Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kiertotalous
Oululainen Taitonetti valittiin voittajaksi Suomen vastuullisin tuote -kilpailussa

Ou­lu­lai­nen Tai­to­net­ti va­lit­tiin voit­ta­jak­si Suomen vas­tuul­li­sin tuote -kil­pai­lus­sa

03.11.2023 14:59 13
Kiertotalouteen on mahdollisuus lisätä liiketoimintaa digin avulla – kuluttaminen ei ole itsetarkoitus
Kolumni

Kier­to­ta­lou­teen on mah­dol­li­suus lisätä lii­ke­toi­min­taa digin avulla – ku­lut­ta­mi­nen ei ole it­se­tar­koi­tus

13.08.2023 14:00 2
Tilaajille
Halpa paita ei ole enää välttämättä järkevin ostos
Pääkirjoitus

Halpa paita ei ole enää vält­tä­mät­tä jär­ke­vin ostos

16.07.2023 20:00 9
Tilaajille
Pyhännälle rakennetaan biokaasulaitos osana kiertotalouspuistoa – valmista pitäisi olla ensi vuoden lopussa

Py­hän­näl­le ra­ken­ne­taan bio­kaa­su­lai­tos osana kier­to­ta­lous­puis­toa – val­mis­ta pitäisi olla ensi vuoden lopussa

27.06.2023 10:21 4
Tilaajille
Vanhat korvalappustereot ja boomboxit viedään käsistä Oulussa ­– Samaan aikaan lähes kaikki laitteita korjanneet liikkeet ovat lopettaneet

Vanhat kor­va­lap­pu­ste­reot ja boom­bo­xit viedään käsistä Oulussa – Samaan aikaan lähes kaikki lait­tei­ta kor­jan­neet liik­keet ovat lo­pet­ta­neet

18.06.2023 06:00 12
Tilaajille
Biokaasuhankkeita nousee kuin sieniä sateella – Muhokselle nousee Viskaalin laitos, joka tuottaa biokaasua ja lannoitteita

Bio­kaa­su­hank­kei­ta nousee kuin sieniä sa­teel­la – Mu­hok­sel­le nousee Vis­kaa­lin laitos, joka tuottaa bio­kaa­sua ja lan­noit­tei­ta

16.06.2023 07:38 19
Tilaajille
Vaatelaastarille startup-palkinto: oululaisäidit tympääntyivät lasten rikkinäisiin housunpolviin, ja nyt heidän keksintöään käyttävät myös moottoripyöräilijät ja metsurit

Vaa­te­laas­ta­ril­le star­tup-pal­kin­to: ou­lu­lais­äi­dit tym­pään­tyi­vät lasten rik­ki­näi­siin hou­sun­pol­viin, ja nyt heidän kek­sin­töään käyt­tä­vät myös moot­to­ri­pyö­räi­li­jät ja met­su­rit

06.06.2023 15:00 4
Tilaajille
Hävettävän huonokuntoinenkin neule voi olla yllättävän helppo pelastaa – Oululainen yrittäjä Maria Manninen pidentää vaatteiden elinikää ja näyttää, miten se onnistuu

Hä­vet­tä­vän huo­no­kun­toi­nen­kin neule voi olla yl­lät­tä­vän helppo pe­las­taa – Ou­lu­lai­nen yrit­tä­jä Maria Man­ni­nen pi­den­tää vaat­tei­den elin­ikää ja näyt­tää, miten se on­nis­tuu

04.06.2023 06:30
Tilaajille
Oululaisyleisölle puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neuvottelupöydissä – Nyt maailma on muuttunut, ja se on rohkaiseva viesti ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta

Ou­lu­lais­ylei­söl­le puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä – Nyt maailma on muut­tu­nut, ja se on roh­kai­se­va viesti ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta

24.05.2023 20:00 6
Tilaajille
Kiertotalouden menestysresepteissä näyttäisi nyt toistuvan kolme osasta
Kolumni

Kier­to­ta­lou­den me­nes­tys­re­sep­teis­sä näyt­täi­si nyt tois­tu­van kolme osasta

21.05.2023 14:00 1
Tilaajille
Sotilaskotiyhdistyksen munkit ja kahvi houkuttelivat ihmisiä räntäsateeseen ja kierrätyskeskus Liken avajaisiin Limingantulliin: "Sotkusta sai lämpimänä"

