Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Perjantai 13. päivä yhdeksän kuukautta sitten oli monelle yrittäjälle käännekohta – ”Välillä riittää sekin, että on joku, joka kuuntelee huolia ja murheita ja on tukena vaikeissa asioissa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Per­jan­tai 13. päivä yh­dek­sän kuu­kaut­ta sitten oli monelle yrit­tä­jäl­le kään­ne­koh­ta – ”Vä­lil­lä riittää sekin, että on joku, joka kuun­te­lee huolia ja mur­hei­ta ja on tukena vai­keis­sa asiois­sa”

30.11.2020 11:00
Suomessa on kevään kokemuksista opittu paljon – niiden avulla pystymme yhdessä hyvin vastaamaan tuleviin haasteisin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suo­mes­sa on kevään ko­ke­muk­sis­ta opittu paljon – niiden avulla pys­tym­me yhdessä hyvin vas­taa­maan tu­le­viin haas­tei­sin

02.10.2020 06:00
Korona kiihdytti korkeaa osaamista vaativan tuotannon paluuta Eurooppaan, kun yritykset haluavat varmistaa tuotantoketjujaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona kiih­dyt­ti korkeaa osaa­mis­ta vaa­ti­van tuo­tan­non paluuta Eu­roop­paan, kun yri­tyk­set ha­lua­vat var­mis­taa tuo­tan­to­ket­ju­jaan

02.10.2020 06:00
PehuTec Oy:n toimitusjohtaja Pekka Päivärinta on vapaalla metsien mies - hän suunnistaa sulan maan aikaan ja talvella häntä kutsuu hiihtoladut
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PehuTec Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Päi­vä­rin­ta on va­paal­la metsien mies - hän suun­nis­taa sulan maan aikaan ja tal­vel­la häntä kutsuu hiih­to­la­dut

02.10.2020 06:00
Juho Tauriainen on kerran kuukaudessa mukana järjestämässä Iin Yrittäjien aamukahveja, jonne tullaan yli kuntarajojen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Juho Tau­riai­nen on kerran kuu­kau­des­sa mukana jär­jes­tä­mäs­sä Iin Yrit­tä­jien aa­mu­kah­ve­ja, jonne tullaan yli kun­ta­ra­jo­jen

29.09.2020 21:00
Yksinyrittäjä Maija-Leena Rissanen houkuttelee tilaisuuksiin mukaan verkostoitumaan ja tapaamaan muita vastaavassa tilanteessa olevia yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jä Mai­ja-Lee­na Ris­sa­nen hou­kut­te­lee ti­lai­suuk­siin mukaan ver­kos­toi­tu­maan ja ta­paa­maan muita vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa olevia yrit­tä­jiä

29.09.2020 18:00
Elokuvateatteri Star ja Zemppi Areena pääsivät koronasulun jälkeen tarjoamaan asiakkailleen käsidesintuoksuisia elämyksiä riittävillä turvaväleillä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Elo­ku­va­teat­te­ri Star ja Zemppi Areena pää­si­vät ko­ro­na­su­lun jälkeen tar­joa­maan asiak­kail­leen kä­si­de­sin­tuok­sui­sia elä­myk­siä riit­tä­vil­lä tur­va­vä­leil­lä

29.09.2020 12:00
Hotelleihin ja julkisiin rakennuksiin tekstiilisuunnitelmia tekevä liminkalainen Eija Nevala neuvoo ottamaan suunnittelija mukaan jo rakennusvaiheessa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ho­tel­lei­hin ja jul­ki­siin ra­ken­nuk­siin teks­tii­li­suun­ni­tel­mia tekevä li­min­ka­lai­nen Eija Nevala neuvoo ot­ta­maan suun­nit­te­li­ja mukaan jo ra­ken­nus­vai­hees­sa

29.09.2020 06:00
Mikä luottoluokitussertifikaatti kannattaa hankkia todistamaan yrityksen luotettavuutta ja talouden hyvää hallintaa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikä luot­to­luo­ki­tus­ser­ti­fi­kaat­ti kan­nat­taa hankkia to­dis­ta­maan yri­tyk­sen luo­tet­ta­vuut­ta ja ta­lou­den hyvää hal­lin­taa?

