Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Marittan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä moninaisimpia polkuja opettaa”
Mainos OSAO

Ma­rit­tan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä mo­ni­nai­sim­pia polkuja opet­taa”

25.09.2023 06:00
Tunnistatko oireet? Tuuli Kirsikka sai tietämättään kaksi sydänkohtausta, kolmas olisi voinut olla kohtalokas
Mainos Sydänkeskus

Tun­nis­tat­ko oireet? Tuuli Kir­sik­ka sai tie­tä­mät­tään kaksi sy­dän­koh­taus­ta, kolmas olisi voinut olla koh­ta­lo­kas

21.09.2023 06:00
Juha kärsi vuosia päänsärystä ja niskan jäykkyydestä – kipujen lähde löytyi hammaslääkärikäynnillä
Mainos Hammasklinikka Sirius

Juha kärsi vuosia pään­sä­rys­tä ja niskan jäyk­kyy­des­tä – kipujen lähde löytyi ham­mas­lää­kä­ri­käyn­nil­lä

20.09.2023 06:00
Silmien laserleikkauksessa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyytyväisiä ihmiset ovat leikkauksen jälkeen”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Silmien la­ser­leik­kauk­ses­sa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyy­ty­väi­siä ihmiset ovat leik­kauk­sen jäl­keen”

19.09.2023 06:00
Rokkistaran jatkoilta katoaa ihminen, mutta virkavalta ei puutu asiaan – Oulun Keilahallilla ei ainoastaan keilata, vaan ratkotaan hyytävää mysteeriä
Mainos Oulun Keilahalli

Rok­kis­ta­ran jat­koil­ta katoaa ih­mi­nen, mutta vir­ka­val­ta ei puutu asiaan – Oulun Kei­la­hal­lil­la ei ai­noas­taan kei­la­ta, vaan rat­ko­taan hyy­tä­vää mys­tee­riä

18.09.2023 06:00
Oulun Halonen uudisti koko myymälänsä – keskiviikkona alkavissa avajaisissa on tarjolla arvontoja, esittelyjä ja huikeita alennuksia
Mainos Halonen Oulu

Oulun Halonen uudisti koko myy­mä­län­sä – kes­ki­viik­ko­na al­ka­vis­sa ava­jai­sis­sa on tar­jol­la ar­von­to­ja, esit­te­ly­jä ja hui­kei­ta alen­nuk­sia

13.09.2023 06:00
”Me pidämme huolta” – Nyt työstään kertovat hoivatyöntekijät itse
Mainos Esperi-Care

”Me pidämme huolta” – Nyt työs­tään ker­to­vat hoi­va­työn­te­ki­jät itse

11.09.2023 11:35
K-Citymarket Raksilan uudet kauppiaat uudistavat kauppaa perinteitä kunnioittaen
Mainos K-Citymarket Raksila

K-Ci­ty­mar­ket Rak­si­lan uudet kaup­piaat uu­dis­ta­vat kauppaa pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen

06.09.2023 08:00
Kuivajääpuhalluksiin erikoistunut oululainen Hielo Oy kertoo ja näyttää nykyaikaisen puhdistusmenetelmän edut
Mainos Hielo

Kui­va­jää­pu­hal­luk­siin eri­kois­tu­nut ou­lu­lai­nen Hielo Oy kertoo ja näyttää ny­ky­ai­kai­sen puh­dis­tus­me­ne­tel­män edut

05.09.2023 09:56
Liput liehumaan Yrittäjän päivän kunniaksi – PPY ajaa hartiavoimin yrittäjän asiaa vuoden kaikkina päivinä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Liput lie­hu­maan Yrit­tä­jän päivän kun­niak­si – PPY ajaa har­tia­voi­min yrit­tä­jän asiaa vuoden kaik­ki­na päivinä

05.09.2023 06:00
Kiertokaari valmistautuu historiansa suurimpaan ponnistukseen – satoja astioita kuskataan kiinteistöille kuljetusjärjestelmän muuttuessa
Mainos Kiertokaari Oy

Kier­to­kaa­ri val­mis­tau­tuu his­to­rian­sa suu­rim­paan pon­nis­tuk­seen – satoja as­tioi­ta kus­ka­taan kiin­teis­töil­le kul­je­tus­jär­jes­tel­män muut­tues­sa

