Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

”Säännöllisten rutiinien noudattaminen helpottaa elämää” – Lue Jenni Alexandrovan kauneusvinkit
Mainos Oslo Skin Lab

”Sään­nöl­lis­ten ru­tii­nien nou­dat­ta­mi­nen hel­pot­taa elämää” – Lue Jenni Ale­xand­ro­van kau­neus­vin­kit

19.10.2020 06:00
Nuotiokahvit luonnon helmassa ja maastopyöräilyä jääkauden muovaamilla harjuilla – Lue valokuvaaja Harri Tarvaisen vinkit, mitä tehdä ja kokea Rokua Geoparkissa
Mainos Rokua Geopark

Nuo­tio­kah­vit luonnon hel­mas­sa ja maas­to­pyö­räi­lyä jää­kau­den muo­vaa­mil­la har­juil­la – Lue va­lo­ku­vaa­ja Harri Tar­vai­sen vinkit, mitä tehdä ja kokea Rokua Geo­par­kis­sa

16.10.2020 06:00
Modernissa kodissa asuminen helpottaa arkea
Mainos Lehto Asunnot

Mo­der­nis­sa kodissa asu­mi­nen hel­pot­taa arkea

13.10.2020 06:00
Rauno Rahkonen vaihtoi vasaran varresta kiinteistönvälityksen asiantuntijaksi – ”Jos et voi tehdä asiaa toisin, tee se paremmin"
Mainos TuplaR LKV

Rauno Rah­ko­nen vaihtoi vasaran var­res­ta kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen asian­tun­ti­jak­si – ”Jos et voi tehdä asiaa toisin, tee se pa­rem­min"

12.10.2020 09:00
Oulun Energia rakentaa uutta energiaa kiertotaloudesta – ”Haluamme kantaa kortemme kekoon ja toimia vastuullisesti"
Mainos Oulun Energia

Oulun Energia ra­ken­taa uutta ener­giaa kier­to­ta­lou­des­ta – ”Ha­luam­me kantaa kor­tem­me kekoon ja toimia vas­tuul­li­ses­ti"

12.10.2020 08:00
Kulttuuritalo Valveelle on avattu uusi kahvila – ”Haluamme tuoda asiakkaillemme kokonaisvaltaisen kulttuurielämyksen”
Mainos Uniresta

Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­le on avattu uusi kahvila – ”Ha­luam­me tuoda asiak­kail­lem­me ko­ko­nais­val­tai­sen kult­tuu­rie­lä­myk­sen”

08.10.2020 09:00
Kattoremontin voi tehdä myös itse – talkoohenki säästää pitkän pennin
Mainos Profiilikeskus Oy

Kat­to­re­mon­tin voi tehdä myös itse – tal­koo­hen­ki säästää pitkän pennin

08.10.2020 06:00
Taloushallinnon kumppani auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteitaan
Mainos

Ta­lous­hal­lin­non kump­pa­ni auttaa yri­tys­tä saa­vut­ta­maan ta­voit­tei­taan

06.10.2020 06:00
Siivousala ansaitsee arvostuksensa – ”Puhtauspalvelut osallistuvat yhteiskunnan käynnissä pitämiseen”
Mainos Meranti Siivouspalvelut

Sii­vous­ala an­sait­see ar­vos­tuk­sen­sa – ”Puh­taus­pal­ve­lut osal­lis­tu­vat yh­teis­kun­nan käyn­nis­sä pi­tä­mi­seen”

05.10.2020 06:00
Ostit asunnon, epäilet sisäilmaongelmaa – miten toimia? Lue vinkit
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Ostit asun­non, epäilet si­sä­il­ma­on­gel­maa – miten toimia? Lue vinkit

05.10.2020 06:00
Auto Bildin kisasta voitto jo toisen kerran peräkkäin
Mainos Pörhön Autoliike

Auto Bildin kisasta voitto jo toisen kerran pe­räk­käin

04.10.2020 06:00
Suomessa on kevään kokemuksista opittu paljon – niiden avulla pystymme yhdessä hyvin vastaamaan tuleviin haasteisin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Suo­mes­sa on kevään ko­ke­muk­sis­ta opittu paljon – niiden avulla pys­tym­me yhdessä hyvin vas­taa­maan tu­le­viin haas­tei­sin

02.10.2020 06:00
Korona kiihdytti korkeaa osaamista vaativan tuotannon paluuta Eurooppaan, kun yritykset haluavat varmistaa tuotantoketjujaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona kiih­dyt­ti korkeaa osaa­mis­ta vaa­ti­van tuo­tan­non paluuta Eu­roop­paan, kun yri­tyk­set ha­lua­vat var­mis­taa tuo­tan­to­ket­ju­jaan

02.10.2020 06:00
PehuTec Oy:n toimitusjohtaja Pekka Päivärinta on vapaalla metsien mies - hän suunnistaa sulan maan aikaan ja talvella häntä kutsuu hiihtoladut
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PehuTec Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Päi­vä­rin­ta on va­paal­la metsien mies - hän suun­nis­taa sulan maan aikaan ja tal­vel­la häntä kutsuu hiih­to­la­dut

02.10.2020 06:00
Juho Tauriainen on kerran kuukaudessa mukana järjestämässä Iin Yrittäjien aamukahveja, jonne tullaan yli kuntarajojen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Juho Tau­riai­nen on kerran kuu­kau­des­sa mukana jär­jes­tä­mäs­sä Iin Yrit­tä­jien aa­mu­kah­ve­ja, jonne tullaan yli kun­ta­ra­jo­jen

