Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Yrittäjäjärjestön tekemän talousnäkymäkyselyn mukaan yrittäjät ovat toiveikkaita tulevaisuuden suhteen – ”Minun mielestäni olemme vetäneet hienosti yhtä köyttä yrittäjien tukemiseksi korona-aikana”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön tekemän ta­lous­nä­ky­mä­ky­se­lyn mukaan yrit­tä­jät ovat toi­veik­kai­ta tu­le­vai­suu­den suhteen – ”Minun mie­les­tä­ni olemme ve­tä­neet hie­nos­ti yhtä köyttä yrit­tä­jien tu­ke­mi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na”

14.06.2021 06:00
Kansanedustajat herätys! Tehdäänkö palvelujen parantava ja kustannustehokas sote vai kelvoton soteratkaisu hinnalla millä hyvänsä?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kan­san­edus­ta­jat he­rä­tys! Teh­dään­kö pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas sote vai kel­vo­ton so­te­rat­kai­su hin­nal­la millä hy­vän­sä?

02.06.2021 08:30
Voimannosto paljasti kilpailuvietin: Kirsti Paloniemi käy salilla 4–5 viikossa – tähtää penkkipunnerruksen SM-kisojen kautta EM-kisoihin ja vielä eteenpäinkin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voi­man­nos­to pal­jas­ti kil­pai­lu­vie­tin: Kirsti Pa­lo­nie­mi käy salilla 4–5 vii­kos­sa – tähtää penk­ki­pun­ner­ruk­sen SM-ki­so­jen kautta EM-ki­soi­hin ja vielä eteen­päin­kin

01.06.2021 16:06
Asiaa petoksista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Asiaa pe­tok­sis­ta

01.06.2021 16:01
Millaisin menettelyin työnantaja voi muuttaa työntekijän työsuhteen olennaisia ehtoja?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mil­lai­sin me­net­te­lyin työn­an­ta­ja voi muuttaa työn­te­ki­jän työ­suh­teen olen­nai­sia ehtoja?

01.06.2021 15:53
Apua maksuvaikeuksiin: Yrityssaneerauksella voidaan tervehdyttää jatkamiskelpoinen yritystoiminta ja turvata yhtiön toimintaedellytykset
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Apua mak­su­vai­keuk­siin: Yri­tys­sa­nee­rauk­sel­la voidaan ter­veh­dyt­tää jat­ka­mis­kel­poi­nen yri­tys­toi­min­ta ja turvata yhtiön toi­min­ta­edel­ly­tyk­set

01.06.2021 15:48
Luvassa suoraa puhetta liiketoiminnasta: Parempaa Pisnestä Yhdessä -verkosto tarjoaa verkostoa, yhteistyökumppaneita ja kaupan mahdollisuuksia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Luvassa suoraa puhetta lii­ke­toi­min­nas­ta: Pa­rem­paa Pis­nes­tä Yhdessä -ver­kos­to tarjoaa ver­kos­toa, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja kaupan mah­dol­li­suuk­sia

01.06.2021 15:00
Sisältömarkkinointi inspiroi, opastaa, viihdyttää ja hyödyttää – Onko se uhka vai mahdollisuus asiakkaidesi aktivoimiseksi?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Si­säl­tö­mark­ki­noin­ti ins­pi­roi, opas­taa, viih­dyt­tää ja hyö­dyt­tää – Onko se uhka vai mah­dol­li­suus asiak­kai­de­si ak­ti­voi­mi­sek­si?

01.06.2021 14:47
Korona seisautti senioritoiminnan – Sirkka Arola lupaa, että syksyllä mennään edes messuille ja joulukuussa jouluaterialle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona sei­saut­ti se­nio­ri­toi­min­nan – Sirkka Arola lupaa, että syk­syl­lä mennään edes mes­suil­le ja jou­lu­kuus­sa jou­lu­ate­rial­le

01.06.2021 11:20
Jorma Inkeröinen, 67, tekee palkkatyötä eläkeläisenä: ”Tapaan työssäni innostavia ihmisiä – se pitää virkeänä ja elämässä mukana”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Jorma In­ke­röi­nen, 67, tekee palk­ka­työ­tä elä­ke­läi­se­nä: ”Tapaan työs­sä­ni in­nos­ta­via ihmisiä – se pitää vir­keä­nä ja elä­mäs­sä mukana”

