Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Esseet

Suomen on tuettava Venäjän oppositiota – Navalnyin sukupolvi on ainoa, joka voi tehdä muutoksen
Tilaajille
Essee
Liubov Alekseeva

Suomen on tuet­ta­va Venäjän op­po­si­tio­ta – Na­val­nyin su­ku­pol­vi on ainoa, joka voi tehdä muu­tok­sen

23.02.2024 15:30 8
Homofobia voitti ja hävisi vaalit – "Homovastaiset äänestäjät saivat homomyönteisen presidentin, se lienee heidän mielestään pienempi paha"
Essee Noora Vaarala

Ho­mo­fo­bia voitti ja hävisi vaalit – "Ho­mo­vas­tai­set ää­nes­tä­jät saivat ho­mo­myön­tei­sen pre­si­den­tin, se lienee heidän mie­les­tään pie­nem­pi paha"

16.02.2024 15:30 106
Tilaajille
Hyvän tekeminen on monimutkainen vyyhti varsinkin, jos auttajan motiivit kyseenalaistetaan
Essee Anna Kilponen

Hyvän te­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen vyyhti var­sin­kin, jos aut­ta­jan mo­tii­vit ky­seen­alais­te­taan

09.02.2024 15:30 2
Tilaajille
Arvot ovat politiikan perusta, mutta ideologiat sokaisevat ja saavat ihmiset tekemään käsittämättömiä julmuuksia
Essee Yrjö Rautio

Arvot ovat po­li­tii­kan pe­rus­ta, mutta ideo­lo­giat so­kai­se­vat ja saavat ihmiset te­ke­mään kä­sit­tä­mät­tö­miä jul­muuk­sia

02.02.2024 15:30 38
Tilaajille
Essee: Äänestäjien riemuvuodella on synkkä surureunus – ja tekoäly saattaa pahentaa tilannetta
Essee Petri Laukka

Essee: Ää­nes­tä­jien rie­mu­vuo­del­la on synkkä su­ru­reu­nus – ja tekoäly saattaa pa­hen­taa ti­lan­net­ta

26.01.2024 15:00 5
Tilaajille
Holokausti ei opettanut meille mitään  – Kuinka monen ihmisen on kuoltava, ennen kuin kansainvälinen yhteisö puuttuu palestiinalaisalueen tilanteeseen?
Essee Noora Vaarala

Ho­lo­kaus­ti ei opet­ta­nut meille mitään – Kuinka monen ihmisen on kuol­ta­va, ennen kuin kan­sain­vä­li­nen yhteisö puuttuu pa­les­tii­na­lais­alueen ti­lan­tee­seen?

19.01.2024 15:30 99
Tilaajille
Essee: Ventovieras voi kävellä hautajaisiin hakemaan terapiaa ja itkua itselleen
Essee Kai Nevala

Essee: Ven­to­vie­ras voi kävellä hau­ta­jai­siin ha­ke­maan te­ra­piaa ja itkua it­sel­leen

12.01.2024 15:30 9
Tilaajille
Sota on nyt ainoa ajatus Suomessa, mutta mitä jos Venäjä ei aina olekaan Venäjä?
Essee Päivi Alasuutari

Sota on nyt ainoa ajatus Suo­mes­sa, mutta mitä jos Venäjä ei aina olekaan Venäjä?

29.12.2023 15:30 62
Tilaajille
Asiakas arvioi, saako pakkoyrittäjä potkut  – Me onnekkaat naputtelemme arvioita työsuorituksista ymmärtämättä, millaisen painoarvon tähditykset voivat saada
Essee Noora Vaarala

Asiakas arvioi, saako pak­ko­yrit­tä­jä potkut – Me on­nek­kaat na­put­te­lem­me ar­vioi­ta työ­suo­ri­tuk­sis­ta ym­mär­tä­mät­tä, mil­lai­sen pai­no­ar­von täh­di­tyk­set voivat saada

22.12.2023 15:30 22
Tilaajille
Mihin katosi aito luonnonkala ruokapöydästä? – Kysy kauppiaalta tai ravintoloitsijalta, milloin hän on soittanut viimeksi suoraan kalastajalle!
Essee Erkki Hujanen

Mihin katosi aito luon­non­ka­la ruo­ka­pöy­däs­tä? – Kysy kaup­piaal­ta tai ra­vin­to­loit­si­jal­ta, milloin hän on soit­ta­nut vii­mek­si suoraan ka­las­ta­jal­le!

