Perheet: Tut­ki­jat häm­mäs­te­le­vät syn­ty­vyy­den nousua pan­de­mian kes­kel­lä

Vanhat kuvat: Ku­nin­gat­ta­ren vie­rai­lu, va­laan­lui­ta ja pom­mi­kuop­pia Ai­no­las­sa

Kiertotalous

Oulussa kohta en­nä­tys­mää­rä pörs­siyh­tiöi­tä – Kier­to­ta­lou­syh­tiö EcoUp haluaa kasvaa eris­te­mark­ki­noil­la ja hakee pörs­sis­tä ra­hoi­tus­ta

14.09.2021 09:45 1
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen kier­to­ta­lou­syh­tiö EcoUp Oyj aikoo lis­tau­tua First North -mark­ki­na­pai­kal­le – eko­vil­laa val­mis­ta­va tehdas on Kii­min­gis­sä

01.09.2021 10:40 2

In­si­nöö­rio­pis­ke­li­ja on myös tuore tie­to­kir­jai­li­ja

08.08.2021 06:00 2

Ruskon jä­te­kes­kus kasvaa rei­lul­la parilla heh­taa­ril­la

27.05.2021 06:25

Kier­to­ta­lou­del­le laa­dit­tiin tie­kart­ta – Oulu pro­fi­loi­tuu kou­lu­tuk­seen ja op­pi­mi­seen

13.04.2021 19:26 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kier­to­ta­lou­des­ta vauhtia Oulun elin­voi­maan – jos Rak­si­lan ui­ma­hal­li pää­te­tään purkaa, tulee siitä tehdä pur­ku­ma­te­riaa­lin hyö­dyn­tä­mi­sen esi­merk­ki

01.04.2021 06:00
Tilaajille

"Il­ma­pii­ri on muut­tu­nut paljon siitä, kun aloi­tim­me", arvioi ou­lu­laisp­ro­fes­so­ri Mirja Il­li­kai­nen tut­ki­mus­työ­tä, jossa jät­teis­tä ke­hi­te­tään se­men­tin kor­vik­kei­ta

29.03.2021 09:18 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutos kohti kes­tä­vää yh­teis­kun­taa ei tee elä­mäs­tä kur­jem­paa – päin­vas­toin

06.02.2021 08:30 12
Tilaajille

Oi­va­pis­teel­lä voi ih­me­tel­lä veis­tok­sel­lis­ta maail­man­me­noa – "Ideana on, että mennään is­tu­maan maa­pal­lon sisälle ja kat­sel­laan ym­pä­ril­le", ku­van­veis­tä­jä Kari Tyk­ky­läi­nen kertoo

04.01.2021 18:25 3
Tilaajille

Ou­lu­lai­sy­ri­tyk­set ke­hit­tä­vät bio­ha­joa­via tuh­kauur­nia lem­mi­keil­le – le­po­si­ja edes­men­neel­le eläi­nys­tä­väl­le syntyy rakeita pu­ris­ta­mal­la

30.12.2020 06:00 1
Tilaajille

Aarteet seu­lo­taan esiin kuo­nas­ta Laa­ni­las­sa – "Tar­koi­tus on saada metalli talteen ja ki­viai­nes käyt­tö­kel­poi­sek­si"

21.12.2020 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­pä­ris­tö ja ilmasto eivät kestä en­ti­sen­lais­ta menoa – korona on jo pannut alulle eri­lai­sia tapoja olla ja elää

14.10.2020 06:00 1
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki pyrkii kier­to­ta­lou­den kärkeen – ym­pä­ris­töoh­jel­ma tähtää hii­li­neut­raa­liin kau­pun­kiin, tar­koi­tus tii­vis­tää kau­pun­ki­ra­ken­net­ta ja lisätä jouk­ko­lii­ken­teen käyttöä

01.09.2020 20:14 2
Tilaajille

Muovi vähenee ruo­ka­kau­pas­sa pie­nil­lä muu­tok­sil­la – S-ryhmä vä­hen­tää muovia vii­ni­ry­pä­le­laa­ti­koil­la ja jau­he­li­ha­pak­kauk­sis­sa

21.07.2020 09:52

Entinen kaa­to­paik­ka täyttyy kier­to­ta­lou­des­ta Kii­min­gis­sä – suurin osa ma­te­riaa­lis­ta ha­lu­taan uu­sio­käyt­töön

14.07.2020 06:00 2
Tilaajille