Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Pandemia paljasti koko yritystoiminnan lähtökohdan – yrittäjän halun kehittyä ja tehdä asioita paremmin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pan­de­mia pal­jas­ti koko yri­tys­toi­min­nan läh­tö­koh­dan – yrit­tä­jän halun ke­hit­tyä ja tehdä asioita pa­rem­min

29.03.2021 19:00
Mitä yrittäjän tulisi huomioida nyt, kun korona rajoittaa totuttuja toimintatapoja?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä yrit­tä­jän tulisi huo­mioi­da nyt, kun korona ra­joit­taa to­tut­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja?

29.03.2021 18:00
Kun osakeyhtiön omistuksessa tapahtuu muutos, pitääkö siitä ilmoittaa kaupparekisteriin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun osa­ke­yh­tiön omis­tuk­ses­sa ta­pah­tuu muutos, pitääkö siitä il­moit­taa kaup­pa­re­kis­te­riin?

29.03.2021 14:00
Mitä etätöistä koituneita kuluja työntekijät ja yrittäjät voivat vähentää verotuksessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä etä­töis­tä koi­tu­nei­ta kuluja työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät voivat vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa?

29.03.2021 06:00
Virva Sankala siirtyi julkiselta puolelta sotealan yrittäjäksi: ”Täällä voin olla ihminen ihmiselle”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Virva Sankala siirtyi jul­ki­sel­ta puo­lel­ta so­tea­lan yrit­tä­jäk­si: ”Täällä voin olla ihminen ih­mi­sel­le”

26.03.2021 06:00
Yrittäjä on vapaapäivänsä ansainnut: Lokakuussa Iso-Syötteellä huipentuva koulutuskokonaisuus tarjoaa verkostoitumista ja uuden oppimista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä on va­paa­päi­vän­sä an­sain­nut: Lo­ka­kuus­sa Iso-Syöt­teel­lä hui­pen­tu­va kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa ver­kos­toi­tu­mis­ta ja uuden op­pi­mis­ta

25.03.2021 14:00
Vilkas kevättalvi osoittaa, että hiihtokeskuksissa osataan pitää turvavälejä ja lomailla terveys edellä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vilkas ke­vät­tal­vi osoit­taa, että hiih­to­kes­kuk­sis­sa osataan pitää tur­va­vä­le­jä ja lo­mail­la terveys edellä

25.03.2021 06:00
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät solmi Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa poikkeuksellisen yhteistyösopimuksen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät solmi Oulun yli­opis­ton ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa poik­keuk­sel­li­sen yh­teis­työ­so­pi­muk­sen

24.03.2021 14:00
Näin tehdään mutkaton ja helppo omistajavaihdos: Oulun Kone ja Terä Oy siirtyi hallitusti sedältä veljenpojalle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Näin tehdään mut­ka­ton ja helppo omis­ta­ja­vaih­dos: Oulun Kone ja Terä Oy siirtyi hal­li­tus­ti sedältä vel­jen­po­jal­le

24.03.2021 06:00
Esteettinen kauneudenhoito on kasvava ala Oulussa, kun korona hillitsee hoitomatkoja Uudellemaalle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Es­teet­ti­nen kau­neu­den­hoi­to on kasvava ala Ou­lus­sa, kun korona hil­lit­see hoi­to­mat­ko­ja Uu­del­le­maal­le

23.03.2021 14:00
Suoraan asiaan vaan –  ”Saanko mie pussata sinnuu?”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suoraan asiaan vaan – ”Saanko mie pussata sin­nuu?”

23.03.2021 06:00
Koronasulku loi onnistujia ja kärsijöitä – kysyimme muutamalta yrittäjältä, miten heille menee
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ko­ro­na­sul­ku loi on­nis­tu­jia ja kär­si­jöi­tä – ky­syim­me muu­ta­mal­ta yrit­tä­jäl­tä, miten heille menee

18.03.2021 06:00
Kotitalousvähennys on monin tavoin hyvä työkalu – leikkaamisen sijaan Suomen Yrittäjät haluaa nostaa sen ylärajaa 4 000 euroon
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on monin tavoin hyvä työkalu – leik­kaa­mi­sen sijaan Suomen Yrit­tä­jät haluaa nostaa sen ylä­ra­jaa 4 000 euroon

18.03.2021 06:00
Kun korona pakotti, yritykset uudistivat rohkeasti toimintaansa, siirtyivät verkkoon ja perustivat verkkokauppoja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun korona pa­kot­ti, yri­tyk­set uu­dis­ti­vat roh­keas­ti toi­min­taan­sa, siir­tyi­vät verk­koon ja pe­rus­ti­vat verk­ko­kaup­po­ja

18.03.2021 06:00
Monen yrittäjän tunnelma kiristyy, mutta alkamassa on isoja investointeja – ne tuovat pohjoiseen Suomeen uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Monen yrit­tä­jän tun­nel­ma ki­ris­tyy, mutta al­ka­mas­sa on isoja in­ves­toin­te­ja – ne tuovat poh­joi­seen Suomeen uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia

17.03.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun­ta­vaa­lit 2021: Miten kan­nus­taa nuoria yrit­tä­jyy­teen ja mitä kunnan hyvä han­kin­ta­osaa­mi­nen on? Näin puo­lueet vas­taa­vat