15.12.2023 15:30 24
Tilaajille
Kovia ovat ajat, mutta kovia ovat ehdokkaatkin Nato-Suomen seuraavaksi presidentiksi
Essee Yrjö Rautio

Kovia ovat ajat, mutta kovia ovat eh­dok­kaat­kin Na­to-Suo­men seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

09.12.2023 15:00 28
Tilaajille
Unelma Merikosken vapauttamisesta elää Oulussa – Keskustassa kohiseva koski on ajatus, jota kannattaa vaalia, vaikkei se olekaan realistista juuri nyt
Essee Anna Kilponen

Unelma Me­ri­kos­ken va­paut­ta­mi­ses­ta elää Oulussa – Kes­kus­tas­sa ko­hi­se­va koski on ajatus, jota kan­nat­taa vaalia, vaikkei se olekaan rea­lis­tis­ta juuri nyt

02.12.2023 12:00 69
Tilaajille
Kansanmurhia, etnisiä puhdistuksia, kidutusta ja silmitöntä väkivaltaa todistetaan aina uudestaan – Mutta millaiset ihmiset ovat valtion näkökulmasta auttamisen arvoisia?
Essee Noora Vaarala

Kan­san­mur­hia, etnisiä puh­dis­tuk­sia, ki­du­tus­ta ja sil­mi­tön­tä vä­ki­val­taa to­dis­te­taan aina uu­des­taan – Mutta mil­lai­set ihmiset ovat valtion nä­kö­kul­mas­ta aut­ta­mi­sen ar­voi­sia?

24.11.2023 15:30 12
Tilaajille
Essee: Kun mies ähisee, se ähisee niin että voi että
Essee Kai Nevala

Essee: Kun mies ähisee, se ähisee niin että voi että

18.11.2023 09:00 8
Tilaajille
Näinä aikoina olisi helppo kääriytyä toivottomuuteen, mutta emme saa antaa periksi
Essee Yrjö Rautio

Näinä aikoina olisi helppo kää­riy­tyä toi­vot­to­muu­teen, mutta emme saa antaa periksi

10.11.2023 15:30 7
Tilaajille
Olemme siirtäneet terveystietomme, rahamme ja yksityiset keskustelumme digimaailmaan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan
Essee Hanna Kuonanoja

Olemme siir­tä­neet ter­veys­tie­tom­me, rahamme ja yk­si­tyi­set kes­kus­te­lum­me di­gi­maail­maan, mutta mikäpä voisi mennä vikaan

03.11.2023 15:30 8
Tilaajille
Mustavalkoiset jakolinjat ovat houkuttelevia selityksiä, mutta ihmisten jakaminen hyviin ja pahoihin ruokkii sotaa
Essee Noora Vaarala

Mus­ta­val­koi­set ja­ko­lin­jat ovat hou­kut­te­le­via se­li­tyk­siä, mutta ih­mis­ten ja­ka­mi­nen hyviin ja pa­hoi­hin ruokkii sotaa

27.10.2023 15:30 1
Tilaajille
Aluksi ihminen opetti tekoälyä, sitten tekoäly alkoi opettaa itseään, nyt tekoäly opettaa ihmistä – ja seuraavaksi ihminen poistetaan yhtälöstä tarpeettomana
Essee Yrjö Rautio

Aluksi ihminen opetti te­koä­lyä, sitten tekoäly alkoi opettaa it­seään, nyt tekoäly opettaa ihmistä – ja seu­raa­vak­si ihminen pois­te­taan yh­tä­lös­tä tar­peet­to­ma­na

13.10.2023 15:30 14
Tilaajille
Essee: Älypuhelin alkaa olla yksi ruumiinosamme – Voisiko joku olla huolissaan tästä myös aikuisten addiktiona?
Essee Kai Nevala

Essee: Äly­pu­he­lin alkaa olla yksi ruu­miin­osam­me – Voisiko joku olla huo­lis­saan tästä myös ai­kuis­ten ad­dik­tio­na?

