ilmastonmuutos
Sulavat jäätiköt sopisivat mustan turismin kohteiksi
Kolumni Pekka Rahko

Sulavat jää­ti­köt so­pi­si­vat mustan tu­ris­min koh­teik­si

26.07.2020 20:00 3
Tilaajille
Ikea lisää ruokatiskeilleen uudet kasvispyörykät lihapullien rinnalle – "Maistuvat aivan lihapullalle", yritys väittää

Ikea lisää ruo­ka­tis­keil­leen uudet kas­vis­pyö­ry­kät li­ha­pul­lien rin­nal­le – "Mais­tu­vat aivan li­ha­pul­lal­le", yritys väittää

16.07.2020 11:30 1
Selvitys: EU-budjettiesitys ei täytä unionin omia ilmastotavoitteita

Sel­vi­tys: EU-bud­jet­ti­esi­tys ei täytä unionin omia il­mas­to­ta­voit­tei­ta

14.07.2020 10:30 2
Oululla oli omat kovat hiilineutraaliustavoitteet ennen kuin uusi hallitus pisti vielä kovemmaksi – Oulun asemakaavapäällikkö Kari Nykänen tutki väitöskirjassaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kaavoitukseen

Oululla oli omat kovat hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teet ennen kuin uusi hal­li­tus pisti vielä ko­vem­mak­si – Oulun ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykänen tutki väi­tös­kir­jas­saan il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­ses­ta kaa­voi­tuk­seen

14.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Maapallo ei kestä tuhlailevaa elämäntapaa – "Haluammeko, että kaupat ovat pullollaantavaraa, joiden elinkaari on surkean lyhyt ja jotka on tuotettu ympäristöä ja työntekijöitä riistäen"
Kolumni Risto Kalliorinne

Maa­pal­lo ei kestä tuh­lai­le­vaa elä­män­ta­paa – "Ha­luam­me­ko, että kaupat ovat pul­lol­laan­ta­va­raa, joiden elin­kaa­ri on surkean lyhyt ja jotka on tuo­tet­tu ym­pä­ris­töä ja työn­te­ki­jöi­tä riis­täen"

13.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Tulviin varautumisella säästetään miljoonia euroja – Pohjois-Suomen tulvatilanne antaa viitteitä tulevaisuudesta

Tulviin va­rau­tu­mi­sel­la sääs­te­tään mil­joo­nia euroja – Poh­jois-Suo­men tul­va­ti­lan­ne antaa viit­tei­tä tu­le­vai­suu­des­ta

01.06.2020 14:41 0
Tutkimus: Lunta on lähes yhtä paljon kuin ennen, mutta se sataa pienemmälle alueelle – kuluvana talvena lumiraja oli jopa tuhansia kilometrejä pohjoisempana kuin keskimäärin

Tut­ki­mus: Lunta on lähes yhtä paljon kuin ennen, mutta se sataa pie­nem­mäl­le alueel­le – ku­lu­va­na talvena lu­mi­ra­ja oli jopa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä poh­joi­sem­pa­na kuin kes­ki­mää­rin

20.05.2020 22:18 2
Koronaviruksen vastaiset toimet eivät vaikuta maapallon lämpenemiseen, kuluvasta vuodesta voi tulla mittaushistorian lämpimin

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­tai­set toimet eivät vaikuta maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­seen, ku­lu­vas­ta vuo­des­ta voi tulla mit­taus­his­to­rian läm­pi­min

28.04.2020 10:47 5
Uusi-Seelanti lahjoitti Fidzhin ilmastorahastoon – saaren asukkaat siirtyvät, kun elinolot kotipaikalla käyvät kestämättömiksi

Uu­si-See­lan­ti lah­joit­ti Fidzhin il­mas­to­ra­has­toon – saaren asuk­kaat siir­ty­vät, kun elin­olot ko­ti­pai­kal­la käyvät kes­tä­mät­tö­mik­si

28.02.2020 19:13 0
Näin paljon sinun maakuntasi asukas aiheuttaa ilmastopäästöjä – erot ovat suuria, vaikka teollisuutta ja maataloutta ei huomioitaisi

Näin paljon sinun maa­kun­ta­si asukas ai­heut­taa il­mas­to­pääs­tö­jä – erot ovat suuria, vaikka teol­li­suut­ta ja maa­ta­lout­ta ei huo­mioi­tai­si

10.02.2020 15:35 0
Tilaajille
Perussuomalaiset vaihtoi sävellajia ja ilmeisesti muutti ilmastokantaansa
Kolumni Petri Laukka

Pe­rus­suo­ma­lai­set vaihtoi sä­vel­la­jia ja il­mei­ses­ti muutti il­mas­to­kan­taan­sa

