Työelämä
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Yhdessä puur­ta­mi­nen ja tal­koi­lu in­nos­ta­vat

02.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Keskuskauppakamarin neuvot koronasyksylle:  Yritysten varauduttava virustilanteen pahentumiseen

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 07:56 0
"Tytöttely loppuu huipulla" – pohjoisen naisjohtajia yhdistää rohkeus, uteliaisuus ja ahkeruus, lue viiden menestyneen naisen kokemukset

"Ty­töt­te­ly loppuu hui­pul­la" – poh­joi­sen nais­joh­ta­jia yh­dis­tää roh­keus, ute­liai­suus ja ah­ke­ruus, lue viiden me­nes­ty­neen naisen ko­ke­muk­set

26.07.2020 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Jussinniemi

Ali­palk­kaus on kri­mi­na­li­soi­ta­va, jotta työ­elä­män pe­li­sään­nöt ovat kai­kil­le samat

17.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Iivonen, Jaana Vastamäki

Ko­ro­na­krii­si uhkaa hei­ken­tää nuorten työ­elä­mään pääsyä – työ­elä­mään siir­ty­mis­tä voidaan tukea jul­ki­sil­la pal­ve­luil­la, kuten työ­pa­ja- tai oh­jaa­mo­toi­min­nal­la

16.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pääministeri Marin reagoi HS:n paljastukseen siivousalan ongelmista – "Hyväksikäytön pitäisi olla työnantajalle niin suuri riski, ettei se kannata"

Pää­mi­nis­te­ri Marin reagoi HS:n pal­jas­tuk­seen sii­vous­alan on­gel­mis­ta – "Hy­väk­si­käy­tön pitäisi olla työn­an­ta­jal­le niin suuri riski, ettei se kan­na­ta"

05.07.2020 18:15 10
Tarvitsemme erilaisuutta hyväksyvää vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista – onnistuakseen työelämä kaipaa rakentavaa erimielisyyttä.
Kolumni Pauliina Lappi ja Merja Männikkö

Tar­vit­sem­me eri­lai­suut­ta hy­väk­sy­vää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osaa­mi­sen ja­ka­mis­ta – on­nis­tuak­seen työ­elä­mä kaipaa ra­ken­ta­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

25.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kuinka saisin rikki kokouspähkinän –  entä jos näkisimme kokoukset innostavina työviikon huippuhetkinä
Kolumni Heta Haanperä

Kuinka saisin rikki ko­kous­päh­ki­nän – entä jos nä­ki­sim­me ko­kouk­set in­nos­ta­vi­na työ­vii­kon huip­pu­het­ki­nä

17.06.2020 20:00 1
Tilaajille
Monialaistuva työyhteisö haastaa työn johtamista - nykyään tarvitaan jatkuvaa kouluttautumista
Kolumni Maarit Tihinen ja Outi Mattila

Mo­ni­alais­tu­va työ­yh­tei­sö haastaa työn joh­ta­mis­ta - nykyään tar­vi­taan jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta

15.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Piia Haapsaari

Ma­te­ma­tiik­kaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä on pula – kor­kea­kou­lut ja yri­tyk­set kohti jous­ta­vaa yh­teis­työ­tä

07.06.2020 07:00 1
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Keskon pääjohtaja Mikko Helander uskoo joukkovoimaan: "On tärkeää löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille"

60 vuotta täyt­tä­vä Keskon pää­joh­ta­ja Mikko He­lan­der uskoo jouk­ko­voi­maan: "On tärkeää löytää oikeat ihmiset oi­keil­le pai­koil­le"

01.06.2020 19:00 0
Lukijalta Mielipide Eila Heinonen

Eri­ar­voi­suus työssä koostuu pie­nis­tä pa­la­sis­ta – eri­ar­voi­suu­den kokemus on var­mas­ti ran­kin­ta niillä, jotka ovat me­net­tä­neet tai me­net­tä­mäs­sä työ­paik­kan­sa vi­rus­kaaok­sen seu­rauk­se­na

30.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Ruutanaperälläkin saa haaveilla ja sama se on haaveilla isosti
Kolumni Jussi Karjula

Ruu­ta­na­pe­räl­lä­kin saa haa­veil­la ja sama se on haa­veil­la isosti

29.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Suomalaisten usko oman työpaikkansa pysyvyyteen vahvalla pohjalla ennen koronakriisiä - työministeri Haatainen: "Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan"

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:41 2