Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

OSAOssa kaivosalaa opiskeleva Jenna sai tukea valintaansa äiti Lauralta – “Vanhemman rooli on kannustaa ja tukea”
Mainos OSAO

OSAOssa kai­vosalaa opis­ke­le­va Jenna sai tukea va­lin­taan­sa äiti Lau­ral­ta – “Van­hem­man rooli on kan­nus­taa ja tukea”

20.02.2024 06:00
”Oululaiset eivät ehkä aivan ymmärrä Ruskotunturin arvoa” – Lähirinne istutti Silandereihin laskettelukipinän, joka on roihunnut jo 10 vuotta
Mainos Ruskotunturi

”Ou­lu­lai­set eivät ehkä aivan ymmärrä Rus­ko­tun­tu­rin arvoa” – Lä­hi­rin­ne istutti Si­lan­de­rei­hin las­ket­te­lu­ki­pi­nän, joka on roi­hun­nut jo 10 vuotta

19.02.2024 06:00
Omakotitaloja upealle rantapaikalle – ”Matalat asumiskustannukset kiinnostavat kodinostajia”
Mainos Nastarakennus Oy

Oma­ko­ti­ta­lo­ja upealle ran­ta­pai­kal­le – ”Ma­ta­lat asu­mis­kus­tan­nuk­set kiin­nos­ta­vat ko­di­nos­ta­jia”

16.02.2024 06:00
Uuden Nallikarin Aallon avajaisia vietetään 24.2. – Nallikarin Aalto kutsuu nauttimaan laadukkaasta majoituksesta ja upeista elämyksistä meren äärellä
Mainos Nallikari Seaside Oy

Uuden Nal­li­ka­rin Aallon ava­jai­sia vie­te­tään 24.2. – Nal­li­ka­rin Aalto kutsuu naut­ti­maan laa­duk­kaas­ta ma­joi­tuk­ses­ta ja upeista elä­myk­sis­tä meren äärellä

16.02.2024 06:00
Vuoden kasvuyritys Profilencen tarina alkoi autotallista - Sparraus antoi eväitä menestykseen
Mainos Kasvu Open

Vuoden kas­vu­yri­tys Pro­fi­len­cen tarina alkoi au­to­tal­lis­ta - Spar­raus antoi eväitä me­nes­tyk­seen

14.02.2024 06:00
Paavo meni linssileikkaukseen ja rohkaisee muitakin samaan – ”Omaan elämänlaatuun kannattaa panostaa silloin, kun elää”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Paavo meni lins­si­leik­kauk­seen ja roh­kai­see mui­ta­kin samaan – ”Omaan elä­män­laa­tuun kan­nat­taa pa­nos­taa sil­loin, kun elää”

12.02.2024 09:00
Ooksä skenes ines?
Mainos Kaleva Media

Ooksä skenes ines?

06.02.2024 06:00
Uskaltaako sähköauton ostaa Suomen talveen? – Kysyimme sähköauton omistajalta, onko valinta kaduttanut
Mainos Pörhön Autoliike

Us­kal­taa­ko säh­kö­au­ton ostaa Suomen tal­veen? – Ky­syim­me säh­kö­au­ton omis­ta­jal­ta, onko valinta ka­dut­ta­nut

06.02.2024 06:00
Kristina sai kaihileikkauksessa “uudet silmät”
Mainos Silmäasema

Kris­ti­na sai kai­hi­leik­kauk­ses­sa “uudet silmät”

05.02.2024 06:00
Hammasvahti avaa ovensa – Oulun keskustassa sijaitsevan uuden hammaslääkäriklinikan vahvuutena on moderni teknologia ja kokeneet hammaslääkärit
Mainos hammasvahti

Ham­mas­vah­ti avaa ovensa – Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­van uuden ham­mas­lää­kä­ri­kli­ni­kan vah­vuu­te­na on moderni tek­no­lo­gia ja ko­ke­neet ham­mas­lää­kä­rit

05.02.2024 06:00
Ikänäköleikkaus parantaa elämänlaatua – “Moni ei tiedä, että silmälaseista voi päästä kokonaan eroon”
Mainos Silmien Klinikka

Ikä­nä­kö­leik­kaus pa­ran­taa elä­män­laa­tua – “Moni ei tiedä, että sil­mä­la­seis­ta voi päästä ko­ko­naan eroon”

31.01.2024 06:00
”Joskus tarvitaan toiset silmät, jotka huomaavat hyvän”– NUOTTI-valmennus auttaa nuorta siirtymään aikomuksista onnistumisiin
Mainos Live-säätiö

”Joskus tar­vi­taan toiset silmät, jotka huo­maa­vat hyvän”– NUOT­TI-val­men­nus auttaa nuorta siir­ty­mään ai­ko­muk­sis­ta on­nis­tu­mi­siin

30.01.2024 06:00
Kuivajääpuhalluksiin erikoistunut oululainen Hielo Oy kertoo ja näyttää nykyaikaisen puhdistusmenetelmän edut
Mainos Hielo

Kui­va­jää­pu­hal­luk­siin eri­kois­tu­nut ou­lu­lai­nen Hielo Oy kertoo ja näyttää ny­ky­ai­kai­sen puh­dis­tus­me­ne­tel­män edut

