Esseet
Viimeisin 4 tuntia
Essee: Etsivä ja näkevä löytää kauniita ihmisiä kaikkialta – harva asia on niin kulttuurisidonnainen, kuin käsityksemme kauneudesta

Essee: Etsivä ja näkevä löytää kau­nii­ta ihmisiä kaik­kial­ta – harva asia on niin kult­tuu­ri­si­don­nai­nen, kuin kä­si­tyk­sem­me kau­neu­des­ta

09:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Essee: Mielenterveysongelmat painavat ihmiseen yhä häpeätahran, jota poliittinen korrektius ei ole pystynyt piilottamaan

Essee: Mie­len­ter­veys­on­gel­mat pai­na­vat ih­mi­seen yhä hä­peä­tah­ran, jota po­liit­ti­nen kor­rek­tius ei ole pys­ty­nyt pii­lot­ta­maan

22.11.2020 09:00
Tilaajille
Essee: Idealismi ja pragmaattisuus tarvitsevat toisiaan: "Toivon, että Yhdysvalloissa nyt aletaan käyttää järkeä ja että Suomessa jatkossakin muistetaan käyttää myös sydäntä"

Essee: Idea­lis­mi ja prag­maat­ti­suus tar­vit­se­vat toi­siaan: "Toi­von, että Yh­dys­val­lois­sa nyt aletaan käyttää järkeä ja että Suo­mes­sa jat­kos­sa­kin muis­te­taan käyttää myös sy­dän­tä"

15.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Viikon lopuksi: Etätyö on tylsää ja yksinäistä puurtamista – siitäkin pitäisi puhua, mitä merkitsee, kun työnantaja vie kotona tilaa henkisesti ja fyysisesti

Viikon lo­puk­si: Etätyö on tylsää ja yk­si­näis­tä puur­ta­mis­ta – sii­tä­kin pitäisi puhua, mitä mer­kit­see, kun työn­an­ta­ja vie kotona tilaa hen­ki­ses­ti ja fyy­si­ses­ti

13.11.2020 20:00 4
Tilaajille
Essee: Vauva on paras tomaattikello – "Vanhemmuus synnytti minussa ominaisuuden, jota eniten toivoin"

Essee: Vauva on paras to­maat­ti­kel­lo – "Van­hem­muus syn­nyt­ti minussa omi­nai­suu­den, jota eniten toi­voin"

08.11.2020 09:00
Viikon lopuksi: Me kuuliaiset – Suomen kansan kiitetty piirre voi olla myös kehityksen jarru

Viikon lo­puk­si: Me kuu­liai­set – Suomen kansan kii­tet­ty piirre voi olla myös ke­hi­tyk­sen jarru

06.11.2020 20:00 1
Tilaajille
Essee: Kun ihmisyys hukkui vankileirien saaristoon – SKP:n sodanjälkeiset johtajat tiesivät hyvin neuvostojärjestelmän julmuudet ja olivat silti tuomassa saman järjestelmän Suomeen

Essee: Kun ih­mi­syys hukkui van­ki­lei­rien saa­ris­toon – SKP:n so­dan­jäl­kei­set joh­ta­jat tie­si­vät hyvin neu­vos­to­jär­jes­tel­män jul­muu­det ja olivat silti tuo­mas­sa saman jär­jes­tel­män Suomeen

01.11.2020 09:00 23
Tilaajille
Vanhemmat
Essee: Suomalaista viehättää rapakon takana avarakatseinen moninaisuus, eikä yksi Trump onnistu sitä tappamaan

Essee: Suo­ma­lais­ta vie­hät­tää rapakon takana ava­ra­kat­sei­nen mo­ni­nai­suus, eikä yksi Trump onnistu sitä tap­pa­maan

25.10.2020 09:00 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Donald Trump, Alexis de Tocqueville ja Yhdysvaltain vaalit, joissa on pelissä myös demokratian tulevaisuus

Viikon lo­puk­si: Donald Trump, Alexis de Toc­que­vil­le ja Yh­dys­val­tain vaalit, joissa on pelissä myös de­mo­kra­tian tu­le­vai­suus

23.10.2020 20:00
Tilaajille
Essee: Mitä on aikuisuus? "Ajoittain ilmenevää öyhötystä ja naivismia seuratessa vaikuttaa ilmeiseltä, että todellisia aikuisia ovat usein lapset ja teinit"

