Oulun poliisilaitos
Kuukausi
Tiistaina Oulussa merialueella kadonnut 36-vuotias mies löydettiin menehtyneenä

Tiis­tai­na Oulussa me­ri­alueel­la ka­don­nut 36-vuo­tias mies löy­det­tiin me­neh­ty­nee­nä

13.01.2022 19:51
Saako nyt kaikkia rääväsuisia poliitikkoja nimitellä halventavasti? – Oulun poliisilaitoksella kymmeniä "natsipelletutkintoja"

Saako nyt kaikkia rää­vä­sui­sia po­lii­tik­ko­ja ni­mi­tel­lä hal­ven­ta­vas­ti? – Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la kym­me­niä "nat­si­pel­le­tut­kin­to­ja"

11.01.2022 15:46 10
Tilaajille
Kortiton kuljettaja kaahaili huomattavaa ylinopeutta Kuusamontiellä yöllä – vuoden aikana lähes 60 kertaa luvatta ratissa

Kor­ti­ton kul­jet­ta­ja kaa­hai­li huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta Kuu­sa­mon­tiel­lä yöllä – vuoden aikana lähes 60 kertaa luvatta ratissa

03.01.2022 11:49 30
Työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrysen käynnistämä rikosprosessi Oulun ex-poliisitalon sisäilmaongelmista päättyi syyttäjän pöydälle – "Lähdin taistelemaan tuulimyllyjä vastaan"

Työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu Tero Väy­ry­sen käyn­nis­tä­mä ri­kos­pro­ses­si Oulun ex-po­lii­si­ta­lon si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta päättyi syyt­tä­jän pöy­däl­le – "Lähdin tais­te­le­maan tuu­li­myl­ly­jä vas­taan"

01.01.2022 13:30 26
Tilaajille
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lu­ikäis­tä lasta

28.12.2021 14:06
Tilaajille
Nuori mies vangittiin epäiltynä Taskilassa maanantaina tapahtuneesta yliajosta

Nuori mies van­git­tiin epäil­ty­nä Tas­ki­las­sa maa­nan­tai­na ta­pah­tu­nees­ta yli­ajos­ta

23.12.2021 13:05 4
Tilaajille
Oulun entiseen poliisitaloon liittyvä esitutkinta päättyi, syyttäjä ei nostanut syytettä – Senaatti: ainoa oikea ratkaisu

Oulun en­ti­seen po­lii­si­ta­loon liit­ty­vä esi­tut­kin­ta päät­tyi, syyt­tä­jä ei nos­ta­nut syy­tet­tä – Se­naat­ti: ainoa oikea rat­kai­su

23.12.2021 11:38 18
Tilaajille
Heinäpäässä suuri poliisioperaatio, johtokeskuksen mukaan kyse on kiinniotosta – ulkopuolisille ei aiheutunut tilanteesta vaaraa

Hei­nä­pääs­sä suuri po­lii­sio­pe­raa­tio, joh­to­kes­kuk­sen mukaan kyse on kiin­ni­otos­ta – ul­ko­puo­li­sil­le ei ai­heu­tu­nut ti­lan­tees­ta vaaraa

21.12.2021 22:25 12
Vanhemmat
Käräjäoikeus vangitsi Haapajärven kaapelivarkaat – miehet tekivät rikoksensa varastetulla autolla, jossa oli paikanninlaite

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si Haa­pa­jär­ven kaa­pe­li­var­kaat – miehet tekivät ri­kok­sen­sa va­ras­te­tul­la au­tol­la, jossa oli pai­kan­nin­lai­te

17.12.2021 07:43 4
24 tunnin valvontamaratonissa Oulun poliisi puhallutti yli 550 kertaa – rattijuopumuksesta kärähti kaksi: "tuloksia voidaan pitää hyvinä, mutta lähtökohtana tulisi olla, että vain selvänä rattiin"

24 tunnin val­von­ta­ma­ra­to­nis­sa Oulun poliisi pu­hal­lut­ti yli 550 ker­taa – ­rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta kärähti kaksi: "tu­lok­sia voidaan pitää hyvinä, mutta läh­tö­koh­ta­na tulisi olla, että vain selvänä rat­tiin"

