Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Puolustusvoimat
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi Naton kyn­nyk­sel­lä

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Oululainen Rauno Anttila, 86, ihastui lentämiseen kouluaikoina – armeijassa nuorukainen koki dramaattisia hetkiä, kun kurssikaveri ja kouluttaja kuolivat onnettomuudessa

Ou­lu­lai­nen Rauno Ant­ti­la, 86, ihastui len­tä­mi­seen kou­lu­ai­koi­na – ar­mei­jas­sa nuo­ru­kai­nen koki dra­maat­ti­sia hetkiä, kun kurs­si­ka­ve­ri ja kou­lut­ta­ja kuo­li­vat on­net­to­muu­des­sa

11.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei horjuttanut hailuotolaisen Siiri Vähämetsän päätöstä mennä armeijaan – "Haluan tehdä oman osuuteni ja osoittaa kunnioitusta isovanhemmilleni"

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei hor­jut­ta­nut hai­luo­to­lai­sen Siiri Vä­hä­met­sän pää­tös­tä mennä ar­mei­jaan – "Haluan tehdä oman osuu­te­ni ja osoit­taa kun­nioi­tus­ta iso­van­hem­mil­le­ni"

07.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen hakijamäärä notkahti – "Yhden hakutuloksen perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä"

Naisten va­paa­eh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen ha­ki­ja­mää­rä not­kah­ti – "Yhden ha­ku­tu­lok­sen pe­rus­teel­la ei voi tehdä pit­käl­le meneviä joh­to­pää­tök­siä"

07.03.2023 06:00
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus näkyy ja kuuluu Oulussa – "Keltaliivisiä kavereita on paikalla varoittamassa sivullisia"

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy ja kuuluu Ou­lus­sa – "­Kel­ta­lii­vi­siä ka­ve­rei­ta on pai­kal­la va­roit­ta­mas­sa si­vul­li­sia"

28.02.2023 17:50 20
Tilaajille
Vanhemmat
Sotilasajoneuvot ajelevat Oulun kaduilla ensi viikolla – Kainuun prikaati harjoittelee isosti paikallispuolustusta viranomaisten kanssa

So­ti­las­ajo­neu­vot aje­le­vat Oulun ka­duil­la ensi vii­kol­la – Kainuun pri­kaa­ti har­joit­te­lee isosti pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta vi­ran­omais­ten kanssa

21.02.2023 15:32 15
Näitkö viime päivinä sotilashelikoptereita Kuusamon taivaalla? Otimme asiasta selvää – Puolustusvoimat: "Kyse on olosuhdeharjoittelusta"

Näitkö viime päivinä so­ti­las­he­li­kop­te­rei­ta Kuu­sa­mon tai­vaal­la? Otimme asiasta selvää – Puo­lus­tus­voi­mat: "Kyse on olo­suh­de­har­joit­te­lus­ta"

16.02.2023 11:00
Tilaajille
Suomen sotilastiedustelun ex-päällikköä Georgij Alafuzoffia epäillään törkeästä palvelusrikoksesta Viestikoekeskus-jutussa

Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­köä Georgij Ala­fu­zof­fia epäil­lään tör­keäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

15.02.2023 15:34 3
Kainuun prikaatin sotilasvalaviikonloppuun osallistuu yli 1 500 alokasta ja useita tuhansia läheisiä – viikonloppu alkaa Ylivieskasta

Kainuun pri­kaa­tin so­ti­las­va­la­vii­kon­lop­puun osal­lis­tuu yli 1 500 alo­kas­ta ja useita tu­han­sia lä­hei­siä – vii­kon­lop­pu alkaa Yli­vies­kas­ta

10.02.2023 11:00 1
Tuomitut Helsingin Sanomien toimittajat ja Sanoma Media ilmoittivat tyytymättömyyttä Viestikoekeskus-tuomioon

Tuo­mi­tut Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jat ja Sanoma Media il­moit­ti­vat tyy­ty­mät­tö­myyt­tä Vies­ti­koe­kes­kus-tuo­mioon

31.01.2023 16:12
HS:n Viestikoekeskus-uutisoinnista oikeuden ratkaisu tänään – kolmelle toimittajalle vaaditaan rangaistusta

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­nis­ta oi­keu­den rat­kai­su tänään – kol­mel­le toi­mit­ta­jal­le vaa­di­taan ran­gais­tus­ta

27.01.2023 06:32 1
Puolustusministeri Savola: Uudistetut kutsunnat mahdollisesti käyttöön jo vuonna 2025

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola: Uu­dis­te­tut kut­sun­nat mah­dol­li­ses­ti käyt­töön jo vuonna 2025

23.01.2023 11:34 3
Poliisi tutkii puolustusvoimien ampumaharjoituksissa sattunutta onnettomuutta – ase laukesi vahingossa

Poliisi tutkii puo­lus­tus­voi­mien am­pu­ma­har­joi­tuk­sis­sa sat­tu­nut­ta on­net­to­muut­ta – ase laukesi va­hin­gos­sa

18.01.2023 16:51 3
Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikainen hakee kenttäpiispaksi

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­joh­ta­ja Pekka Asi­kai­nen hakee kent­tä­piis­pak­si

13.01.2023 09:57 1
Yölentoharjoitukset kuuluvat ja näkyvät myös pohjoisen taivaalla – Oulunsalo on tukikohtana helmikuun lopulla

Yö­len­to­har­joi­tuk­set kuu­lu­vat ja näkyvät myös poh­joi­sen tai­vaal­la – Ou­lun­sa­lo on tu­ki­koh­ta­na hel­mi­kuun lopulla

09.01.2023 17:16 2
Tilaajille
Olen osa Suomen väkivaltakoneistoa
Kolumni

Olen osa Suomen vä­ki­val­ta­ko­neis­toa

08.01.2023 14:00 17
Tilaajille
Puolustusvoimat: Ennätysmäärä naisia suoritti vapaaehtoisen asepalveluksen vuoden 2022 aikana

Puo­lus­tus­voi­mat: En­nä­tys­mää­rä naisia suo­rit­ti va­paa­eh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen vuoden 2022 aikana

30.12.2022 13:43 4
Tällainen on Viestikoekeskus-jutun tietovuodosta epäilty Suomen sotilastiedustelun ex-päällikkö  – Rinnassa Venäjän kaksipäinen kotka, "ei ymmärtänyt mitään tietotekniikka-asioista"

Täl­lai­nen on Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun tie­to­vuo­dos­ta epäilty Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­kö – Rin­nas­sa Venäjän kak­si­päi­nen kotka, "ei ym­mär­tä­nyt mitään tie­to­tek­niik­ka-asiois­ta"

23.12.2022 09:42 25
Tilaajille
Puolustusvoimat tilaa oululaiselta Bittiumilta reilun kuuden miljoonan euron edestä ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita

Puo­lus­tus­voi­mat tilaa ou­lu­lai­sel­ta Bit­tiu­mil­ta reilun kuuden mil­joo­nan euron edestä oh­jel­mis­to­ra­dio­jär­jes­tel­män tuot­tei­ta

22.12.2022 17:55 3
Suomi tilasi Saabilta ilmatorjuntaohjuksia – niillä voidaan ampua alas kaikenlaisia ilma-aluksia, myös drooneja

Suomi tilasi Saa­bil­ta il­ma­tor­jun­taoh­juk­sia – ­niil­lä voidaan ampua alas kai­ken­lai­sia il­ma-aluk­sia, myös droo­ne­ja

22.12.2022 10:56 8