Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Yrityselämä katsoo jo tulevaan – tarvitsemme uutta kasvua luovia toimia ja voimme onnistua!
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tys­elä­mä katsoo jo tu­le­vaan – tar­vit­sem­me uutta kasvua luovia toimia ja voimme on­nis­tua!

16.12.2020 18:00
Chili BBQ Bros tekee ruokahaasteita nettiin – yrittäjäveljeksistä Sami Lehtola tekee ruuat, Jari Väyrynen syö nopeimmin ja Janne Väyrynen syö tulisimmat jutut
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Chili BBQ Bros tekee ruo­ka­haas­tei­ta nettiin – yrit­tä­jä­vel­jek­sis­tä Sami Lehtola tekee ruuat, Jari Väy­ry­nen syö no­peim­min ja Janne Väy­ry­nen syö tu­li­sim­mat jutut

16.12.2020 14:00
Ihmisymmärrys näkyy viivan alla – markkinointiin tarvitaan ymmärrystä oman alueen kuluttajien tarpeista, motiiveista ja käyttäytymisestä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ym­mär­rys näkyy viivan alla – mark­ki­noin­tiin tar­vi­taan ym­mär­rys­tä oman alueen ku­lut­ta­jien tar­peis­ta, mo­tii­veis­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä

16.12.2020 08:00
Yhteisöjen verotuksessa jako elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tulolähteeseen poistui – mitkä ovat lakiuudistuksen keskeiset vaikutukset? Miten tehdään muutos taloyhtiön yhtiöjärjestykseen? Taloyhtiön osakkaille aiotaan jakaa yhtiölle kuuluneita vastuita – miten tehdään muutos taloyhtiön yhtiöjärjestykseen?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yh­tei­sö­jen ve­ro­tuk­ses­sa jako elin­kei­no­toi­min­nan ja muun toi­min­nan tu­lo­läh­tee­seen poistui – mitkä ovat la­ki­uu­dis­tuk­sen kes­kei­set vai­ku­tuk­set? Miten tehdään muutos ta­lo­yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­seen? Ta­lo­yh­tiön osak­kail­le aiotaan jakaa yh­tiöl­le kuu­lu­nei­ta vas­tui­ta – miten tehdään muutos ta­lo­yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­seen?

15.12.2020 18:00
Ihmisymmärrys näkyy viivan alla – markkinointiin tarvitaan ymmärrystä oman alueen kuluttajien tarpeista, motiiveista ja käyttäytymisestä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ym­mär­rys näkyy viivan alla – mark­ki­noin­tiin tar­vi­taan ym­mär­rys­tä oman alueen ku­lut­ta­jien tar­peis­ta, mo­tii­veis­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä

15.12.2020 14:00
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen kannustaa hakemaan yrittäjille suunnattua jatkuvan oppimisen mallia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen johtaja Petri Keränen kan­nus­taa ha­ke­maan yrit­tä­jil­le suun­nat­tua jat­ku­van op­pi­mi­sen mallia

15.12.2020 08:00
Elisa ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tarjosi jäsenistölle suositun elokuvaillan ja hetken hengähtää tv:n ääressä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Elisa ja Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät tarjosi jä­se­nis­töl­le suo­si­tun elo­ku­va­il­lan ja hetken hen­gäh­tää tv:n ääressä

14.12.2020 15:21
Kaisa Korkala osti Metkatuotteen ja toi sen Iihin Shellin kulmille: ”Valmiin tuotemerkin osto oli helpompaa, kuin ihan tyhjästä aloittaminen”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kaisa Korkala osti Met­ka­tuot­teen ja toi sen Iihin Shellin kul­mil­le: ”Val­miin tuo­te­mer­kin osto oli hel­pom­paa, kuin ihan tyh­jäs­tä aloit­ta­mi­nen”

14.12.2020 12:02
Kaunis Koti Wilhelmiina myy sydämellä valittuja tuotteita Oulun keskustan upeassa kivijalkamyymälässä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kaunis Koti Wil­hel­mii­na myy sy­dä­mel­lä va­lit­tu­ja tuot­tei­ta Oulun kes­kus­tan upeassa ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­sä

09.12.2020 11:48
Vähän on paikalliselle yrittäjälle paljon – yksikin voitettu kunnan pienhankinta voi kannustaa yritystä selviämään
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vähän on pai­kal­li­sel­le yrit­tä­jäl­le paljon – yksikin voi­tet­tu kunnan pien­han­kin­ta voi kan­nus­taa yri­tys­tä sel­viä­mään

