Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

konkurssit
Kuukausi
Käräjäoikeus määräsi Uroksen maksamaan Valtiokonttorille lähes kuusi miljoonaa euroa korkoineen

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Uroksen mak­sa­maan Val­tio­kont­to­ril­le lähes kuusi mil­joo­naa euroa kor­koi­neen

25.11.2022 17:01 24
Tilaajille

Alfa TV:n toi­min­ta loppuu, omis­ta­ja on jät­tä­nyt kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen

25.11.2022 12:47 5
Tapahtumajärjestäjä RH Entertainment konkurssiin – monia Oulun konsertteja vaarassa peruuntua, perjantain Manhattan Transferin keikka saadaan järjestettyä

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä RH En­ter­tain­ment kon­kurs­siin – monia Oulun kon­sert­te­ja vaa­ras­sa pe­ruun­tua, per­jan­tain Man­hat­tan Trans­fe­rin keikka saadaan jär­jes­tet­tyä

10.11.2022 19:49 21
Tilaajille
Jo sata vuotta lihakauppaa käynyt Kylmäsen lihajalostamo hakeutuu konkurssiin – neljän vuoden vaikeudet ajoivat maksukyvyttömyyteen

Jo sata vuotta li­ha­kaup­paa käynyt Kyl­mä­sen li­ha­ja­los­ta­mo ha­keu­tuu kon­kurs­siin – neljän vuoden vai­keu­det ajoivat mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen

31.10.2022 13:43 74
Tilaajille
Vanhemmat
Torihotellilla voi olla pian uusi omistaja – konkurssipesän hoitaja: "Pikainenkin ratkaisu voidaan tehdä"

To­ri­ho­tel­lil­la voi olla pian uusi omis­ta­ja – kon­kurs­si­pe­sän hoi­ta­ja: "Pi­kai­nen­kin rat­kai­su voidaan tehdä"

27.10.2022 11:12 76
Tilaajille
Ylikiimingin Omaishoitajat ry:n konkurssipesä laittamassa yhdistyksen Havula-kiinteistön myyntiin – valtionkonttori hakee yhdistykseltä lähes 100 000 euron saatavia

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry:n kon­kurs­si­pe­sä lait­ta­mas­sa yh­dis­tyk­sen Ha­vu­la-kiin­teis­tön myyn­tiin – val­tion­kont­to­ri hakee yh­dis­tyk­sel­tä lähes 100 000 euron saa­ta­via

20.10.2022 12:17 3
Tilaajille
Oululaisen Metal Capital Festivalin järjestäjä ajautui konkurssiin – "Kävijätavoite jäi piippuun"

Ou­lu­lai­sen Metal Capital Fes­ti­va­lin jär­jes­tä­jä ajautui kon­kurs­siin – "Kä­vi­jä­ta­voi­te jäi piip­puun"

11.10.2022 14:17 24
Tilaajille
Pesänhoitaja haluaa poliisin tutkivan Uroksen varojen käyttöä – konkurssipesä sai uutta tietoa "kiinalaismiljoonista"

Pe­sän­hoi­ta­ja haluaa po­lii­sin tut­ki­van Uroksen varojen käyttöä – kon­kurs­si­pe­sä sai uutta tietoa "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta"

03.10.2022 14:55 7
Tilaajille
Taas kaatui sähkönmyyntiyhtiö – Kotkassa perustettu Karhu Voima jätti konkurssihakemuksen, asiakkaiden etsittävä uusi sähkönmyyjä pian

Taas kaatui säh­kön­myyn­ti­yh­tiö – Kot­kas­sa pe­rus­tet­tu Karhu Voima jätti kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen, asiak­kai­den et­sit­tä­vä uusi säh­kön­myy­jä pian

19.09.2022 13:53 8
Pesänhoitaja Uroksen erityistilintarkastuksesta: Jatkotoimille perusteita, rikosilmoituskin mahdollinen – "Kun ulkopuolinen lainoitus on loppunut, yhtiön rahat ovat loppuneet"

Pe­sän­hoi­ta­ja Uroksen eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta: Jat­ko­toi­mil­le pe­rus­tei­ta, ri­kos­il­moi­tus­kin mah­dol­li­nen – "Kun ul­ko­puo­li­nen lai­noi­tus on lop­pu­nut, yhtiön rahat ovat lop­pu­neet"

31.08.2022 14:00 1
Tilaajille
Urokseen liittyvä esitutkinta eteni loppulausuntovaiheeseen – epäiltyjen omaisuutta takavarikossa yhä miljoonien edestä

