Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Omakotitaloasujana voit saada jopa 7000 € tuen, kun luovut öljylämmityksestä – suurin tuki ei kuitenkaan välttämättä ole se kannattavin
Mainos LämpöYkkönen

Oma­ko­ti­ta­loa­su­ja­na ­voit ­saa­da jopa 7000 € tuen, kun ­luo­vut öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä – ­suu­rin tuki ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole se kan­nat­ta­vin

06:00
Moottorisänky on valinta terveyden ja hyvinvoinnin puolesta – “Se takaa hyvän ja riittävän levon ja palautumisen”
Mainos Unibed

Moot­to­ri­sän­ky on valinta ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin puo­les­ta – “Se takaa hyvän ja riit­tä­vän levon ja pa­lau­tu­mi­sen”

28.01.2022 06:00
Etsitkö sote-alan kesätyötä? – Caritas hakee kesätyöntekijöitä ikäihmisten ja vammaisten parissa tehtävään työhön
Mainos Caritas Palvelut

Etsitkö so­te-alan ke­sä­työ­tä? – Caritas hakee ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä ikä­ih­mis­ten ja vam­mais­ten parissa teh­tä­vään työhön

27.01.2022 06:00
Hartaanselän maisemiin rakentuu uniikki kerrostalokohde – ”Tällaiselle sijainnille tulee harvoin mahdollisuus rakentaa aivan uutta”
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Har­taan­se­län mai­se­miin ra­ken­tuu uniikki ker­ros­ta­lo­koh­de – ”Täl­lai­sel­le si­jain­nil­le tulee harvoin mah­dol­li­suus ra­ken­taa aivan uutta”

26.01.2022 00:00
Korona-aika on lisännyt kuulon ongelmia – näistä merkeistä tiedät, että sinun tai läheisesi on syytä käydä kuulontutkimuksessa
Mainos Toivon Kuulo

Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt kuulon on­gel­mia – näistä mer­keis­tä tiedät, että sinun tai lä­hei­se­si on syytä käydä kuu­lon­tut­ki­muk­ses­sa

25.01.2022 06:00
Mitä tehdä, kun kaupanteon jälkeen asunnosta löytyy virhe?  Ammattitaitoinen kiinteistölakimies voi auttaa kiperässä tilanteessa
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Mitä tehdä, kun kau­pan­teon jälkeen asun­nos­ta löytyy virhe? Am­mat­ti­tai­toi­nen kiin­teis­tö­la­ki­mies voi auttaa ki­pe­räs­sä ti­lan­tees­sa

24.01.2022 06:00
OYS palvelee asiakkaita jatkossa osaamiskeskuksissa
Mainos PPSHP

OYS pal­ve­lee asiak­kai­ta jat­kos­sa osaa­mis­kes­kuk­sis­sa

24.01.2022 06:00
Uudistuva OYS tarjoaa entistä laadukkaampaa sairaanhoitoa
Mainos PPSHP

Uu­dis­tu­va OYS tarjoaa entistä laa­duk­kaam­paa sai­raan­hoi­toa

19.01.2022 06:00
Jopa 74 % suomalaisista kutsuu talvilomaa edelleen hiihtolomaksi – lue olympiaurheilija Mika Poutalan vinkit onnistuneeseen hiihtolomaan!
Mainos Iso-Syöte

Jopa 74 % suo­ma­lai­sis­ta kutsuu tal­vi­lo­maa edel­leen hiih­to­lo­mak­si – lue olym­pia­ur­hei­li­ja Mika Pou­ta­lan vinkit on­nis­tu­nee­seen hiih­to­lo­maan!

17.01.2022 06:00
Teitkö uudenvuodenlupauksen? Tällä rasvanpolttokoneella pääset kesäkuntoon ilman salirääkkiä
Mainos Kuntokauppa

Teitkö uu­den­vuo­den­lu­pauk­sen? Tällä ras­van­polt­to­ko­neel­la pääset ke­sä­kun­toon ilman sa­li­rääk­kiä

16.01.2022 06:00
Hautajaisia järjestäessä pienilläkin asioilla on suuri merkitys – ”On kun­nia-asia olla jär­jes­tä­mäs­sä hau­ta­jai­sia omais­ten toi­vei­den mu­kai­ses­ti"
Mainos Arvo Kova Oy

Hau­ta­jai­sia jär­jes­täes­sä pie­nil­lä­kin asioil­la on suuri mer­ki­tys – ”On kun­nia-asia olla jär­jes­tä­mäs­sä hau­ta­jai­sia omais­ten toi­vei­den mu­kai­ses­ti"

11.01.2022 06:00
Inka laihtui juoksumatolla 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Silloin tiesin, että nyt on muutoksen aika”
Mainos Kuntokauppa

Inka laihtui juok­su­ma­tol­la 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Sil­loin tiesin, että nyt on muu­tok­sen aika”

09.01.2022 06:00
OAK laajentaa Oritkarissa sijaitsevaa terminaaliaan – tuplasti isompi terminaali luo työpaikkoja ja antaa tilaa kasvaa
Mainos Oulun Autokuljetus Oy

OAK laa­jen­taa Orit­ka­ris­sa si­jait­se­vaa ter­mi­naa­liaan – tup­las­ti isompi ter­mi­naa­li luo työ­paik­ko­ja ja antaa tilaa kasvaa

05.01.2022 06:00
Tiesitkö, että ilmalämpöpumpun voi asentaa myös kerrostaloon?
Mainos LämpöYkkönen

Tie­sit­kö, että il­ma­läm­pö­pum­pun voi asentaa myös ker­ros­ta­loon?

