Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eduskuntavaalit
Suomalainen vaalijärjestelmä on pääpiirteittäin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo ministeri Lauri Tarasti – hän yhdistäisi Lapin ja Oulun vaalipiirit

Suo­ma­lai­nen vaa­li­jär­jes­tel­mä on pää­piir­teit­täin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo mi­nis­te­ri Lauri Tarasti – hän yh­dis­täi­si Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rit

09.04.2023 18:43 24
Oulun eteläisen alueen kansanedustajien määrä väheni

Oulun ete­läi­sen alueen kan­san­edus­ta­jien määrä väheni

02.04.2023 23:19
Tilaajille
Unohtuiko tulevaisuus vaalikeskustelusta?
Kolumni

Unoh­tui­ko tu­le­vai­suus vaa­li­kes­kus­te­lus­ta?

02.04.2023 14:00 7
Tilaajille
Purra sanoi HS:n vaalitentissä, ettei perussuomalaiset edistä EU-eroa, jos hänestä tulee pääministeri

Purra sanoi HS:n vaa­li­ten­tis­sä, ettei pe­rus­suo­ma­lai­set edistä EU-eroa, jos hänestä tulee pää­mi­nis­te­ri

28.03.2023 22:02 42
Kysyimme neljältä ennakkoon äänestäneeltä oululaiselta, löytyikö ehdokas helposti – ”Numero lappuun vaan”

Ky­syim­me nel­jäl­tä en­nak­koon ää­nes­tä­neel­tä ou­lu­lai­sel­ta, löy­tyi­kö ehdokas hel­pos­ti – ”Numero lappuun vaan”

30.03.2023 12:52 11
Taktinen äänestäminen voi purra – mutta myös viedä oman ainoan äänen haaskioon
Pääkirjoitus

Tak­ti­nen ää­nes­tä­mi­nen voi purra – mutta myös viedä oman ainoan äänen haas­kioon

27.03.2023 20:00 28
Tilaajille
Jos lasista rynnisi läpi, vaalimainos olisi seitsemän metrin päässä Ruskon Citymarketin ennakkoäänestyspaikasta: "Hankalia tilanteita"

Jos lasista rynnisi läpi, vaa­li­mai­nos olisi seit­se­män metrin päässä Ruskon Ci­ty­mar­ke­tin en­nak­koää­nes­tys­pai­kas­ta: "Han­ka­lia ti­lan­tei­ta"

27.03.2023 17:17 23
Tilaajille
Oulun keskusvaalilautakunta saa kymmeniä soittoja puuttuvista äänioikeusilmoituksista – Nämä ovat mahdolliset syyt ilmoituksen uupumiselle

Oulun kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta saa kym­me­niä soit­to­ja puut­tu­vis­ta ää­ni­oi­keus­il­moi­tuk­sis­ta – Nämä ovat mah­dol­li­set syyt il­moi­tuk­sen uu­pu­mi­sel­le

27.03.2023 14:27 7
Tilaajille
Kansanedustaja Ben Zyskowiczin kimppuun käytiin Helsingin Itäkeskuksessa – pääministeri ja presidentti tuomitsevat hyökkäyksen

Kan­san­edus­ta­ja Ben Zys­ko­wic­zin kimp­puun käytiin Hel­sin­gin Itä­kes­kuk­ses­sa – pää­mi­nis­te­ri ja pre­si­dent­ti tuo­mit­se­vat hyök­käyk­sen

25.03.2023 17:16 18
Puolangalla korkein ennakkoäänestysprosentti Oulun vaalipiirissä – 15,1 prosenttia Puolangan äänioikeutetuista on jo äänestänyt

Puo­lan­gal­la korkein en­nak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Oulun vaa­li­pii­ris­sä – 15,1 pro­sent­tia Puo­lan­gan ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta on jo ää­nes­tä­nyt

23.03.2023 20:33 5
Puheenjohtajilta lähtenyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaalitenteissä, mallia pohjoisesta
Pääkirjoitus

Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

22.03.2023 20:00 78
Tilaajille
Politiikka vei nuoren lääkärin mennessään – Koho on ehdolla eduskuntaan voidakseen tehdä töitä parempien sote-palveluiden eteen
Mainos Paavo Koho

Po­li­tiik­ka vei nuoren lää­kä­rin men­nes­sään – Koho on ehdolla edus­kun­taan voi­dak­seen tehdä töitä pa­rem­pien sote-pal­ve­lui­den eteen

20.03.2023 06:00
Talvipäivät kokoaa AKT:n väen Ouluun, kevään TES-neuvottelukierros saamassa jatkoa parin vuoden päästä: "Emme todellakaan ole tyytyväisiä"

Tal­vi­päi­vät kokoaa AKT:n väen Ouluun, kevään TES-neu­vot­te­lu­kier­ros saa­mas­sa jatkoa parin vuoden päästä: "Emme to­del­la­kaan ole tyy­ty­väi­siä"

17.03.2023 11:47 10
Tilaajille
Sosiaalinen media ei ole vähentänyt painotuotteiden tarvetta vaalikampanjoinnissa –  "Kun eduskuntavaaliehdokas liikkuu toreilla, pitää sen näkyä"

So­siaa­li­nen media ei ole vä­hen­tä­nyt pai­no­tuot­tei­den tar­vet­ta vaa­li­kam­pan­join­nis­sa – "Kun edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas liikkuu to­reil­la, pitää sen näkyä"

09.03.2023 06:06 12
Rotuaarin aukiolle avataan vaalikylä pitkän tauon jälkeen – säpinää riittää aprillipäivään saakka

Ro­tuaa­rin au­kiol­le avataan vaa­li­ky­lä pitkän tauon jälkeen – säpinää riittää ap­ril­li­päi­vään saakka

01.03.2023 06:10 13
Matkailu- ja ravintola-ala toivoo viisasta politiikkaa – "työperäisen maahanmuuton edistämisellä on kiire"

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala toivoo vii­sas­ta po­li­tiik­kaa – "työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton edis­tä­mi­sel­lä on kiire"

24.02.2023 16:00 2
Tilaajille
Kalevan eduskuntavaalikone kertoo sinulle sopivimman ehdokkaan – 30 kysymystä alkaen taloudesta ja ilmastosta aina Naton tukikohtiin ja susireviireihin asti

Kalevan edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne kertoo sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan – 30 ky­sy­mys­tä alkaen ta­lou­des­ta ja il­mas­tos­ta aina Naton tu­ki­koh­tiin ja su­si­re­vii­rei­hin asti

21.02.2023 09:00 185
Olisiko vähemmistöhallitus mahdollisuus Suomelle, Sunnuntaikäräjät pohtii

Olisiko vä­hem­mis­tö­hal­li­tus mah­dol­li­suus Suo­mel­le, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

29.01.2023 08:00
Tilaajille
Kalevan puheenjohtajasarja: Oulun osaaminen teki vaikutuksen Petteri Orpoon – kokoomuksen puheenjohtaja pitää pohjoisen tuulivoimabuumia hyvänä ja luottaa suomalaiseen metsänhoitoon

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Oulun osaa­mi­nen teki vai­ku­tuk­sen Petteri Orpoon – ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja pitää poh­joi­sen tuu­li­voi­ma­buu­mia hyvänä ja luottaa suo­ma­lai­seen met­sän­hoi­toon

29.01.2023 05:00 44
Tilaajille
Jutun takaa: Vaalikampanja-aikana sisältö ratkaisee uutisjournalismissa – ehdokkaita käsitellään tasapuolisesti ja neutraalisti

Jutun takaa: Vaa­li­kam­pan­ja-ai­ka­na sisältö rat­kai­see uu­tis­jour­na­lis­mis­sa – eh­dok­kai­ta kä­si­tel­lään ta­sa­puo­li­ses­ti ja neut­raa­lis­ti

21.01.2023 17:00
Tilaajille