MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Esseet
Kuukausi
Aloittelevan puubongarin päiväkirja: "Koska haluan kertoa lapselleni puista, minun on ryhdyttävä opiskelemaan"
Essee

Aloit­te­le­van puu­bon­ga­rin päi­vä­kir­ja: "Koska haluan kertoa lap­sel­le­ni puista, minun on ryh­dyt­tä­vä opis­ke­le­maan"

22.05.2022 09:00 3
Tilaajille
Elämä Nato-Suomessa jatkuu likimain entisellään – "Suurin muutos on henkinen: tunnemme olevamme paremmassa turvassa kuin olisimme ilman jäsenyyttä"
Essee

Elämä Na­to-Suo­mes­sa jatkuu li­ki­main en­ti­sel­lään – "Suurin muutos on hen­ki­nen: tun­nem­me ole­vam­me pa­rem­mas­sa tur­vas­sa kuin oli­sim­me ilman jä­se­nyyt­tä"

15.05.2022 09:00 16
Tilaajille
Marin, Zelenskyi ja Putin johtavat kaikki eri tyylillä – yksi heistä tuo mieleen kissan, joka ottaa poikkeuksetta johtajuuden koirasta
Essee

Marin, Ze­lens­kyi ja Putin joh­ta­vat kaikki eri tyy­lil­lä – yksi heistä tuo mieleen kissan, joka ottaa poik­keuk­set­ta joh­ta­juu­den koi­ras­ta

08.05.2022 09:00 7
Tilaajille
Viikon lopuksi: Voitonpäivä on osa sotakulttia, jolla Venäjää pidetään koossa
Essee

Viikon lo­puk­si: Voi­ton­päi­vä on osa so­ta­kult­tia, jolla Venäjää pi­de­tään koossa

06.05.2022 15:00 7
Tilaajille
Viikon lopuksi: Kättely ei ole pelkkää turhanpäiväistä ravistelua, vaikka korona-ajan opit ja käsienpesukyselyt saavatkin toivomaan, että luopuisimme siitä
Essee

Viikon lo­puk­si: Kättely ei ole pelkkää tur­han­päi­väis­tä ra­vis­te­lua, vaikka ko­ro­na-ajan opit ja kä­sien­pe­su­ky­se­lyt saa­vat­kin toi­vo­maan, että luo­pui­sim­me siitä

29.04.2022 14:00 3
Tilaajille
Kiitoskortteja palkkakuopan pohjalle: "Eivätkö kaksi viime vuotta ole viimeistään osoittaneet, miten korvaamattomia hoitajat ovat?"
Essee

Kii­tos­kort­te­ja palk­ka­kuo­pan poh­jal­le: "Ei­vät­kö kaksi viime vuotta ole vii­meis­tään osoit­ta­neet, miten kor­vaa­mat­to­mia hoi­ta­jat ovat?"

24.04.2022 09:00 15
Tilaajille
Vanhemmat
Viikon lopuksi: Määräisivätkö täydellisessä vapaudessa vahvimman lait?
Essee

Viikon lo­puk­si: Mää­räi­si­vät­kö täy­del­li­ses­sä va­pau­des­sa vah­vim­man lait?

22.04.2022 14:10 3
Tilaajille
Kuvat ja kertomukset Ukrainan julmuuksista ahdistavat, ja niiden tulee ahdistaakin meitä, Yrjö Rautio kirjoittaa – "Kun suuri murhe painaa, on etsittävä lohtua keväästä, joka sentään edistyy"
Essee

Kuvat ja ker­to­muk­set Uk­rai­nan jul­muuk­sis­ta ah­dis­ta­vat, ja niiden tulee ah­dis­taa­kin meitä, Yrjö Rautio kir­joit­taa – "Kun suuri murhe painaa, on et­sit­tä­vä lohtua ke­vääs­tä, joka sentään edis­tyy"

17.04.2022 09:00 25
Tilaajille
Viikon lopuksi: Jos Jeesus nousi kuolleista, niin mikset sinäkin?
Essee

Viikon lo­puk­si: Jos Jeesus nousi kuol­leis­ta, niin mikset si­nä­kin?

