Teatteri
Kuukausi
Mies naisen vaatteissa keikutti Kansallisteatteria – transyhteisön tuohtumus osoittaa, että sukupuoliroolien moninaisuus on tulenarka aihe

Mies naisen vaat­teis­sa kei­kut­ti Kan­sal­lis­teat­te­ria – tran­syh­tei­sön tuoh­tu­mus osoit­taa, että su­ku­puo­li­roo­lien mo­ni­nai­suus on tu­len­ar­ka aihe

14.09.2020 16:23 0
Tapaus Vietas: tili tuli, tili meni – Jällivaarassa vuonna 1971 tehty vuosisadan ryöstö jäi selvittämättä ja arvailut elämään

Tapaus Vietas: tili tuli, tili meni – Jäl­li­vaa­ras­sa vuonna 1971 tehty vuo­si­sa­dan ryöstö jäi sel­vit­tä­mät­tä ja ar­vai­lut elämään

05.09.2020 17:00 1
Tilaajille
Oululainen Matti Sipola on huumoria viljelevä huiskea hortonomi – Youtubessa hänet tunnetaan paremmin Etsivä Koistinen -sarjan tähtenä

Ou­lu­lai­nen Matti Sipola on huu­mo­ria vil­je­le­vä huiskea hor­to­no­mi – You­tu­bes­sa hänet tun­ne­taan pa­rem­min Etsivä Kois­ti­nen -sarjan tähtenä

03.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Improvisaatioteatteri Uniikki Unikorni panee koronalle kampoihin viemällä katsojat opastetuille kierroksille Oulun kuvitteelliseen keskustaan, Improvaaraan

Imp­ro­vi­saa­tio­teat­te­ri Uniikki Uni­kor­ni panee ko­ro­nal­le kam­poi­hin vie­mäl­lä kat­so­jat opas­te­tuil­le kier­rok­sil­le Oulun ku­vit­teel­li­seen kes­kus­taan, Imp­ro­vaa­raan

03.09.2020 18:00 0
Tilaajille

Mo­no­lo­geil­la kil­pail­laan Oulussa jälleen hel­mi­kuus­sa – kil­pai­lu on avoin sekä am­mat­ti­lai­sil­le että har­ras­ta­jil­le

02.09.2020 08:28 0
Oulun teatterin ohjaaja Heta Haanperä on loppusuoralla Jyväskylän teatterin johtajavalinnassa

Oulun teat­te­rin ohjaaja Heta Haan­pe­rä on lop­pu­suo­ral­la Jy­väs­ky­län teat­te­rin joh­ta­ja­va­lin­nas­sa

01.09.2020 12:28 0
Kajaanin teatteri tarttuu Lars von Trierin Melankoliaan – elokuvakäsikirjoitukseen perustuvan monumentaalisen esityksen ohjaa Oulusta teatteriuransa aloittanut Jari Juutinen

Ka­jaa­nin teat­te­ri tarttuu Lars von Trierin Me­lan­ko­liaan – elo­ku­va­kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­van mo­nu­men­taa­li­sen esi­tyk­sen ohjaa Oulusta teat­te­ri­uran­sa aloit­ta­nut Jari Juu­ti­nen

31.08.2020 15:09 0
Oululaisen kisälliryhmän Vaaran Tyttöjen vaaralliset laulut saivat vuonna 1929 virkavallan toimimaan, koska ajatus vallankumouksesta oli vielä mielessä puolin jos toisin

Ou­lu­lai­sen ki­säl­li­ryh­män Vaaran Tyt­tö­jen vaa­ral­li­set laulut saivat vuonna 1929 vir­ka­val­lan toi­mi­maan, koska ajatus val­lan­ku­mouk­ses­ta oli vielä mie­les­sä puolin jos toisin

26.08.2020 19:25 0
Tilaajille
Näyttelijä Hannu Pelkonen kolkuttelee jo eläkeikää, mutta lavoilta pois ei tunnu olevan kiirettä – Mielensäpahoittajan parta on säilynyt ja roolisuoritukset elävät

Näyt­te­li­jä Hannu Pel­ko­nen kol­kut­te­lee jo elä­kei­kää, mutta la­voil­ta pois ei tunnu olevan kii­ret­tä – Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan parta on säi­ly­nyt ja roo­li­suo­ri­tuk­set elävät

26.08.2020 06:35 1
Tilaajille
Kun sukutaustasta löytyvät muun muassa Jussi Parviainen, Ritva Valkama ja Tauno Palo, oli luonnollista, että Emmi Parviaisesta tuli näyttelijä

Kun su­ku­taus­tas­ta löy­ty­vät muun muassa Jussi Par­viai­nen, Ritva Valkama ja Tauno Palo, oli luon­nol­lis­ta, että Emmi Par­viai­ses­ta tuli näyt­te­li­jä

