Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suurvaltapolitiikka
Yhdysvaltain Biden ja Kiinan Xi aloittivat odotetun presidenttitapaamisen Balilla – Xin mukaan on varmistettava, ettei maiden kilpailu kehity konfliktiksi

Yh­dys­val­tain Biden ja Kiinan Xi aloit­ti­vat odo­te­tun pre­si­dent­ti­ta­paa­mi­sen Balilla – Xin mukaan on var­mis­tet­ta­va, ettei maiden kil­pai­lu kehity konf­lik­tik­si

14.11.2022 13:42
Analyysi: Kiina ja Intia välttävät viimeiseen asti Venäjän tuomitsemista – Pakotteista kieltäytyvät jätit ärsyttävät länsimaita

Ana­lyy­si: Kiina ja Intia vält­tä­vät vii­mei­seen asti Venäjän tuo­mit­se­mis­ta – Pa­kot­teis­ta kiel­täy­ty­vät jätit är­syt­tä­vät län­si­mai­ta

07.05.2022 08:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajat ovat taas kerran muut­tu­neet – siir­ty­mi­nen yk­si­na­pai­ses­ta mo­ni­na­pai­seen maail­maan tar­koit­taa, että suur­val­to­jen etu­pii­reil­lä on jälleen mer­ki­tys­tä

22.04.2022 05:46 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katso karttaa ja ymmärrä uhka

22.04.2022 04:01 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän tok­si­set suur­val­ta­unel­mat – Putin ja ny­ky-Ve­nä­jän val­taa­pi­tä­vät ovat poh­jus­ta­neet toi­miaan vuo­si­kau­sia

21.03.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

George Kennan va­roit­ti uudesta kyl­mäs­tä sodasta vuonna 1997 – kir­joi­tus on kuin ennuste vuoden 2022 Eu­roo­pas­ta eikä vähiten Uk­rai­nan kriisin vuoksi

24.02.2022 06:00 10
Tilaajille
Energia ei ole vain Venäjän strateginen ase vaan sitä voi käyttää kättä pitempänä myös länsi
Pääkirjoitus

Energia ei ole vain Venäjän stra­te­gi­nen ase vaan sitä voi käyttää kättä pi­tem­pä­nä myös länsi

09.12.2021 20:00 14
Tilaajille
Onnelliset päivät palasivat Yhdysvaltain ja vapaan Euroopan välille – maanosan etu on sekin, jos Biden ja Putin ymmärtävät toisiaan paremmin
Pääkirjoitus

On­nel­li­set päivät pa­la­si­vat Yh­dys­val­tain ja vapaan Eu­roo­pan välille – maan­osan etu on sekin, jos Biden ja Putin ym­mär­tä­vät toi­siaan pa­rem­min

17.06.2021 20:00 14
Tilaajille
Yhdysvaltain presidentti Biden: Tapaamisen henki Putinin kanssa oli myönteinen

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden: Ta­paa­mi­sen henki Putinin kanssa oli myön­tei­nen

16.06.2021 21:58 21
Yhdysvaltalaismediat: Venäjä aikoo toimittaa Iranille vakoilua helpottavan satelliittijärjestelmän – Putin kiistää

Yh­dys­val­ta­lais­me­diat: Venäjä aikoo toi­mit­taa Ira­nil­le va­koi­lua hel­pot­ta­van sa­tel­liit­ti­jär­jes­tel­män – Putin kiistää

12.06.2021 08:46 5
Etyk-Helsingin hyvän hengen voisi päästää ulos pullosta, mutta hyytäviksi muuttuneiden suurvaltasuhteiden korjaamiseksi tarvitaan pikaisempiakin toimia
Pääkirjoitus

Etyk-Hel­sin­gin hyvän hengen voisi päästää ulos pul­los­ta, mutta hyy­tä­vik­si muut­tu­nei­den suur­val­ta­suh­tei­den kor­jaa­mi­sek­si tar­vi­taan pi­kai­sem­pia­kin toimia

29.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Myös köyhien maiden ihmiset pitää rokottaa  – se on vauraiden maiden etu
Pääkirjoitus

Myös köyhien maiden ihmiset pitää ro­kot­taa – se on vau­rai­den maiden etu

25.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­ta­lous kärsii suu­ris­ta me­ne­tyk­sis­tä, mutta kun osaamme asettaa arvot oikein, niin tu­le­vai­suus saattaa olla jopa pa­rem­pi, ainakin in­hi­mil­li­sem­pi

28.05.2020 06:00
Tilaajille