Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Matkailu
Kuukausi
Oulun matkailu kaipaa omaleimaisia kohteita
Pääkirjoitus

Oulun mat­kai­lu kaipaa oma­lei­mai­sia koh­tei­ta

04.06.2023 20:00 40
Huonot lentoyhteydet estävät turistiryhmien tuomisen Ouluun – Yrjötapio Kivisaaren mukaan Finnairin poskettomat hinnat ovat imago-ongelma kaupungille

Huonot len­to­yh­tey­det estävät tu­ris­ti­ryh­mien tuo­mi­sen Ouluun – Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ren mukaan Finn­ai­rin pos­ket­to­mat hinnat ovat ima­go-on­gel­ma kau­pun­gil­le

02.06.2023 17:00 34
Tilaajille
Rakennetaanko ratayhteys Oulusta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Suomen pitää valita huoltovarmuus tai pendelöijien mukavuudet

Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Suomen pitää valita huol­to­var­muus tai pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

02.06.2023 06:30 82
Tilaajille
Oulun matkailuneuvonta puuhaa muuttoa kauppahalliin – palvelut aloittaisivat jo kesäkuun alussa

Oulun mat­kai­lu­neu­von­ta puuhaa muuttoa kaup­pa­hal­liin – pal­ve­lut aloit­tai­si­vat jo ke­sä­kuun alussa

30.05.2023 06:30 30
Tilaajille
Pohjolan rengastiellä odottaa kesän paras road trip
Mainos Oulun Matkailu Oy

Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä odottaa kesän paras road trip

29.05.2023 06:00
Iistä löytyy elämyksiä ja aitoa luonnonrauhaa – uusia matkailupalveluita kehitetään Iijoelle kolmenkymmenen yrityksen voimin
Mainos Iin kunta

Iistä löytyy elä­myk­siä ja aitoa luon­non­rau­haa – uusia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään Ii­joel­le kol­men­kym­me­nen yri­tyk­sen voimin

25.05.2023 06:00
Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin – Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä

Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin – ­Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä

24.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Televisiokamerat seurasivat oululaista Sebastian Hietikkoa au pair -reissulle Etelä-Afrikkaan – "Se oli monella tavalla suurien tunteiden kokemus"

Te­le­vi­sio­ka­me­rat seu­ra­si­vat ou­lu­lais­ta Se­bas­tian Hie­tik­koa au pair -reis­sul­le Ete­lä-Af­rik­kaan – "Se oli monella tavalla suurien tun­tei­den ko­ke­mus"

23.05.2023 13:31 2
Kalevan toimittaja Ville Muikkula pyöräilee 800 kilometriä Nuorgamista Ouluun – Matkalta kuullaan useita suoria lähetyksiä, polkeminen tuottaa virtaa radiokalustolle

Kalevan toi­mit­ta­ja Ville Muik­ku­la pyö­räi­lee 800 ki­lo­met­riä Nuor­ga­mis­ta Ouluun – Mat­kal­ta kuul­laan useita suoria lä­he­tyk­siä, pol­ke­mi­nen tuottaa virtaa ra­dio­ka­lus­tol­le

21.05.2023 17:00 6
Tilaajille
Eläkeläinen Liisa Laaksonen reilaa maailmalla ilman tarkkoja aikatauluja – Näitä reittejä pääsee parhaiten Suomesta junalla läpi Euroopan

Elä­ke­läi­nen Liisa Laak­so­nen reilaa maail­mal­la ilman tark­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja – Näitä reit­te­jä pääsee par­hai­ten Suo­mes­ta junalla läpi Eu­roo­pan

21.05.2023 10:00 6
Tilaajille
Lontoossa kuninkaan kruunajaisia seuranneet oululaisanopit kuvailevat tunnelman olleen kuin silakoilla purkissa – selfiet ja nimmarit jäivät saamatta, mutta vilkutuspaikan kanssa kävi tuuri

Lon­toos­sa ku­nin­kaan kruu­na­jai­sia seu­ran­neet ou­lu­lais­ano­pit ku­vai­le­vat tun­nel­man olleen kuin si­la­koil­la pur­kis­sa – selfiet ja nim­ma­rit jäivät saa­mat­ta, mutta vil­ku­tus­pai­kan kanssa kävi tuuri

20.05.2023 15:28
Hepokönkään geologinen luontopolku suljetaan kahdeksi viikoksi kunnostustöiden vuoksi – Esteetön reitti vesiputoukselle on auki normaalisti

He­po­kön­kään geo­lo­gi­nen luon­to­pol­ku sul­je­taan kah­dek­si vii­kok­si kun­nos­tus­töi­den vuoksi – Es­tee­tön reitti ve­si­pu­touk­sel­le on auki nor­maa­lis­ti

19.05.2023 10:55
Tilaajille
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

16.05.2023 12:02 26
Rukalla on syksyllä reilut 100 000 kuutiota lunta valmiina, sillä kesän aikana kasoista sulaa kolmannes – Tunturikeskuksessa on nyt menossa huoltohässäkkä

Rukalla on syk­syl­lä reilut 100 000 kuu­tio­ta lunta val­mii­na, sillä kesän aikana ka­sois­ta sulaa kol­man­nes – Tun­tu­ri­kes­kuk­ses­sa on nyt menossa huol­to­häs­säk­kä

14.05.2023 17:30 1
Tilaajille
Nallikaria uudistetaan isosti lähivuosina – katso kooste, mitä alueella tehdään tänä kesänä

Nal­li­ka­ria uu­dis­te­taan isosti lä­hi­vuo­si­na – katso kooste, mitä alueel­la tehdään tänä kesänä

10.05.2023 13:23 27
Tilaajille
Pohjoisessa on tuhansia sähköpyöriä, mutta mistä niille löytyy mekaanikot? Oulussa sähköpyörän huoltoa saa jonottaa viikon tai kaksi

Poh­joi­ses­sa on tu­han­sia säh­kö­pyö­riä, mutta mistä niille löytyy me­kaa­ni­kot? Oulussa säh­kö­pyö­rän huoltoa saa jo­not­taa viikon tai kaksi

09.05.2023 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ennen olivat ul­ko­maat lä­hem­pä­nä

09.05.2023 07:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Viikon lopuksi: Oulusta ei pääse suoralla yhteydellä ulkomaille – Ei edes Haaparannan puolelle
Essee

Viikon lo­puk­si: Oulusta ei pääse suo­ral­la yh­tey­del­lä ul­ko­mail­le – Ei edes Haa­pa­ran­nan puo­lel­le

06.05.2023 08:00 29
Tilaajille
Temmesjokisuulla on erikoinen yhteisö, jossa käy enimmäkseen miehiä – Kaleva vei kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin tutustumaan ilman lupaa rakennettuun mökkikylään

Tem­mes­jo­ki­suul­la on eri­koi­nen yh­tei­sö, jossa käy enim­mäk­seen miehiä – Kaleva vei kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin tu­tus­tu­maan ilman lupaa ra­ken­net­tuun mök­ki­ky­lään

06.05.2023 05:55 35
Tilaajille
Oululaiset anopit lähtivät Lontooseen hakemaan selfietä kuningasparin kanssa – Pelipaikoille mennään jo aamukuudeksi

Ou­lu­lai­set anopit läh­ti­vät Lon­too­seen ha­ke­maan sel­fie­tä ku­nin­gas­pa­rin kanssa – Pe­li­pai­koil­le mennään jo aa­mu­kuu­dek­si

05.05.2023 06:10 4