Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Yhdellä latauksella Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Yh­del­lä la­tauk­sel­la Oulusta Tor­nioon”

06:00
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 06:00
Merantin hartiat levenivät – palvelu jatkuu tutun ketteränä ja laadukkaana
Mainos Meranti Siivouspalvelut

Me­ran­tin hartiat le­ve­ni­vät – palvelu jatkuu tutun ket­te­rä­nä ja laa­duk­kaa­na

15.04.2021 06:00
Kohtuuhintainen koti on mahdollista saada myös suositulta alueelta
Mainos Lehto Asunnot

Koh­tuu­hin­tai­nen koti on mah­dol­lis­ta saada myös suo­si­tul­ta alueel­ta

13.04.2021 06:00
Hautakiveen voidaan ikuistaa rakas muisto tai osa vainajan persoonaa – ”Tärkeintä on, että hautakivestä saadaan toiveiden mukainen ja vainajan muistoa kunnioittava”
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Hau­ta­ki­veen voidaan ikuis­taa rakas muisto tai osa vai­na­jan per­soo­naa – ”Tär­kein­tä on, että hau­ta­ki­ves­tä saadaan toi­vei­den mu­kai­nen ja vai­na­jan muistoa kun­nioit­ta­va”

12.04.2021 06:00
Kailatec Oy:n menestyksen salaisuus on asiantuntevat myyjät – ”Kun työ on mieluista, myös kouluttautumiseen on motivaatiota”
Mainos Kailatec

Kai­la­tec Oy:n me­nes­tyk­sen sa­lai­suus on asian­tun­te­vat myyjät – ”Kun työ on mie­luis­ta, myös kou­lut­tau­tu­mi­seen on mo­ti­vaa­tio­ta”

09.04.2021 06:00
Ennakoiva sydänterveys voi säästää jopa kuolemalta – ”Ihmisen pitäisi suhtautua itseensä kuin kallisarvoiseen aarteeseen”
Mainos Sydänkeskus

En­na­koi­va sy­dän­ter­veys voi säästää jopa kuo­le­mal­ta – ”Ih­mi­sen pitäisi suh­tau­tua it­seen­sä kuin kal­lis­ar­voi­seen aar­tee­seen”

09.04.2021 06:00
Vihiluodon Kalan muutto Liminkaan sai lopullisen sinettinsä toimitusjohtajan Göteborgin matkalla – ”Mietin, että miksi mekin ei voitaisi keskellä peltoa menestyä?”
Mainos Limingan kunta

Vi­hi­luo­don Kalan muutto Li­min­kaan sai lo­pul­li­sen si­net­tin­sä toi­mi­tus­joh­ta­jan Gö­te­bor­gin mat­kal­la – ”Mie­tin, että miksi mekin ei voi­tai­si kes­kel­lä peltoa me­nes­tyä?”

05.04.2021 06:00
3 vinkkiä, joilla vältät rahanmenetyksiä asuntokauppariidoissa — asianajaja: ”Tärkein on myös helpoin”
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

3 vink­kiä, joilla vältät ra­han­me­ne­tyk­siä asun­to­kaup­pa­rii­dois­sa — asia­na­ja­ja: ”Tär­kein on myös hel­poin”

05.04.2021 06:00
Oululainen Reino Viippola hankki uuden Golf Variantin
Mainos Pörhön Autoliike

Ou­lu­lai­nen Reino Viip­po­la hankki uuden Golf Va­rian­tin

02.04.2021 00:00
Mediavaikuttaja Jani Halme ei epäile tunnustaa kotiseuturakkauttaan
Mainos Kaleva Media

Me­dia­vai­kut­ta­ja Jani Halme ei epäile tun­nus­taa ko­ti­seu­tu­rak­kaut­taan

01.04.2021 06:00
Riikan ja Villen unelmien kodille löytyi täydellinen paikka Iijoen varrelta – ”Kyllä se rauhoittaa, kun katsoo jokimaisemaa”
Mainos Iin kunta

Riikan ja Villen unel­mien kodille löytyi täy­del­li­nen paikka Iijoen var­rel­ta – ”Kyllä se rau­hoit­taa, kun katsoo jo­ki­mai­se­maa”

31.03.2021 06:00
Hoivakoti Onnenrinteellä voidaan hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta – ”Minusta on ihanaa, että meidän ikäihmiset saavat nauttia elämästä”
Mainos Onnenrinne

Hoi­va­ko­ti On­nen­rin­teel­lä voidaan hyvin poik­keuk­sel­li­ses­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – ”Mi­nus­ta on ihanaa, että meidän ikä­ih­mi­set saavat nauttia elä­mäs­tä”

31.03.2021 06:00
Nyt kaikki lainat alle 10% korolla: testaa nyt helposti paljonko voit säästää lainoissasi
Mainos Digitoimisto SEOSEON

Nyt kaikki lainat alle 10% ko­rol­la: testaa nyt hel­pos­ti pal­jon­ko voit säästää lai­nois­sa­si

