrityksen ostoa harkitseva voi hakea asiantuntijapalveluihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lea­der-ra­hoi­tuk­sen kautta saa omis­ta­jan­vaih­dos­tu­kea, jota yri­tyk­sen ostoa har­kit­se­va voi hakea asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin

22.09.2023 06:00
Yrittäjä Jarkko Auno nollaa työajatukset kalalla – papan ja isän kanssa aloitettu harrastus jatkuu nyt tyttären kanssa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä Jarkko Auno nollaa työ­aja­tuk­set kalalla – papan ja isän kanssa aloi­tet­tu har­ras­tus jatkuu nyt tyt­tä­ren kanssa

05.10.2023 16:09
Kauko Ervasti haaveilee avaavansa uuden Merellisen virkistyskeskuksen, kun liikenneministeri avaa Hailuodon sillan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kauko Ervasti haa­vei­lee avaa­van­sa uuden Me­rel­li­sen vir­kis­tys­kes­kuk­sen, kun lii­ken­ne­mi­nis­te­ri avaa Hai­luo­don sillan

21.09.2023 06:00
Palkittu, menestynyt ja arvostettu: Arvostava Oy tekee sosiaalityötä arvot edellä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pal­kit­tu, me­nes­ty­nyt ja ar­vos­tet­tu: Ar­vos­ta­va Oy tekee so­siaa­li­työ­tä arvot edellä

04.10.2023 10:08
Ainoa Suomessa – Kuljetus Eskolalla kuljettaa raakapuun metsästä biokaasun voimalla toimivalla puurekalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ainoa Suo­mes­sa – Kul­je­tus Es­ko­lal­la kul­jet­taa raa­ka­puun met­säs­tä bio­kaa­sun voi­mal­la toi­mi­val­la puu­re­kal­la

20.09.2023 06:00
Ei arvannut Yrjö Keski-Korsu 100 vuotta sitten, että hänen perustamastaan verstaasta kasvaa vielä vuoden kuljetusyritys
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ei ar­van­nut Yrjö Kes­ki-Kor­su 100 vuotta sitten, että hänen pe­rus­ta­mas­taan vers­taas­ta kasvaa vielä vuoden kul­je­tus­yri­tys

19.09.2023 07:55
PPY:n johtoryhmässä kuuluu maakunnan ääni – paikallisyhdistysten puheenjohtajat maakuntajohtaja Jussi Rämetin vieraana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY:n joh­to­ryh­mäs­sä kuuluu maa­kun­nan ääni – pai­kal­lis­yh­dis­tys­ten pu­heen­joh­ta­jat maa­kun­ta­joh­ta­ja Jussi Rämetin vie­raa­na

19.09.2023 06:00
Yrittäjät eivät lyöneet hanskoja tiskiin – pk-yritykset näkevät jo pienen käänteen parempaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jät eivät lyöneet hans­ko­ja tiskiin – pk-yri­tyk­set näkevät jo pienen kään­teen pa­rem­paan

18.09.2023 12:00
Sääntö-Suomi remonttiin – normien purku ja sääntöjen yksinkertaistaminen hyödyttää koko maata
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sään­tö-Suo­mi re­mont­tiin – normien purku ja sään­tö­jen yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen hyö­dyt­tää koko maata

18.09.2023 09:00
Yhteiskunta tekee itselleen karhunpalveluksen, jos ihmisten ei kannata mennä töihin eivätkä yritykset uskalla työllistää
Mainos Kaleva

Yh­teis­kun­ta tekee it­sel­leen kar­hun­pal­ve­luk­sen, jos ih­mis­ten ei kannata mennä töihin eivätkä yri­tyk­set uskalla työl­lis­tää

18.09.2023 06:00
Liput liehumaan Yrittäjän päivän kunniaksi – PPY ajaa hartiavoimin yrittäjän asiaa vuoden kaikkina päivinä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Liput lie­hu­maan Yrit­tä­jän päivän kun­niak­si – PPY ajaa har­tia­voi­min yrit­tä­jän asiaa vuoden kaik­ki­na päivinä

05.09.2023 06:00
Bussifirma kasvoi matkailutoimistoksi: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös hotellimajoitusta, ruokailuja, kiertoajeluja ja esittelyjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Bus­si­fir­ma kasvoi mat­kai­lu­toi­mis­tok­si: Saaga Travel tarjoaa kyytien lisäksi myös ho­tel­li­ma­joi­tus­ta, ruo­kai­lu­ja, kier­to­aje­lu­ja ja esit­te­ly­jä

08.05.2023 06:00
Matti Toljamon kiekot kilahtelevat koriin – kesällä aikaa kuluu kavereiden kanssa frisbeegolf-radalla ja kilpailuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Matti Tol­ja­mon kiekot ki­lah­te­le­vat koriin – kesällä aikaa kuluu ka­ve­rei­den kanssa fris­bee­golf-ra­dal­la ja kil­pai­luis­sa

28.04.2023 09:00
Hyvä Pomo -hanke tuli yrittäjien avuksi, kun korona kuritti ja Ukrainan sota sotki markkinoita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä Pomo -hanke tuli yrit­tä­jien avuksi, kun korona kuritti ja Uk­rai­nan sota sotki mark­ki­noi­ta

28.04.2023 06:00
Conlog palkkaa lisää työvoimaa ja kasvaa valmistamalla räätälöityjä puolustustuotteita osana Suomen ja Naton puolustusketjuja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Conlog palkkaa lisää työ­voi­maa ja kasvaa val­mis­ta­mal­la rää­tä­löi­ty­jä puo­lus­tus­tuot­tei­ta osana Suomen ja Naton puo­lus­tus­ket­ju­ja

10.05.2023 08:21
PPY kansainvälistymisen tiellä: ”Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia ja maahanmuuttajia yrittäjiksi”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tiellä: ”Tar­vit­sem­me kan­sain­vä­li­siä osaajia ja maa­han­muut­ta­jia yrit­tä­jik­si”

26.04.2023 06:00
Yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusohjelma on talouskasvun ja hyvän tulevaisuuden tae
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyyt­tä ym­mär­tä­vä hal­li­tus­oh­jel­ma on ta­lous­kas­vun ja hyvän tu­le­vai­suu­den tae

26.04.2023 06:00
Pohteen hankala alku: Laskutus takkuaa, asiakkaan valinnanvapaus unohtui eikä tieto kulje
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pohteen hankala alku: Las­ku­tus tak­kuaa, asiak­kaan va­lin­nan­va­paus unohtui eikä tieto kulje

25.04.2023 09:00