Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Sydänturvallisessa taloyhtiössä sydäniskuri saadaan käyttöön alle 5 minuutissa
Mainos Suomen Sydänliitto

Sy­dän­tur­val­li­ses­sa ta­lo­yh­tiös­sä sy­dän­is­ku­ri saadaan käyt­töön alle 5 mi­nuu­tis­sa

06:00
Työturvallisuuskortin suorittaminen onnistuu vaikka kotoa käsin – REDU Edun koulutuksessa käynyt yli 1000 työntekijää: ”Ihmisläheinen ote saa kiitosta”
Mainos REDU Edu Oy

Työ­tur­val­li­suus­kor­tin suo­rit­ta­mi­nen on­nis­tuu vaikka kotoa käsin – REDU Edun kou­lu­tuk­ses­sa käynyt yli 1000 työn­te­ki­jää: ”Ih­mis­lä­hei­nen ote saa kii­tos­ta”

15.10.2021 06:00
Ii on ollut arvostettu kauppapaikka jo vuosisatojen ajan, ja tänäkin vuonna kuntaan on sijoittunut ja perustettu kymmeniä uusia yrityksiä – Yrittäjät kertovat, miksi Ii on paras valinta yritykselle
Mainos Iin kunta

Ii on ollut ar­vos­tet­tu kaup­pa­paik­ka jo vuo­si­sa­to­jen ajan, ja tänäkin vuonna kuntaan on si­joit­tu­nut ja pe­rus­tet­tu kym­me­niä uusia yri­tyk­siä – Yrit­tä­jät ker­to­vat, miksi Ii on paras valinta yri­tyk­sel­le

14.10.2021 10:00
Lisää lähihoitajia Taivalkoskelle – OSAO vastaa Koillismaan työvoimapulaan
Mainos OSAO

Lisää lä­hi­hoi­ta­jia Tai­val­kos­kel­le – OSAO vastaa Koil­lis­maan työ­voi­ma­pu­laan

11.10.2021 12:00
Onko osaajien rekrytointi kasvun esteenä?
Mainos Kaleva Media

Onko osaa­jien rek­ry­toin­ti kasvun es­tee­nä?

08.10.2021 10:00
Metsähinnat huipussaan, kannattaako nyt myydä? – ”En usko, että kovin paljon enää noustaan tästä”
Mainos LKV Rantamökki Oy

Met­sä­hin­nat hui­pus­saan, kan­nat­taa­ko nyt myydä? – ”En usko, että kovin paljon enää nous­taan tästä”

08.10.2021 06:00
Unibedin kehittämä Caratia Erg -joustinpatjamallisto nostaa nukkumismukavuuden uudelle tasolle
Mainos unibed

Uni­be­din ke­hit­tä­mä Caratia Erg -jous­tin­pat­ja­mal­lis­to nostaa nuk­ku­mis­mu­ka­vuu­den uudelle tasolle

07.10.2021 14:00
Ruskon Betoni yhteistyöhön kotimaisen Hiilinielurekisterin kanssa – ”Haluamme toimia edelläkävijänä avoimen ja läpinäkyvän ilmastotyön saralla.”
Mainos Ruskon Betoni

Ruskon Betoni yh­teis­työ­hön ko­ti­mai­sen Hii­li­nie­lu­re­kis­te­rin kanssa – ”Ha­luam­me toimia edel­lä­kä­vi­jä­nä avoimen ja lä­pi­nä­ky­vän il­mas­to­työn sa­ral­la.”

01.10.2021 06:00
Ruskon Citymarketissa tuoksuu päivisin tuore pizza, kotiruoka ja savustettu kala – ”Moni on yllättynyt, että meiltä saa ihan oikiaa kiviuunipizzaa”
Mainos K-Citymarket Rusko

Ruskon Ci­ty­mar­ke­tis­sa tuoksuu päi­vi­sin tuore pizza, ko­ti­ruo­ka ja sa­vus­tet­tu kala – ”Moni on yl­lät­ty­nyt, että meiltä saa ihan oikiaa ki­viuu­ni­piz­zaa”

01.10.2021 06:00
Vegaanituotteet kuuluvat yhä useamman sekasyöjän arkiruokiin – Arvaatko, mikä on K-Supermarket Pekurin maitohyllyn myydyin tuote?
Mainos K-Supermarket Pekuri

Ve­gaa­ni­tuot­teet kuu­lu­vat yhä useam­man se­ka­syö­jän ar­ki­ruo­kiin – Ar­vaat­ko, mikä on K-Su­per­mar­ket Pekurin mai­to­hyl­lyn myydyin tuote?

