Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Pieni rutiini sai aikaan ison muutoksen Melissan, 39, ihossa – katso kuvat!
Mainos Oslo Skin Lab

Pieni rutiini sai aikaan ison muu­tok­sen Me­lis­san, 39, ihossa – katso kuvat!

27.03.2023 08:00
Viidennes pohjois- ja keskipohjalaisista ei ole tarkistuttanut käsisammutintaan – Sammuttimen voi tarkistuttaa ilmaiseksi Elämänturvakiertueella
Mainos LähiTapiola Pohjoinen

Vii­den­nes poh­jois- ja kes­ki­poh­ja­lai­sis­ta ei ole tar­kis­tut­ta­nut kä­si­sam­mu­tin­taan – Sam­mut­ti­men voi tar­kis­tut­taa il­mai­sek­si Elä­män­tur­va­kier­tueel­la

27.03.2023 06:00
Kaksi omakotitaloa rakentanut Lakson perhe rohkaisee muitakin toteuttamaan kotihaaveet – Iin rakennusvalvonnasta saa vastauksen kysymykseen harvinaisen nopeasti
Mainos Iin kunta

Kaksi oma­ko­ti­ta­loa ra­ken­ta­nut Lakson perhe roh­kai­see mui­ta­kin to­teut­ta­maan ko­ti­haa­veet – Iin ra­ken­nus­val­von­nas­ta saa vas­tauk­sen ky­sy­myk­seen har­vi­nai­sen no­peas­ti

23.03.2023 06:00
Ravintolat kärsivät työvoimapulasta, mutta Ravintolakortteli saa työhakemuksia – Anne Mikkola löytää syitä yrityksen arvoista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ra­vin­to­lat kär­si­vät työ­voi­ma­pu­las­ta, mutta Ra­vin­to­la­kort­te­li saa työ­ha­ke­muk­sia – Anne Mikkola löytää syitä yri­tyk­sen ar­vois­ta

22.03.2023 06:00
Yhdistä työ ja virkistys – kokous kansallispuistossa tuo toivotun tauon rutiineihin
Mainos KIDE Hotel by Iso-Syöte

Yhdistä työ ja vir­kis­tys – kokous kan­sal­lis­puis­tos­sa tuo toi­vo­tun tauon ru­tii­nei­hin

21.03.2023 06:00
Politiikka vei nuoren lääkärin mennessään – Koho on ehdolla eduskuntaan voidakseen tehdä töitä parempien sote-palveluiden eteen
Mainos Paavo Koho

Po­li­tiik­ka vei nuoren lää­kä­rin men­nes­sään – Koho on ehdolla edus­kun­taan voi­dak­seen tehdä töitä pa­rem­pien sote-pal­ve­lui­den eteen

20.03.2023 06:00
TE-toimisto kulkee yrittäjän rinnalla lomautustilanteen yli
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-toi­mis­to kulkee yrit­tä­jän rin­nal­la lo­mau­tus­ti­lan­teen yli

20.03.2023 06:00
Miten vastuullisuus näkyy teknologiajätti Nokian toiminnassa? – ”Luomme uudenlaista maailmaa”
Mainos Nokia

Miten vas­tuul­li­suus näkyy tek­no­lo­gia­jät­ti Nokian toi­min­nas­sa? – ”Luomme uu­den­lais­ta maail­maa”

18.03.2023 06:00
Raahen ”Elämysten erikoisjoukkojen” ahkeroinnin ansiosta pikkukaupunki tarjoaa kokoaan suurempia kulttuurielämyksiä – Tarjonta pitää kulttuurin suurkuluttajankin kiireisenä
Mainos Raahen kaupunki

Raahen ”E­lä­mys­ten eri­kois­jouk­ko­jen” ah­ke­roin­nin an­sios­ta pik­ku­kau­pun­ki tarjoaa kokoaan suu­rem­pia kult­tuu­ri­elä­myk­siä – Tar­jon­ta pitää kult­tuu­rin suur­ku­lut­ta­jan­kin kii­rei­se­nä

