Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tällä sivulla voi lukea Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehden juttuja Oulun seudun yrittäjyydestä, työelämästä ja markkinoista.
Oululaisen datakeskusyhtiön toimitusjohtaja Petri Hyyppä näki ennen muita kriisin tulevan, kun tilaukset Kiinasta alkoivat viivästyä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­sen da­ta­kes­kus­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Petri Hyyppä näki ennen muita kriisin tu­le­van, kun ti­lauk­set Kii­nas­ta al­koi­vat vii­väs­tyä

11.06.2020 15:04 0
Yrittäjäyhdistykset tarttuivat toimeen heti koronakriisin ensimmäisellä viikolla vetoamalla kuntiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­set tart­tui­vat toimeen heti ko­ro­na­krii­sin en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la ve­toa­mal­la kuntiin

05.06.2020 09:00 0
Kunnat kiirehtivät apuun: Raahe, Kuusamo ja Taivalkoski tarjoavat yrittäjille kriisiapuna lainarahoitusta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kunnat kii­reh­ti­vät apuun: Raahe, Kuusamo ja Tai­val­kos­ki tar­joa­vat yrit­tä­jil­le krii­si­apu­na lai­na­ra­hoi­tus­ta

04.06.2020 15:53 0
Vaalan apteekkari Jyri Saastamoinen pisti 3D-tulostimen raksuttamaan – tuloksena satoja suojavisiirejä ammattilaisille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vaalan ap­teek­ka­ri Jyri Saas­ta­moi­nen pisti 3D-tu­los­ti­men rak­sut­ta­maan – tu­lok­se­na satoja suo­ja­vi­sii­re­jä am­mat­ti­lai­sil­le

04.06.2020 12:43 0
Mikael Pentikäinen: Kesän höllennyksistä huolimatta yrittäjillä on suuri epävarmuus tautitilanteen etenemisestä ja talouden avautumisesta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikael Pen­ti­käi­nen: Kesän höl­len­nyk­sis­tä huo­li­mat­ta yrit­tä­jil­lä on suuri epä­var­muus tau­ti­ti­lan­teen ete­ne­mi­ses­tä ja ta­lou­den avau­tu­mi­ses­ta

04.06.2020 11:30 0
Kesä on näytönpaikka: me osaamme kyllä liikkua, kuluttaa ja elää niin, että epidemia pysyy kurissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kesä on näy­tön­paik­ka: me osaamme kyllä liik­kua, ku­lut­taa ja elää niin, että epi­de­mia pysyy kurissa

04.06.2020 06:00 0
On jälleenrakentamisen aika – talouden rattaat on saatava pyörimään tehokkaasti
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

On jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen aika – ta­lou­den rattaat on saatava pyö­ri­mään te­hok­kaas­ti

26.05.2020 11:30 1
Yrityksille tarjolla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien koordinoima tiimi tuplasi rahoittajien määrän
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­sil­le tar­jol­la eri­lai­sia ra­hoi­tus­vaih­to­eh­to­ja – Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien koor­di­noi­ma tiimi tuplasi ra­hoit­ta­jien määrän

01.05.2020 06:00 2
Voiko työsopimukseen kirjata koeaikaehdon, jos olen palkkaamassa meillä ennenkin työskennelleen työntekijän?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voiko työ­so­pi­muk­seen kirjata koeai­kaeh­don, jos olen palk­kaa­mas­sa meillä en­nen­kin työs­ken­nel­leen työn­te­ki­jän?

30.04.2020 06:00 6
Yritykseni tulot romahtivat, mutta kulut juoksevat koko ajan – miten voisin välttää konkurssin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­se­ni tulot ro­mah­ti­vat, mutta kulut juok­se­vat koko ajan – miten voisin välttää kon­kurs­sin?

29.04.2020 06:00 0
Voinko hakea tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 hakematta jääneen arvonlisäveron alarajahuojennuksen jälkikäteen?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voinko hakea ti­li­kau­del­ta 1.1.2017 – 31.12.2017 ha­ke­mat­ta jääneen ar­von­li­sä­ve­ron ala­ra­ja­huo­jen­nuk­sen jäl­ki­kä­teen?

28.04.2020 06:00 0
Oululainen Room Boom uudisti verkkokauppansa – yritys sai asiantuntija-apua Kasvun kartta -hankkeelta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ou­lu­lai­nen Room Boom uudisti verk­ko­kaup­pan­sa – yritys sai asian­tun­ti­ja-apua Kasvun kartta -hank­keel­ta

27.04.2020 06:00 0
Kalle Hautamäki veti palkansaajana pitkään myös yritystä, mutta työttömyysjakso heitti hänet päätoimiseksi yrittäjäksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kalle Hau­ta­mä­ki veti pal­kan­saa­ja­na pitkään myös yri­tys­tä, mutta työt­tö­myys­jak­so heitti hänet pää­toi­mi­sek­si yrit­tä­jäk­si

26.04.2020 06:00 0
Anssi Karppinen tuplaroolissa – sivutoimisena yrittäjä hän hoitaa Qide Oy:tä ja käy päivätöissä palkansaajana
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Anssi Karp­pi­nen tup­la­roo­lis­sa – si­vu­toi­mi­se­na yrit­tä­jä hän hoitaa Qide Oy:tä ja käy päi­vä­töis­sä pal­kan­saa­ja­na

25.04.2020 06:00 0
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jyys ja palk­ka­työ lo­mit­tu­va: Palk­ka­työn­te­ki­jä voi olla välillä yrit­tä­jä ja ke­vy­ty­rit­tä­jyys on tullut jää­däk­seen

24.04.2020 06:00 0
Mitä yrittäjän ja yrityksen johdon pitää ottaa huomioon vallitsevassa poikkeustilanteessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä yrit­tä­jän ja yri­tyk­sen johdon pitää ottaa huo­mioon val­lit­se­vas­sa poik­keus­ti­lan­tees­sa?

