Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kunnat
Ammattiliitto Jytyn kuntien työntekijät kokevat työnsä kuormittavaksi Pohjois-Pohjanmaalla – syy on usein se, että voimistuva työvoimapula niukentaa voimavarat ja lisää töiden määrää

Am­mat­ti­liit­to Jytyn kuntien työn­te­ki­jät kokevat työnsä kuor­mit­ta­vak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la – syy on usein se, että voi­mis­tu­va työ­voi­ma­pu­la niu­ken­taa voi­ma­va­rat ja lisää töiden määrää

29.02.2024 08:42 5
Tilaajille
Kemijärveltä lähtenyttä Pekka Iivaria esitetään Siikalatvan kunnanjohtajaksi

Ke­mi­jär­vel­tä läh­te­nyt­tä Pekka Iivaria esi­te­tään Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jak­si

26.02.2024 15:54 2
Tilaajille
Pelon ilmapiiri teki Eija Liikamaasta Suomen lyhytaikaisimman kunnanjohtajan Taivalkoskella – Viime vuosina kymmenet kunnanjohtajat ovat lähteneet luottamuspulan vuoksi

Pelon il­ma­pii­ri teki Eija Lii­ka­maas­ta Suomen ly­hyt­ai­kai­sim­man kun­nan­joh­ta­jan Tai­val­kos­kel­la – Viime vuosina kym­me­net kun­nan­joh­ta­jat ovat läh­te­neet luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

13.01.2024 05:00 67
Tilaajille
Onko Oulullakin edessä siirtyminen pormestariin? Viisi pormestarin valinnutta kuntaa kehuu mallia toimivaksi

Onko Ou­lul­la­kin edessä siir­ty­mi­nen por­mes­ta­riin? Viisi por­mes­ta­rin va­lin­nut­ta kuntaa kehuu mallia toi­mi­vak­si

16.12.2023 08:00 47
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimalat ovat merkittävä tulonlähde Pohjois-Pohjanmaan kunnille – Pyhäjoki on yksi eniten hyötyvistä

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat ovat mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – Py­hä­jo­ki on yksi eniten hyö­ty­vis­tä

13.11.2023 18:59 31
Tilaajille
Keminmaan Citymarketin parkkipaikasta ei ole maksettu vuokraa 23 vuoteen – Vahinko kunnalle jopa 70 000 euroa

Ke­min­maan Ci­ty­mar­ke­tin park­ki­pai­kas­ta ei ole mak­set­tu vuokraa 23 vuoteen – Vahinko kun­nal­le jopa 70 000 euroa

30.10.2023 10:00 7
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi TE-uudistuksen – työllisyys- ja elinkeinoasiat siirtyvät Oulun ja lähikuntien muodostamalle työllisyysalueelle

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi TE-uu­dis­tuk­sen – ­työl­li­syys- ja elin­kei­no­asiat siir­ty­vät Oulun ja lä­hi­kun­tien muo­dos­ta­mal­le työl­li­syys­alueel­le

16.10.2023 19:09 1
Pudasjärvi hakee miljoonien säästöjä pysyäkseen itsenäisenä – Kuntaliiton pääekonomisti puhuu jo kuntaliitoksista

Pu­das­jär­vi hakee mil­joo­nien sääs­tö­jä py­syäk­seen it­se­näi­se­nä – Kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

27.09.2023 06:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma kylä maail­man­kar­tal­le – val­tio­ta on turha huutaa tällä het­kel­lä apuun, kaikki on itsestä kiinni

25.09.2023 06:00 1
Oulun kainalossa on ihmeellinen pikkukunta, jossa tehdään saunoja ja sipsejä – Selvitimme Suomen teollistuneimman kunnan menestysreseptin

Oulun kai­na­los­sa on ih­meel­li­nen pik­ku­kun­ta, jossa tehdään saunoja ja sipsejä – Sel­vi­tim­me Suomen teol­lis­tu­neim­man kunnan me­nes­tys­re­sep­tin

19.08.2023 07:00 56
Tilaajille
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi valittiin Suomen Kuntajohtajien puheenjohtajaksi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi va­lit­tiin Suomen Kun­ta­joh­ta­jien pu­heen­joh­ta­jak­si

11.08.2023 11:30 12
Tuoreen kuntaministerin Anna-Kaisa Ikosen mukaan tuulivoima ja kaivoslaki helpottavat monen kunnan ahdinkoa – Talousluku listaa Suomen vahvimmat kunnat

Tuoreen kun­ta­mi­nis­te­rin An­na-Kai­sa Ikosen mukaan tuu­li­voi­ma ja kai­vos­la­ki hel­pot­ta­vat monen kunnan ah­din­koa – Ta­lous­lu­ku listaa Suomen vah­vim­mat kunnat

02.07.2023 06:30 4
Tilaajille
Työllisyyspalveluiden uudistus tuo palvelut lähelle asiakasta – Oppilaitosten rooli vahvistuu työllisyydenhoidossa
Kolumni

Työl­li­syys­pal­ve­lui­den uu­dis­tus tuo pal­ve­lut lähelle asia­kas­ta – Op­pi­lai­tos­ten rooli vah­vis­tuu työl­li­syy­den­hoi­dos­sa

11.06.2023 14:00
Tilaajille
Pystyykö viranomainen valvomaan Tapio Raappanaa ja Suomen 1 300:aa muuta tilintarkastajaa? – "Hapoilla mennään", valvontatiimin vetäjä myöntää

Pys­tyy­kö vi­ran­omai­nen val­vo­maan Tapio Raap­pa­naa ja Suomen 1 300:aa muuta ti­lin­tar­kas­ta­jaa? – "­Ha­poil­la men­nään", val­von­ta­tii­min vetäjä myöntää

05.05.2023 06:00
Tilaajille
Miten ihmeessä oululainen tilintarkastaja Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan selvitys paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä ou­lu­lai­nen ti­lin­tar­kas­ta­ja Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan sel­vi­tys pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 36
Tilaajille
"Lakeja oli rikottu toistuvasti. Se ei tuntunut päättäjiä hätkäyttävän", hämmästelee tilintarkastusta tutkinut asiantuntija – Kalevan selvitys: Pohjoisen kuntien rahankäytön valvonta on keskittynyt kahteen yhtiöön

"Lakeja oli rikottu tois­tu­vas­ti. Se ei tun­tu­nut päät­tä­jiä hät­käyt­tä­vän", häm­mäs­te­lee ti­lin­tar­kas­tus­ta tut­ki­nut asian­tun­ti­ja – Kalevan sel­vi­tys: Poh­joi­sen kuntien ra­han­käy­tön val­von­ta on kes­kit­ty­nyt kahteen yhtiöön

03.05.2023 18:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta- ja val­tio-or­ga­ni­saa­tion ra­ken­ne­muu­tos

26.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoria kuul­ta­va aidosti – kan­nus­ta­va puhe vah­vis­taa mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mus­ta

11.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun ter­vey­den­huol­to tar­vit­see lisää re­surs­se­ja

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Oulunkaari ei kelpaa TE-palvelujen tuottajaksi – ei ole laissa tarkoitettu luontainen työssäkäyntialue

Ou­lun­kaa­ri ei kelpaa TE-pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si – ei ole laissa tar­koi­tet­tu luon­tai­nen työs­sä­käyn­ti­alue

13.03.2023 05:00 1
Tilaajille