MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ilmastonmuutos
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Len­tä­mi­sen hyö­dyis­tä pu­hu­taan liian vähän, kes­kus­te­lu on on­gel­ma­läh­töis­tä

16.05.2022 05:30 2
Tilaajille
Ilmastopaneeli: Hiilinielu ei kasva hakkuita lisäämällä – Hakkuiden kasvattamista tulisi tarkastella varovaisuusperiaatteen mukaisesti

Il­mas­to­pa­nee­li: Hii­li­nie­lu ei kasva hak­kui­ta li­sää­mäl­lä – ­Hak­kui­den kas­vat­ta­mis­ta tulisi tar­kas­tel­la va­ro­vai­suus­pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti

12.05.2022 07:00 16
Tilaajille
Helteet voivat kuumentaa asunnot hengenvaarallisiksi – tutkijat etsivät viilennyskeinoja tulevaisuuden tarpeisiin

Helteet voivat kuu­men­taa asunnot hen­gen­vaa­ral­li­sik­si – tut­ki­jat etsivät vii­len­nys­kei­no­ja tu­le­vai­suu­den tar­pei­siin

04.05.2022 13:15 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodat ja il­mas­ton­muu­tos – sodan hai­tal­li­set vai­ku­tuk­set on va­ka­vas­ti otet­ta­va kan­sain­vä­li­seen kes­kus­te­luun

23.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Kaasuverkkoyhtiöt haluavat miljardien vetyputken Perämeren ympäri – se edellyttää lisää tuulivoimaa

Kaa­su­verk­ko­yh­tiöt ha­lua­vat mil­jar­dien ve­ty­put­ken Pe­rä­me­ren ympäri – se edel­lyt­tää lisää tuu­li­voi­maa

22.04.2022 17:28 48
Tilaajille
Instagramin kauniista kuvista saa väärän käsityksen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epärealistisen koskematonta luontoa ja uhanalaisia eläimiä, koska algoritmi suosii kiiltokuvia

Ins­tag­ra­min kau­niis­ta kuvista saa väärän kä­si­tyk­sen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epä­rea­lis­ti­sen kos­ke­ma­ton­ta luontoa ja uhan­alai­sia eläi­miä, koska al­go­rit­mi suosii kiil­to­ku­via

11.04.2022 16:00 10
Tilaajille
Ilmaston kannalta on se ja sama, hillitäänkö ilmastonmuutosta "oikeista" syistä
Kolumni

Il­mas­ton kan­nal­ta on se ja sama, hil­li­tään­kö il­mas­ton­muu­tos­ta "oi­keis­ta" syistä

09.04.2022 16:00 17
Tilaajille
IPCC-ilmastoraportin kirjoittamiseen osallistunut Oulun yliopiston professori Björn Klöve: "Sää äärevöityy ilmastonmuutoksen seurauksena"

IPCC-il­mas­to­ra­por­tin kir­joit­ta­mi­seen osal­lis­tu­nut Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Björn Klöve: "Sää ää­re­vöi­tyy il­mas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­se­na"

09.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Sata vuotta muutosta pohjoisessa maisemassa – Antti Haataja jäljittää 1920-luvulla ikuistettujen maisemien kuvauspaikkoja.

Sata vuotta muu­tos­ta poh­joi­ses­sa mai­se­mas­sa – Antti Haataja jäl­jit­tää 1920-lu­vul­la ikuis­tet­tu­jen mai­se­mien ku­vaus­paik­ko­ja.

23.03.2022 10:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nykynuoret ovat joutuneet ison kuorman alle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ny­ky­nuo­ret ovat jou­tu­neet ison kuorman alle

16.03.2022 20:00 9
Tilaajille
Hallitus tuo uuden ilmastolain eduskuntaan – "Varmistetaan, että hiilineutraaliustavoite 2035 säilyy ja ilmastotyö jatkuu vaalikausien yli"

Hal­li­tus tuo uuden il­mas­to­lain edus­kun­taan – "Var­mis­te­taan, että hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­te 2035 säilyy ja il­mas­to­työ jatkuu vaa­li­kau­sien yli"

03.03.2022 14:28 32
IPCC: Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimilla on kiire, joillain alueilla ongelmia jo nyt – Venäjän delegaatti pyysi sotaa anteeksi

IPCC: Il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mis­toi­mil­la on kiire, joil­lain alueil­la on­gel­mia jo nyt – Venäjän de­le­gaat­ti pyysi sotaa an­teek­si

28.02.2022 14:06 8
Vegaanihaasteen kuusi miinuspistettä
Kolumni

Ve­gaa­ni­haas­teen kuusi mii­nus­pis­tet­tä

09.02.2022 06:00 17
Tilaajille
Tervataloudesta fossiilivapaaseen teräkseen
Kolumni

Ter­va­ta­lou­des­ta fos­sii­li­va­paa­seen te­räk­seen

08.02.2022 16:00 21
Tilaajille
Oulun kiivasta keskustelua herättänyt uusi kaupunkistrategia äänestettiin valtuustossa läpi

Oulun kii­vas­ta kes­kus­te­lua he­rät­tä­nyt uusi kau­pun­ki­stra­te­gia ää­nes­tet­tiin val­tuus­tos­sa läpi

01.02.2022 17:22 82
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

28.01.2022 20:38 8
Tilaajille
Luonnolla ei ole varaa elää kuplissa – luontokato tai ilmastonmuutos eivät tunne rajoja
Kolumni

Luon­nol­la ei ole varaa elää kup­lis­sa – luon­to­ka­to tai il­mas­ton­muu­tos eivät tunne rajoja

23.01.2022 14:00 17
Tilaajille
Tutkimus: Pohjoisen havumetsissä syntyvät hiukkaset vaikuttavat pilviin ja lieventävät ilmastonmuutosta

Tut­ki­mus: Poh­joi­sen ha­vu­met­sis­sä syn­ty­vät hiuk­ka­set vai­kut­ta­vat pilviin ja lie­ven­tä­vät il­mas­ton­muu­tos­ta

19.01.2022 10:06 5
Tilaajille
Aluevaaliehdokkaat haluavat ilmasto- ja ympäristönäkökulman mukaan kaikkeen päätöksentekoon – vaalikonevastauksissa penätään myös suhteellisuudentajua

Alue­vaa­li­eh­dok­kaat ha­lua­vat il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­man mukaan kaik­keen pää­tök­sen­te­koon – vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sis­sa pe­nä­tään myös suh­teel­li­suu­den­ta­jua

13.01.2022 06:00 18
Tilaajille
Ikiroudan sulamisesta kymmenien miljardien eurojen lisäkulut rakennettuun ympäristöön

Iki­rou­dan su­la­mi­ses­ta kym­me­nien mil­jar­dien eurojen li­sä­ku­lut ra­ken­net­tuun ym­pä­ris­töön

12.01.2022 11:15 13