28.09.2020 14:00
Miten teen tarpeisiini sopivan osakassopimuksen, joka sitouttaa avainhenkilön haluamallani tavalla?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miten teen tar­pei­sii­ni sopivan osa­kas­so­pi­muk­sen, joka si­tout­taa avain­hen­ki­lön ha­lua­mal­la­ni ta­val­la?

28.09.2020 12:00
Perinteikäs, yli 100-vuotias Hammarin Sähkö kohtasi nykypäivän nuoret kevytyrittäjät Yrittäjän Aamuriihen Juhlastudiossa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pe­rin­tei­käs, yli 100-vuo­tias Ham­ma­rin Sähkö kohtasi ny­ky­päi­vän nuoret ke­vy­ty­rit­tä­jät Yrit­tä­jän Aa­mu­rii­hen Juh­la­stu­dios­sa

27.09.2020 18:00
Elokuussa ovensa remontin jälkeen avanneen Oulun kauppahallin yrittäjät valmistautuvat jo joulusesonkiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Elo­kuus­sa ovensa re­mon­tin jälkeen avan­neen Oulun kaup­pa­hal­lin yrit­tä­jät val­mis­tau­tu­vat jo jou­lu­se­son­kiin

27.09.2020 05:00
Enimmillään 2600 yrittäjää on korona-aikana ollut työnhakijana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa, nyt työttömyysetuutta saa noin 1600 yrittäjää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Enim­mil­lään 2600 yrit­tä­jää on ko­ro­na-ai­ka­na ollut työn­ha­ki­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­tos­sa, nyt työt­tö­myys­etuut­ta saa noin 1600 yrit­tä­jää

25.09.2020 18:00
Ennätysmäinen kotimaan kysyntä ja Yhdysvaltojen markkinoiden yllätyksellinen veto piristivät Pölkky Oy:n vuotta, ennusteita ei silti uskalla tehdä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

En­nä­tys­mäi­nen ko­ti­maan kysyntä ja Yh­dys­val­to­jen mark­ki­noi­den yl­lä­tyk­sel­li­nen veto pi­ris­ti­vät Pölkky Oy:n vuotta, en­nus­tei­ta ei silti uskalla tehdä

25.09.2020 13:12
Halu ja kantti uudistua ja kasvaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Halu ja kantti uu­dis­tua ja kasvaa

25.09.2020 06:00
Uusi sote-esitys on yrittäjille mahdoton, toteutuessaan se kaataisi Pohjois-Pohjanmaalla sote- ja hyvinvointialan yrityksiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uusi so­te-esi­tys on yrit­tä­jil­le mah­do­ton, to­teu­tues­saan se kaa­tai­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote- ja hy­vin­voin­ti­alan yri­tyk­siä

24.09.2020 11:07
Korona nopeuttaa väistämätöntä muutosta eikä paluuta entiseen ole: ”Olemme lopullisesti siirtymässä teollisesta yhteiskunnasta digitaaliseen yhteiskuntaan”, ynnää Miika Sutinen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona no­peut­taa väis­tä­mä­tön­tä muu­tos­ta eikä paluuta en­ti­seen ole: ”Olemme lo­pul­li­ses­ti siir­ty­mäs­sä teol­li­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta di­gi­taa­li­seen yh­teis­kun­taan”, ynnää Miika Sutinen

24.09.2020 06:00
Talven chartereista ei vielä hajuakaan – kotimaan turisteista odotetaan pohjoisen matkailun pelastajaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Talven char­te­reis­ta ei vielä ha­jua­kaan – ko­ti­maan tu­ris­teis­ta odo­te­taan poh­joi­sen mat­kai­lun pe­las­ta­jaa

22.09.2020 10:58
Juha Väyrynen on apuna, kun yrittäjä tekee hankintalain mukaisia hankintoja tai osallistuu julkisiin tarjouskilpailuihin tarjoajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Juha Väy­ry­nen on apuna, kun yrit­tä­jä tekee han­kin­ta­lain mu­kai­sia han­kin­to­ja tai osal­lis­tuu jul­ki­siin tar­jous­kil­pai­lui­hin tar­joa­ja­na

21.09.2020 11:15
Yksinyrittäjien koronatukea jäi Oulussa käyttämättä 60 prosenttia – mitä 4,3 miljoonalle eurolle nyt tapahtuu?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jien ko­ro­na­tu­kea jäi Oulussa käyt­tä­mät­tä 60 pro­sent­tia – mitä 4,3 mil­joo­nal­le eurolle nyt ta­pah­tuu?

