Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Teknologia
Viimeisin 24 tuntia

Qstoc­kis­sa kertyi 16 tonnia jä­tet­tä, josta vain pieni osa päätyi kier­rä­tyk­seen – hu­ma­lai­set asiak­kaat eivät olleet jä­te­as­tioi­den suhteen ko­vin­kaan tark­ko­ja

16.09.2021 11:26 19
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia avuksi hy­vin­voin­ti­alueil­le

11.09.2021 05:30 2
Tilaajille

Uusi au­to­alan in­no­vaa­tio­kes­kus Ouluun – kii­na­lai­nen Geely haluaa tii­vis­tää yh­teis­työ­tä suo­ma­lais­ten kanssa

08.09.2021 16:00 11
Tilaajille

Kaksi ky­pä­rä­tön­tä nuorta vii­let­ti säh­kö­pot­ku­lau­dal­la melkein seit­se­mää­kymp­piä po­lii­sin tutkaan – Ko­mi­sa­riol­ta vakava viesti van­hem­mil­le

08.09.2021 15:44 19

Yle yh­dis­tää Lapin ja Me­ri-La­pin ra­dio­uu­ti­set lo­ka­kuun alussa

06.09.2021 20:20 1
Tilaajille

Oulussa kohta en­nä­tys­mää­rä pörs­si­yh­tiöi­tä – Kier­to­ta­lous­yh­tiö EcoUp haluaa kasvaa eris­te­mark­ki­noil­la ja hakee pörs­sis­tä ra­hoi­tus­ta

14.09.2021 09:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­taus­ha­lu estää elämää

06.09.2021 04:00
Tilaajille

Lä­pi­mur­to nä­kö­pii­ris­sä? Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­ryh­mä uskoo, että sen löy­dök­sil­lä voi olla kään­teen­te­ke­vä vai­ku­tus Al­zhei­me­rin taudin ym­mär­tä­mi­ses­sä

04.09.2021 07:00 29
Tilaajille

Kym­me­net yri­tyk­set maail­mal­la ovat kiin­nos­tu­neet Yli­vies­kan Ak­ku­puis­tos­ta – pro­jek­ti voi tuoda alueel­le satoja uusia työ­paik­ko­ja

03.09.2021 06:00 1
Tilaajille

Oulun yli­opis­tol­le tehtiin mittava tie­to­jen ka­las­te­lu: Opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön sa­la­sa­no­ja joutui vääriin käsiin – ”Poik­keus­ti­lan­ne”

02.09.2021 16:59 24

Te­le­vi­sio­ka­na­vat vaih­ta­vat tänään paik­kaa, muutos koskee vain kaa­pe­li­te­le­vi­sio­ver­kon käyt­tä­jiä – te­rä­vä­piir­to­ka­na­vat siir­ty­vät pe­rin­teis­ten edelle

31.08.2021 07:40 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­opas­tus on kir­jas­to­työn yti­mes­sä

30.08.2021 08:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Me­dia­lu­ku­tai­toa on ke­hi­tet­tä­vä – vai ym­mär­räm­me­kö ta­hal­laan väärin?

30.08.2021 06:00 9
Tilaajille

Tais­te­lu­ken­täl­le on tulossa älyk­käi­tä koneita so­ti­lai­den kump­pa­nik­si – ou­lu­lai­nen Bittium mukana yh­teis­työ­pro­jek­tis­sa

24.08.2021 07:00 16
Tilaajille

Oulussa toimiva ener­gia-alan yritys sai jät­ti­ra­hoi­tuk­sen ul­ko­mail­ta – uusi tek­no­lo­gia auttaa uu­siu­tu­van ener­gian li­sää­mis­tä säh­kö­verk­koon

23.08.2021 21:05 7
Tilaajille

Lapissa to­teu­te­taan Puo­lus­tus­voi­mien il­ma-aluk­siin kes­kit­ty­viä testejä – Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­laan mie­hi­tet­ty­jen ja mie­hit­tä­mät­tö­mien il­ma-alus­ten yh­teis­työ­tä

20.08.2021 15:36 1

Raahe ja Oulu ovat Suomen kau­pun­kien il­mas­to­pääs­töis­sä pa­him­pien jou­kos­sa, ker­to­vat SYKE:n ti­las­tot

20.08.2021 06:30 20
Tilaajille
Vanhemmat

Apple haluaa ottaa käyt­töön las­ten­suo­je­lul­li­sia työ­ka­lu­ja – tie­to­tur­va-asian­tun­ti­jat pel­kää­vät vää­rin­käyt­töä

14.08.2021 10:12

Au­toi­lun val­ta­vaa muu­tos­ta ei voi estää - Suomi voi saada isoa hyötyä au­to­alan tek­no­lo­gia­osaa­mi­sel­laan

13.08.2021 18:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia­po­li­tiik­kam­me kaipaa jul­kis­ta kes­kus­te­lua – Pir­kan­maa­–Ou­lu-ak­se­lil­la mer­kit­tä­vää työl­lis­tä­mis­po­ten­tiaa­lia ava­ruus- ja il­mai­lu­tek­no­lo­gias­sa

12.08.2021 06:00
Tilaajille