Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Puoli vuotta kysymyksiä ja vastauksia – Mitä on työelämän coaching ja miksi sillä on kauaskantoiset vaikutukset koko yritykseen
Mainos MPS Career Oy

Puoli vuotta ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia – Mitä on työ­elä­män coac­hing ja miksi sillä on kauas­kan­toi­set vai­ku­tuk­set koko yri­tyk­seen

07.12.2022 06:00
Laura Karjalainen meni 14 vuotta sitten kesätöihin Nokialle – ja työskentelee siellä edelleen: ”Mahdollisuuksiin kannattaa aina tarttua”
Mainos BusinessOulu

Laura Kar­ja­lai­nen meni 14 vuotta sitten ke­sä­töi­hin No­kial­le – ja työs­ken­te­lee siellä edel­leen: ”Mah­dol­li­suuk­siin kan­nat­taa aina tart­tua”

07.12.2022 06:00
Kuivajääpuhalluksiin erikoistunut oululainen Hielo Oy kertoo ja näyttää nykyaikaisen puhdistusmenetelmän edut
Mainos Hielo

Kui­va­jää­pu­hal­luk­siin eri­kois­tu­nut ou­lu­lai­nen Hielo Oy kertoo ja näyttää ny­ky­ai­kai­sen puh­dis­tus­me­ne­tel­män edut

06.12.2022 06:00
100-vuotias jätealan perheyritys Veikko Lehti on aloittanut toimintansa Oulussa – ”Autamme asiakkaitamme pääsemään vaikeista jätteistä eroon vastuullisesti”
Mainos Veikko Lehti Oy

100-vuo­tias jä­te­alan per­he­yri­tys Veikko Lehti on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa Oulussa – ”Au­tam­me asiak­kai­tam­me pää­se­mään vai­keis­ta jät­teis­tä eroon vas­tuul­li­ses­ti”

06.12.2022 06:00
Lyhyt puhelu lakimiehelle voi säästää pitkän pennin ja estää riitoja: "On paljon halvempaa ennakoida kuin reagoida"
Mainos Lakitoimisto Ahola & Seppänen

Lyhyt puhelu la­ki­mie­hel­le voi säästää pitkän pennin ja estää rii­to­ja: "On paljon hal­vem­paa en­na­koi­da kuin rea­goi­da"

05.12.2022 13:00
Škoda Transtechilla työskentelevä projekti-insinööri Ville: ”Näen työssäni hyvin konepajan koko prosessin”
Mainos We love metal

Škoda Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä pro­jek­ti-in­si­nöö­ri Ville: ”Näen työs­sä­ni hyvin ko­ne­pa­jan koko pro­ses­sin”

03.12.2022 06:00
Toive marketpäälliköksi pääsystä toteutui – Ringa Hintsalan polku on kulkenut Hailuodosta Haukiputaalle ja lopulta Muhokselle
Mainos BusinessOulu

Toive mar­ket­pääl­li­kök­si pää­sys­tä to­teu­tui – Ringa Hint­sa­lan polku on kul­ke­nut Hai­luo­dos­ta Hau­ki­pu­taal­le ja lopulta Mu­hok­sel­le

30.11.2022 06:00
Sängyn sydän on hyvä patja – Unibedin laadukkailla joustinpatjoilla ja petauspatjoilla vanha sänky saa uuden elämän
Mainos Unibed

Sängyn sydän on hyvä patja – Uni­be­din laa­duk­kail­la jous­tin­pat­joil­la ja pe­taus­pat­joil­la vanha sänky saa uuden elämän

29.11.2022 06:00
Kaamosväsymys kuriin valon avulla
Mainos Lumise Oy

Kaa­mos­vä­sy­mys kuriin valon avulla

25.11.2022 06:00
Talven lämmityslaskut ehtii vielä saada kuriin – “Ilma-vesilämpöpumpun voi saada asennettuna vielä lähiviikoille”
Mainos Lämpöpartio Oy

Talven läm­mi­tys­las­kut ehtii vielä saada kuriin – “Il­ma-ve­si­läm­pö­pum­pun voi saada asen­net­tu­na vielä lä­hi­vii­koil­le”

24.11.2022 06:00
Pohjoissuomalainen vaateyritys suunnittelee kestävät ja ajattomat tuotteensa Kempeleestä käsin – vastikään avattu uusi puoti tarjoaa persoonallisen ostoselämyksen koko perheelle
Mainos Versonpuoti