09.12.2020 08:42
Kempeleläisen Ritva Rundgrenin Joulumuori on kansainvälinen brändi, joka nostaa suomalaisuutta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kem­pe­le­läi­sen Ritva Rund­gre­nin Jou­lu­muo­ri on kan­sain­vä­li­nen brändi, joka nostaa suo­ma­lai­suut­ta

08.12.2020 14:00
Kysyimme POPsote-hankkeen sote-palvelustrategiatyön projektipäälliköltä Anu Vuoriselta, miten soten valmistelu etenee
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ky­syim­me POP­so­te-hank­keen so­te-pal­ve­lust­ra­te­gia­työn pro­jek­ti­pääl­li­köl­tä Anu Vuo­ri­sel­ta, miten soten val­mis­te­lu etenee

08.12.2020 06:00
Tammikuussa alkava Hyvä pomo -hanke antaa eväitä henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin alle 20 henkilön yrityksissä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tam­mi­kuus­sa alkava Hyvä pomo -hanke antaa eväitä hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen ja työ­hy­vin­voin­tiin alle 20 hen­ki­lön yri­tyk­sis­sä

07.12.2020 14:00
Södön yrittäjäperhe on Kuivaniemen suurin työllistäjä – moni Kemintien kulkija pysähty tauolle perheen ylläpitämälle liikenneasemalle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Södön yrit­tä­jä­per­he on Kui­va­nie­men suurin työl­lis­tä­jä – moni Ke­min­tien kulkija pysähty tauolle perheen yl­lä­pi­tä­mäl­le lii­ken­ne­ase­mal­le

07.12.2020 08:00
Zemppi Areenan yrittäjä Timo Eskelinen suivaantui asuntolaina-asioiden paperisotaan: ”Pankissa yrittäjä tuntee olevansa huono asiakas”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Zemppi Areenan yrit­tä­jä Timo Es­ke­li­nen sui­vaan­tui asun­to­lai­na-asioi­den pa­pe­ri­so­taan: ”Pan­kis­sa yrit­tä­jä tuntee ole­van­sa huono asia­kas”

06.12.2020 17:10
Maakunnallisella vuoden puheejohtaja -tunnustuksella palkittu Siikajoen Yrittäjien Kirsi Kivioja sanoo olevansa kailottaja, jolle teot ovat sanoja tärkeämpiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Maa­kun­nal­li­sel­la vuoden pu­hee­joh­ta­ja -tun­nus­tuk­sel­la pal­kit­tu Sii­ka­joen Yrit­tä­jien Kirsi Kivioja sanoo ole­van­sa kai­lot­ta­ja, jolle teot ovat sanoja tär­keäm­piä

03.12.2020 15:59
Heidi Hannus Oulaisista todistaa, miten pieneltä ja syrjäiseltä maalaispihalta voi sisukkaalla työllä ponnistaa suunnittelijaksi kansainvälisiin projekteihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Heidi Hannus Ou­lai­sis­ta to­dis­taa, miten pie­nel­tä ja syr­jäi­sel­tä maa­lais­pi­hal­ta voi si­suk­kaal­la työllä pon­nis­taa suun­nit­te­li­jak­si kan­sain­vä­li­siin pro­jek­tei­hin

03.12.2020 09:27
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin valittu uusi hallitus esittäytyy
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jiin valittu uusi hal­li­tus esit­täy­tyy

02.12.2020 11:23
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien uuden hallituksen tavoitteena on helpottaa yrittäjien arkea – korona-ajan kurittamille yrityksille pyritään antamaan apua usein eri keinoin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien uuden hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on hel­pot­taa yrit­tä­jien arkea – ko­ro­na-ajan ku­rit­ta­mil­le yri­tyk­sil­le py­ri­tään an­ta­maan apua usein eri keinoin

01.12.2020 14:00
Uusi sukupolvi toi uudet kujeet Iso-Syötteelle, jossa liikutaan talvella suksilla ja laudoilla sekä kesällä maastopyörällä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uusi su­ku­pol­vi toi uudet kujeet Iso-Syöt­teel­le, jossa lii­ku­taan tal­vel­la suk­sil­la ja lau­doil­la sekä kesällä maas­to­pyö­räl­lä

