Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Kiertotalous
Kiertotalousliiketoiminta siirtyy Oulun Energialta uuteen Syklo-yhtiöön

Kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­ta siirtyy Oulun Ener­gial­ta uuteen Syk­lo-yh­tiöön

20.05.2022 10:02 3
Jätteiden lajittelu laajenee, yhä suurempi osa hyötykäyttöön – Kiertokaari avaa Ruskoon kierrätysmyymälän ensi kesänä

Jät­tei­den la­jit­te­lu laa­je­nee, yhä suu­rem­pi osa hyö­ty­käyt­töön – Kier­to­kaa­ri avaa Ruskoon kier­rä­tys­myy­mä­län ensi kesänä

25.03.2022 11:43 20
Tilaajille
Näin aasialaisten himoitsema romu muuttuu jaloteräkseksi – Tornion terästehtaalla sulatetaan 200 laivalastia vuodessa

Näin aa­sia­lais­ten hi­moit­se­ma romu muuttuu ja­lo­te­räk­sek­si – ­Tor­nion te­räs­teh­taal­la su­la­te­taan 200 lai­va­las­tia vuo­des­sa

11.12.2021 06:00 17
Tilaajille
Eteläiselle Oivapisteelle kaava Perävainiolle – uusi hyötyjätteen keräyspiste helpottaa Ruskon pisteen kuormitusta

Ete­läi­sel­le Oi­va­pis­teel­le kaava Pe­rä­vai­niol­le – uusi hyö­ty­jät­teen ke­räys­pis­te hel­pot­taa Ruskon pisteen kuor­mi­tus­ta

27.11.2021 15:00 6
Tilaajille
Tahkokankaasta tehdään Oulun kiertotalousesimerkki – hankkeessa muun muassa seurataan purkamisen ympäristövaikutuksia ja laaditaan käsikirja käytettäväksi myös muissa purkukohteissa

Tah­ko­kan­kaas­ta tehdään Oulun kier­to­ta­lous­esi­merk­ki – hank­kees­sa muun muassa seu­ra­taan pur­ka­mi­sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia ja laa­di­taan kä­si­kir­ja käy­tet­tä­väk­si myös muissa pur­ku­koh­teis­sa

01.11.2021 18:00 5
Tilaajille
Oulussa kohta ennätysmäärä pörssiyhtiöitä – Kiertotalousyhtiö EcoUp haluaa kasvaa eristemarkkinoilla ja hakee pörssistä rahoitusta

Oulussa kohta en­nä­tys­mää­rä pörs­si­yh­tiöi­tä – Kier­to­ta­lous­yh­tiö EcoUp haluaa kasvaa eris­te­mark­ki­noil­la ja hakee pörs­sis­tä ra­hoi­tus­ta

14.09.2021 09:45 1
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen kier­to­ta­lous­yh­tiö EcoUp Oyj aikoo lis­tau­tua First North -mark­ki­na­pai­kal­le – eko­vil­laa val­mis­ta­va tehdas on Kii­min­gis­sä

01.09.2021 10:40 2
Insinööriopiskelija on myös tuore tietokirjailija

In­si­nöö­ri­opis­ke­li­ja on myös tuore tie­to­kir­jai­li­ja

08.08.2021 06:00 2
Ruskon jätekeskus kasvaa reilulla parilla hehtaarilla

Ruskon jä­te­kes­kus kasvaa rei­lul­la parilla heh­taa­ril­la

27.05.2021 06:25
Kiertotaloudelle laadittiin tiekartta – Oulu profiloituu koulutukseen ja oppimiseen

Kier­to­ta­lou­del­le laa­dit­tiin tie­kart­ta – Oulu pro­fi­loi­tuu kou­lu­tuk­seen ja op­pi­mi­seen

13.04.2021 19:26 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kier­to­ta­lou­des­ta vauhtia Oulun elin­voi­maan – jos Rak­si­lan ui­ma­hal­li pää­te­tään purkaa, tulee siitä tehdä pur­ku­ma­te­riaa­lin hyö­dyn­tä­mi­sen esi­merk­ki