09.02.2020 20:00 2
Tilaajille
Mitä siitä, jos talvi-ilmat vähän lämpenevät ja jäät lähtevät aikaisemmin? Nouseeko merivesi Oulun kaduille? Ympäristömuutoksen professori Atte Korhola vastaa

Mitä siitä, jos tal­vi-il­mat vähän läm­pe­ne­vät ja jäät läh­te­vät ai­kai­sem­min? Nou­see­ko me­ri­ve­si Oulun ka­duil­le? Ym­pä­ris­tö­muu­tok­sen pro­fes­so­ri Atte Korhola vastaa

07.02.2020 06:00 1
Tilaajille
Greta Thunbergin uskomaton elämäntarina – miten nykyään 17-vuotias aktivisti muutti ilmastoasiat ensin omassa perheessään ja siirtyi sitten vakuuttamaan maailmaa, uhmaten mahtimiesten pilkkaa

Greta Thun­ber­gin us­ko­ma­ton elä­män­ta­ri­na – miten nykyään 17-vuo­tias ak­ti­vis­ti muutti il­mas­to­asiat ensin omassa per­hees­sään ja siirtyi sitten va­kuut­ta­maan maail­maa, uhmaten mah­ti­mies­ten pilkkaa

03.02.2020 06:30 1
Tilaajille
Ilmastonmuutos on nuorten suurin yhteiskunnallinen huolenaihe, kertoo tuore tutkimus – "Kanavoikaa teinikapina taisteluun ilmastonmuutosta vastaan, älkää vanhempiinne"

Il­mas­ton­muu­tos on nuorten suurin yh­teis­kun­nal­li­nen huo­le­nai­he, kertoo tuore tut­ki­mus – "Ka­na­voi­kaa tei­ni­ka­pi­na tais­te­luun il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan, älkää van­hem­piin­ne"

03.02.2020 06:00 71
Puheenvuoro: Jäitä hattuun ilmastoasioissa – pohjoisilla leveysasteilla on monenlaisia ilmastoja, ja Kanadassa pakkaset paukkuvat edelleen

Pu­heen­vuo­ro: Jäitä hattuun il­mas­to­asiois­sa – poh­joi­sil­la le­veys­as­teil­la on mo­nen­lai­sia il­mas­to­ja, ja Ka­na­das­sa pak­ka­set pauk­ku­vat edel­leen

01.02.2020 09:00 75
Viikon lopuksi:  Ilmastonmuutos menee syvälle tunteisiin – maailmankirjat ovat sekaisin, kun mielen valtaa musertava ajatus, että neljä vuodenaikaa ovat kadonneet

Viikon lo­puk­si: Il­mas­ton­muu­tos menee syvälle tun­tei­siin – maail­man­kir­jat ovat se­kai­sin, kun mielen valtaa mu­ser­ta­va ajatus, että neljä vuo­den­ai­kaa ovat ka­don­neet

25.01.2020 06:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on ollut tammikuussa huhtikuisia lämpötiloja ja lumen päällä on mönkinyt matoja ja sammakoita– "Tulevaisuudessa yhä enemmän tämän kaltaisia talvia"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ollut tam­mi­kuus­sa huh­ti­kui­sia läm­pö­ti­lo­ja ja lumen päällä on mön­ki­nyt matoja ja sam­ma­koi­ta– "Tu­le­vai­suu­des­sa yhä enemmän tämän kal­tai­sia talvia"

24.01.2020 07:00 2
Tilaajille
Perussuomalaisten tilaama selvitys: Näiden puolueiden kannattajat maksavat eniten hallituksen ilmastotoimista, näille ne sen sijaan korvataan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tilaama sel­vi­tys: Näiden puo­luei­den kan­nat­ta­jat mak­sa­vat eniten hal­li­tuk­sen il­mas­to­toi­mis­ta, näille ne sen sijaan kor­va­taan

23.01.2020 16:27 68
Liikematkan hiilijalanjälki kutistuu junalla ja etätyönä – "Kaupunki vaikuttaa aktiivisesti raideliikenteen kehittämiseen, jotta matkustusaika pääradalla lyhenisi"

Lii­ke­mat­kan hii­li­ja­lan­jäl­ki ku­tis­tuu junalla ja etä­työ­nä – "Kau­pun­ki vai­kut­taa ak­tii­vi­ses­ti rai­de­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen, jotta mat­kus­tus­ai­ka pää­ra­dal­la ly­he­ni­si"

22.01.2020 06:14 82
Muuttuvat sääolot vaikuttavat merkittävästi yrityksiin – Suomessa teollisuus on yksi kovimmista kärsijöistä, ja siihen pitää varautua jo nyt

Muut­tu­vat sääolot vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti yri­tyk­siin – Suo­mes­sa teol­li­suus on yksi ko­vim­mis­ta kär­si­jöis­tä, ja siihen pitää va­rau­tua jo nyt

20.01.2020 17:13 2