Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Mikä on VPN mihin sitä voi käyttää?
Mainos VPN-yhteydet.fi

Mikä on VPN mihin sitä voi käyt­tää?

06:00
Sähkön kilpailutus on helppo tapa säästää
Mainos Sahkon-kilpailutus.fi

Sähkön kil­pai­lu­tus on helppo tapa säästää

13.01.2021 08:30
Hoivakoti Onnenrinteellä on lupa tuntea kaikkia tunteita – ”Tämä on näiden ihmisten koti ja me olemme heidän kotonaan töissä”
Mainos Onnenrinne

Hoi­va­ko­ti On­nen­rin­teel­lä on lupa tuntea kaikkia tun­tei­ta – ”Tämä on näiden ih­mis­ten koti ja me olemme heidän ko­to­naan töissä”

12.01.2021 08:30
Opettajan opinnoista työkaluja ohjaustyöhön ja urahaaveiden toteuttamiseen
Mainos Oamk

Opet­ta­jan opin­nois­ta työ­ka­lu­ja oh­jaus­työ­hön ja ura­haa­vei­den to­teut­ta­mi­seen

12.01.2021 08:00
Inka laihtui juoksumatolla 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Silloin tiesin, että nyt on muutoksen aika”
Mainos Kuntokauppa

Inka laihtui juok­su­ma­tol­la 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Sil­loin tiesin, että nyt on muu­tok­sen aika”

11.01.2021 06:00
Oululaisen Hautaustoimisto Ikäheimon historia ulottuu vuosisadan alkuun – ”Hautauskulttuuri muuttuu, joten myös hautaustoimisto voi uudistua ja muuttua”
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Ou­lu­lai­sen Hau­taus­toi­mis­to Ikä­hei­mon his­to­ria ulottuu vuo­si­sa­dan alkuun – ”Hau­taus­kult­tuu­ri muut­tuu, joten myös hau­taus­toi­mis­to voi uu­dis­tua ja muut­tua”

11.01.2021 06:00
Parkkipaikkakolarit suurimpia liikennevahinkojen kiistanaiheita – miten ehkäiset ne ennalta?
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Park­ki­paik­ka­ko­la­rit suu­rim­pia lii­ken­ne­va­hin­ko­jen kiis­tan­ai­hei­ta – miten eh­käi­set ne en­nal­ta?

09.01.2021 06:00
Ammatillisen opettajan opinnoista uusia oivalluksia ja näkökulmia työhön
Mainos Oamk

Am­ma­til­li­sen opet­ta­jan opin­nois­ta uusia oi­val­luk­sia ja nä­kö­kul­mia työhön

08.01.2021 06:00
Kailatecin nopea toiminta auttoi suurta tehdasta säästämään pitkän pennin – ”Kun kaikki toimii, kukaan ei tiedä meistä mitään”
Mainos Kailatec

Kai­la­te­cin nopea toi­min­ta auttoi suurta teh­das­ta sääs­tä­mään pitkän pennin – ”Kun kaikki toimii, kukaan ei tiedä meistä mitään”

05.01.2021 09:30
Printed Intelligence -YAMK-tutkinnosta eväitä kasvavalle alalle
Mainos Oamk

Printed In­tel­li­gen­ce -YAMK-tut­kin­nos­ta eväitä kas­va­val­le alalle

04.01.2021 06:00
Vertailualusta Sortter auttaa kilpailuttamaan lainatarjoukset – ”Pieni lainan korko saattaa houkutella, mutta todellinen vuosikorko kertoo lainan kustannukset”
Mainos sortter

Ver­tai­lu­alus­ta Sortter auttaa kil­pai­lut­ta­maan lai­na­tar­jouk­set – ”Pieni lainan korko saattaa hou­ku­tel­la, mutta to­del­li­nen vuo­si­kor­ko kertoo lainan kus­tan­nuk­set”

