Kainuu

Tv-alan Kultainen Venla -kilpailussa näkyy tänä vuonna pohjoinen ulottuvuus: "Täällä on paljon tarinoita ja esimerkiksi Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muualla"
Tilaajille

Tv-alan Kul­tai­nen Venla -kil­pai­lus­sa näkyy tänä vuonna poh­joi­nen ulot­tu­vuus: "Täällä on paljon ta­ri­noi­ta ja esi­mer­kik­si Kaikki synnit -sarjaa ei olisi voitu kuvata missään muual­la"

18:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 21 uutta koronatartuntaa, joista 17 Oulussa – uusia tapauksia myös kolmessa muussa kunnassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 21 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 17 Oulussa – uusia ta­pauk­sia myös kol­mes­sa muussa kun­nas­sa

12:08 28
Koronan tarttuvampaa britannialaista muunnosta löydetty Kainuusta – Samoojan kuntoutuskodin viruksesta ei vielä tietoa

Koronan tart­tu­vam­paa bri­tan­nia­lais­ta muun­nos­ta löy­det­ty Kai­nuus­ta – Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din vi­ruk­ses­ta ei vielä tietoa

10:05 10
Tuli tuhosi kaksikerroksisen omakotitalon Sotkamossa

Tuli tuhosi kak­si­ker­rok­si­sen oma­ko­ti­ta­lon Sot­ka­mos­sa

06:46
Maakuntalentojen tarjouskilpailu päästiin vihdoin aloittamaan, kun EU otti ratkaisevan askeleen – Yhteyksien vähimmäismäärä on kaksi päivittäistä vuoroa

Maa­kun­ta­len­to­jen tar­jous­kil­pai­lu pääs­tiin vihdoin aloit­ta­maan, kun EU otti rat­kai­se­van as­ke­leen – Yh­teyk­sien vä­him­mäis­mää­rä on kaksi päi­vit­täis­tä vuoroa

14.01.2021 16:39
Oulun tartuntaluvut korkealla, Tuiran koulussa joukkoaltistus – kaupunki muistuttaa, että myös nuorten aikuisten kokoontumiset täytyy pitää pieninä

Oulun tar­tun­ta­lu­vut kor­keal­la, Tuiran kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tus – kau­pun­ki muis­tut­taa, että myös nuorten ai­kuis­ten ko­koon­tu­mi­set täytyy pitää pieninä

14.01.2021 12:02 62
Kainuu koronaepidemian kiihtymisvaiheessa – Samoojan kuntoutuskodissa yksi uusi tartunta

Kainuu ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa yksi uusi tar­tun­ta

14.01.2021 12:00 1
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 23 uutta koronavirustartuntaa, joista 19 Oulussa – koko maassa 324 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 23 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista 19 Oulussa – koko maassa 324 uutta tar­tun­taa

13.01.2021 12:13 42
Piiparinmäen tuulipuistossa pudonnutta tuulivoimalan siipeä oltiin vaihtamassa valmistusvirheen vuoksi – onnettomuuden syyn arvioidaan selviävän lähipäivinä

Pii­pa­rin­mäen tuu­li­puis­tos­sa pu­don­nut­ta tuu­li­voi­ma­lan siipeä oltiin vaih­ta­mas­sa val­mis­tus­vir­heen vuoksi – on­net­to­muu­den syyn ar­vioi­daan sel­viä­vän lä­hi­päi­vi­nä

12.01.2021 15:05
Tilaajille
Korona leviää yhä kuntoutuskodissa Kajaanissa – yli 60 ihmistä karanteeniin, Kainuussa myös tartuntoja ulkomailta palaavilla

Korona leviää yhä kun­tou­tus­ko­dis­sa Ka­jaa­nis­sa – yli 60 ihmistä ka­ran­tee­niin, Kai­nuus­sa myös tar­tun­to­ja ul­ko­mail­ta pa­laa­vil­la

12.01.2021 13:17 1
Oulun tartuntamäärät edelleen korkealla tasolla, tartunnat useimmiten perheen sisäisiä – THL: Kainuuseen kirjattiin paljon tartuntoja

