Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

Kunnat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tois­tu­vat­ko Hel­sin­gin pal­kan­mak­sun on­gel­mat myös hy­vin­voin­ti­alueil­la ja kun­nis­sa?

28.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen otet­ta­va vah­vem­min sään­te­lyn piiriin – yh­tiöi­den toi­min­ta on ny­kyi­sin ker­man­kuo­rin­taa

26.11.2022 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muus tuo sääs­tö­jä – Kun­ta­liit­to suo­sit­te­lee, että kau­pun­git ja kunnat jul­kai­si­si­vat kaiken os­to­las­ku­da­tan hel­pos­ti luet­ta­vi­na tie­to­kan­toi­na

03.11.2022 06:00
Tilaajille
Kempele on Suomen kahdeksanneksi elinvoimaisin kunta, Oulu on talvipyöräilyn ykkönen koko maailmassa

Kempele on Suomen kah­dek­san­nek­si elin­voi­mai­sin kunta, Oulu on tal­vi­pyö­räi­lyn ykkönen koko maail­mas­sa

01.11.2022 19:47 10
Vanha Kaleva: Vesakkomyrkkyjen yhteys ihmisten kuolinsyihin tutkitaan

Vanha Kaleva: Ve­sak­ko­myrk­ky­jen yhteys ih­mis­ten kuo­lin­syi­hin tut­ki­taan

27.10.2022 10:00
Tilaajille
Mikä Mimmi on miehiään? Klaus-Fred Tamm on somettava taksikuski ja ensimmäinen Muhoksen Mimmiksi valittu mies, joka ei lähtisi muuttamaan tittelinsä nimeä – Katso videolta, miten häneltä onnistuu tiktokkaus

Mikä Mimmi on mie­hiään? Klaus-Fred Tamm on so­met­ta­va tak­si­kus­ki ja en­sim­mäi­nen Mu­hok­sen Mim­mik­si valittu mies, joka ei lähtisi muut­ta­maan tit­te­lin­sä nimeä – Katso vi­deol­ta, miten häneltä on­nis­tuu tik­tok­kaus

16.10.2022 16:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Hankehumpalle huutia – Pohjois-Pohjanmaan kunnissa halutaan päättää itse miten lakisääteiset tehtävät hoidetaan

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Han­ke­hum­pal­le huutia – Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa ha­lu­taan päättää itse miten la­ki­sää­tei­set teh­tä­vät hoi­de­taan

23.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Ovatko pienet kunnat turhakkeita vaiko Suomen toivoja? – kysyimme asiaa kuntajohtajilta

Ovatko pienet kunnat tur­hak­kei­ta vaiko Suomen toi­vo­ja? – ky­syim­me asiaa kun­ta­joh­ta­jil­ta

17.09.2022 18:00 15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys negatiivinen ensimmäistä kertaa koko mittaushistorian aikana

Poh­jois-Poh­jan­maan luon­nol­li­nen väes­tön­li­säys ne­ga­tii­vi­nen en­sim­mäis­tä kertaa koko mit­taus­his­to­rian aikana

14.07.2022 06:00 32
Tilaajille
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

29.06.2022 09:45
Tilaajille
Kaavoitus yhtenäistyy Oulun johdolla – Joukko aktiivisia kuntia syventää digitalisointia tuottamalla tietomalliin perustuvaa kaavaa

Kaa­voi­tus yh­te­näis­tyy Oulun joh­dol­la – Joukko ak­tii­vi­sia kuntia sy­ven­tää di­gi­ta­li­soin­tia tuot­ta­mal­la tie­to­mal­liin pe­rus­tu­vaa kaavaa

08.05.2022 07:00
Tilaajille
Sovintoehdotus kunta-alan työriitaan on tulossa tiistaina  – lakossa ollut mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää

So­vin­to­eh­do­tus kun­ta-alan työ­rii­taan on tulossa tiis­tai­na – lakossa ollut mukana noin 80 000 kun­ta-alan työn­te­ki­jää

06.05.2022 15:39 3
Kuntien ilmastopäästöt laskivat 8,7 prosenttia vuonna 2020, myös Pohjois-Pohjanmaalla kehitys myönteistä

Kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat 8,7 pro­sent­tia vuonna 2020, myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la kehitys myön­teis­tä

05.05.2022 14:34 1
Tilaajille
"Työ lähti vetämään puoleensa uudelleen", sanoo eläkkeelle jo jäänyt mutta yhä Oulun kaupunginsairaalassa työskentelevä perushoitaja Raili Perätalo

"Työ lähti ve­tä­mään puo­leen­sa uu­del­leen", sanoo eläk­keel­le jo jäänyt mutta yhä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa työs­ken­te­le­vä pe­rus­hoi­ta­ja Raili Pe­rä­ta­lo

26.04.2022 06:08 11
Tilaajille
Kunta-ala antoi varoituksen kymmenen kaupungin lakosta yhtäaikaa toukokuussa – mukana myös Oulu ja Rovaniemi

Kun­ta-ala antoi va­roi­tuk­sen kym­me­nen kau­pun­gin lakosta yh­täai­kaa tou­ko­kuus­sa – mukana myös Oulu ja Ro­va­nie­mi

14.04.2022 12:34 3
Oulun entinen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki pitää siirtymistään rakennusliikkeen hallitukseen ongelmattomana: "Oman osaamisen kehittämistä, joka kuuluu jokaiselle"

Oulun entinen yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­heik­ki pitää siir­ty­mis­tään ra­ken­nus­liik­keen hal­li­tuk­seen on­gel­mat­to­ma­na: "Oman osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä, joka kuuluu jo­kai­sel­le"

21.03.2022 19:00 56
Tilaajille
Iin kunnanhallitus esittää Marjukka Mannista tai Mika Simoskaa uudeksi kunnanjohtajaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus esittää Mar­juk­ka Man­nis­ta tai Mika Si­mos­kaa uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

22.02.2022 21:39 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio tukee kuntia jul­kis­ten ra­ken­nus­ten ter­veh­dyt­tä­mi­ses­sä

23.12.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­sen it­se­hal­lin­non loppu hää­möt­tää

19.12.2021 03:00
Tilaajille
Puheenaihe: Ovatko aluevaalit maaseudun vaalit? Ratkaistaanko aluevaaleissa nyt maaseudun tulevaisuus?

Pu­hee­nai­he: Ovatko alue­vaa­lit maa­seu­dun vaalit? Rat­kais­taan­ko alue­vaa­leis­sa nyt maa­seu­dun tu­le­vai­suus?

12.12.2021 08:00 14
Tilaajille