Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Muuttoliike
Oulunruotsalainen Sampo Backman hämmensi inttikavereita puhumalla "raakahöylästä" – Kaupungista lähti tuhansittain ihmisiä Ruotsiin töihin, mutta sitten alkoi paluumuutto

Ou­lun­ruot­sa­lai­nen Sampo Backman häm­men­si int­ti­ka­ve­rei­ta pu­hu­mal­la "raa­ka­höy­läs­tä" – Kau­pun­gis­ta lähti tu­han­sit­tain ihmisiä Ruot­siin töihin, mutta sitten alkoi pa­luu­muut­to

31.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Muualta muuttaneiden osuus oululaisista ohitti ensi kertaa syntyperäiset – Halleenien suku on asunut kaupungissa 1840-luvulta asti

Muualta muut­ta­nei­den osuus ou­lu­lai­sis­ta ohitti ensi kertaa syn­ty­pe­räi­set – Hal­lee­nien suku on asunut kau­pun­gis­sa 1840-lu­vul­ta asti

05.01.2024 17:15 57
Tilaajille
Maahanmuutto nosti huomattavasti Ouluun muuttaneiden määrää – Lapin väestönkehityksessä on tapahtunut poikkeuksellinen käänne

Maa­han­muut­to nosti huo­mat­ta­vas­ti Ouluun muut­ta­nei­den määrää – Lapin väes­tön­ke­hi­tyk­ses­sä on ta­pah­tu­nut poik­keuk­sel­li­nen käänne

26.10.2023 19:00 9
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kotimaahan palaavia runsaasti Lapissa

Vanha Kaleva: Ko­ti­maa­han pa­laa­via run­saas­ti Lapissa

17.08.2023 10:00
Miksi virolaisella isälläni on suomalainen nimi, ihmetteli Oulun yliopiston tutkija Minna-Kerttu Kekki, 31 – Alkoi salapoliisityö, joka mullisti koko hänen elämänsä

Miksi vi­ro­lai­sel­la isäl­lä­ni on suo­ma­lai­nen nimi, ih­met­te­li Oulun yli­opis­ton tutkija Min­na-Kert­tu Kekki, 31 – Alkoi sa­la­po­lii­si­työ, joka mul­lis­ti koko hänen elä­män­sä

18.07.2023 07:00 17
Tilaajille
Miksi lisääntymisikäisiä naisia on vähemmän kuin miehiä? – Kauas naiset karkaavat: "Maasta muuttaneita ei ole opittu katsomaan sukupuolittain"

Miksi li­sään­ty­mis­ikäi­siä naisia on vä­hem­män kuin miehiä? – Kauas naiset kar­kaa­vat: "Maasta muut­ta­nei­ta ei ole opittu kat­so­maan su­ku­puo­lit­tain"

19.02.2023 06:30 16
Tilaajille
Kiire oli koitua jutun kohtaloksi, mutta lopulta se syntyi: Äiti yritti estää, kun oululainen nuoripari muutti 125 kilometrin päähän pikkukuntaan

Kiire oli koitua jutun koh­ta­lok­si, mutta lopulta se syntyi: Äiti yritti estää, kun ou­lu­lai­nen nuo­ri­pa­ri muutti 125 ki­lo­met­rin päähän pik­ku­kun­taan

05.01.2023 13:35 4
Tilaajille
Maan sisäisen muuton tuuliviiri pyörii, mutta korona-aika osoitti, että pinnan alla on paljon valmiutta siirtyä suurelta paikkakunnalta pienelle
Pääkirjoitus

Maan si­säi­sen muuton tuu­li­vii­ri pyörii, mutta ko­ro­na-ai­ka osoit­ti, että pinnan alla on paljon val­miut­ta siirtyä suu­rel­ta paik­ka­kun­nal­ta pie­nel­le

23.11.2022 20:00 3
Tilaajille
Äiti yritti estää, mutta oululainen nuoripari muutti 125 kilometrin päähän pikkukuntaan – Metsän keskellä palvelut ovat lähempänä, mutta luontoon on yllättävän vaikea päästä

Äiti yritti estää, mutta ou­lu­lai­nen nuo­ri­pa­ri muutti 125 ki­lo­met­rin päähän pik­ku­kun­taan – Metsän kes­kel­lä pal­ve­lut ovat lä­hem­pä­nä, mutta luon­toon on yl­lät­tä­vän vaikea päästä

20.11.2022 06:00 27
Tilaajille
Liian moni koulutettu nuori aikuinen muuttaa Oulusta etelään – Paremmin vetävät työmarkkinat ja säpinä houkuttavat

Liian moni kou­lu­tet­tu nuori ai­kui­nen muuttaa Oulusta etelään – Pa­rem­min vetävät työ­mark­ki­nat ja säpinä hou­kut­ta­vat

18.09.2022 17:00 64
Tilaajille
Oletko muuttanut tai muuttamassa pois Oulusta? Kaleva etsii haastateltavia!

