Kainuu

Poikkeuksellinen talvi laski yksityisautoilijoiden tyytyväisyyttä teiden talvihoitoon Pohjois-Pohjanmaalla – "Tuollaista kaksijakoista talvea ei ole ollut miesmuistiin"

Poik­keuk­sel­li­nen talvi laski yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den tyy­ty­väi­syyt­tä teiden tal­vi­hoi­toon Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tuol­lais­ta kak­si­ja­kois­ta talvea ei ole ollut mies­muis­tiin"

20:06 0
Näkökulma: Ajaisitko lähimmälle lentokentälle kaksi tuntia? Maakunnissa on vielä ihmisiä ja liiketoimintaa, jotka tarvitsevat sujuvia liikenneyhteyksiä

Nä­kö­kul­ma: Ajai­sit­ko lä­him­mäl­le len­to­ken­täl­le kaksi tuntia? Maa­kun­nis­sa on vielä ihmisiä ja lii­ke­toi­min­taa, jotka tar­vit­se­vat sujuvia lii­ken­ne­yh­teyk­siä

07:00 4
Tilaajille
Professori: Maakuntalentojen valtiontuki ja kilpailutus vaativat komission hyväksynnän – poikkeusolot parantavat hyväksynnän mahdollisuutta

Pro­fes­so­ri: Maa­kun­ta­len­to­jen val­tion­tu­ki ja kil­pai­lu­tus vaa­ti­vat ko­mis­sion hy­väk­syn­nän – poik­keus­olot pa­ran­ta­vat hy­väk­syn­nän mah­dol­li­suut­ta

27.05.2020 06:00 1
Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maakuntakentille – "Pettymystä noussut, mutta keskustelumme maakuntien edustajien kanssa jatkuvat"

Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maa­kun­ta­ken­til­le – "Pet­ty­mys­tä nous­sut, mutta kes­kus­te­lum­me maa­kun­tien edus­ta­jien kanssa jat­ku­vat"

26.05.2020 15:11 1
Traktorinkuljettaja kuoli jäätyään kaatuneen traktorin alle Sotkamossa

Trak­to­rin­kul­jet­ta­ja kuoli jää­tyään kaa­tu­neen trak­to­rin alle Sot­ka­mos­sa

26.05.2020 14:39 0
Supertietokoneen hukkalämmöllä tuotetaan 20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä

Su­per­tie­to­ko­neen huk­ka­läm­möl­lä tuo­te­taan 20 pro­sent­tia Ka­jaa­nin kau­ko­läm­mös­tä

20.05.2020 08:36 2
Mies pahoinpiteli entistä tyttöystäväänsä Kajaanissa ja hajotti tämän autosta ikkunoita

Mies pa­hoin­pi­te­li entistä tyt­tö­ys­tä­vään­sä Ka­jaa­nis­sa ja hajotti tämän autosta ik­ku­noi­ta

19.05.2020 17:10 0
Ilman Finnairin lentoja kesäksi jäävät kaupungit eivät aio lähteä rahoittamaan lentoja itse – Kemissä ja Kajaanissa ei innostuta Porin aikeista laittaa miljoonia omaa rahaa lentoihin

Ilman Finn­ai­rin lentoja kesäksi jäävät kau­pun­git eivät aio lähteä ra­hoit­ta­maan lentoja itse – Kemissä ja Ka­jaa­nis­sa ei in­nos­tu­ta Porin ai­keis­ta laittaa mil­joo­nia omaa rahaa len­toi­hin

18.05.2020 17:36 4
Sotkamossa hirvikolari sunnuntai-iltana – kuljettaja selvisi säikähdyksellä

Sot­ka­mos­sa hir­vi­ko­la­ri sun­nun­tai-il­ta­na – kul­jet­ta­ja selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

18.05.2020 13:08 0
THL: Koko maassa todettu 61 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla ei uusia tapauksia kolmeen päivään – Suomessa yksi uusi koronakuolema

THL: Koko maassa todettu 61 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia ta­pauk­sia kolmeen päivään – Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma

17.05.2020 12:40 1
Kokkolassa ja Kajaanissa suuri huoli Finnairin lentojen vähennyksistä – Finnair ei lennä kesällä viidelle maakuntakentälle

Kok­ko­las­sa ja Ka­jaa­nis­sa suuri huoli Finn­ai­rin len­to­jen vä­hen­nyk­sis­tä – Finnair ei lennä kesällä vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le

17.05.2020 12:27 5
Ultrakevyt lentokone oli lentämässä kuuden koneen muodostelmassa, kun se putosi järven jäälle Hyrynsalmella, lentäjä selvisi rytäkästä säikähdyksellä – OTKES ei tutki turmaa

Ult­ra­ke­vyt len­to­ko­ne oli len­tä­mäs­sä kuuden koneen muo­dos­tel­mas­sa, kun se putosi järven jäälle Hy­ryn­sal­mel­la, lentäjä selvisi ry­tä­käs­tä säi­käh­dyk­sel­lä – OTKES ei tutki turmaa

16.05.2020 17:19 0
Kainuun majoitusmyynti laski maaliskuussa miljoonia – ulkomaisissa yöpymisissä pudotusta 70 prosenttia

Kainuun ma­joi­tus­myyn­ti laski maa­lis­kuus­sa mil­joo­nia – ul­ko­mai­sis­sa yö­py­mi­sis­sä pu­do­tus­ta 70 pro­sent­tia

13.05.2020 18:11 0
Auto valui ojaan ja kuljettaja jäi loukkuun Paltamossa – pelastuslaitos riensi hätiin

Auto valui ojaan ja kul­jet­ta­ja jäi louk­kuun Pal­ta­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos riensi hätiin

13.05.2020 17:40 0
Kevään ylioppilastulokset ovat tulleet - katso listaus Pohjois-Suomen ylioppilaista

Kevään yli­op­pi­las­tu­lok­set ovat tulleet - katso listaus Poh­jois-Suo­men yli­op­pi­lais­ta

12.05.2020 10:58 2
Kajaanissa ja Paltamossa liikkeellä rattijuoppoja perjantaina – kolmesta kiinnijääneestä yhden matka päättyi ojaan

Ka­jaa­nis­sa ja Pal­ta­mos­sa liik­keel­lä rat­ti­juop­po­ja per­jan­tai­na – kol­mes­ta kiin­ni­jää­nees­tä yhden matka päättyi ojaan

10.05.2020 12:59 1
Kulotus levisi rakennuksen seinään Kuhmossa, talon isäntä sammutti palon

Kulotus levisi ra­ken­nuk­sen seinään Kuh­mos­sa, talon isäntä sam­mut­ti palon

08.05.2020 18:07 0
22-vuotias mies autoili ilman ajo-oikeutta Paltamossa – puhalsi alkometriin 0,8 promillea

22-vuo­tias mies autoili ilman ajo-oi­keut­ta Pal­ta­mos­sa – puhalsi al­ko­met­riin 0,8 pro­mil­lea

08.05.2020 13:36 0

Poh­jois-Suo­mes­sa voidaan tehdä Nord­La­bin la­bo­ra­to­riois­sa 900 ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä vuo­ro­kau­des­sa

07.05.2020 14:41 8
Metsästysseurueen epäillään kaataneen karhun ravintohoukutinta hyödyntäen Suomussalmella – tapaus toimitettu syyttäjälle syyteharkintaan

Met­säs­tys­seu­rueen epäil­lään kaa­ta­neen karhun ra­vin­to­hou­ku­tin­ta hyö­dyn­täen Suo­mus­sal­mel­la – tapaus toi­mi­tet­tu syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan

07.05.2020 09:59 2
Kaivinkone upposi useita metrejä syvään veteen Terrafamen kaivoksella Sotkamossa – kuljettaja joutui sairaalaan

Kai­vin­ko­ne upposi useita metrejä syvään veteen Ter­ra­fa­men kai­vok­sel­la Sot­ka­mos­sa – kul­jet­ta­ja joutui sai­raa­laan