21.09.2020 11:12
Mikael Pentikäinen arvelee yritysten tilanteen vielä huononevan: Tukirahat jatkokäyttöön pehmentämään tulevia iskuja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikael Pen­ti­käi­nen arvelee yri­tys­ten ti­lan­teen vielä huo­no­ne­van: Tu­ki­ra­hat jat­ko­käyt­töön peh­men­tä­mään tulevia iskuja

21.09.2020 11:11
Puolueet keräävät nyt ehdokaslistoja: Yrittäjä, lähde kuntavaaliehdokkaaksi ja ala vaikuttaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Puo­lueet ke­rää­vät nyt eh­do­kas­lis­to­ja: Yrit­tä­jä, lähde kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si ja ala vai­kut­taa

21.09.2020 10:39
Maakunnan kehittäminen vaatii sitä, että toimijat luottavat toisiinsa ja istuvat samalla puolella pöytää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Maa­kun­nan ke­hit­tä­mi­nen vaatii sitä, että toi­mi­jat luot­ta­vat toi­siin­sa ja istuvat samalla puo­lel­la pöytää

21.09.2020 06:30
Oululainen Miika Sutinen treenaa voimanoston SM-kisoihin – maastavedon viimevuotinen mestaruus innosti voimamiehen kilpailemaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­nen Miika Sutinen treenaa voi­manos­ton SM-ki­soi­hin – maas­ta­ve­don vii­me­vuo­ti­nen mes­ta­ruus innosti voi­ma­mie­hen kil­pai­le­maan

11.09.2020 14:47
Yrityskylän peli vie kuudesluokkalaiset työelämään – yhdeksäsluokkalaiset pääsevät suoraan yrityksen johtoryhmään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tys­ky­län peli vie kuu­des­luok­ka­lai­set työ­elä­mään – yh­dek­säs­luok­ka­lai­set pää­se­vät suoraan yri­tyk­sen joh­to­ryh­mään

11.09.2020 13:46
Kun voimat hiipuvat ja huolet valvottavat, yrittäjä saa räätälöityä ammattiapua ja vertaistukea 10 prosentin omavastuulla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun voimat hii­pu­vat ja huolet val­vot­ta­vat, yrit­tä­jä saa rää­tä­löi­tyä am­mat­ti­apua ja ver­tais­tu­kea 10 pro­sen­tin oma­vas­tuul­la

11.09.2020 13:26
Kempele kerää yrittäjien kehut – kiitosta saavat hyvät kulkuyhteydet ja kunnan aktiivisuus
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kempele kerää yrit­tä­jien kehut – kii­tos­ta saavat hyvät kul­ku­yh­tey­det ja kunnan ak­tii­vi­suus

08.09.2020 11:36
Pekka Korpela innostui läskipyöräilystä – lajissa yhdistyvät kuntoilu ja luonnossa liikkuminen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pekka Korpela in­nos­tui läs­ki­pyö­räi­lys­tä – lajissa yh­dis­ty­vät kun­toi­lu ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen

08.09.2020 09:16
Päivi Tuohimaan pitkäaikainen haave toteutui – yrittäjä vei perheensä sapattivapaalle Kreikan Thassokselle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Päivi Tuo­hi­maan pit­kä­ai­kai­nen haave to­teu­tui – yrit­tä­jä vei per­heen­sä sa­pat­ti­va­paal­le Kreikan Thas­sok­sel­le

07.09.2020 13:01
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Omistajanvaihdospalvelu auttaa yrityksen myynnissä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien Omis­ta­jan­vaih­dos­pal­ve­lu auttaa yri­tyk­sen myyn­nis­sä

02.09.2020 16:29