Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Maahanmuutto
Moni Venäjältä lähtenyt on sanonut maalle lopulliset hyvästit – Tutkija: Jaettu trauma yhdistää emigrantteja uusissa kotimaissa

Moni Ve­nä­jäl­tä läh­te­nyt on sanonut maalle lo­pul­li­set hy­väs­tit – Tut­ki­ja: Jaettu trauma yh­dis­tää emig­rant­te­ja uusissa ko­ti­mais­sa

06.01.2024 07:00 9
Tilaajille
EU:ssa päästiin sopuun tulenarasta turvapaikkapolitiikasta

EU:ssa pääs­tiin sopuun tu­len­aras­ta tur­va­paik­ka­po­li­tii­kas­ta

20.12.2023 21:07 13
Kriisi itärajalla osoitti, että kansainvälisiä sopimuksia pitää päivittää – sitä edellyttää myös Eurooppaan kohdistuva maahanmuuttopaine
Kolumni

Kriisi itä­ra­jal­la osoit­ti, että kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia pitää päi­vit­tää – sitä edel­lyt­tää myös Eu­roop­paan koh­dis­tu­va maa­han­muut­to­pai­ne

02.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli van­huk­sis­ta

30.11.2023 05:30 5
Kotoutuminen tapahtuu kieliyhteisössä – Äärimmäisiä seurauksia kieliyhteisön ulkopuolelle jäämisestä voivat olla runsaasti mediatilaa saavat ilmiöt
Kolumni

Ko­tou­tu­mi­nen ta­pah­tuu kie­li­yh­tei­sös­sä – Ää­rim­mäi­siä seu­rauk­sia kie­li­yh­tei­sön ul­ko­puo­lel­le jää­mi­ses­tä voivat olla run­saas­ti me­dia­ti­laa saavat ilmiöt

11.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Israelin tuhoa vaativat mielenosoitukset Euroopan kaupungeissa osoittavat, että maahanmuuttajat eivät tuosta vain vaihda omia arvojaan toisiin
Kolumni

Is­rae­lin tuhoa vaa­ti­vat mie­len­osoi­tuk­set Eu­roo­pan kau­pun­geis­sa osoit­ta­vat, että maa­han­muut­ta­jat eivät tuosta vain vaihda omia ar­vo­jaan toisiin

04.11.2023 06:00 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to Eu­roo­pas­sa vää­ril­lä rai­teil­la

31.10.2023 05:00 11
Suomen kansalaisuuden eteen nousee nykyistä korkeampi kynnys – miten talouden kaipaamaa maahanmuuttoa sitten edistettäisiin?
Pääkirjoitus

Suomen kan­sa­lai­suu­den eteen nousee ny­kyis­tä kor­keam­pi kynnys – miten ta­lou­den kai­paa­maa maa­han­muut­toa sitten edis­tet­täi­siin?

22.10.2023 17:00 14
Tilaajille
Venäjän hyökkäys ja Ruotsin jengiväkivalta mursivat yhteiskunnallisen keskustelun tabuja kertarysäyksellä
Kolumni

Venäjän hyök­käys ja Ruotsin jen­gi­vä­ki­val­ta mur­si­vat yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun tabuja ker­ta­ry­säyk­sel­lä

07.10.2023 06:00 21
Tilaajille
Rasismisyytökset eivät kuulu politiikan keppihevoseksi
Kolumni

Ra­sis­mi­syy­tök­set eivät kuulu po­li­tii­kan kep­pi­he­vo­sek­si

12.09.2023 16:00 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan tar­vi­taan in­hi­mil­li­syyt­tä ja rea­lis­mia

27.08.2023 08:01 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olenko minäkin ra­sis­ti!

26.08.2023 07:00 7
Tilaajille
Hallitus kampittaa maahanmuuttajien luokittelulla omat tavoitteensa
Kolumni

Hal­li­tus kam­pit­taa maa­han­muut­ta­jien luo­kit­te­lul­la omat ta­voit­teen­sa

15.08.2023 18:00 18
Tilaajille
Farbod Mehrabkhani koki itsensä ulkopuoliseksi, kun hän tuli lapsena Suomeen –  näin jokainen voi vähentää vieraaseen maahan muuttaneiden mielen kuormitusta

Farbod Meh­rabk­ha­ni koki itsensä ul­ko­puo­li­sek­si, kun hän tuli lapsena Suomeen –  näin jo­kai­nen voi vä­hen­tää vie­raa­seen maahan muut­ta­nei­den mielen kuor­mi­tus­ta

07.08.2023 06:30 3
Tilaajille
Arkkipiispa Tapio Luoma kysyy, verhoutuuko rasismi säyseän poliittisen jargonin taakse – "Nimittely vaikkapa mustiksi säkeiksi on jo itsessään alistavaa"

Ark­ki­piis­pa Tapio Luoma kysyy, ver­hou­tuu­ko rasismi säyseän po­liit­ti­sen jar­go­nin taakse – "Ni­mit­te­ly vaik­ka­pa mus­tik­si sä­keik­si on jo it­ses­sään alis­ta­vaa"

06.08.2023 12:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muu­ton ki­pu­pis­teis­tä tar­vi­taan si­vis­ty­nyt­tä kes­kus­te­lua

27.07.2023 07:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on hal­li­tus­oh­jel­man musta piste – Suomen pitää tehdä ak­tii­vi­ses­ti töitä maail­mal­la, jotta tänne saadaan osaajia

09.07.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ranskan mel­la­kat va­roit­ta­va esi­merk­ki Suo­mel­le­kin

09.07.2023 05:00 1
Tilaajille
Uusi hallituslinjaus antaa kolme kuukautta aikaa löytää töitä – Asiantuntijat kertovat, miksi työperäiseen maahanmuuttoon linjattu tavoite on ongelmallinen

Uusi hal­li­tus­lin­jaus antaa kolme kuu­kaut­ta aikaa löytää töitä – Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miksi työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon lin­jat­tu tavoite on on­gel­mal­li­nen

29.06.2023 19:54 18
Tilaajille
Maahanmuutto-oppia voi ottaa viime vuosisadalta, jolloin Suomi otti vastaan kymmeniätuhansia pakolaisia Venäjältä
Kolumni

Maa­han­muut­to-op­pia voi ottaa viime vuo­si­sa­dal­ta, jolloin Suomi otti vastaan kym­me­niä­tu­han­sia pa­ko­lai­sia Ve­nä­jäl­tä

21.06.2023 06:01 18
Tilaajille