Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Elämyksellisessä pihamaailmassa voi istahtaa lauteille, kavuta porealtaaseen ja kuunnella suihkulähteen solinaa
Mainos K-Rauta Äimärautio

Elä­myk­sel­li­ses­sä pi­ha­maail­mas­sa voi is­tah­taa lau­teil­le, kavuta po­re­al­taa­seen ja kuun­nel­la suih­ku­läh­teen solinaa

06:00
Kyröläiset ovat rakentaneet jo kolme kotia Raaheen, joka liikuttaa ja jossa kaikki tarpeellinen on lähellä: ”Täällä on pisimmilläänkin kaikki vartin päässä”
Mainos Raahen kaupunki

Ky­rö­läi­set ovat ra­ken­ta­neet jo kolme kotia Raa­heen, joka lii­kut­taa ja jossa kaikki tar­peel­li­nen on lä­hel­lä: ”Täällä on pi­sim­mil­lään­kin kaikki vartin päässä”

21.05.2022 06:00
Positiivinen anarkia tuo väriä ja iloa Ouluun – Ilmianna hyvän mielen teko tai tekijä!
Mainos Business Oulu

Po­si­tii­vi­nen anarkia tuo väriä ja iloa Ouluun – Il­mi­an­na hyvän mielen teko tai tekijä!

20.05.2022 06:00
Ismo hoivasi pikkupoikana orvokkeja perheensä puutarhalla ja päätti perustaa aikuisena kesäkukkamyymälän, jonne kaikilla on helppo tulla – ”Kukkien hoitaminen on älyttömän rauhoittavaa”
Mainos Suomen Kesäkukkala

Ismo hoivasi pik­ku­poi­ka­na or­vok­ke­ja per­heen­sä puu­tar­hal­la ja päätti pe­rus­taa ai­kui­se­na ke­sä­kuk­ka­myy­mä­län, jonne kai­kil­la on helppo tulla – ”Kuk­kien hoi­ta­mi­nen on älyt­tö­män rau­hoit­ta­vaa”

19.05.2022 06:00
Vuosikymmenten seisomatyö jätti jälkeensä jalkakivut – Kybun-kengillä Raija voi jälleen nauttia kävelylenkeistä ilman kipuja
Mainos Medishop

Vuo­si­kym­men­ten sei­so­ma­työ jätti jäl­keen­sä jal­ka­ki­vut – Ky­bun-ken­gil­lä Raija voi jälleen nauttia kä­ve­ly­len­keis­tä ilman kipuja

18.05.2022 06:00
Arvo Kova Oy:n kiviveistämössä viimeistellään hautakivet huolellisesti käsityönä – ”Kivestä pystyy tekemään juuri sen näköisen kuin omaiset haluavat”
Mainos Arvo Kova Oy

Arvo Kova Oy:n ki­vi­veis­tä­mös­sä vii­meis­tel­lään hau­ta­ki­vet huo­lel­li­ses­ti kä­si­työ­nä – ”Ki­ves­tä pystyy te­ke­mään juuri sen nä­köi­sen kuin omaiset ha­lua­vat”

12.05.2022 09:29
”En löydä työntekijää, mitä voisin tehdä?” – TE-toimiston Työmarkkinatori valjastaa tekoälyn rekrytointisi tueksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

”En löydä työn­te­ki­jää, mitä voisin tehdä?” – TE-toi­mis­ton Työ­mark­ki­na­to­ri val­jas­taa te­ko­älyn rek­ry­toin­ti­si tueksi

11.05.2022 06:00
Juhan Auto juhlistaa 30-vuotiasta Oulun liikettään juhlanäyttelyssä – Nyt pitkäaikaiset asiakkaat kertovat, miksi luottavat Toyota-ammattilaiseen vuodesta toiseen
Mainos Juhan Auto

Juhan Auto juh­lis­taa 30-vuo­tias­ta Oulun lii­ket­tään juh­la­näyt­te­lys­sä – Nyt pit­kä­ai­kai­set asiak­kaat ker­to­vat, miksi luot­ta­vat Toyo­ta-am­mat­ti­lai­seen vuo­des­ta toiseen

10.05.2022 06:00
Veljesten piti saada töitä itselle ja parille hyvälle tyypille – nyt LVI-Palvelu Pitkälä työllistää toistasataa ihmistä
Mainos LVI-Palvelu Pitkälä Oy

Vel­jes­ten piti saada töitä itselle ja parille hyvälle tyy­pil­le – nyt LVI-Pal­ve­lu Pitkälä työl­lis­tää tois­ta­sa­taa ihmistä