01.09.2023 06:00
Ryhmämatkajärjestäjien vertailu kannattaa – ”Pohjolan Matkalta on löytynyt laatua, tasoa ja ystävällistä palvelua”
Mainos Pohjolan Matka

Ryh­mä­mat­ka­jär­jes­tä­jien ver­tai­lu kan­nat­taa – ”Poh­jo­lan Mat­kal­ta on löy­ty­nyt laatua, tasoa ja ys­tä­väl­lis­tä pal­ve­lua”

01.09.2023 06:00
Haaparannalta ponnistanut rahoitusyhtiö huolehtii yrityksen puolesta laskujen käsittelyn, hallinnoinnin sekä sujuvan kassavirran – ”Yrittäjänä voit keskittyä ydinliiketoimintaasi, me hoidamme kaiken muun taustalla”
Mainos Norra Finans

Haa­pa­ran­nal­ta pon­nis­ta­nut ra­hoi­tus­yh­tiö huo­leh­tii yri­tyk­sen puo­les­ta las­ku­jen kä­sit­te­lyn, hal­lin­noin­nin sekä sujuvan kas­sa­vir­ran – ”Y­rit­tä­jä­nä voit kes­kit­tyä ydin­lii­ke­toi­min­taa­si, me hoi­dam­me kaiken muun taus­tal­la”

30.08.2023 06:00
Hoitamaton kuulonalenema edistää muistisairautta ja lisää riskiä masennukseen – ”Apua lähdetään hakemaan kymmenen vuotta myöhässä”
Mainos Toivon Kuulo

Hoi­ta­ma­ton kuu­lon­ale­ne­ma edistää muis­ti­sai­raut­ta ja lisää riskiä ma­sen­nuk­seen – ”Apua läh­de­tään ha­ke­maan kym­me­nen vuotta myö­häs­sä”

29.08.2023 06:00
Oulun uusi K-Supermarket rakentuu asiakkaiden toiveiden mukaan – ”Kun tehdään, niin tehdään kunnolla”
Mainos K-Supermarket Knuutilankangas

Oulun uusi K-Su­per­mar­ket ra­ken­tuu asiak­kai­den toi­vei­den mukaan – ”Kun teh­dään, niin tehdään kun­nol­la”

18.08.2023 06:00
Taiteiden ja kulttuurin Vaala – Tule nauttimaan luonnosta ja upeista käyntikohteista
Mainos Vaalan kunta

Tai­tei­den ja kult­tuu­rin Vaala – Tule naut­ti­maan luon­nos­ta ja upeista käyn­ti­koh­teis­ta

16.08.2023 06:00
“Tämä kunta vetää puoleensa lapsiperheitä” – Ranuan positiivinen vire vetoaa luokanopettaja Kai Romppaiseen
Mainos Ranuan kunta

“Tämä kunta vetää puo­leen­sa lap­si­per­hei­tä” – Ranuan po­si­tii­vi­nen vire vetoaa luo­kan­opet­ta­ja Kai Romp­pai­seen

11.08.2023 06:00
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00
Kotipizza kehitti ikioman pizzan pohjoiseen – Lue, mitä mieltä känkkypääkaupungin raati oli uudesta Pohojosen Pastramista
Mainos Kotipizza

Ko­ti­piz­za kehitti ikioman pizzan poh­joi­seen – Lue, mitä mieltä känk­ky­pää­kau­pun­gin raati oli uudesta Po­ho­jo­sen Past­ra­mis­ta

03.08.2023 06:00
Muhoksen kätketty luontoaarre kietoi Ikosen perheen pauloihinsa – Kalasääsken saalistuslento ja upeat maisemat ovat pysäyttäviä näkyjä
Mainos Muhoksen kunta

Mu­hok­sen kät­ket­ty luon­to­aar­re kietoi Ikosen perheen pau­loi­hin­sa – Ka­la­sääs­ken saa­lis­tus­len­to ja upeat mai­se­mat ovat py­säyt­tä­viä näkyjä