Oletko muut­ta­nut tai muut­ta­mas­sa pois Ou­lus­ta? Kaleva etsii haas­ta­tel­ta­via!

29.08.2022 18:00 3
Osaajien muutto rapauttaa Venäjän tulevaisuutta peruuttamattomasti
Pääkirjoitus

Osaa­jien muutto ra­paut­taa Venäjän tu­le­vai­suut­ta pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti

16.07.2022 20:00 15
Tilaajille
Koronasykäys uudisti muuttosuuntia – Oulu kuuluu yhä voittajiin, mutta huomio kiinnittyy etenkin Kuopioon
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­sy­käys uudisti muut­to­suun­tia – Oulu kuuluu yhä voit­ta­jiin, mutta huomio kiin­nit­tyy etenkin Kuo­pioon

27.05.2022 20:00 12
Tilaajille
Oulu sai muuttovoittoa muualta Suomesta yli 800 henkilöä, myös Lappi muuttovoitollinen ensimmäisen kerran lähes 60 vuoteen

Oulu sai muut­to­voit­toa muualta Suo­mes­ta yli 800 hen­ki­löä, myös Lappi muut­to­voi­tol­li­nen en­sim­mäi­sen kerran lähes 60 vuoteen

27.05.2022 09:32 11
Tilaajille
Pohjoiseen olisi tulijoita, mutta kortteereita ei tahdo löytyä – Posiolainen hotellinpitäjä: "Kokki perui tulonsa, kun ei ollut asuntoa"

Poh­joi­seen olisi tu­li­joi­ta, mutta kort­tee­rei­ta ei tahdo löytyä – Po­sio­lai­nen ho­tel­lin­pi­tä­jä: "Kokki perui tu­lon­sa, kun ei ollut asun­toa"

14.05.2022 06:00 6
Tilaajille
Tampere on suosituin muuttokohde – Oulu on listassa kymmenentenä

Tampere on suo­si­tuin muut­to­koh­de – Oulu on lis­tas­sa kym­me­nen­te­nä

26.04.2022 12:58 4
Tutkimus: Yli 700 000 suomalaista harkitsee muuttoa lähivuosina – asuinpaikalta halutaan viihtyisyyttä, luonnonläheisyyttä ja turvallisuutta

Tut­ki­mus: Yli 700 000 suo­ma­lais­ta har­kit­see muuttoa lä­hi­vuo­si­na – asuin­pai­kal­ta ha­lu­taan viih­tyi­syyt­tä, luon­non­lä­hei­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta

05.02.2022 11:14 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näh­tä­väk­si jää, jat­kuu­ko maa­seu­dun ar­vos­ta­mi­nen pan­de­mian jäl­keen­kin

08.11.2021 06:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa kärsii osaajien muuttoliikkeestä etelään – Kysyimme, mikä on kouluttautuneiden karkaamisen taustalla

Poh­jois-Poh­jan­maa kärsii osaa­jien muut­to­liik­kees­tä etelään – Ky­syim­me, mikä on kou­lut­tau­tu­nei­den kar­kaa­mi­sen taus­tal­la

27.10.2021 17:00 13
Tilaajille
Laitakaupungin valot Pudasjärvellä – naapuruuden kunniaksi kaupunginjohtajat ja merkittävät luottamushenkilöt kävivät ihastelemassa Hirvisuolla valtatie 20 varrella uutta rajatolppaa
Kolumni

Lai­ta­kau­pun­gin valot Pu­das­jär­vel­lä – naa­pu­ruu­den kun­niak­si kau­pun­gin­joh­ta­jat ja mer­kit­tä­vät luot­ta­mus­hen­ki­löt kävivät ihas­te­le­mas­sa Hir­vi­suol­la val­ta­tie 20 var­rel­la uutta ra­ja­tolp­paa

10.06.2021 18:00 2