Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Silke, 49, testasi kollageenijauhetta toiveissa ryppyjen väheneminen: ” En ollut uskoa silmiäni!”
Mainos NutriaQ Oy Skinlab

Silke, 49, testasi kol­la­gee­ni­jau­het­ta toi­veis­sa ryp­py­jen vä­he­ne­mi­nen: ” En ollut uskoa sil­miä­ni!”

15.06.2021 09:39
Haaveiletko kesämökistä? Pidä mielessä nämä kriteerit tontin valinnassa
Mainos LKV Rantamökki Oy

Haa­vei­let­ko ke­sä­mö­kis­tä? Pidä mie­les­sä nämä kri­tee­rit tontin va­lin­nas­sa

15.06.2021 06:00
Yhdessä tekeminen on auttanut yrittäjiä vaikeiden aikojen yli – yhä useampi yrittäjä näkee vihdoin valoa tunnelin päässä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Yhdessä te­ke­mi­nen on aut­ta­nut yrit­tä­jiä vai­kei­den aikojen yli – yhä useampi yrit­tä­jä näkee vihdoin valoa tun­ne­lin päässä

14.06.2021 15:00
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: "Akku kestää Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: "Akku kestää Oulusta Tor­nioon”

12.06.2021 06:00
Paikallinen hammasklinikka haluaa panostaa nykyaikaisiin hoitomenetelmiin – digitaalisuus tuo hammashoitoon tarkkuutta, nopeutta ja ennustettavuutta
Mainos Hammasklinikka Sirius

Pai­kal­li­nen ham­mas­kli­nik­ka haluaa pa­nos­taa ny­ky­ai­kai­siin hoi­to­me­ne­tel­miin – di­gi­taa­li­suus tuo ham­mas­hoi­toon tark­kuut­ta, no­peut­ta ja en­nus­tet­ta­vuut­ta

11.06.2021 09:30
Oulun seudulle syntyi uusi matkailun rengastie – lue vinkit elämyslomalle pohjolan upeassa luonnossa
Mainos Visit Oulu

Oulun seu­dul­le syntyi uusi mat­kai­lun ren­gas­tie – lue vinkit elä­mys­lo­mal­le poh­jo­lan upeassa luon­nos­sa

10.06.2021 09:39
Matkailuyritykset monipuolistavat Keminmaan elinkeinorakennetta – yrittäjät tyytyväisiä kunnan tukeen: ”Apua ja tukea saa, jos sitä tarvii.”
Mainos Keminmaan kunta

Mat­kai­lu­yri­tyk­set mo­ni­puo­lis­ta­vat Ke­min­maan elin­kei­no­ra­ken­net­ta – yrit­tä­jät tyy­ty­väi­siä kunnan tukeen: ”Apua ja tukea saa, jos sitä tar­vii.”

09.06.2021 06:00
Maksutonta näkyvyyttä yrityksille rekry-livelähetyksillä
Mainos te-palvelut

Mak­su­ton­ta nä­ky­vyyt­tä yri­tyk­sil­le rek­ry-li­ve­lä­he­tyk­sil­lä

07.06.2021 09:00
Kansanedustajat herätys! Tehdäänkö palvelujen parantava ja kustannustehokas sote vai kelvoton soteratkaisu hinnalla millä hyvänsä?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Kan­san­edus­ta­jat he­rä­tys! Teh­dään­kö pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas sote vai kel­vo­ton so­te­rat­kai­su hin­nal­la millä hy­vän­sä?