07.10.2023 10:00 22
Tilaajille
Olen oululainen mutta en ylpeä siitä – En halua edustaa kaikkia kittiläläisiä, kaikkia oululaisia, koko Suomea tai koko Eurooppaa
Essee Noora Vaarala

Olen ou­lu­lai­nen mutta en ylpeä siitä – En halua edustaa kaikkia kit­ti­lä­läi­siä, kaikkia ou­lu­lai­sia, koko Suomea tai koko Eu­roop­paa

29.09.2023 15:30 24
Tilaajille
Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suhtauduin siihen kuin marjanpoimintaan, suomalaisten mindfullnessiin – Nyt puhun ajatuksissanikin suomea, ja tänne haluan juureni istuttaa
Essee Liubov Alekseeva

Tieni suomen kieleen oli hidas, mutta suh­tau­duin siihen kuin mar­jan­poi­min­taan, suo­ma­lais­ten mind­full­nes­siin – Nyt puhun aja­tuk­sis­sa­ni­kin suomea, ja tänne haluan juureni is­tut­taa

22.09.2023 15:45 9
Tilaajille
Suuren ydinasevallan yksinvaltias on sisimmältään päähän potkittu pikkupoika, ja siksi hän on niin  pelokas ja vainoharhainen – ja siksi hänellä on myös pohjaton tarve kostaa koko maailmalle
Essee Yrjö Rautio

Suuren ydin­ase­val­lan yk­sin­val­tias on si­sim­mäl­tään päähän pot­kit­tu pik­ku­poi­ka, ja siksi hän on niin pelokas ja vai­no­har­hai­nen – ja siksi hänellä on myös poh­ja­ton tarve kostaa koko maail­mal­le

15.09.2023 15:30 19
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee Tuomas Hirvonen

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Uskonrauhapykälistä on luovuttu monissa Euroopan maissa – näin pitäisi tehdä Suomessakin
Essee Yrjö Rautio

Us­kon­rau­ha­py­kä­lis­tä on luo­vut­tu monissa Eu­roo­pan maissa – näin pitäisi tehdä Suo­mes­sa­kin

18.08.2023 15:30 43
Tilaajille
Politiikan toimittajan silmin hallituksen tulevaisuus ei voisi juuri synkemmältä vaikuttaa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain keväästä syksyyn"
Essee Yrjö Rautio

Po­li­tii­kan toi­mit­ta­jan silmin hal­li­tuk­sen tu­le­vai­suus ei voisi juuri syn­kem­mäl­tä vai­kut­taa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain ke­vääs­tä syk­syyn"

22.07.2023 16:34 46
Tilaajille
Essee: Wolttaan ateriani, siis osallistun riistoon – "Tähän työhön päätyvät ne, joilla ei ole juuri muita vaihtoehtoja"
Essee Noora Vaarala

Essee: Wolt­taan ate­ria­ni, siis osal­lis­tun riis­toon – "Tähän työhön pää­ty­vät ne, joilla ei ole juuri muita vaih­toeh­to­ja"

07.07.2023 15:30 31
Tilaajille
"Kun katsoo juhannusyönä kaivoon, lampeen tai lähteeseen, mieluiten alasti, voi saman tien heittää sinne hyvinvointivaltion, kirveensä ja hohtimensa"
Essee Yrjö Rautio

"Kun katsoo ju­han­nus­yö­nä kai­voon, lampeen tai läh­tee­seen, mie­lui­ten alasti, voi saman tien heittää sinne hy­vin­voin­ti­val­tion, kir­veen­sä ja hoh­ti­men­sa"

23.06.2023 15:30 10
Tilaajille
Se ei ole keneltäkään pois – Euroviisut opettaa, että kun kiinnitetään huomio vähemmistöön, paranee myös enemmistön elämänlaatu
Essee Noora Vaarala

Se ei ole ke­nel­tä­kään pois – Eu­ro­vii­sut opet­taa, että kun kiin­ni­te­tään huomio vä­hem­mis­töön, paranee myös enem­mis­tön elä­män­laa­tu

09.06.2023 15:30 14
Tilaajille
Cha cha cha voi olla elämys siinä missä keväisessä luonnossa huhkiminenkin – mutta pitääkö aina riehaantua niin tolkuttomasti?
Essee Yrjö Rautio

Cha cha cha voi olla elämys siinä missä ke­väi­ses­sä luon­nos­sa huh­ki­mi­nen­kin – mutta pitääkö aina rie­haan­tua niin tol­kut­to­mas­ti?

26.05.2023 15:30 22
Tilaajille
Tavoitteletko hyvää itsetuntoa? Ei kannata, sillä siitä ei ole mitään hyötyä
Essee Päivi Alasuutari

Ta­voit­te­let­ko hyvää it­se­tun­toa? Ei kan­na­ta, sillä siitä ei ole mitään hyötyä

19.05.2023 15:30 13
Tilaajille