04.01.2021 06:00
Otitko lainaa 2013–2020 aikana? Saat nyt vaihdettua lainasi halvempaan, jos maksat yli 10 % korkoa
Mainos Digitoimisto SEOSEON

Otitko lainaa 2013–2020 aikana? Saat nyt vaih­det­tua lainasi hal­vem­paan, jos maksat yli 10 % korkoa

01.01.2021 06:00
Data-analytiikan ja tiedolla johtamisen tutkinnosta valmiudet nopeasti kehittyvälle tulevaisuuden alalle
Mainos Oamk

Da­ta-ana­ly­tii­kan ja tie­dol­la joh­ta­mi­sen tut­kin­nos­ta val­miu­det no­peas­ti ke­hit­ty­väl­le tu­le­vai­suu­den alalle

28.12.2020 08:00
Toppilansalmeen nousee yksi Oulun kauneimmista kortteleista – 13-kerroksisen Satamanvalon rakentaminen alkaa ensi keväänä
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Top­pi­lan­sal­meen nousee yksi Oulun kau­neim­mis­ta kort­te­leis­ta – 13-ker­rok­si­sen Sa­ta­man­va­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi keväänä

27.12.2020 06:00
Edessä isompi hankinta? Onko lainan maksukuluissa yhtään säästövaraa? – ”Kalliiden kulutusluottojen ja muiden lainojen vertailu sekä siirtäminen yhdeksi edulliseksi lainaksi käy helposti kotoa käsin”
Mainos Summarum Oy

Edessä isompi han­kin­ta? Onko lainan mak­su­ku­luis­sa yhtään sääs­tö­va­raa? – ”Kal­lii­den ku­lu­tus­luot­to­jen ja muiden lai­no­jen ver­tai­lu sekä siir­tä­mi­nen yhdeksi edul­li­sek­si lai­nak­si käy hel­pos­ti kotoa käsin”

25.12.2020 06:00
Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön voi säästää vuodessa tuhansia euroja – valtio myöntää vaihtoon tukirahaa
Mainos Teknikomi

Öl­jy­läm­mi­tyk­sen vaih­ta­mi­nen maa­läm­pöön voi säästää vuo­des­sa tu­han­sia euroja – valtio myöntää vaih­toon tu­ki­ra­haa

23.12.2020 06:00
Iin Kukkakaupassa ja Keijun Kukkapuodissa eletään vuoden kiireisimpiä viikkoja – kukkakaupan arjessa voi nähdä koko ihmisen elinkaaren syntymästä kuolemaan
Mainos Arvo Kova Oy

Iin Kuk­ka­kau­pas­sa ja Keijun Kuk­ka­puo­dis­sa eletään vuoden kii­rei­sim­piä viik­ko­ja – kuk­ka­kau­pan arjessa voi nähdä koko ihmisen elin­kaa­ren syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan

21.12.2020 09:00
Oulun Ideaparkiin avataan uusi kansainvälinen muotiliike – ”Alueen ihmiset ovat toivoneet New Yorkeria Ouluun jo pitkään”
Mainos Ideapark Oulu

Oulun Idea­par­kiin avataan uusi kan­sain­vä­li­nen muo­ti­lii­ke – ”Alueen ihmiset ovat toi­vo­neet New Yor­ke­ria Ouluun jo pit­kään”

18.12.2020 08:00
Yrityselämä katsoo jo tulevaan – tarvitsemme uutta kasvua luovia toimia ja voimme onnistua!
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tys­elä­mä katsoo jo tu­le­vaan – tar­vit­sem­me uutta kasvua luovia toimia ja voimme on­nis­tua!

