ilmastonmuutos
Korona vauhditti Nordean asuntokauppaa ja mullisti toimintatapoja – luottotappioita ei tullutkaan

Korona vauh­dit­ti Nordean asun­to­kaup­paa ja mul­lis­ti toi­min­ta­ta­po­ja – luot­to­tap­pioi­ta ei tul­lut­kaan

04.02.2021 18:00
Tilaajille
"Työ, jonka aloitimme Pariisin ilmastosopimuksella, ei ole läheskään valmis" – Yhdysvaltain ilmastotsaari rakentaa Trumpin raunioille

"Työ, jonka aloi­tim­me Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­sel­la, ei ole lä­hes­kään valmis" – Yh­dys­val­tain il­mas­to­tsaa­ri ra­ken­taa Trumpin rau­nioil­le

28.01.2021 19:58 1
Vaikuttavimmat keinot on viisasta nostaa ilmastotoimien kärkeen – pelottelu on tuskin paras tapa kansalaisten herättämiseen
Pääkirjoitus

Vai­kut­ta­vim­mat keinot on vii­sas­ta nostaa il­mas­to­toi­mien kärkeen – pe­lot­te­lu on tuskin paras tapa kan­sa­lais­ten he­rät­tä­mi­seen

15.01.2021 20:00 14
Tilaajille
Tiedemiehet varoittavat maapalloa uhkaavasta tuhosta – "johtajat ovat aliarvioineet ympäristöuhkien vakavuuden"

Tie­de­mie­het va­roit­ta­vat maa­pal­loa uh­kaa­vas­ta tuhosta – "joh­ta­jat ovat ali­ar­vioi­neet ym­pä­ris­tö­uh­kien va­ka­vuu­den"

14.01.2021 10:06 23
Talvilajien harrastajat yrittävät sopeutua, kun talvet lyhenevät ja lumi hupenee Oulun korkeudella

Tal­vi­la­jien har­ras­ta­jat yrit­tä­vät so­peu­tua, kun talvet ly­he­ne­vät ja lumi hupenee Oulun kor­keu­del­la

01.01.2021 23:10 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuula Väyrynen

Kau­pun­ki­lai­nen elä­män­ta­pam­me saas­tut­taa – jä­te­lai­tok­sil­ta valuu kyöhnää vesiin, jotka re­he­vöi­ty­vät

27.12.2020 06:00 6
Tilaajille
Höttö, sose, tykky, puuteri: rakkaalla lumella on monta nimeä – suomalaiselle lumi merkitsee paljon muutakin kuin taivaalta satavaa valkoista ainetta

Höttö, sose, tykky, puu­te­ri: rak­kaal­la lumella on monta nimeä – suo­ma­lai­sel­le lumi mer­kit­see paljon muu­ta­kin kuin tai­vaal­ta satavaa val­kois­ta ainetta

26.12.2020 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Inka Karvonen, Elina Rönkä

Turpeen kor­vaa­mis­ta puulla ra­joit­ta­vat saa­ta­vuus ja luonnon kan­to­ky­ky

18.12.2020 06:00 8
Tilaajille
Turvepelto kaipaa lisää tutkimusta – "On tärkeää tutkia ja viedä tuloksia EU:lle, jotta on osoittaa, että tuotetaan kestävästi"

Tur­ve­pel­to kaipaa lisää tut­ki­mus­ta – "On tärkeää tutkia ja viedä tu­lok­sia EU:lle, jotta on osoit­taa, että tuo­te­taan kes­tä­väs­ti"

17.12.2020 05:54 1
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkijat tekivät musiikkivideon yhdessä artistien kanssa – tieteeseen pohjaava räppi ympäristöhuolen ja toivon viestijänä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat tekivät mu­siik­ki­vi­deon yhdessä ar­tis­tien kanssa – tie­tee­seen poh­jaa­va räppi ym­pä­ris­tö­huo­len ja toivon vies­ti­jä­nä

16.12.2020 12:40
YK:n pääsihteeri António Guterres vaati valtioiden johtajia julistamaan ilmastohätätilan

YK:n pää­sih­tee­ri António Gu­ter­res vaati val­tioi­den joh­ta­jia ju­lis­ta­maan il­mas­to­hä­tä­ti­lan

12.12.2020 21:02 8
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä on maailman merkittävin tehtävä

YK:n pää­sih­tee­ri Antonio Gu­ter­res: Hii­li­neut­raa­lius vuoteen 2050 men­nes­sä on maail­man mer­kit­tä­vin tehtävä

12.12.2020 09:00 4
Viikon lopuksi: Ääriajattelijat lukevat ilmastoraporttia kuin piru Raamattua

Viikon lo­puk­si: Ää­ri­ajat­te­li­jat lukevat il­mas­to­ra­port­tia kuin piru Raa­mat­tua

11.12.2020 19:50 17
Tilaajille
EU sai uuden ilmastotavoitteen – hiilidioksidipäästöjä leikataan ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä

EU sai uuden il­mas­to­ta­voit­teen – hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä lei­ka­taan ainakin 55 pro­sent­tia vuoteen 2030 men­nes­sä

11.12.2020 12:46 1
Oulujärven pallomeri yllätti – Jäätutkija: Vaikka ilmiö on monelle outo, tulevaisuudessa sitä voi nähdä enemmänkin

Ou­lu­jär­ven pal­lo­me­ri yllätti – Jää­tut­ki­ja: Vaikka ilmiö on monelle outo, tu­le­vai­suu­des­sa sitä voi nähdä enem­män­kin

07.12.2020 16:02 1
Tilaajille
Tehottomat ilmastotoimet uhkaavat viedä myös Suomen oikeuteen – "EIT:n historian tärkein tapaus"

Te­hot­to­mat il­mas­to­toi­met uh­kaa­vat viedä myös Suomen oi­keu­teen – "EIT:n his­to­rian tärkein tapaus"

07.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalervo Stranius

Tiestön kunto vai­kut­taa lii­ken­ne­pääs­töi­hin – lai­te­taan tie­verk­ko kuntoon ta­sa­puo­li­ses­ti myös maa­seu­dul­la

06.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari-Petteri Suutari

Oulun otet­ta­va il­mas­to­hä­tä­ti­la to­sis­saan – nyt kau­pun­ki on mukana ryös­tä­mäs­sä nuo­ril­tam­me tu­le­vai­suu­den

24.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Martti Suorsa

Met­sä­pa­lot il­mas­to­vai­kut­ta­ja­na – Mitä ku­lot­ta­mi­nen vai­kut­taa il­mas­ton­muu­tok­seen?

24.11.2020 05:20
Tilaajille
Sateen musta päivä – latujen tekeminen sulaan maahan on jo hölmöintä hommaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Sateen musta päivä – latujen te­ke­mi­nen sulaan maahan on jo höl­möin­tä hommaa

19.11.2020 21:05 1
Tilaajille