Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Unibed on uniergonomian asiantuntija ‒ “Autamme ihmisiä nukkumaan paremmin”
Mainos unibed

Unibed on uni­er­go­no­mian asian­tun­ti­ja ‒ “Au­tam­me ihmisiä nuk­ku­maan pa­rem­min”

06:00
Suomen vaativin 24 tunnin seikkailu-urheilukilpailu tekee paluun – haastava laji yhdistää yhteisöllisyyden ja luonnossa liikkumisen
Mainos Geopark Challenge 2021

Suomen vaa­ti­vin 24 tunnin seik­kai­lu-ur­hei­lu­kil­pai­lu tekee paluun – haas­ta­va laji yh­dis­tää yh­tei­söl­li­syy­den ja luon­nos­sa liik­ku­mi­sen

06:00
Katso ensimmäinen jakso - uudessa videosarjassa väännetään rautalangasta kaikki Rokua Geopark Challengeen liittyvä tieto
Mainos Geopark Challenge

Katso en­sim­mäi­nen jakso - uudessa vi­deo­sar­jas­sa vään­ne­tään rau­ta­lan­gas­ta kaikki Rokua Geopark Chal­len­geen liit­ty­vä tieto

04.08.2021 06:00
Miltä moderni hammashoito näyttää? Erikoishammaslääkäri kertoo nykyaikaisista menetelmistä ja pelkopotilaiden hoidosta
Mainos Hammasklinikka Sirius

Miltä moderni ham­mas­hoi­to näyt­tää? Eri­kois­ham­mas­lää­kä­ri kertoo ny­ky­ai­kai­sis­ta me­ne­tel­mis­tä ja pel­ko­po­ti­lai­den hoi­dos­ta

02.08.2021 06:00
Katso viides jakso – Geopark Challenge explained -videosarjan viimeisessä jaksossa selviää riittääkö tieto, taito ja uhoaminen selättämään haastavan kilpailun
Mainos Geopark Challenge

Katso viides jakso – Geopark Chal­len­ge exp­lai­ned -vi­deo­sar­jan vii­mei­ses­sä jak­sos­sa selviää riit­tää­kö tieto, taito ja uhoa­mi­nen se­lät­tä­mään haas­ta­van kil­pai­lun

28.07.2021 13:13
Laituri, veden liplatus, hellivät auringonsäteet – vielä ehdit unelmiesi mökille
Mainos LKV Rantamökki Oy

Lai­tu­ri, veden lip­la­tus, hel­li­vät au­rin­gon­sä­teet – vielä ehdit unel­mie­si mökille

28.07.2021 06:00
Ylläksen syksyssä voi katsella elokuvia iltaisin tuntureiden katveessa ja ihailla revontulien tanssia peilityynellä järvellä – ”Tämä on paratiisi – täältä löytyy kaikki, mitä ihminen tarvitsee”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sen syk­sys­sä voi kat­sel­la elo­ku­via il­tai­sin tun­tu­rei­den kat­vees­sa ja ihailla re­von­tu­lien tanssia pei­li­tyy­nel­lä jär­vel­lä – ”Tämä on pa­ra­tii­si – täältä löytyy kaikki, mitä ihminen tar­vit­see”

27.07.2021 06:00
Oulun Karjasillalle rakentuu asuinalue, jonka energiajärjestelmä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen – ”Hanke on askel kohti neljännen sukupolven kaukolämpöä”
Mainos Oulun Energia

Oulun Kar­ja­sil­lal­le ra­ken­tuu asui­na­lue, jonka ener­gia­jär­jes­tel­mä on Suomen mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­nen – ”Hanke on askel kohti nel­jän­nen su­ku­pol­ven kau­ko­läm­pöä”

26.07.2021 08:00
”Nyt ahdistaa koulu, korona ja kaikki!” – Nopsa-tiimi auttaa nuoria elämän kriiseissä
Mainos Oulun Kaupunki

