Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Energia
Olkiluoto 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – kysyimme, kannattaisiko pörssisähkö vaihtaa kiinteähintaiseen

Ol­ki­luo­to 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – ky­syim­me, kan­nat­tai­si­ko pörs­si­säh­kö vaihtaa kiin­teä­hin­tai­seen

13.02.2024 17:00 73
Tilaajille
Automaattinen 5 kilometrin suojavyöhyke poistuu: STUK helpottaa pienydinvoimaloiden rakentamista

Au­to­maat­ti­nen 5 ki­lo­met­rin suo­ja­vyö­hy­ke pois­tuu: STUK hel­pot­taa pien­ydin­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mis­ta

25.01.2024 14:00 6
Tilaajille
Valtiovalta toivoo lisäydinvoimaa, Fortum harkitsee, mutta Hanhikivi on sijoituspaikkana tylysti sivussa
Pääkirjoitus

Val­tio­val­ta toivoo li­säy­din­voi­maa, Fortum har­kit­see, mutta Han­hi­ki­vi on si­joi­tus­paik­ka­na tylysti sivussa

23.01.2024 17:00 25
Pörssisäh­kös­tä saa maksaa rei­lus­ti yli 2 euroa perjantaina – Fingrid toivoo malttia kulutukseen

Pörs­si­säh­kös­tä saa maksaa rei­lus­ti yli 2 euroa per­jan­tai­na – Fingrid toivoo malttia ku­lu­tuk­seen

04.01.2024 15:10 76
Tilaajille
Oulussa fossiilisista hankkiudutaan eroon paljon nopeammin kuin Dubaissa sovittiin – Autokauppiaan mukaan päätös osoittaa, että autotehtaat olivat oikeassa

Oulussa fos­sii­li­sis­ta hank­kiu­du­taan eroon paljon no­peam­min kuin Du­bais­sa so­vit­tiin – Au­to­kaup­piaan mukaan päätös osoit­taa, että au­to­teh­taat olivat oi­keas­sa

13.12.2023 19:20 35
Tilaajille
Olkiluoto 3:n vika selvisi – sähköntuotannon arvioidaan jatkuvan tiistaina

Ol­ki­luo­to 3:n vika selvisi – säh­kön­tuo­tan­non ar­vioi­daan jat­ku­van tiis­tai­na

20.11.2023 12:36 8
Analyysi: Suomi on energiasodassa turvallisemmassa asemassa kuin viime talvena – Herpaantumiseen ei ole kuitenkaan varaa, todistaa Viro-kaasuyhteyden sabotointi

Ana­lyy­si: Suomi on ener­gia­so­das­sa tur­val­li­sem­mas­sa ase­mas­sa kuin viime talvena – Her­paan­tu­mi­seen ei ole kui­ten­kaan varaa, to­dis­taa Vi­ro-kaa­su­yh­tey­den sa­bo­toin­ti

11.10.2023 11:30
Tilaajille
Vihreä siirtymä kiihtyy ja irtautuminen fossiilitaloudesta ottaa nyt uusia harppauksia
Pääkirjoitus

Vihreä siir­ty­mä kiihtyy ja ir­tau­tu­mi­nen fos­sii­li­ta­lou­des­ta ottaa nyt uusia harp­pauk­sia

17.09.2023 20:00 22
Tilaajille
Oulun yliopiston uudet tutkimushankkeet käsittelevät vetysiirtymän ja energiamurroksen yhteiskunnallisia kysymyksiä

Oulun yli­opis­ton uudet tut­ki­mus­hank­keet kä­sit­te­le­vät ve­ty­siir­ty­män ja ener­gia­mur­rok­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ky­sy­myk­siä

13.09.2023 11:54 5
Suomesta puhtaan energian suurvalta
Kolumni

Suo­mes­ta puhtaan ener­gian suur­val­ta

29.08.2023 16:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma­lai­tos­ten vuo­si­huol­lot ajoi­te­taan vuosia etu­kä­teen

29.08.2023 08:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön voi­ma­kas hin­ta­lii­ke ei ole toi­vot­ta­va ilmiö

25.08.2023 07:30 2
Tilaajille
Sähkön hintapiikit kouraisevat lompakkoa mutta tekevät hyvää säästöhaluille
Pääkirjoitus

Sähkön hin­ta­pii­kit kou­rai­se­vat lom­pak­koa mutta tekevät hyvää sääs­tö­ha­luil­le

21.08.2023 20:00 15
Tilaajille
Oulun Energian toimitusjohtaja energiayhtiö Ilmattaren operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja ener­gia­yh­tiö Il­mat­ta­ren ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si ja joh­to­ryh­män jä­se­nek­si

16.08.2023 13:21 3
Mitä tilalle, kun Kempeleessä asuvien Savolaisten sähkösopimus päättyy elokuussa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hintaan"

Mitä ti­lal­le, kun Kem­pe­lees­sä asuvien Sa­vo­lais­ten säh­kö­so­pi­mus päättyy elo­kuus­sa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hin­taan"

14.07.2023 18:00 12
Tilaajille
Suomessa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi rakentaa jopa 15 puistoa aurinkovoimaloille – "Kutsun tätä vallankumoukselliseksi tekniikaksi"

Suo­mes­sa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi ra­ken­taa jopa 15 puistoa au­rin­ko­voi­ma­loil­le – "Kutsun tätä val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si tek­nii­kak­si"

12.07.2023 15:42 46
Tilaajille
Kerro meille: Millaisia mietteitä sähkön hinta herättää tällä hetkellä? Luotatko pörssisähkön hintaan vai sovitko määräaikaisen sopimuksen?

Kerro meille: Mil­lai­sia miet­tei­tä sähkön hinta he­rät­tää tällä het­kel­lä? Luo­tat­ko pörs­si­säh­kön hintaan vai sovitko mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen?

10.07.2023 12:51 37
Olkiluoto 3 voi toimia vajaalla vielä pakkasillakin, kiista "fysiikan laeista" nostettiin jopa hallitusohjelmaan – Miten käy sähkön hinnan?

Ol­ki­luo­to 3 voi toimia va­jaal­la vielä pak­ka­sil­la­kin, kiista "fy­sii­kan laeis­ta" nos­tet­tiin jopa hal­li­tus­oh­jel­maan – Miten käy sähkön hinnan?

22.06.2023 12:00 9
Tilaajille
Haukiputaalle suunniteltu aurinkovoimala palautettiin valmisteluun – Voimala tuottaisi sähköä 30 vuoden ajan

Hau­ki­pu­taal­le suun­ni­tel­tu au­rin­ko­voi­ma­la pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun – Voimala tuot­tai­si sähköä 30 vuoden ajan

06.06.2023 19:07 2
Tilaajille
Tornioon kaavaillaan noin sadan hehtaarin aurinkovoimalaa moottoritien lähelle

Tor­nioon kaa­vail­laan noin sadan heh­taa­rin au­rin­ko­voi­ma­laa moot­to­ri­tien lähelle

08.05.2023 14:08 12