02.06.2021 08:30
Voimannosto paljasti kilpailuvietin: Kirsti Paloniemi käy salilla 4–5 viikossa – tähtää penkkipunnerruksen SM-kisojen kautta EM-kisoihin ja vielä eteenpäinkin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Voi­man­nos­to pal­jas­ti kil­pai­lu­vie­tin: Kirsti Pa­lo­nie­mi käy salilla 4–5 vii­kos­sa – tähtää penk­ki­pun­ner­ruk­sen SM-ki­so­jen kautta EM-ki­soi­hin ja vielä eteen­päin­kin

01.06.2021 16:06
Asiaa petoksista
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Asiaa pe­tok­sis­ta

01.06.2021 16:01
Millaisin menettelyin työnantaja voi muuttaa työntekijän työsuhteen olennaisia ehtoja?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mil­lai­sin me­net­te­lyin työn­an­ta­ja voi muuttaa työn­te­ki­jän työ­suh­teen olen­nai­sia ehtoja?

01.06.2021 15:53
Apua maksuvaikeuksiin: Yrityssaneerauksella voidaan tervehdyttää jatkamiskelpoinen yritystoiminta ja turvata yhtiön toimintaedellytykset
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Apua mak­su­vai­keuk­siin: Yri­tys­sa­nee­rauk­sel­la voidaan ter­veh­dyt­tää jat­ka­mis­kel­poi­nen yri­tys­toi­min­ta ja turvata yhtiön toi­min­ta­edel­ly­tyk­set

01.06.2021 15:48
Luvassa suoraa puhetta liiketoiminnasta: Parempaa Pisnestä Yhdessä -verkosto tarjoaa verkostoa, yhteistyökumppaneita ja kaupan mahdollisuuksia
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Luvassa suoraa puhetta lii­ke­toi­min­nas­ta: Pa­rem­paa Pis­nes­tä Yhdessä -ver­kos­to tarjoaa ver­kos­toa, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja kaupan mah­dol­li­suuk­sia

01.06.2021 15:00
Sisältömarkkinointi inspiroi, opastaa, viihdyttää ja hyödyttää – Onko se uhka vai mahdollisuus asiakkaidesi aktivoimiseksi?
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Si­säl­tö­mark­ki­noin­ti ins­pi­roi, opas­taa, viih­dyt­tää ja hyö­dyt­tää – Onko se uhka vai mah­dol­li­suus asiak­kai­de­si ak­ti­voi­mi­sek­si?

01.06.2021 14:47
Korona seisautti senioritoiminnan – Sirkka Arola lupaa, että syksyllä mennään edes messuille ja joulukuussa jouluaterialle
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Korona sei­saut­ti se­nio­ri­toi­min­nan – Sirkka Arola lupaa, että syk­syl­lä mennään edes mes­suil­le ja jou­lu­kuus­sa jou­lu­ate­rial­le

01.06.2021 11:20
Jorma Inkeröinen, 67, tekee palkkatyötä eläkeläisenä: ”Tapaan työssäni innostavia ihmisiä – se pitää virkeänä ja elämässä mukana”
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Jorma In­ke­röi­nen, 67, tekee palk­ka­työ­tä elä­ke­läi­se­nä: ”Tapaan työs­sä­ni in­nos­ta­via ihmisiä – se pitää vir­keä­nä ja elä­mäs­sä mukana”

01.06.2021 11:08
Tuukko nää treffaamaan? Nyt yrittäjällä on mahdollisuus kasvattaa omaa liiketoimintaa uusia kumppanuuksia luomalla
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tuukko nää tref­faa­maan? Nyt yrit­tä­jäl­lä on mah­dol­li­suus kas­vat­taa omaa lii­ke­toi­min­taa uusia kump­pa­nuuk­sia luo­mal­la

31.05.2021 15:43
Mikä on sote-yrittäjän rooli Tulevaisuuden sairaalassa? Suomen yrittäjät teki sotelakiin korjauslistan, jotta yritykset voivat jatkossakin tuottaa palveluita julkisen sektorin kumppaneina
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Mikä on so­te-yrit­tä­jän rooli Tu­le­vai­suu­den sai­raa­las­sa? Suomen yrit­tä­jät teki so­te­la­kiin kor­jaus­lis­tan, jotta yri­tyk­set voivat jat­kos­sa­kin tuottaa pal­ve­lui­ta jul­ki­sen sek­to­rin kump­pa­nei­na

