Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Oulun poliisilaitos
Kuukausi
Taksi ryöstettiin käsiaseella uhaten Haukiputaalla – poliisi pyytää havaintoja ryöstäjästä

Taksi ryös­tet­tiin kä­si­aseel­la uhaten Hau­ki­pu­taal­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ryös­tä­jäs­tä

29.06.2022 13:45
Juhannuspäivä oli Oulun poliisille kiireinen – erityisesti Kalajoen juhannus työllisti virkavaltaa lauantaina

Ju­han­nus­päi­vä oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – eri­tyi­ses­ti Ka­la­joen ju­han­nus työl­lis­ti vir­ka­val­taa lauan­tai­na

26.06.2022 08:51
Juhannusyö oli Oulun poliisille kiireinen – häiriökäyttäytymiset, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset työllistivät

Ju­han­nus­yö oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – häi­riö­käyt­täy­ty­mi­set, pa­hoin­pi­te­lyt ja rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät

25.06.2022 19:59 9
Tuore väitös: Oulun poliisiaseman remontti vei terveyden 21 työntekijältä – myrkyllinen pöly oli yhteydessä vaikean astman puhkeamiseen

Tuore väitös: Oulun po­lii­si­ase­man re­mont­ti vei ter­vey­den 21 työn­te­ki­jäl­tä – myr­kyl­li­nen pöly oli yh­tey­des­sä vaikean astman puh­kea­mi­seen

10.06.2022 13:21 12
Tilaajille
Oulun poliisin lupapalveluiden ruuhkat jatkuvat yhä lisävoimien palkkaamisesta huolimatta – myös kesätapahtumien järjestäjien kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin

Oulun po­lii­sin lu­pa­pal­ve­lui­den ruuhkat jat­ku­vat yhä li­sä­voi­mien palk­kaa­mi­ses­ta huo­li­mat­ta – myös ke­sä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jien kan­nat­taa olla liik­keel­lä hyvissä ajoin

09.06.2022 10:18 8
Tilaajille
Poliisin toimintaedellytykset on turvattava
Kolumni

Po­lii­sin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set on tur­vat­ta­va

07.06.2022 16:00 12
Tilaajille
Valvontaeläinlääkäri: Ruukin hevoskeskuksen tarkastuksissa ei ole havaittu viime vuosina merkittäviä ongelmia – vuonna 2019 yhdellä hevosella piikkipäätangon tekemä vamma

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri: Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tar­kas­tuk­sis­sa ei ole ha­vait­tu viime vuosina mer­kit­tä­viä on­gel­mia – vuonna 2019 yhdellä he­vo­sel­la piik­ki­pää­tan­gon tekemä vamma

01.06.2022 16:29 5
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun keskustassa on useita katuja, joilla ei saa ajaa öisin – poliisi jakoi satoja huomautuksia viikonlopun tehovalvonnan aikana

Oulun kes­kus­tas­sa on useita katuja, joilla ei saa ajaa öisin – poliisi jakoi satoja huo­mau­tuk­sia vii­kon­lo­pun te­ho­val­von­nan aikana

30.05.2022 14:04 6
Skuuttisuma Oulun torinrannassa, poliisi muistutti oikeaoppisesta pysäköinnistä – Helsingissä on lautaparkkeja ja sähköpotkulautojen siirtelijöitä

Skuut­ti­su­ma Oulun to­rin­ran­nas­sa, poliisi muis­tut­ti oi­kea­op­pi­ses­ta py­sä­köin­nis­tä – Hel­sin­gis­sä on lau­ta­park­ke­ja ja säh­kö­pot­ku­lau­to­jen siir­te­li­jöi­tä

27.05.2022 16:37 28
Tilaajille
Poliisi kohtasi Oulussa hämmentävän näyn – alle 15-vuotias ajeli vastaan taiten rakennetulla ja lujaa kulkevalla moottoripolkupyörällä

Poliisi kohtasi Oulussa häm­men­tä­vän näyn – alle 15-vuo­tias ajeli vastaan taiten ra­ken­ne­tul­la ja lujaa kul­ke­val­la moot­to­ri­pol­ku­pyö­räl­lä

25.05.2022 23:18 66
Kaksi rikossarjaa synkentää Oulun poliisilaitoksen hyväksikäyttötilastoja – HS: Poliisi epäilee, että lapsilta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

Kaksi ri­kos­sar­jaa syn­ken­tää Oulun po­lii­si­lai­tok­sen hy­väk­si­käyt­tö­ti­las­to­ja – HS: Poliisi epäi­lee, että lap­sil­ta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

