Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Tekoäly
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­tul­kin­to­ja ou­lu­lai­suu­des­ta – kei­no­älyn luon­neh­din­nat Oulusta ovat ir­ral­laan to­del­li­suu­des­ta

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Teemu Selänne on kotoisin Oulusta ja paljon muita epätotuuksia – Tällaisia "faktoja" supersuositut tekoälyt kertovat oululaisista

Teemu Selänne on ko­toi­sin Oulusta ja paljon muita epä­to­tuuk­sia – Täl­lai­sia "fak­to­ja" su­per­suo­si­tut te­ko­älyt ker­to­vat ou­lu­lai­sis­ta

19.03.2023 06:00 11
Tilaajille
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 17:21 4
Tilaajille
Oulun yliopisto on mukana kansallisessa Generation AI -hankeessa, jossa kehitetään lasten ja nuorten sekä opettajien tekoälyä koskevaa ymmärrystä ja osaamista

Oulun yli­opis­to on mukana kan­sal­li­ses­sa Ge­ne­ra­tion AI -han­kees­sa, jossa ke­hi­te­tään lasten ja nuorten sekä opet­ta­jien te­ko­älyä kos­ke­vaa ym­mär­rys­tä ja osaa­mis­ta

04.03.2023 12:00 4
Hävittääkö uusi tekoäly työpaikkoja jo lähivuosina?
Kolumni

Hä­vit­tää­kö uusi tekoäly työ­paik­ko­ja jo lä­hi­vuo­si­na?

03.03.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­älyn hyö­dyn­tä­mi­nen on joh­ta­mis­ky­sy­mys ja siksi Suo­mel­le iso mah­dol­li­suus

26.02.2023 05:30
Tilaajille
Vanhemmat
Tekoäly uhkaa taas viedä työpaikkoja – tietotyöläisen ennen niin selvä työsarka olikin riskialtista hommaa
Kolumni

Tekoäly uhkaa taas viedä työ­paik­ko­ja – tie­to­työ­läi­sen ennen niin selvä työ­sar­ka olikin ris­ki­al­tis­ta hommaa

15.02.2023 06:00 13
Tilaajille
Kuuntele tekoälystä kiinnostuneen Youtuben tutkimusmatkailijan Ville Mäkipellon haastattelu Radio Kalevassa

Kuun­te­le te­ko­älys­tä kiin­nos­tu­neen You­tu­ben tut­ki­mus­mat­kai­li­jan Ville Mä­ki­pel­lon haas­tat­te­lu Radio Ka­le­vas­sa

11.02.2023 12:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän täytyy olla valmiit muut­tu­maan ja hyö­dyn­tä­mään te­ko­älyä pa­ran­taak­sem­me elä­määm­me

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Jyväskylän yliopisto sallii tekoälyn käytön opintotehtävissä – "Haluamme rajoittamisen sijaan opastaa opiskelijoita mahdollisuuksien äärelle"

Jy­väs­ky­län yli­opis­to sallii te­ko­älyn käytön opin­to­teh­tä­vis­sä – "Ha­luam­me ra­joit­ta­mi­sen sijaan opastaa opis­ke­li­joi­ta mah­dol­li­suuk­sien ää­rel­le"

26.01.2023 15:33 1
Kysyimme tekoälyltä neljä Oulu-aiheista kysymystä ja pyysimme sitä kertomaan vitsin – naurattaako murjaisu Oulun torista sinua?

Ky­syim­me te­ko­älyl­tä neljä Ou­lu-ai­heis­ta ky­sy­mys­tä ja pyy­sim­me sitä ker­to­maan vitsin – nau­rat­taa­ko mur­jai­su Oulun torista sinua?

14.01.2023 17:30 11
Tilaajille
Miten jalkapallon MM-kisat vaikuttavat hoitajien ja lääkäreiden määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata henkilökunnan? Oulussa testataan uutta tekoälysovellusta

Miten jal­ka­pal­lon MM-ki­sat vai­kut­ta­vat hoi­ta­jien ja lää­kä­rei­den määrään – tekoäly laskee sen ja paljon muuta, mutta voiko se korvata hen­ki­lö­kun­nan? Oulussa tes­ta­taan uutta te­ko­äly­so­vel­lus­ta

26.12.2022 12:00 2
Tilaajille
Tekoäly haastaa nykykäsitykset asiantuntijuudesta – teknologian kehitys voi karata käsistä
Kolumni

Tekoäly haastaa ny­ky­kä­si­tyk­set asian­tun­ti­juu­des­ta – tek­no­lo­gian kehitys voi karata käsistä

25.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Microsoftin palvelu huomauttelee tekemättömistä töistä ja huolestuu liian vähäisestä vapaa-ajasta – Mistä on kyse, kun tekoäly nalkuttaa

Mic­ro­sof­tin palvelu huo­maut­te­lee te­ke­mät­tö­mis­tä töistä ja huo­les­tuu liian vä­häi­ses­tä va­paa-ajas­ta – Mistä on kyse, kun tekoäly nal­kut­taa

23.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Tekoälytuomari vastaan yli 11 kiloa harmaata aivomassaa – tekoäly oli eri mieltä Sibelius-viulukilvan voittajasta

Te­ko­äly­tuo­ma­ri vastaan yli 11 kiloa har­maa­ta ai­vo­mas­saa – tekoäly oli eri mieltä Si­be­lius-viu­lu­kil­van voit­ta­jas­ta

31.05.2022 17:13 1
Tilaajille
Mitä tekoäly älyää viulunsoitosta? Oululaisyhtiön tekoäly tuomaroi Jean Sibelius -kilpailun finaalissa

Mitä tekoäly älyää viu­lun­soi­tos­ta? Ou­lu­lais­yh­tiön tekoäly tuo­ma­roi Jean Si­be­lius -kil­pai­lun fi­naa­lis­sa

29.05.2022 09:54 2
Kone osaa kirjoittaa runoja ja tarinoita, mutta onko se luova? Oululainen Jukka Aalho teki runokirjan tekoälyn avulla ja löysi siitä väsymättömän kirjoituskumppanin

Kone osaa kir­joit­taa runoja ja ta­ri­noi­ta, mutta onko se luova? Ou­lu­lai­nen Jukka Aalho teki ru­no­kir­jan te­ko­älyn avulla ja löysi siitä vä­sy­mät­tö­män kir­joi­tus­kump­pa­nin

13.01.2022 10:19 2
Tilaajille
Oman elämän tragediat saivat Timo Honkelan kehittämään idean väärinymmärryksiä karsivasta koneesta – nyt tytär kertoo, millainen oli Oulussakin vaikuttanut tekoälytutkija

Oman elämän tra­ge­diat saivat Timo Hon­ke­lan ke­hit­tä­mään idean vää­rin­ym­mär­ryk­siä kar­si­vas­ta ko­nees­ta – nyt tytär kertoo, mil­lai­nen oli Ou­lus­sa­kin vai­kut­ta­nut te­ko­äly­tut­ki­ja

28.11.2021 08:00
Tilaajille
Koneäly louhimaan vanhustenhoidon riskikohteita – tarkastuksia voidaan jatkossa kohdentaa hälytysten perusteella

Koneäly lou­hi­maan van­hus­ten­hoi­don ris­ki­koh­tei­ta – tar­kas­tuk­sia voidaan jat­kos­sa koh­den­taa hä­ly­tys­ten pe­rus­teel­la

26.09.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko vappua juhliva työväki valmis te­koä­lyyn?

30.04.2021 07:00
Tilaajille