03.01.2022 06:00
Ennen Timo veti viinaa ja söi 31 eri lääkettä päivässä - nyt hän kertoo, miten teki elämäntaparemontin ja laihtui 85 kiloa
Mainos Kuntokauppa

Ennen Timo veti viinaa ja söi 31 eri lää­ket­tä päi­väs­sä - nyt hän kertoo, miten teki elä­män­ta­pa­re­mon­tin ja laihtui 85 kiloa

02.01.2022 06:00
Markkinoinnin vaikutusten seuraaminen ei voisi olla vaivattomampaa
Mainos Kaleva Media

Mark­ki­noin­nin vai­ku­tus­ten seu­raa­mi­nen ei voisi olla vai­vat­to­mam­paa

21.12.2021 06:00
Oulussa ollaan asumisen edelläkävijöitä – “Rohkeaa arkkitehtuuria ja kovaa maailmanluokan tasoa”
Mainos Skanska Talonrakennus Oy

Oulussa ollaan asu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jöi­tä – “Roh­keaa ark­ki­teh­tuu­ria ja kovaa maail­man­luo­kan tasoa”

21.12.2021 06:00
Te-live-lähetys vauhditti rekrytointia: "Suosio yllätti täysin"
Mainos TE-toimisto

Te-li­ve-lä­he­tys vauh­dit­ti rek­ry­toin­tia: "Suosio yllätti täysin"

20.12.2021 06:00
Oikein valitulla otsalampulla mahdollisuuksia ja turvaa arkeen ja harrastuksiin
Mainos Lumise Oy

Oikein va­li­tul­la ot­sa­lam­pul­la mah­dol­li­suuk­sia ja turvaa arkeen ja har­ras­tuk­siin

16.12.2021 06:00
Lähihoitaja Greta, 22: ”Tässä työssä ei tule jämähdettyä yhteen paikkaan”
Mainos Business Oulu

Lä­hi­hoi­ta­ja Greta, 22: ”Tässä työssä ei tule jä­mäh­det­tyä yhteen paik­kaan”

15.12.2021 08:00
Oikeanlainen tyyny helpottaa niska-hartiaseudun vaivoja – “Ergonominen tyyny antaa niskalle parhaan mahdollisen tuen”
Mainos Unibed

Oi­kean­lai­nen tyyny hel­pot­taa nis­ka-har­tia­seu­dun vaivoja – “Er­go­no­mi­nen tyyny antaa nis­kal­le parhaan mah­dol­li­sen tuen”

14.12.2021 06:00
Jäsen kiittää: ”Yrittäjäjärjestö on tuonut laajan verkoston kollegoita, ystäviä ja pari kertaa on käynyt vaarallisen lähellä, että olisin jopa rakkauttakin löytänyt”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Jäsen kiit­tää: ”Y­rit­tä­jä­jär­jes­tö on tuonut laajan ver­kos­ton kol­le­goi­ta, ystäviä ja pari kertaa on käynyt vaa­ral­li­sen lä­hel­lä, että olisin jopa rak­kaut­ta­kin löy­tä­nyt”

27.12.2021 09:54
Anna valon mahdollistaa – lisää valoa arkeen Lumiselta
Mainos Lumise Oy

Anna valon mah­dol­lis­taa – lisää valoa arkeen Lu­mi­sel­ta

10.12.2021 06:00
Tyrnävän Yrittäjät vahvasti mukana – uusi yhtiö perustettiin kehittämään kunnan palveluja sekä elinkeino- ja yritystoimintaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tyr­nä­vän Yrit­tä­jät vah­vas­ti mukana – uusi yhtiö pe­rus­tet­tiin ke­hit­tä­mään kunnan pal­ve­lu­ja sekä elin­kei­no- ja yri­tys­toi­min­taa

27.12.2021 08:48
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kokoaa yhteen äärilaidat – vähäväkiset maaseutukunnat, isot kaupungit sekä ikääntyvät ja Suomen nuorimmat kunnat
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue kokoaa yhteen ää­ri­lai­dat – vä­hä­vä­ki­set maa­seu­tu­kun­nat, isot kau­pun­git sekä ikään­ty­vät ja Suomen nuo­rim­mat kunnat

09.12.2021 06:00
Hyvä pomo -hanke tarjoaa pk-yrityksille koulutusta, apua ja tukea henkilöstöjohtamiseen – yritys voi saada tukea maksimissaan 2000 euroa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hyvä pomo -hanke tarjoaa pk-yri­tyk­sil­le kou­lu­tus­ta, apua ja tukea hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen – yritys voi saada tukea mak­si­mis­saan 2000 euroa

09.12.2021 06:00
Nuorten ja nuorekkaiden yrittäjien Poppis nostaa sykettä: Luvassa on liikuntalajien kokeiluja ja hyvinvoinnin lisäämistä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nuorten ja nuo­rek­kai­den yrit­tä­jien Poppis nostaa sy­ket­tä: Luvassa on lii­kun­ta­la­jien ko­kei­lu­ja ja hy­vin­voin­nin li­sää­mis­tä

08.12.2021 14:01