Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kierrätys
Kierrätyspisteet voivat täyttyä yli äyräidensä AKT:n uuden lakon aikana – tilanne voi olla paha etenkin Oulun seudulla

Kier­rä­tys­pis­teet voivat täyttyä yli äy­räi­den­sä AKT:n uuden lakon aikana – tilanne voi olla paha etenkin Oulun seu­dul­la

28.02.2023 15:20 6
”Perusöljymme on kiertänyt maailmaa” – suomalainen Tecoil regeneroi jäteöljystä korkealaatuista perusöljyä
Mainos Tecoil

”Pe­ru­söl­jym­me on kier­tä­nyt maail­maa” – suo­ma­lai­nen Tecoil re­ge­ne­roi jä­te­öl­jys­tä kor­kea­laa­tuis­ta pe­rus­öl­jyä

24.02.2023 06:00
Kiertokaari kerää poistotekstiiliä kuuden kunnan alueella, mutta mitä tahansa keräyspisteisiin ei voi tuoda: "Epäpuhtaus voi pilata isonkin erän"

Kier­to­kaa­ri kerää pois­to­teks­tii­liä kuuden kunnan alueel­la, mutta mitä tahansa ke­räys­pis­tei­siin ei voi tuoda: "E­pä­puh­taus voi pilata isonkin erän"

22.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Kestävyys halutaan siirtää oululaisten arkeen – Uusi käsikirja neuvoo kanavoimaan huolen ympäristöstä voimaannuttavaksi toiminnaksi

Kes­tä­vyys ha­lu­taan siirtää ou­lu­lais­ten arkeen – Uusi kä­si­kir­ja neuvoo ka­na­voi­maan huolen ym­pä­ris­tös­tä voi­maan­nut­ta­vak­si toi­min­nak­si

20.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Oulussa jatkoa poistotekstiilien pop up-myymälälle – auki kevättalvella entistä useammin

Oulussa jatkoa pois­to­teks­tii­lien pop up-myy­mä­läl­le – auki ke­vät­tal­vel­la entistä useam­min

14.01.2023 16:56 2
Tilaajille
Kiertokaari jatkaa Oulun kierrätyskeskuksen toimintaa – uusia tiloja etsitään parhaillaan, tavoitteena on avata ovet viimeistään loppukeväästä

Kier­to­kaa­ri jatkaa Oulun kier­rä­tys­kes­kuk­sen toi­min­taa – uusia tiloja et­si­tään par­hail­laan, ta­voit­tee­na on avata ovet vii­meis­tään lop­pu­ke­vääs­tä

29.12.2022 08:21 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­su lisää lä­pi­nä­ky­vyyt­tä la­ki­sää­tei­siin pal­ve­lui­hin

08.12.2022 07:30 3
Tilaajille
Kiertokaari laajentaa poistotekstiilin keräystä: Uusia keräysrullakoita on viety kolmeen paikkaan Oulussa ja Kempeleeseen

Kier­to­kaa­ri laa­jen­taa pois­to­teks­tii­lin ke­räys­tä: Uusia ke­räys­rul­la­koi­ta on viety kolmeen paik­kaan Oulussa ja Kem­pe­lee­seen

28.11.2022 15:15
Kierrätys toimii, jos kansalaiset kokevat sen mielekkääksi – ja siksi toimintaan liittyvät uudet maksut on kyettävä järkevästi perustelemaan
Pääkirjoitus

Kier­rä­tys toimii, jos kan­sa­lai­set kokevat sen mie­lek­kääk­si – ja siksi toi­min­taan liit­ty­vät uudet maksut on kyet­tä­vä jär­ke­väs­ti pe­rus­te­le­maan

25.11.2022 20:00 17
Tilaajille
Saako Oulusta patterikäyttöistä radiota? "Tavarantoimittajat eivät pystyneet vastaamaan viime kevään ja kesän hurjaan kysyntään"

Saako Oulusta pat­te­ri­käyt­töis­tä ra­dio­ta? "Ta­va­ran­toi­mit­ta­jat eivät pys­ty­neet vas­taa­maan viime kevään ja kesän hurjaan ky­syn­tään"

25.11.2022 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi jä­te­huol­to­la­ki mittaa kan­sa­lais­ten si­vis­tys­ta­soa

21.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Jorma Tabell tulee aina jäljessä, Lauri Salovaara hifistelee – onko vanhassa vara parempi vai ovatko uudet sähkölaitteet ekologisempia?

