Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Unibedin laadukas moottorisänky on satsaus hyvinvointiin
Mainos Unibed

Uni­be­din laa­du­kas moot­to­ri­sän­ky on satsaus hy­vin­voin­tiin

17.09.2021 06:00
Asiakasymmärrystä pohjoiselta kantilta katsottuna
Mainos Kaleva Media

Asia­kas­ym­mär­rys­tä poh­joi­sel­ta kan­til­ta kat­sot­tu­na

14.09.2021 06:00
Limingassa on tehdas, jossa talot valmistuvat samaan tapaan kuin ajoneuvot autotehtaalla – Aktiivinen kunta ja sopiva sijainti auttavat yrityksen menestymisessä
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa on tehdas, jossa talot val­mis­tu­vat samaan tapaan kuin ajo­neu­vot au­to­teh­taal­la – Ak­tii­vi­nen kunta ja sopiva si­jain­ti aut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­ses­sä

13.09.2021 12:00
”En löydä mistään työntekijää, mitä voisin tehdä?” – TE-toimisto auttaa yrittäjää työlupiin liittyvissä asioissa
Mainos TE-toimisto

”En löydä mistään työn­te­ki­jää, mitä voisin tehdä?” – TE-toi­mis­to auttaa yrit­tä­jää työ­lu­piin liit­ty­vis­sä asiois­sa

13.09.2021 06:00
Oulun kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut siirtyvät lokakuussa uudelle palveluntuottajalle – muutoksessa tärkeintä on avoin vuoropuhelu ja paikallisuuden vaaliminen
Mainos Compass Group Finland Oy

Oulun kau­pun­gin ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lut siir­ty­vät lo­ka­kuus­sa uudelle pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le – muu­tok­ses­sa tär­kein­tä on avoin vuo­ro­pu­he­lu ja pai­kal­li­suu­den vaa­li­mi­nen

08.09.2021 06:00
Nähhään työkaveria! Yksinyrittäjien kiireetön tapahtuma Rokualla tarjosi rentoa yhdessäoloa ja hyviä keskusteluja
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Nähhään työ­ka­ve­ria! Yk­sin­yrit­tä­jien kii­ree­tön ta­pah­tu­ma Ro­kual­la tarjosi rentoa yh­des­sä­oloa ja hyviä kes­kus­te­lu­ja

06.09.2021 06:00
Osatyökykyisiä tavoitellaan työelämään – työnantaja voi saada osatyökykyisen työllistämiseen palkkatukea ja järjestelytukea
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Osa­työ­ky­kyi­siä ta­voi­tel­laan työ­elä­mään – työn­an­ta­ja voi saada osa­työ­ky­kyi­sen työl­lis­tä­mi­seen palk­ka­tu­kea ja jär­jes­te­ly­tu­kea

06.09.2021 06:00
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Väy­lä­vi­ras­to si­vuut­ti poh­joi­sen toi­veet: PPY vaatii Li­min­ka–Ou­lu kak­sois­rai­det­ta ja Oulun aseman ke­hit­tä­mis­tä

05.09.2021 06:00
Linnunradan tila tekee pioneerityötä – yrittäjä Sanna Siira on tienraivaaja hyötyhampun ja alpakanvillan tuotekehittelyssä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lin­nun­ra­dan tila tekee pio­nee­ri­työ­tä – yrit­tä­jä Sanna Siira on tien­rai­vaa­ja hyö­ty­ham­pun ja al­pa­kan­vil­lan tuo­te­ke­hit­te­lys­sä

03.09.2021 06:00
Ekologinen vastuullisuus kannattaa: Energia- ja materiaalitehokkuudella saavuttaa kustannussäästöjä ja edistää yritysten talouskasvua
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Eko­lo­gi­nen vas­tuul­li­suus kan­nat­taa: Ener­gia- ja ma­te­riaa­li­te­hok­kuu­del­la saa­vut­taa kus­tan­nus­sääs­tö­jä ja edistää yri­tys­ten ta­lous­kas­vua

03.09.2021 06:00
Aurinkoa ja hyvää mieltä: Väki viihtyi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistysten järjestämissä kesätapahtumissa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Au­rin­koa ja hyvää mieltä: Väki viihtyi Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pai­kal­lis­yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mis­sä ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa

03.09.2021 06:00
Autopesu voi olla niin upea elämys, että se herättää perheenjäsenissä kateutta – Lue, miten pidät autosi aina puhtaana ja säästät samalla autonpesukuluissa
Mainos Oulun-Baari-Oy

Au­to­pe­su voi olla niin upea elämys, että se he­rät­tää per­heen­jä­se­nis­sä ka­teut­ta – Lue, miten pidät autosi aina puh­taa­na ja säästät samalla au­ton­pe­su­ku­luis­sa

02.09.2021 06:00
Hyvinvointialueen palveluja valmistellaan – on reilu puoli vuotta aikaa luoda Pohjois-Pohjanmaalle yrittäjämyönteinen palvelustrategia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ja val­mis­tel­laan – on reilu puoli vuotta aikaa luoda Poh­jois-Poh­jan­maal­le yrit­tä­jä­myön­tei­nen pal­ve­lu­stra­te­gia