30.09.2021 09:00
Virtuaalitodellisuus auttaa työntekijöiden perehdyttämisessä – Lapissa toteutettavaan hankkeeseen etsitään yhteistyöyrityksiä
Mainos Lapin AMK

Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­sä – Lapissa to­teu­tet­ta­vaan hank­kee­seen et­si­tään yh­teis­työ­yri­tyk­siä

28.09.2021 06:00
Lauantaina on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä Hupisaarten puroissa polskiva taimen – Hupisaarten Kutuyö  -tapahtuma tuo luonto- ja kulttuurielämyksiä keskelle kaupunkia
Mainos Luonnonvarakeskus

Lauan­tai­na on ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus nähdä Hu­pi­saar­ten pu­rois­sa pols­ki­va taimen – Hu­pi­saar­ten Kutuyö -ta­pah­tu­ma tuo luonto- ja kult­tuu­ri­elä­myk­siä kes­kel­le kau­pun­kia

28.09.2021 06:00
Ihmiset haluavat nyt treeniltä kahta asiaa – kokenut valmentaja neuvoo, miten vältät yleisimmän treenimokan
Mainos Oulun PT Studio

Ihmiset ha­lua­vat nyt tree­nil­tä kahta asiaa – kokenut val­men­ta­ja neuvoo, miten vältät ylei­sim­män tree­ni­mo­kan

27.09.2021 06:00
Markkinointijohtaja – sinä olet vastuussa yrityksesi datasta
Mainos Kaleva Media

Mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja – sinä olet vas­tuus­sa yri­tyk­se­si datasta

22.09.2021 10:00
Unibedin laadukas moottorisänky on satsaus hyvinvointiin
Mainos Unibed

Uni­be­din laa­du­kas moot­to­ri­sän­ky on satsaus hy­vin­voin­tiin

17.09.2021 06:00
Asiakasymmärrystä pohjoiselta kantilta katsottuna
Mainos Kaleva Media

Asia­kas­ym­mär­rys­tä poh­joi­sel­ta kan­til­ta kat­sot­tu­na

14.09.2021 06:00
Limingassa on tehdas, jossa talot valmistuvat samaan tapaan kuin ajoneuvot autotehtaalla – Aktiivinen kunta ja sopiva sijainti auttavat yrityksen menestymisessä
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa on tehdas, jossa talot val­mis­tu­vat samaan tapaan kuin ajo­neu­vot au­to­teh­taal­la – Ak­tii­vi­nen kunta ja sopiva si­jain­ti aut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­ses­sä

13.09.2021 12:00
”En löydä mistään työntekijää, mitä voisin tehdä?” – TE-toimisto auttaa yrittäjää työlupiin liittyvissä asioissa
Mainos TE-toimisto

”En löydä mistään työn­te­ki­jää, mitä voisin tehdä?” – TE-toi­mis­to auttaa yrit­tä­jää työ­lu­piin liit­ty­vis­sä asiois­sa

13.09.2021 06:00
Olemme veljeni kanssa ostamassa perheyhtiömme osakkeita vanhemmiltamme: Kannattaako meidän tehdä osakassopimus?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Olemme veljeni kanssa os­ta­mas­sa per­he­yh­tiöm­me osak­kei­ta van­hem­mil­tam­me: Kan­nat­taa­ko meidän tehdä osa­kas­so­pi­mus?

10.09.2021 06:00
Korona-aika teki Pitja Simistä käsityöyrittäjän – Oulun yliopiston täsmäkoulutuksesta hän sai eväitä somen hyödyntämiseen ja digimarkkinointiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ko­ro­na-ai­ka teki Pitja Simistä kä­si­työ­yrit­tä­jän – Oulun yli­opis­ton täs­mä­kou­lu­tuk­ses­ta hän sai eväitä somen hyö­dyn­tä­mi­seen ja di­gi­mark­ki­noin­tiin

10.09.2021 06:00
Tuukka Lisko harrastaa purjehdusta – tuulen voima ja luonnon äänet tuovat hyvää vastapainoa yrittäjä arkeen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tuukka Lisko har­ras­taa pur­jeh­dus­ta – tuulen voima ja luonnon äänet tuovat hyvää vas­ta­pai­noa yrit­tä­jä arkeen

10.09.2021 06:00
Työvoimapula uhkaa koronan jälkeen kasvuun kääntynyttä taloutta: Tarvitaan vetovoimaa, pitovoimaa ja työntekoon kannustavia toimia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Työ­voi­ma­pu­la uhkaa koronan jälkeen kasvuun kään­ty­nyt­tä ta­lout­ta: Tar­vi­taan ve­to­voi­maa, pi­to­voi­maa ja työn­te­koon kan­nus­ta­via toimia

24.09.2021 13:37
Yksinyrittäjänä minun olisi välillä hyvä purkaa mieltäni jonkun kanssa: Onko työnohjauksesta apua työpaineiden purkamisessa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jä­nä minun olisi välillä hyvä purkaa miel­tä­ni jonkun kanssa: Onko työn­oh­jauk­ses­ta apua työ­pai­nei­den pur­ka­mi­ses­sa?

10.09.2021 06:00
Työntekijä on ollut koko koeajan sairauslomalla: Voiko työnantaja tässä tapauksessa purkaa työntekijän koeajan?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työn­te­ki­jä on ollut koko koeajan sai­raus­lo­mal­la: Voiko työn­an­ta­ja tässä ta­pauk­ses­sa purkaa työn­te­ki­jän koea­jan?

10.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kunta- ja yrit­tä­jä­ta­paa­mi­ses­sa nos­te­taan pöy­däl­le ky­sy­mys, mil­lai­set ovat yrit­tä­jä­myön­tei­sen kunnan mah­dol­li­suu­det

09.09.2021 06:00