01.12.2020 06:00
Poikkeusoloissa ilahduttaa toive paluusta normaaliarkeen, kun yrittäjä pääsee oikeasti tapaamaan asiakkaitaan, yhteistyökumppaneita ja muita yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poik­keus­olois­sa ilah­dut­taa toive pa­luus­ta nor­maa­liar­keen, kun yrit­tä­jä pääsee oi­keas­ti ta­paa­maan asiak­kai­taan, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja muita yrit­tä­jiä

30.11.2020 14:00
Perjantai 13. päivä oli monelle yrittäjälle käännekohta – ”Välillä riittää sekin, että on joku, joka kuuntelee huolia ja murheita ja on tukena vaikeissa asioissa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Per­jan­tai 13. päivä oli monelle yrit­tä­jäl­le kään­ne­koh­ta – ”Vä­lil­lä riittää sekin, että on joku, joka kuun­te­lee huolia ja mur­hei­ta ja on tukena vai­keis­sa asiois­sa”

30.11.2020 11:00
Suomessa on kevään kokemuksista opittu paljon – niiden avulla pystymme yhdessä hyvin vastaamaan tuleviin haasteisin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suo­mes­sa on kevään ko­ke­muk­sis­ta opittu paljon – niiden avulla pys­tym­me yhdessä hyvin vas­taa­maan tu­le­viin haas­tei­sin

02.10.2020 06:00
Korona kiihdytti korkeaa osaamista vaativan tuotannon paluuta Eurooppaan, kun yritykset haluavat varmistaa tuotantoketjujaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona kiih­dyt­ti korkeaa osaa­mis­ta vaa­ti­van tuo­tan­non paluuta Eu­roop­paan, kun yri­tyk­set ha­lua­vat var­mis­taa tuo­tan­to­ket­ju­jaan

02.10.2020 06:00
PehuTec Oy:n toimitusjohtaja Pekka Päivärinta on vapaalla metsien mies - hän suunnistaa sulan maan aikaan ja talvella häntä kutsuu hiihtoladut
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PehuTec Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Päi­vä­rin­ta on va­paal­la metsien mies - hän suun­nis­taa sulan maan aikaan ja tal­vel­la häntä kutsuu hiih­to­la­dut

02.10.2020 06:00
Juho Tauriainen on kerran kuukaudessa mukana järjestämässä Iin Yrittäjien aamukahveja, jonne tullaan yli kuntarajojen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Juho Tau­riai­nen on kerran kuu­kau­des­sa mukana jär­jes­tä­mäs­sä Iin Yrit­tä­jien aa­mu­kah­ve­ja, jonne tullaan yli kun­ta­ra­jo­jen

29.09.2020 21:00
Yksinyrittäjä Maija-Leena Rissanen houkuttelee tilaisuuksiin mukaan verkostoitumaan ja tapaamaan muita vastaavassa tilanteessa olevia yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jä Mai­ja-Lee­na Ris­sa­nen hou­kut­te­lee ti­lai­suuk­siin mukaan ver­kos­toi­tu­maan ja ta­paa­maan muita vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa olevia yrit­tä­jiä

29.09.2020 18:00
Elokuvateatteri Star ja Zemppi Areena pääsivät koronasulun jälkeen tarjoamaan asiakkailleen käsidesintuoksuisia elämyksiä riittävillä turvaväleillä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Elo­ku­va­teat­te­ri Star ja Zemppi Areena pää­si­vät ko­ro­na­su­lun jälkeen tar­joa­maan asiak­kail­leen kä­si­de­sin­tuok­sui­sia elä­myk­siä riit­tä­vil­lä tur­va­vä­leil­lä

29.09.2020 12:00
Hotelleihin ja julkisiin rakennuksiin tekstiilisuunnitelmia tekevä liminkalainen Eija Nevala neuvoo ottamaan suunnittelija mukaan jo rakennusvaiheessa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ho­tel­lei­hin ja jul­ki­siin ra­ken­nuk­siin teks­tii­li­suun­ni­tel­mia tekevä li­min­ka­lai­nen Eija Nevala neuvoo ot­ta­maan suun­nit­te­li­ja mukaan jo ra­ken­nus­vai­hees­sa

29.09.2020 06:00
Mikä luottoluokitussertifikaatti kannattaa hankkia todistamaan yrityksen luotettavuutta ja talouden hyvää hallintaa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikä luot­to­luo­ki­tus­ser­ti­fi­kaat­ti kan­nat­taa hankkia to­dis­ta­maan yri­tyk­sen luo­tet­ta­vuut­ta ja ta­lou­den hyvää hal­lin­taa?

28.09.2020 14:00