29.09.2020 21:00 0
Yksinyrittäjä Maija-Leena Rissanen houkuttelee tilaisuuksiin mukaan verkostoitumaan ja tapaamaan muita vastaavassa tilanteessa olevia yrittäjiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jä Mai­ja-Lee­na Ris­sa­nen hou­kut­te­lee ti­lai­suuk­siin mukaan ver­kos­toi­tu­maan ja ta­paa­maan muita vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa olevia yrit­tä­jiä

29.09.2020 18:00 0
Elokuvateatteri Star ja Zemppi Areena pääsivät koronasulun jälkeen tarjoamaan asiakkailleen käsidesintuoksuisia elämyksiä riittävillä turvaväleillä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Elo­ku­va­teat­te­ri Star ja Zemppi Areena pää­si­vät ko­ro­na­su­lun jälkeen tar­joa­maan asiak­kail­leen kä­si­de­sin­tuok­sui­sia elä­myk­siä riit­tä­vil­lä tur­va­vä­leil­lä

29.09.2020 12:00 0
Hotelleihin ja julkisiin rakennuksiin tekstiilisuunnitelmia tekevä liminkalainen Eija Nevala neuvoo ottamaan suunnittelija mukaan jo rakennusvaiheessa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ho­tel­lei­hin ja jul­ki­siin ra­ken­nuk­siin teks­tii­li­suun­ni­tel­mia tekevä li­min­ka­lai­nen Eija Nevala neuvoo ot­ta­maan suun­nit­te­li­ja mukaan jo ra­ken­nus­vai­hees­sa

29.09.2020 06:00
Mikä luottoluokitussertifikaatti kannattaa hankkia todistamaan yrityksen luotettavuutta ja talouden hyvää hallintaa?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikä luot­to­luo­ki­tus­ser­ti­fi­kaat­ti kan­nat­taa hankkia to­dis­ta­maan yri­tyk­sen luo­tet­ta­vuut­ta ja ta­lou­den hyvää hal­lin­taa?

28.09.2020 14:00 0
Miten teen tarpeisiini sopivan osakassopimuksen, joka sitouttaa avainhenkilön haluamallani tavalla?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Miten teen tar­pei­sii­ni sopivan osa­kas­so­pi­muk­sen, joka si­tout­taa avain­hen­ki­lön ha­lua­mal­la­ni ta­val­la?

28.09.2020 12:00 0
Perinteikäs, yli 100-vuotias Hammarin Sähkö kohtasi nykypäivän nuoret kevytyrittäjät Yrittäjän Aamuriihen Juhlastudiossa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pe­rin­tei­käs, yli 100-vuo­tias Ham­ma­rin Sähkö kohtasi ny­ky­päi­vän nuoret ke­vy­ty­rit­tä­jät Yrit­tä­jän Aa­mu­rii­hen Juh­la­stu­dios­sa

27.09.2020 18:00 0
Elokuussa ovensa remontin jälkeen avanneen Oulun kauppahallin yrittäjät valmistautuvat jo joulusesonkiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Elo­kuus­sa ovensa re­mon­tin jälkeen avan­neen Oulun kaup­pa­hal­lin yrit­tä­jät val­mis­tau­tu­vat jo jou­lu­se­son­kiin

27.09.2020 05:00 0
Enimmillään 2600 yrittäjää on korona-aikana ollut työnhakijana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa, nyt työttömyysetuutta saa noin 1600 yrittäjää
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Enim­mil­lään 2600 yrit­tä­jää on ko­ro­na-ai­ka­na ollut työn­ha­ki­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­tos­sa, nyt työt­tö­myys­etuut­ta saa noin 1600 yrit­tä­jää

25.09.2020 18:00 0
Ennätysmäinen kotimaan kysyntä ja Yhdysvaltojen markkinoiden yllätyksellinen veto piristivät Pölkky Oy:n vuotta, ennusteita ei silti uskalla tehdä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

En­nä­tys­mäi­nen ko­ti­maan kysyntä ja Yh­dys­val­to­jen mark­ki­noi­den yl­lä­tyk­sel­li­nen veto pi­ris­ti­vät Pölkky Oy:n vuotta, en­nus­tei­ta ei silti uskalla tehdä

25.09.2020 13:12 0
Halu ja kantti uudistua ja kasvaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Halu ja kantti uu­dis­tua ja kasvaa

25.09.2020 06:00 0
Uusi sote-esitys on yrittäjille mahdoton, toteutuessaan se kaataisi Pohjois-Pohjanmaalla sote- ja hyvinvointialan yrityksiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Uusi so­te-esi­tys on yrit­tä­jil­le mah­do­ton, to­teu­tues­saan se kaa­tai­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote- ja hy­vin­voin­ti­alan yri­tyk­siä

24.09.2020 11:07 0
Perunapitäjän pelloista nousee jo ensi talven perunat ja leipomossa paiskitaan töitä aamuvarhaisesta alkaen – "Lähiruoassa pääsee maistamaan oman alueensa aitoja makuja"
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Pe­ru­na­pi­tä­jän pel­lois­ta nousee jo ensi talven perunat ja lei­po­mos­sa pais­ki­taan töitä aa­mu­var­hai­ses­ta alkaen – "Lä­hi­ruoas­sa pääsee mais­ta­maan oman alueen­sa aitoja makuja"

24.09.2020 08:00