Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Löydä talven riemut Pohjolan rengastiellä – 11 vinkkiä rengastien talviaktiviteetteihin
Mainos Visit Oulu

Löydä talven riemut Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä – 11 vinkkiä ren­gas­tien tal­vi­ak­ti­vi­teet­tei­hin

26.11.2021 06:00
Lisävaloilla turvaa tien päälle
Mainos Lumise Oy

Li­sä­va­loil­la turvaa tien päälle

26.11.2021 06:00
Mitä tänä vuonna kannattaa ostaa joululahjaksi? – Iiläiset yrittäjät suosittelevat panostamaan hemmotteluun, hyvinvointiin ja herkutteluun
Mainos Iin kunta

Mitä tänä vuonna kan­nat­taa ostaa jou­lu­lah­jak­si? – Ii­läi­set yrit­tä­jät suo­sit­te­le­vat pa­nos­ta­maan hem­mot­te­luun, hy­vin­voin­tiin ja her­kut­te­luun

25.11.2021 14:00
Virpi Kätkä kärsi monelle suomalaiselle tutusta vaivasta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa
Mainos Kuntokauppa

Virpi Kätkä kärsi monelle suo­ma­lai­sel­le tutusta vai­vas­ta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa

25.11.2021 06:00
Oululainen lähihoitaja Greta Pöyskö, 22: ”Yksi asia tekee työpäivästäni paremman”
Mainos Business Oulu

Ou­lu­lai­nen lä­hi­hoi­ta­ja Greta Pöyskö, 22: ”Yksi asia tekee työ­päi­väs­tä­ni pa­rem­man”

24.11.2021 08:40
Birgitta, 53, luuli vain kuorsaavansa, mutta todellisuus oli toinen: ”Lakkasin hengittämästä öisin”
Mainos Terveystalo

Bir­git­ta, 53, luuli vain kuor­saa­van­sa, mutta to­del­li­suus oli toinen: ”Lak­ka­sin hen­git­tä­mäs­tä öisin”

23.11.2021 06:00
Pohjoisen jokialueilla halutaan kehittää vaelluskalojen oloja tutkimusten ja seurannan avulla – ”Uusissa hankkeissa yhteistyön tärkeys korostuu"
Mainos PVO-Vesivoima Oy

Poh­joi­sen jo­ki­alueil­la ha­lu­taan ke­hit­tää vael­lus­ka­lo­jen oloja tut­ki­mus­ten ja seu­ran­nan avulla – ”Uu­sis­sa hank­keis­sa yh­teis­työn tärkeys ko­ros­tuu"

22.11.2021 08:30
Miten syntymäpäiviään viettävä K-Citymarket Kaakkuri on muuttunut 18 vuodessa? – ”Avajaispäivä oli täydellinen kaaos”
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Miten syn­ty­mä­päi­viään viet­tä­vä K-Ci­ty­mar­ket Kaak­ku­ri on muut­tu­nut 18 vuo­des­sa? – ”A­va­jais­päi­vä oli täy­del­li­nen kaaos”

19.11.2021 12:00
Inka laihtui juoksumatolla 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Silloin tiesin, että nyt on muutoksen aika”
Mainos Kuntokauppa

Inka laihtui juok­su­ma­tol­la 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Sil­loin tiesin, että nyt on muu­tok­sen aika”

19.11.2021 09:49
Ei mitään unelmahöttöä, vaan keino kehittää bisneksesi kannattavuutta
Mainos Kaleva Media

Ei mitään unel­ma­höt­töä, vaan keino ke­hit­tää bis­nek­se­si kan­nat­ta­vuut­ta

18.11.2021 06:00
Nauti talvesta Pohjolan Rengastiellä – 10 vinkkiä rengastien tunnelmallisiin kohteisiin
Mainos VisitOulu

Nauti tal­ves­ta Poh­jo­lan Ren­gas­tiel­lä – 10 vinkkiä ren­gas­tien tun­nel­mal­li­siin koh­tei­siin

17.11.2021 06:00
Osallistu Kalevan galaktiseen sanaseikkailuun ja nauti samalla Lumo-valofestivaalin upeista teoksista!
Mainos Kaleva Media

Osal­lis­tu Kalevan ga­lak­ti­seen sa­na­seik­kai­luun ja nauti samalla Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­lin upeista teok­sis­ta!

15.11.2021 16:00
Oulun kaupunki etsii lisää sijaisia päiväkoteihin – Töitä on tarvittaessa vaikka joka päivä: ”Onhan se aivan luksusta, kun saa itse valita työpäivänsä”
Mainos Oulun Kaupunki

Oulun kau­pun­ki etsii lisää si­jai­sia päi­vä­ko­tei­hin – Töitä on tar­vit­taes­sa vaikka joka päivä: ”Onhan se aivan luk­sus­ta, kun saa itse valita työ­päi­vän­sä”

15.11.2021 09:00
OAK hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä – osakasyritykset ovat lähteneet muutokseen hyvin mukaan
Mainos Oulun Autokuljetus Oy

OAK hii­li­neut­raa­lik­si vuoteen 2030 men­nes­sä – osa­kas­yri­tyk­set ovat läh­te­neet muu­tok­seen hyvin mukaan