17.03.2023 06:00
Nuorten välinen väkivalta raa´istuu ja jengikulttuuria ihannoiva viihde on suosittua – vanhemmille nuoren väkivallanteko tulee usein yllätyksenä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Nuorten välinen vä­ki­val­ta raa­´is­tuu ja jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va viihde on suo­sit­tua – van­hem­mil­le nuoren vä­ki­val­lan­te­ko tulee usein yl­lä­tyk­se­nä

16.03.2023 06:00
”Oulun ihmeen” syntysijoilla on tarjolla muunneltavaa toimitilaa – Katso, miten Weladolle räätälöitiin yrityksen näköiset toimitilat
Mainos Trevian Asset Management

”Oulun ihmeen” syn­ty­si­joil­la on tar­jol­la muun­nel­ta­vaa toi­mi­ti­laa – Katso, miten We­la­dol­le rää­tä­löi­tiin yri­tyk­sen nä­köi­set toi­mi­ti­lat

16.03.2023 06:00
AGCO Suomi tarjoaa monipuolisen valikoiman peräkärryjä sen Kempeleen pisteessä – ”Suosiomme kärrykauppana perustuu hintaan, valikoimaan ja palveluun”
Mainos AGCO Suomi Oy

AGCO Suomi tarjoaa mo­ni­puo­li­sen va­li­koi­man pe­rä­kär­ry­jä sen Kem­pe­leen pis­tees­sä – ”Suo­siom­me kär­ry­kaup­pa­na pe­rus­tuu hin­taan, va­li­koi­maan ja pal­ve­luun”

15.03.2023 06:00
Itse silmäklinikalla työskentelevä Marianne kävi silmäleikkauksessa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hyvinhän sie onnistuit”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Itse sil­mä­kli­ni­kal­la työs­ken­te­le­vä Ma­rian­ne kävi sil­mä­leik­kauk­ses­sa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hy­vin­hän sie on­nis­tuit”

15.03.2023 06:00
Raahessa valmistuvien AMK-opiskelijoiden pelikenttänä on koko maailma
Mainos KAMK

Raa­hes­sa val­mis­tu­vien AMK-opis­ke­li­joi­den pe­li­kent­tä­nä on koko maailma

14.03.2023 06:00
”Suomen suuntana länsi, omilla vahvuuksilla ja yhteistyössä”, linjaa Pirkko Mattila
Mainos MATTILA PIRKKO

”Suomen suun­ta­na länsi, omilla vah­vuuk­sil­la ja yh­teis­työs­sä”, linjaa Pirkko Mattila

14.03.2023 06:00
Vinkkejä miten toimia, kun talosi ostaja reklamoi virheistä
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Vink­ke­jä miten toimia, kun talosi ostaja rek­la­moi vir­heis­tä

13.03.2023 06:00
Oulun Pateniemenrantaan rakentuu uusia koteja, missä meri on aidosti läsnä
Mainos Nastarakennus Oy

Oulun Pa­te­nie­men­ran­taan ra­ken­tuu uusia koteja, missä meri on aidosti läsnä

11.03.2023 06:00
Hosumisesta takaisin huolellisuuteen – tarvitsemme tehokasta ja laadukasta lainsäädäntöprosessia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Ho­su­mi­ses­ta ta­kai­sin huo­lel­li­suu­teen – tar­vit­sem­me te­ho­kas­ta ja laa­du­kas­ta lain­sää­dän­tö­pro­ses­sia

22.03.2023 10:26
Kysyimme kahdeksalta eduskuntavaalien ehdokkaalta, mitä hänen puolueensa aikoo tehdä yrittäjien hyväksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ky­syim­me kah­dek­sal­ta edus­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaal­ta, mitä hänen puo­lueen­sa aikoo tehdä yrit­tä­jien hyväksi

08.03.2023 06:00
Nyt loppuu velaksi eläminen: Suomen Yrittäjät pistäisi vauhtia maan talouteen ja suitsisi julkisia menoja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nyt loppuu velaksi elä­mi­nen: Suomen Yrit­tä­jät pis­täi­si vauhtia maan ta­lou­teen ja suit­si­si jul­ki­sia menoja