20.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Eino Leinon kanssa Oulujärven rakkailla laineilla – Kalkkisillan laiturista Kajaanissa pääsee höyrylaivalla monologimuotoiselle runoristeilylle

Eino Leinon kanssa Ou­lu­jär­ven rak­kail­la lai­neil­la – Kalk­ki­sil­lan lai­tu­ris­ta Ka­jaa­nis­sa pääsee höy­ry­lai­val­la mo­no­lo­gi­muo­toi­sel­le ru­no­ris­tei­lyl­le

17.08.2020 20:02 1
Tilaajille
Siirin-päivien Kultainen kaulin pitkän linjan teatterintekijälle Raija Päkkilälle

Sii­rin-päi­vien Kul­tai­nen kaulin pitkän linjan teat­te­rin­te­ki­jäl­le Raija Päk­ki­läl­le

12.08.2020 15:10 1
Melkoinen määrä romua sai lähteä, kun Teatteri Villa Mirjamille kunnostettiin tila vanhaan ulkorakennukseen Oulun Hietasaaressa – ryhmä esittää ensitöikseen muutaman ärsyttävän naishahmon monologin

Mel­koi­nen määrä romua sai lähteä, kun Teat­te­ri Villa Mir­ja­mil­le kun­nos­tet­tiin tila vanhaan ul­ko­ra­ken­nuk­seen Oulun Hie­ta­saa­res­sa – ryhmä esittää en­si­töik­seen muu­ta­man är­syt­tä­vän nais­hah­mon mo­no­lo­gin

12.08.2020 09:01 0
Tilaajille
Arvio: Teatteri Saagan musiikkinäytelmä Elbe! on kunnianosoitus värikkäälle taiteilijapersoonalle, jonka elämä oli täynnä draamaa ja tragediaa

Arvio: Teat­te­ri Saagan mu­siik­ki­näy­tel­mä Elbe! on kun­nian­osoi­tus vä­rik­kääl­le tai­tei­li­ja­per­soo­nal­le, jonka elämä oli täynnä draamaa ja tra­ge­diaa

10.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Vain oikea nykäys merkitsee
Kolumni Heidi Köngäs

Vain oikea nykäys mer­kit­see

29.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Finlandia-palkittu kirjailija ja ohjaaja Juha Hurme opettaa Limingan taidekoulun uudella teatterilinjalla

Fin­lan­dia-pal­kit­tu kir­jai­li­ja ja ohjaaja Juha Hurme opettaa Li­min­gan tai­de­kou­lun uudella teat­te­ri­lin­jal­la

20.07.2020 15:00 1
Tilaajille
Kulttuuriosuuskunta ILME järjestää kolmen monologin iltamat Voimala 1889:ssa – ohjelmassa Maljapuheita, Rakas päiväkirja ja Metsänpeitto

Kult­tuu­ri­osuus­kun­ta ILME jär­jes­tää kolmen mo­no­lo­gin iltamat Voimala 1889:ssa – oh­jel­mas­sa Mal­ja­pu­hei­ta, Rakas päi­vä­kir­ja ja Met­sän­peit­to

10.07.2020 09:50 0
Kolmetoista henkilöä haki määräajassa Oulun teatterin toimitusjohtajaksi – Tuija Hyppöselle valitaan seuraaja vauhdikkaasti

Kol­me­tois­ta hen­ki­löä haki mää­rä­ajas­sa Oulun teat­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – Tuija Hyp­pö­sel­le va­li­taan seu­raa­ja vauh­dik­kaas­ti

22.06.2020 15:41 1
Tractor pulling ja Karpon neuvot Oulun yleisön iloksi – vierailulle tulevat myös Martti Suosalo, Ilkka Heiskanen, Ria Kataja, Taneli Mäkelä, Esko Roine ja Puntti Valtonen

Tractor pulling ja Karpon neuvot Oulun yleisön iloksi – vie­rai­lul­le tulevat myös Martti Suo­sa­lo, Ilkka Heis­ka­nen, Ria Kataja, Taneli Mäkelä, Esko Roine ja Puntti Val­to­nen

10.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Teatterintekijä Jonne Putkonen kirjoitti ja lukee 27 tuntia pitkän äänikirjan – Pentti Heikkisen elämä ja työt -teos on massiivinen tarina Kainuusta

Teat­te­rin­te­ki­jä Jonne Put­ko­nen kir­joit­ti ja lukee 27 tuntia pitkän ää­ni­kir­jan – Pentti Heik­ki­sen elämä ja työt -teos on mas­sii­vi­nen tarina Kai­nuus­ta

03.06.2020 09:44 0