Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Maahanmuutto
Korealainen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta keskusteluissa kieli kääntyi nopeasti englanniksi – "Kansalliskielen oppiminen on kunnianosoitus maalle"

Ko­rea­lai­nen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta kes­kus­te­luis­sa kieli kääntyi no­peas­ti eng­lan­nik­si – "Kan­sal­lis­kie­len op­pi­mi­nen on kun­nian­osoi­tus maalle"

05.11.2022 06:30 6
Tilaajille
Katujengit ovat Suomessa vasta pääkaupunkiseudun ongelma, jonka torjunnassa purevinta lienee viisas kotouttaminen
Pääkirjoitus

Ka­tu­jen­git ovat Suo­mes­sa vasta pää­kau­pun­ki­seu­dun on­gel­ma, jonka tor­jun­nas­sa pu­re­vin­ta lienee viisas ko­tout­ta­mi­nen

02.11.2022 20:00 26
Tilaajille
Ruotsin yrittää katkaista jengiväkivallan kierteen ja patoaa maahanmuuttoa – Nato-haku ei välttämättä edisty uudelta hallitukselta nopeammin, arvioi tutkija

Ruotsin yrittää kat­kais­ta jen­gi­vä­ki­val­lan kier­teen ja patoaa maa­han­muut­toa – Na­to-ha­ku ei vält­tä­mät­tä edisty uudelta hal­li­tuk­sel­ta no­peam­min, arvioi tutkija

25.10.2022 14:30 1
Tilaajille
Annina Rokan keräämät tarinat heräävät eloon Hiukkavaarassa –  maahan- ja maastamuuttajien elämä muutoksen keskellä vaatii valtavasti sopeutumiskykyä

Annina Rokan ke­rää­mät tarinat he­rää­vät eloon Hiuk­ka­vaa­ras­sa –  maahan- ja maas­ta­muut­ta­jien elämä muu­tok­sen kes­kel­lä vaatii val­ta­vas­ti so­peu­tu­mis­ky­kyä

12.08.2022 19:00
Tilaajille
Vuoret menettivät hohtonsa, kun hyvä ystävä kuoli kiipeilyonnettomuudessa – Alberto Barbieri muutti perheineen Lappiin, ja etsii nyt työtä, jossa saa olla luonnossa

Vuoret me­net­ti­vät hoh­ton­sa, kun hyvä ystävä kuoli kii­pei­ly­on­net­to­muu­des­sa – Alberto Bar­bie­ri muutti per­hei­neen Lap­piin, ja etsii nyt työtä, jossa saa olla luon­nos­sa

12.06.2022 10:05
Tilaajille
Startup Refugees etsii Oulussa töitä maahanmuuttajille – "Monet firmat miettivät, mitä muutoksia yrityksessä pitäisi tehdä, että ukrainalaisen työllistäminen olisi mahdollista"

Startup Re­fu­gees etsii Oulussa töitä maa­han­muut­ta­jil­le – "Monet firmat miet­ti­vät, mitä muu­tok­sia yri­tyk­ses­sä pitäisi tehdä, että uk­rai­na­lai­sen työl­lis­tä­mi­nen olisi mah­dol­lis­ta"

09.06.2022 06:07 11
Työperäistä maahanmuuttoa tuetaan Oulun yliopiston uusilla yrityskoulutuksilla

Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tuetaan Oulun yli­opis­ton uusilla yri­tys­kou­lu­tuk­sil­la

13.05.2022 11:03
Oulussa aloittavan hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajanaisten digiosaamista ja parantaa näin työmahdollisuuksia

Oulussa aloit­ta­van hank­keen ta­voit­tee­na on lisätä maa­han­muut­ta­ja­nais­ten di­gi­osaa­mis­ta ja pa­ran­taa näin työ­mah­dol­li­suuk­sia