Oulun tar­tun­ta­mää­rät edel­leen kor­keal­la ta­sol­la, tar­tun­nat useim­mi­ten perheen si­säi­siä – THL: Kai­nuu­seen kir­jat­tiin paljon tar­tun­to­ja

12.01.2021 12:03 38
Hovioikeus muutti Haapavedelle ja Kainuuseen ulottuneen laajan huumejutun tuomioita – rikollispomon "luottomiehen" tuomio koveni sakoista 2,5 vuoden vankeuteen

Ho­vi­oi­keus muutti Haa­pa­ve­del­le ja Kai­nuu­seen ulot­tu­neen laajan huu­me­ju­tun tuo­mioi­ta – ri­kol­lis­po­mon "luot­to­mie­hen" tuomio koveni sa­kois­ta 2,5 vuoden van­keu­teen

12.01.2021 11:56 2
Tilaajille
Pakkanen voi kiristyä Lapissa jopa 40 asteeseen, Koillismaalla pakkasta voi olla 35 astetta: "Jos 40 asteeseen kiristyy, se tapahtuu todennäköisimmin Sallan eteläpuolella"

Pak­ka­nen voi ki­ris­tyä Lapissa jopa 40 as­tee­seen, Koil­lis­maal­la pak­kas­ta voi olla 35 as­tet­ta: "Jos 40 as­tee­seen ki­ris­tyy, se ta­pah­tuu to­den­nä­köi­sim­min Sallan ete­lä­puo­lel­la"

11.01.2021 20:17 1
Tilaajille
Kajaanin kuntoutuskodissa kahdeksan uutta koronatartuntaa–"Emme tiedä onko kyse mahdollisesti viruksen muunnoksesta"

Ka­jaa­nin kun­tou­tus­ko­dis­sa kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa­–"Em­me tiedä onko kyse mah­dol­li­ses­ti vi­ruk­sen muun­nok­ses­ta"

11.01.2021 12:10 4
Kajaanilaisen kuntoutuskodin kuudella työntekijällä koronatartunta – aiemmin myös asukkailla todettu tartuntoja

Ka­jaa­ni­lai­sen kun­tou­tus­ko­din kuu­del­la työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – aiemmin myös asuk­kail­la todettu tar­tun­to­ja

10.01.2021 18:35 2

So­siaa­li­pe­da­go­gi­sen he­vos­toi­min­nan täy­den­nys­kou­lu­tus alkaa Kai­nuus­sa – hevosta voi käyttää so­siaa­li­seen kun­tou­tuk­seen

10.01.2021 15:34
Pyhännän ja Kajaanin alueella rakennettavalla tuulivoimatyömaalla tipahti turbiinin siipi – Ilmatar on eristänyt muiden voimaloiden lähialueet

Py­hän­nän ja Ka­jaa­nin alueel­la ra­ken­net­ta­val­la tuu­li­voi­ma­työ­maal­la tipahti tur­bii­nin siipi – Ilmatar on eris­tä­nyt muiden voi­ma­loi­den lä­hi­alueet

10.01.2021 09:12 18
Tilaajille
Nouseva tähtisäveltäjä Outi Tarkiainen kirjoittaa oopperaa vauva-arjen keskellä: "Mitä tylsempi elämä minulla on, sitä enemmän sävellän"

Nouseva täh­ti­sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen kir­joit­taa oop­pe­raa vau­va-ar­jen kes­kel­lä: "Mitä tyl­sem­pi elämä minulla on, sitä enemmän sä­vel­län"

10.01.2021 08:00 2
Tilaajille
Yksi kuoli asunnon tulipalossa Kajaanissa

Yksi kuoli asunnon tu­li­pa­los­sa Ka­jaa­nis­sa

09.01.2021 23:41
Koronavuonna rajaliikenne väheni jopa 70 prosentilla Kainuussa ja Koillismaalla – kotimaan matkailun suosio lisäsi rajavyöhykkeellä liikkujien määrää

