Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Korona-aika teki Pitja Simistä käsityöyrittäjän – Oulun yliopiston täsmäkoulutuksesta hän sai eväitä somen hyödyntämiseen ja digimarkkinointiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ko­ro­na-ai­ka teki Pitja Simistä kä­si­työ­yrit­tä­jän – Oulun yli­opis­ton täs­mä­kou­lu­tuk­ses­ta hän sai eväitä somen hyö­dyn­tä­mi­seen ja di­gi­mark­ki­noin­tiin

10.09.2021 06:00
Olemme veljeni kanssa ostamassa perheyhtiömme osakkeita vanhemmiltamme: Kannattaako meidän tehdä osakassopimus?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Olemme veljeni kanssa os­ta­mas­sa per­he­yh­tiöm­me osak­kei­ta van­hem­mil­tam­me: Kan­nat­taa­ko meidän tehdä osa­kas­so­pi­mus?

10.09.2021 06:00
Tuukka Lisko harrastaa purjehdusta – tuulen voima ja luonnon äänet tuovat hyvää vastapainoa yrittäjä arkeen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tuukka Lisko har­ras­taa pur­jeh­dus­ta – tuulen voima ja luonnon äänet tuovat hyvää vas­ta­pai­noa yrit­tä­jä arkeen

10.09.2021 06:00
Työvoimapula uhkaa koronan jälkeen kasvuun kääntynyttä taloutta: Tarvitaan vetovoimaa, pitovoimaa ja työntekoon kannustavia toimia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Työ­voi­ma­pu­la uhkaa koronan jälkeen kasvuun kään­ty­nyt­tä ta­lout­ta: Tar­vi­taan ve­to­voi­maa, pi­to­voi­maa ja työn­te­koon kan­nus­ta­via toimia

24.09.2021 13:37
Yksinyrittäjänä minun olisi välillä hyvä purkaa mieltäni jonkun kanssa: Onko työnohjauksesta apua työpaineiden purkamisessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jä­nä minun olisi välillä hyvä purkaa miel­tä­ni jonkun kanssa: Onko työn­oh­jauk­ses­ta apua työ­pai­nei­den pur­ka­mi­ses­sa?

10.09.2021 06:00
Työntekijä on ollut koko koeajan sairauslomalla: Voiko työnantaja tässä tapauksessa purkaa työntekijän koeajan?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työn­te­ki­jä on ollut koko koeajan sai­raus­lo­mal­la: Voiko työn­an­ta­ja tässä ta­pauk­ses­sa purkaa työn­te­ki­jän koea­jan?

10.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kunta- ja yrit­tä­jä­ta­paa­mi­ses­sa nos­te­taan pöy­däl­le ky­sy­mys, mil­lai­set ovat yrit­tä­jä­myön­tei­sen kunnan mah­dol­li­suu­det

09.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ta­pah­tu­ma-alan yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to putosi Suo­mes­sa yli vii­den­nek­sen ja kan­nat­ta­vuus romahti 65 pro­sent­tia

09.09.2021 06:00
Kaleva Media tutki, miten globaalit megatrendit vaikuttavat pohjoissuomalaisten elämään, kuluttamiseen ja ostovalintoihin – tulokset julkistetaan lokakuussa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kaleva Media tutki, miten glo­baa­lit me­ga­tren­dit vai­kut­ta­vat poh­jois­suo­ma­lais­ten elä­mään, ku­lut­ta­mi­seen ja os­to­va­lin­toi­hin – tu­lok­set jul­kis­te­taan lo­ka­kuus­sa

09.09.2021 06:00
Sairauspoissaolot, tapaturmat ja työkyvyttömyys vähenivät – Fennia ja Elo auttavat talotekniikkayritys Amplitia johtamaan työkykyä tuloksellisesti
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sai­raus­pois­sao­lot, ta­pa­tur­mat ja työ­ky­vyt­tö­myys vä­he­ni­vät – Fennia ja Elo aut­ta­vat ta­lo­tek­niik­ka­yri­tys Amp­li­tia joh­ta­maan työ­ky­kyä tu­lok­sel­li­ses­ti