09.05.2022 06:00
Toppilansalmen rantaan rakentuva Asunto Oy Oulun Satamanhelmi täydentää yhden Oulun kauneimmista asuinkortteleista – Arkkitehti kuvailee Möljän korttelia ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Top­pi­lan­sal­men rantaan ra­ken­tu­va Asunto Oy Oulun Sa­ta­man­hel­mi täy­den­tää yhden Oulun kau­neim­mis­ta asuin­kort­te­leis­ta – Ark­ki­teh­ti ku­vai­lee Möljän kort­te­lia ai­nut­laa­tui­sek­si ko­ko­nai­suu­dek­si

05.05.2022 06:00
Oululainen Hielo näyttää videolla, miten kuivajää puhaltaa lian, töhryt ja maalin – kemikaalittoman puhdistuksen teho perustuu lämpötilashokkiin
Mainos Hielo

Ou­lu­lai­nen Hielo näyttää vi­deol­la, miten kui­va­jää pu­hal­taa lian, töhryt ja maalin – ke­mi­kaa­lit­to­man puh­dis­tuk­sen teho pe­rus­tuu läm­pö­ti­la­shok­kiin

04.05.2022 06:00
Hielo - Kuivajääpuhdistus teollisuuslaitteelle
Mainos Hielo

Hielo - Kui­va­jää­puh­dis­tus teol­li­suus­lait­teel­le

03.05.2022 15:48
Hielo - Kuivajääpuhdistus kivilaatalle
Mainos Hielo

Hielo - Kui­va­jää­puh­dis­tus ki­vi­laa­tal­le

03.05.2022 15:49
Ojan Rauta kohosi Kempeleeseen 25 vuotta sitten ja avajaiset kirvoittivat yleisöryntäyksen – Aidosti palvelevan rautakaupan juhlavuosi näkyy ja kuuluu
Mainos Ojan Rauta Kempele

Ojan Rauta kohosi Kem­pe­lee­seen 25 vuotta sitten ja ava­jai­set kir­voit­ti­vat ylei­sö­ryn­täyk­sen – Aidosti pal­ve­le­van rau­ta­kau­pan juh­la­vuo­si näkyy ja kuuluu

03.05.2022 06:00
Hielo - Kuivajääpuhdistus hirsipinnalle
Mainos Hielo

Hielo - Kui­va­jää­puh­dis­tus hir­si­pin­nal­le

03.05.2022 15:49
Kesä on parasta aikaa keittiöremontin tekoon – Charmian palvelu ei tyssää suvenakaan, vaan unelmien keittiöitä toimitetaan paikallisesta varastosta koko kesän
Mainos Charmia Oulu

Kesä on parasta aikaa keit­tiö­re­mon­tin tekoon – Char­mian palvelu ei tyssää su­ve­na­kaan, vaan unel­mien keit­tiöi­tä toi­mi­te­taan pai­kal­li­ses­ta va­ras­tos­ta koko kesän

02.05.2022 06:00
Kauppakeskus Zeppelin täyttää 30 vuotta: synttäreillä on luvassa ysäripoppia, satuhahmoja ja huikeita tarjouksia – Katso nostalgisia kuvia vuosien varrelta!
Mainos Kauppakeskus Zeppelin

Kaup­pa­kes­kus Zep­pe­lin täyttää 30 vuotta: synt­tä­reil­lä on luvassa ysä­ri­pop­pia, sa­tu­hah­mo­ja ja hui­kei­ta tar­jouk­sia – Katso nos­tal­gi­sia kuvia vuosien var­rel­ta!

01.05.2022 06:00
Virpi Ruotsalaisen uniikki aitta kisaa Suomen kauneimman mökin tittelistä: ”Mummon aikanaan pelastama romanttinen Koskenmökki on häämatkalaisten suosiossa”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Virpi Ruot­sa­lai­sen uniikki aitta kisaa Suomen kau­neim­man mökin tit­te­lis­tä: ”Mummon ai­ka­naan pe­las­ta­ma ro­mant­ti­nen Kos­ken­mök­ki on hää­mat­ka­lais­ten suo­sios­sa”

29.04.2022 06:00
Yrityksen kasvuun keskittynyt verkostotoiminta alkoi – vierailukohteena oululainen Hiottu, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 77 prosenttia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yri­tyk­sen kasvuun kes­kit­ty­nyt ver­kos­to­toi­min­ta alkoi – vie­rai­lu­koh­tee­na ou­lu­lai­nen Hiottu, jonka lii­ke­vaih­to kasvoi viime vuonna lähes 77 pro­sent­tia

27.04.2022 15:00
Pyhäjokinen maatalousyrittäjä Toni Kippola tuplaa karjalukunsa – Rautalan tilalle valmistuva sadan emolehmän pihatto- ja ruokintatila on 800 000 euron investointi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Py­hä­jo­ki­nen maa­ta­lous­yrit­tä­jä Toni Kippola tuplaa kar­ja­lu­kun­sa – Rau­ta­lan tilalle val­mis­tu­va sadan emo­leh­män pi­hat­to- ja ruo­kin­ta­ti­la on 800 000 euron in­ves­toin­ti