07.03.2023 09:00
Kaupunginjohtaja Seppo Määttä kutsuu yrityksiä keskusteluihin – tarkoituksena on lisätä Ouluun yrittäjämyönteisyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kutsuu yri­tyk­siä kes­kus­te­lui­hin – tar­koi­tuk­se­na on lisätä Ouluun yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä

07.03.2023 06:00
Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen karatetreeneissä – ”Samalla mieli virkistyy sekä keskittymiskyky ja paineensietokyky kasvavat”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Sensei Tommi Oja nollaa arjen kiireen ka­ra­te­tree­neis­sä – ”Sa­mal­la mieli vir­kis­tyy sekä kes­kit­ty­mis­ky­ky ja pai­neen­sie­to­ky­ky kas­va­vat”

07.03.2023 06:00
Kenen käsiin uskomme läheisemme? – Nyt työstään kertovat hoivatyön tekijät itse
Mainos Esperi-Care

Kenen käsiin uskomme lä­hei­sem­me? – Nyt työs­tään ker­to­vat hoi­va­työn tekijät itse

06.03.2023 06:00
Silkkitukka sai uuden omistajan – 36 vuotta yrittäjänä toiminut Riitta Väisänen: ”En myynyt elämäntyötäni vaan vain liiketoiminnan”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Silk­ki­tuk­ka sai uuden omis­ta­jan – 36 vuotta yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Riitta Väi­sä­nen: ”En myynyt elä­män­työ­tä­ni vaan vain lii­ke­toi­min­nan”

06.03.2023 06:00
PPY kokosi rahoittajia tiimiin lisäämään yrittäjien tietoa rahoituksesta – tekeillä on myös rahoitustyökalu
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

PPY kokosi ra­hoit­ta­jia tiimiin li­sää­mään yrit­tä­jien tietoa ra­hoi­tuk­ses­ta – te­keil­lä on myös ra­hoi­tus­työ­ka­lu

06.03.2023 05:00
Rakkaudesta kahvilakulttuuriin ja asiakaspalveluun – Sihvosen siskokset avasivat uuden kahvilan Ideaparkiin
Mainos Ideapark Oulu

Rak­kau­des­ta kah­vi­la­kult­tuu­riin ja asia­kas­pal­ve­luun – Sih­vo­sen sis­kok­set ava­si­vat uuden kah­vi­lan Idea­par­kiin

04.03.2023 06:00
Vaihdevuosioireisiin on mahdollista saada apua nopeasti – ”Jo ensimmäisen hoitoviikon aikana olo kohenee”
Mainos Gyneko

Vaih­de­vuo­si­oi­rei­siin on mah­dol­lis­ta saada apua no­peas­ti – ”Jo en­sim­mäi­sen hoi­to­vii­kon aikana olo ko­he­nee”

02.03.2023 08:00
Aku-peräkärryt AGCO Suomen Kempeleen pisteestä
Mainos AGCO Suomi Oy

Aku-pe­rä­kär­ryt AGCO Suomen Kem­pe­leen pis­tees­tä

01.03.2023 09:32
Muistatko vielä tämän kaupunkifestarin? Rotuaari Piknik palaa Oulun kesään
Mainos Rotuaari Piknik

Muis­tat­ko vielä tämän kau­pun­ki­fes­ta­rin? Ro­tuaa­ri Piknik palaa Oulun ke­sään

01.03.2023 06:00
Paljastiko kevätaurinko kulahtaneen keittiösi? Saat toiveittesi mukaan suunnitellut, kotimaiset ja laadukkaat kalusteet tehtaalta 2–3 viikossa paikallisin voimin paikalleen asennettuna
Mainos Charmia Oulu

Pal­jas­ti­ko ke­vät­au­rin­ko ku­lah­ta­neen keit­tiö­si? Saat toi­veit­te­si mukaan suun­ni­tel­lut, ko­ti­mai­set ja laa­duk­kaat ka­lus­teet teh­taal­ta 2–3 vii­kos­sa pai­kal­li­sin voimin pai­kal­leen asen­net­tu­na

28.02.2023 06:00