31.05.2021 15:13
Haaveiletko vanhasta talosta? Kiinnitä kaupanteossa huomiota näihin kahteen seikkaan
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Haa­vei­let­ko van­has­ta ta­los­ta? Kiin­ni­tä kau­pan­teos­sa huo­mio­ta näihin kahteen seik­kaan

31.05.2021 06:00
Tuotteen ja ilmeen uudistanut Svala on harvinaisuus: Tekstiilialan yrityksen ompelimo ja tuotanto on kokonaan kotimaassa
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tuot­teen ja ilmeen uu­dis­ta­nut Svala on har­vi­nai­suus: Teks­tii­li­alan yri­tyk­sen om­pe­li­mo ja tuo­tan­to on ko­ko­naan ko­ti­maas­sa

30.05.2021 09:32
Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ainutlaatuisen ruoan vuoksi – ”Ei tällaista ole missään muualla, kyllä me saadaan olla ylpeitä"
Mainos Ylläs

Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ai­nut­laa­tui­sen ruoan vuoksi – ”Ei täl­lais­ta ole missään muual­la, kyllä me saadaan olla yl­pei­tä"

29.05.2021 13:00
Taitaja-kisasta potkua työllistymiseen: Nuoret ammattilaiset näyttävät taitonsa ja yritykset palkkaavat parhaat työntekijät
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Tai­ta­ja-ki­sas­ta potkua työl­lis­ty­mi­seen: Nuoret am­mat­ti­lai­set näyt­tä­vät tai­ton­sa ja yri­tyk­set palk­kaa­vat parhaat työn­te­ki­jät

29.05.2021 09:44
Lääkäri Pippa Laukka aloitti säh­kö­pyö­räi­lyn – Kumoaa yleisen en­nak­ko­luu­lon: ”Moni ajat­te­lee, ettei tämä ole lii­kun­taa”
Mainos Kuntokauppa

Lääkäri Pippa Laukka aloitti säh­kö­pyö­räi­lyn – Kumoaa yleisen en­nak­ko­luu­lon: ”Moni ajat­te­lee, ettei tämä ole lii­kun­taa”

29.05.2021 06:00
Herätä tarinat eloon, astu aikamatkalle  – Vieraile 1800-luvun Raahessa ja vietä yö Väentuvassa tai Kapteenin hytissä
Mainos Langin Kauppahuone

Herätä tarinat eloon, astu ai­ka­mat­kal­le – Vie­rai­le 1800-lu­vun Raa­hes­sa ja vietä yö Väen­tu­vas­sa tai Kap­tee­nin hytissä

28.05.2021 06:00
7 minuuttia Kemin suurhankkeeseen – Parempaa sijaintia lähellä Suomen suurimpia teollisuuslaitoksia on vaikea löytää
Mainos Keminmaan kunta

7 mi­nuut­tia Kemin suur­hank­kee­seen – Pa­rem­paa si­jain­tia lähellä Suomen suu­rim­pia teol­li­suus­lai­tok­sia on vaikea löytää

28.05.2021 06:00
Tämän kesän hittijuomia ovat hedelmäisen kuplivat seltzerit – Mutta miksi kaupan oluthylly näyttää joka viikko erilaiselta?
Mainos K-Citymarket Rusko

Tämän kesän hit­ti­juo­mia ovat he­del­mäi­sen kup­li­vat selt­ze­rit – Mutta miksi kaupan olut­hyl­ly näyttää joka viikko eri­lai­sel­ta?

26.05.2021 06:00
Enni Rukajärvi: ”Kuusamo on ainutlaatuinen paikka”
Mainos Kaleva Media

Enni Ru­ka­jär­vi: ”Kuu­sa­mo on ai­nut­laa­tui­nen paikka”

26.05.2021 06:00