Maahanmuutto
Viimeisin tunti
Puheenaihe: Tuleeko kunnan rahoittaa maahanmuuttoa? Jenna Simula: "Oulun ei tulisi harjoittaa lainkaan humanitaarista maahanmuuttoa"

Pu­hee­nai­he: Tuleeko kunnan ra­hoit­taa maa­han­muut­toa? Jenna Simula: "Oulun ei tulisi har­joit­taa lain­kaan hu­ma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa"

08:00 25
Tilaajille
Vanhemmat
Maahanmuuttajalasten tukeen pitää sijoittaa Oulussa
Kolumni Satu Haapanen

Maa­han­muut­ta­ja­las­ten tukeen pitää si­joit­taa Oulussa

26.11.2020 12:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heini Koukkari

Kuplat eivät puhkea ilman avointa kes­kus­te­lua

13.11.2020 03:30
Tilaajille
Maahanmuuttopolitiikasta päätettävä Suomessa – ainoa EU-tason toimiva ratkaisu voisi olla Australian mallin soveltaminen
Kolumni Olli Immonen

Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta pää­tet­tä­vä Suo­mes­sa – ainoa EU-ta­son toimiva rat­kai­su voisi olla Aust­ra­lian mallin so­vel­ta­mi­nen

03.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Kalifornia vaihtui Ouluun – ilmakitarafani Kurt Brown treenaa nyt vaimonsa Mari Marjamaan kotiseudulla

Ka­li­for­nia vaihtui Ouluun – il­ma­ki­ta­ra­fa­ni Kurt Brown treenaa nyt vai­mon­sa Mari Mar­ja­maan ko­ti­seu­dul­la

28.09.2020 18:00 1
Tilaajille
EU:n maahanmuuttoesitys: Kaikkien jäsenmaiden otettava turvapaikanhakijoita, kieltäytyvälle jäsenmaalle muita vaihtoehtoja – Dublinin sopimuksesta luovutaan

EU:n maa­han­muut­toe­si­tys: Kaik­kien jä­sen­mai­den otet­ta­va tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, kiel­täy­ty­väl­le jä­sen­maal­le muita vaih­to­eh­to­ja – Dub­li­nin so­pi­muk­ses­ta luo­vu­taan

23.09.2020 15:52 7
Löytääkö EU vihdoin toimivan mallin pakolaispolitiikkaan? – tehoton Dublin-sopimus jäämässä historiaan

Löy­tää­kö EU vihdoin toi­mi­van mallin pa­ko­lais­po­li­tiik­kaan? – tehoton Dub­lin-so­pi­mus jää­mäs­sä his­to­riaan

23.09.2020 11:29
Maahanmuuttopuhe on Suomessa pielessä, ja sen korjaamisella on kiire
Kolumni Sanna Keskinen

Maa­han­muut­to­pu­he on Suo­mes­sa pie­les­sä, ja sen kor­jaa­mi­sel­la on kiire

12.09.2020 20:00 4
Tilaajille
Suomi aikoo helpottaa avainhenkilöiden maahantuloa lokakuussa, maahan pääsisi kahden koronatestin kautta – Karanteenisäädökset aiheuttavat harmia myös Oulu Sinfonian toiminnalle

Suomi aikoo hel­pot­taa avain­hen­ki­löi­den maa­han­tu­loa lo­ka­kuus­sa, maahan pääsisi kahden ko­ro­na­tes­tin kautta – Ka­ran­tee­ni­sää­dök­set ai­heut­ta­vat harmia myös Oulu Sin­fo­nian toi­min­nal­le

03.09.2020 14:51 1
Tilaajille
Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko viikolta lisää pakolaisia – "Se olisi valtava haaste edelleen"

Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko vii­kol­ta lisää pa­ko­lai­sia – "Se olisi valtava haaste edel­leen"

17.08.2020 06:00 4
EVA: Suurin osa suomalaisista pitää globalisaatiota peruuttamattomana, mutta kansainvälisyyteen suhtaudutaan varautuneesti – maahanmuutto jakaa vahvasti kahtia

EVA: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta pitää glo­ba­li­saa­tio­ta pe­ruut­ta­mat­to­ma­na, mutta kan­sain­vä­li­syy­teen suh­tau­du­taan va­rau­tu­nees­ti – maa­han­muut­to jakaa vah­vas­ti kahtia

29.07.2020 07:00
Syntyvyyden merkittäväkään kasvu ei vähentäisi väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia – työperäinen maahanmuutto on nopeampi keino kohentaa julkista taloutta

Syn­ty­vyy­den mer­kit­tä­vä­kään kasvu ei vä­hen­täi­si väestön ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­mia on­gel­mia – työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on no­peam­pi keino ko­hen­taa jul­kis­ta ta­lout­ta

07.07.2020 10:08 1
Maahanmuuttovirasto sulkee seitsemän vastaanottokeskusta vuoden loppuun mennessä – Kemin vastaanottokeskus suljetaan, Rovaniemellä vähennetään paikkoja

Maa­han­muut­to­vi­ras­to sulkee seit­se­män vas­taan­ot­to­kes­kus­ta vuoden loppuun men­nes­sä – Kemin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan, Ro­va­nie­mel­lä vä­hen­ne­tään paik­ko­ja

24.06.2020 15:31