Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Yhdysvallat
Viimeisin tunti
Yhdysvaltain aborttipäätöksen häviäjiä ovat tasa-arvo ja naisten ihmisoikeudet, ja kehityksestä on syytä olla huolissaan myös täällä
Kolumni

Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

16:00
Tilaajille
Kuukausi
Yhdysvaltojen korkein oikeus rajoitti ympäristönsuojeluviraston mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta – Valkoinen talo kutsui päätöstä "tuhoisaksi"

Yh­dys­val­to­jen korkein oikeus ra­joit­ti ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ras­ton mah­dol­li­suuk­sia torjua il­mas­ton­muu­tos­ta – Val­koi­nen talo kutsui pää­tös­tä "tu­hoi­sak­si"

30.06.2022 19:44 7
Analyysi: Yhdysvaltojen politiikka siirtyi korkeimpaan oikeuteen – Istuntokauden loppu muistuttaa Trumpin kostoa vaalitappiosta, jota tämän ei annettu kumota

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­to­jen po­li­tiik­ka siirtyi kor­keim­paan oi­keu­teen – Is­tun­to­kau­den loppu muis­tut­taa Trumpin kostoa vaa­li­tap­pios­ta, jota tämän ei annettu kumota

27.06.2022 10:20 13
Tilaajille
Yhdysvaltain korkein oikeus: Naisilla ei enää liittovaltion tasolla perustuslaillista aborttioikeutta – Biden pitää päätöstä traagisena virheenä

Yh­dys­val­tain korkein oikeus: Nai­sil­la ei enää liit­to­val­tion tasolla pe­rus­tus­lail­lis­ta abort­ti­oi­keut­ta – Biden pitää pää­tös­tä traa­gi­se­na vir­hee­nä

24.06.2022 20:48 16
Tutkintakomitea: Trump oli vallankaappausyrityksen keskiössä – julkiset kuulemiset kongressitalon valtauksen tutkinnasta alkoivat

Tut­kin­ta­ko­mi­tea: Trump oli val­lan­kaap­paus­yri­tyk­sen kes­kiös­sä – jul­ki­set kuu­le­mi­set kong­res­si­ta­lon val­tauk­sen tut­kin­nas­ta al­koi­vat

10.06.2022 08:19 17
Vanhemmat
Biden sammutti ukrainalaisten toiveet raskaista raketinheitinjärjestelmistä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Venäjälle"

Biden sam­mut­ti uk­rai­na­lais­ten toiveet ras­kais­ta ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­mis­tä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Ve­nä­jäl­le"

30.05.2022 21:07 18
Elokuvat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mahtavan hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peittelemätön amerikkalaisuuden ja maan sotavoimien hehkutus"
Kolumni

Elo­ku­vat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mah­ta­van hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peit­te­le­mä­tön ame­rik­ka­lai­suu­den ja maan so­ta­voi­mien heh­ku­tus"

28.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Kouluampuja on surmannut ainakin 19 lasta Texasissa – "Ajatus siitä, että 18-vuotias voi mennä asekauppaan ja ostaa kaksi rynnäkköasetta, on vain väärä"

Kou­lu­am­pu­ja on sur­man­nut ainakin 19 lasta Te­xa­sis­sa – "Ajatus siitä, että 18-vuo­tias voi mennä ase­kaup­paan ja ostaa kaksi ryn­näk­köa­set­ta, on vain väärä"

25.05.2022 08:39
Pohjois-Syyrian kurdit ja PKK ovat isoimmat kannot Nato-kaskessa – Toimittaja Tom Kankkonen aavisti Turkin ja Suomen ongelmakentän jo Erdogan-kirjassaan

Poh­jois-Syy­rian kurdit ja PKK ovat isoim­mat kannot Na­to-kas­kes­sa – Toi­mit­ta­ja Tom Kank­ko­nen aavisti Turkin ja Suomen on­gel­ma­ken­tän jo Er­do­gan-kir­jas­saan

24.05.2022 20:36 7
Tilaajille
Analyysi: Uusi Kalmarin unioni nousee pohjoiseen – Itämerta suojaavat Suomi ja Ruotsi pääsevät määrittelemään uuden Naton ydintä

