Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ilmastonmuutos
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:30 22
Tilaajille
Venäjä hakee arktisesta alueesta taloudellista ja sotilaallista vaikutusvaltaa – Asiantuntija: Militarisointi saattaa johtaa konfliktiin

Venäjä hakee ark­ti­ses­ta aluees­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­ti­laal­lis­ta vai­ku­tus­val­taa – Asian­tun­ti­ja: Mi­li­ta­ri­soin­ti saattaa johtaa konf­lik­tiin

03.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Homo sapiens vai Homo stu­bi­dus? – suuria ih­mis­jouk­ko­ja riivaa kiire ja hy­per­ak­ti­vi­teet­ti

27.01.2024 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hevoset ta­kai­sin lii­ken­tee­seen

16.01.2024 05:00 2
Ilmastonmuutos saattaa tuoda Pohjois-Suomeen yhä lumisempia talvia, kun etelässä kärvistellään vesisateessa

Il­mas­ton­muu­tos saattaa tuoda Poh­jois-Suo­meen yhä lu­mi­sem­pia talvia, kun ete­läs­sä kär­vis­tel­lään ve­si­sa­tees­sa

15.01.2024 08:45 33
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – Lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – Läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

11.01.2024 14:45 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sel­ta ei säästy Ou­lu­kaan

11.01.2024 05:30 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­toi­mien on oltava ripeitä mutta reiluja

08.01.2024 06:00 24
Karaistunut Suomi ei hyydy kovissakaan pakkasissa, mutta junaliikenteen tutut ongelmat jatkuvat ja jatkuvat
Pääkirjoitus

Ka­rais­tu­nut Suomi ei hyydy ko­vis­sa­kaan pak­ka­sis­sa, mutta ju­na­lii­ken­teen tutut on­gel­mat jat­ku­vat ja jat­ku­vat

03.01.2024 17:00 10
Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisen luontoon ovat esillä Oulunsaloon saapuvassa näyttelyssä

Il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set poh­joi­sen luon­toon ovat esillä Ou­lun­sa­loon saa­pu­vas­sa näyt­te­lys­sä

01.01.2024 19:45 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­va­lio ei ole (enää) yk­si­tyis­asia

29.12.2023 05:45 9
Suomalainen Leena Ylä-Mononen johtaa Euroopan ympäristökeskusta – "Luonnollamme ei mene hyvin", kuuluu pääviesti ilmastokokouksen iloisten uutisten takana

Suo­ma­lai­nen Leena Ylä-Mo­no­nen johtaa Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kus­ta – "Luon­nol­lam­me ei mene hyvin", kuuluu pää­vies­ti il­mas­to­ko­kouk­sen ilois­ten uu­tis­ten takana

22.12.2023 12:00 3
Tilaajille
Dubain kokous ei vielä pelastanut maailmaa mutta pienetkin voitot antavat toivoa ilmastonmuutoksen torjunnassa
Pääkirjoitus

Dubain kokous ei vielä pe­las­ta­nut maail­maa mutta pie­net­kin voitot antavat toivoa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa

14.12.2023 17:00 5
Dubaissa hyväksyttiin maailman siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista – "aihetta optimismiin"

Du­bais­sa hy­väk­syt­tiin maail­man siir­ty­mi­nen pois fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta – "ai­het­ta op­ti­mis­miin"

13.12.2023 15:13 6
Arktisella alueella koko mittaushistorian kuumin kesä, kertoo tuore raportti

Ark­ti­sel­la alueel­la koko mit­taus­his­to­rian kuumin kesä, kertoo tuore ra­port­ti

12.12.2023 21:49 3
Syötteen kansallispuiston suosituin retkikohde säästyi liito-oravan ansiosta – Kiistellyn lajin suojelusta on yllättäviä hyötyjä ihmisille: Jopa talon arvo voi nousta

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuin ret­ki­koh­de säästyi lii­to-ora­van an­sios­ta – Kiis­tel­lyn lajin suo­je­lus­ta on yl­lät­tä­viä hyötyjä ih­mi­sil­le: Jopa talon arvo voi nousta

10.12.2023 14:00 1
Tilaajille
Lentokoneiden aiheuttamaa vaikutusta ilmastoon voitaisiin vähentää yllättävän helposti
Kolumni

Len­to­ko­nei­den ai­heut­ta­maa vai­ku­tus­ta il­mas­toon voi­tai­siin vä­hen­tää yl­lät­tä­vän hel­pos­ti

13.10.2023 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soijan on­gel­mien juu­ri­syy on kas­va­nut lihan kulutus

13.10.2023 05:30 4
Lappi lämpenee jopa 3 astetta 50 vuodessa – muutokset luontoon ovat suuria ja pysyviä
Pääkirjoitus

Lappi läm­pe­nee jopa 3 astetta 50 vuo­des­sa – muu­tok­set luon­toon ovat suuria ja pysyviä

01.10.2023 17:00 50
Lapin paras hiihtosesonki vaarassa kadota jo 50 vuodessa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuosisadalla

Lapin paras hiih­to­se­son­ki vaa­ras­sa kadota jo 50 vuo­des­sa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuo­si­sa­dal­la

27.09.2023 17:00 28
Tilaajille