Essee: Mitä on ai­kui­suus? "A­joit­tain il­me­ne­vää öy­hö­tys­tä ja nai­vis­mia seu­ra­tes­sa vai­kut­taa il­mei­sel­tä, että to­del­li­sia ai­kui­sia ovat usein lapset ja teinit"

18.10.2020 09:00 3
Tilaajille
Viikon lopuksi: Vaikka metsäteollisuudessa puhutaan biotuotteista, Suomessa eletään yhä selluaikaa – metsäteollisuuden ekologisuudesta on monia totuuksia

Viikon lo­puk­si: Vaikka met­sä­teol­li­suu­des­sa pu­hu­taan bio­tuot­teis­ta, Suo­mes­sa eletään yhä sel­lu­ai­kaa – met­sä­teol­li­suu­den eko­lo­gi­suu­des­ta on monia to­tuuk­sia

17.10.2020 09:09 9
Essee: Pesulappu muistuttaa, että vaateteollisuus on mätä: "Onko pyjaman, joka pitää minun jälkeläiseni öisin lämpimänä, ehkä valmistanut toinen lapsi?"

Essee: Pe­su­lap­pu muis­tut­taa, että vaa­te­teol­li­suus on mätä: "Onko py­ja­man, joka pitää minun jäl­ke­läi­se­ni öisin läm­pi­mä­nä, ehkä val­mis­ta­nut toinen lapsi?"

11.10.2020 09:00 3
Tilaajille
Yrittäjä yrittää yrittää – Töitä tehdään silloin, kun niitä on, jotta niitä on jatkossakin
Kolumni Hanna Manninen

Yrit­tä­jä yrittää yrittää – Töitä tehdään sil­loin, kun niitä on, jotta niitä on jat­kos­sa­kin

09.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Viikon lopuksi: Bilettäviä opiskelijoita ja kassajonojen niskaanhönkijöitä on vaikea ymmärtää – korona koettelee kykyämme asettua toisen asemaan

Viikon lo­puk­si: Bi­let­tä­viä opis­ke­li­joi­ta ja kas­sa­jo­no­jen nis­kaan­hön­ki­jöi­tä on vaikea ym­mär­tää – korona koet­te­lee ky­kyäm­me asettua toisen asemaan

09.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Essee: Koira on jalostanut ihmistä siinä missä ihminen koiraa – "En tiedä ymmärtääkö se, mutta ainakin se tarkasti pää kallellaan kuuntelee"

Essee: Koira on ja­los­ta­nut ihmistä siinä missä ihminen koiraa – "En tiedä ym­mär­tää­kö se, mutta ainakin se tar­kas­ti pää kal­lel­laan kuun­te­lee"

04.10.2020 09:00 3
Tilaajille
Essee: Pysy aktiivisena ja myönteisenä, vaikka et enää kelpaakaan mihinkään – ikääntyvien naisten kokema ikäsyrjintä on sietämätön tosiasia

Essee: Pysy ak­tii­vi­se­na ja myön­tei­se­nä, vaikka et enää kel­paa­kaan mi­hin­kään – ikään­ty­vien naisten kokema ikä­syr­jin­tä on sie­tä­mä­tön to­si­asia

27.09.2020 09:00
Tilaajille
Essee: Jokerit vain jäävuoren huippu – Venäjä vahvistanut asemiaan Suomessa hämäräkaupoilla

Essee: Jokerit vain jää­vuo­ren huippu – Venäjä vah­vis­ta­nut ase­miaan Suo­mes­sa hä­mä­rä­kau­poil­la

25.09.2020 20:00 3
Tilaajille
Essee: Kävin pikalomalla Nairobissa, mutta näin vain sen, minkä Google haluaa minun näkevän

Essee: Kävin pi­ka­lo­mal­la Nai­ro­bis­sa, mutta näin vain sen, minkä Google haluaa minun näkevän

20.09.2020 09:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Wallanderia hädin tuskin erottaa kansankodissa meneillään olevasta tosielämästä

Viikon lo­puk­si: Wal­lan­de­ria hädin tuskin erottaa kan­san­ko­dis­sa me­neil­lään ole­vas­ta to­si­elä­mäs­tä

18.09.2020 20:00 1
Tilaajille
Essee: Murteiden väärinkäyttö on rasittavan yleistä – "Moni kuvittelee voivansa napata tutun oloisen fraasin noin vain"

Essee: Mur­tei­den vää­rin­käyt­tö on ra­sit­ta­van yleistä – "Moni ku­vit­te­lee voi­van­sa napata tutun oloisen fraasin noin vain"

13.09.2020 09:00 5
Tilaajille