Poh­jois­suo­ma­lai­nen vaa­te­yri­tys suun­nit­te­lee kes­tä­vät ja ajat­to­mat tuot­teen­sa Kem­pe­lees­tä käsin – vast­ikään avattu uusi puoti tarjoaa per­soo­nal­li­sen os­tos­elä­myk­sen koko per­heel­le

21.11.2022 06:00
Puutarha-alan oppilaitososuuskunnassa tehdään töitä kädet mullassa ja opiskellaan kohti ammattia
Mainos OSAO

Puu­tar­ha-alan op­pi­lai­tos­osuus­kun­nas­sa tehdään töitä kädet mul­las­sa ja opis­kel­laan kohti am­mat­tia

20.11.2022 06:00
Parempaa työelämää rakentamassa – Tehokas työterveys ennakoi työkykyriskit ja puuttuu niihin ajoissa
Mainos Pihlajalinna

Pa­rem­paa työ­elä­mää ra­ken­ta­mas­sa – Tehokas työ­ter­veys ennakoi työ­ky­ky­ris­kit ja puuttuu niihin ajoissa

19.11.2022 06:00
Auton luotettavuus ja turvallisuus on pohjoisen sääolosuhteissa ratkaisevan tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huolletut autot säilyttävät arvonsa huomattavasti paremmin”
Mainos Pörhön Autoliike

Auton luo­tet­ta­vuus ja tur­val­li­suus on poh­joi­sen sää­olo­suh­teis­sa rat­kai­se­van tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huol­le­tut autot säi­lyt­tä­vät arvonsa huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min”

19.11.2022 06:00
Näin suunnittelet yksilöllisen timanttisormuksen, joka säilyttää loistonsa – ”Meiltä täältä Oulusta löytyy Suomen monipuolisin sormusvalikoima”
Mainos Turun Kultaseppä Oy

Näin suun­nit­te­let yk­si­löl­li­sen ti­mant­ti­sor­muk­sen, joka säi­lyt­tää lois­ton­sa – ”Meiltä täältä Oulusta löytyy Suomen mo­ni­puo­li­sin sor­mus­va­li­koi­ma”

16.11.2022 06:00
”Rakastuin hitsaamiseen” – Sah-Ko Oy:ssä työskentelevä Sini-Sofia Trast löysi unelmiensa työn yllättäen
Mainos BusinessOulu

”Ra­kas­tuin hit­saa­mi­seen” – Sah-Ko Oy:ssä työs­ken­te­le­vä Si­ni-So­fia Trast löysi unel­mien­sa työn yl­lät­täen

16.11.2022 06:00
Kun asuntokauppariita käy jaksamisen päälle, ei energiaa riitä välttämättä asianajajan luokse kulkemiseen – Osaava asianajaja pitää puoliasi myös etäyhteyden välityksellä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Kun asun­to­kaup­pa­rii­ta käy jak­sa­mi­sen päälle, ei ener­giaa riitä vält­tä­mät­tä asian­aja­jan luokse kul­ke­mi­seen – Osaava asian­aja­ja pitää puo­lia­si myös etä­yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä

14.11.2022 06:00
Miten selvitä, kun kaikki kulut nousevat? Näillä keinoilla voi saada helpotusta
Mainos Danske Bank

Miten sel­vi­tä, kun kaikki kulut nou­se­vat? Näillä kei­noil­la voi saada hel­po­tus­ta

14.11.2022 06:00
Myötätunto on mahtava voima, jota voi osoittaa useilla tavoilla – ”Vie kukkia, vaikka et niitä arvostaisikaan”
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Myö­tä­tun­to on mahtava voima, jota voi osoit­taa useilla ta­voil­la – ”Vie kukkia, vaikka et niitä ar­vos­tai­si­kaan”

08.11.2022 06:00
Iihin on rakennettu Suomen suurin fotobioreaktori, jota yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan – ”Tähän liittyvää kaupallista tutkimusta ei ole ollut aiemmin saatavilla Suomessa”
Mainos Iin kunta

Iihin on ra­ken­net­tu Suomen suurin fo­to­bio­reak­to­ri, jota yri­tyk­set voivat hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­nas­saan – ”Tähän liit­ty­vää kau­pal­lis­ta tut­ki­mus­ta ei ole ollut aiemmin saa­ta­vil­la Suo­mes­sa”

03.11.2022 06:00
POHTO oli mukana rakentamassa Nokia-vetoista Oulun ihmettä ja linjaa, että menestystä voi saavuttaa vain osaamisella – ”Menestyneet yritykset ovat 100-prosenttisesti koulutusmyönteisiä”
Mainos POHTO Oy

