Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Teknologia
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko taas läh­dös­sä uuteen ydin­voi­ma­seik­kai­luun?

06.12.2022 08:00 17
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voimajohdon rakentamista pidemmälle naapuriin – sähkön siirtokapasiteetin kasvu alentaisi sähkön hintaa Suomessa

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­ta pi­dem­mäl­le naa­pu­riin – sähkön siir­to­ka­pa­si­tee­tin kasvu alen­tai­si sähkön hintaa Suo­mes­sa

05.12.2022 09:29 12
Tilaajille
Yhdysvallat hyväksyi taas uuden ison asekaupan Suomeen – Koskee olalta laukaistavia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia

Yh­dys­val­lat hy­väk­syi taas uuden ison ase­kau­pan Suomeen – Koskee olalta lau­kais­ta­via Stin­ger-il­ma­tor­jun­taoh­juk­sia

02.12.2022 07:09 21
Elämä jatkuu Pyhäjoella ydinvoimalahankkeen jälkeenkin
Kolumni

Elämä jatkuu Py­hä­joel­la ydin­voi­ma­la­hank­keen jäl­keen­kin

02.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Mikko Hauru johtaa oululaista 65 vuotta toiminutta jätealan perheyritystä – "Mummo pelkäsi, että jään maailmalle töihin, mutta totta kai palasin takaisin Ouluun"

Mikko Hauru johtaa ou­lu­lais­ta 65 vuotta toi­mi­nut­ta jä­te­alan per­he­yri­tys­tä – "Mummo pel­kä­si, että jään maail­mal­le töihin, mutta totta kai palasin ta­kai­sin Ouluun"

01.12.2022 06:00 13
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­la nuo­ril­la pitäisi olla ruu­tu­ai­ka – "Huo­ma­sin, että olin paljon pir­teäm­pi ja po­si­tii­vi­sem­pi ilman ruutua"

27.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Utajärvi ryhtyy itse tuottamaan edullista sähköä alueen yritysten käyttöön – energiaa tehtäisiin auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä

Uta­jär­vi ryhtyy itse tuot­ta­maan edul­lis­ta sähköä alueen yri­tys­ten käyt­töön – ener­giaa teh­täi­siin au­rin­gol­la, tuu­lel­la, vedellä ja vedyllä

26.11.2022 14:00 19
Tilaajille
Utajärvelle perustetaan energiayhteisöä

Uta­jär­vel­le pe­rus­te­taan ener­gia­yh­tei­söä

26.11.2022 14:00
Tekoäly haastaa nykykäsitykset asiantuntijuudesta – teknologian kehitys voi karata käsistä
Kolumni

Tekoäly haastaa ny­ky­kä­si­tyk­set asian­tun­ti­juu­des­ta – tek­no­lo­gian kehitys voi karata käsistä

25.11.2022 06:00 5
Tilaajille
Marokossa syntyneestä tietoliikennetutkijasta tuli Oulussa tohtori ja Oulun lähettiläs – "Oulu on parempi paikka kuin se kartalla näyttää!"

Ma­ro­kos­sa syn­ty­nees­tä tie­to­lii­ken­ne­tut­ki­jas­ta tuli Oulussa tohtori ja Oulun lä­het­ti­läs – "Oulu on parempi paikka kuin se kar­tal­la näyt­tää!"

23.11.2022 21:00 14
Tilaajille
Vainajaan liittyvät asiakirjat kokoava "kuoleman ekosysteemi" saa kannatusta Finanssialan kyselyssä – palvelua on kehitetty jo neljän vuoden ajan

Vai­na­jaan liit­ty­vät asia­kir­jat kokoava "kuo­le­man eko­sys­tee­mi" saa kan­na­tus­ta Fi­nans­si­alan ky­se­lys­sä – pal­ve­lua on ke­hi­tet­ty jo neljän vuoden ajan

23.11.2022 11:57 2
Tilaajille
Oululainen Bittium toimittaa lisää taktisia ohjelmistoradioita puolustusvoimille – 4,3 miljoonan euron tilaus

Ou­lu­lai­nen Bittium toi­mit­taa lisää tak­ti­sia oh­jel­mis­to­ra­dioi­ta puo­lus­tus­voi­mil­le – 4,3 mil­joo­nan euron tilaus

22.11.2022 15:53 2
VR alkaa asentaa kaukojuniin tekniikkaa, joka tuo huomattavasti nopeammat nettiyhteydet

VR alkaa asentaa kau­ko­ju­niin tek­niik­kaa, joka tuo huo­mat­ta­vas­ti no­peam­mat net­ti­yh­tey­det

21.11.2022 12:08 3
Valokuitujen nollahintatarjoukset tulivat myös Ouluun, mutta kokonaishinnat jäävät kuluttajilta usein hämärän peittoon – lue tästä mitä valokuitu oikeasti maksaa

Va­lo­kui­tu­jen nol­la­hin­ta­tar­jouk­set tulivat myös Ouluun, mutta ko­ko­nais­hin­nat jäävät ku­lut­ta­jil­ta usein hämärän peit­toon – lue tästä mitä va­lo­kui­tu oi­keas­ti maksaa

05.12.2022 13:16 13
Vauvalle hyvä olo ja parempi uni – oululaisfirma tarjoaa rauhoittavaa keksintöä lapsiperheille

Vau­val­le hyvä olo ja parempi uni – ou­lu­lais­fir­ma tarjoaa rau­hoit­ta­vaa kek­sin­töä lap­si­per­heil­le

20.11.2022 18:00 8
Tilaajille
Sähköpulan uhatessa autojen sisälämmittimen käyttö tulisi lopettaa, sanoo Fingridin päällikkö Ylelle – Kireillä pakkasilla lämmittimet vievät ydinvoimalan verran sähköä

Säh­kö­pu­lan uha­tes­sa autojen si­sä­läm­mit­ti­men käyttö tulisi lo­pet­taa, sanoo Fing­ri­din pääl­lik­kö Ylelle – Ki­reil­lä pak­ka­sil­la läm­mit­ti­met vievät ydin­voi­ma­lan verran sähköä

20.11.2022 10:02 65
Elon Musk järjesti äänestyksen ja päästi Trumpin takaisin Twitteriin – Miljardöörin mielestä "kansan ääni on Jumalan ääni"

Elon Musk jär­jes­ti ää­nes­tyk­sen ja päästi Trumpin ta­kai­sin Twit­te­riin – Mil­jar­döö­rin mie­les­tä "kansan ääni on Jumalan ääni"

20.11.2022 09:16 11
Puheenaihe: Onko Oulu enää ICT-kaupunki vai kasvaako se suurteollisuudesta, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko Oulu enää ICT-kau­pun­ki vai kas­vaa­ko se suur­teol­li­suu­des­ta, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

21.11.2022 11:20
Tilaajille
Hyvinvointivaltion palvelut vähenevät, jos digitalisaatio ei etene ­– Digi- ja väestötietovirasto toivoo hallitusohjelmaan etusijaa sähköiselle asioinnille

Hy­vin­voin­ti­val­tion pal­ve­lut vä­he­ne­vät, jos di­gi­ta­li­saa­tio ei etene – Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to toivoo hal­li­tus­oh­jel­maan etu­si­jaa säh­köi­sel­le asioin­nil­le

19.11.2022 08:00 5
Tilaajille
Nokian uuden Linnanmaan kampuksen peruskivi muurattiin – tältä siellä tulee näyttämään

Nokian uuden Lin­nan­maan kam­puk­sen pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin – tältä siellä tulee näyt­tä­mään

18.11.2022 12:00 36
Tilaajille