Työelämä
Kuukausi
Pohjois-Pohjanmaalla työttömien määrä kasvanut vuoden takaisesta – maakunnassa vähiten työttömyyttä on Reisjärvellä, eniten Vaalassa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la työt­tö­mien määrä kas­va­nut vuoden ta­kai­ses­ta – maa­kun­nas­sa vähiten työt­tö­myyt­tä on Reis­jär­vel­lä, eniten Vaa­las­sa

02.03.2021 10:55 4
Korona toi mukanaan yt-myrskyn, jolta ei ole säästynyt mikään toimiala – "Virus voi jättää jälkeensä traumatisoituneen työelämän"

Korona toi mu­ka­naan yt-myrs­kyn, jolta ei ole sääs­ty­nyt mikään toi­mia­la – "Virus voi jättää jäl­keen­sä trau­ma­ti­soi­tu­neen työe­lä­män"

28.02.2021 06:30 2
Tilaajille

Tu­le­vai­suus­sa­fa­ri vie ou­lu­lai­set työt­tö­mät nuoret työ­pa­jaan, jossa tu­le­vai­suu­den teemoja kä­si­tel­lään teat­te­rin keinoin

23.02.2021 15:15
Lakiin vaatimus valtakunnansovittelijan puolueettomuudesta? Akava pistäisi työehtokiistojen sovittelun täysremonttiin

Lakiin vaa­ti­mus val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan puo­lueet­to­muu­des­ta? Akava pis­täi­si työ­eh­to­kiis­to­jen so­vit­te­lun täys­re­mont­tiin

18.02.2021 09:49
Tilaajille
Boreout eli työssä tylsistyminen on seurausta liian vähäisistä haasteista: "Se oli ihan jäätävä tunne, kun ajatukset vain kiersivät samaa rataa"

Boreout eli työssä tyl­sis­ty­mi­nen on seu­raus­ta liian vä­häi­sis­tä haas­teis­ta: "Se oli ihan jäätävä tunne, kun aja­tuk­set vain kier­si­vät samaa rataa"

05.02.2021 19:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Radioääni väsyi työhönsä, lähti pienelle saarelle keskelle valtamerta ja kävi kuoleman rajalla  – uusi alku löytyi Rovaniemeltä ja tontun työstä

Ra­dioää­ni väsyi työ­hön­sä, lähti pie­nel­le saa­rel­le kes­kel­le val­ta­mer­ta ja kävi kuo­le­man rajalla – uusi alku löytyi Ro­va­nie­mel­tä ja tontun työstä

30.01.2021 20:00 1
Tilaajille
Työn merkitys korostuu, palkka on vähemmän tärkeä – Nuoret haluavat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

Työn mer­ki­tys ko­ros­tuu, palkka on vä­hem­män tärkeä – Nuoret ha­lua­vat tehdä työtä, jolla voi auttaa muita

20.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Poikkeusolot voivat lisätä robotteja ihmiskontaktien vähentämiseen

Poik­keu­so­lot voivat lisätä ro­bot­te­ja ih­mis­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­seen

18.01.2021 12:00
Nuorten mielenterveys laahaa Pohjois-Pohjanmaalla – "Jos ihmisiä poistuu tällä tavalla työelämästä, asiaan pitäisi pystyä puuttumaan"

Nuorten mie­len­ter­veys laahaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Jos ihmisiä poistuu tällä tavalla työe­lä­mäs­tä, asiaan pitäisi pystyä puut­tu­maan"

16.01.2021 06:00 5
Tilaajille
Kommentti: Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa nuorten siirtyessä aikuisten maailmaan

Kom­ment­ti: Kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa nuorten siir­tyes­sä ai­kuis­ten maail­maan

16.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Työn ja työelämän muutos vaikuttavat mielenterveyden häiriöihin
Kolumni Tiina Heusala Ilpo Tapaninen

Työn ja työ­elä­män muutos vai­kut­ta­vat mie­len­ter­vey­den häi­riöi­hin

06.01.2021 12:00 1
Tilaajille
Suomalainen paiskii työtä hampaat irvessä ja selkä nilellä, mutta ehkä ei kannattaisi
Kolumni Sanna Keskinen