Ko­ro­na­vuon­na ra­ja­lii­ken­ne väheni jopa 70 pro­sen­til­la Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – ko­ti­maan mat­kai­lun suosio lisäsi ra­ja­vyö­hyk­keel­lä liik­ku­jien määrää

08.01.2021 15:52
Hirvien lentolaskenta alkaa Oulun eteläpuolella, Kainuussa ja Lapissa – "Pohjois-Suomessa vaikeuksia löytää hirvikantaan oikea taso"

Hirvien len­to­las­ken­ta alkaa Oulun ete­lä­puo­lel­la, Kai­nuus­sa ja Lapissa – "Poh­jois-Suo­mes­sa vai­keuk­sia löytää hir­vi­kan­taan oikea taso"

08.01.2021 12:57 1
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 299 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 17 uutta tartuntaa, joista valtaosa Oulussa

THL: Suo­mes­sa todettu 299 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 17 uutta tar­tun­taa, joista val­ta­osa Oulussa

05.01.2021 12:19 50
Koronarokotukset aloitettiin Kainuussa – maakuntaan odotetaan saapuvan seuraavan parin viikon aikana yhteensä 3000 rokoteannosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Kai­nuus­sa – maa­kun­taan odo­te­taan saa­pu­van seu­raa­van parin viikon aikana yh­teen­sä 3000 ro­ko­te­an­nos­ta

05.01.2021 10:12
Tutkimus: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret kokevat, että yhteiskunta auttaa heitä väärin – tyytymättömiä etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Tut­ki­mus: Työn ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la olevat nuoret ko­ke­vat, että yh­teis­kun­ta auttaa heitä väärin – tyy­ty­mät­tö­miä etenkin sek­suaa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töt

05.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Samoojan kuntoutuskodissa Kajaanissa koronatartunta – asumispalvelyksikössä joulun jälkeen vierailleita pyydetään hakeutumaan koronavirustestiin matalalla kynnyksellä

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – asu­mis­pal­ve­lyk­si­kös­sä joulun jälkeen vie­rail­lei­ta pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.01.2021 21:57
Riita rakettien ampumisesta johti pahoinpitelyyn Kajaanissa uudenvuodenaattona

Riita ra­ket­tien am­pu­mi­ses­ta johti pa­hoin­pi­te­lyyn Ka­jaa­nis­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na

01.01.2021 16:21
Ilmatieteen laitos: Vuosi 2020 oli Suomen mittaushistorian lämpimin – "Ilmastonmuutos tässä kiihtyvästi nostaa näitä Suomenkin lämpötiloja"

Il­ma­tie­teen laitos: Vuosi 2020 oli Suomen mit­taus­his­to­rian läm­pi­min – "Il­mas­ton­muu­tos tässä kiih­ty­väs­ti nostaa näitä Suo­men­kin läm­pö­ti­lo­ja"

31.12.2020 15:04 8
THL: Suomessa 249 uutta koronatapausta – Oulussa poikkeuksellisen paljon uusia tartuntoja

THL: Suo­mes­sa 249 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Oulussa poik­keuk­sel­li­sen paljon uusia tar­tun­to­ja

31.12.2020 12:31 29
Moottorikelkkailu on murroksessa, arvioivat asiantuntijat – Kauden alkaessa on syytä palauttaa mieliin kelkkailuetiketti

Moot­to­ri­kelk­kai­lu on mur­rok­ses­sa, ar­vioi­vat asian­tun­ti­jat – Kauden al­kaes­sa on syytä pa­laut­taa mieliin kelk­kai­lu­eti­ket­ti

31.12.2020 06:00 45
Tilaajille
Sotkamon Katinkullan koronaryppäistä ei ole todettu jatkotartuntoja – Kainuun sote-kuntayhtymä huolissaan koronatilanteesta Karjalan tasavallan puolella

Sot­ka­mon Ka­tin­kul­lan ko­ro­na­ryp­päis­tä ei ole todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – Kainuun so­te-kun­tayh­ty­mä huo­lis­saan ko­ro­na­ti­lan­tees­ta Kar­ja­lan ta­sa­val­lan puo­lel­la

30.12.2020 09:02 7