01.06.2021 11:08
Tuukko nää treffaamaan? Nyt yrittäjällä on mahdollisuus kasvattaa omaa liiketoimintaa uusia kumppanuuksia luomalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tuukko nää tref­faa­maan? Nyt yrit­tä­jäl­lä on mah­dol­li­suus kas­vat­taa omaa lii­ke­toi­min­taa uusia kump­pa­nuuk­sia luo­mal­la

31.05.2021 15:43
Mikä on sote-yrittäjän rooli Tulevaisuuden sairaalassa? Suomen yrittäjät teki sotelakiin korjauslistan, jotta yritykset voivat jatkossakin tuottaa palveluita julkisen sektorin kumppaneina
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikä on so­te-yrit­tä­jän rooli Tu­le­vai­suu­den sai­raa­las­sa? Suomen yrit­tä­jät teki so­te­la­kiin kor­jaus­lis­tan, jotta yri­tyk­set voivat jat­kos­sa­kin tuottaa pal­ve­lui­ta jul­ki­sen sek­to­rin kump­pa­nei­na

31.05.2021 15:13
Tuotteen ja ilmeen uudistanut Svala on harvinaisuus: Tekstiilialan yrityksen ompelimo ja tuotanto on kokonaan kotimaassa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tuot­teen ja ilmeen uu­dis­ta­nut Svala on har­vi­nai­suus: Teks­tii­li­alan yri­tyk­sen om­pe­li­mo ja tuo­tan­to on ko­ko­naan ko­ti­maas­sa

30.05.2021 09:32
Taitaja-kisasta potkua työllistymiseen: Nuoret ammattilaiset näyttävät taitonsa ja yritykset palkkaavat parhaat työntekijät
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tai­ta­ja-ki­sas­ta potkua työl­lis­ty­mi­seen: Nuoret am­mat­ti­lai­set näyt­tä­vät tai­ton­sa ja yri­tyk­set palk­kaa­vat parhaat työn­te­ki­jät

29.05.2021 09:44
Tarjolla Suomen parhaita paloja matkailijalle: Pohjolan rengastiellä reittejä lapsiperheille, luontoliikkujille ja kaupunkilomailijoille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tar­jol­la Suomen par­hai­ta paloja mat­kai­li­jal­le: Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä reit­te­jä lap­si­per­heil­le, luon­to­liik­ku­jil­le ja kau­pun­ki­lo­mai­li­joil­le

10.06.2021 12:10
Yritykset huolehtivat hyvin terveysturvallisuudesta: Tulevaisuus vaikuttaa nyt lupaavalta suuristakin taloudellisista menetyksistä huolimatta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­set huo­leh­ti­vat hyvin ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta: Tu­le­vai­suus vai­kut­taa nyt lu­paa­val­ta suu­ris­ta­kin ta­lou­del­li­sis­ta me­ne­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta

10.06.2021 12:26
Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteistyö tiivistyy – korona paljasti kuntien ja yritysten kohtalonyhteyden
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suomen Yrit­tä­jien ja Kun­ta­lii­ton yh­teis­työ tii­vis­tyy – korona pal­jas­ti kuntien ja yri­tys­ten koh­ta­lon­yh­tey­den

10.06.2021 12:27
Lintilä on tyytyväinen koronaexitiin, mutta pelkää lipsumista suunnitelmasta – ”Sosiaali- ja terveysministeriön puolelta aika paljon paineita luisua suunnitelmasta”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lintilä on tyy­ty­väi­nen ko­ro­nae­xi­tiin, mutta pelkää lip­su­mis­ta suun­ni­tel­mas­ta – ”So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön puo­lel­ta aika paljon pai­nei­ta luisua suun­ni­tel­mas­ta”