18.03.2020 10:56 15
Terrafamen kaivoksella Sotkamossa onnettomuus: IL:n mukaan kaivinkone upposi,  henkilövahinkoja ei tullut – poliisi vaitonainen tapahtumista

Ter­ra­fa­men kai­vok­sel­la Sot­ka­mos­sa on­net­to­muus: IL:n mukaan kai­vin­ko­ne upposi, hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei tullut – poliisi vai­to­nai­nen ta­pah­tu­mis­ta

17.03.2020 21:04 0
Kyläkauppatuki jäi niukaksi, vain alle 40 prosenttia yrittäjistä sai rahaa – Ruokaviraston mukaan valtaosa hakijoista ei täyttänyt tukiehtoja

Ky­lä­kaup­pa­tu­ki jäi niu­kak­si, vain alle 40 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä sai rahaa – Ruo­ka­vi­ras­ton mukaan val­ta­osa ha­ki­jois­ta ei täyt­tä­nyt tu­ki­eh­to­ja

08.03.2020 22:22 25
Tehtaiden seisokit laskivat Terrafamen liikevaihtoa viime vuonna – Nikkelin hinta sahasi voimakkaasti

Teh­tai­den sei­so­kit las­ki­vat Ter­ra­fa­men lii­ke­vaih­toa viime vuonna – Nik­ke­lin hinta sahasi voi­mak­kaas­ti

21.02.2020 09:55 24
Terrafame kasvaa kemian tehtaaksi, jossa avataan vuoden päästä maailman suurin nikkelisulfidin tuotantolinja – Toimitusjohtaja: Ympäristöongelmat on ratkaistu

Ter­ra­fa­me kasvaa kemian teh­taak­si, jossa avataan vuoden päästä maail­man suurin nik­ke­li­sul­fi­din tuo­tan­to­lin­ja – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ym­pä­ris­tö­on­gel­mat on rat­kais­tu

06.02.2020 19:00 0
Tilaajille
Analyysi: Huolellinen ja pitkä lupaprosessi herättää luottamusta Terrafamen uraanituotantoon

Ana­lyy­si: Huo­lel­li­nen ja pitkä lu­pa­pro­ses­si he­rät­tää luot­ta­mus­ta Ter­ra­fa­men uraa­ni­tuo­tan­toon

06.02.2020 14:10 29
Terrafame sai luvan uraanin talteenottoon, lupaa perustellaan yhteiskunnan kokonaisedulla

Ter­ra­fa­me sai luvan uraanin tal­tee­not­toon, lupaa pe­rus­tel­laan yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­edul­la

06.02.2020 13:58 81
Korkein oikeus ei muuttanut Talvivaaran ympäristörikosten tuomioita – Pekka Perän ehdollinen vankeusrangaistus pysyi voimassa

Korkein oikeus ei muut­ta­nut Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­ri­kos­ten tuo­mioi­ta – Pekka Perän eh­dol­li­nen van­keus­ran­gais­tus pysyi voi­mas­sa

21.11.2019 09:44 18
STUK: Talvivaaraan suunniteltu uraanin talteenottolaitos täyttää turvallisuusvaatimukset – ympäristölle ja asukkaille aiheutuvia riskit vähäisiä

STUK: Tal­vi­vaa­raan suun­ni­tel­tu uraanin tal­teen­ot­to­lai­tos täyttää tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set – ym­pä­ris­töl­le ja asuk­kail­le ai­heu­tu­via riskit vä­häi­siä

11.06.2019 10:18 42
Pekka Perän ehdollinen vankeus muuttui sakoiksi: Hovioikeus hylkäsi useita syytteitä pörssiyhtiö Talvivaaran nikkelitiedotusjutussa

Pekka Perän eh­dol­li­nen vankeus muuttui sa­koik­si: Ho­vi­oi­keus hylkäsi useita syyt­tei­tä pörs­si­yh­tiö Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li­tie­do­tus­ju­tus­sa

28.03.2019 11:04 18