Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu – po­lii­sin kuva ta­pah­tu­mis­ta on selkeä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yhdysvallat
Kuukausi
Analyysi: Ukraina-tuki värisee mutta kestää Yhdysvalloissa – Trumpin haastaja Ron DeSantis korjasi kriittiset kommenttinsa Ukrainan auttamisesta

Ana­lyy­si: Uk­rai­na-tu­ki värisee mutta kestää Yh­dys­val­lois­sa – Trumpin haas­ta­ja Ron De­San­tis korjasi kriit­ti­set kom­ment­tin­sa Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­ta

26.03.2023 06:30 4
Tilaajille
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:37 12
Yhdysvallat aikoo julkaista tiedustelupalvelun asiakirjoja, jotka koskevat koronapandemian alkuperää

Yh­dys­val­lat aikoo jul­kais­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­lun asia­kir­jo­ja, jotka kos­ke­vat ko­ro­na­pan­de­mian al­ku­pe­rää

21.03.2023 08:05 4
Mediat: Venäläisjoukot päässeet pudonneen yhdysvaltalaiskoneen luo Mustallamerellä – törmäyshetkestä julkaistu videokuvaa

Mediat: Ve­nä­läis­jou­kot pääs­seet pu­don­neen yh­dys­val­ta­lais­ko­neen luo Mus­tal­la­me­rel­lä – tör­mäys­het­kes­tä jul­kais­tu vi­deo­ku­vaa

16.03.2023 14:05 19
Näin amerikkalaisen SVB-pankin kaatuminen näkyy suomalaisten kukkarossa: vaikuttaa asuntovelallisiin – Etlan toimitusjohtaja uskoo korkovaikutuksen jäävän lyhytaikaiseksi

Näin ame­rik­ka­lai­sen SVB-pan­kin kaa­tu­mi­nen näkyy suo­ma­lais­ten kuk­ka­ros­sa: vai­kut­taa asun­to­ve­lal­li­siin – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo kor­ko­vai­ku­tuk­sen jäävän ly­hyt­ai­kai­sek­si

15.03.2023 14:55 2
Tilaajille
Yhdysvaltojen mukaan venäläishävittäjä törmäsi sen miehittämättömään sotilaslentokoneeseen Mustallamerellä – Venäjä kiistää aiheuttaneensa koneen putoamisen

Yh­dys­val­to­jen mukaan ve­nä­läis­hä­vit­tä­jä törmäsi sen mie­hit­tä­mät­tö­mään so­ti­las­len­to­ko­nee­seen Mus­tal­la­me­rel­lä – Venäjä kiistää ai­heut­ta­neen­sa koneen pu­toa­mi­sen

14.03.2023 22:37 6
Tutkija: B-52-pommikoneen lento Suomenlahdella oli osoitus Nato-liittouman sitoutumisesta alueen turvallisuuteen

Tut­ki­ja: B-52-pom­mi­ko­neen lento Suo­men­lah­del­la oli osoitus Na­to-liit­tou­man si­tou­tu­mi­ses­ta alueen tur­val­li­suu­teen

12.03.2023 20:33 8
Kirja-arvio: Colleen Hoover avaa parisuhdeväkivallan kaavan miljoonamyyntiin yltäneessä menestysromaanissaan

Kir­ja-ar­vio: Colleen Hoover avaa pa­ri­suh­de­vä­ki­val­lan kaavan mil­joo­na­myyn­tiin yl­tä­nees­sä me­nes­tys­ro­maa­nis­saan

12.03.2023 15:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Leppyneen kauhun kuninkaan uutuus on pimeisiin syvyyksiin vievää fantasiaa

Kir­ja-ar­vio: Lep­py­neen kauhun ku­nin­kaan uutuus on pi­mei­siin sy­vyyk­siin vievää fan­ta­siaa

12.03.2023 14:05
Tilaajille
Niinistö Washingtonissa: Yhdysvaltain ja Turkin kahdenväliset kysymykset eivät kuulu Suomelle, hävittäjäkaupoista ei keskusteltu