27.04.2022 12:00
Tiesitkö, että hautakiveen on mahdollista tehdä tarkka jäljennös valokuvasta? – Katso, miltä maisemakuva näyttää kiveen ikuistettuna
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Tie­sit­kö, että hau­ta­ki­veen on mah­dol­lis­ta tehdä tarkka jäl­jen­nös va­lo­ku­vas­ta? – Katso, miltä mai­se­ma­ku­va näyttää kiveen ikuis­tet­tu­na

27.04.2022 09:00
Veikko Hulkko: ”Koska yritys on osa yhteiskuntaa, sen tulisi näkyä suhteessa työntekijöihin – koska me ihmisethän lopulta tämän homman hoidamme”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Veikko Hulkko: ”Koska yritys on osa yh­teis­kun­taa, sen tulisi näkyä suh­tees­sa työn­te­ki­jöi­hin – koska me ih­mi­set­hän lopulta tämän homman hoi­dam­me”

27.04.2022 06:00
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hyvinvointirahasto tukee paikallisyhdistyksiä – Oulun Yrittäjien startti hyvinvointiin sain lentävän lähdön rahaston tuen avulla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien hy­vin­voin­ti­ra­has­to tukee pai­kal­lis­yh­dis­tyk­siä – Oulun Yrit­tä­jien startti hy­vin­voin­tiin sain len­tä­vän lähdön ra­has­ton tuen avulla

26.04.2022 15:00
Vapaus, terveys ja omien arvojen mukainen toiminta ovat tärkeitä – yrittäjät pääsee kokemaan myös onnistumisen tunteita ja omien vahvuuksien hyödyntämistä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vapaus, terveys ja omien arvojen mu­kai­nen toi­min­ta ovat tär­kei­tä – yrit­tä­jät pääsee ko­ke­maan myös on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta ja omien vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mis­tä

26.04.2022 12:00
Vain neljäsosa kunnista arvioi päätösten vaikutusta yrityksille, vaikka se helpottaisi yritysten toimintaedellytyksiä ja lisäisi kunnan elinvoimaa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vain nel­jäs­osa kun­nis­ta arvioi pää­tös­ten vai­ku­tus­ta yri­tyk­sil­le, vaikka se hel­pot­tai­si yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ja lisäisi kunnan elin­voi­maa

26.04.2022 06:00
Tyrnäväläinen Matinollin Peruna on palkannut sesonkityöläisiä ulkomailta jo 15 vuotta – syksyllä perunannostoon saadaan taas apuvoimia Ukrainasta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tyr­nä­vä­läi­nen Ma­ti­nol­lin Peruna on pal­kan­nut se­son­ki­työ­läi­siä ul­ko­mail­ta jo 15 vuotta – syk­syl­lä pe­ru­nan­nos­toon saadaan taas apu­voi­mia Uk­rai­nas­ta

25.04.2022 15:00
Hyvinvointialueen palvelustrategia hyväksyttiin – syksyllä käsittelyyn nousevat yrittäjille tärkeät monituottajamalli, palveluseteli ja kustannusten läpinäkyvyys
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­stra­te­gia hy­väk­syt­tiin – syk­syl­lä kä­sit­te­lyyn nou­se­vat yrit­tä­jil­le tärkeät mo­ni­tuot­ta­ja­mal­li, pal­ve­lu­se­te­li ja kus­tan­nus­ten lä­pi­nä­ky­vyys

25.04.2022 12:00
Taisto Hirvonen Oy on muuttanut isompiin tiloihin – Avajaistarjoukset voimassa koko viikon: ”Tänä vuonna kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä”
Mainos Taisto Hirvonen Oy

Taisto Hir­vo­nen Oy on muut­ta­nut isom­piin ti­loi­hin – Ava­jais­tar­jouk­set voi­mas­sa koko viikon: ”Tänä vuonna kan­nat­taa olla hyvissä ajoin liik­keel­lä”

25.04.2022 06:00
Vastuullisuus kumpuaa yrityksen arvoista ja strategiasta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Vas­tuul­li­suus kumpuaa yri­tyk­sen ar­vois­ta ja stra­te­gias­ta

25.04.2022 06:00
Kasko, osakasko vai pelkkä liikennevakuutus – näitä asioita autovakuutuksen valinnassa kannattaa pohtia
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Kasko, osa­kas­ko vai pelkkä lii­ken­ne­va­kuu­tus – näitä asioita au­to­va­kuu­tuk­sen va­lin­nas­sa kan­nat­taa pohtia

24.04.2022 06:00