Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Energia
Vetytalous voi tuoda piristysruiskeen Pohjois-Pohjanmaalle, mutta myös vastustusta on odotettavissa
Pääkirjoitus

Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

26.06.2022 20:00 11
Tilaajille
Inflaatio kiihtyi toukokuussa – energia ja polttoaineet kallistuivat yhä

Inf­laa­tio kiihtyi tou­ko­kuus­sa – energia ja polt­toai­neet kal­lis­tui­vat yhä

14.06.2022 09:18 10
Energiavirasto tarjoaa maksutonta energianeuvontaa kotitalouksille – autetaan säästämään energiaa ja hillitsemään kustannuksia

Ener­gia­vi­ras­to tarjoaa mak­su­ton­ta ener­gia­neu­von­taa ko­ti­ta­louk­sil­le – au­te­taan sääs­tä­mään ener­giaa ja hil­lit­se­mään kus­tan­nuk­sia

04.06.2022 15:58 5
Sopimus LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta allekirjoitettu – Venäjä katkaisee kaasuhanat lauantaina

Sopimus LNG-ter­mi­naa­li­lai­van vuok­raa­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tu – Venäjä kat­kai­see kaa­su­ha­nat lauan­tai­na

20.05.2022 17:36 25
Energiamurros tulee ja kysyy myös suomalaisten sietokykyä
Pääkirjoitus

Ener­gia­mur­ros tulee ja kysyy myös suo­ma­lais­ten sie­to­ky­kyä

19.05.2022 20:00 57
Tilaajille
Putkikaasun tulo Venäjältä voi loppua – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen johtaja: "Kun putkia ei täällä ole, asiat on ratkottu muulla tavalla"

Put­ki­kaa­sun tulo Ve­nä­jäl­tä voi loppua – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen joh­ta­ja: "Kun putkia ei täällä ole, asiat on rat­kot­tu muulla ta­val­la"

18.05.2022 19:30 4
Tilaajille
Kakka kiertää energiaksi ja lannoitteeksi – Oulun Ruskon biokaasureaktori toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa laitetaan sulamaan, ulos tulee energiaa, jäännöksiä ja kaasua

Kakka kiertää ener­giak­si ja lan­noit­teek­si – Oulun Ruskon bio­kaa­su­reak­to­ri toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa lai­te­taan su­la­maan, ulos tulee ener­giaa, jään­nök­siä ja kaasua

06.05.2022 16:00 11
Tilaajille
Viime vuonna Suomen energiasta kolmannes tuotiin Venäjältä

Viime vuonna Suomen ener­gias­ta kol­man­nes tuotiin Ve­nä­jäl­tä

06.05.2022 09:51 5
Näkökulma: Hölmöläisten hommaa – Tuemme miljardeilla euroilla Ukrainan puolustusta, mutta lähetämme reippaasti isompia rahamääriä Putinin Venäjän sotakassaan

Nä­kö­kul­ma: Höl­mö­läis­ten hommaa – Tuemme mil­jar­deil­la eu­roil­la Uk­rai­nan puo­lus­tus­ta, mutta lä­he­täm­me reip­paas­ti isompia ra­ha­mää­riä Putinin Venäjän so­ta­kas­saan

30.04.2022 12:30 60
Tilaajille
Ministerityöryhmä: Varmuusvarastoon hankittava aiemmin suunniteltua enemmän turvetta

Mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä: Var­muus­va­ras­toon han­kit­ta­va aiemmin suun­ni­tel­tua enemmän tur­vet­ta

29.04.2022 13:49 2
Tuppurainen toivoo EU:lta selkeitä linjauksia ruplissa maksamisesta – Fortuminkin omistama saksalainen Uniper taipumassa Venäjän vaateisiin

Tup­pu­rai­nen toivoo EU:lta sel­kei­tä lin­jauk­sia rup­lis­sa mak­sa­mi­ses­ta – For­tu­min­kin omis­ta­ma sak­sa­lai­nen Uniper tai­pu­mas­sa Venäjän vaa­tei­siin

28.04.2022 15:46 13
Tilaajille
Puheenaihe: Onko säästäminen edes mahdollista ruoan ja energian kallistuessa, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko sääs­tä­mi­nen edes mah­dol­lis­ta ruoan ja ener­gian kal­lis­tues­sa, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

10.04.2022 08:00
Tilaajille
Kahdessa vuodessa se onnistuu – energiaomavaraisuus ei vaadi ihmetemppuja

Kah­des­sa vuo­des­sa se on­nis­tuu – ener­giao­ma­va­rai­suus ei vaadi ih­me­temp­pu­ja

09.04.2022 20:57 14
Tilaajille
Torvenkylän tuulivoimapuiston rakentaminen alkoi Kalajoella

Tor­ven­ky­län tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkoi Ka­la­joel­la

07.04.2022 12:25 2
Tilaajille
Nallikarin Frozen People -festarin energiakokeilu tuotti 2,6 kilowattituntia sähköä – koko tapahtuman omavaraisuus vaatii kymmenen kertaa suuremman voimalan

Nal­li­ka­rin Frozen People -fes­ta­rin ener­gia­ko­kei­lu tuotti 2,6 ki­lo­wat­ti­tun­tia sähköä – koko ta­pah­tu­man oma­va­rai­suus vaatii kym­me­nen kertaa suu­rem­man voi­ma­lan

01.04.2022 13:27 2
Tilaajille
Osakkaat Pohjois-Suomessa ovat jo tehneet alaskirjauksia sijoituksistaan Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen

Osak­kaat Poh­jois-Suo­mes­sa ovat jo tehneet alas­kir­jauk­sia si­joi­tuk­sis­taan Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­hank­kee­seen

29.03.2022 09:47 20
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto huolissaan energiantuotannosta – odottaa välittömiä tukitoimia

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto huo­lis­saan ener­gian­tuo­tan­nos­ta – odottaa vä­lit­tö­miä tu­ki­toi­mia

15.03.2022 17:42 3
Puheenaihe: Pitääkö turpeen käyttöä nyt arvioida uudelleen?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö turpeen käyttöä nyt ar­vioi­da uu­del­leen?

13.03.2022 08:00 76
Tilaajille
Kotimainen energiavaihtoehto lähtökuopissa – biokaasu on malliesimerkki eri tahoja toisiinsa liittävästä kiertotaloudesta ja yksi keino kehittyä energiaomavaraisemmaksi

Ko­ti­mai­nen ener­gia­vaih­toeh­to läh­tö­kuo­pis­sa – bio­kaa­su on mal­lie­si­merk­ki eri tahoja toi­siin­sa liit­tä­väs­tä kier­to­ta­lou­des­ta ja yksi keino ke­hit­tyä ener­giao­ma­va­rai­sem­mak­si

12.03.2022 07:00 9
Tilaajille
Energiasiirtymä sai Ukrainan sodasta ison sykäyksen, kun Venäjän energiaa koskevat riskit laukesivat
Pääkirjoitus

Ener­gia­siir­ty­mä sai Uk­rai­nan sodasta ison sy­käyk­sen, kun Venäjän ener­giaa kos­ke­vat riskit lau­ke­si­vat

10.03.2022 20:00 29
Tilaajille