Jorma Tabell tulee aina jäl­jes­sä, Lauri Sa­lo­vaa­ra hi­fis­te­lee – onko van­has­sa vara parempi vai ovatko uudet säh­kö­lait­teet eko­lo­gi­sem­pia?

20.11.2022 16:00 2
Tilaajille

Ou­lun­sa­lon S-mar­ke­tin Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan kaupan re­mon­tin vuoksi

02.11.2022 13:41 1
Oulun kaupungin kierrätyskeskus Värtössä suljetaan, ei ota enää tavaraa vastaan – kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille uudet paikat

Oulun kau­pun­gin kier­rä­tys­kes­kus Vär­tös­sä sul­je­taan, ei ota enää tavaraa vastaan – kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan asiak­kail­le uudet paikat

01.11.2022 12:50 9
Panttijärjestelmän kautta kulkee vuosittain miljardeja juomapakkauksia ja noin 360 miljoonaa euroa – kauppaan pulloja palautetaan eniten viikonlopun jäljiltä

Pant­ti­jär­jes­tel­män kautta kulkee vuo­sit­tain mil­jar­de­ja juo­ma­pak­kauk­sia ja noin 360 mil­joo­naa euroa – kaup­paan pulloja pa­lau­te­taan eniten vii­kon­lo­pun jäl­jil­tä

30.10.2022 14:00 8
Tilaajille
Suomalaiskodeissa lymyää miljoonia vanhoja kännyköitä, joille löytyisi parempaa käyttöä muualta

Suo­ma­lais­ko­deis­sa lymyää mil­joo­nia vanhoja kän­ny­köi­tä, joille löy­tyi­si pa­rem­paa käyttöä muualta

25.10.2022 18:30 21
Tilaajille
Raaka-aineet tuovat Liminkaan kompostiauman, johon pääsee muhimaan kuukausiksi sekalietettä – "Tällaisessa muodossa sitä ei olla vielä tehty"

Raa­ka-ai­neet tuovat Li­min­kaan kom­pos­tiau­man, johon pääsee mu­hi­maan kuu­kau­sik­si se­ka­lie­tet­tä – "Täl­lai­ses­sa muo­dos­sa sitä ei olla vielä tehty"

24.10.2022 18:00 3
Tilaajille
Yle: Kemiin suunnitellun tekstiilitehtaan aloitus viivästyy

Yle: Kemiin suun­ni­tel­lun teks­tii­li­teh­taan aloitus vii­väs­tyy

15.10.2022 15:29 3
Tilaajille
Vanhasta Kiimingin kaatopaikka-alueesta tuli materiaalitehokkuuskeskus, josta ei pitäisi päästä ympäristöön tai vesistöihin mitään

Van­has­ta Kii­min­gin kaa­to­paik­ka-aluees­ta tuli ma­te­riaa­li­te­hok­kuus­kes­kus, josta ei pitäisi päästä ym­pä­ris­töön tai ve­sis­töi­hin mitään

05.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Investointipäätös Infinited Fiber Companyn Kemin tekstiilikuitutehtaasta voi tulla alkuvuonna – lupien hankinta ja rahoitusneuvottelut etenevät

In­ves­toin­ti­pää­tös In­fi­ni­ted Fiber Com­pa­nyn Kemin teks­tii­li­kui­tu­teh­taas­ta voi tulla al­ku­vuon­na – lupien han­kin­ta ja ra­hoi­tus­neu­vot­te­lut ete­ne­vät

14.08.2022 21:47 5
Tilaajille