So­ti­las­ko­ti­yh­dis­tyk­sen munkit ja kahvi hou­kut­te­li­vat ihmisiä rän­tä­sa­tee­seen ja kier­rä­tys­kes­kus Liken ava­jai­siin Li­min­gan­tul­liin: "Sot­kus­ta sai läm­pi­mä­nä"

28.04.2023 19:00 6
Tilaajille
Oulun uusi kierrätyskeskus viettää perjantaina avajaisiaan – minkälainen on tulevaisuuden tavaratalo Likke?
Mainos Kiertokaari Oy

Oulun uusi kier­rä­tys­kes­kus viettää per­jan­tai­na ava­jai­siaan – min­kä­lai­nen on tu­le­vai­suu­den ta­va­ra­ta­lo Likke?

26.04.2023 13:00
Kahdeksan Oulun seudun urakoitsijaa moittii Kiertokaarta: "Pelottaa osallistua tarjouskilpailuun näillä tiedoilla"

Kah­dek­san Oulun seudun ura­koit­si­jaa moittii Kier­to­kaar­ta: "Pe­lot­taa osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­luun näillä tie­doil­la"

30.03.2023 05:00 85
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa Kemin Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 10:55
Tilaajille
Kuolinpesien vintageturkeille keksitään uutta käyttöä – Komeroihin unohtuneita turkkeja uudistetaan tai niistä tehdään torkkupeittoja

Kuo­lin­pe­sien vin­ta­ge­tur­keil­le kek­si­tään uutta käyttöä – Ko­me­roi­hin unoh­tu­nei­ta turk­ke­ja uu­dis­te­taan tai niistä tehdään tork­ku­peit­to­ja

14.03.2023 18:00 12
Tilaajille
Kiertotalouden uudet toimintamallit tuovat tuloksia yrityksille
Kolumni

Kier­to­ta­lou­den uudet toi­min­ta­mal­lit tuovat tu­lok­sia yri­tyk­sil­le

30.12.2022 06:00 4
Tilaajille
100-vuotias jätealan perheyritys Veikko Lehti on aloittanut toimintansa Oulussa – ”Autamme asiakkaitamme pääsemään vaikeista jätteistä eroon vastuullisesti”
Mainos Veikko Lehti Oy

100-vuo­tias jä­te­alan per­he­yri­tys Veikko Lehti on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa Oulussa – ”Au­tam­me asiak­kai­tam­me pää­se­mään vai­keis­ta jät­teis­tä eroon vas­tuul­li­ses­ti”

06.12.2022 06:00
Pienet teot, valtava vaikutus – Vuoden Designteko -palkittu oululainen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maailmaa Vaatelaastari-innovaatiollaan

Pienet teot, valtava vai­ku­tus – ­Vuo­den De­sign­te­ko -pal­kit­tu ou­lu­lai­nen Oikiat Design Oy haluaa muuttaa maail­maa Vaa­te­laas­ta­ri-in­no­vaa­tiol­laan

24.11.2022 14:40
Tilaajille
Iihin on rakennettu Suomen suurin fotobioreaktori, jota yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan – ”Tähän liittyvää kaupallista tutkimusta ei ole ollut aiemmin saatavilla Suomessa”
Mainos Iin kunta

Iihin on ra­ken­net­tu Suomen suurin fo­to­bio­reak­to­ri, jota yri­tyk­set voivat hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­nas­saan – ”Tähän liit­ty­vää kau­pal­lis­ta tut­ki­mus­ta ei ole ollut aiemmin saa­ta­vil­la Suo­mes­sa”

03.11.2022 06:00
Uusiokuidun imussa Kemiin voisi nousta tekstiilitehdas – "30 000 tonnilla Infinnaa pyörisi pari - kolmekin tehdasta", sanoo professori Ali Harlin

Uu­sio­kui­dun imussa Kemiin voisi nousta teks­tii­li­teh­das – "30 000 ton­nil­la In­fin­naa pyörisi pari - kol­me­kin teh­das­ta", sanoo pro­fes­so­ri Ali Harlin

27.09.2022 12:35 2
Tilaajille