Kainuu

Rajavartiosto otti suomalaismiehen kiinni rajavyöhykkeellä Kuhmossa – miestä epäillään valtionrajarikoksesta

Ra­ja­var­tios­to otti suo­ma­lais­mie­hen kiinni ra­ja­vyö­hyk­keel­lä Kuh­mos­sa – miestä epäil­lään val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta

08.08.2020 17:47 0
Trukin piikki puhkaisi muurahaishapposäiliön kuljetusliikkeen pihalla Kajaanissa

Trukin piikki puh­kai­si muu­ra­hais­hap­po­säi­liön kul­je­tus­liik­keen pihalla Ka­jaa­nis­sa

07.08.2020 12:35 1
Uusia investointeja Sotkamoon: Terrafamen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöihin odotetaan roimaa pudotusta

Uusia in­ves­toin­te­ja Sot­ka­moon: Ter­ra­fa­men läm­mön­tuo­tan­non hii­li­di­ok­si­di­pääs­töi­hin odo­te­taan roimaa pu­do­tus­ta

05.08.2020 10:52 0
Kainuun sote varoittaa Suomussalmen tehdaspaloalueen lähellä olevista marjoista, sienistä ja kasviksista

Kainuun sote va­roit­taa Suo­mus­sal­men teh­das­pa­lo­alueen lähellä ole­vis­ta mar­jois­ta, sie­nis­tä ja kas­vik­sis­ta

04.08.2020 15:17 0
Suomussalmen tehdaspalossa ei epäillä rikosta – palon uskotaan saaneen alkunsa tuotantotilan poistoilmapuhaltimen läheisyydestä

Suo­mus­sal­men teh­das­pa­los­sa ei epäillä rikosta – palon us­ko­taan saaneen alkunsa tuo­tan­to­ti­lan pois­to­il­ma­pu­hal­ti­men lä­hei­syy­des­tä

04.08.2020 10:50 0
Poliisi kaipaa vihjeitä moottoriveneiden ja rahalippaan varkauksista Hyrynsalmella

Poliisi kaipaa vih­jei­tä moot­to­ri­ve­nei­den ja ra­ha­lip­paan var­kauk­sis­ta Hy­ryn­sal­mel­la

03.08.2020 19:02 0
Liiketilaan Sotkamon keskustassa yritettiin murtautua – autosta varastettiin rekisterikilvet Kajaanissa

Lii­ke­ti­laan Sot­ka­mon kes­kus­tas­sa yri­tet­tiin mur­tau­tua – autosta va­ras­tet­tiin re­kis­te­ri­kil­vet Ka­jaa­nis­sa

02.08.2020 13:18
Miksi pikkupaikkakunnalle jääminen herättää ihmetystä? Oululainen valokuvaaja Tiina Wallin pohtii teoksissaan muun muassa elämän haurautta ja kotiseudun merkitystä

Miksi pik­ku­paik­ka­kun­nal­le jää­mi­nen he­rät­tää ih­me­tys­tä? Ou­lu­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Tiina Wallin pohtii teok­sis­saan muun muassa elämän hau­raut­ta ja ko­ti­seu­dun mer­ki­tys­tä

31.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Veneilijöille ja retkeilijöille tulossa jätelajittelupisteitä Oulujärven vilkkaimpiin satamiin

Ve­nei­li­jöil­le ja ret­kei­li­jöil­le tulossa jä­te­la­jit­te­lu­pis­tei­tä Ou­lu­jär­ven vilk­kaim­piin sa­ta­miin

30.07.2020 12:31 0
Suuri tehdashalli vaurioitui pahoin tulipalossa Suomussalmella – rakennuksesta paloi noin 4000 neliömetriä

Suuri teh­das­hal­li vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Suo­mus­sal­mel­la – ra­ken­nuk­ses­ta paloi noin 4000 ne­liö­met­riä

30.07.2020 06:42 0
Voimakas saderintama peittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun keskiviikon ja torstain ajaksi – luvassa 5–6 senttiä vettä vuorokaudessa

Voi­ma­kas sa­de­rin­ta­ma peittää Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kes­ki­vii­kon ja tors­tain ajaksi – luvassa 5–6 senttiä vettä vuo­ro­kau­des­sa

29.07.2020 12:13 0
Sotkamossa kuvataan post-apokalyptista elokuvaa – tavoitteena kansainvälinen levitys

Sot­ka­mos­sa ku­va­taan post-apo­ka­lyp­tis­ta elo­ku­vaa – ta­voit­tee­na kan­sain­vä­li­nen levitys

29.07.2020 12:00 1
Sotkamon karanneet biisonit urakoitiin takaisin aitaukseen – pikinokka pystykorva löysi tuoreet jäljet

Sot­ka­mon ka­ran­neet bii­so­nit ura­koi­tiin ta­kai­sin ai­tauk­seen – pi­ki­nok­ka pys­ty­kor­va löysi tuoreet jäljet

29.07.2020 09:16 1
Tilaajille
Karkuteille lähteneistä biisoneista varoitetaan Kainuussa – Sotkamon Laakajärvellä liikkuu kaksi emoa vasikoineen

Kar­ku­teil­le läh­te­neis­tä bii­so­neis­ta va­roi­te­taan Kai­nuus­sa – Sot­ka­mon Laa­ka­jär­vel­lä liikkuu kaksi emoa va­si­koi­neen

