Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Kiinteistökauppa – mitä tarkoittaa ostajan erityinen tarkastusvelvollisuus?
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Kiin­teis­tö­kaup­pa – mitä tar­koit­taa ostajan eri­tyi­nen tar­kas­tus­vel­vol­li­suus?

10.08.2020 06:00
Tiedätkö, mikä on yleisin virhe hätätilanteen sattuessa? – Turvataitojen opettelu voi pelastaa jopa ihmishenkiä
Mainos FAST Oy

Tie­dät­kö, mikä on yleisin virhe hä­tä­ti­lan­teen sat­tues­sa? – Tur­va­tai­to­jen opet­te­lu voi pe­las­taa jopa ih­mis­hen­kiä

09.08.2020 08:00
Rentle vuokraamo-ohjelmisto on helppo ja ketterä ratkaisu vuokraamoyrittäjälle – ”Ihan hirveästi tyytyväisempi ei voisi olla”
Mainos Rentle

Rentle vuok­raa­mo-oh­jel­mis­to on helppo ja ketterä rat­kai­su vuok­raa­mo­yrit­tä­jäl­le – ”Ihan hir­veäs­ti tyy­ty­väi­sem­pi ei voisi olla”

06.08.2020 06:00
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Kaasuautot ovat tulleet jäädäkseen
Mainos Pörhön Autoliike

Kaa­su­au­tot ovat tulleet jää­däk­seen

04.08.2020 08:30
Festarikesä käynnistyy – koemaistoimme Varjo-festivaalin ruoka- ja juomatarjonnan
Mainos Kaleva Media

Fes­ta­ri­ke­sä käyn­nis­tyy – koe­mais­toim­me Var­jo-fes­ti­vaa­lin ruoka- ja juo­ma­tar­jon­nan

02.08.2020 22:00
Oulun keskustaan avataan elokuussa uusi ravintola – Ravintola Pekurin tuore focaccia on ehkä kaupungin parasta
Mainos Uniresta

Oulun kes­kus­taan avataan elo­kuus­sa uusi ra­vin­to­la – Ra­vin­to­la Pekurin tuore fo­cac­cia on ehkä kau­pun­gin parasta

30.07.2020 06:00
Hyvinvoiva työyhteisö menee läpi harmaan kiven – katso kesäiset hyvinvointivinkit
Mainos Easymove

Hy­vin­voi­va työ­yh­tei­sö menee läpi harmaan kiven – katso ke­säi­set hy­vin­voin­ti­vin­kit

27.07.2020 06:00
Kesän matkailuelämykset ovat ilahduttaneet Oulun seudulla: ”Tunnelma, pitkät hiekkarannat ja merimaisema ovat kuin suoraan ulkomailta – mereltä katseltuna avautui aivan uudenlainen upea näkymä Oulun seudusta"
Mainos VisitOulu

Kesän mat­kai­lu­elä­myk­set ovat ilah­dut­ta­neet Oulun seu­dul­la: ”Tun­nel­ma, pitkät hiek­ka­ran­nat ja me­ri­mai­se­ma ovat kuin suoraan ul­ko­mail­ta – mereltä kat­sel­tu­na avautui aivan uu­den­lai­nen upea näkymä Oulun seu­dus­ta"

24.07.2020 09:00
Löydä verkko, voita palkintoja ja nauti luotettavasta journalismista, missä kesällä liikutkin!
Mainos Kaleva Media

Löydä verkko, voita pal­kin­to­ja ja nauti luo­tet­ta­vas­ta jour­na­lis­mis­ta, missä kesällä lii­kut­kin!

23.07.2020 06:00
Ihonhoitorutiini uudelle tasolle – päivittäin nautittu kollageenijauhe hidastaa ikääntymisen merkkejä
Mainos Oslo Skin Lab

Ihon­hoi­to­ru­tii­ni uudelle tasolle – päi­vit­täin nau­tit­tu kol­la­gee­ni­jau­he hi­das­taa ikään­ty­mi­sen merk­ke­jä

20.07.2020 09:00
Valokuvaamo Studio P.S.V. panostaa kuvien tunnelmaan – "Kysymys on aina kuvaajan ja kuvattavan välisestä kontaktista"
Mainos Studio PSV

Va­lo­ku­vaa­mo Studio P.S.V. pa­nos­taa kuvien tun­nel­maan – "Ky­sy­mys on aina ku­vaa­jan ja ku­vat­ta­van vä­li­ses­tä kon­tak­tis­ta"

17.07.2020 08:00
Kilpisjärvi kasvattaa suosiota luontomatkailussa
Mainos Adventure by Design

Kil­pis­jär­vi kas­vat­taa suo­sio­ta luon­to­mat­kai­lus­sa

15.07.2020 06:00
Valjaskartanon rakennusurakka on jo puolessa välissä
Mainos Lehto Asunnot

Val­jas­kar­ta­non ra­ken­nus­urak­ka on jo puo­les­sa välissä

14.07.2020 08:00
Sestomista ja sumajuoksua – iiläinen Veli Paakkola huolehtii kunnostaan ja kilpailee harvinaisissa perinnelajeissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ses­to­mis­ta ja su­ma­juok­sua – ii­läi­nen Veli Paak­ko­la huo­leh­tii kun­nos­taan ja kil­pai­lee har­vi­nai­sis­sa pe­rin­ne­la­jeis­sa