Nii­nis­tö Was­hing­to­nis­sa: Yh­dys­val­tain ja Turkin kah­den­vä­li­set ky­sy­myk­set eivät kuulu Suo­mel­le, hä­vit­tä­jä­kau­pois­ta ei kes­kus­tel­tu

10.03.2023 06:14 4
Analyysi: Kiina kyttää uutta maailmanjärjestystä – Uudesta kylmästä ajasta huolimatta idän jätin kauppa rikkoo ennätyksiä niin Yhdysvaltojen kuin Venäjän kanssa

Ana­lyy­si: Kiina kyttää uutta maail­man­jär­jes­tys­tä – Uudesta kyl­mäs­tä ajasta huo­li­mat­ta idän jätin kauppa rikkoo en­nä­tyk­siä niin Yh­dys­val­to­jen kuin Venäjän kanssa

04.03.2023 18:30 14
Tilaajille
Presidentti Joe Bidenilta poistettiin onnistuneesti ihosyöpä

Pre­si­dent­ti Joe Bi­de­nil­ta pois­tet­tiin on­nis­tu­nees­ti iho­syö­pä

04.03.2023 07:58
Vanhemmat
Oulu mukana hankkeessa, joka hakee teollista yhteistyötä USA:n kanssa

Oulu mukana hank­kees­sa, joka hakee teol­lis­ta yh­teis­työ­tä USA:n kanssa

22.02.2023 16:10 5
Yhdysvaltain presidentti Biden saapui historialliselle yllätysvierailulle Ukrainaan – tapasi Zelenskyin ilmahälytyssireeneiden soidessa Kiovassa

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden saapui his­to­rial­li­sel­le yl­lä­tys­vie­rai­lul­le Uk­rai­naan – tapasi Ze­lens­kyin il­ma­hä­ly­tys­si­ree­nei­den soi­des­sa Kio­vas­sa

20.02.2023 18:38 25
USA ampunut alas tuntemattoman kohteen Alaskan yllä – kyseessä on pienempi kuin viime viikolla alas ammuttu kohde

USA ampunut alas tun­te­mat­to­man kohteen Alaskan yllä – ­ky­sees­sä on pie­nem­pi kuin viime vii­kol­la alas ammuttu kohde

10.02.2023 22:26 6
Joe Biden piti kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa – "Työ on saatettava loppuun"

Joe Biden piti kan­sa­kun­nan tilaa kä­sit­te­le­vän pu­heen­sa – "Työ on saa­tet­ta­va lop­puun"

08.02.2023 07:26
Kirja-arvio: Anne Tylerin romaanissa parasta ovat elävät hahmot, juonen kulku on toissijaista

Kir­ja-ar­vio: Anne Tylerin ro­maa­nis­sa parasta ovat elävät hahmot, juonen kulku on tois­si­jais­ta

05.02.2023 16:10
Tilaajille
Armeija ampui epäillyn kiinalaisen vakoilupallon alas Yhdysvaltain itärannikolla

Armeija ampui epäil­lyn kii­na­lai­sen va­koi­lu­pal­lon alas Yh­dys­val­tain itä­ran­ni­kol­la

04.02.2023 23:40 14
Pentagon havaitsi toisen kiinalaisen vakoiluilmapallon, tällä kertaa Latinalaisessa Amerikassa

Pen­ta­gon ha­vait­si toisen kii­na­lai­sen va­koi­luil­ma­pal­lon, tällä kertaa La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa

04.02.2023 10:55 6
Memphisin kaupunki julkaisi poliisivideot mustan miehen kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä – Yhdysvalloissa ympäri maata muistotilaisuuksia ja protesteja

Memp­hi­sin kau­pun­ki jul­kai­si po­lii­si­vi­deot mustan miehen kuo­le­maan joh­ta­nees­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä – Yh­dys­val­lois­sa ympäri maata muis­to­ti­lai­suuk­sia ja pro­tes­te­ja

31.01.2023 06:39 1