Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kunnat
Pystyykö viranomainen valvomaan Tapio Raappanaa ja Suomen 1 300:aa muuta tilintarkastajaa? – "Hapoilla mennään", valvontatiimin vetäjä myöntää

Pys­tyy­kö vi­ran­omai­nen val­vo­maan Tapio Raap­pa­naa ja Suomen 1 300:aa muuta ti­lin­tar­kas­ta­jaa? – "­Ha­poil­la men­nään", val­von­ta­tii­min vetäjä myöntää

05.05.2023 06:00
Tilaajille
Miten ihmeessä oululainen tilintarkastaja Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan selvitys paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä ou­lu­lai­nen ti­lin­tar­kas­ta­ja Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan sel­vi­tys pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 36
Tilaajille
"Lakeja oli rikottu toistuvasti. Se ei tuntunut päättäjiä hätkäyttävän", hämmästelee tilintarkastusta tutkinut asiantuntija – Kalevan selvitys: Pohjoisen kuntien rahankäytön valvonta on keskittynyt kahteen yhtiöön

"Lakeja oli rikottu tois­tu­vas­ti. Se ei tun­tu­nut päät­tä­jiä hät­käyt­tä­vän", häm­mäs­te­lee ti­lin­tar­kas­tus­ta tut­ki­nut asian­tun­ti­ja – Kalevan sel­vi­tys: Poh­joi­sen kuntien ra­han­käy­tön val­von­ta on kes­kit­ty­nyt kahteen yhtiöön

03.05.2023 18:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta- ja val­tio-or­ga­ni­saa­tion ra­ken­ne­muu­tos

26.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoria kuul­ta­va aidosti – kan­nus­ta­va puhe vah­vis­taa mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mus­ta

11.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun ter­vey­den­huol­to tar­vit­see lisää re­surs­se­ja

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Oulunkaari ei kelpaa TE-palvelujen tuottajaksi – ei ole laissa tarkoitettu luontainen työssäkäyntialue

Ou­lun­kaa­ri ei kelpaa TE-pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si – ei ole laissa tar­koi­tet­tu luon­tai­nen työs­sä­käyn­ti­alue

13.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Pello kutsuu seitsemän kunnanjohtajaehdokasta haastatteluun – mukana kisassa myös oululainen kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas

Pello kutsuu seit­se­män kun­nan­joh­ta­ja­eh­do­kas­ta haas­tat­te­luun – mukana kisassa myös ou­lu­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas

03.03.2023 09:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen jakamat avus­tuk­set val­mis­tel­tiin yh­teis­työs­sä kuntien ja jär­jes­tö­jen edus­ta­jien kanssa

01.02.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­sen it­se­hal­lin­non lopun alku?

09.01.2023 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen uu­dis­tus var­mis­taa pal­ve­lui­den ke­hit­ty­mi­sen – hy­vin­voin­ti­alueil­la on mah­dol­li­suus kuntia isom­pi­na työn­an­ta­ji­na löytää rat­kai­su­ja

30.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tois­tu­vat­ko Hel­sin­gin pal­kan­mak­sun on­gel­mat myös hy­vin­voin­ti­alueil­la ja kun­nis­sa?

28.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen otet­ta­va vah­vem­min sään­te­lyn piiriin – yh­tiöi­den toi­min­ta on ny­kyi­sin ker­man­kuo­rin­taa

26.11.2022 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muus tuo sääs­tö­jä – Kun­ta­liit­to suo­sit­te­lee, että kau­pun­git ja kunnat jul­kai­si­si­vat kaiken os­to­las­ku­da­tan hel­pos­ti luet­ta­vi­na tie­to­kan­toi­na

03.11.2022 06:00
Tilaajille
Kempele on Suomen kahdeksanneksi elinvoimaisin kunta, Oulu on talvipyöräilyn ykkönen koko maailmassa

Kempele on Suomen kah­dek­san­nek­si elin­voi­mai­sin kunta, Oulu on tal­vi­pyö­räi­lyn ykkönen koko maail­mas­sa

01.11.2022 19:47 10
Vanha Kaleva: Vesakkomyrkkyjen yhteys ihmisten kuolinsyihin tutkitaan

Vanha Kaleva: Ve­sak­ko­myrk­ky­jen yhteys ih­mis­ten kuo­lin­syi­hin tut­ki­taan

27.10.2022 10:00
Tilaajille
Mikä Mimmi on miehiään? Klaus-Fred Tamm on somettava taksikuski ja ensimmäinen Muhoksen Mimmiksi valittu mies, joka ei lähtisi muuttamaan tittelinsä nimeä – Katso videolta, miten häneltä onnistuu tiktokkaus

Mikä Mimmi on mie­hiään? Klaus-Fred Tamm on so­met­ta­va tak­si­kus­ki ja en­sim­mäi­nen Mu­hok­sen Mim­mik­si valittu mies, joka ei lähtisi muut­ta­maan tit­te­lin­sä nimeä – Katso vi­deol­ta, miten häneltä on­nis­tuu tik­tok­kaus

16.10.2022 16:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Hankehumpalle huutia – Pohjois-Pohjanmaan kunnissa halutaan päättää itse miten lakisääteiset tehtävät hoidetaan

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Han­ke­hum­pal­le huutia – Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa ha­lu­taan päättää itse miten la­ki­sää­tei­set teh­tä­vät hoi­de­taan

23.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Ovatko pienet kunnat turhakkeita vaiko Suomen toivoja? – kysyimme asiaa kuntajohtajilta

Ovatko pienet kunnat tur­hak­kei­ta vaiko Suomen toi­vo­ja? – ky­syim­me asiaa kun­ta­joh­ta­jil­ta

17.09.2022 18:00 15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys negatiivinen ensimmäistä kertaa koko mittaushistorian aikana

Poh­jois-Poh­jan­maan luon­nol­li­nen väes­tön­li­säys ne­ga­tii­vi­nen en­sim­mäis­tä kertaa koko mit­taus­his­to­rian aikana

14.07.2022 06:00 32
Tilaajille