12.11.2021 06:00
Herkkuja pikkujouluihin Fazer Leipureilta
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Herk­ku­ja pik­ku­jou­lui­hin Fazer Lei­pu­reil­ta

11.11.2021 06:00
Krista Pärmäkoski valmistautuu olympiatalveen – levolla keskeinen merkitys
Mainos Unibed

Krista Pär­mä­kos­ki val­mis­tau­tuu olym­pia­tal­veen – levolla kes­kei­nen mer­ki­tys

10.11.2021 08:00
Autokorjaamo, joka saa asiakkailtaan kiitosta jopa reklamaatioprosessista – ”Meille on tärkeää, että hommat tehdään hyvin ja laatu edellä”
Mainos Autohuolto Lohilahti

Au­to­kor­jaa­mo, joka saa asiak­kail­taan kii­tos­ta jopa rek­la­maa­tio­pro­ses­sis­ta – ”Meille on tär­keää, että hommat tehdään hyvin ja laatu edellä”

07.11.2021 06:00
Kuoleman jälkeen alkaa surutyö, jossa hautaustoimiston auttavat kädet helpottavat taakan kantamista – omaisen muistilista auttaa asioiden järjestelyssä
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Kuo­le­man jälkeen alkaa su­ru­työ, jossa hau­taus­toi­mis­ton aut­ta­vat kädet hel­pot­ta­vat taakan kan­ta­mis­ta – omaisen muis­ti­lis­ta auttaa asioi­den jär­jes­te­lys­sä

06.11.2021 14:30
Metallialan käsityön tekijöille on edelleen tarvetta – OSAO vastaa rekrykoulutuksella hitsaajapulaan
Mainos OSAO

Me­tal­li­alan kä­si­työn te­ki­jöil­le on edel­leen tar­vet­ta – OSAO vastaa rek­ry­kou­lu­tuk­sel­la hit­saa­ja­pu­laan

06.11.2021 06:00
Usein paras hoito kävelystä aiheutuviin kipuihin on kävely itse, mutta miten se on mahdollista?  – ”Emme myy kenkiä, myymme kävelykykyä”
Mainos Medishop

Usein paras hoito kä­ve­lys­tä ai­heu­tu­viin ki­pui­hin on kävely itse, mutta miten se on mah­dol­lis­ta? – ”Emme myy kenkiä, myymme kä­ve­ly­ky­kyä”

04.11.2021 09:30
Nykyaikaista hammashoitoa potilaan toiveita kuunnellen – ”Olemme panostaneet pelkopotilaiden asiantuntevaan hoitoon”
Mainos Hammasklinikka Sirius

Ny­ky­ai­kais­ta ham­mas­hoi­toa po­ti­laan toi­vei­ta kuun­nel­len – ”Olemme pa­nos­ta­neet pel­ko­po­ti­lai­den asian­tun­te­vaan hoi­toon”

03.11.2021 06:00
Merkityksellisyys työssä – miten sitä johdetaan? Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan vinkit
Mainos Northern Glow 2021

Mer­ki­tyk­sel­li­syys työssä – miten sitä joh­de­taan? Or­ga­ni­saa­tio­psy­ko­lo­gi Jaakko Sa­hi­maan vinkit

29.10.2021 06:00
OulunBaari on liikenneasema, jossa donitsit ovat kuin taideteoksia, lounasta saa viikon jokaisena päivänä ja ravintolapäällikkökin sanoo: ”Kaikki onnistuu, kaikki järjestyy!”
Mainos Oulun-Baari-Oy

Ou­lun­Baa­ri on lii­ken­nea­se­ma, jossa do­nit­sit ovat kuin tai­de­teok­sia, lou­nas­ta saa viikon jo­kai­se­na päivänä ja ra­vin­to­la­pääl­lik­kö­kin sanoo: ”Kaikki on­nis­tuu, kaikki jär­jes­tyy!”

28.10.2021 06:00
Oulussa on isännöintiyritys, jolla on poikkeuksellisen tyytyväiset asiakkaat ja isännöitsijät, mutta vaikeus löytää uusia työntekijöitä – ”Uskomme, että kun välitämme työntekijöistämme, myös he jaksavat huolehtia asiakkaistamme”
Mainos Isännöinti Vuorma Oy

Oulussa on isän­nöin­tiy­ri­tys, jolla on poik­keuk­sel­li­sen tyy­ty­väi­set asiak­kaat ja isän­nöit­si­jät, mutta vaikeus löytää uusia työn­te­ki­jöi­tä – ”Us­kom­me, että kun vä­li­täm­me työn­te­ki­jöis­täm­me, myös he jak­sa­vat huo­leh­tia asiak­kais­tam­me”

27.10.2021 06:00
DK&A on kasvava digialan yritys, joka etsii porukkaansa kansainvälistä osaamista ja oululaista asennetta: ”Oulu on meille äärimmäisen kiinnostava paikka”
Mainos Dunning, Kruger & Associates

DK&A on kasvava di­gi­alan yritys, joka etsii po­ruk­kaan­sa kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta ja ou­lu­lais­ta asen­net­ta: ”Oulu on meille ää­rim­mäi­sen kiin­nos­ta­va paikka”

27.10.2021 06:00
Miksi en koskaan tee markkinoinnin vuosikelloa
Mainos Kaleva Media

Miksi en koskaan tee mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­loa

25.10.2021 10:43