16.04.2022 10:00 4
Tilaajille
Suomeen tullut amerikkalainen pariskunta häikäistyi siitä, miten hyvin asiat täällä ovat – meidänkin kannattaa katsella kotimaatamme välillä vierain silmin
Essee

Suomeen tullut ame­rik­ka­lai­nen pa­ris­kun­ta häi­käis­tyi siitä, miten hyvin asiat täällä ovat – mei­dän­kin kan­nat­taa kat­sel­la ko­ti­maa­tam­me välillä vierain silmin

10.04.2022 09:00 27
Tilaajille
Viikon lopuksi: Suomeen on syntynyt köyhimpien kontrollikoneisto, koska esimerkiksi työttömän peruspäiväraha on niin pieni, että ilman toimeentulotukea ei pärjää
Essee

Viikon lo­puk­si: Suomeen on syn­ty­nyt köy­him­pien kont­rol­li­ko­neis­to, koska esi­mer­kik­si työt­tö­män pe­rus­päi­vä­ra­ha on niin pieni, että ilman toi­meen­tu­lo­tu­kea ei pärjää

08.04.2022 18:00 20
Tilaajille
Tekee mieli pureutua siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt, kaikessa sekavuudessaan, kirjoittaa Pauli Tapio sodan varjossa
Essee

Tekee mieli pu­reu­tua siihen, miltä elämä tuntuu juuri nyt, kai­kes­sa se­ka­vuu­des­saan, kir­joit­taa Pauli Tapio sodan var­jos­sa

03.04.2022 09:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Venäläisten vitsit ovat käyneet vähiin Vladimir Putinin aikakaudella
Essee

Viikon lo­puk­si: Ve­nä­läis­ten vitsit ovat käyneet vähiin Vla­di­mir Putinin ai­ka­kau­del­la

01.04.2022 18:00 2
Tilaajille
Sodan kauhut palasivat – suurta ydinasevaltaa johtaa diktaattori, joka saattaa mieluummin viedä hautaan koko ihmiskunnan kuin taipua tappioonsa, Yrjö Rautio kirjoittaa
Essee

Sodan kauhut pa­la­si­vat – suurta ydin­ase­val­taa johtaa dik­taat­to­ri, joka saattaa mie­luum­min viedä hautaan koko ih­mis­kun­nan kuin taipua tap­pioon­sa, Yrjö Rautio kir­joit­taa

20.03.2022 09:00 13
Tilaajille
Ihmisen kannattaisi ottaa mallia koirista – geenimme ovat pitkälti samat kuin muilla eläinlajeilla, mutta vain me kykenemme äärimmäiseen pahuuteen
Essee

Ihmisen kan­nat­tai­si ottaa mallia koi­ris­ta – gee­nim­me ovat pit­käl­ti samat kuin muilla eläin­la­jeil­la, mutta vain me ky­ke­nem­me ää­rim­mäi­seen pa­huu­teen

13.03.2022 09:00 3
Tilaajille
Mielenosoituksessa ihminen rohkaistuu ja se näkyy sanoina ja tekoina – lopulta suurina
Essee

Mie­len­osoi­tuk­ses­sa ihminen roh­kais­tuu ja se näkyy sanoina ja tekoina – lopulta suurina

06.03.2022 09:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Stalin 1939, Brežnev 1968, Putin 2022
Essee

Viikon lo­puk­si: Stalin 1939, Brežnev 1968, Putin 2022

04.03.2022 14:00 10
Tilaajille
Suomettumisesta on syytä puhua juuri nyt, ettemme suomettuisi uudelleen
Essee

Suo­met­tu­mi­ses­ta on syytä puhua juuri nyt, ettemme suo­met­tui­si uu­del­leen

20.02.2022 09:00 11
Tilaajille
Viikon lopuksi: Maailma ei kaipaa pelastajaa, vaan sitä tarvitsee ihmiskunta
Essee

Viikon lo­puk­si: Maailma ei kaipaa pe­las­ta­jaa, vaan sitä tar­vit­see ih­mis­kun­ta

18.02.2022 14:00 1
Tilaajille
"Kunnon ihmisen" pitäisi nukkua kahdeksan tuntia putkeen, vaikka historiallisesti se ei ole erityisen luonnollista
Essee

"Kunnon ih­mi­sen" pitäisi nukkua kah­dek­san tuntia put­keen, vaikka his­to­rial­li­ses­ti se ei ole eri­tyi­sen luon­nol­lis­ta

13.02.2022 09:00 1
Tilaajille