13.07.2020 09:15
Aidosti lappilaista superfoodia - rovaniemeläinen Arctic Warriors kusettaa reilusti
Mainos Arctic Warriors

Aidosti lap­pi­lais­ta su­per­foo­dia - ro­va­nie­me­läi­nen Arctic War­riors ku­set­taa rei­lus­ti

13.07.2020 09:00
Kyydit loppuivat kuin seinään – koronakriisin runtelema taksiala satsaa hygieenisiin ja turvallisiin kyyteihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kyydit lop­pui­vat kuin seinään – ko­ro­na­krii­sin run­te­le­ma tak­si­ala satsaa hy­giee­ni­siin ja tur­val­li­siin kyy­tei­hin

12.07.2020 09:50
Edes korona ei lannistanut Avaimet yrittäjyyteen -sparrausryhmää, vertaistuki ja yhdessä tekeminen auttavat jaksamaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Edes korona ei lan­nis­ta­nut Avaimet yrit­tä­jyy­teen -s­par­raus­ryh­mää, ver­tais­tu­ki ja yhdessä te­ke­mi­nen aut­ta­vat jak­sa­maan

12.07.2020 08:15
Liikuntakeskukset vastasivat poikkeusoloihin virtuaalitunneilla, jotka tulivat jäädäkseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lii­kun­ta­kes­kuk­set vas­ta­si­vat poik­keus­oloi­hin vir­tuaa­li­tun­neil­la, jotka tulivat jää­däk­seen

11.07.2020 14:10
Tiura-Uistimen Ari Yliollitervo teki harrastuksesta ammatin – nyt oululainen uistinseppä painaa 72-tuntista työviikkoa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tiu­ra-Uis­ti­men Ari Yliol­li­ter­vo teki har­ras­tuk­ses­ta ammatin – nyt ou­lu­lai­nen uis­tin­sep­pä painaa 72-tun­tis­ta työ­viik­koa

11.07.2020 13:37
Kaupunkiseikkailu RotuaariRalli valtaa syyskuussa Oulun jo neljättä kertaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kau­pun­ki­seik­kai­lu Ro­tuaa­ri­Ral­li valtaa syys­kuus­sa Oulun jo nel­jät­tä kertaa

11.07.2020 08:30
Työlainsäädäntö muuttui väliaikaisesti – miten työnantaja voi nyt lomauttaa työntekijöitä?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työ­lain­sää­dän­tö muuttui vä­li­ai­kai­ses­ti – miten työn­an­ta­ja voi nyt lo­maut­taa työn­te­ki­jöi­tä?

10.07.2020 11:45
Kulttuurihistoriallinen helmi hurmaa kauniilla yksityiskohdillaan – Vieraile purjelaivojen aikakauden Raahessa ja majoitu Sofia-Neidon kamarissa tai Kapteenin hytissä
Mainos Langin Kauppahuone

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen helmi hurmaa kau­niil­la yk­si­tyis­koh­dil­laan – Vie­rai­le pur­je­lai­vo­jen ai­ka­kau­den Raa­hes­sa ja majoitu So­fia-Nei­don ka­ma­ris­sa tai Kap­tee­nin hytissä

10.07.2020 09:00
Teollisuusalueen yrittäjillä on huoli Ruskon tonttien hinnoista ja alueen julkisesta liikenteestä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Teol­li­suus­alueen yrit­tä­jil­lä on huoli Ruskon tont­tien hin­nois­ta ja alueen jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä

09.07.2020 15:00
Oulun Rusko on entinen kaatopaikka-alue, josta kasvoi monipuolinen ja toimiva teollisuuskeskittymä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Oulun Rusko on entinen kaa­to­paik­ka-alue, josta kasvoi mo­ni­puo­li­nen ja toimiva teol­li­suus­kes­kit­ty­mä

08.07.2020 12:45
Alkuvuodesta matkailuyrityksiin rajusti iskenyt koronakriisi lisää nyt kotimaanmatkailua
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Al­ku­vuo­des­ta mat­kai­lu­yri­tyk­siin rajusti iskenyt ko­ro­na­krii­si lisää nyt ko­ti­maan­mat­kai­lua

07.07.2020 12:30
Kesän uusi hittilaji on saapunut Iso-Syötteelle - alamäkipyöräily vie mennessään heti ensikokeilulla
Mainos Iso-Syöte

Kesän uusi hit­ti­la­ji on saa­pu­nut Iso-Syöt­teel­le - ala­mä­ki­pyö­räi­ly vie men­nes­sään heti en­si­ko­kei­lul­la

07.07.2020 09:00
#yrittäjäliikkuu houkuttelee yrittäjiä tekemään liikuntapostauksia someen ja haastamaan kaverinsakin mukaan kampanjaan
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

#y­rit­tä­jä­liik­kuu hou­kut­te­lee yrit­tä­jiä te­ke­mään lii­kun­ta­pos­tauk­sia someen ja haas­ta­maan ka­ve­rin­sa­kin mukaan kam­pan­jaan

06.07.2020 13:46
Onnellisen elämän eväät löytyivät Utajärveltä  - ”Utajärvellä perheet kohdataan aidosti välittäen”
Mainos Utajärven kunta

On­nel­li­sen elämän eväät löy­tyi­vät Uta­jär­vel­tä - ”U­ta­jär­vel­lä perheet koh­da­taan aidosti vä­lit­täen”

06.07.2020 09:00