09.09.2021 06:00
Uusia kontakteja, pisnesmahdollisuuksia ja muita yrittäjiä – Parempaa Pisnestä Yhdessä -verkosto kuopii kohti syksyä uusin teemoin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uusia kon­tak­te­ja, pis­nes­mah­dol­li­suuk­sia ja muita yrit­tä­jiä – Pa­rem­paa Pis­nes­tä Yhdessä -ver­kos­to kuopii kohti syksyä uusin teemoin

08.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tar­vit­set­ko rin­nal­le­si kes­kus­te­li­jaa tai spar­raa­jan? Yrit­tä­jän tu­ki­verk­ko on uusi palvelu yrit­tä­jän avuksi

08.09.2021 06:00
Irtisanominen ei lannistanut: Katja Alatalo kouluttautui uuteen ammattiin linja-autonkuljettajaksi OSAOlla ja on tyytyväinen työhönsä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ir­ti­sa­no­mi­nen ei lan­nis­ta­nut: Katja Alatalo kou­lut­tau­tui uuteen am­mat­tiin lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jak­si OSAOlla ja on tyy­ty­väi­nen työ­hön­sä

08.09.2021 06:00
Kun jätealan kahdeksasta neljään -rytmi alkoi puuduttaa, yrittämisen palo vei Asko Mäkäräinen hierojaksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun jä­te­alan kah­dek­sas­ta neljään -rytmi alkoi puu­dut­taa, yrit­tä­mi­sen palo vei Asko Mä­kä­räi­nen hie­ro­jak­si

07.09.2021 06:00
Pyhäjoella nuoret tekevät itse – yrittäjyyslukion työelämäpäivä tarjosi opiskelijoille kosketuksen työelämään ja yrittäjyyteen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Py­hä­joel­la nuoret tekevät itse – yrit­tä­jyys­lu­kion työ­elä­mä­päi­vä tarjosi opis­ke­li­joil­le kos­ke­tuk­sen työ­elä­mään ja yrit­tä­jyy­teen

07.09.2021 06:00
Nähhään työkaveria! Yksinyrittäjien kiireetön tapahtuma Rokualla tarjosi rentoa yhdessäoloa ja hyviä keskusteluja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nähhään työ­ka­ve­ria! Yk­sin­yrit­tä­jien kii­ree­tön ta­pah­tu­ma Ro­kual­la tarjosi rentoa yh­des­sä­oloa ja hyviä kes­kus­te­lu­ja

06.09.2021 06:00
Osatyökykyisiä tavoitellaan työelämään – työnantaja voi saada osatyökykyisen työllistämiseen palkkatukea ja järjestelytukea
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Osa­työ­ky­kyi­siä ta­voi­tel­laan työ­elä­mään – työn­an­ta­ja voi saada osa­työ­ky­kyi­sen työl­lis­tä­mi­seen palk­ka­tu­kea ja jär­jes­te­ly­tu­kea

06.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Väy­lä­vi­ras­to si­vuut­ti poh­joi­sen toi­veet: PPY vaatii Li­min­ka–Ou­lu kak­sois­rai­det­ta ja Oulun aseman ke­hit­tä­mis­tä

05.09.2021 06:00
Linnunradan tila tekee pioneerityötä – yrittäjä Sanna Siira on tienraivaaja hyötyhampun ja alpakanvillan tuotekehittelyssä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lin­nun­ra­dan tila tekee pio­nee­ri­työ­tä – yrit­tä­jä Sanna Siira on tien­rai­vaa­ja hyö­ty­ham­pun ja al­pa­kan­vil­lan tuo­te­ke­hit­te­lys­sä

03.09.2021 06:00
Ekologinen vastuullisuus kannattaa: Energia- ja materiaalitehokkuudella saavuttaa kustannussäästöjä ja edistää yritysten talouskasvua
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Eko­lo­gi­nen vas­tuul­li­suus kan­nat­taa: Ener­gia- ja ma­te­riaa­li­te­hok­kuu­del­la saa­vut­taa kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja edistää yri­tys­ten ta­lous­kas­vua

03.09.2021 06:00
Aurinkoa ja hyvää mieltä: Väki viihtyi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistysten järjestämissä kesätapahtumissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Au­rin­koa ja hyvää mieltä: Väki viihtyi Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pai­kal­lis­yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mis­sä ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa

03.09.2021 06:00
Hyvinvointialueen palveluja valmistellaan – on reilu puoli vuotta aikaa luoda Pohjois-Pohjanmaalle yrittäjämyönteinen palvelustrategia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja val­mis­tel­laan – on reilu puoli vuotta aikaa luoda Poh­jois-Poh­jan­maal­le yrit­tä­jä­myön­tei­nen pal­ve­lu­stra­te­gia

02.09.2021 06:00
Vuoden nuori yrittäjä -tunnustuksen saanut Arto Kankaala nosti viidessä vuodessa pienen autokorjaamon 15 työntekijän autopalvelutaloksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vuoden nuori yrit­tä­jä -tun­nus­tuk­sen saanut Arto Kan­kaa­la nosti vii­des­sä vuo­des­sa pienen au­to­kor­jaa­mon 15 työn­te­ki­jän au­to­pal­ve­lu­ta­lok­si

01.09.2021 06:00
Ilmastotavoitteet satavat puualan laariin: Lujassa nosteessa olevan Kontiotuotteen yritysmyynti kasvoi 200 prosenttia ja yritys investoi nyt isosti
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Il­mas­to­ta­voit­teet satavat puualan laa­riin: Lujassa nos­tees­sa olevan Kon­tio­tuot­teen yri­tys­myyn­ti kasvoi 200 pro­sent­tia ja yritys in­ves­toi nyt isosti

01.09.2021 06:00
Anne Kukkohovin yritys osui kultasuoneen, mutta kompurointi talousasioissa sai miettimään jo lopettamista – sitten iso kauppa toi mukanaan uusia sijoittajia ja omistajia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Anne Kuk­ko­ho­vin yritys osui kul­ta­suo­neen, mutta kom­pu­roin­ti ta­lous­asiois­sa sai miet­ti­mään jo lo­pet­ta­mis­ta – sitten iso kauppa toi mu­ka­naan uusia si­joit­ta­jia ja omis­ta­jia

31.08.2021 06:00
Maljannosto sinulle, opiskelijayrittäjä! Kahden erilaisen arjen ja roolin yhdistäminen on todellista hybridiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mal­jan­nos­to si­nul­le, opis­ke­li­jay­rit­tä­jä! Kahden eri­lai­sen arjen ja roolin yh­dis­tä­mi­nen on to­del­lis­ta hyb­ri­diä

29.08.2021 06:00
Työvoimapula vaatii teholääkkeet: Tarvitaan työttömyysturvan, koulutus- ja oppisopimusjärjestelmän uudistamista sekä opiskelijoita töihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työ­voi­ma­pu­la vaatii te­ho­lääk­keet: Tar­vi­taan työt­tö­myys­tur­van, kou­lu­tus- ja op­pi­so­pi­mus­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mis­ta sekä opis­ke­li­joi­ta töihin

29.08.2021 06:00
Ajoittain työvoimapula rajoittaa Oulun Kuivaustekniikka Oy:n kasvua: Rovaniemellä, Meri-Lapissa ja Kuusamossa on vaikea löytää työntekijöitä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ajoit­tain työ­voi­ma­pu­la ra­joit­taa Oulun Kui­vaus­tek­niik­ka Oy:n kasvua: Ro­va­nie­mel­lä, Me­ri-La­pis­sa ja Kuu­sa­mos­sa on vaikea löytää työn­te­ki­jöi­tä

24.08.2021 06:00
Yrittäjäjärjestön tekemän talousnäkymäkyselyn mukaan yrittäjät ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen – ”Minun mielestäni olemme vetäneet hienosti yhtä köyttä yrittäjien tukemiseksi korona-aikana”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön tekemän ta­lous­nä­ky­mä­ky­se­lyn mukaan yrit­tä­jät ovat toi­veik­kai­ta tu­le­vai­suu­den suhteen – ”Minun mie­les­tä­ni olemme ve­tä­neet hie­nos­ti yhtä köyttä yrit­tä­jien tu­ke­mi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na”

14.06.2021 06:00
Kansanedustajat herätys! Tehdäänkö palvelujen parantava ja kustannustehokas sote vai kelvoton soteratkaisu hinnalla millä hyvänsä?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kan­san­edus­ta­jat he­rä­tys! Teh­dään­kö pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas sote vai kel­vo­ton so­te­rat­kai­su hin­nal­la millä hy­vän­sä?

02.06.2021 08:30