Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Teknologia
Viimeisin 4 tuntia
Seppo Määttä valittiin puheenjohtajaksi digitalisaatiota edistävään yhteisöön

Seppo Määttä va­lit­tiin pu­heen­joh­ta­jak­si di­gi­ta­li­saa­tio­ta edis­tä­vään yh­tei­söön

11:51 1
Viimeisin 12 tuntia
Pohjois-Pohjanmaasta voisi tulla vetymaakunta – VTT:n selvitys: Pohjois-Pohjanmaa voisi tuottaa koko Suomen tarvitseman vedyn

Poh­jois-Poh­jan­maas­ta voisi tulla ve­ty­maa­kun­ta – VTT:n sel­vi­tys: Poh­jois-Poh­jan­maa voisi tuottaa koko Suomen tar­vit­se­man vedyn

09:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­tul­kin­to­ja ou­lu­lai­suu­des­ta – kei­no­älyn luon­neh­din­nat Oulusta ovat ir­ral­laan to­del­li­suu­des­ta

06:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole viherhumppaa – maapallon lämpeneminen mahdollista saada kuriin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

21.03.2023 20:00 51
Tilaajille
Viikko
Tuorein ilmastoraportti toimii yhä kansainvälisen ilmastopolitiikan tukijalkana – Nykyteknologialla päästään pitkälle, mutta mullistavia muutoksia vaaditaan

Tuorein il­mas­to­ra­port­ti toimii yhä kan­sain­vä­li­sen il­mas­to­po­li­tii­kan tu­ki­jal­ka­na – Ny­ky­tek­no­lo­gial­la pääs­tään pit­käl­le, mutta mul­lis­ta­via muu­tok­sia vaa­di­taan

20.03.2023 16:24 8
Tilaajille
Johtavatko älylaitteet elämänhallinnan heikkenemiseen, Sunnuntaikäräjät pohtii

Joh­ta­vat­ko äly­lait­teet elä­män­hal­lin­nan heik­ke­ne­mi­seen, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

19.03.2023 08:00
Tilaajille
Teemu Selänne on kotoisin Oulusta ja paljon muita epätotuuksia – Tällaisia "faktoja" supersuositut tekoälyt kertovat oululaisista

Teemu Selänne on ko­toi­sin Oulusta ja paljon muita epä­to­tuuk­sia – Täl­lai­sia "fak­to­ja" su­per­suo­si­tut te­ko­älyt ker­to­vat ou­lu­lai­sis­ta

19.03.2023 06:00 11
Tilaajille
Digiajassa riittää pulmia: miten löydän netistä älypuhelimen käyttöohjeet ja miksi tulostaminen tökkii – Pakollisia vero- ja lääkäriasioitakin on osattava näpytellä

Di­gi­ajas­sa riittää pulmia: miten löydän netistä äly­pu­he­li­men käyt­tö­oh­jeet ja miksi tu­los­ta­mi­nen tökkii – Pa­kol­li­sia vero- ja lää­kä­ri­asioi­ta­kin on osat­ta­va nä­py­tel­lä

18.03.2023 18:30 2
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

18.03.2023 14:02 36
Tilaajille
Miten vastuullisuus näkyy teknologiajätti Nokian toiminnassa? – ”Luomme uudenlaista maailmaa”
Mainos Nokia

Miten vas­tuul­li­suus näkyy tek­no­lo­gia­jät­ti Nokian toi­min­nas­sa? – ”Luomme uu­den­lais­ta maail­maa”

18.03.2023 06:00
Mediat: Venäläisjoukot päässeet pudonneen yhdysvaltalaiskoneen luo Mustallamerellä – törmäyshetkestä julkaistu videokuvaa

Mediat: Ve­nä­läis­jou­kot pääs­seet pu­don­neen yh­dys­val­ta­lais­ko­neen luo Mus­tal­la­me­rel­lä – tör­mäys­het­kes­tä jul­kais­tu vi­deo­ku­vaa

16.03.2023 14:05 19
Microsoftin Outlook-sähköpostiohjelmassa havaittu vakava haavoittuvuus

Mic­ro­sof­tin Out­look-säh­kö­pos­tioh­jel­mas­sa ha­vait­tu vakava haa­voit­tu­vuus

16.03.2023 11:01 4
Suomesta lähetettiin Ukrainaan älykäs aurinkosähköjärjestelmä

Suo­mes­ta lä­he­tet­tiin Uk­rai­naan älykäs au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mä

15.03.2023 17:00 4
Tilaajille
Näin amerikkalaisen SVB-pankin kaatuminen näkyy suomalaisten kukkarossa: vaikuttaa asuntovelallisiin – Etlan toimitusjohtaja uskoo korkovaikutuksen jäävän lyhytaikaiseksi

Näin ame­rik­ka­lai­sen SVB-pan­kin kaa­tu­mi­nen näkyy suo­ma­lais­ten kuk­ka­ros­sa: vai­kut­taa asun­to­ve­lal­li­siin – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo kor­ko­vai­ku­tuk­sen jäävän ly­hyt­ai­kai­sek­si

15.03.2023 14:55 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä – koekäyttö aloitettiin tänä aamuna

Ol­ki­luo­to 3 tuottaa jälleen sähköä – koe­käyt­tö aloi­tet­tiin tänä aamuna

15.03.2023 07:39 7
Robotista tuli kelpo työkaveri konepajalla – Ihmistä cobotti ei korvaa: "Hitsareiden annetaan tehdä vaativampaa, ammattitaitoansa vastaavaa työtä"

Ro­bo­tis­ta tuli kelpo työ­ka­ve­ri ko­ne­pa­jal­la – Ihmistä cobotti ei korvaa: "Hit­sa­rei­den an­ne­taan tehdä vaa­ti­vam­paa, am­mat­ti­tai­toan­sa vas­taa­vaa työtä"

12.03.2023 18:30 3
Tilaajille
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

12.03.2023 17:21 4
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Meta kehittelee mahdollista kilpailijaa Twitterille – "Tekstipäivitysten jakamiseen tarkoitettu itsenäinen ja hajautettu verkosto"

Meta ke­hit­te­lee mah­dol­lis­ta kil­pai­li­jaa Twit­te­ril­le – "Teks­ti­päi­vi­tys­ten ja­ka­mi­seen tar­koi­tet­tu it­se­näi­nen ja ha­jau­tet­tu ver­kos­to"

10.03.2023 20:10 1
Traficom varoittaa OmaVeroksi naamioituvasta huijaussivustosta – aidon ja huijaussivuston erottaa toisistaan vain pieni seikka

Tra­fi­com va­roit­taa Oma­Ve­rok­si naa­mioi­tu­vas­ta hui­jaus­si­vus­tos­ta – aidon ja hui­jaus­si­vus­ton erottaa toi­sis­taan vain pieni seikka

10.03.2023 12:53 8