Maastopalot
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15 1
Maastopalot riehuvat Kreikan rannikolla – paloista ei ole aiheutunut vahinkoja ihmisille

Maas­to­pa­lot rie­hu­vat Kreikan ran­ni­kol­la – pa­lois­ta ei ole ai­heu­tu­nut va­hin­ko­ja ih­mi­sil­le

23.07.2020 17:23 0
Noin 90 neliömetriä maastoa palaa Kuhmossa – syttymissyystä ei tietoa

Noin 90 ne­liö­met­riä maastoa palaa Kuh­mos­sa – syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

19.07.2020 12:45 4
Video: Tällaista tuhoa tuli teki Muhoksen palossa, jota palomestarikin kuvaa "suuren maailman maastopaloksi"

Video: Täl­lais­ta tuhoa tuli teki Mu­hok­sen pa­los­sa, jota pa­lo­mes­ta­ri­kin kuvaa "suuren maail­man maas­to­pa­lok­si"

05.07.2020 09:41 2
Kalajoella paloi noin 6 hehtaaria metsää – palo saattoi saada alkunsa metsäkonetöistä

Ka­la­joel­la paloi noin 6 heh­taa­ria metsää – palo saattoi saada alkunsa met­sä­ko­ne­töis­tä

29.06.2020 19:33 0
Muhoksella palaa noin 250 hehtaaria metsää – savu haisee Oulussa asti, Muhoksen keskustan alueella ulkoilua suositellaan välttämään

Mu­hok­sel­la palaa noin 250 heh­taa­ria metsää – savu haisee Oulussa asti, Mu­hok­sen kes­kus­tan alueel­la ul­koi­lua suo­si­tel­laan vält­tä­mään

29.06.2020 16:43 19
Tuli levisi nuotiosta rantapusikkoon Ylivieskassa

Tuli levisi nuo­tios­ta ran­ta­pu­sik­koon Yli­vies­kas­sa

28.06.2020 21:19 0
Hehtaari taimikkoa paloi Utajärvellä – palo sai alkunsa torstain ukkosista

Heh­taa­ri tai­mik­koa paloi Uta­jär­vel­lä – palo sai alkunsa tors­tain uk­ko­sis­ta

27.06.2020 22:09 0
Kajaanissa palaa reilun hehtaarin verran maastoa, sammutustöihin mentiin veneillä

Ka­jaa­nis­sa palaa reilun heh­taa­rin verran maas­toa, sam­mu­tus­töi­hin mentiin ve­neil­lä

27.06.2020 17:25 0
Kaksi Siikalatvalla syttynyttä maastopaloa työllisti pelastuslaitosta perjantaina – palojen epäillään saaneen alkunsa edellisen päivän salamoinnista

Kaksi Sii­ka­lat­val­la syt­ty­nyt­tä maas­to­pa­loa työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta per­jan­tai­na – palojen epäil­lään saaneen alkunsa edel­li­sen päivän sa­la­moin­nis­ta

27.06.2020 09:47 0
Alkuviikosta kulotettu maasto alkoi kyteä uudelleen Suomussalmella – maata kastellaan yötä myöten

Al­ku­vii­kos­ta ku­lo­tet­tu maasto alkoi kyteä uu­del­leen Suo­mus­sal­mel­la – maata kas­tel­laan yötä myöten

26.06.2020 22:15 0
Pelastuslaitos sammuttaa maastopaloja Pudasjärvellä, Muhoksella ja Utajärvellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­taa maas­to­pa­lo­ja Pu­das­jär­vel­lä, Mu­hok­sel­la ja Uta­jär­vel­lä

26.06.2020 18:46 0
Omakotitalon pihassa syttyi maastopalo Oulussa – tuli runteli piha-aitaa ja varastoa

Oma­ko­ti­ta­lon pihassa syttyi maas­to­pa­lo Oulussa – tuli runteli pi­ha-ai­taa ja va­ras­toa

26.06.2020 18:08 0
Rovaniemellä paloi metsää kolme hehtaaria vaikeassa maastossa – helikopterin avulla palo saatiin hallintaan, mutta sammutustyöt jatkuvat yöhön

Ro­va­nie­mel­lä paloi metsää kolme heh­taa­ria vai­keas­sa maas­tos­sa – he­li­kop­te­rin avulla palo saatiin hal­lin­taan, mutta sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yöhön

24.06.2020 18:49 0
Tilaajille
Lapin kuiva maasto palanut tänäänkin:  Ylitorniolla ja Kittilässä maastopalot saattoivat syttyä tupakantumpeista, Pellossa hitsauskipinästä

Lapin kuiva maasto palanut tä­nään­kin:  Yli­tor­niol­la ja Kit­ti­läs­sä maas­to­pa­lot saat­toi­vat syttyä tu­pa­kan­tum­peis­ta, Pel­los­sa hit­saus­ki­pi­näs­tä

23.06.2020 19:33 0
Niemen kärki tulessa Kemijärvellä, Inarissa paloi syrjäisellä saarella – Huonosti sammutetut nuotiot sitoivat pelastajia tunneiksi kiireisenä maanantaina

Niemen kärki tulessa Ke­mi­jär­vel­lä, Ina­ris­sa paloi syr­jäi­sel­lä saa­rel­la – Huo­nos­ti sam­mu­te­tut nuotiot si­toi­vat pe­las­ta­jia tun­neik­si kii­rei­se­nä maa­nan­tai­na

22.06.2020 19:41 0
Hakkuuaukealla syttyi maastopalo Torniossa – ilmoituksen palosta teki ohikulkija

Hak­kuu­au­keal­la syttyi maas­to­pa­lo Tor­nios­sa – il­moi­tuk­sen palosta teki ohi­kul­ki­ja

18.06.2020 06:27 0
Isohko kantokasa palaa Tornion Aapajärvellä – Palon le­viä­mis­tä es­te­tään par­hail­laan

Isohko kan­to­ka­sa palaa Tornion Aa­pa­jär­vel­lä – Palon le­viä­mis­tä es­te­tään par­hail­laan

15.06.2020 20:21 0
Tilaajille
Tervolassa palaa hakkuualueella, Torniossa ja Posiolla pieniä maastopaloja – Palomestari pyytää tarkkuutta tulenkäsittelyyn

Ter­vo­las­sa palaa hak­kuua­lueel­la, Tor­nios­sa ja Po­siol­la pieniä maas­to­pa­lo­ja – Pa­lo­mes­ta­ri pyytää tark­kuut­ta tu­len­kä­sit­te­lyyn

11.06.2020 20:34 0
Tilaajille
Palolento havaitsi metsäpalon Alakyläntien läheisyydessä Oulussa

Pa­lo­len­to ha­vait­si met­sä­pa­lon Ala­ky­län­tien lä­hei­syy­des­sä Oulussa

04.06.2020 18:53 0