POHTO oli mukana ra­ken­ta­mas­sa No­kia-ve­tois­ta Oulun ihmettä ja linjaa, että me­nes­tys­tä voi saa­vut­taa vain osaa­mi­sel­la – ”Me­nes­ty­neet yri­tyk­set ovat 100-pro­sent­ti­ses­ti kou­lu­tus­myön­tei­siä”

31.10.2022 09:03
Oulun keskustaan rakentuvan tornitalon asuntoon pääsee nyt tutustumaan paikan päälle – ”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus”
Mainos Pohjola Rakennus

Oulun kes­kus­taan ra­ken­tu­van tor­ni­ta­lon asun­toon pääsee nyt tu­tus­tu­maan paikan päälle – ”Tämä on ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus”

31.10.2022 06:00
Nämä oululaiset tekevät tekoja paremman työelämän puolesta – Tiettyjä asioita tarvitsee jokainen ihminen
Mainos MPS Career Oy

Nämä ou­lu­lai­set tekevät tekoja pa­rem­man työ­elä­män puo­les­ta – Tiet­ty­jä asioita tar­vit­see jo­kai­nen ihminen

29.11.2022 09:22
Intohimona ohjelmistojen testaus – Helmiina Urponen on yksi heistä, jotka varmistavat Bittiumin terveysteknologian laitteiden laadun
Mainos Urapolkuja-juttusarja

In­to­hi­mo­na oh­jel­mis­to­jen testaus – Hel­mii­na Urponen on yksi heistä, jotka var­mis­ta­vat Bit­tiu­min ter­veys­tek­no­lo­gian lait­tei­den laadun

26.10.2022 06:00
Yksinäisyys on surun seuralainen – sururyhmä tukee läheisensä menettänyttä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Yk­si­näi­syys on surun seu­ra­lai­nen – su­ru­ryh­mä tukee lä­hei­sen­sä me­net­tä­nyt­tä

25.10.2022 06:00
Oulun keskustaan on avattu kiehtova ravintolapiha, jollaista ei löydy mistään muualta – ”Kun ilta pimenee, patiosta tulee aivan törkeän siisti”
Mainos Pekurin Patio

Oulun kes­kus­taan on avattu kieh­to­va ra­vin­to­la­pi­ha, jol­lais­ta ei löydy mistään muualta – ”Kun ilta pi­me­nee, pa­tios­ta tulee aivan törkeän siisti”

21.10.2022 06:00
”Kiinnostaako kauppapaikka globaalin autoalan jätin naapurina?” Huippupaikalla Oulun Limingantullissa on nyt vapaana liike- ja tuotantotilaa
Mainos Trevian Asset Management

”Kiin­nos­taa­ko kaup­pa­paik­ka glo­baa­lin au­to­alan jätin naa­pu­ri­na?” Huip­pu­pai­kal­la Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa on nyt vapaana liike- ja tuo­tan­to­ti­laa

20.10.2022 06:00
Kiinteistöalaa suurella sydämellä – Pekka Ronkainen vie Kotikatu365-mallia Oulusta valtakunnalliseksi
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Kiin­teis­tö­alaa suu­rel­la sy­dä­mel­lä – Pekka Ron­kai­nen vie Kotikatu365-mal­lia Oulusta val­ta­kun­nal­li­sek­si

19.10.2022 10:47
Elämyksellinen syysloma Kalajoella tarjoaa hauskaa tekemistä koko perheelle – lue artikkelista parhaat vinkit onnistuneeseen lomaan
Mainos Visit Kalajoki

Elä­myk­sel­li­nen syys­lo­ma Ka­la­joel­la tarjoaa hauskaa te­ke­mis­tä koko per­heel­le – lue ar­tik­ke­lis­ta parhaat vinkit on­nis­tu­nee­seen lomaan

19.10.2022 10:41
Unibed tuo markkinoille ainutlaatuisen moottorisängyn kolminkertaisella jousituksella - "Diamond Pro on unelma jämäkkää vuodetta arvostavalle"
Mainos Unibed

Unibed tuo mark­ki­noil­le ai­nut­laa­tui­sen moot­to­ri­sän­gyn kol­min­ker­tai­sel­la jou­si­tuk­sel­la - "Dia­mond Pro on unelma jä­mäk­kää vuo­det­ta ar­vos­ta­val­le"

08.10.2022 06:00