Kunnat
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Eevi Jaakkola

Yh­tei­söl­li­syys et­sik­ko­ajas­sa – ke­nen­kään ei pitäisi aja­tel­la, että kuu­lun­ko minä tuohon jouk­koon, onko se tar­koi­tet­tu mi­nul­le?

14.04.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Paatero

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paa­te­ro: Kuntien han­kin­ta­mil­jar­dit vas­tuul­li­sem­paan käyt­töön – han­kin­nat ovat tärkeä ta­lous­po­li­tii­kan työkalu

30.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Yritykset – kuntien uhka vai mahdollisuus? "Yritysmyönteisyyttä ja sisäistä yrittäjyyttä voidaan opettaa jo koulussa"
Kolumni Jussi Karjula

Yri­tyk­set – kuntien uhka vai mah­dol­li­suus? "Y­ri­tys­myön­tei­syyt­tä ja si­säis­tä yrit­tä­jyyt­tä voidaan opettaa jo kou­lus­sa"

19.03.2021 18:00
Tilaajille
Kunta säilyy ihmisten yhteisönä – kuntarakenteen muutoksiin ei ole tarvetta
Kolumni Tapani Tölli

Kunta säilyy ih­mis­ten yh­tei­sö­nä – kun­ta­ra­ken­teen muu­tok­siin ei ole tar­vet­ta

19.03.2021 06:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Puheenaihe: Onko pieni kaupunki parempi yrittää? – Oulu on suuri, mutta menettää vetovoimaisuuttaan

Pu­hee­nai­he: Onko pieni kau­pun­ki parempi yrit­tää? – Oulu on suuri, mutta me­net­tää ve­to­voi­mai­suut­taan

21.02.2021 08:00 10
Tilaajille
Entäpä jos Haukipudas palaisi itsenäiseksi kunnaksi? Uusi kunta ei kuntarakennelain mukaan voi syntyä eroamalla isommasta kunnasta, sillä laki ei ota eroamiseen tai jakamiseen mitään kantaa

Entäpä jos Hau­ki­pu­das palaisi it­se­näi­sek­si kun­nak­si? Uusi kunta ei kun­ta­ra­ken­ne­lain mukaan voi syntyä eroa­mal­la isom­mas­ta kun­nas­ta, sillä laki ei ota eroa­mi­seen tai ja­ka­mi­seen mitään kantaa

21.02.2021 06:00 57
Tilaajille
"Pormestarimalli politisoi kaiken ja ontuu yhä pahemmin levitessään keskisuuriin kaupunkeihin" – kuntakonkari Kari Häkämies vetäisi jarrusta pätevän johtamisen varmistamiseksi

"Por­mes­ta­ri­mal­li po­li­ti­soi kaiken ja ontuu yhä pa­hem­min le­vi­tes­sään kes­ki­suu­riin kau­pun­kei­hin" – kun­ta­kon­ka­ri Kari Hä­kä­mies vetäisi jar­rus­ta pätevän joh­ta­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si

20.02.2021 08:00
Tilaajille
Kaksoiskuntalaisuudesta pitää viimeinkin tulla totta
Kolumni Pekka Vuollo

Kak­sois­kun­ta­lai­suu­des­ta pitää vii­mein­kin tulla totta

16.02.2021 20:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Luukkonen

Kunnat vält­tä­mät­tö­miä ym­pä­ris­tö­krii­sin rat­kai­se­mi­ses­sa – isoin kysymys ovat kunnan ener­gia­rat­kai­sut

16.02.2021 09:00 2
Tilaajille
Kuntaverotus keventyy huomattavasti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – soteuudistus muuttaa verorakennetta

Kun­ta­ve­ro­tus ke­ven­tyy huo­mat­ta­vas­ti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – so­teuu­dis­tus muuttaa ve­ro­ra­ken­net­ta

05.02.2021 13:14 4
Tilaajille
Yli 60 kunnassa syntyy alle 15 lasta vuodessa – soten jälkeen niillä kunnilla ei tehtäviä ole
Kolumni Kirsi Turkki

Yli 60 kun­nas­sa syntyy alle 15 lasta vuo­des­sa – soten jälkeen niillä kun­nil­la ei teh­tä­viä ole

04.12.2020 07:00 1
Lukijalta Mielipide

Kon­sult­ti­töis­sä tar­vi­taan park­kiin­tu­nut­ta nahkaa

24.11.2020 11:14 2
Tilaajille
Kuntaliiton toimitusjohtaja: Kuntien hätä on kuultu hallituksessa

Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja: Kuntien hätä on kuultu hal­li­tuk­ses­sa

16.09.2020 17:26
Ylen selvitys: Kunnat valvovat hoivakotejaan huonosti – Oulussa tarkastuskäyntejä on tehty viimeksi vuonna 2015

Ylen sel­vi­tys: Kunnat val­vo­vat hoi­va­ko­te­jaan huo­nos­ti – Oulussa tar­kas­tus­käyn­te­jä on tehty vii­mek­si vuonna 2015

10.08.2020 13:46 6
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 3
"Hoitajamitoitus täyttyy jo" – koronaepidemia ei estäne hoitajamitoituksen toteutumista suunnitellusti lokakuussa, mutta tulevaisuuden rahoitus on yhä huolena

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

03.08.2020 20:39
Tässä työssä saa kestää some-haukkuja ja raastavia sisäisiä kiistoja – silti ammatti kiinnostaa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla

Tässä työssä saa kestää so­me-hauk­ku­ja ja raas­ta­via si­säi­siä kiis­to­ja – silti ammatti kiin­nos­taa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-lu­vul­la

11.07.2020 06:00
Tilaajille
Paikan maine syntyy aidoista aineksista – brändiä ei voi mainostoimistolta ostaa
Kolumni Tytti Määttä

Paikan maine syntyy ai­dois­ta ai­nek­sis­ta – brändiä ei voi mai­nos­toi­mis­tol­ta ostaa

16.06.2020 12:00 2
Tilaajille
Haukiputaalla kerätään nimiä netissä ja vaaditaan valtuustoa koolle

Hau­ki­pu­taal­la ke­rä­tään nimiä netissä ja vaa­di­taan val­tuus­toa koolle

12.03.2009 10:44 41

Oulu jäi odo­te­tus­ti odot­ta­maan naa­pu­rei­den rat­kai­su­ja

10.03.2009 07:33 2