Suo­ma­lai­nen paiskii työtä hampaat irvessä ja selkä ni­lel­lä, mutta ehkä ei kan­nat­tai­si

02.01.2021 17:30 14
Tilaajille
Psykologinen turvallisuus ja hyvä vuorovaikutus ovat työelämän menestystekijöitä
Kolumni Heidi Ruotsalainen, Airi Paloste

Psy­ko­lo­gi­nen tur­val­li­suus ja hyvä vuo­ro­vai­ku­tus ovat työ­elä­män me­nes­tys­te­ki­jöi­tä

28.12.2020 12:00 5
Tilaajille
Alaisen kirjeen avaaminen tuli kalliiksi esimiehelle – oikeuden mielestä nimi kirjeessä oli havaittavissa työstressistä huolimatta

Alaisen kirjeen avaa­mi­nen tuli kal­liik­si esi­mie­hel­le – oi­keu­den mie­les­tä nimi kir­jees­sä oli ha­vait­ta­vis­sa työst­res­sis­tä huo­li­mat­ta

22.12.2020 13:11 4
Tilaajille
Näkökulma: Varttuneiden eläkeratkaisu oli toivottu signaali siitä, että hallitus pystyy rakenteellisiin uudistuksiin – Se on kuitenkin vasta alkusoittoa kipeiden päätösten sarjassa

Nä­kö­kul­ma: Vart­tu­nei­den elä­ke­rat­kai­su oli toi­vot­tu sig­naa­li siitä, että hal­li­tus pystyy ra­ken­teel­li­siin uu­dis­tuk­siin – Se on kui­ten­kin vasta al­ku­soit­toa ki­pei­den pää­tös­ten sar­jas­sa

18.12.2020 12:01 2
Pysy mukavuusalueella! Minna Parikka lopetti, kun into hiipui kenkäyrityksen pyörityksessä – professori Juha Hakala neuvoo muitakin kunnianhimoisia hellittämään

Pysy mu­ka­vuu­sa­lueel­la! Minna Parikka lo­pet­ti, kun into hiipui ken­kä­yri­tyk­sen pyö­ri­tyk­ses­sä – pro­fes­so­ri Juha Hakala neuvoo mui­ta­kin kun­nian­hi­moi­sia hel­lit­tä­mään

28.11.2020 08:00
Tilaajille
Lomautusten määrä kääntyi taas nousuun – vaarana on, että niitä alkaa muuttua irtisanomisiksi

Lo­mau­tus­ten määrä kääntyi taas nousuun – vaarana on, että niitä alkaa muuttua ir­ti­sa­no­mi­sik­si

27.11.2020 06:00 2
Työ jäytää mieltä, siksi mielenterveydestä pitäisi osata puhua yhtä avoimesti kuin fyysisistä vaivoista
Pääkirjoitus

Työ jäytää mieltä, siksi mie­len­ter­vey­des­tä pitäisi osata puhua yhtä avoi­mes­ti kuin fyy­si­sis­tä vai­vois­ta

25.11.2020 20:00
Tilaajille
Oululainen Anu Höijer sai psykiatrin diagnoosista syyn miksei kestänyt vaativaa työelämää, nyt hän haluaa vähentää stigmaa mielenterveydestä: " Diagnoosi oli helpotus"

Ou­lu­lai­nen Anu Höijer sai psy­kiat­rin diag­noo­sis­ta syyn miksei kes­tä­nyt vaa­ti­vaa työe­lä­mää, nyt hän haluaa vä­hen­tää stigmaa mie­len­ter­vey­des­tä: " Diag­noo­si oli hel­po­tus"

16.11.2020 19:00 3
Tilaajille
Räätälöity opetus avaa ovia – Karim kertoo saaneensa autismikirjon nuorille suunnatusta koulutuksesta lisäoppia työelämää varten

Rää­tä­löi­ty opetus avaa ovia – Karim kertoo saa­neen­sa au­tis­mi­kir­jon nuo­ril­le suun­na­tus­ta kou­lu­tuk­ses­ta li­säop­pia työ­elä­mää varten

07.11.2020 19:00
Tilaajille