Kierrätys
Ruskon uusi jätteiden lajittelulaitos koekäytössä – "Moderni laitos, josta saahaan erittäin hyvin talteen arvokasta jätettä"

Ruskon uusi jät­tei­den la­jit­te­lu­lai­tos koe­käy­tös­sä – "Mo­der­ni laitos, josta saahaan erit­täin hyvin talteen ar­vo­kas­ta jä­tet­tä"

12.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Metallin kierrätys vähentää uuden raaka-aineen tarvetta – "Olisikin hyvä, että mahdollisimman moni käytöstä poistettu akku ja puhelin päätyisi kierrätykseen"

Me­tal­lin kier­rä­tys vä­hen­tää uuden raa­ka-ai­neen tar­vet­ta – "O­li­si­kin hyvä, että mah­dol­li­sim­man moni käy­tös­tä pois­tet­tu akku ja puhelin pää­tyi­si kier­rä­tyk­seen"

08.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kempeleen Salen yhteydessä toimiva Rinki-ekopiste suljettiin – lähin avoinna oleva ekopiste sijaitsee Zeppeliinintiellä

Kem­pe­leen Salen yh­tey­des­sä toimiva Rin­ki-eko­pis­te sul­jet­tiin – lähin avoinna oleva eko­pis­te si­jait­see Zep­pe­lii­nin­tiel­lä

03.09.2020 08:20 0
Kaupunki raivasi pyöräparkeista käyttämättömät pyörät elokuussa – useampi kymmenen pyörää lähti kierrätykseen

Kau­pun­ki raivasi pyö­rä­par­keis­ta käyt­tä­mät­tö­mät pyörät elo­kuus­sa – useampi kym­me­nen pyörää lähti kier­rä­tyk­seen

19.08.2020 12:32 1
Tilaajille
Jatkossa vähintään viiden asunnon kiinteistöillä on oltava kuusi jäteastiaa, bio- ja pakkausjätteiden keräys lisääntyy merkittävästi: "Enää ei ole kuntien päätettävissä, että järjestetäänkö erilliskeräystä vai ei"

Jat­kos­sa vä­hin­tään viiden asunnon kiin­teis­töil­lä on oltava kuusi jä­teas­tiaa, bio- ja pak­kaus­jät­tei­den keräys li­sään­tyy mer­kit­tä­väs­ti: "Enää ei ole kuntien pää­tet­tä­vis­sä, että jär­jes­te­tään­kö eril­lis­ke­räys­tä vai ei"

13.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Onko kartonki muovia ympäristöystävällisempi pakkausmateriaali? Professori: Kartonki korjaa käyttäytymisvirhettä, jota ei saisi olla olemassa

Onko kar­ton­ki muovia ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pi pak­kaus­ma­te­riaa­li? Pro­fes­so­ri: Kar­ton­ki korjaa käyt­täy­ty­mis­vir­het­tä, jota ei saisi olla ole­mas­sa

30.07.2020 15:00 2
Tilaajille
Kirppisten ja second hand -liikkeiden maineesta on pyyhitty pölyt pois myös Oulussa – vaatteiden pitkä elinikä on nyt pikamuotia trendikkäämpää

Kirp­pis­ten ja second hand -liik­kei­den mai­nees­ta on pyy­hit­ty pölyt pois myös Oulussa – vaat­tei­den pitkä elinikä on nyt pi­ka­muo­tia tren­dik­kääm­pää

23.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Haapalehdon ekopiste avautui tauon jälkeen, kaupan pihalla voi taas kierrättää

Haa­pa­leh­don eko­pis­te avautui tauon jäl­keen, kaupan pihalla voi taas kier­rät­tää

21.07.2020 10:26 2
Uusi jätelaki panee pienetkin taloyhtiöt lajittelemaan jätteensä – "Siinä olisi iso potentiaali nostaa kierrätetyn jätteen määrää, jos saataisiin suurempi osa ihmisistä lajittelemaan kotitalousjätteensä"

Uusi jä­te­la­ki panee pie­net­kin ta­lo­yh­tiöt la­jit­te­le­maan jät­teen­sä – "Siinä olisi iso po­ten­tiaa­li nostaa kier­rä­te­tyn jätteen määrää, jos saa­tai­siin suu­rem­pi osa ih­mi­sis­tä la­jit­te­le­maan ko­ti­ta­lous­jät­teen­sä"

08.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sami Hirvonen

Oulun ete­lä­puo­lel­le ke­hi­te­tään Oi­va­pis­tet­tä, jonne voi jättää Ruskon jä­te­kes­kuk­sen Oi­va­pis­tet­tä laa­jem­man va­li­koi­man eri­lai­sia jät­tei­tä

01.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Miehetkin innostuvat vintage-vaatteista, nuoria kiinnostavat etenkin ysärivaatteet – oululainen Atte Räinä haluaa pukeutua uniikkeihin löytöihin

Mie­het­kin in­nos­tu­vat vin­ta­ge-vaat­teis­ta, nuoria kiin­nos­ta­vat etenkin ysä­ri­vaat­teet – ou­lu­lai­nen Atte Räinä haluaa pu­keu­tua uniik­kei­hin löy­töi­hin

23.06.2020 22:01 1
Tilaajille
Käytetty työläppäri kelpaa hyvin koteihin – oululainen Taitonetti kasvattaa nyt markkinoitaan huimaa vauhtia Ruotsissa

Käy­tet­ty työ­läp­pä­ri kelpaa hyvin ko­tei­hin – ou­lu­lai­nen Tai­to­net­ti kas­vat­taa nyt mark­ki­noi­taan huimaa vauhtia Ruot­sis­sa

14.06.2020 07:05 0
Tilaajille
Kellossa ei jääty toimettomiksi, kun poikkeusaika alkoi: koronakevät käynnisti korvatyynytehtaan ja kierrätysideologiaan nojaavan verkkokaupan

Kel­los­sa ei jääty toi­met­to­mik­si, kun poik­keus­ai­ka alkoi: ko­ro­na­ke­vät käyn­nis­ti kor­va­tyy­ny­teh­taan ja kier­rä­tys­ideo­lo­giaan no­jaa­van verk­ko­kau­pan

09.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Pakkausjätettä on syntynyt korona-aikana 1,5 miljoonaa kiloa normaalia enemmän, ja kasvu on tullut nimenomaan kodeista – "Se on hirveän iso määrä jätettä"

Pak­kaus­jä­tet­tä on syn­ty­nyt ko­ro­na-ai­ka­na 1,5 mil­joo­naa kiloa nor­maa­lia enem­män, ja kasvu on tullut ni­men­omaan ko­deis­ta – "Se on hirveän iso määrä jä­tet­tä"

25.05.2020 07:00 0
Käytetyn tavaran kauppa kasvaa Suomessa vauhdilla – uuden ostaminen saattaa olla nuorille jopa sosiaalinen häpeä

Käy­te­tyn tavaran kauppa kasvaa Suo­mes­sa vauh­dil­la – uuden os­ta­mi­nen saattaa olla nuo­ril­le jopa so­siaa­li­nen häpeä

21.05.2020 17:48 0
Tilaajille