HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Kierrätys

Oulussa ros­kis­kin voi olla tai­det­ta – Ou­lun tai­tei­li­ja­seu­dun jäsenet maa­laa­vat tai­de­ros­kik­sia ympäri kau­pun­kia

30.09.2021 13:09
Qstockissa kertyi 16 tonnia jätettä, josta vain pieni osa päätyi kierrätykseen – humalaiset asiakkaat eivät olleet jäteastioiden suhteen kovinkaan tarkkoja

Qstoc­kis­sa kertyi 16 tonnia jä­tet­tä, josta vain pieni osa päätyi kier­rä­tyk­seen – hu­ma­lai­set asiak­kaat eivät olleet jä­te­as­tioi­den suhteen ko­vin­kaan tark­ko­ja

17.09.2021 13:40 22
Second hand valtaa alaa Oulun keskustasta – uudet liikkeet haluavat kiillottaa mielikuvaa kierrätysvaatteista

Second hand valtaa alaa Oulun kes­kus­tas­ta – uudet liik­keet ha­lua­vat kiil­lot­taa mie­li­ku­vaa kier­rä­tys­vaat­teis­ta

09.09.2021 06:40 7
Kymmenet yritykset maailmalla ovat kiinnostuneet Ylivieskan Akkupuistosta – projekti voi tuoda alueelle satoja uusia työpaikkoja

Kym­me­net yri­tyk­set maail­mal­la ovat kiin­nos­tu­neet Yli­vies­kan Ak­ku­puis­tos­ta – pro­jek­ti voi tuoda alueel­le satoja uusia työ­paik­ko­ja

03.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Suomeen rakentuu kovaa vauhtia uusia tuulivoimaloita – Maanomistajat ovat huolissaan mahdollisista purkukustannuksista tulevaisuudessa

Suomeen ra­ken­tuu kovaa vauhtia uusia tuu­li­voi­ma­loi­ta – ­Maa­no­mis­ta­jat ovat huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta pur­ku­kus­tan­nuk­sis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

18.08.2021 06:00 57
Tilaajille
Jäteastiat pursuilivat viime viikonloppuna Qstockissa, vaikka alueella oli jätehuoltoa helpottavat älyjäteastiat – kysyimme, miten älyjäteastiat toimivat festivaaleilla

Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat viime vii­kon­lop­pu­na Qstoc­kis­sa, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat – ­ky­syim­me, miten äly­jä­te­as­tiat toi­mi­vat fes­ti­vaa­leil­la

02.08.2021 14:29 9
Tilaajille
Qstockin jätelajittelu kehittyy jäteastioilla, jotka ilmoittavat järjestäjille ollessaan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odottanut, milloin festivaaleilla pystyy kierrättämään paremmin"

Qstoc­kin jä­te­la­jit­te­lu ke­hit­tyy jä­teas­tioil­la, jotka il­moit­ta­vat jär­jes­tä­jil­le ol­les­saan täynnä – "Moni onkin varmaan jo odot­ta­nut, milloin fes­ti­vaa­leil­la pystyy kier­rät­tä­mään pa­rem­min"

30.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Myllytullissa aletaan järjestää viikoittaista puistokirppistä – "Kaupunki tarvitsee isolle keskeiselle alueelle järjestettävän ilmaisen kirppistapahtuman."

Myl­ly­tul­lis­sa aletaan jär­jes­tää vii­koit­tais­ta puis­to­kirp­pis­tä – "Kau­pun­ki tar­vit­see isolle kes­kei­sel­le alueel­le jär­jes­tet­tä­vän il­mai­sen kirp­pis­ta­pah­tu­man."

23.07.2021 16:08 15
Tilaajille
Pian rikkinäinen t-paita laitetaan keräyslaatikkoon, Pohjois-Pohjanmaalla poistotekstiilin erilliskeräys on vasta suunnitteluasteella – Oululaisen äidin ja tyttären käsissä vanhasta syntyy uutta

Pian rik­ki­näi­nen t-paita lai­te­taan ke­räys­laa­tik­koon, Poh­jois-Poh­jan­maal­la pois­to­teks­tii­lin eril­lis­ke­räys on vasta suun­nit­te­lu­as­teel­la – Ou­lu­lai­sen äidin ja tyt­tä­ren käsissä van­has­ta syntyy uutta

23.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Suomalaisten muovinkierrätys kymmenkertaistunut viime vuosina – Lasin, muovin ja kartongin lajittelussa parannettavaa

Suo­ma­lais­ten muo­vin­kier­rä­tys kym­men­ker­tais­tu­nut viime vuosina – Lasin, muovin ja kar­ton­gin la­jit­te­lus­sa pa­ran­net­ta­vaa