06.04.2021 10:35
Lounastuote valmistaa maukasta ja laadukasta lähiruokaa – ”Olemme pieni tehdas, jolla on suuri sydän”
Mainos Suomen Lounastuote

Lou­nas­tuo­te val­mis­taa mau­kas­ta ja laa­du­kas­ta lä­hi­ruo­kaa – ”Olemme pieni tehdas, jolla on suuri sydän”

30.03.2021 06:00
Pandemia paljasti koko yritystoiminnan lähtökohdan – yrittäjän halun kehittyä ja tehdä asioita paremmin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pan­de­mia pal­jas­ti koko yri­tys­toi­min­nan läh­tö­koh­dan – yrit­tä­jän halun ke­hit­tyä ja tehdä asioita pa­rem­min

29.03.2021 19:00
Mitä yrittäjän tulisi huomioida nyt, kun korona rajoittaa totuttuja toimintatapoja?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä yrit­tä­jän tulisi huo­mioi­da nyt, kun korona ra­joit­taa to­tut­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja?

29.03.2021 18:00
Kun osakeyhtiön omistuksessa tapahtuu muutos, pitääkö siitä ilmoittaa kaupparekisteriin?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kun osa­ke­yh­tiön omis­tuk­ses­sa ta­pah­tuu muutos, pitääkö siitä il­moit­taa kaup­pa­re­kis­te­riin?

29.03.2021 14:00
Alkutuotannon yrittäjät eivät aina tiedä mahdollisuuksistaan — osaajien löytyminen kausityöhön voi olla näin helppoa
Mainos TE-toimisto

Al­ku­tuo­tan­non yrit­tä­jät eivät aina tiedä mah­dol­li­suuk­sis­taan — osaa­jien löy­ty­mi­nen kau­si­työ­hön voi olla näin helppoa

29.03.2021 06:00
Poikkeusajan pääsiäistä vietetään omalla porukalla hyvän ruoan parissa – katso herkullinen karitsanpaistiohje pääsiäispöytään
Mainos K-Citymarket

Poik­keus­ajan pää­siäis­tä vie­te­tään omalla po­ru­kal­la hyvän ruoan parissa – katso her­kul­li­nen ka­rit­san­pais­ti­oh­je pää­siäis­pöy­tään

29.03.2021 06:00
Mitä etätöistä koituneita kuluja työntekijät ja yrittäjät voivat vähentää verotuksessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mitä etä­töis­tä koi­tu­nei­ta kuluja työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät voivat vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa?

29.03.2021 06:00
Asuntovälityksen tarkoitus on liittää oikeat ihmiset ja oikeat asunnot yhteen – ”Asuntokaupoissa puhutaan paljon unelmista, mutta siinä on kyse myös toivosta”
Mainos Toivo LKV

Asun­to­vä­li­tyk­sen tar­koi­tus on liittää oikeat ihmiset ja oikeat asunnot yhteen – ”A­sun­to­kau­pois­sa pu­hu­taan paljon unel­mis­ta, mutta siinä on kyse myös toi­vos­ta”

28.03.2021 06:00
OSAOn kone- ja tuotantotekniikan koulutus tarjoaa tien töihin: ”Hitsaajan työnjälki näkyy kaikkialla”
Mainos OSAO

OSAOn kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan kou­lu­tus tarjoaa tien töihin: ”Hit­saa­jan työn­jäl­ki näkyy kaik­kial­la”

28.03.2021 06:00
Hiilineutraali kaukolämpö tulee läheltä, mutta kantaa kauas
Mainos Oulun Energia

Hii­li­neut­raa­li kau­ko­läm­pö tulee lä­hel­tä, mutta kantaa kauas

27.03.2021 21:00
Lainavertailu on vastuullisen lainaamisen edellytys
Mainos Lead Supply

Lai­na­ver­tai­lu on vas­tuul­li­sen lai­naa­mi­sen edel­ly­tys

27.03.2021 06:00
Kärppäkapteeni uskoo, että työhyvinvointiin satsaaminen kannattaa
Mainos Ideko Suomi Oy

Kärp­pä­kap­tee­ni uskoo, että työ­hy­vin­voin­tiin sat­saa­mi­nen kan­nat­taa

26.03.2021 06:00
Virva Sankala siirtyi julkiselta puolelta sotealan yrittäjäksi: ”Täällä voin olla ihminen ihmiselle”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Virva Sankala siirtyi jul­ki­sel­ta puo­lel­ta so­tea­lan yrit­tä­jäk­si: ”Täällä voin olla ihminen ih­mi­sel­le”

26.03.2021 06:00
Yrittäjä on vapaapäivänsä ansainnut: Lokakuussa Iso-Syötteellä huipentuva koulutuskokonaisuus tarjoaa verkostoitumista ja uuden oppimista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yrit­tä­jä on va­paa­päi­vän­sä an­sain­nut: Lo­ka­kuus­sa Iso-Syöt­teel­lä hui­pen­tu­va kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa ver­kos­toi­tu­mis­ta ja uuden op­pi­mis­ta

25.03.2021 14:00