01.03.2022 10:54 2
Mää, nää ja muut puhekielisyydet ovat osa opetusta, kun kansainväliset opiskelijat ottavat suomea haltuun – slovakialainen Filip Polák arvioi kehittyneensä, koska hänelle ei enää puhuta kuin lapselle

Mää, nää ja muut pu­he­kie­li­syy­det ovat osa ope­tus­ta, kun kan­sain­vä­li­set opis­ke­li­jat ottavat suomea haltuun – slo­va­kia­lai­nen Filip Polák arvioi ke­hit­ty­neen­sä, koska hänelle ei enää puhuta kuin lap­sel­le

13.02.2022 17:08
Tilaajille
Arvio: Mustafe palaa juurilleen Somalimaahan, mutta repii samalla omat lapsensa juuriltaan – dokumentti auttaa näkemään maahanmuuton maahanmuuttajan silmin

Arvio: Mustafe palaa juu­ril­leen So­ma­li­maa­han, mutta repii samalla omat lap­sen­sa juu­ril­taan – do­ku­ment­ti auttaa nä­ke­mään maa­han­muu­ton maa­han­muut­ta­jan silmin

10.02.2022 14:15
Tilaajille
Aikuisten huolilinssien läpi nuoria ei näe selvästi
Kolumni

Ai­kuis­ten huo­li­lins­sien läpi nuoria ei näe sel­väs­ti

09.01.2022 14:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaiku vastaa niin kuin huu­dam­me, re­to­rii­kan sävyä kan­nat­taa harkita

14.12.2021 04:30 1
Tilaajille
Hallitus ja perussuomalaiset ottivat yhteen perheenyhdistämisestä

Hal­li­tus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ottivat yhteen per­heen­yh­dis­tä­mi­ses­tä

20.10.2021 20:28 39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muu­ton on­gel­mat on no­tee­rat­tu myös muualla kuin pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa

01.09.2021 17:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­ta­vuus­har­kin­ta joutaa ro­mu­kop­paan

30.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Perussuomalaisten Riikka Purra Afganistanin mahdollisesta pakolaisaallosta: "Humanitaarinen maahanmuutto ei ratkaise ongelmia"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra Af­ga­nis­ta­nin mah­dol­li­ses­ta pa­ko­lai­saal­los­ta: "Hu­ma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei rat­kai­se on­gel­mia"

15.08.2021 12:18 17
Tilaajille
Osaaja ei jää rajalle odottamaan – Suomen vähennettävä maahanmuuttobyrokratiaa
Pääkirjoitus

Osaaja ei jää rajalle odot­ta­maan – Suomen vä­hen­net­tä­vä maa­han­muut­to­by­ro­kra­tiaa

17.07.2021 20:00 12
Tilaajille
Iman ja Raed Aljorani pakenivat Irakista kumiveneellä – Uusi koti löytyi Torniosta: "Kun vihdoin pääsimme Suomeen, en ollut uskoa sitä"

Iman ja Raed Al­jo­ra­ni pa­ke­ni­vat Ira­kis­ta ku­mi­ve­neel­lä – Uusi koti löytyi Tor­nios­ta: "Kun vihdoin pää­sim­me Suo­meen, en ollut uskoa sitä"

17.07.2021 11:00 13
Tilaajille
Närpiö osaa ulkomaisen työvoiman houkuttelun ja nauttii lähes täystyöllisyydestä – kasvihuoneiden pikkukaupunki on tehnyt sen, mitä on pidetty mahdottomana

Närpiö osaa ul­ko­mai­sen työ­voi­man hou­kut­te­lun ja nauttii lähes täys­työl­li­syy­des­tä – kas­vi­huo­nei­den pik­ku­kau­pun­ki on tehnyt sen, mitä on pidetty mah­dot­to­ma­na

12.06.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen me­nes­ty­mi­nen tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa on suu­res­ti riip­pu­vai­nen lah­jak­kais­ta maa­han­muut­ta­jis­ta

10.06.2021 07:00 26
Tilaajille