14.07.2021 16:00
Tilaajille
Kansainväliseen dokumenttielokuvaan etsitään päähenkilöitä Oulun seudulta – elokuva seuraa jätehaasteeseen osallistuvia kolmen kuukauden ajan

Kan­sain­vä­li­seen do­ku­ment­ti­elo­ku­vaan et­si­tään pää­hen­ki­löi­tä Oulun seu­dul­ta – elokuva seuraa jä­te­haas­tee­seen osal­lis­tu­via kolmen kuu­kau­den ajan

13.07.2021 11:58
Tilaajille
Pullonpalautuksen suursyömäri Ouluun – pulloja voi palauttaa säkillisiä kerrallaan ilman tahmakäsiä

Pul­lon­pa­lau­tuk­sen suur­syö­mä­ri Ouluun – pulloja voi pa­laut­taa sä­kil­li­siä ker­ral­laan ilman tah­ma­kä­siä

29.06.2021 11:19 24
Kauppojen ekopisteet pursusivat Oulussa – juhannus täytti säiliöt, jätekasseja viskattiin surutta ympäristöön

Kaup­po­jen eko­pis­teet pur­su­si­vat Oulussa – ju­han­nus täytti säi­liöt, jä­te­kas­se­ja vis­kat­tiin surutta ym­pä­ris­töön

28.06.2021 12:22 33
Tilaajille
Rinki-ekopiste Linnanmaalla suljettiin väliaikaisesti

Rin­ki-eko­pis­te Lin­nan­maal­la sul­jet­tiin vä­li­ai­kai­ses­ti

31.05.2021 18:15
Iso osa jätteenkuljetuksesta kuntien kontolle – jätelakiesitys ehdottaa, että jatkossa kunnat järjestävät keskitetysti muun muassa biojätteen ja muovin keruun ja kuljetuksen

Iso osa jät­teen­kul­je­tuk­ses­ta kuntien kon­tol­le – jä­te­la­ki­esi­tys eh­dot­taa, että jat­kos­sa kunnat jär­jes­tä­vät kes­ki­te­tys­ti muun muassa bio­jät­teen ja muovin keruun ja kul­je­tuk­sen

15.04.2021 06:00 17
Tilaajille
Suvun huonekalut pääsivät oikeaan paikkaan hyvin säilyneessä rintamamiestalossa – Pauliina Honkala on tyytyväinen, ettei puuseppämies antanut vaihtaa kaappien ovia

Suvun huo­ne­ka­lut pää­si­vät oikeaan paik­kaan hyvin säi­ly­nees­sä rin­ta­ma­mies­ta­los­sa – Pau­lii­na Honkala on tyy­ty­väi­nen, ettei puu­sep­pä­mies antanut vaihtaa kaap­pien ovia

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Ylikiimingintien varteen Muhokselle rakentuu uusi jätteenkäsittelyalue – rakennusprosessin arvioidaan kestävän kahdesta viiteen vuotta

Yli­kii­min­gin­tien varteen Mu­hok­sel­le ra­ken­tuu uusi jät­teen­kä­sit­te­ly­alue – ra­ken­nus­pro­ses­sin ar­vioi­daan kes­tä­vän kah­des­ta viiteen vuotta

25.03.2021 19:05 2
Tilaajille
"Suomalaiset parhaita pullojen ja tölkkien kierrättäjiä" – pantillisista juomapakkauksista yli 90 prosenttia palautui kiertoon

"Suo­ma­lai­set par­hai­ta pul­lo­jen ja tölk­kien kier­rät­tä­jiä" – pan­til­li­sis­ta juo­ma­pak­kauk­sis­ta yli 90 pro­sent­tia pa­lau­tui kier­toon

20.03.2021 09:55 2
Kertakäyttöiset juomatölkin avaajaosat saavat uuden elämän Petri Nurmelan käsitöissä – "Kotona on kymmenin tuhansittain klipsuja ja pitää melkein kieltäytyä lahjoituksista"

Ker­ta­käyt­töi­set juo­ma­töl­kin avaa­ja­osat saavat uuden elämän Petri Nur­me­lan kä­si­töis­sä – "Kotona on kym­me­nin tu­han­sit­tain klip­su­ja ja pitää melkein kiel­täy­tyä lah­joi­tuk­sis­ta"

23.02.2021 19:00 2
Tilaajille
Älyroskikset taloyhtiöihin tällä viikolla – "Tahtotilana on kaiken turhan liikenteen vähentäminen"

Äly­ros­kik­set ta­lo­yh­tiöi­hin tällä vii­kol­la – "Tah­to­ti­la­na on kaiken turhan lii­ken­teen vä­hen­tä­mi­nen"

05.02.2021 10:40