Teknologia
Oulun yliopiston pian päättyvä hanke kehittää 5G-teknologian käyttöä teollisuudessa – mukana useita yrityksiä

Oulun yli­opis­ton pian päät­ty­vä hanke ke­hit­tää 5G-tek­no­lo­gian käyttöä teol­li­suu­des­sa – mukana useita yri­tyk­siä

08.04.2021 12:46 1
Mikä on kubitti? Suomen ensimmäistä kvanttitietokonetta kehitetään laboratoriossa – VTT:n tutkimuspäällikkö vastaa 12 yksinkertaiseen kysymykseen kvanttitietokoneesta

Mikä on ku­bit­ti? Suomen en­sim­mäis­tä kvant­ti­tie­to­ko­net­ta ke­hi­te­tään la­bo­ra­to­rios­sa – VTT:n tut­ki­mus­pääl­lik­kö vastaa 12 yk­sin­ker­tai­seen ky­sy­myk­seen kvant­ti­tie­to­ko­nees­ta

06.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Oulun yliopistossa kehitetty anturi avaa uusia mahdollisuuksia robotiikassa ja proteeseissa elektroniselle iholle – ennustetaan yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmistä teknologioista

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty anturi avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia ro­bo­tii­kas­sa ja pro­tee­seis­sa elekt­ro­ni­sel­le iholle – en­nus­te­taan yhdeksi tu­le­vai­suu­den tär­keim­mis­tä tek­no­lo­giois­ta

17.12.2020 13:25 1
Lukijalta Mielipide Esa Pellikainen

Teol­li­suut­ta ja vien­ti­teol­li­suut­ta tar­vi­taan kaik­kial­la Suo­mes­sa

14.12.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Adina Vălean

Ta­voit­tee­na aidosti älykäs ja kestävä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä

09.12.2020 06:00
Tilaajille
Liika hyväuskoisuus ei ole hyvästä, vaikka kansainvälistyminen houkuttaa
Kolumni Sanna Keskinen

Liika hy­vä­us­koi­suus ei ole hy­väs­tä, vaikka kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen hou­kut­taa

24.10.2020 18:00 2
Tilaajille
Muinaislöydöt sen kertovat: Suomi oli kansainvälinen jo 10 000 vuotta sitten
Kolumni Pasi Kinnunen

Mui­nais­löy­döt sen ker­to­vat: Suomi oli kan­sain­vä­li­nen jo 10 000 vuotta sitten

23.10.2020 20:00 2
Tilaajille
Suomen lainsäädäntöön ei kuulu yritysten kieltäminen – Ruotsi estää Huawein tekniikan 5g-verkoissaan

Suomen lain­sää­dän­töön ei kuulu yri­tys­ten kiel­tä­mi­nen – Ruotsi estää Huawein tek­nii­kan 5g-ver­kois­saan

21.10.2020 17:21 4
Tarvitseeko tekoäly ihmistä, vai katsooko se pian, ettei tarvitse luojiaan ja herrojaan enää mihinkään?
Kolumni Tero Vainio

Tar­vit­see­ko tekoäly ih­mis­tä, vai kat­soo­ko se pian, ettei tar­vit­se luo­jiaan ja her­ro­jaan enää mi­hin­kään?

15.08.2020 20:00 1
Tilaajille
Suomessa vieraillut Huawei-johtaja ei kavahda Trumpin hampaisiin joutumista – vakoiluväitteet jatkuvat kolmatta vuotta, ja taustalla on armotonta kauppapolitiikkaa

Suo­mes­sa vie­rail­lut Hua­wei-joh­ta­ja ei kavahda Trumpin ham­pai­siin jou­tu­mis­ta – va­koi­lu­väit­teet jat­ku­vat kol­mat­ta vuotta, ja taus­tal­la on ar­mo­ton­ta kaup­pa­po­li­tiik­kaa

08.08.2020 11:18 1
Tilaajille
Trump aikoo kieltää TikTok-sovelluksen Yhdysvalloissa

Trump aikoo kieltää Tik­Tok-so­vel­luk­sen Yh­dys­val­lois­sa

01.08.2020 23:23 2
Kumar myi ainoan lehmänsä saadakseen älypuhelimen lapselle – internetyhteys on intialaislasten koulunkäynnin elinehto korona-aikana

Kumar myi ainoan leh­män­sä saa­dak­seen äly­pu­he­li­men lap­sel­le – in­ter­net­yh­teys on in­tia­lais­las­ten kou­lun­käyn­nin elin­eh­to ko­ro­na-ai­ka­na

01.08.2020 20:19
Myös teknologian etiikkaa olisi opetettava
Kolumni Petteri Näreikkö

Myös tek­no­lo­gian etiik­kaa olisi ope­tet­ta­va

30.07.2020 12:00
Tilaajille
Teknologiajäteille käy kuin Saksalle toisen maailmansodan jälkeen
Kolumni Jarno Limnéll

Tek­no­lo­gia­jä­teil­le käy kuin Sak­sal­le toisen maail­man­so­dan jälkeen

21.07.2020 12:00 3
Tilaajille
Jeff Bezos ja Amazonin valta -dokumentti valottaa maailmaa teknologian lonkeroissa
Kolumni Tero Vainio

Jeff Bezos ja Ama­zo­nin valta -do­ku­ment­ti va­lot­taa maail­maa tek­no­lo­gian lon­ke­rois­sa

18.07.2020 20:00
Tilaajille
Olivatko kodinkoneet ennen kestävämpiä? Kaija Kokkonen osti valkoisen arkkupakastimen 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin perheenjäsen"

Oli­vat­ko ko­din­ko­neet ennen kes­tä­väm­piä? Kaija Kok­ko­nen osti val­koi­sen ark­ku­pa­kas­ti­men 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin per­heen­jä­sen"

06.06.2020 08:00 3
Tilaajille