21.05.2021 15:58
Turveyritykset hädässä: Turvetuotannon alasajo kääntyi hallitsemattomaksi, kun turpeen käyttö puolittui 10 vuoden sijasta 10 kuukaudessa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tur­ve­yri­tyk­set hä­däs­sä: Tur­ve­tuo­tan­non alasajo kääntyi hal­lit­se­mat­to­mak­si, kun turpeen käyttö puo­lit­tui 10 vuoden sijasta 10 kuu­kau­des­sa

10.06.2021 12:28
Pudasjärven kunta uudistaa hankintaohjeen: Paikallinen elinvoima kääntyy kasvuun ja jättää eurot pyörimään omalle alueelle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pu­das­jär­ven kunta uu­dis­taa han­kin­taoh­jeen: Pai­kal­li­nen elin­voi­ma kääntyy kasvuun ja jättää eurot pyö­ri­mään omalle alueel­le

19.05.2021 08:27
Haku alkaa elokuussa – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksessa on tarjolla näköalapaikkoja yrittäjien maailmaan ja yritysten toimintamahdollisuuksiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Haku alkaa elo­kuus­sa – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa on tar­jol­la nä­kö­ala­paik­ko­ja yrit­tä­jien maail­maan ja yri­tys­ten toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin

18.05.2021 08:06
Pandemia paljasti koko yritystoiminnan lähtökohdan – yrittäjän halun kehittyä ja tehdä asioita paremmin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pan­de­mia pal­jas­ti koko yri­tys­toi­min­nan läh­tö­koh­dan – yrit­tä­jän halun ke­hit­tyä ja tehdä asioita pa­rem­min

29.03.2021 19:00
Mitä yrittäjän tulisi huomioida nyt, kun korona rajoittaa totuttuja toimintatapoja?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä yrit­tä­jän tulisi huo­mioi­da nyt, kun korona ra­joit­taa to­tut­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja?

29.03.2021 18:00
Kun osakeyhtiön omistuksessa tapahtuu muutos, pitääkö siitä ilmoittaa kaupparekisteriin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun osa­ke­yh­tiön omis­tuk­ses­sa ta­pah­tuu muutos, pitääkö siitä il­moit­taa kaup­pa­re­kis­te­riin?

29.03.2021 14:00
Mitä etätöistä koituneita kuluja työntekijät ja yrittäjät voivat vähentää verotuksessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä etä­töis­tä koi­tu­nei­ta kuluja työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät voivat vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa?

29.03.2021 06:00
Virva Sankala siirtyi julkiselta puolelta sotealan yrittäjäksi: ”Täällä voin olla ihminen ihmiselle”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Virva Sankala siirtyi jul­ki­sel­ta puo­lel­ta so­tea­lan yrit­tä­jäk­si: ”Täällä voin olla ihminen ih­mi­sel­le”

26.03.2021 06:00
Yrittäjä on vapaapäivänsä ansainnut: Lokakuussa Iso-Syötteellä huipentuva koulutuskokonaisuus tarjoaa verkostoitumista ja uuden oppimista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä on va­paa­päi­vän­sä an­sain­nut: Lo­ka­kuus­sa Iso-Syöt­teel­lä hui­pen­tu­va kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa ver­kos­toi­tu­mis­ta ja uuden op­pi­mis­ta

25.03.2021 14:00
Vilkas kevättalvi osoittaa, että hiihtokeskuksissa osataan pitää turvavälejä ja lomailla terveys edellä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vilkas ke­vät­tal­vi osoit­taa, että hiih­to­kes­kuk­sis­sa osataan pitää tur­va­vä­le­jä ja lo­mail­la terveys edellä

25.03.2021 06:00
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät solmi Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa poikkeuksellisen yhteistyösopimuksen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät solmi Oulun yli­opis­ton ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa poik­keuk­sel­li­sen yh­teis­työ­so­pi­muk­sen

24.03.2021 14:00
Näin tehdään mutkaton ja helppo omistajavaihdos: Oulun Kone ja Terä Oy siirtyi hallitusti sedältä veljenpojalle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Näin tehdään mut­ka­ton ja helppo omis­ta­ja­vaih­dos: Oulun Kone ja Terä Oy siirtyi hal­li­tus­ti sedältä vel­jen­po­jal­le

24.03.2021 06:00