16.12.2020 18:00
Chili BBQ Bros tekee ruokahaasteita nettiin – yrittäjäveljeksistä Sami Lehtola tekee ruuat, Jari Väyrynen syö nopeimmin ja Janne Väyrynen syö tulisimmat jutut
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Chili BBQ Bros tekee ruo­ka­haas­tei­ta nettiin – yrit­tä­jä­vel­jek­sis­tä Sami Lehtola tekee ruuat, Jari Väy­ry­nen syö no­peim­min ja Janne Väy­ry­nen syö tu­li­sim­mat jutut

16.12.2020 14:00
Ihmisymmärrys näkyy viivan alla – markkinointiin tarvitaan ymmärrystä oman alueen kuluttajien tarpeista, motiiveista ja käyttäytymisestä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ym­mär­rys näkyy viivan alla – mark­ki­noin­tiin tar­vi­taan ym­mär­rys­tä oman alueen ku­lut­ta­jien tar­peis­ta, mo­tii­veis­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä

16.12.2020 08:00
Kyllästyttääkö koronatalvi? - 5 vinkkiä Iso-Syötteeltä, mitä tehdä talvella turvallisesti
Mainos Iso-Syöte

Kyl­läs­tyt­tää­kö ko­ro­na­tal­vi? - 5 vinkkiä Iso-Syöt­teel­tä, mitä tehdä tal­vel­la tur­val­li­ses­ti

16.12.2020 06:00
Yhteisöjen verotuksessa jako elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tulolähteeseen poistui – mitkä ovat lakiuudistuksen keskeiset vaikutukset? Miten tehdään muutos taloyhtiön yhtiöjärjestykseen? Taloyhtiön osakkaille aiotaan jakaa yhtiölle kuuluneita vastuita – miten tehdään muutos taloyhtiön yhtiöjärjestykseen?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yh­tei­sö­jen ve­ro­tuk­ses­sa jako elin­kei­no­toi­min­nan ja muun toi­min­nan tu­lo­läh­tee­seen poistui – mitkä ovat la­ki­uu­dis­tuk­sen kes­kei­set vai­ku­tuk­set? Miten tehdään muutos ta­lo­yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­seen? Ta­lo­yh­tiön osak­kail­le aiotaan jakaa yh­tiöl­le kuu­lu­nei­ta vas­tui­ta – miten tehdään muutos ta­lo­yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­seen?

15.12.2020 18:00
Sokos Herkku tarjoaa lempeän ja stressittömän vaihtoehdon jouluruokien valmistukseen – tutustu ruokabloggaaja Hannele Hyvärisen äidin herkulliseen lanttulaatikkoreseptiin
Mainos Sokos Herkku Oulu

Sokos Herkku tarjoaa lempeän ja stres­sit­tö­män vaih­to­eh­don jou­lu­ruo­kien val­mis­tuk­seen – tutustu ruo­ka­blog­gaa­ja Hannele Hy­vä­ri­sen äidin her­kul­li­seen lant­tu­laa­tik­ko­re­sep­tiin

15.12.2020 17:00
Ihmisymmärrys näkyy viivan alla – markkinointiin tarvitaan ymmärrystä oman alueen kuluttajien tarpeista, motiiveista ja käyttäytymisestä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ih­mis­ym­mär­rys näkyy viivan alla – mark­ki­noin­tiin tar­vi­taan ym­mär­rys­tä oman alueen ku­lut­ta­jien tar­peis­ta, mo­tii­veis­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä

15.12.2020 14:00
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen kannustaa hakemaan yrittäjille suunnattua jatkuvan oppimisen mallia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen johtaja Petri Keränen kan­nus­taa ha­ke­maan yrit­tä­jil­le suun­nat­tua jat­ku­van op­pi­mi­sen mallia

15.12.2020 08:00
Kempeleen Zatelliittiin nousee ensi vuonna lisää tontteja ja teitä – ”Mielestäni saimme tontin Kempeleen parhaalta paikalta”
Mainos Kempeleen kunta

Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin nousee ensi vuonna lisää tont­te­ja ja teitä – ”Mie­les­tä­ni saimme tontin Kem­pe­leen par­haal­ta pai­kal­ta”

15.12.2020 08:00