29.01.2024 06:00
Monipuolisia työhyvinvointipaketteja Raahessa – kolmen yrityksen yhteistyö innostaa liikkumaan merellä ja metsässä
Mainos Langin Kauppahuone

Mo­ni­puo­li­sia työ­hy­vin­voin­ti­pa­ket­te­ja Raa­hes­sa – kolmen yri­tyk­sen yh­teis­työ in­nos­taa liik­ku­maan merellä ja met­säs­sä

28.01.2024 06:00
Lapin ammattikorkeakoulun kevään yhteishaussa voi hakea tutkinto-opiskelijaksi useaan koulutusohjelmaan
Mainos Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kevään yh­teis­haus­sa voi hakea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si useaan kou­lu­tus­oh­jel­maan

27.01.2024 06:00
Solarumin asentamien aurinkopaneelien teho häikäisi laulaja Petrus Schroderuksen: "Aurinkovoiman tuotto-odotukset ylittyivät moninkertaisesti"
Mainos Solarum

So­la­ru­min asen­ta­mien au­rin­ko­pa­nee­lien teho häi­käi­si laulaja Petrus Schro­de­ruk­sen: "Au­rin­ko­voi­man tuot­to-odo­tuk­set ylit­tyi­vät mo­nin­ker­tai­ses­ti"

26.01.2024 06:00
Tornion Akut myi laskunsa paikalliselle Norra Finansille ja yllättyi positiivisesti: ”Laskurahoitus on tuonut joustoa ja varmuutta kassavirtaamme”
Mainos Norra Finans

Tornion Akut myi las­kun­sa pai­kal­li­sel­le Norra Fi­nan­sil­le ja yl­lät­tyi po­si­tii­vi­ses­ti: ”Las­ku­ra­hoi­tus on tuonut joustoa ja var­muut­ta kas­sa­vir­taam­me”

22.01.2024 06:00
Super-mummu lataa akkuja laskettelemalla lasten kanssa
Mainos Hiihtokeskus Iso-Syöte

Su­per-mum­mu lataa akkuja las­ket­te­le­mal­la lasten kanssa

08.01.2024 06:00
Pohteella positiivinen alku
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus

Poh­teel­la po­si­tii­vi­nen alku

04.01.2024 06:00
Kalajoki vetää paluumuuttajia ja monipaikkaisesti työskenteleviä
Mainos Kalajoen kaupunki

Ka­la­jo­ki vetää pa­luu­muut­ta­jia ja mo­ni­paik­kai­ses­ti työs­ken­te­le­viä

28.12.2023 06:00
Kivisydämeen on tulossa tammikuussa toivottu uudistus
Mainos Oulun Pysäköinti Oy

Ki­vi­sy­dä­meen on tulossa tam­mi­kuus­sa toi­vot­tu uu­dis­tus

20.12.2023 06:00
Ensimmäinen joulu uudessa kaupassa
Mainos K-Supermarket Knuutilankangas

En­sim­mäi­nen joulu uudessa kau­pas­sa

16.12.2023 06:00
Nyt myydään matkailuyrityksiä – ikääntyvät omistajat etsivät jatkajaa elämäntyölleen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Nyt myydään mat­kai­lu­yri­tyk­siä – ikään­ty­vät omis­ta­jat etsivät jat­ka­jaa elä­män­työl­leen

11.12.2023 07:00
TE-toimisto ja Pohde rekrytoivat yhteistyössä sote-osaajia hyvinvointialueelle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-toi­mis­to ja Pohde rek­ry­toi­vat yh­teis­työs­sä sote-osaa­jia hy­vin­voin­ti­alueel­le

11.12.2023 06:00
Jonnan työnantaja mahdollisti uranvaihdon
Mainos BusinessAsema

Jonnan työn­an­ta­ja mah­dol­lis­ti uran­vaih­don

05.12.2023 10:09
Miten saada onnistunut joulu? – Diakoniatyöntekijät antavat itse testaamansa vinkit
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Miten saada on­nis­tu­nut joulu? – Dia­ko­nia­työn­te­ki­jät antavat itse tes­taa­man­sa vinkit

05.12.2023 06:00
Lasten liikkumattomuus huoletti, joten Ruskotunturi jakoi kausikortit Oulun ekaluokkalaisille: ”Tärkein tehtävämme on saada ihmiset liikkumaan”
Mainos Ruskotunturi

Lasten liik­ku­mat­to­muus huo­let­ti, joten Rus­ko­tun­tu­ri jakoi kau­si­kor­tit Oulun eka­luok­ka­lai­sil­le: ”Tär­kein teh­tä­väm­me on saada ihmiset liik­ku­maan”

04.12.2023 06:00
Suomen kieli antaa avaimet työelämään – OSAO Edu Oy kouluttaa filippiiniläisiä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia
Mainos OSAO

Suomen kieli antaa avaimet työ­elä­mään – OSAO Edu Oy kou­lut­taa fi­lip­pii­ni­läi­siä so­siaa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sia

03.12.2023 06:00
Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
Ruka avaa Maston rinnealueella Suomen nopeimman lasketteluhissin
Mainos rukakeskus

Ruka avaa Maston rin­ne­alueel­la Suomen no­peim­man las­ket­te­lu­his­sin

01.12.2023 06:00