28.07.2020 16:55 1
Poliisi: Suomussalmelta kadonnut muistisairas nainen on löytynyt

Po­lii­si: Suo­mus­sal­mel­ta ka­don­nut muis­ti­sai­ras nainen on löy­ty­nyt

28.07.2020 15:51 0
Päältäajettava ruohonleikkuri kaatui ajajansa päälle Puolangalla – ajaja menehtyi

Pääl­täa­jet­ta­va ruo­hon­leik­ku­ri kaatui aja­jan­sa päälle Puo­lan­gal­la – ajaja me­neh­tyi

27.07.2020 18:50
"Tanssi on lähempänä musiikkia kuin teatteria" – oululaislähtöinen Jouni Järvenpää haluaa luoda Kajaanin Routa Companyyn unelmatyöpaikkoja

"Tanssi on lä­hem­pä­nä mu­siik­kia kuin teat­te­ria" – ou­lu­lais­läh­töi­nen Jouni Jär­ven­pää haluaa luoda Ka­jaa­nin Routa Com­pa­nyyn unel­ma­työ­paik­ko­ja

27.07.2020 18:00 0
Tilaajille

Ak­ku­po­ra­ko­neet kiin­nos­ti­vat oma­ko­ti­ta­lon va­ras­toon mur­tau­tu­nut­ta Ka­jaa­nis­sa

27.07.2020 14:10 0

Tie sul­je­taan sil­ta­työn vuoksi parin päivän ajaksi Kuh­mos­sa

27.07.2020 11:50 2
Pohjois-Suomen alkuviikko vietetään mukavan kesäisissä keleissä – keskiviikkona saapuvat sateet

Poh­jois-Suo­men al­ku­viik­ko vie­te­tään mukavan ke­säi­sis­sä ke­leis­sä – kes­ki­viik­ko­na saa­pu­vat sateet

26.07.2020 18:21 0

Sa­de­ve­si tulvi tielle Ka­jaa­nis­sa – Va­ris­tiel­le nouseva ramppi sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 18:22 0
Valtatie 5:n ramppi Varistielle suljettiin Kajaanissa vedenpaljouden vuoksi

Val­ta­tie 5:n ramppi Va­ris­tiel­le sul­jet­tiin Ka­jaa­nis­sa ve­den­pal­jou­den vuoksi

24.07.2020 13:13 0
Epäonnea vesillä Kajaanissa: purjevene karkasi rannasta ja hinaamaan lähteneen moottoriveneen matka tyssäsi

Epä­on­nea vesillä Ka­jaa­nis­sa: pur­je­ve­ne karkasi ran­nas­ta ja hi­naa­maan läh­te­neen moot­to­ri­ve­neen matka tyssäsi

22.07.2020 19:39 0
Mies vaihtoi avioerotilanteessa lukot ilman puolisonsa lupaa ja piti omakotitaloa hallussaan lähes vuoden – oikeus tuomitsi sakkoihin

Mies vaihtoi avio­ero­ti­lan­tees­sa lukot ilman puo­li­son­sa lupaa ja piti oma­ko­ti­ta­loa hal­lus­saan lähes vuoden – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.07.2020 11:19 2
Tilaajille
Sotkamolaisyritys perustaa lähes sata marjojen ostopistettä ympäri Suomea – päätöksen taustalla ulkomaisen työvoiman puute

Sot­ka­mo­lais­yri­tys pe­rus­taa lähes sata mar­jo­jen os­to­pis­tet­tä ympäri Suomea – pää­tök­sen taus­tal­la ul­ko­mai­sen työ­voi­man puute

21.07.2020 07:30 10
Poliisi: Kuhmossa kadonnut keski-ikäinen mies on tavoitettu hyväkuntoisena

Po­lii­si: Kuh­mos­sa ka­don­nut kes­ki-ikäi­nen mies on ta­voi­tet­tu hy­vä­kun­toi­se­na

20.07.2020 13:55 0
Kahden auton risteyskolari Sotkamossa: kolme henkilöä sairaalaan tarkistettaviksi

Kahden auton ris­teys­ko­la­ri Sot­ka­mos­sa: kolme hen­ki­löä sai­raa­laan tar­kis­tet­ta­vik­si

20.07.2020 13:32 0
Humalainen kaivinkonevarkaus ja puukotus – Kuhmossa rötösteltiin sunnuntaina

Hu­ma­lai­nen kai­vin­ko­ne­var­kaus ja puu­ko­tus – Kuh­mos­sa rö­tös­tel­tiin sun­nun­tai­na

20.07.2020 11:51
Noin 90 neliömetriä maastoa palaa Kuhmossa – syttymissyystä ei tietoa

Noin 90 ne­liö­met­riä maastoa palaa Kuh­mos­sa – syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

19.07.2020 12:45 4
Oulun ja Kuopion välinen junayhteys valittiin yhdeksi Euroopan kauneimmista reiteistä – Suomalaiset ihmettelevät the Guardianin valintaa, kun taas turistit ylistävät matkan maisemia

Oulun ja Kuopion välinen ju­na­yh­teys va­lit­tiin yhdeksi Eu­roo­pan kau­neim­mis­ta rei­teis­tä – Suo­ma­lai­set ih­met­te­le­vät the Guar­dia­nin va­lin­taa, kun taas tu­ris­tit ylis­tä­vät matkan mai­se­mia

18.07.2020 18:00 5
Tilaajille