Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Energia
Kuukausi
Ydinvoimaa Outokummun terästehtaan alueelle? Kysyimme, mitä ajatuksia teräsyhtiön pienydinvoimala herättää Torniossa

Ydin­voi­maa Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan alueel­le? Ky­syim­me, mitä aja­tuk­sia te­räs­yh­tiön pien­ydin­voi­ma­la he­rät­tää Tor­nios­sa

24.03.2023 20:00 1
Tilaajille
Päättymättömien viivästysten Olkiluoto 3 tuonee nyt lopulta vakautta ja energiaturvaa
Pääkirjoitus

Päät­ty­mät­tö­mien vii­väs­tys­ten Ol­ki­luo­to 3 tuonee nyt lopulta va­kaut­ta ja ener­gia­tur­vaa

15.03.2023 20:00 10
Tilaajille
Lukijoilta ryöppy Kalevan kyselyssä: Oulun Energian ja Oomin liitto purettava – vesivoiman hyödyt oululaisille, koska heillä on sen haitatkin

Lu­ki­joil­ta ryöppy Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun Ener­gian ja Oomin liitto pu­ret­ta­va – ve­si­voi­man hyödyt ou­lu­lai­sil­le, koska heillä on sen hai­tat­kin

07.03.2023 13:20 68
Tilaajille
Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön tutkitaan viisivuotisessa hankeessa – Suden, metsäpeuran ja maakotkan elinympäristövaatimukset halutaan ottaa paremmin huomioon

Tuu­li­voi­man vai­ku­tuk­sia met­sä­eläi­mis­töön tut­ki­taan vii­si­vuo­ti­ses­sa han­kees­sa – ­Su­den, met­sä­peu­ran ja maa­kot­kan elin­ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set ha­lu­taan ottaa pa­rem­min huo­mioon

06.03.2023 11:00 18
Tilaajille
Vanhemmat
Suomi on jo Euroopan kolmanneksi suurin tuulivoimarakentaja – eniten uutta kapasiteettia pystytettiin Pyhäjoelle

Suomi on jo Eu­roo­pan kol­man­nek­si suurin tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­ja – eniten uutta ka­pa­si­teet­tia pys­ty­tet­tiin Py­hä­joel­le

28.02.2023 10:22 6
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto viivästyy jälleen – näillä näkymin tuotanto käynnistyy ystävänpäivänä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to vii­väs­tyy jälleen – näillä näkymin tuo­tan­to käyn­nis­tyy ys­tä­vän­päi­vä­nä

07.02.2023 14:36 6
Moni ruksasi sähkönhintalotossa väärin, ja näillä sopimuksilla myyntiyhtiöt kauhovat nyt rahaa
Pääkirjoitus

Moni ruksasi säh­kön­hin­ta­lo­tos­sa väärin, ja näillä so­pi­muk­sil­la myyn­ti­yh­tiöt kau­ho­vat nyt rahaa

05.02.2023 20:00 38
Tilaajille
Sähkönsiirtohinnoittelusta kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle – "Kukaan ei ole puuttunut asiaan"

Säh­kön­siir­to­hin­noit­te­lus­ta kantelu edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le – "Kukaan ei ole puut­tu­nut asiaan"

03.02.2023 15:56 18
Tilaajille
Oomi laskee hintoja myös huhtikuusta eteenpäin – jatkuvissa sopimuksissa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

Oomi laskee hintoja myös huh­ti­kuus­ta eteen­päin – jat­ku­vis­sa so­pi­muk­sis­sa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

03.02.2023 11:02 67
Fingridin toimitusjohtajan mukaan kiertävien sähkökatkojen riski on nyt pieni – tarvittaessa joustoa saadaan kertalaakista 500 megawattituntia

Fing­ri­din toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kier­tä­vien säh­kö­kat­ko­jen riski on nyt pieni – tar­vit­taes­sa joustoa saadaan ker­ta­laa­kis­ta 500 me­ga­wat­ti­tun­tia

22.01.2023 13:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­gian va­ras­toin­ti kaipaa rat­kai­su­ja

15.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Sähkötuista tuli kokonaisuus, johon helposti sotkeutuu, eikä tukia pitäisi jakaa niille, jotka eivät niitä tarvitse
Pääkirjoitus

Säh­kö­tuis­ta tuli ko­ko­nai­suus, johon hel­pos­ti sot­keu­tuu, eikä tukia pitäisi jakaa niille, jotka eivät niitä tar­vit­se

11.01.2023 20:00 44
Tilaajille
Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Pohjois-Pohjanmaalla – "Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa"

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

10.01.2023 14:01 6
Aurinkovoimapuistot kiinnostavat Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – 25 erillistä aluetta ilmoittautui mukaan kartoituksessa

Au­rin­ko­voi­ma­puis­tot kiin­nos­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – 25 eril­lis­tä aluetta il­moit­tau­tui mukaan kar­toi­tuk­ses­sa

10.01.2023 11:14 9
"Onko 450 prosentin hinnankorotukselle mitään perusteita?" – Energiavirasto ottaa pian kantaa saamiinsa lukuisiin kanteluihin sähkön hinnoittelusta

"Onko 450 pro­sen­tin hin­nan­ko­ro­tuk­sel­le mitään pe­rus­tei­ta?" – Ener­gia­vi­ras­to ottaa pian kantaa saa­miin­sa lu­kui­siin kan­te­lui­hin sähkön hin­noit­te­lus­ta

09.01.2023 09:07 26
Ilmatieteen laitos: Energiasää on jopa erittäin huono lähipäivinä – Oulussa pakkanen kiristyy -20 asteeseen

Il­ma­tie­teen laitos: Ener­gia­sää on jopa erit­täin huono lä­hi­päi­vi­nä – Oulussa pak­ka­nen ki­ris­tyy -20 as­tee­seen

05.01.2023 13:01
Tilaajille
Puu kaatui ilmajohdolle ja katkaisi sähköt sadoilta asiakkailta Yli-Iissä

Puu kaatui il­ma­joh­dol­le ja kat­kai­si sähköt sa­doil­ta asiak­kail­ta Yli-Iis­sä

30.12.2022 09:31 3
Valoo Täyskuitu ostaa Iisiverkon Iin energialta

Valoo Täys­kui­tu ostaa Ii­si­ver­kon Iin ener­gial­ta

29.12.2022 10:23 6
Olkiluoto 3:n sähköntuotannon kerrotaan jatkuvan joulunpyhien jälkeen, säännöllinen sähköntuotanto käyntiin maaliskuussa

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non ker­ro­taan jat­ku­van jou­lun­py­hien jäl­keen, sään­nöl­li­nen säh­kön­tuo­tan­to käyn­tiin maa­lis­kuus­sa

21.12.2022 22:33 8
Jääliläinen omakotitaloasuja Kari Halkola asetti itselleen kunnianhimoisen sähkönsäästötavoitteen – Lue tästä, miten Halkola onnistuu pitämään kulutuksen kurissa talvipakkasillakin

Jää­li­läi­nen oma­ko­ti­ta­lo­asu­ja Kari Halkola asetti it­sel­leen kun­nian­hi­moi­sen säh­kön­sääs­tö­ta­voit­teen – Lue tästä, miten Halkola on­nis­tuu pi­tä­mään ku­lu­tuk­sen kurissa tal­vi­pak­ka­sil­la­kin

17.12.2022 18:00 44
Tilaajille