Urok­seen liit­ty­vä esi­tut­kin­ta eteni lop­pu­lau­sun­to­vai­hee­seen – epäil­ty­jen omai­suut­ta ta­ka­va­ri­kos­sa yhä mil­joo­nien edestä

31.08.2022 09:25 2
Tilaajille
Sieviläinen maski- ja suodatinvalmistaja Teho Filter on asetettu konkurssiin – pesänhoitajan mukaan velat miljoonaluokkaa

Sie­vi­läi­nen maski- ja suo­da­tin­val­mis­ta­ja Teho Filter on ase­tet­tu kon­kurs­siin – ­pe­sän­hoi­ta­jan mukaan velat mil­joo­na­luok­kaa

30.08.2022 16:11 9
Tilaajille
Torihotellin kiinteistöyhtiö saatiin viimein asetettua konkurssiin – Pesänhoitaja: "Konkurssiin haetaan hyvää lopputulosta ja ripeää ratkaisua"

To­ri­ho­tel­lin kiin­teis­tö­yh­tiö saatiin viimein ase­tet­tua kon­kurs­siin – Pe­sän­hoi­ta­ja: "Kon­kurs­siin haetaan hyvää lop­pu­tu­los­ta ja ripeää rat­kai­sua"

26.08.2022 13:02 79
Tilaajille
Keskipohjanmaa: Ylivieskalainen Sikabaari hakeutuu konkurssiin – yrityksen kaikkien lihatuotteiden hävittämismääräys oli liikaa

Kes­ki­poh­jan­maa: Yli­vies­ka­lai­nen Si­ka­baa­ri ha­keu­tuu kon­kurs­siin – yri­tyk­sen kaik­kien li­ha­tuot­tei­den hä­vit­tä­mis­mää­räys oli liikaa

04.08.2022 14:06 20
Uroksen konkurssimenettelyssä yli 60 velkojaa, niiden saatavat yli 35 miljoonaa – myös pääomistaja Jyrki Hallikainen haluaa yhtiöltä miljoonia

Uroksen kon­kurs­si­me­net­te­lys­sä yli 60 vel­ko­jaa, niiden saa­ta­vat yli 35 mil­joo­naa – myös pää­omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kai­nen haluaa yh­tiöl­tä mil­joo­nia

03.08.2022 12:25 28
Tilaajille
Kauppalehti: Uroksen kassassa oli vuodenvaihteessa 1150 euroa – samaan aikaan yhtiöllä oli 45,6 miljoonaa lainaa

Kaup­pa­leh­ti: Uroksen kas­sas­sa oli vuo­den­vaih­tees­sa 1150 euroa – samaan aikaan yh­tiöl­lä oli 45,6 mil­joo­naa lainaa

05.07.2022 20:59 13
Oulun Torihotelli on puoliksi valmis – hotelliyhtiön konkurssin aikataulu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edustajat saadaan tavoitettua

Oulun To­ri­ho­tel­li on puo­lik­si valmis – ho­tel­li­yh­tiön kon­kurs­sin ai­ka­tau­lu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edus­ta­jat saadaan ta­voi­tet­tua

01.07.2022 15:42 39
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin – hotellin rakennuslupa voimassa enää kesäkuun loppuun asti

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV hakee Oulun to­ri­ho­tel­li­yh­tiö­tä kon­kurs­siin – ho­tel­lin ra­ken­nus­lu­pa voi­mas­sa enää ke­sä­kuun loppuun asti

29.06.2022 16:57 41
Tilaajille
Jyrki Hallikainen allekirjoitti viimein Uroksen konkurssipesän pesäluettelon – pesänhoitaja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme arvioida, onko tarvetta joihinkin toimenpiteisiin"

Jyrki Hal­li­kai­nen al­le­kir­joit­ti viimein Uroksen kon­kurs­si­pe­sän pe­sä­luet­te­lon – pe­sän­hoi­ta­ja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme ar­vioi­da, onko tar­vet­ta joi­hin­kin toi­men­pi­tei­siin"

17.06.2022 16:25 4
Tilaajille
Uroksen tytäryhtiöllä mahdollisesti satojen miljoonien dollareiden saatava Kiinasta – pe­sän­hoi­ta­jan mukaan sillä olisi rat­kai­se­va vai­ku­tus kon­kurs­sin lop­pu­tu­lok­seen

Uroksen ty­tär­yh­tiöl­lä mah­dol­li­ses­ti satojen mil­joo­nien dol­la­rei­den saatava Kii­nas­ta – pe­sän­hoi­ta­jan mukaan sillä olisi rat­kai­se­va vai­ku­tus kon­kurs­sin lop­pu­tu­lok­seen

09.06.2022 17:16 38
Tilaajille