17.03.2021 06:00
Kuntavaalit 2021: Listasimme kuntavaaleissa mukana olevat jäsenyrittäjäehdokkaat, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun­ta­vaa­lit 2021: Lis­ta­sim­me kun­ta­vaa­leis­sa mukana olevat jä­se­ny­rit­tä­jäeh­dok­kaat, jotka ovat an­ta­neet luvan tie­to­jen­sa jul­kai­se­mi­seen

17.03.2021 06:00
Kuntavaalit 2021: Yrittäjäyhdistys haluaa kuntiin enemmän päättäjiä, jotka ymmärtävät elinkeinoelämän tarpeet
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun­ta­vaa­lit 2021: Yrit­tä­jä­yh­dis­tys haluaa kuntiin enemmän päät­tä­jiä, jotka ym­mär­tä­vät elin­kei­no­elä­män tarpeet

16.03.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun­ta­vaa­lit 2021: Ky­syim­me vii­del­tä Yrit­tä­jien pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jal­ta, mikä rooli val­tuu­te­tuil­la on kunnan elin­kei­no­po­li­tii­kas­sa

16.03.2021 06:00
Koukussa kisoihin – yksinyrittäjä otti riskin ja matkasi osallistumaan showpuutarhakisoihin Ranskan Rivieralle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kou­kus­sa ki­soi­hin – yk­sin­yrit­tä­jä otti riskin ja matkasi osal­lis­tu­maan show­puu­tar­ha­ki­soi­hin Ranskan Ri­vie­ral­le

15.03.2021 06:00
Hiihtoa, maantiepyöräilyä ja patikointia – Janne Niemisen kunto kasvoi, kun himoliikkujana tunnettu vaimo innosti hänet urheilun pariin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hiih­toa, maan­tie­pyö­räi­lyä ja pa­ti­koin­tia – Janne Nie­mi­sen kunto kasvoi, kun hi­mo­liik­ku­ja­na tun­net­tu vaimo innosti hänet ur­hei­lun pariin

15.03.2021 06:00
Lähde vaikuttajaksi valtuustoihin ja lautakuntiin – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tavoittelee saavansa kuntavaaleihin 300 yrittäjäehdokasta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lähde vai­kut­ta­jak­si val­tuus­toi­hin ja lau­ta­kun­tiin – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät ta­voit­te­lee saa­van­sa kun­ta­vaa­lei­hin 300 yrit­tä­jä­eh­do­kas­ta

01.03.2021 06:00
Toimitusjohtaja Juha Riipikin sai uuden harrastuksen, kun N Rentin väki rakensi yrityksen tiloihin kuntosalin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Rii­pi­kin sai uuden har­ras­tuk­sen, kun N Rentin väki rakensi yri­tyk­sen ti­loi­hin kun­to­sa­lin

25.02.2021 14:00
Korona karsi asiakaskuntaa ja teki toiminnasta tappiollista – voiko yritys saada saada helpotusta vuokramenoihin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona karsi asia­kas­kun­taa ja teki toi­min­nas­ta tap­piol­lis­ta – voiko yritys saada saada hel­po­tus­ta vuok­ra­me­noi­hin?

25.02.2021 06:00
Pandemia on jatkunut jo vuoden – kuinka yrittäjä voi pärjätä koronan väsymyksen kanssa ja miten hän voi selättää sen?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pan­de­mia on jat­ku­nut jo vuoden – kuinka yrit­tä­jä voi pärjätä koronan vä­sy­myk­sen kanssa ja miten hän voi se­lät­tää sen?

24.02.2021 14:00
Voiko yritys saada valtiolta korvausta sairausajalta maksetusta palkasta, kun työntekijä oli työkyvytön pahoinpitelyn takia?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voiko yritys saada val­tiol­ta kor­vaus­ta sai­raus­ajal­ta mak­se­tus­ta pal­kas­ta, kun työn­te­ki­jä oli työ­ky­vy­tön pa­hoin­pi­te­lyn takia?

24.02.2021 06:00
Escurialin konkarit ja Ponionnin noviisi kertovat omasta kokemuksestaan, mitä yrittäjyys ottaa ja mitä se antaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Es­cu­ria­lin kon­ka­rit ja Po­ni­on­nin noviisi ker­to­vat omasta ko­ke­muk­ses­taan, mitä yrit­tä­jyys ottaa ja mitä se antaa

23.02.2021 14:00
Kuusamon mökkibisneksessä vuokraustilanne vaikuttaa lupaavalta: Eniten kysytään nyt kokonaisille perheille sopivia lomailukohteita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kuu­sa­mon mök­ki­bis­nek­ses­sä vuok­raus­ti­lan­ne vai­kut­taa lu­paa­val­ta: Eniten ky­sy­tään nyt ko­ko­nai­sil­le per­heil­le sopivia lo­mai­lu­koh­tei­ta

23.02.2021 06:00
Haukiputaan, Iin, Kempeleen, Muhoksen ja Pyhäjärven Yrittäjien uudet puheenjohtajat esittäytyvät
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hau­ki­pu­taan, Iin, Kem­pe­leen, Mu­hok­sen ja Py­hä­jär­ven Yrit­tä­jien uudet pu­heen­joh­ta­jat esit­täy­ty­vät

22.02.2021 14:00
Oulun yrittäjien Tuttu Yrittäjä -projekti tarjoaa paikallisille yrittäjille kanavan verkostoitua ja kehittää omaa toimintaansa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oulun yrit­tä­jien Tuttu Yrit­tä­jä -p­ro­jek­ti tarjoaa pai­kal­li­sil­le yrit­tä­jil­le kanavan ver­kos­toi­tua ja ke­hit­tää omaa toi­min­taan­sa

22.02.2021 06:00