02.09.2021 06:00
Vuoden nuori yrittäjä -tunnustuksen saanut Arto Kankaala nosti viidessä vuodessa pienen autokorjaamon 15 työntekijän autopalvelutaloksi
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Vuoden nuori yrit­tä­jä -tun­nus­tuk­sen saanut Arto Kan­kaa­la nosti vii­des­sä vuo­des­sa pienen au­to­kor­jaa­mon 15 työn­te­ki­jän au­to­pal­ve­lu­ta­lok­si

01.09.2021 06:00
Ilmastotavoitteet satavat puualan laariin: Lujassa nosteessa olevan Kontiotuotteen yritysmyynti kasvoi 200 prosenttia ja yritys investoi nyt isosti
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Il­mas­to­ta­voit­teet satavat puualan laa­riin: Lujassa nos­tees­sa olevan Kon­tio­tuot­teen yri­tys­myyn­ti kasvoi 200 pro­sent­tia ja yritys in­ves­toi nyt isosti

01.09.2021 06:00
Anne Kukkohovin yritys osui kultasuoneen, mutta kompurointi talousasioissa sai miettimään jo lopettamista – sitten iso kauppa toi mukanaan uusia sijoittajia ja omistajia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Anne Kuk­ko­ho­vin yritys osui kul­ta­suo­neen, mutta kom­pu­roin­ti ta­lous­asiois­sa sai miet­ti­mään jo lo­pet­ta­mis­ta – sitten iso kauppa toi mu­ka­naan uusia si­joit­ta­jia ja omis­ta­jia

31.08.2021 06:00
Suomen vesivoimalaitosten toimivuus on usean tahon yhteistyön tulos – PVO-Vesivoima työllistää paikallisia maanrakennusyrittäjiä patojen kunnossapidon ja ympäristönhoitotyön kautta
Mainos PVO-Vesivoima Oy

Suomen ve­si­voi­ma­lai­tos­ten toi­mi­vuus on usean tahon yh­teis­työn tulos – PVO-Ve­si­voi­ma työl­lis­tää pai­kal­li­sia maan­ra­ken­nus­yrit­tä­jiä patojen kun­nos­sa­pi­don ja ym­pä­ris­tön­hoi­to­työn kautta

30.08.2021 09:00
Työvoimapula uhkaa koronan jälkeen kasvuun kääntynyttä taloutta: Tarvitaan vetovoimaa, pitovoimaa ja työntekoon kannustavia toimia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Pääkirjoitus Marjo Kolehmainen

Työ­voi­ma­pu­la uhkaa koronan jälkeen kasvuun kään­ty­nyt­tä ta­lout­ta: Tar­vi­taan ve­to­voi­maa, pi­to­voi­maa ja työn­te­koon kan­nus­ta­via toimia

30.08.2021 06:00
Maljannosto sinulle, opiskelijayrittäjä! Kahden erilaisen arjen ja roolin yhdistäminen on todellista hybridiä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mal­jan­nos­to si­nul­le, opis­ke­li­jay­rit­tä­jä! Kahden eri­lai­sen arjen ja roolin yh­dis­tä­mi­nen on to­del­lis­ta hyb­ri­diä

29.08.2021 06:00
Työvoimapula vaatii teholääkkeet: Tarvitaan työttömyysturvan, koulutus- ja oppisopimusjärjestelmän uudistamista sekä opiskelijoita töihin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Työ­voi­ma­pu­la vaatii te­ho­lääk­keet: Tar­vi­taan työt­tö­myys­tur­van, kou­lu­tus- ja op­pi­so­pi­mus­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mis­ta sekä opis­ke­li­joi­ta töihin

29.08.2021 06:00
80-luvulla Autokorjaamo Nikunen palveli kerrostalon kellarissa, tänä päivänä korjaamolla on uudet ja modernit tilat – ”Kun ilmaan lehahtaa bensan katku, silloin minä tunnen olevani kotona”
Mainos Autokorjaamo Nikunen

80-lu­vul­la Au­to­kor­jaa­mo Nikunen palveli ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa, tänä päivänä kor­jaa­mol­la on uudet ja mo­der­nit tilat – ”Kun ilmaan le­hah­taa bensan katku, silloin minä tunnen olevani kotona”

26.08.2021 06:00
Ajoittain työvoimapula rajoittaa Oulun Kuivaustekniikka Oy:n kasvua: Rovaniemellä, Meri-Lapissa ja Kuusamossa on vaikea löytää työntekijöitä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Ajoit­tain työ­voi­ma­pu­la ra­joit­taa Oulun Kui­vaus­tek­niik­ka Oy:n kasvua: Ro­va­nie­mel­lä, Me­ri-La­pis­sa ja Kuu­sa­mos­sa on vaikea löytää työn­te­ki­jöi­tä

24.08.2021 06:00
Pyykit pyörimään kätevästi kauppareissun yhteydessä – ”Uudenlainen itsepalvelupesula on apuna arjessa”
Mainos 24 Pesula

Pyykit pyö­ri­mään kä­te­väs­ti kaup­pa­reis­sun yh­tey­des­sä – ”Uu­den­lai­nen it­se­pal­ve­lu­pe­su­la on apuna ar­jes­sa”

20.08.2021 06:00