Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Puolustusvoimat
Kuukausi
Kenraalikunnassa kuusi ylennystä – katso täältä kaikki itsenäisyyspäivän ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

06.12.2022 00:02
Tilaajille
Yhdysvallat hyväksyi taas uuden ison asekaupan Suomeen – Koskee olalta laukaistavia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia

Yh­dys­val­lat hy­väk­syi taas uuden ison ase­kau­pan Suomeen – Koskee olalta lau­kais­ta­via Stin­ger-il­ma­tor­jun­taoh­juk­sia

02.12.2022 07:09 21
Katso videolta, miltä reserviläiskuoron flash mob -esitys kuulosti Valkeassa – Puolustusvoimien kirkkojuhla illalla Oulussa

Katso vi­deol­ta, miltä re­ser­vi­läis­kuo­ron flash mob -esitys kuu­los­ti Val­keas­sa – Puo­lus­tus­voi­mien kirk­ko­juh­la illalla Oulussa

30.11.2022 13:17 17
Conlogille jättikauppa Puolustusvoimilta – työntekijöitä tarvitaan lisää Ylikiimingin tehtaalle

Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta – työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan lisää Yli­kii­min­gin teh­taal­le

30.11.2022 11:47 18
Tilaajille
Pääkirjoitus

Satojen mil­joo­nien ar­voi­set ase­kau­pat menevät meillä nyt läpi turhan vähin puhein

29.11.2022 20:00 32
Tilaajille
Presidentti Niinistö ei näe estettä ukrainalaisten sotilaiden kouluttamiselle Suomessa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei näe estettä uk­rai­na­lais­ten so­ti­lai­den kou­lut­ta­mi­sel­le Suo­mes­sa

29.11.2022 11:50 5
Yhdysvallat on hyväksynyt yli 300 miljoonan dollarin asekaupan Suomeen – puolustusvoimille tulossa ilmataisteluohjuksia ja liitopommeja hävittäjiin

Yh­dys­val­lat on hy­väk­sy­nyt yli 300 mil­joo­nan dol­la­rin ase­kau­pan Suomeen – puo­lus­tus­voi­mil­le tulossa il­ma­tais­te­lu­oh­juk­sia ja lii­to­pom­me­ja hä­vit­tä­jiin

29.11.2022 10:24 33
Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg pyrkii eduskuntavaaliehdokkaaksi

Puo­lus­tus­voi­mien ex-ko­men­ta­ja Jarmo Lind­berg pyrkii edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

25.11.2022 09:33 5
Suomi ostaa Koreasta 134 miljoonalla eurolla panssarihaupitseja – kyseessä jo vanha tuttu "Moukari"

Suomi ostaa Ko­reas­ta 134 mil­joo­nal­la eurolla pans­sa­ri­hau­pit­se­ja – ky­sees­sä jo vanha tuttu "Mou­ka­ri"

18.11.2022 17:01 34
Puolustusvoimat ja poliisi harjoittelevat perjantaina Ylivieskassa – tapahtumat painottuvat lentokentälle

Puo­lus­tus­voi­mat ja poliisi har­joit­te­le­vat per­jan­tai­na Yli­vies­kas­sa – ­ta­pah­tu­mat pai­not­tu­vat len­to­ken­täl­le

18.11.2022 07:56
Vanhemmat
Tämä kaikki tiedetään varusmiehen kuolemasta Kainuun prikaatissa

Tämä kaikki tie­de­tään va­rus­mie­hen kuo­le­mas­ta Kainuun pri­kaa­tis­sa

04.11.2022 12:30
Kainuun prikaatissa ampumahaavan päähänsä saanut varusmies on menehtynyt

Kainuun pri­kaa­tis­sa am­pu­ma­haa­van pää­hän­sä saanut va­rus­mies on me­neh­ty­nyt

04.11.2022 11:27
Uutissuomalainen: Eläkkeellä olleita sotilaita palkattu poikkeuksellisen paljon takaisin Puolustusvoimien palvelukseen

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Eläk­keel­lä olleita so­ti­lai­ta pal­kat­tu poik­keuk­sel­li­sen paljon ta­kai­sin Puo­lus­tus­voi­mien pal­ve­luk­seen

04.11.2022 07:26 2
Onnettomuus Kainuun prikaatin ampumaradalla – varusmies sai ampumavamman päähänsä

On­net­to­muus Kainuun pri­kaa­tin am­pu­ma­ra­dal­la – va­rus­mies sai am­pu­ma­vam­man pää­hän­sä

03.11.2022 13:21 7
HS:n toimittaja Tuomo Pietiläinen sanoo olevansa varma, ettei turvallisuussalaisuuksia ole paljastettu: "Näiden vuosien aikana on syntynyt oikea näkemys siitä, mikä on julkisesti saatavilla olevaa tietoa"

HS:n toi­mit­ta­ja Tuomo Pie­ti­läi­nen sanoo ole­van­sa varma, ettei tur­val­li­suus­sa­lai­suuk­sia ole pal­jas­tet­tu: "Näiden vuosien aikana on syn­ty­nyt oikea näkemys siitä, mikä on jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la olevaa tietoa"

18.10.2022 12:38 1
Mies vältteli varusmiespalvelusta Kainuun prikaatissa kuukausien ajan – sai ehdollista karkaamisesta

Mies vält­te­li va­rus­mies­pal­ve­lus­ta Kainuun pri­kaa­tis­sa kuu­kau­sien ajan – sai eh­dol­lis­ta kar­kaa­mi­ses­ta

17.10.2022 16:19 3
Tilaajille
Venäjä siirsi raskaita pommikoneitaan noin 150 kilometrin päähän rajasta – Pekka Toveri: En jaksaisi huolestua, Suomea vastaan on ihan eri välineet

Venäjä siirsi ras­kai­ta pom­mi­ko­nei­taan noin 150 ki­lo­met­rin päähän rajasta – Pekka Toveri: En jak­sai­si huo­les­tua, Suomea vastaan on ihan eri vä­li­neet

13.10.2022 13:50 20
Tilaajille
Hiukkavaaran suosituille poluille ilmestyi kettinkiportteja ja uusia kieltotauluja – kysyimme puolustusvoimilta, mistä on kyse ja voiko poluilla yhä kulkea

Hiuk­ka­vaa­ran suo­si­tuil­le po­luil­le il­mes­tyi ket­tin­ki­port­te­ja ja uusia kiel­to­tau­lu­ja – ­ky­syim­me puo­lus­tus­voi­mil­ta, mistä on kyse ja voiko po­luil­la yhä kulkea

03.10.2022 06:00 34
Tilaajille
Kommentti: Hiukkavaaran metsä on sekä suosittu lenkkimaasto että kielletty sotilasalue – Kumpi tässä nyt on enemmän totta?

Kom­ment­ti: Hiuk­ka­vaa­ran metsä on sekä suo­sit­tu lenk­ki­maas­to että kiel­let­ty so­ti­las­alue – Kumpi tässä nyt on enemmän totta?

03.10.2022 06:00 10
Tilaajille
Puolustusvoimille taas lisää rautaa: Tykistölle ostetaan 40 kilometriä kantavia kranaatteja – Ukrainan sodan opeilla osansa hankinnassa, sanoo tykistön tarkastaja

Puo­lus­tus­voi­mil­le taas lisää rautaa: Ty­kis­töl­le os­te­taan 40 ki­lo­met­riä kan­ta­via kra­naat­te­ja – Uk­rai­nan sodan opeilla osansa han­kin­nas­sa, sanoo ty­kis­tön tar­kas­ta­ja

28.09.2022 11:06 45
Tilaajille