Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kaivokset
Rakennetaanko kaivosten jätealtaat Suomessa väärin? Riippumaton taho kyseenalaistaa Ranuan suurkaivoksen suunnitelmat

Ra­ken­ne­taan­ko kai­vos­ten jä­teal­taat Suo­mes­sa väärin? Riip­pu­ma­ton taho ky­seen­alais­taa Ranuan suur­kai­vok­sen suun­ni­tel­mat

23.02.2024 06:00 13
Tilaajille
Malminetsintäyhtiö Latitude 66 Cobalt luopuu viidestä malminetsintäluvasta ja pienentää viittä muuta aluetta

Mal­mi­net­sin­täyh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt luopuu vii­des­tä mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta ja pie­nen­tää viittä muuta aluetta

15.01.2024 09:45 5
Tilaajille
Neljä pohjoisen kaivoskuntaa saa yllättävän lisäpotin uudesta kaivosverosta

Neljä poh­joi­sen kai­vos­kun­taa saa yl­lät­tä­vän li­sä­po­tin uudesta kai­vos­ve­ros­ta

09.01.2024 16:00 3
Tilaajille
Ranua haluaa kaivokseen työntekijöitä varsinkin Oulun seudulta – Suhangon kaivos toisi työtä sadoille

Ranua haluaa kai­vok­seen työn­te­ki­jöi­tä var­sin­kin Oulun seu­dul­ta – Su­han­gon kaivos toisi työtä sa­doil­le

05.01.2024 10:35 31
Yle: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Tukesin päätöksen Viiankiaavan malminetsinnästä

Yle: Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Tukesin pää­tök­sen Viian­kiaa­van mal­mi­net­sin­näs­tä

30.12.2023 09:07 25
Elokapina osoitti mieltä Viiankiaavan koeporauksilla Sodankylässä

Elo­ka­pi­na osoitti mieltä Viian­kiaa­van koe­po­rauk­sil­la So­dan­ky­läs­sä

16.12.2023 14:36 21
Kaivoksessa syttyi tulipalo Kittilässä, kaikki paikalla olleet saatiin evakuoitua maan pinnalle

Kai­vok­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Kit­ti­läs­sä, kaikki pai­kal­la olleet saatiin eva­kuoi­tua maan pin­nal­le

12.12.2023 06:15
Kuusi Elokapinan mielenosoittajaa otettiin kiinni Levillä

Kuusi Elo­ka­pi­nan mie­le­no­soit­ta­jaa otet­tiin kiinni Levillä

01.11.2023 22:06 4
Tilaajille
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kalevan kokoama raati pohtii, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Kalevan kokoama raati pohtii, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

24.09.2023 08:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän siir­ty­män avulla haetaan laa­jem­paa so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa ym­pä­ris­tön li­sään­ty­väl­le riis­tol­le

26.08.2023 08:00 9
Tilaajille
Ely-keskus hakee Raahen Laivakankaan kaivoksen ympäristölupien peruuttamista

Ely-kes­kus hakee Raahen Lai­va­kan­kaan kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pien pe­ruut­ta­mis­ta

07.08.2023 09:32 11
Kaivosyhtiö Terrafamen tulos yli 30 miljoonaa euroa pakkasella

Kai­vo­syh­tiö Ter­ra­fa­men tulos yli 30 mil­joo­naa euroa pak­ka­sel­la

28.07.2023 11:04 14
Väite: Sakatin kaivoshankkeen laskelmissa jopa 2–10-kertainen laskuvirhe, kokeneen asiantuntijan mukaan rikkihapon osuus puuttuu

Väite: Sakatin kai­vos­hank­keen las­kel­mis­sa jopa 2–10-ker­tai­nen las­ku­vir­he, ko­ke­neen asian­tun­ti­jan mukaan rik­ki­ha­pon osuus puuttuu

24.07.2023 10:00 15
Tilaajille
EU-komissaari Jutta Urpilainen toi kansainvälisen tiiminsä Rovaniemelle – Brysselistä katsottuna koko arktinen alue on nyt kiinnostavampi kuin koskaan

EU-ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­nen toi kan­sain­vä­li­sen tii­min­sä Ro­va­nie­mel­le – Brys­se­lis­tä kat­sot­tu­na koko ark­ti­nen alue on nyt kiin­nos­ta­vam­pi kuin koskaan

21.04.2023 17:44 10
Tilaajille
Ranualla valmistaudutaan Suhangon kaivokseen, joka toisi kuntaan työtä ja veroeuroa – ympäristövaikutuksista huolettaa pöly ja Kemijokeen päätyvä purkuputki

Ra­nual­la val­mis­tau­du­taan Su­han­gon kai­vok­seen, joka toisi kuntaan työtä ja ve­roeu­roa – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta huo­let­taa pöly ja Ke­mi­jo­keen päätyvä pur­ku­put­ki

25.03.2023 11:06 3
Tilaajille
Latitude löysi uuden kobolttiesiintymän Ollinsuon alueelta, reilun kymmenen kilometrin päässä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­tie­siin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

15.03.2023 14:36 10
Tilaajille
Soklin uumenissa piilee mahdollisuus pohjoiselle
Pääkirjoitus

Soklin uu­me­nis­sa piilee mah­dol­li­suus poh­joi­sel­le

26.02.2023 20:00 21
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Sotkamossa sijaitsevan Uutelan alueen kai­vos­lu­van – Kaivosyhtiö haluaa avata Kainuuseen Viinakorpi-nimisen louhoksen

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Sot­ka­mos­sa si­jait­se­van Uutelan alueen kai­vos­lu­van – Kai­vo­syh­tiö haluaa avata Kai­nuu­seen Vii­na­kor­pi-ni­mi­sen lou­hok­sen

09.02.2023 18:00 2
Tilaajille
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tu­soh­jel­mas­sa

05.02.2023 21:05 5
Tilaajille
Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat kiristämään kaivoslakia – Talousvaliokunnan Sanni Grahn-Laasonen: "Kaivoslupa pitää voida estää, jos sillä vaarannetaan turvallisuutta"

Venäjän sota ja Kiinan mahti ajavat ki­ris­tä­mään kai­vos­la­kia – Ta­lous­va­lio­kun­nan Sanni Grahn-Laa­so­nen: "Kai­vos­lu­pa pitää voida estää, jos sillä vaa­ran­ne­taan tur­val­li­suut­ta"

20.01.2023 16:06 2
Tilaajille