Maahanmuutto
Viimeisin tunti

Närpiö osaa ul­ko­mai­sen työ­voi­man hou­kut­te­lun ja nauttii lähes täys­työl­li­syy­des­tä – kas­vi­huo­nei­den pik­ku­kau­pun­ki on tehnyt sen, mitä on pidetty mah­dot­to­ma­na

06:30 2
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen me­nes­ty­mi­nen tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa on suu­res­ti riip­pu­vai­nen lah­jak­kais­ta maa­han­muut­ta­jis­ta

10.06.2021 07:00 24
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ovia on avat­ta­va Suomeen töihin tu­le­vil­le – eikä tästä näytä olevan puo­luei­den välillä lopulta mer­kit­tä­viä lin­ja­ero­ja­kaan

01.06.2021 20:00 17
Tilaajille

Sel­viää­kö Suomi ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa – Näin kes­kei­set toi­mi­alat vas­taa­vat

01.06.2021 18:30 6
Tilaajille

No­kial­la uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuo­tiaa­na vaihtaa alaa sekä man­ner­ta ja pe­rus­taa Ouluun ra­men-ra­vin­to­lan: "Jatkan työtä elämäni lop­puun"

24.05.2021 18:00 4
Tilaajille
Vanhemmat

Maa­han­muut­ta­jat tuovat Suomeen kie­li­osaa­mis­ta – ko­ti­kie­li ra­pis­tuu kui­ten­kin hel­pos­ti, jos siihen ei pa­nos­te­ta

08.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ra­sis­mia pääs­tä­vä kit­ke­mään – on­gel­man kiis­tä­mi­nen vain pit­kit­tää ilmiötä

15.03.2021 20:00 12
Tilaajille

Kieli on ko­tou­tu­mi­sen suurin haaste, ker­to­vat Oulussa asuvat maa­han­muut­ta­jat – Oulun kau­pun­ki on uu­dis­ta­mas­sa ko­tout­ta­mis­oh­jel­maan­sa

14.03.2021 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Po­pu­lis­mi on myös mah­dol­li­suus

19.01.2021 05:15 1
Tilaajille
Kolumni

Oulussa on yksi, vahva kan­sain­vä­li­syy­den keskus, mutta ka­tu­ku­vas­sa tai kes­kus­te­luis­sa se ei juuri näy

19.12.2020 18:00 23
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Tuleeko kunnan ra­hoit­taa maa­han­muut­toa? Jenna Simula: "Oulun ei tulisi har­joit­taa lain­kaan hu­ma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa"

29.11.2020 08:00 25
Tilaajille
Kolumni

Maa­han­muut­ta­ja­las­ten tukeen pitää si­joit­taa Oulussa

26.11.2020 12:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kuplat eivät puhkea ilman avointa kes­kus­te­lua

13.11.2020 03:30
Tilaajille
Kolumni

Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta pää­tet­tä­vä Suo­mes­sa – ainoa EU-ta­son toimiva rat­kai­su voisi olla Aust­ra­lian mallin so­vel­ta­mi­nen

03.11.2020 20:00 3
Tilaajille

Ka­li­for­nia vaihtui Ouluun – il­ma­ki­ta­ra­fa­ni Kurt Brown treenaa nyt vai­mon­sa Mari Mar­ja­maan ko­ti­seu­dul­la

28.09.2020 18:00 1
Tilaajille

EU:n maa­han­muut­toe­si­tys: Kaik­kien jä­sen­mai­den otet­ta­va tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, kiel­täy­ty­väl­le jä­sen­maal­le muita vaih­to­eh­to­ja – Dub­li­nin so­pi­muk­ses­ta luo­vu­taan

23.09.2020 15:52 7

Löy­tää­kö EU vihdoin toi­mi­van mallin pa­ko­lais­po­li­tiik­kaan? – tehoton Dub­lin-so­pi­mus jää­mäs­sä his­to­riaan

23.09.2020 11:29
Kolumni

Maa­han­muut­to­pu­he on Suo­mes­sa pie­les­sä, ja sen kor­jaa­mi­sel­la on kiire

12.09.2020 20:00 4
Tilaajille

Suomi aikoo hel­pot­taa avain­hen­ki­löi­den maa­han­tu­loa lo­ka­kuus­sa, maahan pääsisi kahden ko­ro­na­tes­tin kautta – Ka­ran­tee­ni­sää­dök­set ai­heut­ta­vat harmia myös Oulu Sin­fo­nian toi­min­nal­le

03.09.2020 16:50 1
Tilaajille

Viisi vuotta sitten Suomeen saapui viikko vii­kol­ta lisää pa­ko­lai­sia – "Se olisi valtava haaste edel­leen"

17.08.2020 06:00 4