13.12.2021 14:54
Poliisin aseenkäytöstä Oulun Kaukovainiolla tehdään alustava esiselvitys – teräaseella aseistautunutta henkilöä ammuttiin jalkaan

Po­lii­sin aseen­käy­tös­tä Oulun Kau­ko­vai­niol­la tehdään alus­ta­va esi­sel­vi­tys – te­rä­aseel­la aseis­tau­tu­nut­ta hen­ki­löä am­mut­tiin jalkaan

07.12.2021 15:25 4
Asiantuntijat pitävät Oulun poliisitaloon liittyvää rikostutkintaa poikkeuksellisena – epäiltyjen joukossa Senaatti-kiinteistöjen edustajia

Asian­tun­ti­jat pitävät Oulun po­lii­si­ta­loon liit­ty­vää ri­kos­tut­kin­taa poik­keuk­sel­li­se­na – epäil­ty­jen jou­kos­sa Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen edus­ta­jia

05.12.2021 15:15 18
Tilaajille
Poliisipartio ampui teräaseen kanssa kohti hyökännyttä henkilöä Oulun Kaukovainiolla lauantai-iltana – katso video paikalta

Po­lii­si­par­tio ampui te­rä­aseen kanssa kohti hyö­kän­nyt­tä hen­ki­löä Oulun Kau­ko­vai­niol­la lauan­tai-il­ta­na – katso video pai­kal­ta

05.12.2021 11:18 5
Poliiseja on irtisanottu sekä tuoreiden että vanhojen paljastuneiden rikosten takia – "Toiminnan keskeisin edellytys on, että kansalaiset voivat luottaa poliisiin"

Po­lii­se­ja on ir­ti­sa­not­tu sekä tuo­rei­den että van­ho­jen pal­jas­tu­nei­den ri­kos­ten takia – "Toi­min­nan kes­kei­sin edel­ly­tys on, että kan­sa­lai­set voivat luottaa po­lii­siin"

04.12.2021 11:48 5
Pelti rytisi perjantaina useaan otteeseen Jokilaaksojen alueella – kahden henkilöauton kuljettajat vietiin sairaalaan Oulaisissa

Pelti rytisi per­jan­tai­na useaan ot­tee­seen Jo­ki­laak­so­jen alueel­la – kahden hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jat vietiin sai­raa­laan Ou­lai­sis­sa

03.12.2021 19:41
Oulun poliisilaitoksen alueen pikkujouluviikonvaihteiden valvonnassa kiinni 19 rattijuoppoa – ratsioissa paljastui liuta muitakin rikoksia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueen pik­ku­jou­lu­vii­kon­vaih­tei­den val­von­nas­sa kiinni 19 rat­ti­juop­poa – rat­siois­sa pal­jas­tui liuta mui­ta­kin ri­kok­sia

29.11.2021 18:09 1
Oulun Plaanaojaan päätyneen tila-auton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Oulun Plaa­nao­jaan pää­ty­neen ti­la-au­ton kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

29.11.2021 16:09
Tilaajille
Nuori mopoilija törmäsi kuorma-auton kylkeen Kempeleen Vihiluodossa – poliisi pyytää havaintoja kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta

Nuori mo­poi­li­ja törmäsi kuor­ma-au­ton kylkeen Kem­pe­leen Vi­hi­luo­dos­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja kuo­le­maan joh­ta­nees­ta on­net­to­muu­des­ta

25.11.2021 10:54
Huumausainerikollisuus merkittävässä roolissa Oulun poliisilaitoksen katukuvassa – valvontaviikolla takavarikoitiin muun muassa amfetamiinia ja kokaiinia

Huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suus mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa Oulun po­lii­si­lai­tok­sen ka­tu­ku­vas­sa – val­von­ta­vii­kol­la ta­ka­va­ri­koi­tiin muun muassa am­fe­ta­mii­nia ja ko­kaii­nia

17.11.2021 14:26 4
Vaalean henkilöauton kuljettaja törmäsi Kuusamossa jalankulkijaan ja pakeni paikalta – poliisi pyytää yleisöhavaintoja autosta ja päälleajosta

Vaalean hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja törmäsi Kuu­sa­mos­sa ja­lan­kul­ki­jaan ja pakeni pai­kal­ta – poliisi pyytää ylei­sö­ha­vain­to­ja autosta ja pääl­le­ajos­ta

17.11.2021 09:09