”Nyt ah­dis­taa koulu, korona ja kaik­ki!” – Nop­sa-tii­mi auttaa nuoria elämän krii­seis­sä

26.07.2021 06:00
Mietitkö, mitä tehdä kesälomalla? VisitOulu keräsi parhaat vinkit – ”Tämä on avannut silmiä sille, mitä kaikkea hienoa Oulussa ja lähialueilla voi tehdä”
Mainos VisitOulu

Mie­tit­kö, mitä tehdä ke­sä­lo­mal­la? Vi­si­tOu­lu keräsi parhaat vinkit – ”Tämä on avannut silmiä sille, mitä kaikkea hienoa Oulussa ja lä­hi­alueil­la voi tehdä”

21.07.2021 08:00
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: ”Akku kestää Oulusta Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Oulusta Tor­nioon”

20.07.2021 06:00
Katso neljäs jakso – Rokua Geopark Challangen eri lajien hallitseminen vaatii kovaa kuntoa ja kestävyyttä sekä ripauksen kekseliäisyyttä
Mainos Geopark Challenge

Katso neljäs jakso – Rokua Geopark Chal­lan­gen eri lajien hal­lit­se­mi­nen vaatii kovaa kuntoa ja kes­tä­vyyt­tä sekä ri­pauk­sen kek­se­liäi­syyt­tä

16.07.2021 13:07
Katso kolmas jakso – Rokua Geoparkin Vesa Krökki tarjoaa kattavasti tietoa geoparkeista: "On helpompi katsoa maailmaa, kun tuntee oman kotipesänsä"
Mainos Geopark Challenge

Katso kolmas jakso – Rokua Geo­par­kin Vesa Krökki tarjoaa kat­ta­vas­ti tietoa geo­par­keis­ta: "On hel­pom­pi katsoa maail­maa, kun tuntee oman ko­ti­pe­sän­sä"

16.07.2021 13:12
"Niin vaikea rata kuin mahdollista" - Seikkailukisojen ammattilainen Seppo Mäkinen suunnittelee Rokua Geopark Challengen radan viidettä kertaa.
Mainos Geopark Challenge

"Niin vaikea rata kuin mah­dol­lis­ta" - Seik­kai­lu­ki­so­jen am­mat­ti­lai­nen Seppo Mäkinen suun­nit­te­lee Rokua Geopark Chal­len­gen radan vii­det­tä kertaa.

16.07.2021 10:20
Katso toinen jakso – videosarjassa otetaan käsittelyyn Rokua Geopark Challenge ja seikkailu-urheilu
Mainos Geopark Challenge

Katso toinen jakso – vi­deo­sar­jas­sa otetaan kä­sit­te­lyyn Rokua Geopark Chal­len­ge ja seik­kai­lu-ur­hei­lu

15.07.2021 15:39
Aavoja järvimaisemia, suppia ja Euroopan Unionin vanhin kalliomuodostelma – Rokua Geopark kertoo historiallista tarinaa alueen synnystä
Mainos Geopark Challenge

Aavoja jär­vi­mai­se­mia, suppia ja Eu­roo­pan Unionin vanhin kal­lio­muo­dos­tel­ma – Rokua Geopark kertoo his­to­rial­lis­ta tarinaa alueen syn­nys­tä

15.07.2021 11:06
Geopark-verkosto on mielenkiintoinen tapa koululaisille päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin.
Mainos Geopark Challenge

Geo­park-ver­kos­to on mie­len­kiin­toi­nen tapa kou­lu­lai­sil­le päästä tu­tus­tu­maan uusiin kult­tuu­rei­hin.

