Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Sosiaalinen media
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten oma po­liit­ti­nen suunta so­kai­see – mihin on ka­don­nut toisen ihmisen kun­nioi­tus ja ym­mär­rys?

09.09.2022 06:00 9
Tilaajille
Instagram pilasi retkeilyn – ja minä olen osa sitä ongelmaa
Kolumni

Ins­tag­ram pilasi ret­kei­lyn – ja minä olen osa sitä on­gel­maa

04.09.2022 14:00 8
Tilaajille
Tanssikohu korostaa jakolinjoja – "Marinin suosion romahtamiseksi pitäisi esiin tulla korruptiota tai muuta tosi isoa"

Tans­si­ko­hu ko­ros­taa ja­ko­lin­jo­ja – "Ma­ri­nin suosion ro­mah­ta­mi­sek­si pitäisi esiin tulla kor­rup­tio­ta tai muuta tosi isoa"

22.08.2022 18:00 48
Tilaajille
Koira on ystävä siinä, missä ihminen ei löydä toistaan
Kolumni

Koira on ystävä siinä, missä ihminen ei löydä tois­taan

21.08.2022 14:00 3
Tilaajille
Laajan sosiaalisessa mediassa tehdyn seksuaalirikosten sarjan tutkinta on edistynyt – eteläkarjalainen mies lähetti kymmenille alaikäisille seksuaalista materiaalia

Laajan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tehdyn sek­suaa­li­ri­kos­ten sarjan tut­kin­ta on edis­ty­nyt – ete­lä­kar­ja­lai­nen mies lähetti kym­me­nil­le ala­ikäi­sil­le sek­suaa­lis­ta ma­te­riaa­lia

20.08.2022 12:28
Tilaajille
Kun Krista Mattila, 34, muutti Turusta Ouluun, oli kavereiden saaminen hankalaa – nykyään ihmiset etsivät kavereita entistä enemmän somesta

Kun Krista Mat­ti­la, 34, muutti Turusta Ouluun, oli ka­ve­rei­den saa­mi­nen han­ka­laa – nykyään ihmiset etsivät ka­ve­rei­ta entistä enemmän somesta

16.08.2022 07:00
Tilaajille
Miksi uutiset saavat meidät suuttumaan?
Kolumni

Miksi uutiset saavat meidät suut­tu­maan?

14.08.2022 14:00
Tilaajille
Someyhteisöt synnyttävät herkästi vihaa ja vastakkainasettelua – "Viha on vahingollisin tunne ihmiskunnan historiassa, sillä se motivoi tuhoamiseen"

So­meyh­tei­söt syn­nyt­tä­vät her­käs­ti vihaa ja vas­tak­kain­aset­te­lua – "Viha on va­hin­gol­li­sin tunne ih­mis­kun­nan his­to­rias­sa, sillä se motivoi tu­hoa­mi­seen"

29.07.2022 18:38 5
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole lisännyt Suomeen kohdistuvia kyberhyökkäyksiä – sosiaalisen median tietomurroista ilmoitetaan kyberturvallisuuskeskukselle päivittäin

Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan ei ole li­sän­nyt Suomeen koh­dis­tu­via ky­ber­hyök­käyk­siä – so­siaa­li­sen median tie­to­mur­rois­ta il­moi­te­taan ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sel­le päi­vit­täin

24.07.2022 14:16 2
Kun poliitikko luo vetävän some-imagon, haluaako hän ehkä ohjata huomion pois jostain muusta?
Kolumni

Kun po­lii­tik­ko luo vetävän so­me-ima­gon, ha­luaa­ko hän ehkä ohjata huomion pois jostain muusta?