31.07.2023 06:00
Mökkiläinen, joka ei suostu poistumaan
Mainos Kaleva

Mök­ki­läi­nen, joka ei suostu pois­tu­maan

28.07.2023 06:00
Kokenut moniosaaja muutti takaisin Ranualle – Tatu Hietala työllistyi “piilotyöpaikan” avulla
Mainos Ranuan kunta

Kokenut mo­ni­osaa­ja muutti ta­kai­sin Ra­nual­le – Tatu Hietala työl­lis­tyi “pii­lo­työ­pai­kan” avulla

13.07.2023 06:00
100 Syytä Vaalaistua – Tässä ainakin osa niistä, tule itse löytämään loput!
Mainos Vaalan kunta

100 Syytä Vaa­lais­tua – Tässä ainakin osa niistä, tule itse löy­tä­mään loput!

07.07.2023 06:00
Kummitteleva autiotupa, Suomen parhaimmiksi kehutut pyöräilyreitit ja palkittu hotelli – täydellinen kesäloma löytyy yllättävän läheltä
Mainos Hiihtokeskus Iso-Syöte

Kum­mit­te­le­va au­tio­tu­pa, Suomen par­haim­mik­si kehutut pyö­räi­ly­rei­tit ja pal­kit­tu hotelli – täy­del­li­nen ke­sä­lo­ma löytyy yl­lät­tä­vän läheltä

01.07.2023 06:00
Lehtiä jaetaan Oulussa ja Raahessa hauskalla ja turvallisella sähköpotkukelkalla – lumella laite liikkuu jalaksiin integroiduilla suksilla
Mainos Kaleva Media

Lehtiä jaetaan Oulussa ja Raa­hes­sa haus­kal­la ja tur­val­li­sel­la säh­kö­pot­ku­kel­kal­la – lumella laite liikkuu ja­lak­siin in­teg­roi­duil­la suk­sil­la

01.07.2023 06:00
Grilliherkut ja -vinkit samalta tiskiltä: Maan parhaan Citymarketin palvelumestarit kertovat konstit maukkaaseen grillaukseen
Mainos K-Citymarket Rusko

Gril­li­her­kut ja -vinkit samalta tis­kil­tä: Maan parhaan Ci­ty­mar­ke­tin pal­ve­lu­mes­ta­rit ker­to­vat konstit mauk­kaa­seen gril­lauk­seen

30.06.2023 06:00
Työvaatteet nopeasti suoraan työmaalle – kotimainen perheyritys Temrex lujassa kasvussa
Mainos Temrex

Työ­vaat­teet no­peas­ti suoraan työ­maal­le – ko­ti­mai­nen per­he­yri­tys Temrex lujassa kas­vus­sa

23.06.2023 06:00
Kaakkurin Citymarketin kalamestari Janne vinkkaa kesän herkullisimmat reseptit – ja kertoo, mitä tarkoittaa sertifioitu kalatiski
Mainos K-Citymarket Kaakkuri

Kaak­ku­rin Ci­ty­mar­ke­tin ka­la­mes­ta­ri Janne vinkkaa kesän her­kul­li­sim­mat re­sep­tit – ja kertoo, mitä tar­koit­taa ser­ti­fioi­tu ka­la­tis­ki

17.06.2023 08:00
Tarkkuutta vaativa peltisepän työ kiehtoi Juha-Matti Aikiota jo nuorena – Mitä asioita kattoremontissa kannattaa ottaa huomioon ammattilaisen mielestä?
Mainos Kattomattinen

Tark­kuut­ta vaativa pel­ti­se­pän työ kiehtoi Ju­ha-Mat­ti Aikiota jo nuorena – Mitä asioita kat­to­re­mon­tis­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon am­mat­ti­lai­sen mie­les­tä?

13.06.2023 06:00
Pateniemenrannan arvoalueelle tulossa uusia koteja: Tarjolla hulppeat terassit, spa-henkiset kylpyosastot ja merenrannan mahdollisuudet
Mainos Nastarakennus Oy

Pa­te­nie­men­ran­nan ar­vo­alueel­le tulossa uusia koteja: Tar­jol­la hulp­peat te­ras­sit, spa-hen­ki­set kyl­py­osas­tot ja me­ren­ran­nan mah­dol­li­suu­det

09.06.2023 06:00