Ana­lyy­si: Uusi Kal­ma­rin unioni nousee poh­joi­seen – Itä­mer­ta suo­jaa­vat Suomi ja Ruotsi pää­se­vät mää­rit­te­le­mään uuden Naton ydintä

21.05.2022 18:30 5
Tilaajille
Sopimus LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta allekirjoitettu – Venäjä katkaisee kaasuhanat lauantaina

Sopimus LNG-ter­mi­naa­li­lai­van vuok­raa­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tu – Venäjä kat­kai­see kaa­su­ha­nat lauan­tai­na

20.05.2022 17:36 25
Sauli Niinistö sanoo olevansa valmis hakemaan Nato-jumiin ratkaisua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tarkkaan ottaen puristaa"

Sauli Nii­nis­tö sanoo ole­van­sa valmis ha­ke­maan Na­to-ju­miin rat­kai­sua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tark­kaan ottaen pu­ris­taa"

19.05.2022 23:10 14
Presidentti Niinistö ja Ruotsin Andersson saapuivat Washingtoniin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Ruotsin An­ders­son saa­pui­vat Wa­shing­to­niin

19.05.2022 18:41
Niinistön ja Anderssonin vierailu Valkoisessa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki Nato-jäsenyyden edellytykset

Nii­nis­tön ja An­ders­so­nin vie­rai­lu Val­koi­ses­sa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyt­tä­vät kaikki Na­to-jä­se­nyy­den edel­ly­tyk­set

19.05.2022 18:56 9
Yhdysvaltain osakemarkkinoilla ruma laskupäivä, keskeiset indeksit sukelsivat eniten lähes kahteen vuoteen

Yh­dys­val­tain osa­ke­mark­ki­noil­la ruma las­ku­päi­vä, kes­kei­set in­dek­sit su­kel­si­vat eniten lähes kahteen vuoteen

19.05.2022 06:26 2
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

Biden lupasi Yh­dys­val­loil­ta tukea Suo­mel­le ja Ruot­sil­le mah­dol­li­sia hyök­käyk­siä vastaan Na­to-ha­ku­pro­ses­sin aikana – Yh­dys­val­lat on luot­ta­vai­nen, että "Turkin huolet pois­tu­vat"

18.05.2022 22:50 19
Presidentti Trumpin poika oli Capitol-hyökkäystä tutkivan komitean kuultavana

Pre­si­dent­ti Trumpin poika oli Ca­pi­tol-hyök­käys­tä tut­ki­van ko­mi­tean kuul­ta­va­na

05.05.2022 06:51
USA:n edustajainhuoneen puhemies Pelosi tapasi Zelenskyin Kiovassa: "Olemme sitoutuneet tukemaan teitä, kunnes taistelu on käyty"

USA:n edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Pelosi tapasi Ze­lens­kyin Kio­vas­sa: "Olemme si­tou­tu­neet tu­ke­maan teitä, kunnes tais­te­lu on käyty"

01.05.2022 18:22 27
Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksella tikittää etsikkoaika, kun USA:n presidenttinä istuu vahvoja liittolaisia arvostava Joe Biden – "Suomi ei ole vapaamatkustaja eikä kulje hattu kourassa puolustusasioissa"

Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­sel­la ti­kit­tää et­sik­koai­ka, kun USA:n pre­si­dent­ti­nä istuu vahvoja liit­to­lai­sia ar­vos­ta­va Joe Biden – "Suomi ei ole va­paa­mat­kus­ta­ja eikä kulje hattu kou­ras­sa puo­lus­tu­sa­siois­sa"

23.04.2022 08:00 30
Tilaajille
Yhdysvallat antaa Ukrainalle talousapua 500 miljoonaa dollaria – Zelenskyi sanoo maansa tarvitsevan kuukaudessa 7 miljardia dollaria kattamaan taloudelliset menetykset

Yh­dys­val­lat antaa Uk­rai­nal­le ta­lous­apua 500 mil­joo­naa dol­la­ria – Ze­lens­kyi sanoo maansa tar­vit­se­van kuu­kau­des­sa 7 mil­jar­dia dol­la­ria kat­ta­maan ta­lou­del­li­set me­ne­tyk­set

21.04.2022 23:25 9