01.04.2021 06:00
Tilaajille
"Ilmapiiri on muuttunut paljon siitä, kun aloitimme", arvioi oululaisprofessori Mirja Illikainen tutkimustyötä, jossa jätteistä kehitetään sementin korvikkeita

"Il­ma­pii­ri on muut­tu­nut paljon siitä, kun aloi­tim­me", arvioi ou­lu­lais­pro­fes­so­ri Mirja Il­li­kai­nen tut­ki­mus­työ­tä, jossa jät­teis­tä ke­hi­te­tään se­men­tin kor­vik­kei­ta

29.03.2021 09:18 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutos kohti kes­tä­vää yh­teis­kun­taa ei tee elä­mäs­tä kur­jem­paa – päin­vas­toin

06.02.2021 08:30 12
Tilaajille
Oivapisteellä voi ihmetellä veistoksellista maailmanmenoa – "Ideana on, että mennään istumaan maapallon sisälle ja katsellaan ympärille", kuvanveistäjä Kari Tykkyläinen kertoo

Oi­va­pis­teel­lä voi ih­me­tel­lä veis­tok­sel­lis­ta maail­man­me­noa – "Ideana on, että mennään is­tu­maan maa­pal­lon sisälle ja kat­sel­laan ym­pä­ril­le", ku­van­veis­tä­jä Kari Tyk­ky­läi­nen kertoo

04.01.2021 18:25 3
Tilaajille
Oululaisyritykset kehittävät biohajoavia tuhkauurnia lemmikeille – leposija edesmenneelle eläinystävälle syntyy rakeita puristamalla

Ou­lu­lais­yri­tyk­set ke­hit­tä­vät bio­ha­joa­via tuh­ka­uur­nia lem­mi­keil­le – le­po­si­ja edes­men­neel­le eläin­ys­tä­väl­le syntyy rakeita pu­ris­ta­mal­la

30.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Aarteet seulotaan esiin kuonasta Laanilassa – "Tarkoitus on saada metalli talteen ja kiviaines käyttökelpoiseksi"

Aarteet seu­lo­taan esiin kuo­nas­ta Laa­ni­las­sa – "Tar­koi­tus on saada metalli talteen ja ki­vi­ai­nes käyt­tö­kel­poi­sek­si"

21.12.2020 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­pä­ris­tö ja ilmasto eivät kestä en­ti­sen­lais­ta menoa – korona on jo pannut alulle eri­lai­sia tapoja olla ja elää

14.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunki pyrkii kiertotalouden kärkeen – ympäristöohjelma tähtää hiilineutraaliin kaupunkiin, tarkoitus tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä

Oulun kau­pun­ki pyrkii kier­to­ta­lou­den kärkeen – ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma tähtää hii­li­neut­raa­liin kau­pun­kiin, tar­koi­tus tii­vis­tää kau­pun­ki­ra­ken­net­ta ja lisätä jouk­ko­lii­ken­teen käyttöä

01.09.2020 20:14 2
Tilaajille
Muovi vähenee ruokakaupassa pienillä muutoksilla – S-ryhmä vähentää muovia viinirypälelaatikoilla ja jauhelihapakkauksissa

Muovi vähenee ruo­ka­kau­pas­sa pie­nil­lä muu­tok­sil­la – S-ryhmä vä­hen­tää muovia vii­ni­ry­pä­le­laa­ti­koil­la ja jau­he­li­ha­pak­kauk­sis­sa

21.07.2020 09:52
Entinen kaatopaikka täyttyy kiertotaloudesta Kiimingissä – suurin osa materiaalista halutaan uusiokäyttöön

Entinen kaa­to­paik­ka täyttyy kier­to­ta­lou­des­ta Kii­min­gis­sä – suurin osa ma­te­riaa­lis­ta ha­lu­taan uu­sio­käyt­töön

14.07.2020 06:00 2
Tilaajille