23.04.2020 06:00 0
Huonekaluliike Oulun Stemma ja naistenvaateliike Berry auttavat asiakkaitaan kierrättämään käytettyjä tuotteita
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Huo­ne­ka­lu­lii­ke Oulun Stemma ja nais­ten­vaa­te­lii­ke Berry aut­ta­vat asiak­kai­taan kier­rät­tä­mään käy­tet­ty­jä tuot­tei­ta

23.04.2020 06:00 0
Rakennerahasto-ohjelma vihertyy, kun ilmastokestävyys painottuu ja otetaan huomioon yritystuissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­ma vi­her­tyy, kun il­mas­to­kes­tä­vyys pai­not­tuu ja otetaan huo­mioon yri­tys­tuis­sa

22.04.2020 06:00 1
Ponsse katsasti Pyykkösten veljesten metsätraktorin – Lego-harrastus kasvoi taitavaksi pienoismallien suunnitteluksi ja toteuttamiseksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ponsse kat­sas­ti Pyyk­kös­ten vel­jes­ten met­sä­trak­to­rin – Le­go-har­ras­tus kasvoi tai­ta­vak­si pie­nois­mal­lien suun­nit­te­luk­si ja to­teut­ta­mi­sek­si

21.04.2020 06:00 1
Sähkö, kaasu, hybridi, bensiini vai diesel – Wetterin Aarne Simula antaa vinkkejä sopivan auton valintaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sähkö, kaasu, hyb­ri­di, ben­sii­ni vai diesel – Wet­te­rin Aarne Simula antaa vink­ke­jä sopivan auton va­lin­taan

20.04.2020 07:00 5
Hongkongin pakolaisleirillä syntynyt Hon Vu johtaa Oulussa menestyvää tilitoimistoa ja auttaa ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hong­kon­gin pa­ko­lais­lei­ril­lä syn­ty­nyt Hon Vu johtaa Oulussa me­nes­ty­vää ti­li­toi­mis­toa ja auttaa ul­ko­maa­lais­taus­tai­sia yrit­tä­jiä

19.04.2020 06:00 3
Hollantilainen de Laatin pariskunta pakkasi mukaan 17 huskyä ja toi yrityksensä Kuusamon Meskusvaaraan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hol­lan­ti­lai­nen de Laatin pa­ris­kun­ta pakkasi mukaan 17 huskyä ja toi yri­tyk­sen­sä Kuu­sa­mon Mes­kus­vaa­raan

18.04.2020 06:00 0
Ulkomaalaistaustaisten yrittäjien määrä kasvussa – BusinessOulu ja Oulun uusyrityskeskus toimivat oppaina yrittäjyyteen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten yrit­tä­jien määrä kas­vus­sa – Bu­si­nes­sOu­lu ja Oulun uus­yri­tys­kes­kus toi­mi­vat oppaina yrit­tä­jyy­teen

17.04.2020 06:00 0
Pohjois-Pohjanmaan nuorten yrittäjien tuore puheenjohtaja Matti Jääskeläinen lupaa lisää yhteistyötä ja uusia jäseniä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan nuorten yrit­tä­jien tuore pu­heen­joh­ta­ja Matti Jääs­ke­läi­nen lupaa lisää yh­teis­työ­tä ja uusia jäseniä

16.04.2020 06:00 0
Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuori yrittäjä Joonas Puurunen pitää huolta tyontekijöistään – tarjolla leipää ja sirkushuveja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden nuori yrit­tä­jä Joonas Puu­ru­nen pitää huolta tyon­te­ki­jöis­tään – tar­jol­la leipää ja sir­kus­hu­ve­ja

15.04.2020 06:00 2
Rekkoja sovitellaan taas junan kyytiin – yhdistetyt kuljetukset vähentäisivät rekkaliikenteen ilmastopäästöjä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Rekkoja so­vi­tel­laan taas junan kyytiin – yh­dis­te­tyt kul­je­tuk­set vä­hen­täi­si­vät rek­ka­lii­ken­teen il­mas­to­pääs­tö­jä

13.04.2020 06:00 17
Nordea listaa yrityksille seitsemän käytännöllistä neuvoa koronan talousvaikutusten torjuntaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nordea listaa yri­tyk­sil­le seit­se­män käy­tän­nöl­lis­tä neuvoa koronan ta­lous­vai­ku­tus­ten tor­jun­taan

10.04.2020 19:00 0
Kaksi uutta asianajotoimistoa lisää yritysjuridiikan asiantuntemusta yrittäjien neuvontaringissä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kaksi uutta asian­ajo­toi­mis­toa lisää yri­tys­ju­ri­dii­kan asian­tun­te­mus­ta yrit­tä­jien neu­von­ta­rin­gis­sä

10.04.2020 15:00 0
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työ­noh­jaa­ja, työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja ja työ­yh­tei­sö­so­vit­te­li­ja Kirsi Pal­da­nius Se­pon­ty­tär Oy:stä täy­den­tää PPY:n jä­sen­pal­ve­lui­ta

10.04.2020 06:00 0
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston Yritysbuusti tarjoaa Twitterissä ajankohtaistietoa yrityksille ja yrityspalvelujen tuottajille
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen ja TE-toi­mis­ton Yri­tys­buus­ti tarjoaa Twit­te­ris­sä ajan­koh­tais­tie­toa yri­tyk­sil­le ja yri­tys­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jil­le

09.04.2020 19:00 0