25.05.2022 17:42
Tilaajille
Oulun poliisi rikkoi räikeästi työturvallisuusmääräyksiä veneensä vesille laskussa, sanoo asiantuntija – Facebook-kuvassa kannella seisoi poliisimies noston aikana

Oulun poliisi rikkoi räi­keäs­ti työ­tur­val­li­suus­mää­räyk­siä ve­neen­sä vesille las­kus­sa, sanoo asian­tun­ti­ja – Fa­ce­book-ku­vas­sa kan­nel­la seisoi po­lii­si­mies noston aikana

20.05.2022 10:31 33
Tilaajille
Poliisi: Nuorilta on takavarikoitu aidon näköisiä kaasuaseita Oulussa – Kaasuasetta heilutteleva  on vaarassa joutua poliisin voimankäytön kohteeksi

Po­lii­si: Nuo­ril­ta on ta­ka­va­ri­koi­tu aidon nä­köi­siä kaa­su­asei­ta Oulussa – ­Kaa­sua­set­ta hei­lut­te­le­va on vaa­ras­sa joutua po­lii­sin voi­man­käy­tön koh­teek­si

18.05.2022 19:07 5
Kommentti: Poliisi ei voi toimia maalaisjärjen pohjalta, vaikka se kuinka kismittäisi – mikä olisikaan vaihtoehto yhdenvertaisuudelle?

Kom­ment­ti: Poliisi ei voi toimia maa­lais­jär­jen poh­jal­ta, vaikka se kuinka kis­mit­täi­si – mikä oli­si­kaan vaih­to­eh­to yh­den­ver­tai­suu­del­le?

30.04.2022 15:00 40
Tilaajille
Polkupyöräpoliisit aloittavat partioinnin Oulussa vappupäivänä – järjestyksenvalvonnan lisäksi pyritään paljastamaan polkupyörävarkauksista

Pol­ku­pyö­rä­po­lii­sit aloit­ta­vat par­tioin­nin Oulussa vap­pu­päi­vä­nä – jär­jes­tyk­sen­val­von­nan lisäksi py­ri­tään pal­jas­ta­maan pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sis­ta

26.04.2022 09:31 6
Tilaajille
Asuntomurtoja eri puolilla Suomea tehtaillut kolmikko vangittiin Oulussa – ulkomaalaiset henkilöt olivat tulleet maahan Tornion kautta

Asun­to­mur­to­ja eri puo­lil­la Suomea teh­tail­lut kol­mik­ko van­git­tiin Oulussa – ul­ko­maa­lai­set hen­ki­löt olivat tulleet maahan Tornion kautta

22.04.2022 14:05 8
Oulussa ei järjestetä perinteistä vanhojen autojen kulkuetta tänä vappuna, eikä ehkä seuraavinakaan – syynä pula liikenteenohjaajista

Oulussa ei jär­jes­te­tä pe­rin­teis­tä van­ho­jen autojen kul­kuet­ta tänä vap­pu­na, eikä ehkä seu­raa­vi­na­kaan – syynä pula lii­ken­teen­oh­jaa­jis­ta

20.04.2022 09:16 44
Tilaajille
Mies löytyi kuolleena yksityisasunnosta Oulaisissa, henkirikoksen tekijöiksi epäillään uhrin kahta tuttua

Mies löytyi kuol­lee­na yk­si­tyis­asun­nos­ta Ou­lai­sis­sa, hen­ki­ri­kok­sen te­ki­jöik­si epäil­lään uhrin kahta tuttua

19.04.2022 11:45
Poliisi valvoi pääsiäisen paluuliikennettä Nelostiellä Kuivaniemellä – neljä hurjastelijaa ajokieltoon

Poliisi valvoi pää­siäi­sen pa­luu­lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Kui­va­nie­mel­lä – neljä hur­jas­te­li­jaa ajo­kiel­toon

18.04.2022 19:26 15
Poliisin haalarikamerat ovat vielä harvassa – Oulussa tallennettu vain pari videota ja tiukentuneet ohjeet lannistavat: "Ei saada niin paljon hyötyä irti mitä alun perin oli ajateltu"

Po­lii­sin haa­la­ri­ka­me­rat ovat vielä har­vas­sa – Oulussa tal­len­net­tu vain pari videota ja tiu­ken­tu­neet ohjeet lan­nis­ta­vat: "Ei saada niin paljon hyötyä irti mitä alun perin oli aja­tel­tu"

17.04.2022 06:45 12
Tilaajille