16.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Tiktok ja sotavideot jo ekaluokkalaisten vanhempien huolena – oululaisäiti: "Rajaan lapsilleni sopivat sovellukset"

Tiktok ja so­ta­vi­deot jo eka­luok­ka­lais­ten van­hem­pien huolena – ou­lu­lai­säi­ti: "Rajaan lap­sil­le­ni sopivat so­vel­luk­set"

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Huolestuttaako lapsesi somen käyttö? Vastaa Kalevan kyselyyn

Huo­les­tut­taa­ko lapsesi somen käyttö? Vastaa Kalevan ky­se­lyyn

06.07.2022 15:12 3
Sosiaalinen media on tehnyt sananvapaudesta kirosanan, mutta joutaako se silti mennä silppuriin?
Kolumni

So­siaa­li­nen media on tehnyt sa­nan­va­pau­des­ta ki­ro­sa­nan, mutta jou­taa­ko se silti mennä silp­pu­riin?

02.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Kaksikymppiset Roosa ja Sophia julkaisevat kesätyönään kuvia Oulusta Instagramiin – perinteiset kesätyöalat vetävät kuitenkin yhä eniten

Kak­si­kymp­pi­set Roosa ja Sophia jul­kai­se­vat ke­sä­työ­nään kuvia Oulusta Ins­tag­ra­miin – pe­rin­tei­set ke­sä­työ­alat vetävät kui­ten­kin yhä eniten

22.06.2022 12:40 3
Tilaajille
Ihmiskunta on aina himoinnut tietoa – nyt sitä on tarjolla loputtomasti, ja se tekee meidät sairaiksi
Kolumni

Ih­mis­kun­ta on aina hi­moin­nut tietoa – nyt sitä on tar­jol­la lo­put­to­mas­ti, ja se tekee meidät sai­raik­si

20.06.2022 06:03 13
Tilaajille
Instagram poisti Visit Limingan tilin – yhteydenottoyrityksistä huolimatta sitä ei ole saatu palautettua

Ins­tag­ram poisti Visit Li­min­gan tilin – yh­tey­de­not­toy­ri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta sitä ei ole saatu pa­lau­tet­tua

08.06.2022 17:03 1
Oululainen Linnea Leino, 19, on kevään ylioppilas, some-yrittäjä ja Wellnessmalli-kilpailun finalisti – yrittäjyys lähti käyntiin melkein vahingossa

Ou­lu­lai­nen Linnea Leino, 19, on kevään yliop­pi­las, so­me-yrit­tä­jä ja Well­ness­mal­li-kil­pai­lun fi­na­lis­ti – yrit­tä­jyys lähti käyn­tiin melkein va­hin­gos­sa

02.06.2022 09:01
Tilaajille
Poliisi huolissaan nuorten kuvaamista väkivaltavideoista – useat nuoret pahoinpitelivät uhrin sairaalakuntoon Rovaniemellä ja kuvasivat teon

Poliisi huo­lis­saan nuorten ku­vaa­mis­ta vä­ki­val­ta­vi­deois­ta – useat nuoret pa­hoin­pi­te­li­vät uhrin sai­raa­la­kun­toon Ro­va­nie­mel­lä ja ku­va­si­vat teon

30.05.2022 09:20 15
Tilaajille
Olet kaunis ja voisin maksaa vuokrasi, viestiteltiin oululaisnaisille lukioiässä – Sokerideittailu on ilmiö, johon nuoret törmäävät jatkuvasti sosiaalisessa mediassa

Olet kaunis ja voisin maksaa vuok­ra­si, vies­ti­tel­tiin ou­lu­lais­nai­sil­le lu­kio­iäs­sä – So­ke­ri­deit­tai­lu on ilmiö, johon nuoret tör­mää­vät jat­ku­vas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

28.05.2022 08:00 6
Tilaajille
Sotilas hoivaa kissaa Ukrainassa ja Karjalassa – oululaistutkija: sotiemme kuvastosta nostetaan edelleen esiin sankarillinen mies ja särkyvä nainen

Sotilas hoivaa kissaa Uk­rai­nas­sa ja Kar­ja­las­sa – ou­lu­lais­tut­ki­ja: so­tiem­me ku­vas­tos­ta nos­te­taan edel­leen esiin san­ka­ril­li­nen mies ja särkyvä nainen

13.05.2022 06:00 4
Tilaajille