15.07.2021 10:56
Napolilainen pizza ja itse tehdyt burgerit näkyvät tänä kesänä sosiaalisen median ruokakuvissa – Kesällä grillaus ja ulkona syöminen ovat tärkeä osa illanviettoa
Mainos K-Citymarket

Na­po­li­lai­nen pizza ja itse tehdyt bur­ge­rit näkyvät tänä kesänä so­siaa­li­sen median ruo­ka­ku­vis­sa – Kesällä gril­laus ja ulkona syö­mi­nen ovat tärkeä osa il­lan­viet­toa

12.07.2021 06:00
Rakentaisinko oman mökin? Asiantuntija kertaa onnistuneen mökkiprojektin pääkohdat: ”Säästyy pettymyksiltä”
Mainos LKV Rantamökki Oy

Ra­ken­tai­sin­ko oman mökin? Asian­tun­ti­ja kertaa on­nis­tu­neen mök­ki­pro­jek­tin pää­koh­dat: ”Sääs­tyy pet­ty­myk­sil­tä”

08.07.2021 13:58
Kotimainen Unibed on avannut uuden myymälän ja verkkokaupan – kivijalkamyymälässä palvelee myös uniergonomiaan erikoistunut fysioterapeutti
Mainos Unibed

Ko­ti­mai­nen Unibed on avannut uuden myy­mä­län ja verk­ko­kau­pan – ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­sä pal­ve­lee myös uni­er­go­no­miaan eri­kois­tu­nut fy­sio­te­ra­peut­ti

07.07.2021 08:00
Ravikesä käynnistyy juhannuksen jälkeen – yleisöportit avautuvat
Mainos Pohjolan Hevosystävät ry

Ra­vi­ke­sä käyn­nis­tyy ju­han­nuk­sen jälkeen – y­lei­sö­por­tit avau­tu­vat

06.07.2021 08:00
Oululainen Temrex Oy täyttää tänä vuonna 20 vuotta
Mainos Temrex

Ou­lu­lai­nen Temrex Oy täyttää tänä vuonna 20 vuotta

02.07.2021 06:00
Hissipyöräily on hittilaji, jonka parissa viihtyvät kaikenikäiset aina taaperoista eläkeläisiin – ”Tästä tulee aivan eeppinen fillarointikesä”
Mainos Ylläs

His­si­pyö­räi­ly on hit­ti­la­ji, jonka parissa viih­ty­vät kai­ken­ikäi­set aina taa­pe­rois­ta elä­ke­läi­siin – ”Tästä tulee aivan eep­pi­nen fil­la­roin­ti­ke­sä”

01.07.2021 06:00
Vihkisormusten uusi aikakausi – tehdasvalmisteinen timantti vs. luonnon timantti
Mainos Turun Kultaseppä Oy

Vih­ki­sor­mus­ten uusi ai­ka­kau­si – teh­das­val­mis­tei­nen ti­mant­ti vs. luonnon ti­mant­ti

29.06.2021 08:00
Tämä on kesän halutuin SUP-lauta – Kantaa 200 kg ja mahtuu selkäreppuun
Mainos Kuntokauppa

Tämä on kesän ha­lu­tuin SUP-lau­ta – Kantaa 200 kg ja mahtuu sel­kä­rep­puun

05.07.2021 08:41
Perukirjan voi jättää myös hautaustoimiston tehtäväksi – ”Hoidamme kaikki hautauspalvelut kiireettömästi ja kohtaamme jokaisen asiakkaamme yksilöllisesti”
Mainos Arvo Kova Oy

Pe­ru­kir­jan voi jättää myös hau­taus­toi­mis­ton teh­tä­väk­si – ”Hoi­dam­me kaikki hau­taus­pal­ve­lut kii­reet­tö­mäs­ti ja koh­taam­me jo­kai­sen asiak­kaam­me yk­si­löl­li­ses­ti”

28.06.2021 06:00
Oulu etsii pienlähettiläitä kertomaan kaupungista
Mainos Oulun Kaupunki

Oulu etsii pien­lä­het­ti­läi­tä ker­to­maan kau­pun­gis­ta

26.06.2021 06:00